تکنولوژی آنزیمی تکنولوژی آنزیمی

توضیحات

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سرعت واکنش های زیستی را به بیش از یک میلیون برابر افزایش می دهند. آنزیم ها در حوزه های مختلف تشخیصی، غذایی و صنعتی کاربرد دارند. برخی از آنزیمها بعنوان دارو برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو، آنزیم‌ها همواره از موضوعات جذاب در تحقیقات آکادمیک و فرایندهای صنعتی می‌باشند. در سالیان اخیر استفاده از آنزیم ها در فرایندهای صنعتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیراکه آنزیم ها (بر خلاف کاتالیزورهای شیمیایی) نیاز به ایجاد دما، pH بالا و استفاده از حلال‌های آلی را حذف کرده و از طرف دیگر با عملکرد سریع و اختصاصیت بالا، سمیت کم، کاهش آلودگی محیطی، خلوص بالای محصول را فراهم می کنند. تاکنون بالغ بر 500 محصول تجاری با استفاده از آنزیم ها سنتز شده است. اغلب آنزیم‌های طبیعی برای استفاده در فرایندهای صنعتی مناسب نمی باشند و نیاز است که با استفاده از روش‌های مهندسی پروتیین عملکرد آنها را با توجه به ویژگی‌های صنعت مورد استفاده بهبود بخشید. فرایند تولید تجاری آنزیم‌ها هنوز نیاز به یافتن راه کارهایی برای بهبود فرایند تولید ارزان تر، زمینه های کاربردی جدید و غربالگری آنزیم های جدید با بازده بالا و مهندسی آنزیم های موجود می باشد. طبق گزارشات منتشر شده، فروش جهانی آنزیم ها در سال 2016 حدود 01/5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود در سال 2021 به حدود 32/6 میلیارد دلار برسد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797925","title":"تکنولوژی آنزیمی","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a31e1895fcda45ec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a31e1895fcda45ec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a31e1895fcda45ec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a31e1895fcda45ec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a31e1895fcda45ec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a31e1895fcda45ec/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a31e1895fcda45ec/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a31e1895fcda45ec/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a31e1895fcda45ec/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a31e1895fcda45ec/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226271202","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سرعت واکنش های زیستی را به بیش از یک میلیون برابر افزایش می دهند. آنزیم ها در حوزه های مختلف تشخیصی، غذایی و صنعتی کاربرد دارند. برخی از آنزیمها بعنوان دارو برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو، آنزیم‌ها همواره از موضوعات جذاب در تحقیقات آکادمیک و فرایندهای صنعتی می‌باشند. در سالیان اخیر استفاده از آنزیم ها در فرایندهای صنعتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیراکه آنزیم ها (بر خلاف کاتالیزورهای شیمیایی) نیاز به ایجاد دما، pH بالا و استفاده از حلال‌های آلی را حذف کرده و از طرف دیگر با عملکرد سریع و اختصاصیت بالا، سمیت کم، کاهش آلودگی محیطی، خلوص بالای محصول را فراهم می کنند. تاکنون بالغ بر 500 محصول تجاری با استفاده از آنزیم ها سنتز شده است. اغلب آنزیم‌های طبیعی برای استفاده در فرایندهای صنعتی مناسب نمی باشند و نیاز است که با استفاده از روش‌های مهندسی پروتیین عملکرد آنها را با توجه به ویژگی‌های صنعت مورد استفاده بهبود بخشید. فرایند تولید تجاری آنزیم‌ها هنوز نیاز به یافتن راه کارهایی برای بهبود فرایند تولید ارزان تر، زمینه های کاربردی جدید و غربالگری آنزیم های جدید با بازده بالا و مهندسی آنزیم های موجود می باشد. طبق گزارشات منتشر شده، فروش جهانی آنزیم ها در سال 2016 حدود 01/5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود در سال 2021 به حدود 32/6 میلیارد دلار برسد."],"pages_count":"418","keywords":null,"token":"a31e1895fcda45ec","created_at":"2021-09-12 14:20:34","updated_at":"2021-09-20 12:30:32","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-12 14:29:35","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917008","title":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد","firstname":"دکتر ارسطو","lastname":"بدویی دلفارد","token":"b604172c17144133","created_at":"2019-01-24 15:58:38","updated_at":"2019-01-24 15:58:38","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917008","title":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد","firstname":"دکتر ارسطو","lastname":"بدویی دلفارد","token":"b604172c17144133","created_at":"2019-01-24 15:58:38","updated_at":"2019-01-24 15:58:38","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786578","file":"613dcd6a821994.21873305.pdf","book_id":"3797925","toc":null,"created_at":"2021-09-12 14:20:34","updated_at":"2021-10-20 10:51:59","process_started_at":"2021-09-12 14:20:35","process_done_at":"2021-09-12 14:20:50","process_failed_at":null,"pages_count":"418","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e44b332520f3fa37a741739f713b8a7ff5fe8fedc8e8ff3648c2165075e5bf51bf3ea06266949ba5072c7330f7bc13dfb960d3f441a96c57330bd3325df35746","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۸"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"7996","title":"آنزیم شناسی","token":"530525e4f0f85f43","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:43","updated_at":"2017-10-07 11:25:43","study_fields":[{"id":"1789","title":"زیست فناوری گرایش میکروبی","degree_id":"10","token":"1a5e79d35a9988ab","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"7999","title":"آنزیم شناسی عمومی","token":"6f4423fcb58fb958","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:43","updated_at":"2017-10-07 11:25:43","study_fields":[{"id":"1174","title":"بیوشیمی بالینی","degree_id":"10","token":"95b242c90bb1a583","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-25 17:13:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8002","title":"آنزیمولوژی","token":"f4783f8fe205e00e","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:43","updated_at":"2017-10-07 11:25:43","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8005","title":"آنزیمولوژی","token":"acece4f205187d20","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:43","updated_at":"2017-10-07 11:25:43","study_fields":[{"id":"1612","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی","degree_id":"10","token":"ef82c16d63d9cfb5","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"تکنولوژی-آنزیمی","urlify":"تکنولوژی-آنزیمی","pages_count_fa":"۴۱۸","authorTitle":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد","tocStr":"","url":"/preview/a31e1895fcda45ec/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":418,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a31e1895fcda45ec","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/oERxXuWlCiVjTCgQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/wVKpqCIDYriohQAd.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/YwkAsjEQqOEtNgWL.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0009661041307850044,0.00045401049198917203,0.9989831932372406,0.9995152039907775]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.18000000715255737,"str":"0","boundary":[0.5798319578170776,0.3888228237628937,0.6000000238418579,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.38182282376289367,0.6050000238418579,0.4077134437561035],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/uFMJkHrknuCceRnz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/NdQsubKyZdrfKLqC.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/wxWCgvXHyZvKktdQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/xOmjFUXNcGBVYDlz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/YrOhuGWHFlDmtbBn.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/dFPjpZCjsDKpwDGA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003898735978022343,0.00021648114544032727,0.9986753053945654,0.9991292187694137]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷۰","boundary":[0.6655462384223938,0.18906064331531525,0.6907563209533691,0.2009512484073639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.18206064331531524,0.6957563209533691,0.2079512484073639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.2104637324810028,0.7831932902336121,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.2104637324810028,0.7277311086654663,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.2104637324810028,0.6773109436035156,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22473245859146118},{"x":0.610084056854248,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.21165280044078827,0.6386554837226868,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.21165280044078827,0.6033613681793213,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.2034637324810028,0.7881932902336121,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"23","boundary":[0.2369747906923294,0.1938168853521347,0.3126050531864166,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.1868168853521347,0.31760505318641663,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4907563030719757,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.4907563030719757,0.44351962208747864,0.6453781723976135,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48275861144065857},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.35630252957344055,0.44351962208747864,0.4789915978908539,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4839476943016052},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35130252957344055,0.43651962208747863,0.6503781723976135,0.49094769430160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.701545774936676},{"x":0.5815126299858093,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5815126299858093,0.6789536476135254,0.6285714507102966,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.701545774936676},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارسطو","boundary":[0.5109243988990784,0.6789536476135254,0.5731092691421509,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.701545774936676},{"x":0.440336138010025,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدویی","boundary":[0.440336138010025,0.6789536476135254,0.5025210380554199,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7003567218780518},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلفارد","boundary":[0.37142857909202576,0.6789536476135254,0.4302521049976349,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5731092691421509,0.7086801528930664,0.6268907785415649,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.7086801528930664,0.5680672526359558,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4638655483722687,0.7086801528930664,0.5042017102241516,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7086801528930664},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7086801528930664},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7253270149230957},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.42016807198524475,0.7086801528930664,0.45546218752861023,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7253270149230957},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.37142857909202576,0.7086801528930664,0.4151260554790497,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7253270149230957},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36642857909202575,0.6719536476135254,0.6335714507102966,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/uknrqrFkyKYxgxZt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/ALsqMrJkvgmYJewg.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/aZbetFgCSWnaCVvN.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005056846462377981,0.00024334459029820246,0.998666831417244,0.9991080107847661]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2711058259010315},{"x":0.462184876203537,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"6","boundary":[0.462184876203537,0.26634958386421204,0.4638655483722687,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2711058259010315},{"x":0.462184876203537,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.25934958386421203,0.4688655483722687,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2948870360851288},{"x":0.63193279504776,"y":0.2948870360851288},{"x":0.63193279504776,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-622-6271-20-2","boundary":[0.5025210380554199,0.2948870360851288,0.63193279504776,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.2948870360851288,0.6386554837226868,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.2878870360851288,0.6436554837226868,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7731092572212219,"y":0.214030921459198},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7243697643280029,0.21284185349941254,0.7731092572212219,0.22592152655124664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7731092572212219,"y":0.214030921459198},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.20584185349941253,0.7781092572212219,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.21521997451782227,0.6386554837226868,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.214030921459198},{"x":0.63193279504776,"y":0.214030921459198},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"بدويي","boundary":[0.6033613681793213,0.214030921459198,0.63193279504776,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.214030921459198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.214030921459198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلفارد","boundary":[0.5697479248046875,0.214030921459198,0.5983193516731262,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.214030921459198},{"x":0.5680672526359558,"y":0.214030921459198},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5647059082984924,0.214030921459198,0.5680672526359558,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارسطو","boundary":[0.5243697762489319,0.21284185349941254,0.5579832196235657,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.21284185349941254,0.5243697762489319,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22592152655124664},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.48403361439704895,0.21165280044078827,0.5142857432365417,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4739495813846588,0.21165280044078827,0.4756302535533905,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7731092572212219,"y":0.243757426738739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.22948870062828064,0.7731092572212219,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.22948870062828064,0.7378151416778564,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7142857313156128,0.22948870062828064,0.7277311086654663,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22948870062828064},{"x":0.707563042640686,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6689075827598572,0.22829964756965637,0.707563042640686,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.243757426738739},{"x":0.6386554837226868,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.22948870062828064,0.6386554837226868,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22948870062828064},{"x":0.63193279504776,"y":0.22948870062828064},{"x":0.63193279504776,"y":0.243757426738739},{"x":0.5848739743232727,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5848739743232727,0.22948870062828064,0.63193279504776,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.243757426738739},{"x":0.5512605309486389,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.5512605309486389,0.22948870062828064,0.5815126299858093,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.243757426738739},{"x":0.5394958257675171,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5394958257675171,0.22948870062828064,0.5445378422737122,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5361344814300537,"y":0.243757426738739},{"x":0.5008403658866882,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارسطو","boundary":[0.5008403658866882,0.22948870062828064,0.5361344814300537,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22948870062828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22948870062828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.243757426738739},{"x":0.46890756487846375,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بدویی","boundary":[0.46890756487846375,0.22948870062828064,0.49747899174690247,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.22948870062828064},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22948870062828064},{"x":0.46722689270973206,"y":0.243757426738739},{"x":0.43697479367256165,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلفارد","boundary":[0.43697479367256165,0.22948870062828064,0.46722689270973206,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22948870062828064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22948870062828064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.243757426738739},{"x":0.43361344933509827,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.22948870062828064,0.43697479367256165,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7159664034843445,0.24613554775714874,0.7731092572212219,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6907563209533691,0.2473246157169342,0.7109243869781494,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2580261528491974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.42861344933509826,0.20465280044078826,0.7781092572212219,0.2650261528491974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.24494649469852448,0.6386554837226868,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6067227125167847,0.24494649469852448,0.6336134672164917,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5983193516731262,0.24494649469852448,0.6033613681793213,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.24494649469852448,0.5915966629981995,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5210084319114685,0.24494649469852448,0.5478991866111755,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4907563030719757,0.24494649469852448,0.5142857432365417,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.24494649469852448},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24494649469852448},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4605042040348053,0.24494649469852448,0.48571428656578064,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24494649469852448},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24494649469852448},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25921520590782166},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.24494649469852448,0.45546218752861023,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25921520590782166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.42184874415397644,0.24494649469852448,0.4453781545162201,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24494649469852448},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24494649469852448},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25921520590782166},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41680672764778137,0.24494649469852448,0.41848739981651306,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3815126121044159,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.3815126121044159,0.24494649469852448,0.4100840389728546,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3764705955982208,"y":0.25921520590782166},{"x":0.35798320174217224,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.35798320174217224,0.24494649469852448,0.3764705955982208,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.24494649469852448},{"x":0.35630252957344055,"y":0.24494649469852448},{"x":0.35630252957344055,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3529411852359772,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.24494649469852448,0.35630252957344055,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3445378243923187,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3176470696926117,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3176470696926117,0.24494649469852448,0.3445378243923187,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25921520590782166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.24494649469852448,0.3126050531864166,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7159664034843445,0.2615933418273926,0.7731092572212219,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6739495992660522,0.26278239488601685,0.7109243869781494,0.2734839618206024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2746730148792267},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30592438101768493,0.23794649469852447,0.7781092572212219,0.2816730148792267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.2615933418273926,0.6386554837226868,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2615933418273926},{"x":0.63193279504776,"y":0.2615933418273926},{"x":0.63193279504776,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴۱۸","boundary":[0.6084033846855164,0.2615933418273926,0.63193279504776,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5915966629981995,0.2615933418273926,0.6067227125167847,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27586206793785095},{"x":0.583193302154541,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.583193302154541,0.2615933418273926,0.5899159908294678,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.578151285648346,"y":0.2604042887687683},{"x":0.578151285648346,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5462185144424438,0.2604042887687683,0.578151285648346,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5394958257675171,0.2604042887687683,0.5411764979362488,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5008403658866882,0.2604042887687683,0.5327731370925903,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4789915978908539,0.2604042887687683,0.4957983195781708,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.2604042887687683,0.4756302535533905,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27586206793785095},{"x":0.462184876203537,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.2604042887687683,0.4638655483722687,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4285714328289032,0.2604042887687683,0.4571428596973419,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2604042887687683},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2604042887687683},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27586206793785095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.2604042887687683,0.42352941632270813,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3815126121044159,0.2604042887687683,0.4151260554790497,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27586206793785095},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37310925126075745,0.2604042887687683,0.3764705955982208,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2604042887687683},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2604042887687683},{"x":0.37142857909202576,"y":0.27586206793785095},{"x":0.34117648005485535,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.34117648005485535,0.2604042887687683,0.37142857909202576,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3176470696926117,0.2604042887687683,0.3344537913799286,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3142857253551483,"y":0.27586206793785095},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31092438101768494,0.2604042887687683,0.3142857253551483,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2604042887687683},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2604042887687683},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27586206793785095},{"x":0.30588236451148987,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.2604042887687683,0.31092438101768494,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7310924530029297,0.27942925691604614,0.7731092572212219,0.2901307940483093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2913198471069336},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30088236451148986,0.2534042887687683,0.7781092572212219,0.2983198471069336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.2770511209964752,0.6386554837226868,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2770511209964752},{"x":0.63193279504776,"y":0.2770511209964752},{"x":0.63193279504776,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5865546464920044,0.2770511209964752,0.63193279504776,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5428571701049805,0.2770511209964752,0.5815126299858093,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5092437267303467,0.2770511209964752,0.5361344814300537,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2913198471069336},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.48067227005958557,0.2770511209964752,0.5025210380554199,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4453781545162201,0.2770511209964752,0.4756302535533905,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2913198471069336},{"x":0.440336138010025,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.2770511209964752,0.4453781545162201,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۷۰","boundary":[0.4117647111415863,0.2770511209964752,0.4319327771663666,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.2770511209964752,0.4084033668041229,0.2913198471069336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7411764860153198,0.2936979830265045,0.7731092572212219,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7731092572212219,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32342448830604553},{"x":0.729411780834198,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.729411780834198,0.31272295117378235,0.7731092572212219,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6840336322784424,0.3115338981151581,0.7243697643280029,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6470588445663452,0.3115338981151581,0.6789916157722473,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.3115338981151581,0.6386554837226868,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3115338981151581},{"x":0.63193279504776,"y":0.3115338981151581},{"x":0.63193279504776,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6151260733604431,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6151260733604431,0.3115338981151581,0.63193279504776,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.328180730342865},{"x":0.7731092572212219,"y":0.328180730342865},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7260504364967346,0.328180730342865,0.7731092572212219,0.34007135033607483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.2700511209964752,0.7781092572212219,0.34707135033607484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.3269916772842407,0.6386554837226868,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3269916772842407},{"x":0.63193279504776,"y":0.3269916772842407},{"x":0.63193279504776,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5915966629981995,0.3269916772842407,0.63193279504776,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.3269916772842407,0.5915966629981995,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7344537973403931,0.3448275923728943,0.7731092572212219,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.3199916772842407,0.7781092572212219,0.36371818256378174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34363853931427},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34363853931427},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.34363853931427,0.6386554837226868,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34363853931427},{"x":0.63193279504776,"y":0.34363853931427},{"x":0.63193279504776,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6084033846855164,0.34363853931427,0.63193279504776,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.34363853931427},{"x":0.605042040348053,"y":0.34363853931427},{"x":0.605042040348053,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5747899413108826,0.34363853931427,0.605042040348053,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.34363853931427},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34363853931427},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35671818256378174},{"x":0.556302547454834,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.556302547454834,0.34363853931427,0.5647059082984924,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.34363853931427},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34363853931427},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5092437267303467,0.34363853931427,0.5512605309486389,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.34363853931427},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34363853931427},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35671818256378174},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.46554622054100037,0.34363853931427,0.5042017102241516,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.34363853931427},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34363853931427},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35671818256378174},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45546218752861023,0.34363853931427,0.4588235318660736,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34363853931427},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34363853931427},{"x":0.45210084319114685,"y":0.35671818256378174},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.43697479367256165,0.34363853931427,0.45210084319114685,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.34363853931427},{"x":0.4319327771663666,"y":0.34363853931427},{"x":0.4319327771663666,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4285714328289032,0.34363853931427,0.4319327771663666,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7731092572212219,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7344537973403931,0.3614744246006012,0.7731092572212219,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7344537973403931,0.3781212866306305,0.7731092572212219,0.39001187682151794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.34363853931427},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34363853931427},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4235714328289032,0.33663853931427,0.7781092572212219,0.39701187682151795],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.37574315071105957,0.6386554837226868,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5966386795043945,0.37574315071105957,0.6336134672164917,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5815126299858093,0.37574315071105957,0.5899159908294678,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5764706134796143,"y":0.39001187682151794},{"x":0.534453809261322,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.534453809261322,0.37574315071105957,0.5764706134796143,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37574315071105957},{"x":0.529411792755127,"y":0.37574315071105957},{"x":0.529411792755127,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4907563030719757,0.37574315071105957,0.529411792755127,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37574315071105957},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37574315071105957},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4789915978908539,0.37574315071105957,0.48403361439704895,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4638655483722687,0.37574315071105957,0.4773109257221222,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4571428596973419,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39001187682151794},{"x":0.45378151535987854,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.37574315071105957,0.4571428596973419,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7747899293899536,"y":0.405469685792923},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7327731251716614,0.39357906579971313,0.7747899293899536,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7731092572212219,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7378151416778564,0.4078477919101715,0.7731092572212219,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7008403539657593,0.40903687477111816,0.7327731251716614,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6369748115539551,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.4078477919101715,0.6386554837226868,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.40665873885154724},{"x":0.63193279504776,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5932773351669312,0.4078477919101715,0.63193279504776,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5596638917922974,0.4078477919101715,0.5882353186607361,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4078477919101715},{"x":0.556302547454834,"y":0.4078477919101715},{"x":0.556302547454834,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5327731370925903,0.4078477919101715,0.556302547454834,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4209274649620056},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.49747899174690247,0.40903687477111816,0.5260504484176636,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7579832077026367,0.4256837069988251,0.7731092572212219,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.75126051902771,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7260504364967346,0.4244946539402008,0.75126051902771,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6941176652908325,0.42330560088157654,0.7226890921592712,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7731092572212219,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7731092572212219,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7579832077026367,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7579832077026367,0.44233056902885437,0.7731092572212219,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.44351962208747864},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7260504364967346,0.44351962208747864,0.7529411911964417,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6924369931221008,0.44351962208747864,0.7210084199905396,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.457788348197937},{"x":0.7731092572212219,"y":0.457788348197937},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7428571581840515,0.457788348197937,0.7731092572212219,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.457788348197937},{"x":0.7394958138465881,"y":0.457788348197937},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6823529601097107,0.457788348197937,0.7394958138465881,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.457788348197937},{"x":0.6773109436035156,"y":0.457788348197937},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6605042219161987,0.457788348197937,0.6773109436035156,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7260504364967346,0.4720570743083954,0.7731092572212219,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.6941176652908325,0.47324612736701965,0.7210084199905396,0.48632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48632580041885376},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.36874315071105956,0.7797899293899536,0.49332580041885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4744352102279663},{"x":0.63193279504776,"y":0.47324612736701965},{"x":0.63193279504776,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"فيا","boundary":[0.6151260733604431,0.4744352102279663,0.63193279504776,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7731092572212219,"y":0.487514853477478},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7159664034843445,0.48989298939704895,0.7747899293899536,0.5005945563316345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6101260733604431,0.4674352102279663,0.7781092572212219,0.5075945563316345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.5714285969734192,0.36028537154197693,0.5731092691421509,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.36028537154197693,0.5815126299858093,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5848739743232727,0.36028537154197693,0.6268907785415649,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36028537154197693},{"x":0.63193279504776,"y":0.36028537154197693},{"x":0.63193279504776,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.36028537154197693,0.63193279504776,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.36028537154197693,0.6386554837226868,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.5664285969734192,0.3532853715419769,0.6436554837226868,0.38036504459381104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4268907606601715,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Enzymology","boundary":[0.3478991687297821,0.36028537154197693,0.4268907606601715,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.36028537154197693},{"x":0.440336138010025,"y":0.36028537154197693},{"x":0.440336138010025,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4319327771663666,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4319327771663666,0.36028537154197693,0.440336138010025,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4453781545162201,0.36028537154197693,0.48235294222831726,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.48739495873451233,0.36028537154197693,0.5109243988990784,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"te","boundary":[0.5176470875740051,0.36028537154197693,0.5310924649238586,0.37217599153518677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3428991687297821,0.3532853715419769,0.5360924649238586,0.3791759915351868],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4268907606601715,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4268907606601715,"y":0.405469685792923},{"x":0.36974790692329407,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Enzymes","boundary":[0.36974790692329407,0.39239001274108887,0.4268907606601715,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39239001274108887},{"x":0.440336138010025,"y":0.39239001274108887},{"x":0.440336138010025,"y":0.405469685792923},{"x":0.43361344933509827,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.43361344933509827,0.39239001274108887,0.440336138010025,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39239001274108887},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39239001274108887},{"x":0.48235294222831726,"y":0.405469685792923},{"x":0.4470588266849518,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4470588266849518,0.39239001274108887,0.48235294222831726,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5109243988990784,"y":0.405469685792923},{"x":0.489075630903244,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.489075630903244,0.39239001274108887,0.5109243988990784,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5731092691421509,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5731092691421509,"y":0.405469685792923},{"x":0.5176470875740051,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5176470875740051,0.39239001274108887,0.5731092691421509,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5815126299858093,"y":0.405469685792923},{"x":0.5798319578170776,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.39239001274108887,0.5815126299858093,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6268907785415649,"y":0.405469685792923},{"x":0.5848739743232727,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5848739743232727,0.39239001274108887,0.6268907785415649,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.39239001274108887},{"x":0.63193279504776,"y":0.39239001274108887},{"x":0.63193279504776,"y":0.405469685792923},{"x":0.6302521228790283,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.39239001274108887,0.63193279504776,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6386554837226868,"y":0.405469685792923},{"x":0.6386554837226868,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.39239001274108887,0.6386554837226868,0.405469685792923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6386554837226868,"y":0.405469685792923},{"x":0.36974790692329407,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36474790692329406,0.38539001274108886,0.6436554837226868,0.412469685792923],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"QP۶۰۱","boundary":[0.5899159908294678,0.4256837069988251,0.6302521228790283,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.4256837069988251,0.6386554837226868,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44233056902885437},{"x":0.63193279504776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.63193279504776,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۷۴/۱۹۲۵۰۷۶","boundary":[0.5428571701049805,0.44233056902885437,0.63193279504776,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.4411414861679077,0.6386554837226868,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.41868370699882507,0.6436554837226868,0.46003210616111756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.457788348197937},{"x":0.6302521228790283,"y":0.457788348197937},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۴۶۷۷۱۱","boundary":[0.5747899413108826,0.457788348197937,0.6302521228790283,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.4589774012565613,0.6403361558914185,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.457788348197937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.457788348197937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.450788348197937,0.6453361558914185,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.7193277478218079,0.5303210616111755,0.7831932902336121,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.6689075827598572,0.5303210616111755,0.7142857313156128,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5683709979057312},{"x":0.756302535533905,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.5541022419929504,0.7831932902336121,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارسطو","boundary":[0.7142857313156128,0.5541022419929504,0.7495798468589783,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5541022419929504},{"x":0.707563042640686,"y":0.5541022419929504},{"x":0.707563042640686,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدویی","boundary":[0.6739495992660522,0.5541022419929504,0.707563042640686,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5683709979057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلفارد","boundary":[0.63193279504776,0.5541022419929504,0.6655462384223938,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7613445520401001,0.5743162631988525,0.7848739624023438,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.5743162631988525,0.7613445520401001,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5743162631988525},{"x":0.75126051902771,"y":0.5743162631988525},{"x":0.75126051902771,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.5743162631988525,0.75126051902771,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.5743162631988525,0.6941176652908325,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.5743162631988525,0.6436975002288818,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5743162631988525},{"x":0.605042040348053,"y":0.5743162631988525},{"x":0.605042040348053,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.5743162631988525,0.605042040348053,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5361344814300537,0.5743162631988525,0.5714285969734192,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5743162631988525},{"x":0.534453809261322,"y":0.5743162631988525},{"x":0.534453809261322,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5743162631988525,0.534453809261322,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.5743162631988525,0.5243697762489319,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5743162631988525},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5743162631988525},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5885850191116333},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.5743162631988525,0.46722689270973206,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.5743162631988525,0.4285714328289032,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.596908450126648},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7848739624023438,"y":0.612366259098053},{"x":0.756302535533905,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.596908450126648,0.7848739624023438,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.7495798468589783,"y":0.612366259098053},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7277311086654663,0.596908450126648,0.7495798468589783,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.596908450126648},{"x":0.7260504364967346,"y":0.596908450126648},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.596908450126648,0.7243697643280029,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.5957193970680237,0.7142857313156128,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.5957193970680237,0.6924369931221008,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5945303440093994},{"x":0.680672287940979,"y":0.5957193970680237},{"x":0.680672287940979,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.5945303440093994,0.680672287940979,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7596638798713684,0.6183115243911743,0.7831932902336121,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6183115243911743,0.7596638798713684,0.6313912272453308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.526753842830658},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.519753842830658,0.7898739624023438,0.6395802803039551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.6183115243911743,0.7478991746902466,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6290130615234375},{"x":0.680672287940979,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.680672287940979,0.6183115243911743,0.7176470756530762,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7260504364967346,0.6385255455970764,0.7831932902336121,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6385255455970764,0.7193277478218079,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6385255455970764},{"x":0.707563042640686,"y":0.6385255455970764},{"x":0.707563042640686,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.6385255455970764,0.707563042640686,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.6385255455970764,0.6823529601097107,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.6385255455970764,0.6722689270973206,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7529411911964417,0.6599286794662476,0.7865546345710754,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6599286794662476},{"x":0.75126051902771,"y":0.6599286794662476},{"x":0.75126051902771,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.6599286794662476,0.75126051902771,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰","boundary":[0.6722689270973206,0.6599286794662476,0.6957983374595642,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.6991596817970276,0.6599286794662476,0.7042016983032227,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6599286794662476},{"x":0.729411780834198,"y":0.6599286794662476},{"x":0.729411780834198,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.7042016983032227,0.6599286794662476,0.729411780834198,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6470588445663452,0.6599286794662476,0.6672269105911255,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.6813317537307739,0.7848739624023438,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6813317537307739},{"x":0.75126051902771,"y":0.6813317537307739},{"x":0.75126051902771,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6813317537307739,0.75126051902771,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۶۲۷۱-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.6813317537307739,0.7394958138465881,0.6944113969802856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5865966629981995,0.6113115243911743,0.7915546345710754,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.5932773351669312,0.6979786157608032,0.6285714507102966,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7098692059516907},{"x":0.63193279504776,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6979786157608032,0.6336134672164917,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"978-622-6271-20-2","boundary":[0.6403361558914185,0.6979786157608032,0.7831932902336121,0.7098692059516907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.6909786157608032,0.7881932902336121,0.7168692059516907],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7613445520401001,0.7288941740989685,0.7882353067398071,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7288941740989685},{"x":0.756302535533905,"y":0.7288941740989685},{"x":0.756302535533905,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7226890921592712,0.7288941740989685,0.756302535533905,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.7288941740989685,0.7193277478218079,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.7288941740989685,0.6890756487846375,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7431629300117493},{"x":0.610084056854248,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.610084056854248,0.7288941740989685,0.6403361558914185,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.7288941740989685,0.6033613681793213,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5411764979362488,0.7288941740989685,0.5747899413108826,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7431629300117493},{"x":0.529411792755127,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.7288941740989685,0.5327731370925903,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4773109257221222,0.7288941740989685,0.5260504484176636,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7288941740989685},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7288941740989685},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43865546584129333,0.7288941740989685,0.46890756487846375,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4117647111415863,0.7288941740989685,0.43361344933509827,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7431629300117493},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.36974790692329407,0.7288941740989685,0.4084033668041229,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7431629300117493},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33781513571739197,0.7288941740989685,0.3663865625858307,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.7288941740989685,0.3361344635486603,0.7431629300117493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.7218941740989685,0.7932353067398071,0.7501629300117493],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/sFcWGCGEGGzsmlsO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/uaAFhDKetlLrnaod.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/xaSolItvdTXnnGOJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002292059220541955,0.9986696560763512,0.999007626357175]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.21997621655464172,0.23025210201740265,0.2271105796098709]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21297621655464172,0.23525210201740265,0.23411057960987092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21165280044078827},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.19976218044757843,0.5445378422737122,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21165280044078827},{"x":0.45378151535987854,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45378151535987854,0.19976218044757843,0.4924369752407074,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23305588960647583},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7579832077026367,0.21997621655464172,0.7848739624023438,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7243697643280029,0.21878716349601746,0.7546218633651733,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7798319458961487,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7798319458961487,0.2378121316432953,0.7831932902336121,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2378121316432953},{"x":0.778151273727417,"y":0.2378121316432953},{"x":0.778151273727417,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7747899293899536,0.2378121316432953,0.778151273727417,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7680672407150269,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.2378121316432953,0.7680672407150269,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7142857313156128,0.2378121316432953,0.7344537973403931,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.2378121316432953,0.7126050591468811,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.2378121316432953,0.7042016983032227,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6521008610725403,0.2378121316432953,0.6655462384223938,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6352941393852234,0.2378121316432953,0.6453781723976135,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5731092691421509,0.2378121316432953,0.6302521228790283,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.5243697762489319,0.2378121316432953,0.5663865804672241,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.2580261528491974,0.7815126180648804,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2711058259010315},{"x":0.756302535533905,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.2580261528491974,0.7596638798713684,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7226890921592712,0.2580261528491974,0.7495798468589783,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.25921520590782166,0.7176470756530762,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6453781723976135,0.25921520590782166,0.6823529601097107,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7815126180648804,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7630252242088318,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.2782402038574219,0.7815126180648804,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7579832077026367,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.2782402038574219,0.7596638798713684,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2782402038574219},{"x":0.75126051902771,"y":0.2782402038574219},{"x":0.75126051902771,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7243697643280029,0.2782402038574219,0.75126051902771,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6840336322784424,0.2782402038574219,0.7176470756530762,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6403361558914185,0.2782402038574219,0.6773109436035156,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.298454225063324},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.7630252242088318,0.298454225063324,0.7815126180648804,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3103448152542114},{"x":0.756302535533905,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.298454225063324,0.7596638798713684,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.298454225063324},{"x":0.7495798468589783,"y":0.298454225063324},{"x":0.75126051902771,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7243697643280029,0.298454225063324,0.75126051902771,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7176470756530762,0.29964327812194824,0.7226890921592712,0.3115338981151581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.19276218044757842,0.7915546345710754,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2877526879310608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21680672466754913,0.27942925691604614,0.23025210201740265,0.2877526879310608]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28894174098968506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.27942925691604614,0.23361344635486603,0.28894174098968506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28894174098968506},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27242925691604614,0.23861344635486603,0.29594174098968506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29964327812194824},{"x":0.22857142984867096,"y":0.298454225063324},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.29964327812194824,0.22857142984867096,0.3067776560783386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29964327812194824},{"x":0.22857142984867096,"y":0.298454225063324},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29264327812194824,0.23357142984867096,0.31377765607833863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱","boundary":[0.21848739683628082,0.3543400764465332,0.23529411852359772,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3473400764465332,0.24029411852359772,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.37336504459381104,0.23025210201740265,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.38049939274787903},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.37336504459381104,0.23529411852359772,0.38049939274787903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37336504459381104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36636504459381103,0.24029411852359772,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.39239001274108887,0.23025210201740265,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.3912009596824646,0.23361344635486603,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38539001274108886,0.23861344635486603,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21848739683628082,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.21848739683628082,0.4114149808883667,0.2369747906923294,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21848739683628082,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4044149808883667,0.2419747906923294,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43043994903564453},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.23025210201740265,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4316290020942688,0.23361344635486603,0.43995243310928345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43043994903564453},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43995243310928345},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.23861344635486603,0.44695243310928345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45065397024154663},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44946491718292236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.45065397024154663,0.22857142984867096,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45065397024154663},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44946491718292236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4436539702415466,0.23357142984867096,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.46967896819114685,0.22857142984867096,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46267896819114684,0.23357142984867096,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3472056984901428},{"x":0.778151273727417,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.778151273727417,0.3317479193210602,0.7831932902336121,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7731092572212219,0.3317479193210602,0.7747899293899536,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.3317479193210602,0.7647058963775635,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7092437148094177,0.3317479193210602,0.7310924530029297,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3317479193210602},{"x":0.707563042640686,"y":0.3317479193210602},{"x":0.707563042640686,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.3317479193210602,0.707563042640686,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6689075827598572,0.3317479193210602,0.7008403539657593,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.3317479193210602,0.6621848940849304,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6168067455291748,0.3317479193210602,0.6521008610725403,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5815126299858093,0.3317479193210602,0.6151260733604431,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5310924649238586,0.3317479193210602,0.5747899413108826,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.3317479193210602,0.5243697762489319,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7630252242088318,0.3519619405269623,0.7831932902336121,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.3519619405269623,0.7596638798713684,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6957983374595642,0.3519619405269623,0.7462185025215149,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سویه","boundary":[0.6655462384223938,0.3519619405269623,0.6907563209533691,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.3519619405269623,0.6621848940849304,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.5848739743232727,0.3519619405269623,0.6352941393852234,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36623066663742065},{"x":0.556302547454834,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولد","boundary":[0.556302547454834,0.3519619405269623,0.5798319578170776,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.5260504484176636,0.3519619405269623,0.5495798587799072,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.3519619405269623,0.5226891040802002,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.3709869086742401,0.7831932902336121,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3852556347846985},{"x":0.756302535533905,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.3709869086742401,0.7596638798713684,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3852556347846985},{"x":0.702521026134491,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.702521026134491,0.3709869086742401,0.7495798468589783,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6571428775787354,0.37217599153518677,0.6941176652908325,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.37217599153518677,0.6521008610725403,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3852556347846985},{"x":0.605042040348053,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.605042040348053,0.37217599153518677,0.6403361558914185,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5865546464920044,0.37217599153518677,0.5983193516731262,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.37217599153518677,0.5848739743232727,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7613445520401001,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.3912009596824646,0.7831932902336121,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.405469685792923},{"x":0.7579832077026367,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.3912009596824646,0.7596638798713684,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3912009596824646},{"x":0.75126051902771,"y":0.3912009596824646},{"x":0.75126051902771,"y":0.405469685792923},{"x":0.7008403539657593,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7008403539657593,0.3912009596824646,0.75126051902771,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.3912009596824646,0.6941176652908325,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.405469685792923},{"x":0.6436975002288818,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخلیص","boundary":[0.6436975002288818,0.3912009596824646,0.6840336322784424,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.405469685792923},{"x":0.5983193516731262,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5983193516731262,0.3912009596824646,0.6369748115539551,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5882353186607361,0.3912009596824646,0.6000000238418579,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40903687477111816},{"x":0.778151273727417,"y":0.40903687477111816},{"x":0.778151273727417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.40903687477111816,0.778151273727417,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.40903687477111816,0.7394958138465881,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.40903687477111816},{"x":0.729411780834198,"y":0.40903687477111816},{"x":0.729411780834198,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6789916157722473,0.40903687477111816,0.729411780834198,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6352941393852234,0.40903687477111816,0.6722689270973206,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.41022592782974243,0.6285714507102966,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42330560088157654},{"x":0.583193302154541,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.583193302154541,0.41022592782974243,0.6151260733604431,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41022592782974243},{"x":0.578151285648346,"y":0.41022592782974243},{"x":0.578151285648346,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5478991866111755,0.41022592782974243,0.578151285648346,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.41022592782974243,0.5445378422737122,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.428061842918396},{"x":0.778151273727417,"y":0.428061842918396},{"x":0.778151273727417,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.428061842918396,0.778151273727417,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.428061842918396},{"x":0.7394958138465881,"y":0.428061842918396},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.428061842918396,0.7394958138465881,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.42925089597702026},{"x":0.729411780834198,"y":0.42925089597702026},{"x":0.729411780834198,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخلیص","boundary":[0.6907563209533691,0.42925089597702026,0.729411780834198,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6436975002288818,0.42925089597702026,0.6840336322784424,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6369748115539551,0.42925089597702026,0.6453781723976135,0.44351962208747864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5126470875740051,0.3247479193210602,0.7881932902336121,0.45051962208747864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳-۲","boundary":[0.7193277478218079,0.4482758641242981,0.7714285850524902,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7126050591468811,0.4482758641242981,0.7159664034843445,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4482758641242981},{"x":0.707563042640686,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6336134672164917,0.4482758641242981,0.707563042640686,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ستونی","boundary":[0.5966386795043945,0.44946491718292236,0.6285714507102966,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5882353186607361,0.44946491718292236,0.5932773351669312,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.4673008322715759,0.7831932902336121,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.4673008322715759,0.7613445520401001,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4673008322715759},{"x":0.75126051902771,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7327731251716614,0.4673008322715759,0.75126051902771,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.702521026134491,0.4673008322715759,0.7260504364967346,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.4673008322715759,0.6924369931221008,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4673008322715759},{"x":0.680672287940979,"y":0.48275861144065857},{"x":0.63193279504776,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.63193279504776,0.4673008322715759,0.680672287940979,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.4673008322715759,0.6252101063728333,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48275861144065857},{"x":0.583193302154541,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.583193302154541,0.4673008322715759,0.6151260733604431,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5512605309486389,0.4673008322715759,0.5798319578170776,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5058823823928833,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5058823823928833,0.4673008322715759,0.5445378422737122,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48275861144065857},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.49747899174690247,0.4673008322715759,0.5042017102241516,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.778151273727417,"y":0.487514853477478},{"x":0.778151273727417,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.487514853477478,0.778151273727417,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.487514853477478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.487514853477478,0.7394958138465881,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.487514853477478},{"x":0.729411780834198,"y":0.487514853477478},{"x":0.729411780834198,"y":0.5017836093902588},{"x":0.680672287940979,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.680672287940979,0.487514853477478,0.729411780834198,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.487514853477478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.487514853477478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.487514853477478,0.6756302714347839,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.487514853477478},{"x":0.6638655662536621,"y":0.487514853477478},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6134454011917114,0.487514853477478,0.6638655662536621,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5017836093902588},{"x":0.583193302154541,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لاكاز","boundary":[0.583193302154541,0.4887039363384247,0.6084033846855164,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4887039363384247},{"x":0.578151285648346,"y":0.487514853477478},{"x":0.578151285648346,"y":0.5017836093902588},{"x":0.534453809261322,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.534453809261322,0.4887039363384247,0.578151285648346,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4887039363384247},{"x":0.529411792755127,"y":0.4887039363384247},{"x":0.529411792755127,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5243697762489319,0.4887039363384247,0.529411792755127,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.5065398216247559,0.7798319458961487,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.5065398216247559,0.7411764860153198,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6823529601097107,0.5065398216247559,0.7310924530029297,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.5065398216247559,0.6756302714347839,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6151260733604431,0.5065398216247559,0.6655462384223938,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلفا","boundary":[0.5932773351669312,0.5065398216247559,0.6084033846855164,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمیلاز","boundary":[0.5596638917922974,0.5065398216247559,0.5899159908294678,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.5042017102241516,0.5065398216247559,0.5529412031173706,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5255647897720337},{"x":0.778151273727417,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.5255647897720337,0.7798319458961487,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.526753842830658},{"x":0.7394958138465881,"y":0.526753842830658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.526753842830658,0.7411764860153198,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.526753842830658},{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.680672287940979,0.526753842830658,0.7310924530029297,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.526753842830658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.526753842830658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.542211651802063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.6823529601097107,0.526753842830658,0.6974790096282959,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.526753842830658},{"x":0.6756302714347839,"y":0.526753842830658},{"x":0.6756302714347839,"y":0.542211651802063},{"x":0.6705882549285889,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.526753842830658,0.6756302714347839,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.526753842830658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.526753842830658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.542211651802063},{"x":0.6420168280601501,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6420168280601501,0.526753842830658,0.6621848940849304,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.526753842830658},{"x":0.6302521228790283,"y":0.526753842830658},{"x":0.6302521228790283,"y":0.542211651802063},{"x":0.6033613681793213,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6033613681793213,0.526753842830658,0.6302521228790283,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.526753842830658},{"x":0.5949580073356628,"y":0.526753842830658},{"x":0.5949580073356628,"y":0.542211651802063},{"x":0.5378151535987854,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسپاراژیناز","boundary":[0.5378151535987854,0.526753842830658,0.5949580073356628,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.542211651802063},{"x":0.48739495873451233,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.48739495873451233,0.526753842830658,0.5310924649238586,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.526753842830658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.526753842830658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.542211651802063},{"x":0.4773109257221222,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4773109257221222,0.526753842830658,0.48403361439704895,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5457788109779358},{"x":0.778151273727417,"y":0.5457788109779358},{"x":0.778151273727417,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.5457788109779358,0.778151273727417,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5457788109779358,0.7394958138465881,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5457788109779358},{"x":0.729411780834198,"y":0.5457788109779358},{"x":0.729411780834198,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6823529601097107,0.5457788109779358,0.729411780834198,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.5457788109779358,0.6756302714347839,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5600475668907166},{"x":0.63193279504776,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.63193279504776,0.5457788109779358,0.6638655662536621,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.5469679236412048,0.6302521228790283,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئاز","boundary":[0.5596638917922974,0.5469679236412048,0.5932773351669312,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5612366199493408},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.49915966391563416,0.5469679236412048,0.5529412031173706,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5648037791252136},{"x":0.778151273727417,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.5648037791252136,0.7798319458961487,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5648037791252136,0.7411764860153198,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5659928917884827},{"x":0.729411780834198,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.680672287940979,0.5659928917884827,0.7310924530029297,0.5790725350379944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.44246491718292236,0.7898739624023438,0.5860725350379944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.6823529601097107,0.5659928917884827,0.6974790096282959,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.5659928917884827,0.6756302714347839,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6420168280601501,0.5659928917884827,0.6638655662536621,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6067227125167847,0.5659928917884827,0.6302521228790283,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیپاز","boundary":[0.5731092691421509,0.5659928917884827,0.5949580073356628,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.5226891040802002,0.5659928917884827,0.5663865804672241,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5659928917884827,0.5176470875740051,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5850178599357605},{"x":0.778151273727417,"y":0.5850178599357605},{"x":0.778151273727417,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۴-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.5850178599357605,0.778151273727417,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5850178599357605,0.7411764860153198,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6823529601097107,0.5850178599357605,0.7310924530029297,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.5850178599357605,0.6756302714347839,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6436975002288818,0.5850178599357605,0.6655462384223938,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5850178599357605},{"x":0.63193279504776,"y":0.5850178599357605},{"x":0.63193279504776,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6067227125167847,0.5850178599357605,0.63193279504776,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5992865562438965},{"x":0.561344563961029,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولاز","boundary":[0.561344563961029,0.5862069129943848,0.5949580073356628,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5862069129943848},{"x":0.556302547454834,"y":0.5862069129943848},{"x":0.556302547454834,"y":0.5992865562438965},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گرمادوست","boundary":[0.49915966391563416,0.5862069129943848,0.556302547454834,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5862069129943848},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5862069129943848},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5992865562438965},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.48571428656578064,0.5862069129943848,0.49747899174690247,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6028537750244141},{"x":0.778151273727417,"y":0.6028537750244141},{"x":0.778151273727417,"y":0.61712247133255},{"x":0.7411764860153198,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۴-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6028537750244141,0.778151273727417,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7394958138465881,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.6040428280830383,0.7394958138465881,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6040428280830383},{"x":0.729411780834198,"y":0.6028537750244141},{"x":0.729411780834198,"y":0.61712247133255},{"x":0.680672287940979,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.680672287940979,0.6040428280830383,0.729411780834198,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.61712247133255},{"x":0.6705882549285889,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.6040428280830383,0.6756302714347839,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.61712247133255},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6184874176979065,0.6040428280830383,0.6638655662536621,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.61712247133255},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریهای","boundary":[0.5512605309486389,0.6040428280830383,0.6117647290229797,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولد","boundary":[0.5210084319114685,0.6052318811416626,0.5445378422737122,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یوریکاز","boundary":[0.4739495813846588,0.6052318811416626,0.5159664154052734,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7647058963775635,0.6242568492889404,0.7831932902336121,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.6242568492889404,0.7596638798713684,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6242568492889404},{"x":0.75126051902771,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.6242568492889404,0.75126051902771,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7193277478218079,0.6242568492889404,0.7243697643280029,0.6373364925384521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4672689092159271,0.5589928917884827,0.7881932902336121,0.6443364925384522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4887039363384247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4887039363384247,0.23025210201740265,0.49702733755111694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4887039363384247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4817039363384247,0.23525210201740265,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5089179277420044,0.22857142984867096,0.5160523056983948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5089179277420044,0.23361344635486603,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5077288746833801},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5019179277420044,0.23861344635486603,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5279428958892822,0.23025210201740265,0.5362663269042969]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5279428958892822,0.23529411852359772,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5209428958892822,0.24029411852359772,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5469679236412048,0.22857142984867096,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5552912950515747},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5469679236412048,0.2369747906923294,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5399679236412048,0.2419747906923294,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5671819448471069,0.23025210201740265,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5671819448471069,0.23361344635486603,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5601819448471069,0.23861344635486603,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6337693333625793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6254459023475647,0.22857142984867096,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6337693333625793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6254459023475647,0.23361344635486603,0.6337693333625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6242568492889404},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6184459023475647,0.23861344635486603,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6682521104812622},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6587395668029785,0.23193277418613434,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6682521104812622},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6587395668029785,0.2369747906923294,0.6682521104812622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6682521104812622},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6517395668029785,0.2419747906923294,0.6752521104812622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6777645945549011},{"x":0.22689075767993927,"y":0.68727707862854},{"x":0.21344538033008575,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6789536476135254,0.22689075767993927,0.68727707862854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.686087965965271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.6777645945549011,0.23529411852359772,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.21344538033008575,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6719536476135254,0.24029411852359772,0.69427707862854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6979786157608032,0.22521008551120758,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6909786157608032,0.23021008551120759,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.72651606798172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7181926369667053,0.22689075767993927,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7181926369667053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.72651606798172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7111926369667053,0.23189075767993927,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7764706015586853,0.65636146068573,0.7831932902336121,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.65636146068573},{"x":0.7731092572212219,"y":0.65636146068573},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7714285850524902,0.65636146068573,0.7731092572212219,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.65636146068573},{"x":0.7647058963775635,"y":0.65636146068573},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.65636146068573,0.7647058963775635,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.65636146068573},{"x":0.729411780834198,"y":0.65636146068573},{"x":0.729411780834198,"y":0.6730083227157593},{"x":0.702521026134491,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.702521026134491,0.65636146068573,0.729411780834198,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.65636146068573},{"x":0.7042016983032227,"y":0.65636146068573},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.65636146068573,0.7042016983032227,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6638655662536621,0.65636146068573,0.6941176652908325,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.65636146068573},{"x":0.6571428775787354,"y":0.65636146068573},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.6302521228790283,0.65636146068573,0.6571428775787354,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.65636146068573},{"x":0.6252101063728333,"y":0.65636146068573},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.5932773351669312,0.65636146068573,0.6252101063728333,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.65636146068573},{"x":0.5882353186607361,"y":0.65636146068573},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5462185144424438,0.65636146068573,0.5882353186607361,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.65636146068573},{"x":0.5394958257675171,"y":0.65636146068573},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپاراژیناز","boundary":[0.4722689092159271,0.65636146068573,0.5394958257675171,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6730083227157593},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45378151535987854,0.65636146068573,0.46722689270973206,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.65636146068573},{"x":0.4470588266849518,"y":0.65636146068573},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.4084033668041229,0.65636146068573,0.4470588266849518,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.65636146068573},{"x":0.40168067812919617,"y":0.65636146068573},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.3512605130672455,0.65636146068573,0.40168067812919617,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.65636146068573},{"x":0.3445378243923187,"y":0.65636146068573},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.65636146068573,0.3445378243923187,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7630252242088318,0.6777645945549011,0.7831932902336121,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.6777645945549011,0.7613445520401001,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7260504364967346,0.6777645945549011,0.75126051902771,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6840336322784424,0.6777645945549011,0.7193277478218079,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"L-","boundary":[0.6638655662536621,0.6777645945549011,0.6773109436035156,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپاراژیناز","boundary":[0.6067227125167847,0.6777645945549011,0.6621848940849304,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6777645945549011},{"x":0.605042040348053,"y":0.6777645945549011},{"x":0.605042040348053,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.6777645945549011,0.605042040348053,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.6979786157608032,0.7831932902336121,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7110582590103149},{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.6979786157608032,0.7596638798713684,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.7126050591468811,0.6979786157608032,0.7495798468589783,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6756302714347839,0.6991676688194275,0.7058823704719543,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.6991676688194275,0.6705882549285889,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.7158145308494568,0.7831932902336121,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7300832271575928},{"x":0.756302535533905,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.7158145308494568,0.7596638798713684,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.7445378303527832,0.7158145308494568,0.7495798468589783,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7327731251716614,0.717003583908081,0.7361344695091248,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.717003583908081},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپاراژینازهای","boundary":[0.6504201889038086,0.717003583908081,0.7310924530029297,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.717003583908081},{"x":0.6436975002288818,"y":0.717003583908081},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترکیبی","boundary":[0.6016806960105896,0.717003583908081,0.6436975002288818,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.717003583908081},{"x":0.5949580073356628,"y":0.717003583908081},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5899159908294678,0.717003583908081,0.5949580073356628,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.7360285520553589,0.7831932902336121,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.7360285520553589,0.7613445520401001,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7243697643280029,0.7360285520553589,0.75126051902771,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.6974790096282959,0.7360285520553589,0.7193277478218079,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6655462384223938,0.7360285520553589,0.6907563209533691,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6252101063728333,0.7360285520553589,0.6605042219161987,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7514863014221191},{"x":0.561344563961029,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسپاراژیناز","boundary":[0.561344563961029,0.7360285520553589,0.6184874176979065,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اروینیا","boundary":[0.5243697762489319,0.7360285520553589,0.5579832196235657,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.7360285520553589,0.5193277597427368,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7550535202026367},{"x":0.778151273727417,"y":0.7538644671440125},{"x":0.778151273727417,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.7550535202026367,0.778151273727417,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7550535202026367,0.7394958138465881,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6924369931221008,0.7550535202026367,0.7310924530029297,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرایمر","boundary":[0.6554622054100037,0.7550535202026367,0.6873949766159058,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.756242573261261},{"x":0.6504201889038086,"y":0.756242573261261},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.756242573261261,0.6504201889038086,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.756242573261261},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.5899159908294678,0.756242573261261,0.6420168280601501,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.756242573261261},{"x":0.5865546464920044,"y":0.756242573261261},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.5714285969734192,0.756242573261261,0.5865546464920044,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.756242573261261},{"x":0.5663865804672241,"y":0.756242573261261},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.756242573261261,0.5663865804672241,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7740784883499146},{"x":0.778151273727417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.778151273727417,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7740784883499146,0.778151273727417,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7740784883499146,0.7394958138465881,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6991596817970276,0.7740784883499146,0.7310924530029297,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.6672269105911255,0.7740784883499146,0.6941176652908325,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6470588445663452,0.7740784883499146,0.6621848940849304,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسپاراژیناز","boundary":[0.5848739743232727,0.7740784883499146,0.6420168280601501,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اروینیا","boundary":[0.5478991866111755,0.7752675414085388,0.5798319578170776,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7752675414085388,0.5428571701049805,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7919144034385681},{"x":0.778151273727417,"y":0.7919144034385681},{"x":0.778151273727417,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7919144034385681,0.778151273727417,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7919144034385681,0.7394958138465881,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7919144034385681},{"x":0.729411780834198,"y":0.7919144034385681},{"x":0.729411780834198,"y":0.8073721528053284},{"x":0.707563042640686,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلون","boundary":[0.707563042640686,0.7919144034385681,0.729411780834198,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7919144034385681},{"x":0.702521026134491,"y":0.7919144034385681},{"x":0.702521026134491,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6756302714347839,0.7919144034385681,0.702521026134491,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.7919144034385681,0.6739495992660522,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6436975002288818,0.7919144034385681,0.6638655662536621,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.7919144034385681,0.6420168280601501,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7919144034385681},{"x":0.63193279504776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.63193279504776,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخلیص","boundary":[0.5932773351669312,0.7919144034385681,0.63193279504776,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8085612654685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.7931034564971924,0.5865546464920044,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.578151285648346,"y":0.7931034564971924},{"x":0.578151285648346,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5462185144424438,0.7931034564971924,0.578151285648346,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8085612654685974},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.48235294222831726,0.7931034564971924,0.5394958257675171,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.45042017102241516,0.7931034564971924,0.4756302535533905,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7931034564971924,0.4453781545162201,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8133174777030945},{"x":0.778151273727417,"y":0.8133174777030945},{"x":0.778151273727417,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.8133174777030945,0.778151273727417,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.8133174777030945,0.7394958138465881,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8133174777030945},{"x":0.729411780834198,"y":0.8133174777030945},{"x":0.729411780834198,"y":0.8263971209526062},{"x":0.707563042640686,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلون","boundary":[0.707563042640686,0.8133174777030945,0.729411780834198,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8133174777030945},{"x":0.702521026134491,"y":0.8133174777030945},{"x":0.702521026134491,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6773109436035156,0.8133174777030945,0.702521026134491,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6521008610725403,0.8133174777030945,0.6672269105911255,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ERS","boundary":[0.6201680898666382,0.8133174777030945,0.6470588445663452,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8275862336158752},{"x":0.605042040348053,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.8133174777030945,0.6151260733604431,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وکتور","boundary":[0.5697479248046875,0.8133174777030945,0.5983193516731262,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیانی","boundary":[0.5378151535987854,0.8133174777030945,0.5647059082984924,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8145065307617188},{"x":0.534453809261322,"y":0.8145065307617188},{"x":0.534453809261322,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.8145065307617188,0.534453809261322,0.8275862336158752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3395378243923187,0.64936146068573,0.7881932902336121,0.8345862336158753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7455410361289978},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7372176051139832,0.22857142984867096,0.7455410361289978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7372176051139832},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7455410361289978},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.7372176051139832,0.23025210201740265,0.7455410361289978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7372176051139832},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7372176051139832},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7455410361289978},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7302176051139831,0.23525210201740265,0.7525410361289978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.756242573261261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.756242573261261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7645660042762756},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.756242573261261,0.22857142984867096,0.7645660042762756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.756242573261261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.756242573261261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7645660042762756},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.749242573261261,0.23357142984867096,0.7715660042762756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7847800254821777},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7752675414085388,0.23193277418613434,0.7847800254821777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7847800254821777},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.7752675414085388,0.23529411852359772,0.7847800254821777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7752675414085388},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7847800254821777},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7682675414085388,0.24029411852359772,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7954815626144409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7942925095558167},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7954815626144409,0.22689075767993927,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7954815626144409},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7942925095558167},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7884815626144409,0.23189075767993927,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8145065307617188},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8133174777030945},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8228299617767334},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.8145065307617188,0.22689075767993927,0.8228299617767334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8145065307617188},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8133174777030945},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8228299617767334},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8075065307617187,0.23189075767993927,0.8298299617767334],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/sjXEsgQPdjYAXBww-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/BcpdYtTAEeRtYbLJ.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/cRKVfJTRHyUTNBHk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017689292396858388,0.9986696560763512,0.999013281852822]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1605231910943985},{"x":0.778151273727417,"y":0.1605231910943985},{"x":0.778151273727417,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7731092572212219,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶","boundary":[0.7731092572212219,0.1605231910943985,0.778151273727417,0.16765755414962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1605231910943985},{"x":0.778151273727417,"y":0.1605231910943985},{"x":0.778151273727417,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7731092572212219,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.1535231910943985,0.783151273727417,0.1746575541496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15814507007598877},{"x":0.3126050531864166,"y":0.15933412313461304},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.25882354378700256,0.15814507007598877,0.31092438101768494,0.1736028492450714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15576694905757904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1569560021162033},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17241379618644714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.21680672466754913,0.15576694905757904,0.2537815272808075,0.17241379618644714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15576694905757904},{"x":0.3126050531864166,"y":0.15814507007598877},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1736028492450714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.14876694905757903,0.31592438101768494,0.18060284924507142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19857312738895416},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.19857312738895416,0.22857142984867096,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.19857312738895416,0.23025210201740265,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19157312738895416,0.23525210201740265,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.217598095536232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.217598095536232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.217598095536232,0.22857142984867096,0.22592152655124664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.217598095536232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.217598095536232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.210598095536232,0.23357142984867096,0.23292152655124665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7798319458961487,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.19619500637054443,0.7798319458961487,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.19619500637054443,0.7394958138465881,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7042016983032227,0.19619500637054443,0.7310924530029297,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6689075827598572,0.19619500637054443,0.6991596817970276,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6420168280601501,0.19619500637054443,0.6638655662536621,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5949580073356628,0.19619500637054443,0.6369748115539551,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ERS","boundary":[0.5630252361297607,0.19619500637054443,0.5882353186607361,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5579832196235657,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2104637324810028},{"x":0.556302547454834,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.19619500637054443,0.5579832196235657,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۴-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.21640904247760773,0.7798319458961487,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.21640904247760773,0.7411764860153198,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.21640904247760773},{"x":0.729411780834198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.729411780834198,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.7092437148094177,0.21640904247760773,0.729411780834198,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6722689270973206,0.21640904247760773,0.6974790096282959,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6369748115539551,0.21640904247760773,0.6621848940849304,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2306777685880661},{"x":0.605042040348053,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ERS","boundary":[0.605042040348053,0.21640904247760773,0.6302521228790283,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.21640904247760773,0.6000000238418579,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7647058963775635,0.23662306368350983,0.7865546345710754,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7630252242088318,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7596638798713684,0.23662306368350983,0.7630252242088318,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7226890921592712,0.23662306368350983,0.7529411911964417,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6571428775787354,0.23662306368350983,0.7159664034843445,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.5882353186607361,0.23662306368350983,0.6521008610725403,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.23662306368350983},{"x":0.583193302154541,"y":0.23662306368350983},{"x":0.583193302154541,"y":0.2508918046951294},{"x":0.556302547454834,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.556302547454834,0.23662306368350983,0.583193302154541,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ERS","boundary":[0.5243697762489319,0.23662306368350983,0.5495798587799072,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.2544589638710022,0.7831932902336121,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.2544589638710022,0.7596638798713684,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7226890921592712,0.2544589638710022,0.7546218633651733,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.25564804673194885,0.7210084199905396,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6554622054100037,0.25564804673194885,0.6840336322784424,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.25564804673194885,0.6521008610725403,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.2746730148792267,0.7831932902336121,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2877526879310608},{"x":0.756302535533905,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.27586206793785095,0.7596638798713684,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.27586206793785095,0.75126051902771,0.2877526879310608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.18919500637054443,0.7915546345710754,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.23662306368350983,0.22857142984867096,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24494649469852448},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"...","boundary":[0.23025210201740265,0.23662306368350983,0.2369747906923294,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22962306368350982,0.2419747906923294,0.2519464946985245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25564804673194885},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25564804673194885},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.25564804673194885,0.22689075767993927,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25564804673194885},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25564804673194885},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24864804673194885,0.23189075767993927,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.27586206793785095,0.23025210201740265,0.2841854989528656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26886206793785095,0.23525210201740265,0.2911854989528656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3186682462692261},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3103448152542114,0.23529411852359772,0.3186682462692261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.3103448152542114,0.24033613502979279,0.3186682462692261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30915576219558716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3186682462692261},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3033448152542114,0.2453361350297928,0.3256682462692261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3376932144165039},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.32936978340148926,0.23025210201740265,0.3376932144165039]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33888229727745056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.32936978340148926,0.23361344635486603,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33888229727745056},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32236978340148925,0.23861344635486603,0.34588229727745057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3579072654247284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.34958383440971375,0.23193277418613434,0.3579072654247284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3579072654247284},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.34958383440971375,0.23529411852359772,0.3579072654247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3579072654247284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34258383440971374,0.24029411852359772,0.3649072654247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3674197494983673},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3686088025569916,0.23025210201740265,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3686088025569916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3686088025569916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3781212866306305},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3686088025569916,0.23361344635486603,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3674197494983673},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36160880255699157,0.23861344635486603,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3888228237628937},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3888228237628937},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21848739683628082,0.3888228237628937,0.23361344635486603,0.3983353078365326]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.3888228237628937,0.2369747906923294,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.38182282376289367,0.2419747906923294,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4078477919101715},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4078477919101715},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4078477919101715,0.22857142984867096,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4078477919101715},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4078477919101715},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4008477919101715,0.23357142984867096,0.42317122292518616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23025210201740265,"y":0.435196191072464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.42687276005744934,0.23025210201740265,0.435196191072464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23529411852359772,"y":0.435196191072464},{"x":0.23361344635486603,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.42687276005744934,0.23529411852359772,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23529411852359772,"y":0.435196191072464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41987276005744933,0.24029411852359772,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.44708681106567383,0.22857142984867096,0.4554102122783661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.44708681106567383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44708681106567383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.44708681106567383,0.23361344635486603,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44708681106567383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4400868110656738,0.23861344635486603,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.46611177921295166,0.23025210201740265,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.46611177921295166,0.23361344635486603,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45911177921295165,0.23861344635486603,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.48632580041885376,0.23025210201740265,0.49346017837524414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49346017837524414},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.48632580041885376,0.23361344635486603,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47932580041885375,0.23861344635486603,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5041617155075073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5041617155075073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.512485146522522},{"x":0.21344538033008575,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5041617155075073,0.22857142984867096,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.23025210201740265,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"..","boundary":[0.23025210201740265,0.5041617155075073,0.23529411852359772,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.21344538033008575,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4971617155075073,0.24029411852359772,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.778151273727417,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.778151273727417,0.30915576219558716,0.7831932902336121,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7714285850524902,0.30915576219558716,0.7747899293899536,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.30915576219558716,0.7647058963775635,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6941176652908325,0.30915576219558716,0.7310924530029297,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6907563209533691,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.30915576219558716,0.6941176652908325,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32342448830604553},{"x":0.653781533241272,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.653781533241272,0.30915576219558716,0.6840336322784424,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.6184874176979065,0.30915576219558716,0.6470588445663452,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.32342448830604553},{"x":0.556302547454834,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.556302547454834,0.30915576219558716,0.6117647290229797,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعنوان","boundary":[0.5126050710678101,0.30915576219558716,0.5495798587799072,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.4722689092159271,0.30915576219558716,0.5058823823928833,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4285714328289032,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.4285714328289032,0.30915576219558716,0.46554622054100037,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.30915576219558716},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30915576219558716},{"x":0.42184874415397644,"y":0.32342448830604553},{"x":0.40336135029792786,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.40336135029792786,0.30915576219558716,0.42184874415397644,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3932773172855377,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.30915576219558716,0.3983193337917328,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.30915576219558716},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30915576219558716},{"x":0.38655462861061096,"y":0.32342448830604553},{"x":0.35798320174217224,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیور","boundary":[0.35798320174217224,0.30915576219558716,0.38655462861061096,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.32936978340148926,0.7831932902336121,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3412604033946991},{"x":0.756302535533905,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.32936978340148926,0.7596638798713684,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32936978340148926},{"x":0.75126051902771,"y":0.32936978340148926},{"x":0.75126051902771,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیتات","boundary":[0.7193277478218079,0.32936978340148926,0.75126051902771,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.3483947813510895,0.7831932902336121,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.3483947813510895,0.7613445520401001,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3483947813510895},{"x":0.75126051902771,"y":0.3483947813510895},{"x":0.75126051902771,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7243697643280029,0.3483947813510895,0.75126051902771,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.7008403539657593,0.3483947813510895,0.7176470756530762,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6672269105911255,0.3483947813510895,0.6957983374595642,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36266350746154785},{"x":0.653781533241272,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.653781533241272,0.3483947813510895,0.6638655662536621,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6436975002288818,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیتات","boundary":[0.6134454011917114,0.3483947813510895,0.6436975002288818,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.3674197494983673,0.7848739624023438,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.3674197494983673,0.7613445520401001,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.75126051902771,"y":0.3674197494983673},{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903},{"x":0.729411780834198,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.7277311086654663,0.3686088025569916,0.75126051902771,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.05000000074505806,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.3686088025569916,0.7226890921592712,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.38644471764564514,0.7831932902336121,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39952436089515686},{"x":0.756302535533905,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.38644471764564514,0.7596638798713684,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7142857313156128,0.38644471764564514,0.7495798468589783,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.38644471764564514},{"x":0.707563042640686,"y":0.38644471764564514},{"x":0.707563042640686,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6689075827598572,0.38644471764564514,0.707563042640686,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.38644471764564514,0.6621848940849304,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.6000000238418579,0.38644471764564514,0.6487395167350769,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4007134437561035},{"x":0.556302547454834,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگزوژنز","boundary":[0.556302547454834,0.3876337707042694,0.5932773351669312,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.40665873885154724,0.7831932902336121,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41973841190338135},{"x":0.756302535533905,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.40665873885154724,0.7596638798713684,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.40665873885154724},{"x":0.75126051902771,"y":0.405469685792923},{"x":0.75126051902771,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6941176652908325,0.40665873885154724,0.75126051902771,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41973841190338135},{"x":0.610084056854248,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژیکی","boundary":[0.610084056854248,0.40665873885154724,0.6873949766159058,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.40665873885154724},{"x":0.605042040348053,"y":0.40665873885154724},{"x":0.605042040348053,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.5747899413108826,0.40665873885154724,0.605042040348053,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4256837069988251},{"x":0.778151273727417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.778151273727417,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.4256837069988251,0.778151273727417,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.4256837069988251,0.7394958138465881,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4256837069988251},{"x":0.729411780834198,"y":0.4256837069988251},{"x":0.729411780834198,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.7042016983032227,0.4256837069988251,0.729411780834198,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.4256837069988251,0.6991596817970276,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4387633800506592},{"x":0.653781533241272,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.653781533241272,0.4256837069988251,0.6873949766159058,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6184874176979065,0.4256837069988251,0.6470588445663452,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.5697479248046875,0.42687276005744934,0.6117647290229797,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.778151273727417,"y":0.4447086751461029},{"x":0.778151273727417,"y":0.457788348197937},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.4447086751461029,0.778151273727417,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.4458977282047272,0.7394958138465881,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.7042016983032227,0.4458977282047272,0.729411780834198,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.4458977282047272,0.6991596817970276,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.6470588445663452,0.4458977282047272,0.6890756487846375,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6117647290229797,0.4458977282047272,0.6403361558914185,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46016645431518555},{"x":0.605042040348053,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.44708681106567383,0.6067227125167847,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46373364329338074},{"x":0.778151273727417,"y":0.46373364329338074},{"x":0.778151273727417,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.46373364329338074,0.778151273727417,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.46373364329338074,0.7394958138465881,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6991596817970276,0.46373364329338074,0.7310924530029297,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4780023694038391},{"x":0.680672287940979,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.46373364329338074,0.6924369931221008,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6470588445663452,0.46373364329338074,0.6739495992660522,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینوزیتول","boundary":[0.5915966629981995,0.46373364329338074,0.6420168280601501,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.5478991866111755,0.46373364329338074,0.5848739743232727,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.4839476943016052,0.7831932902336121,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.4839476943016052,0.7613445520401001,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4839476943016052},{"x":0.75126051902771,"y":0.4839476943016052},{"x":0.75126051902771,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7159664034843445,0.4839476943016052,0.75126051902771,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4982164204120636},{"x":0.680672287940979,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.680672287940979,0.4839476943016052,0.7109243869781494,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6470588445663452,0.48275861144065857,0.6739495992660522,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6151260733604431,0.48275861144065857,0.6420168280601501,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.48275861144065857},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.610084056854248,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.5848739743232727,0.48275861144065857,0.610084056854248,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.5017836093902588,0.7831932902336121,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7596638798713684,"y":0.517241358757019},{"x":0.756302535533905,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.5029726624488831,0.7596638798713684,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5017836093902588},{"x":0.75126051902771,"y":0.517241358757019},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6991596817970276,0.5029726624488831,0.75126051902771,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.6672269105911255,0.5041617155075073,0.6941176652908325,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6369748115539551,0.5053507685661316,0.6638655662536621,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5053507685661316},{"x":0.63193279504776,"y":0.5053507685661316},{"x":0.63193279504776,"y":0.5208085775375366},{"x":0.63193279504776,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.5053507685661316,0.63193279504776,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.5231866836547852,0.7831932902336121,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5374554395675659},{"x":0.756302535533905,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.5231866836547852,0.7596638798713684,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5231866836547852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5231866836547852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسم","boundary":[0.7277311086654663,0.5231866836547852,0.75126051902771,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.6857143044471741,0.5219976305961609,0.7210084199905396,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6302521228790283,0.5219976305961609,0.6773109436035156,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.5882353186607361,0.5208085775375366,0.6235294342041016,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.542211651802063,0.7831932902336121,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.542211651802063},{"x":0.7613445520401001,"y":0.542211651802063},{"x":0.7613445520401001,"y":0.557669460773468},{"x":0.7579832077026367,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.542211651802063,0.7613445520401001,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.542211651802063},{"x":0.75126051902771,"y":0.542211651802063},{"x":0.75126051902771,"y":0.557669460773468},{"x":0.7159664034843445,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7159664034843445,0.542211651802063,0.75126051902771,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.542211651802063},{"x":0.7092437148094177,"y":0.542211651802063},{"x":0.7092437148094177,"y":0.557669460773468},{"x":0.680672287940979,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.680672287940979,0.542211651802063,0.7092437148094177,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.542211651802063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.542211651802063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.557669460773468},{"x":0.6470588445663452,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6470588445663452,0.542211651802063,0.6739495992660522,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.542211651802063},{"x":0.6420168280601501,"y":0.542211651802063},{"x":0.6420168280601501,"y":0.557669460773468},{"x":0.6168067455291748,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.6168067455291748,0.542211651802063,0.6420168280601501,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.542211651802063},{"x":0.610084056854248,"y":0.542211651802063},{"x":0.610084056854248,"y":0.557669460773468},{"x":0.6067227125167847,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.542211651802063,0.610084056854248,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6000000238418579,"y":0.557669460773468},{"x":0.5697479248046875,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5697479248046875,0.5410225987434387,0.6000000238418579,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5410225987434387},{"x":0.561344563961029,"y":0.5410225987434387},{"x":0.561344563961029,"y":0.557669460773468},{"x":0.5495798587799072,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5495798587799072,0.5410225987434387,0.561344563961029,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.557669460773468},{"x":0.5025210380554199,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگی","boundary":[0.5025210380554199,0.5410225987434387,0.5428571701049805,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4924369752407074,"y":0.557669460773468},{"x":0.4571428596973419,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.4571428596973419,0.5410225987434387,0.4924369752407074,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5600475668907166},{"x":0.778151273727417,"y":0.5600475668907166},{"x":0.778151273727417,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.5600475668907166,0.778151273727417,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5600475668907166,0.7394958138465881,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.5600475668907166,0.7310924530029297,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5755053758621216},{"x":0.658823549747467,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.658823549747467,0.5600475668907166,0.6890756487846375,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6268907785415649,0.5600475668907166,0.6521008610725403,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.5966386795043945,0.5600475668907166,0.6218487620353699,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5755053758621216},{"x":0.578151285648346,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.5600475668907166,0.5899159908294678,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.5546218752861023,0.5600475668907166,0.5731092691421509,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5260504484176636,0.5600475668907166,0.5478991866111755,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5058823823928833,0.5600475668907166,0.5210084319114685,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5755053758621216},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.45546218752861023,0.5600475668907166,0.4924369752407074,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5802615880966187},{"x":0.778151273727417,"y":0.5802615880966187},{"x":0.778151273727417,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5802615880966187,0.778151273727417,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5802615880966187,0.7394958138465881,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5802615880966187},{"x":0.729411780834198,"y":0.5802615880966187},{"x":0.729411780834198,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6941176652908325,0.5802615880966187,0.729411780834198,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6470588445663452,0.5802615880966187,0.6873949766159058,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.6235294342041016,0.5802615880966187,0.6386554837226868,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5848739743232727,0.5802615880966187,0.6168067455291748,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۴","boundary":[0.7546218633651733,0.5992865562438965,0.7831932902336121,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5992865562438965},{"x":0.75126051902771,"y":0.5992865562438965},{"x":0.75126051902771,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7478991746902466,0.5992865562438965,0.75126051902771,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.7193277478218079,0.5992865562438965,0.7394958138465881,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5992865562438965},{"x":0.707563042640686,"y":0.5992865562438965},{"x":0.707563042640686,"y":0.6135553121566772},{"x":0.680672287940979,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.680672287940979,0.5992865562438965,0.707563042640686,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6453781723976135,0.5992865562438965,0.6705882549285889,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فیتاز","boundary":[0.6084033846855164,0.5992865562438965,0.6386554837226868,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱-۴","boundary":[0.7546218633651733,0.6195005774497986,0.7831932902336121,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6195005774497986},{"x":0.75126051902771,"y":0.6195005774497986},{"x":0.75126051902771,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7495798468589783,0.6195005774497986,0.75126051902771,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6337693333625793},{"x":0.707563042640686,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.707563042640686,0.6195005774497986,0.7428571581840515,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6420168280601501,0.6195005774497986,0.7008403539657593,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.6000000238418579,0.6195005774497986,0.6352941393852234,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6397145986557007},{"x":0.778151273727417,"y":0.6397145986557007},{"x":0.778151273727417,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۴","boundary":[0.7344537973403931,0.6397145986557007,0.778151273727417,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7277311086654663,0.6397145986557007,0.7310924530029297,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6873949766159058,0.6397145986557007,0.7226890921592712,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6397145986557007},{"x":0.680672287940979,"y":0.6397145986557007},{"x":0.680672287940979,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6504201889038086,0.6397145986557007,0.680672287940979,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6084033846855164,0.6397145986557007,0.6436975002288818,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.6397145986557007,0.6016806960105896,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5512605309486389,0.6397145986557007,0.5915966629981995,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمایی","boundary":[0.5142857432365417,0.6397145986557007,0.5445378422737122,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6587395668029785},{"x":0.778151273727417,"y":0.6587395668029785},{"x":0.778151273727417,"y":0.671819269657135},{"x":0.7327731251716614,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.6587395668029785,0.778151273727417,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.671819269657135},{"x":0.7277311086654663,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7277311086654663,0.6587395668029785,0.7310924530029297,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7226890921592712,"y":0.671819269657135},{"x":0.6873949766159058,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6873949766159058,0.6587395668029785,0.7226890921592712,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6575505137443542},{"x":0.680672287940979,"y":0.6575505137443542},{"x":0.680672287940979,"y":0.671819269657135},{"x":0.6504201889038086,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6504201889038086,0.6575505137443542,0.680672287940979,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.671819269657135},{"x":0.6084033846855164,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6084033846855164,0.6575505137443542,0.6453781723976135,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.671819269657135},{"x":0.5663865804672241,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.5663865804672241,0.6575505137443542,0.6016806960105896,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.6575505137443542,0.5596638917922974,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.5260504484176636,0.6575505137443542,0.5411764979362488,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5008403658866882,0.6575505137443542,0.5210084319114685,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4571428596973419,0.6575505137443542,0.4957983195781708,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6765754818916321},{"x":0.778151273727417,"y":0.6765754818916321},{"x":0.778151273727417,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.6765754818916321,0.778151273727417,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7277311086654663,0.6765754818916321,0.7310924530029297,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6873949766159058,0.6765754818916321,0.7210084199905396,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6765754818916321},{"x":0.680672287940979,"y":0.6765754818916321},{"x":0.680672287940979,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6504201889038086,0.6765754818916321,0.680672287940979,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6084033846855164,0.6765754818916321,0.6436975002288818,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.5663865804672241,0.6765754818916321,0.6016806960105896,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.6765754818916321,0.5596638917922974,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5092437267303467,0.6765754818916321,0.5411764979362488,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یون","boundary":[0.48571428656578064,0.6765754818916321,0.5042017102241516,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6765754818916321},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6765754818916321},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6920332908630371},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.47058823704719543,0.6765754818916321,0.48235294222831726,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.6765754818916321,0.46722689270973206,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.696789562702179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.696789562702179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲-۴","boundary":[0.7546218633651733,0.696789562702179,0.7831932902336121,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.696789562702179},{"x":0.75126051902771,"y":0.696789562702179},{"x":0.75126051902771,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7478991746902466,0.696789562702179,0.75126051902771,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.696789562702179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.696789562702179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7109243869781494,0.696789562702179,0.7428571581840515,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.696789562702179},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6840336322784424,0.6979786157608032,0.7092437148094177,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6453781723976135,0.6979786157608032,0.6739495992660522,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6991676688194275,0.6386554837226868,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳-۴","boundary":[0.7546218633651733,0.7158145308494568,0.7831932902336121,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7158145308494568},{"x":0.75126051902771,"y":0.7158145308494568},{"x":0.75126051902771,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7478991746902466,0.7158145308494568,0.75126051902771,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7142857313156128,0.717003583908081,0.7411764860153198,0.7288941740989685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7300832271575928},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35298320174217224,0.30215576219558715,0.7898739624023438,0.7370832271575928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5231866836547852,0.23025210201740265,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5231866836547852,0.23361344635486603,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5161866836547852,0.23861344635486603,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.542211651802063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5505350828170776},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5434007048606873,0.22857142984867096,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5517241358757019},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5434007048606873,0.23193277418613434,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.542211651802063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5364007048606872,0.23693277418613434,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5624256730079651,0.23025210201740265,0.5707491040229797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5707491040229797},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5624256730079651,0.23529411852359772,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5554256730079651,0.24029411852359772,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5826396942138672,0.23025210201740265,0.5909631252288818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5826396942138672,0.23529411852359772,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5756396942138672,0.24029411852359772,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6004756093025208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.601664662361145,0.23025210201740265,0.6087990403175354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.23361344635486603,"y":0.601664662361145},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.601664662361145,0.23361344635486603,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6004756093025208},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.594664662361145,0.23861344635486603,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6206896305084229,0.23193277418613434,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6136896305084228,0.23693277418613434,0.6348240084648132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6409037113189697,0.22857142984867096,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6409037113189697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6339037113189697,0.23357142984867096,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6599286794662476},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.2218487411737442,0.6599286794662476,0.23529411852359772,0.6670629978179932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6599286794662476},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6529286794662476,0.24029411852359772,0.6740629978179932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6789536476135254,0.23025210201740265,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6789536476135254,0.23361344635486603,0.68727707862854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854},{"x":0.21512605249881744,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6719536476135254,0.23861344635486603,0.69427707862854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6991676688194275,0.22857142984867096,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6921676688194275,0.23357142984867096,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.717003583908081},{"x":0.23193277418613434,"y":0.717003583908081},{"x":0.23193277418613434,"y":0.72651606798172},{"x":0.21680672466754913,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.717003583908081,0.23193277418613434,0.72651606798172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.717003583908081},{"x":0.2504201829433441,"y":0.717003583908081},{"x":0.2504201829433441,"y":0.72651606798172},{"x":0.23361344635486603,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.23361344635486603,0.717003583908081,0.2504201829433441,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.717003583908081},{"x":0.2504201829433441,"y":0.717003583908081},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.710003583908081,0.2554201829433441,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7598097324371338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7514863014221191,0.22689075767993927,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7598097324371338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7444863014221191,0.23189075767993927,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.771700382232666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.771700382232666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.771700382232666,0.22857142984867096,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.771700382232666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.771700382232666},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.764700382232666,0.23357142984867096,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.7479191422462463,0.7831932902336121,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7714285850524902,0.7479191422462463,0.7747899293899536,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.7479191422462463,0.7647058963775635,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6991596817970276,0.7479191422462463,0.7310924530029297,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.7479191422462463,0.6991596817970276,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7645660042762756},{"x":0.658823549747467,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.658823549747467,0.7479191422462463,0.6907563209533691,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7479191422462463},{"x":0.653781533241272,"y":0.7479191422462463},{"x":0.653781533241272,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.6117647290229797,0.7479191422462463,0.653781533241272,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7645660042762756},{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.556302547454834,0.7479191422462463,0.6067227125167847,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5428571701049805,0.7479191422462463,0.5495798587799072,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5042017102241516,0.7479191422462463,0.5378151535987854,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7479191422462463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7479191422462463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.4571428596973419,0.7479191422462463,0.49915966391563416,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7479191422462463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.7479191422462463,0.45042017102241516,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7479191422462463},{"x":0.440336138010025,"y":0.7479191422462463},{"x":0.440336138010025,"y":0.7645660042762756},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3983193337917328,0.7479191422462463,0.440336138010025,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.7693222165107727,0.7831932902336121,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7835909724235535},{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.7693222165107727,0.7596638798713684,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7693222165107727},{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7243697643280029,0.7693222165107727,0.75126051902771,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.6823529601097107,0.7693222165107727,0.7193277478218079,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7835909724235535},{"x":0.63193279504776,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.63193279504776,0.7693222165107727,0.6756302714347839,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5899159908294678,0.7693222165107727,0.6252101063728333,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.7883471846580505,0.7831932902336121,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8026159405708313},{"x":0.756302535533905,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.7895362377166748,0.7596638798713684,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7243697643280029,0.7895362377166748,0.7495798468589783,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8026159405708313},{"x":0.680672287940979,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.680672287940979,0.7895362377166748,0.7176470756530762,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8038049936294556},{"x":0.63193279504776,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.63193279504776,0.7895362377166748,0.6756302714347839,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5865546464920044,0.7895362377166748,0.6252101063728333,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7907253503799438,0.5798319578170776,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8097503185272217},{"x":0.778151273727417,"y":0.8085612654685974},{"x":0.778151273727417,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.8097503185272217,0.778151273727417,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.8097503185272217,0.7394958138465881,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8097503185272217},{"x":0.729411780834198,"y":0.8085612654685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6857143044471741,0.8097503185272217,0.729411780834198,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6436975002288818,0.8097503185272217,0.6789916157722473,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.8097503185272217,0.6386554837226868,0.8228299617767334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3933193337917328,0.7409191422462463,0.7881932902336121,0.8298299617767334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.23025210201740265,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7990487217903137},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":",","boundary":[0.23193277418613434,0.7907253503799438,0.23361344635486603,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7837253503799438,0.23861344635486603,0.8060487217903137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8097503185272217,0.23025210201740265,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":",","boundary":[0.23361344635486603,0.8097503185272217,0.23361344635486603,0.8180737495422363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8027503185272217,0.23861344635486603,0.8250737495422363],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/SKSSYZdrYkcaUFhC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/KwtqffuvgduibHjg.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/legavbXduBrUMMbq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001811345102670785,0.9986640067581369,0.9990033847885949]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7378151416778564,0.15933412313461304,0.7798319458961487,0.17122472822666168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7310924530029297,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7310924530029297,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6957983374595642,0.15933412313461304,0.7310924530029297,0.17122472822666168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1605231910943985},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17122472822666168}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6907983374595642,0.15233412313461303,0.7848319458961487,0.1782247282266617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15933412313461304},{"x":0.2218487411737442,"y":0.15933412313461304},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16765755414962769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.15933412313461304,0.2218487411737442,0.16765755414962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15933412313461304},{"x":0.2218487411737442,"y":0.15933412313461304},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16765755414962769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15233412313461303,0.2268487411737442,0.1746575541496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20570749044418335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21680672466754913,0.1973840594291687,0.23025210201740265,0.20570749044418335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20570749044418335},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.1973840594291687,0.23361344635486603,0.20570749044418335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20570749044418335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1903840594291687,0.23861344635486603,0.21270749044418336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.217598095536232},{"x":0.23025210201740265,"y":0.217598095536232},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.217598095536232,0.23025210201740265,0.22592152655124664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.217598095536232},{"x":0.23025210201740265,"y":0.217598095536232},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.210598095536232,0.23525210201740265,0.23292152655124665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.23662306368350983,0.23025210201740265,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24494649469852448},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.23662306368350983,0.23529411852359772,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23662306368350983},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22962306368350982,0.24029411852359772,0.2519464946985245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.25564804673194885,0.23193277418613434,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2639714479446411},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.25564804673194885,0.23529411852359772,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24864804673194885,0.24029411852359772,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.27586206793785095,0.23025210201740265,0.2841854989528656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26886206793785095,0.23525210201740265,0.2911854989528656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.29607608914375305,0.2369747906923294,0.30321046710014343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28907608914375305,0.2419747906923294,0.31021046710014344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3151010572910309},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32342448830604553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3151010572910309,0.2369747906923294,0.32342448830604553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3151010572910309},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32342448830604553},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3081010572910309,0.2419747906923294,0.33042448830604554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.3341260552406311,0.2386554628610611,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34244945645332336},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.3341260552406311,0.24201680719852448,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3271260552406311,0.24701680719852448,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.35315102338790894,0.2369747906923294,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.35315102338790894,0.24033613502979279,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34615102338790893,0.2453361350297928,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37336504459381104,0.2386554628610611,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38049939274787903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.37336504459381104,0.24201680719852448,0.38049939274787903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37336504459381104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36636504459381103,0.24701680719852448,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.39239001274108887,0.2369747906923294,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4007134437561035},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.39239001274108887,0.24033613502979279,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38539001274108886,0.2453361350297928,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.2386554628610611,0.41973841190338135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4044149808883667,0.2436554628610611,0.42673841190338135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.43043994903564453,0.2369747906923294,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.43043994903564453,0.24537815153598785,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4234399490356445,0.25037815153598786,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4589774012565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.45065397024154663,0.2386554628610611,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.24033613502979279,0.45065397024154663,0.24537815153598785,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4436539702415466,0.25037815153598786,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.46967896819114685,0.24033613502979279,0.4780023694038391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4780023694038391},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.46967896819114685,0.24537815153598785,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46267896819114684,0.25037815153598786,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21848739683628082,0.4887039363384247,0.24033613502979279,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49702733755111694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.699999988079071,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.4887039363384247,0.24369747936725616,0.49702733755111694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4817039363384247,0.24869747936725617,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1973840594291687},{"x":0.778151273727417,"y":0.19619500637054443},{"x":0.778151273727417,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.1973840594291687,0.778151273727417,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.1973840594291687,0.7394958138465881,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6974790096282959,0.1973840594291687,0.7310924530029297,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6470588445663452,0.1973840594291687,0.6907563209533691,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6067227125167847,0.1973840594291687,0.6403361558914185,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.19857312738895416,0.6000000238418579,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.778151273727417,"y":0.21640904247760773},{"x":0.778151273727417,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.21640904247760773,0.778151273727417,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.21640904247760773,0.7394958138465881,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.217598095536232},{"x":0.729411780834198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.729411780834198,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمیت","boundary":[0.6941176652908325,0.217598095536232,0.729411780834198,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.217598095536232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.217598095536232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6436975002288818,0.217598095536232,0.6873949766159058,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.217598095536232},{"x":0.6369748115539551,"y":0.217598095536232},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6033613681793213,0.217598095536232,0.6369748115539551,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.23543401062488556},{"x":0.778151273727417,"y":0.23543401062488556},{"x":0.778151273727417,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.23543401062488556,0.778151273727417,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.23543401062488556,0.7394958138465881,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.23543401062488556},{"x":0.729411780834198,"y":0.23543401062488556},{"x":0.729411780834198,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدرولیز","boundary":[0.6823529601097107,0.23543401062488556,0.729411780834198,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24970273673534393},{"x":0.63193279504776,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.63193279504776,0.23662306368350983,0.6756302714347839,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.5915966629981995,0.23662306368350983,0.6252101063728333,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.23662306368350983,0.5848739743232727,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.25564804673194885},{"x":0.778151273727417,"y":0.25564804673194885},{"x":0.778151273727417,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.25564804673194885,0.778151273727417,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.25564804673194885,0.7394958138465881,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25564804673194885},{"x":0.729411780834198,"y":0.25564804673194885},{"x":0.729411780834198,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.6773109436035156,0.25564804673194885,0.729411780834198,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروبی","boundary":[0.6252101063728333,0.25564804673194885,0.6705882549285889,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5747899413108826,0.25564804673194885,0.6184874176979065,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26872771978378296},{"x":0.534453809261322,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.534453809261322,0.25564804673194885,0.5680672526359558,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.2568370997905731,0.5277311205863953,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7647058963775635,0.27586206793785095,0.7831932902336121,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28894174098968506},{"x":0.756302535533905,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.27586206793785095,0.7596638798713684,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.27586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.27586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7260504364967346,0.27586206793785095,0.75126051902771,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6857143044471741,0.27586206793785095,0.7210084199905396,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هیدرولازها","boundary":[0.6201680898666382,0.27586206793785095,0.6789916157722473,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.27586206793785095,0.6184874176979065,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2936979830265045},{"x":0.778151273727417,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.2936979830265045,0.778151273727417,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.2948870360851288,0.7428571581840515,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیتریلاز","boundary":[0.6890756487846375,0.2948870360851288,0.7327731251716614,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.778151273727417,"y":0.31272295117378235},{"x":0.778151273727417,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.31272295117378235,0.778151273727417,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.31272295117378235,0.7394958138465881,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3139120042324066},{"x":0.729411780834198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6957983374595642,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6941176652908325,0.3139120042324066,0.7310924530029297,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6890756487846375,"y":0.328180730342865},{"x":0.6453781723976135,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدراتاز","boundary":[0.6453781723976135,0.3139120042324066,0.6890756487846375,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3317479193210602},{"x":0.778151273727417,"y":0.3317479193210602},{"x":0.778151273727417,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.3317479193210602,0.778151273727417,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.33293697237968445,0.7394958138465881,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33293697237968445},{"x":0.729411780834198,"y":0.3317479193210602},{"x":0.729411780834198,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمیداز","boundary":[0.6974790096282959,0.33293697237968445,0.729411780834198,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.35315102338790894,0.7831932902336121,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.35315102338790894,0.7613445520401001,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35315102338790894},{"x":0.75126051902771,"y":0.35315102338790894},{"x":0.75126051902771,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.7092437148094177,0.35315102338790894,0.75126051902771,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35315102338790894},{"x":0.702521026134491,"y":0.35315102338790894},{"x":0.702521026134491,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6352941393852234,0.35315102338790894,0.702521026134491,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.35315102338790894,0.6285714507102966,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5747899413108826,0.35315102338790894,0.6184874176979065,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36623066663742065},{"x":0.534453809261322,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.534453809261322,0.35315102338790894,0.5680672526359558,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36623066663742065},{"x":0.462184876203537,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هیدرولازها","boundary":[0.462184876203537,0.35315102338790894,0.5277311205863953,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.37217599153518677},{"x":0.778151273727417,"y":0.37217599153518677},{"x":0.778151273727417,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.37217599153518677,0.778151273727417,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.37217599153518677,0.7394958138465881,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.37217599153518677},{"x":0.729411780834198,"y":0.37217599153518677},{"x":0.729411780834198,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6991596817970276,0.37217599153518677,0.729411780834198,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6571428775787354,0.37217599153518677,0.6924369931221008,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6067227125167847,0.37217599153518677,0.6504201889038086,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتریلی","boundary":[0.5596638917922974,0.37217599153518677,0.6000000238418579,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3912009596824646},{"x":0.778151273727417,"y":0.3912009596824646},{"x":0.778151273727417,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.3912009596824646,0.778151273727417,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.3912009596824646,0.7394958138465881,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3912009596824646},{"x":0.729411780834198,"y":0.3912009596824646},{"x":0.729411780834198,"y":0.4042806327342987},{"x":0.702521026134491,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.702521026134491,0.3912009596824646,0.729411780834198,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6621848940849304,0.3912009596824646,0.6974790096282959,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.405469685792923},{"x":0.6218487620353699,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.6218487620353699,0.3912009596824646,0.6554622054100037,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدرولازها","boundary":[0.5579832196235657,0.39239001274108887,0.6151260733604431,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41022592782974243},{"x":0.778151273727417,"y":0.40903687477111816},{"x":0.778151273727417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.41022592782974243,0.778151273727417,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7394958138465881,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.41022592782974243,0.7394958138465881,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41022592782974243},{"x":0.729411780834198,"y":0.41022592782974243},{"x":0.729411780834198,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6991596817970276,0.41022592782974243,0.729411780834198,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6571428775787354,0.4114149808883667,0.6924369931221008,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.4114149808883667,0.6453781723976135,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاکسازی","boundary":[0.5882353186607361,0.4114149808883667,0.6352941393852234,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4114149808883667},{"x":0.583193302154541,"y":0.4114149808883667},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5462185144424438,0.4114149808883667,0.583193302154541,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.43043994903564453,0.7831932902336121,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.43043994903564453,0.7613445520401001,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.4447086751461029},{"x":0.702521026134491,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.702521026134491,0.43043994903564453,0.75126051902771,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریها","boundary":[0.6420168280601501,0.43043994903564453,0.6957983374595642,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44946491718292236},{"x":0.778151273727417,"y":0.44946491718292236},{"x":0.778151273727417,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.44946491718292236,0.778151273727417,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.44946491718292236,0.7394958138465881,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.44946491718292236},{"x":0.729411780834198,"y":0.44946491718292236},{"x":0.729411780834198,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6890756487846375,0.44946491718292236,0.729411780834198,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6571428775787354,0.44946491718292236,0.6823529601097107,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6218487620353699,0.44946491718292236,0.6521008610725403,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدرولیز","boundary":[0.5680672526359558,0.44946491718292236,0.6151260733604431,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44946491718292236},{"x":0.561344563961029,"y":0.44946491718292236},{"x":0.561344563961029,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استونیتریل","boundary":[0.5025210380554199,0.44946491718292236,0.561344563961029,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4684898853302002},{"x":0.778151273727417,"y":0.4684898853302002},{"x":0.778151273727417,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.4684898853302002,0.778151273727417,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.4684898853302002,0.7394958138465881,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.4684898853302002,0.7310924530029297,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48275861144065857},{"x":0.658823549747467,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.658823549747467,0.4684898853302002,0.6890756487846375,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4684898853302002},{"x":0.653781533241272,"y":0.4684898853302002},{"x":0.653781533241272,"y":0.48275861144065857},{"x":0.605042040348053,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدرولیز","boundary":[0.605042040348053,0.4684898853302002,0.653781533241272,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استونیتریل","boundary":[0.5394958257675171,0.4684898853302002,0.5983193516731262,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4684898853302002},{"x":0.534453809261322,"y":0.4684898853302002},{"x":0.534453809261322,"y":0.48275861144065857},{"x":0.534453809261322,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.4684898853302002,0.534453809261322,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.487514853477478},{"x":0.778151273727417,"y":0.48632580041885376},{"x":0.778151273727417,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.487514853477478,0.778151273727417,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.487514853477478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.487514853477478,0.7394958138465881,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.487514853477478},{"x":0.729411780834198,"y":0.487514853477478},{"x":0.729411780834198,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.7058823704719543,0.487514853477478,0.729411780834198,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.487514853477478},{"x":0.6957983374595642,"y":0.487514853477478},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.487514853477478,0.6957983374595642,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.487514853477478},{"x":0.658823549747467,"y":0.487514853477478},{"x":0.658823549747467,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6268907785415649,0.487514853477478,0.658823549747467,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.5077288746833801,0.7831932902336121,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.5077288746833801,0.7613445520401001,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5077288746833801},{"x":0.75126051902771,"y":0.5077288746833801},{"x":0.75126051902771,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7159664034843445,0.5077288746833801,0.75126051902771,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6521008610725403,0.5077288746833801,0.7109243869781494,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.6084033846855164,0.5077288746833801,0.6453781723976135,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5208085775375366},{"x":0.556302547454834,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیتریلاز","boundary":[0.556302547454834,0.5077288746833801,0.6033613681793213,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.526753842830658},{"x":0.778151273727417,"y":0.526753842830658},{"x":0.778151273727417,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.526753842830658,0.778151273727417,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.526753842830658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.526753842830658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.526753842830658,0.7411764860153198,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.526753842830658},{"x":0.7310924530029297,"y":0.526753842830658},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.526753842830658,0.7310924530029297,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.526753842830658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.526753842830658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6605042219161987,0.526753842830658,0.6890756487846375,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.526753842830658},{"x":0.653781533241272,"y":0.526753842830658},{"x":0.653781533241272,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6168067455291748,0.526753842830658,0.653781533241272,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.526753842830658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.526753842830658,0.6117647290229797,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.526753842830658},{"x":0.6000000238418579,"y":0.526753842830658},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5410225987434387},{"x":0.561344563961029,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.561344563961029,0.526753842830658,0.6000000238418579,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.526753842830658},{"x":0.5546218752861023,"y":0.526753842830658},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمایی","boundary":[0.5243697762489319,0.526753842830658,0.5546218752861023,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.5457788109779358,0.7798319458961487,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5457788109779358,0.7411764860153198,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.5457788109779358,0.7310924530029297,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6605042219161987,0.5457788109779358,0.6907563209533691,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5457788109779358},{"x":0.653781533241272,"y":0.5457788109779358},{"x":0.653781533241272,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6168067455291748,0.5457788109779358,0.653781533241272,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.5457788109779358,0.6117647290229797,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5600475668907166},{"x":0.578151285648346,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.578151285648346,0.5457788109779358,0.5932773351669312,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.5457788109779358,0.5747899413108826,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5092437267303467,0.5457788109779358,0.5478991866111755,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6605042219161987,0.5659928917884827,0.6907563209533691,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5659928917884827},{"x":0.653781533241272,"y":0.5659928917884827},{"x":0.653781533241272,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6168067455291748,0.5659928917884827,0.653781533241272,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.5659928917884827,0.6117647290229797,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5790725350379944},{"x":0.561344563961029,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.561344563961029,0.5648037791252136,0.5932773351669312,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یون","boundary":[0.5411764979362488,0.5648037791252136,0.5579832196235657,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5243697762489319,0.5648037791252136,0.5361344814300537,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.5648037791252136,0.5193277597427368,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5648037791252136},{"x":0.507563054561615,"y":0.5648037791252136},{"x":0.507563054561615,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.4638655483722687,0.5648037791252136,0.507563054561615,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5790725350379944},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.42016807198524475,0.5648037791252136,0.4588235318660736,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5838287472724915},{"x":0.778151273727417,"y":0.5838287472724915},{"x":0.778151273727417,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.5838287472724915,0.778151273727417,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5838287472724915,0.7394958138465881,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6991596817970276,0.5838287472724915,0.7310924530029297,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیت","boundary":[0.6369748115539551,0.5838287472724915,0.6924369931221008,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5850178599357605},{"x":0.63193279504776,"y":0.5850178599357605},{"x":0.63193279504776,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سینتیکی","boundary":[0.5815126299858093,0.5850178599357605,0.63193279504776,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.5512605309486389,0.5850178599357605,0.5747899413108826,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5411764979362488,0.5850178599357605,0.5478991866111755,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.61712247133255},{"x":0.7428571581840515,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.6040428280830383,0.7798319458961487,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.61712247133255},{"x":0.7378151416778564,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.6040428280830383,0.7411764860153198,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.61712247133255},{"x":0.7193277478218079,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7193277478218079,0.6040428280830383,0.7310924530029297,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7126050591468811,"y":0.61712247133255},{"x":0.6453781723976135,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوبستراهای","boundary":[0.6453781723976135,0.6040428280830383,0.7126050591468811,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6386554837226868,"y":0.61712247133255},{"x":0.6016806960105896,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6016806960105896,0.6040428280830383,0.6386554837226868,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5949580073356628,"y":0.61712247133255},{"x":0.5865546464920044,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5865546464920044,0.6040428280830383,0.5949580073356628,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5798319578170776,"y":0.61712247133255},{"x":0.5445378422737122,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5445378422737122,0.6040428280830383,0.5798319578170776,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5378151535987854,"y":0.61712247133255},{"x":0.5126050710678101,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.5126050710678101,0.6040428280830383,0.5378151535987854,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.61712247133255},{"x":0.5058823823928833,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6040428280830383,0.5058823823928833,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.6230677962303162,0.7831932902336121,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.6230677962303162,0.7613445520401001,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6230677962303162},{"x":0.75126051902771,"y":0.6230677962303162},{"x":0.75126051902771,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7159664034843445,0.6230677962303162,0.75126051902771,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.6756302714347839,0.6230677962303162,0.7092437148094177,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6386554837226868,0.6230677962303162,0.6705882549285889,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6230677962303162},{"x":0.63193279504776,"y":0.6230677962303162},{"x":0.63193279504776,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5949580073356628,0.6230677962303162,0.63193279504776,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5445378422737122,0.6230677962303162,0.5882353186607361,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیتریل","boundary":[0.5042017102241516,0.6230677962303162,0.5394958257675171,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6230677962303162},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6230677962303162},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6385255455970764},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.6230677962303162,0.49747899174690247,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.642092764377594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.642092764377594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.642092764377594,0.7798319458961487,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.7394958138465881,"y":0.642092764377594},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.642092764377594,0.7394958138465881,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.642092764377594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.642092764377594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7243697643280029,0.642092764377594,0.7310924530029297,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.642092764377594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.642092764377594,0.7193277478218079,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.642092764377594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.642092764377594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"فنل","boundary":[0.6705882549285889,0.642092764377594,0.6857143044471741,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.642092764377594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.642092764377594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-هیپوکلریت","boundary":[0.6033613681793213,0.642092764377594,0.6638655662536621,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.642092764377594},{"x":0.5915966629981995,"y":0.642092764377594},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5882353186607361,0.642092764377594,0.5915966629981995,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.642092764377594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.642092764377594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسپکتروفتومتری","boundary":[0.5008403658866882,0.642092764377594,0.5882353186607361,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.642092764377594},{"x":0.4941176474094391,"y":0.642092764377594},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.642092764377594,0.4941176474094391,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.642092764377594},{"x":0.48403361439704895,"y":0.642092764377594},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6575505137443542},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.642092764377594,0.48403361439704895,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6623067855834961},{"x":0.778151273727417,"y":0.6623067855834961},{"x":0.778151273727417,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.6623067855834961,0.778151273727417,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.6623067855834961,0.7394958138465881,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.729411780834198,"y":0.6623067855834961},{"x":0.729411780834198,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7243697643280029,0.6623067855834961,0.729411780834198,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.6623067855834961,0.7176470756530762,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6605042219161987,0.6623067855834961,0.6857143044471741,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6753864288330078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.583193302154541,0.6623067855834961,0.6554622054100037,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.5478991866111755,0.6623067855834961,0.5764706134796143,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6813317537307739},{"x":0.778151273727417,"y":0.6813317537307739},{"x":0.778151273727417,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.6813317537307739,0.778151273727417,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.6813317537307739,0.7394958138465881,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6813317537307739},{"x":0.729411780834198,"y":0.6813317537307739},{"x":0.729411780834198,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7243697643280029,0.6813317537307739,0.729411780834198,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.6813317537307739,0.7176470756530762,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6605042219161987,0.6813317537307739,0.6857143044471741,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6956004500389099},{"x":0.583193302154541,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.583193302154541,0.6813317537307739,0.6554622054100037,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5546218752861023,0.6825208067893982,0.5764706134796143,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5411764979362488,0.6825208067893982,0.5478991866111755,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5109243988990784,0.6825208067893982,0.5361344814300537,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5058823823928833,"y":0.696789562702179},{"x":0.48571428656578064,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.48571428656578064,0.6825208067893982,0.5058823823928833,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.701545774936676},{"x":0.7831932902336121,"y":0.701545774936676},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.701545774936676,0.7831932902336121,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.701545774936676},{"x":0.7613445520401001,"y":0.701545774936676},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.701545774936676,0.7613445520401001,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.701545774936676},{"x":0.75126051902771,"y":0.701545774936676},{"x":0.75126051902771,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7243697643280029,0.701545774936676,0.75126051902771,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.701545774936676},{"x":0.7176470756530762,"y":0.701545774936676},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6873949766159058,0.701545774936676,0.7176470756530762,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.701545774936676},{"x":0.680672287940979,"y":0.701545774936676},{"x":0.680672287940979,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6470588445663452,0.701545774936676,0.680672287940979,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.701545774936676},{"x":0.6403361558914185,"y":0.701545774936676},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6033613681793213,0.701545774936676,0.6403361558914185,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.701545774936676},{"x":0.5966386795043945,"y":0.701545774936676},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5663865804672241,0.701545774936676,0.5966386795043945,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.701545774936676},{"x":0.5579832196235657,"y":0.701545774936676},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5546218752861023,0.701545774936676,0.5579832196235657,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.701545774936676},{"x":0.5495798587799072,"y":0.701545774936676},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5462185144424438,0.701545774936676,0.5495798587799072,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7158145308494568},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیانوپیریدین","boundary":[0.47058823704719543,0.701545774936676,0.5445378422737122,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.701545774936676},{"x":0.4638655483722687,"y":0.701545774936676},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7158145308494568},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45546218752861023,0.701545774936676,0.4638655483722687,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.701545774936676},{"x":0.45042017102241516,"y":0.701545774936676},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7158145308494568},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیکوتینیک","boundary":[0.39159664511680603,0.701545774936676,0.45042017102241516,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.701545774936676},{"x":0.3848739564418793,"y":0.701545774936676},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.3613445460796356,0.701545774936676,0.3848739564418793,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7205707430839539},{"x":0.778151273727417,"y":0.7205707430839539},{"x":0.778151273727417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.7205707430839539,0.778151273727417,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7205707430839539,0.7394958138465881,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7205707430839539},{"x":0.729411780834198,"y":0.7205707430839539},{"x":0.729411780834198,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7042016983032227,0.7205707430839539,0.729411780834198,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غلظتهای","boundary":[0.6436975002288818,0.7205707430839539,0.6991596817970276,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5983193516731262,0.7205707430839539,0.6369748115539551,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.5865546464920044,0.7205707430839539,0.5932773351669312,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7205707430839539},{"x":0.583193302154541,"y":0.7205707430839539},{"x":0.583193302154541,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5798319578170776,0.7205707430839539,0.583193302154541,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7205707430839539},{"x":0.578151285648346,"y":0.7205707430839539},{"x":0.578151285648346,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیانوپیریدین","boundary":[0.5042017102241516,0.7205707430839539,0.578151285648346,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.7395957112312317,0.7798319458961487,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7395957112312317,0.7394958138465881,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7058823704719543,0.7395957112312317,0.7310924530029297,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلظت","boundary":[0.6672269105911255,0.7395957112312317,0.7008403539657593,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.7395957112312317,0.6655462384223938,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6000000238418579,0.7395957112312317,0.6369748115539551,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5596638917922974,0.7395957112312317,0.5932773351669312,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7598097324371338},{"x":0.778151273727417,"y":0.7598097324371338},{"x":0.778151273727417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۸-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.7598097324371338,0.778151273727417,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7598097324371338,0.7394958138465881,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7598097324371338},{"x":0.729411780834198,"y":0.7598097324371338},{"x":0.729411780834198,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروفایل","boundary":[0.6907563209533691,0.7598097324371338,0.729411780834198,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.6554622054100037,0.7598097324371338,0.6840336322784424,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6168067455291748,0.7598097324371338,0.6487395167350769,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7598097324371338},{"x":0.610084056854248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.610084056854248,"y":0.7740784883499146},{"x":0.605042040348053,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.605042040348053,0.7598097324371338,0.610084056854248,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5983193516731262,0.7598097324371338,0.6016806960105896,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیانوپیریدین","boundary":[0.5226891040802002,0.7598097324371338,0.5966386795043945,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7740784883499146},{"x":0.507563054561615,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.507563054561615,0.7598097324371338,0.5159664154052734,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیکوتینیک","boundary":[0.4436974823474884,0.7598097324371338,0.5008403658866882,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7598097324371338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7598097324371338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.4117647111415863,0.7598097324371338,0.43697479367256165,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.7788347005844116,0.7798319458961487,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.7788347005844116,0.7394958138465881,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7042016983032227,0.7788347005844116,0.7310924530029297,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیکوتینیک","boundary":[0.6386554837226868,0.7788347005844116,0.6974790096282959,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6084033846855164,0.7788347005844116,0.6336134672164917,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5764706134796143,0.7788347005844116,0.6016806960105896,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.5327731370925903,0.7788347005844116,0.5697479248046875,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7788347005844116},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7788347005844116},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7931034564971924},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"fed","boundary":[0.46890756487846375,0.7788347005844116,0.48739495873451233,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7931034564971924},{"x":0.489075630903244,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.7788347005844116,0.4957983195781708,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"batch","boundary":[0.4924369752407074,0.7788347005844116,0.5243697762489319,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7788347005844116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7788347005844116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.7788347005844116,0.46554622054100037,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.7978596687316895,0.7831932902336121,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7596638798713684,"y":0.810939371585846},{"x":0.756302535533905,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.7978596687316895,0.7596638798713684,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7529411911964417,"y":0.810939371585846},{"x":0.7210084199905396,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7210084199905396,0.7978596687316895,0.7529411911964417,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.810939371585846},{"x":0.6924369931221008,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6924369931221008,0.7978596687316895,0.7193277478218079,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.810939371585846},{"x":0.653781533241272,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.653781533241272,0.7990487217903137,0.6823529601097107,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.7990487217903137,0.6470588445663452,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵","boundary":[0.7546218633651733,0.8168846368789673,0.7831932902336121,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8180737495422363},{"x":0.75126051902771,"y":0.8180737495422363},{"x":0.75126051902771,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7478991746902466,0.8180737495422363,0.75126051902771,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7411764860153198,"y":0.831153392791748},{"x":0.7142857313156128,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7142857313156128,0.8180737495422363,0.7411764860153198,0.831153392791748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7899159789085388,"y":0.831153392791748},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34962185740470886,0.19157312738895416,0.7949159789085388,0.838153392791748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5279428958892822,0.2386554628610611,0.5362663269042969]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.5279428958892822,0.24201680719852448,0.5350772738456726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5209428958892822,0.24701680719852448,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21848739683628082,0.5481569766998291,0.2369747906923294,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5411569766998291,0.2419747906923294,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5636147260665894},{"x":0.778151273727417,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.5636147260665894,0.7798319458961487,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5636147260665894,0.7411764860153198,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.5648037791252136,0.7310924530029297,0.5778834819793701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5648037791252136},{"x":0.778151273727417,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6907983374595642,0.5578037791252136,0.7848319458961487,0.5836944289207459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5671819448471069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5671819448471069,0.22689075767993927,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5671819448471069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5601819448471069,0.23189075767993927,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5862069129943848,0.2386554628610611,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5792069129943848,0.2436554628610611,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6135553121566772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6052318811416626,0.2386554628610611,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6040428280830383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6040428280830383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.612366259098053},{"x":0.24369747936725616,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6040428280830383,0.24369747936725616,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6052318811416626},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6040428280830383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6135553121566772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5982318811416626,0.24869747936725617,0.6205553121566773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21848739683628082,0.6242568492889404,0.24033613502979279,0.6325802803039551]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6242568492889404,0.24369747936725616,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6172568492889404,0.24869747936725617,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.671819269657135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6623067855834961,0.2386554628610611,0.671819269657135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.671819269657135},{"x":0.24201680719852448,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6623067855834961,0.24537815153598785,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6623067855834961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.671819269657135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6553067855834961,0.25037815153598786,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6920332908630371},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21848739683628082,0.6825208067893982,0.24033613502979279,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6825208067893982,0.24369747936725616,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6825208067893982},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6920332908630371},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6755208067893982,0.24869747936725617,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7027348279953003},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7027348279953003},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7110582590103149},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7027348279953003,0.2386554628610611,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7110582590103149},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.7027348279953003,0.24201680719852448,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7110582590103149},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6957348279953003,0.24701680719852448,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7205707430839539},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.2201680690050125,0.7217597961425781,0.24537815153598785,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7217597961425781,0.24873949587345123,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7205707430839539},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7147597961425781,0.25373949587345124,0.7370832271575928],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.740784764289856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7419738173484802,0.2386554628610611,0.7491081953048706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.740784764289856},{"x":0.24201680719852448,"y":0.740784764289856},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.740784764289856,0.24201680719852448,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7419738173484802},{"x":0.24201680719852448,"y":0.740784764289856},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7349738173484802,0.24701680719852448,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7693222165107727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7609987854957581,0.2386554628610611,0.7693222165107727]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.7609987854957581,0.24201680719852448,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7693222165107727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.753998785495758,0.24701680719852448,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7883471846580505},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21848739683628082,0.7800237536430359,0.24033613502979279,0.7883471846580505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7883471846580505},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.24369747936725616,0.7800237536430359,0.24537815153598785,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7883471846580505},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7730237536430359,0.25037815153598786,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8085612654685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7990487217903137,0.2386554628610611,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8085612654685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7920487217903137,0.2436554628610611,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8263971209526062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.8180737495422363,0.2386554628610611,0.8263971209526062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8263971209526062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8110737495422363,0.2436554628610611,0.8333971209526062],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/UXtPeZvoyIUSlweh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/BbpISkBebYMcMmPB.jpg","blurred":"/storage/books/a31e1895fcda45ec/pages/fbOhEGmiTEtLdyfF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017689292396858388,0.9986696560763512,0.999007626357175]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸","boundary":[0.7714285850524902,0.15933412313461304,0.7798319458961487,0.16765755414962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7664285850524902,0.15233412313461303,0.7848319458961487,0.1746575541496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1569560021162033},{"x":0.31092438101768494,"y":0.15814507007598877},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.25882354378700256,0.1569560021162033,0.31092438101768494,0.1736028492450714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1569560021162033},{"x":0.2537815272808075,"y":0.15814507007598877},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17241379618644714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.21680672466754913,0.1569560021162033,0.2537815272808075,0.17241379618644714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15576694905757904},{"x":0.31092438101768494,"y":0.15814507007598877},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1736028492450714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.14876694905757903,0.31592438101768494,0.18060284924507142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.19976218044757843,0.24033613502979279,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20808561146259308},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.19976218044757843,0.24537815153598785,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19276218044757842,0.25037815153598786,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.21997621655464172,0.2369747906923294,0.22829964756965637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.21997621655464172,0.24033613502979279,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21297621655464172,0.2453361350297928,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2378121316432953},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2378121316432953,0.2386554628610611,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2378121316432953},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2378121316432953},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2473246157169342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.2378121316432953,0.24033613502979279,0.2473246157169342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2378121316432953},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23081213164329528,0.2453361350297928,0.2543246157169342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26634958386421204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.2580261528491974,0.24033613502979279,0.26634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26634958386421204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2510261528491974,0.2453361350297928,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2770511209964752,0.2369747906923294,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2700511209964752,0.2419747906923294,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.2972651720046997,0.2386554628610611,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.24033613502979279,0.2972651720046997,0.24705882370471954,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2902651720046997,0.25205882370471955,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.31629014015197754,0.2386554628610611,0.3246135413646698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.24033613502979279,0.31629014015197754,0.24537815153598785,0.3246135413646698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30929014015197753,0.25037815153598786,0.3316135413646698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34363853931427},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.33531510829925537,0.2386554628610611,0.34363853931427]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33531510829925537},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34363853931427},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"...","boundary":[0.24033613502979279,0.33531510829925537,0.24705882370471954,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33650416135787964},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3448275923728943},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.32831510829925536,0.25205882370471955,0.3518275923728943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3638525605201721},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.35552912950515747,0.2386554628610611,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3638525605201721},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.34852912950515746,0.2436554628610611,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21284185349941254},{"x":0.778151273727417,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.19619500637054443,0.7831932902336121,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7731092572212219,0.19619500637054443,0.7747899293899536,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.19619500637054443,0.7647058963775635,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6974790096282959,0.19619500637054443,0.7310924530029297,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.19619500637054443,0.6991596817970276,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21284185349941254},{"x":0.658823549747467,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.658823549747467,0.19619500637054443,0.6873949766159058,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.19619500637054443,0.6554622054100037,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.5932773351669312,0.19619500637054443,0.6268907785415649,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.19619500637054443,0.5882353186607361,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.5159664154052734,0.19619500637054443,0.5714285969734192,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21284185349941254},{"x":0.489075630903244,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.489075630903244,0.19619500637054443,0.5092437267303467,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.19619500637054443,0.48235294222831726,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.217598095536232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.217598095536232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.217598095536232,0.7831932902336121,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.217598095536232},{"x":0.7613445520401001,"y":0.217598095536232},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.217598095536232,0.7613445520401001,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.217598095536232},{"x":0.75126051902771,"y":0.217598095536232},{"x":0.75126051902771,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7142857313156128,0.217598095536232,0.75126051902771,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.217598095536232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.217598095536232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6689075827598572,0.217598095536232,0.7092437148094177,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.217598095536232},{"x":0.6638655662536621,"y":0.217598095536232},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.217598095536232,0.6638655662536621,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.217598095536232},{"x":0.6487395167350769,"y":0.217598095536232},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6134454011917114,0.217598095536232,0.6487395167350769,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.217598095536232},{"x":0.6067227125167847,"y":0.217598095536232},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.217598095536232,0.6067227125167847,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.217598095536232},{"x":0.5882353186607361,"y":0.217598095536232},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.5361344814300537,0.217598095536232,0.5882353186607361,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.217598095536232},{"x":0.529411792755127,"y":0.217598095536232},{"x":0.529411792755127,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5126050710678101,0.217598095536232,0.529411792755127,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.23662306368350983,0.7831932902336121,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.23662306368350983,0.7613445520401001,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.23662306368350983},{"x":0.75126051902771,"y":0.23662306368350983},{"x":0.75126051902771,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6941176652908325,0.23662306368350983,0.75126051902771,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6621848940849304,0.23662306368350983,0.6873949766159058,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23662306368350983},{"x":0.658823549747467,"y":0.23662306368350983},{"x":0.658823549747467,"y":0.2508918046951294},{"x":0.63193279504776,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.63193279504776,0.23662306368350983,0.658823549747467,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.5731092691421509,0.23662306368350983,0.6252101063728333,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5495798587799072,0.23662306368350983,0.5663865804672241,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.23662306368350983,0.5445378422737122,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.2568370997905731,0.7831932902336121,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.2568370997905731,0.7613445520401001,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2568370997905731},{"x":0.75126051902771,"y":0.2568370997905731},{"x":0.75126051902771,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7226890921592712,0.2568370997905731,0.75126051902771,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6823529601097107,0.2568370997905731,0.7159664034843445,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6386554837226868,0.2568370997905731,0.6756302714347839,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5949580073356628,0.2568370997905731,0.6336134672164917,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5882353186607361,0.2568370997905731,0.5882353186607361,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5764706134796143,0.2568370997905731,0.5915966629981995,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.5260504484176636,0.2568370997905731,0.5731092691421509,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5025210380554199,0.2568370997905731,0.5159664154052734,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2699167728424072},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.46722689270973206,0.2568370997905731,0.48739495873451233,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.2746730148792267,0.7831932902336121,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.2746730148792267,0.7613445520401001,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7226890921592712,0.2746730148792267,0.75126051902771,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6823529601097107,0.2746730148792267,0.7159664034843445,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6386554837226868,0.2746730148792267,0.6756302714347839,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.5949580073356628,0.2746730148792267,0.6336134672164917,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2901307940483093},{"x":0.578151285648346,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.2746730148792267,0.5882353186607361,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.5478991866111755,0.2746730148792267,0.5697479248046875,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5260504484176636,0.2746730148792267,0.5411764979362488,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.49747899174690247,0.2746730148792267,0.5126050710678101,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48571428656578064,0.2746730148792267,0.4941176474094391,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2901307940483093},{"x":0.462184876203537,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.462184876203537,0.2746730148792267,0.4789915978908539,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2901307940483093},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.2746730148792267,0.4571428596973419,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.2948870360851288,0.7831932902336121,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.2948870360851288,0.7613445520401001,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7277311086654663,0.2948870360851288,0.75126051902771,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7058823704719543,0.2948870360851288,0.7210084199905396,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6773109436035156,0.2948870360851288,0.7008403539657593,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6352941393852234,0.2948870360851288,0.6722689270973206,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.6033613681793213,0.2948870360851288,0.6285714507102966,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.2948870360851288,0.5966386795043945,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.5277311205863953,0.2948870360851288,0.5798319578170776,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5042017102241516,0.2948870360851288,0.5210084319114685,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2948870360851288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.46554622054100037,0.2948870360851288,0.49747899174690247,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7630252242088318,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.3151010572910309,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7613445520401001,"y":0.328180730342865},{"x":0.7579832077026367,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.3151010572910309,0.7613445520401001,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3151010572910309},{"x":0.75126051902771,"y":0.3139120042324066},{"x":0.75126051902771,"y":0.328180730342865},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7109243869781494,0.3151010572910309,0.75126051902771,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7042016983032227,"y":0.328180730342865},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6672269105911255,0.3151010572910309,0.7042016983032227,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.3151010572910309,0.6621848940849304,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33293697237968445},{"x":0.778151273727417,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.33293697237968445,0.7798319458961487,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.3341260552406311,0.7411764860153198,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6907563209533691,0.3341260552406311,0.7310924530029297,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.6470588445663452,0.3341260552406311,0.6840336322784424,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6285714507102966,0.33531510829925537,0.6403361558914185,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.33531510829925537,0.6252101063728333,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7798319458961487,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.35315102338790894,0.7798319458961487,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.35315102338790894,0.7411764860153198,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6974790096282959,0.35315102338790894,0.7310924530029297,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسرشتگی","boundary":[0.6336134672164917,0.35315102338790894,0.6907563209533691,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5882353186607361,0.35315102338790894,0.6285714507102966,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5731092691421509,0.35315102338790894,0.5815126299858093,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3674197494983673},{"x":0.556302547454834,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.556302547454834,0.35315102338790894,0.5663865804672241,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3674197494983673},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.49747899174690247,0.35315102338790894,0.5495798587799072,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.4739495813846588,0.35315102338790894,0.4907563030719757,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3674197494983673},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.18919500637054443,0.7881932902336121,0.3744197494983673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6504201889038086,0.37336504459381104,0.6890756487846375,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.6016806960105896,0.37336504459381104,0.6436975002288818,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.37336504459381104,0.5949580073356628,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37217599153518677},{"x":0.578151285648346,"y":0.37336504459381104},{"x":0.578151285648346,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصدهای","boundary":[0.5243697762489319,0.37217599153518677,0.578151285648346,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38644471764564514},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.48067227005958557,0.37217599153518677,0.5176470875740051,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38644471764564514},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46722689270973206,0.37217599153518677,0.4739495813846588,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38644471764564514},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.43697479367256165,0.37217599153518677,0.4605042040348053,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4319327771663666,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4319327771663666,"y":0.38644471764564514},{"x":0.41680672764778137,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.41680672764778137,0.37217599153518677,0.4319327771663666,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39239001274108887},{"x":0.778151273727417,"y":0.39239001274108887},{"x":0.778151273727417,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.39239001274108887,0.778151273727417,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.39239001274108887,0.7411764860153198,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6907563209533691,0.39239001274108887,0.7310924530029297,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.6453781723976135,0.39239001274108887,0.6823529601097107,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6285714507102966,0.39239001274108887,0.6403361558914185,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.39239001274108887,0.6252101063728333,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40665873885154724},{"x":0.556302547454834,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.556302547454834,0.39239001274108887,0.6067227125167847,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5310924649238586,0.39239001274108887,0.5495798587799072,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40665873885154724},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.4924369752407074,0.39239001274108887,0.5260504484176636,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41022592782974243},{"x":0.778151273727417,"y":0.41022592782974243},{"x":0.778151273727417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۶","boundary":[0.7411764860153198,0.41022592782974243,0.778151273727417,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.4114149808883667,0.7411764860153198,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.6857143044471741,0.4114149808883667,0.7310924530029297,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبپوشی","boundary":[0.6403361558914185,0.4114149808883667,0.6789916157722473,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.5747899413108826,0.4114149808883667,0.6336134672164917,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7798319458961487,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۶-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.43043994903564453,0.7798319458961487,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7394958138465881,0.43043994903564453,0.7411764860153198,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبپوشی","boundary":[0.6924369931221008,0.43043994903564453,0.7310924530029297,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجیحی","boundary":[0.6403361558914185,0.43043994903564453,0.6857143044471741,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.43043994903564453,0.6336134672164917,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6235294342041016,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.5798319578170776,0.43043994903564453,0.6235294342041016,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4458977282047272},{"x":0.556302547454834,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.43043994903564453,0.5764706134796143,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5226891040802002,0.43043994903564453,0.5495798587799072,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4458977282047272},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.48571428656578064,0.43043994903564453,0.5159664154052734,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4458977282047272},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.46554622054100037,0.43043994903564453,0.4789915978908539,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.43043994903564453,0.4588235318660736,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.7630252242088318,0.44946491718292236,0.7831932902336121,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7579832077026367,0.44946491718292236,0.7613445520401001,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.44946491718292236},{"x":0.75126051902771,"y":0.44946491718292236},{"x":0.75126051902771,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثالهای","boundary":[0.7042016983032227,0.44946491718292236,0.75126051902771,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.44946491718292236,0.6974790096282959,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6436975002288818,0.44946491718292236,0.6840336322784424,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6000000238418579,0.44946491718292236,0.6369748115539551,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46373364329338074},{"x":0.583193302154541,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.44946491718292236,0.5932773351669312,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5445378422737122,0.44946491718292236,0.5764706134796143,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.48739495873451233,0.44946491718292236,0.5378151535987854,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.4638655483722687,0.44946491718292236,0.48067227005958557,0.46373364329338074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41180672764778137,0.36517599153518676,0.7881932902336121,0.47073364329338074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6487395167350769,0.46967896819114685,0.6890756487846375,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیپاز","boundary":[0.6218487620353699,0.46967896819114685,0.6453781723976135,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.46967896819114685,0.6151260733604431,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5647059082984924,0.46967896819114685,0.5966386795043945,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4851367473602295},{"x":0.507563054561615,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.507563054561615,0.46967896819114685,0.5596638917922974,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.48403361439704895,0.4684898853302002,0.5008403658866882,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4839476943016052},{"x":0.440336138010025,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.440336138010025,0.4684898853302002,0.4773109257221222,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.4887039363384247,0.7798319458961487,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378151416778564,0.4887039363384247,0.7411764860153198,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.4887039363384247,0.7310924530029297,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5041617155075073},{"x":0.653781533241272,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.653781533241272,0.4887039363384247,0.6907563209533691,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.4887039363384247,0.6470588445663452,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5966386795043945,0.4887039363384247,0.6369748115539551,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5041617155075073},{"x":0.556302547454834,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولاز","boundary":[0.556302547454834,0.4887039363384247,0.5899159908294678,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.4887039363384247,0.5512605309486389,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5008403658866882,0.4887039363384247,0.5327731370925903,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.4436974823474884,0.4887039363384247,0.4957983195781708,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4887039363384247},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4887039363384247},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5041617155075073},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.42016807198524475,0.4887039363384247,0.43697479367256165,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4887039363384247},{"x":0.413445383310318,"y":0.4887039363384247},{"x":0.413445383310318,"y":0.5041617155075073},{"x":0.413445383310318,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.4887039363384247,0.413445383310318,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5077288746833801},{"x":0.778151273727417,"y":0.5077288746833801},{"x":0.778151273727417,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۶","boundary":[0.7411764860153198,0.5077288746833801,0.778151273727417,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.5077288746833801,0.7394958138465881,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5219976305961609},{"x":0.707563042640686,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاثیر","boundary":[0.707563042640686,0.5077288746833801,0.7310924530029297,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5077288746833801,0.7008403539657593,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6252101063728333,0.5077288746833801,0.6420168280601501,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5966386795043945,0.5077288746833801,0.6184874176979065,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5546218752861023,0.5077288746833801,0.5915966629981995,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.5226891040802002,0.5089179277420044,0.5478991866111755,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5231866836547852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئاز","boundary":[0.48067227005958557,0.5089179277420044,0.5159664154052734,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.5291320085525513,0.7831932902336121,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.756302535533905,0.5291320085525513,0.7613445520401001,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5291320085525513},{"x":0.75126051902771,"y":0.5291320085525513},{"x":0.75126051902771,"y":0.542211651802063},{"x":0.7243697643280029,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.5291320085525513,0.75126051902771,0.542211651802063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.542211651802063},{"x":0.413445383310318,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.408445383310318,0.4614898853302002,0.7881932902336121,0.549211651802063],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.37217599153518677},{"x":0.778151273727417,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.37217599153518677,0.7798319458961487,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.37336504459381104,0.7411764860153198,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6957983374595642,0.37574315071105957,0.7310924530029297,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3745540976524353},{"x":0.778151273727417,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6907983374595642,0.3675540976524353,0.7848319458961487,0.3922556347846985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3816884756088257},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.3745540976524353,0.2386554628610611,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3816884756088257},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3675540976524353,0.2436554628610611,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4019024968147278},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.39357906579971313,0.2386554628610611,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4019024968147278},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38657906579971313,0.2436554628610611,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.41260403394699097,0.2386554628610611,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.40560403394699096,0.2436554628610611,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.2386554628610611,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4411414861679077},{"x":0