راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران

توضیحات

برای تدوین راهبرد مناسب تامین و تولید مواد لیگنوسلولزی کشور نیاز به شناخت عمیق و علمی از وضعیت کمی و کیفی عرضه و تقاضای این مواد در سطح جهان و همچنین ایران می باشد. داده ها و اطلاعات مربوط به صنایع چوب و کاغذ ایران، خصوصا صادرات و واردات چوب و کاغذ و نیز تولید چوب و کاغذ از طریق منابع مختلف از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جنگلها و مراتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران و … جمع آوری شد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":168,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b1ea7b0074e41c93","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/JJnYDFYZMAlwXIOf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/KraEZZblIsGTMrOP.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/WygSChRPmAncIpxz.jpg"},"info":{"width":466,"height":663,"margin":[0.00029780433285389845,0.00022148742017702818,0.9980782018352475,0.9986199185938138]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266094446182251,"y":0.15082956850528717},{"x":0.6759656667709351,"y":0.15082956850528717},{"x":0.6781116127967834,"y":0.18401207029819489},{"x":0.6287553906440735,"y":0.18401207029819489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.6266094446182251,0.15082956850528717,0.6781116127967834,0.18401207029819489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815450549125671,"y":0.15082956850528717},{"x":0.6223176121711731,"y":0.15082956850528717},{"x":0.6244634985923767,"y":0.18401207029819489},{"x":0.5815450549125671,"y":0.18401207029819489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5815450549125671,0.15082956850528717,0.6244634985923767,0.18401207029819489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45493561029434204,"y":0.15233786404132843},{"x":0.5665236115455627,"y":0.15082956850528717},{"x":0.5665236115455627,"y":0.18401207029819489},{"x":0.45493561029434204,"y":0.18552036583423615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.45493561029434204,0.15233786404132843,0.5665236115455627,0.18401207029819489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3433476388454437,"y":0.1538461595773697},{"x":0.43991416692733765,"y":0.15233786404132843},{"x":0.44206008315086365,"y":0.18552036583423615},{"x":0.3454935550689697,"y":0.18552036583423615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الرحیم","boundary":[0.3433476388454437,0.1538461595773697,0.44206008315086365,0.18552036583423615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3433476388454437,"y":0.1538461595773697},{"x":0.6759656667709351,"y":0.15082956850528717},{"x":0.6781116127967834,"y":0.18401207029819489},{"x":0.3454935550689697,"y":0.18552036583423615}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3383476388454437,0.14684615957736968,0.6831116127967835,0.1910120702981949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43991416692733765,"y":0.2624434530735016},{"x":0.5815450549125671,"y":0.25942686200141907},{"x":0.5836910009384155,"y":0.3076923191547394},{"x":0.44206008315086365,"y":0.3107089102268219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.43991416692733765,0.2624434530735016,0.5836910009384155,0.3076923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43991416692733765,"y":0.2624434530735016},{"x":0.5815450549125671,"y":0.25942686200141907},{"x":0.5836910009384155,"y":0.3076923191547394},{"x":0.44206008315086365,"y":0.3107089102268219}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43491416692733764,0.2554434530735016,0.5886910009384155,0.3146923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236051678657532,"y":0.3438914120197296},{"x":0.6030042767524719,"y":0.3408748209476471},{"x":0.6072961091995239,"y":0.38009050488471985},{"x":0.5278970003128052,"y":0.38310709595680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5236051678657532,0.3438914120197296,0.6072961091995239,0.38009050488471985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4163089990615845,"y":0.3484162986278534},{"x":0.504291832447052,"y":0.3438914120197296},{"x":0.508583664894104,"y":0.38310709595680237},{"x":0.42060086131095886,"y":0.38763198256492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.4163089990615845,0.3484162986278534,0.508583664894104,0.38310709595680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4163089990615845,"y":0.3484162986278534},{"x":0.6030042767524719,"y":0.3408748209476471},{"x":0.6072961091995239,"y":0.38009050488471985},{"x":0.42060086131095886,"y":0.38763198256492615}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41130899906158447,0.3414162986278534,0.6122961091995239,0.38709050488471985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639485001564026,"y":0.41779789328575134},{"x":0.8905579447746277,"y":0.4162895977497101},{"x":0.8905579447746277,"y":0.4947209656238556},{"x":0.766094446182251,"y":0.4947209656238556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7639485001564026,0.41779789328575134,0.8905579447746277,0.4947209656238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32188841700553894,"y":0.41779789328575134},{"x":0.725321888923645,"y":0.4162895977497101},{"x":0.725321888923645,"y":0.4947209656238556},{"x":0.32403433322906494,"y":0.49622926115989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.32188841700553894,0.41779789328575134,0.725321888923645,0.4947209656238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437768191099167,"y":0.4193061888217926},{"x":0.2875536382198334,"y":0.4193061888217926},{"x":0.2875536382198334,"y":0.49622926115989685},{"x":0.1437768191099167,"y":0.49622926115989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.1437768191099167,0.4193061888217926,0.2875536382198334,0.49622926115989685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437768191099167,"y":0.4193061888217926},{"x":0.8905579447746277,"y":0.4162895977497101},{"x":0.8905579447746277,"y":0.4947209656238556},{"x":0.1437768191099167,"y":0.49622926115989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13877681910991668,0.4123061888217926,0.8955579447746277,0.5017209656238556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5064377784729004,"y":0.6365007758140564},{"x":0.540772557258606,"y":0.6365007758140564},{"x":0.540772557258606,"y":0.6530920267105103},{"x":0.5064377784729004,"y":0.6530920267105103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.5064377784729004,0.6365007758140564,0.540772557258606,0.6530920267105103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4914163053035736,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4914163053035736,"y":0.6530920267105103},{"x":0.4849785268306732,"y":0.6530920267105103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4849785268306732,0.6365007758140564,0.4914163053035736,0.6530920267105103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.6365007758140564},{"x":0.540772557258606,"y":0.6365007758140564},{"x":0.540772557258606,"y":0.6530920267105103},{"x":0.4849785268306732,"y":0.6530920267105103}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4799785268306732,0.6295007758140564,0.545772557258606,0.6600920267105103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321888327598572,"y":0.6757164597511292},{"x":0.6072961091995239,"y":0.6726998686790466},{"x":0.6094420552253723,"y":0.7073906660079956},{"x":0.5343347787857056,"y":0.7119155526161194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.5321888327598572,0.6757164597511292,0.6094420552253723,0.7073906660079956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42060086131095886,"y":0.6802413463592529},{"x":0.5128755569458008,"y":0.6757164597511292},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7119155526161194},{"x":0.42274677753448486,"y":0.7164404392242432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.42060086131095886,0.6802413463592529,0.5171673893928528,0.7119155526161194]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42060086131095886,"y":0.6802413463592529},{"x":0.6051502227783203,"y":0.6726998686790466},{"x":0.6094420552253723,"y":0.7073906660079956},{"x":0.42274677753448486,"y":0.7164404392242432}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41560086131095886,0.6732413463592529,0.6144420552253723,0.7143906660079956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107296109199524,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7511312365531921},{"x":0.5107296109199524,"y":0.7511312365531921}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"و","boundary":[0.5107296109199524,0.7435897588729858,0.5171673893928528,0.7511312365531921]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107296109199524,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7511312365531921},{"x":0.5107296109199524,"y":0.7511312365531921}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5057296109199524,0.7365897588729858,0.5221673893928528,0.7581312365531921],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489270567893982,"y":0.767722487449646},{"x":0.7918455004692078,"y":0.767722487449646},{"x":0.7918455004692078,"y":0.7888386249542236},{"x":0.7489270567893982,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7489270567893982,0.767722487449646,0.7918455004692078,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995708346366882,"y":0.767722487449646},{"x":0.7381974458694458,"y":0.767722487449646},{"x":0.7381974458694458,"y":0.7888386249542236},{"x":0.6995708346366882,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.6995708346366882,0.767722487449646,0.7381974458694458,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502146124839783,"y":0.767722487449646},{"x":0.6909871101379395,"y":0.767722487449646},{"x":0.6909871101379395,"y":0.7888386249542236},{"x":0.6502146124839783,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عراقی","boundary":[0.6502146124839783,0.767722487449646,0.6909871101379395,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394850015640259,"y":0.767722487449646},{"x":0.6459227204322815,"y":0.767722487449646},{"x":0.6459227204322815,"y":0.7888386249542236},{"x":0.6394850015640259,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6394850015640259,0.767722487449646,0.6459227204322815,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815450549125671,"y":0.767722487449646},{"x":0.6287553906440735,"y":0.767722487449646},{"x":0.6287553906440735,"y":0.7888386249542236},{"x":0.5815450549125671,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5815450549125671,0.767722487449646,0.6287553906440735,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5257510542869568,"y":0.767722487449646},{"x":0.5729613900184631,"y":0.767722487449646},{"x":0.5729613900184631,"y":0.7888386249542236},{"x":0.5257510542869568,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5257510542869568,0.767722487449646,0.5729613900184631,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4828326106071472,"y":0.767722487449646},{"x":0.5171673893928528,"y":0.767722487449646},{"x":0.5171673893928528,"y":0.7888386249542236},{"x":0.4828326106071472,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانی","boundary":[0.4828326106071472,0.767722487449646,0.5171673893928528,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4721029996871948,"y":0.767722487449646},{"x":0.4763948619365692,"y":0.767722487449646},{"x":0.4763948619365692,"y":0.7888386249542236},{"x":0.4721029996871948,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4721029996871948,0.767722487449646,0.4763948619365692,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42274677753448486,"y":0.767722487449646},{"x":0.46137338876724243,"y":0.767722487449646},{"x":0.46137338876724243,"y":0.7888386249542236},{"x":0.42274677753448486,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاشم","boundary":[0.42274677753448486,0.767722487449646,0.46137338876724243,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3690987229347229,"y":0.767722487449646},{"x":0.41201716661453247,"y":0.767722487449646},{"x":0.41201716661453247,"y":0.7888386249542236},{"x":0.3690987229347229,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنشلو","boundary":[0.3690987229347229,0.767722487449646,0.41201716661453247,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605150282382965,"y":0.767722487449646},{"x":0.3648068606853485,"y":0.767722487449646},{"x":0.3648068606853485,"y":0.7888386249542236},{"x":0.3605150282382965,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3605150282382965,0.767722487449646,0.3648068606853485,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30901288986206055,"y":0.767722487449646},{"x":0.3519313335418701,"y":0.767722487449646},{"x":0.3519313335418701,"y":0.7888386249542236},{"x":0.30901288986206055,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.30901288986206055,0.767722487449646,0.3519313335418701,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2446351945400238,"y":0.767722487449646},{"x":0.29828324913978577,"y":0.767722487449646},{"x":0.29828324913978577,"y":0.7888386249542236},{"x":0.2446351945400238,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فخریان","boundary":[0.2446351945400238,0.767722487449646,0.29828324913978577,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2381974309682846,"y":0.767722487449646},{"x":0.2424892634153366,"y":0.767722487449646},{"x":0.2424892634153366,"y":0.7888386249542236},{"x":0.2381974309682846,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2381974309682846,0.767722487449646,0.2424892634153366,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875536680221558,"y":0.7978883981704712},{"x":0.8369098901748657,"y":0.7978883981704712},{"x":0.8369098901748657,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7875536680221558,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.7875536680221558,0.7978883981704712,0.8369098901748657,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467811107635498,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7768240571022034,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7768240571022034,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7467811107635498,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.7467811107635498,0.7978883981704712,0.7768240571022034,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974248886108398,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7360514998435974,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7360514998435974,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6974248886108398,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.6974248886108398,0.7978883981704712,0.7360514998435974,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6845493316650391,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6888412237167358,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6888412237167358,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6845493316650391,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6845493316650391,0.7978883981704712,0.6888412237167358,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309012770652771,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6759656667709351,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6759656667709351,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6309012770652771,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.6309012770652771,0.7978883981704712,0.6759656667709351,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6287553906440735,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6287553906440735,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6115880012512207,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.6115880012512207,0.7978883981704712,0.6287553906440735,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5643776655197144,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6030042767524719,"y":0.7978883981704712},{"x":0.6030042767524719,"y":0.8174962401390076},{"x":0.5643776655197144,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.5643776655197144,0.7978883981704712,0.6030042767524719,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300429463386536,"y":0.7978883981704712},{"x":0.553648054599762,"y":0.7978883981704712},{"x":0.553648054599762,"y":0.8174962401390076},{"x":0.5300429463386536,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.5300429463386536,0.7978883981704712,0.553648054599762,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45064377784729004,"y":0.7978883981704712},{"x":0.5278970003128052,"y":0.7978883981704712},{"x":0.5278970003128052,"y":0.8174962401390076},{"x":0.45064377784729004,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیروزجایی","boundary":[0.45064377784729004,0.7978883981704712,0.5278970003128052,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43562230467796326,"y":0.7978883981704712},{"x":0.44206008315086365,"y":0.7978883981704712},{"x":0.44206008315086365,"y":0.8174962401390076},{"x":0.43562230467796326,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43562230467796326,0.7978883981704712,0.44206008315086365,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4012875556945801,"y":0.7978883981704712},{"x":0.42703863978385925,"y":0.7978883981704712},{"x":0.42703863978385925,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4012875556945801,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.4012875556945801,0.7978883981704712,0.42703863978385925,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33690986037254333,"y":0.7978883981704712},{"x":0.3927038609981537,"y":0.7978883981704712},{"x":0.3927038609981537,"y":0.8174962401390076},{"x":0.33690986037254333,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوربخش","boundary":[0.33690986037254333,0.7978883981704712,0.3927038609981537,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31974250078201294,"y":0.7978883981704712},{"x":0.32403433322906494,"y":0.7978883981704712},{"x":0.32403433322906494,"y":0.8174962401390076},{"x":0.31974250078201294,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31974250078201294,0.7978883981704712,0.32403433322906494,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2575107216835022,"y":0.7978883981704712},{"x":0.30901288986206055,"y":0.7978883981704712},{"x":0.30901288986206055,"y":0.8174962401390076},{"x":0.2575107216835022,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.2575107216835022,0.7978883981704712,0.30901288986206055,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20600858330726624,"y":0.7978883981704712},{"x":0.2467811107635498,"y":0.7978883981704712},{"x":0.2467811107635498,"y":0.8174962401390076},{"x":0.20600858330726624,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.20600858330726624,0.7978883981704712,0.2467811107635498,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19313304126262665,"y":0.7978883981704712},{"x":0.19742488861083984,"y":0.7978883981704712},{"x":0.19742488861083984,"y":0.8174962401390076},{"x":0.19313304126262665,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19313304126262665,0.7978883981704712,0.19742488861083984,0.8174962401390076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19313304126262665,"y":0.767722487449646},{"x":0.8369098901748657,"y":0.767722487449646},{"x":0.8369098901748657,"y":0.8174962401390076},{"x":0.19313304126262665,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.18813304126262664,0.760722487449646,0.8419098901748657,0.8244962401390076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19313304126262665,"y":0.7978883981704712},{"x":0.19957081973552704,"y":0.7978883981704712},{"x":0.19957081973552704,"y":0.8174962401390076},{"x":0.19313304126262665,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.19313304126262665,0.7978883981704712,0.19957081973552704,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145922780036926,"y":0.8295626044273376},{"x":0.7618025541305542,"y":0.8295626044273376},{"x":0.7618025541305542,"y":0.8521870374679565},{"x":0.7145922780036926,"y":0.8521870374679565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7145922780036926,0.8295626044273376,0.7618025541305542,0.8521870374679565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716738343238831,"y":0.8295626044273376},{"x":0.7038626670837402,"y":0.8295626044273376},{"x":0.7038626670837402,"y":0.8506787419319153},{"x":0.6716738343238831,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجد","boundary":[0.6716738343238831,0.8295626044273376,0.7038626670837402,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6137338876724243,"y":0.8295626044273376},{"x":0.6609442234039307,"y":0.8295626044273376},{"x":0.6609442234039307,"y":0.8506787419319153},{"x":0.6137338876724243,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طاهری","boundary":[0.6137338876724243,0.8295626044273376,0.6609442234039307,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6030042767524719,"y":0.8295626044273376},{"x":0.6094420552253723,"y":0.8295626044273376},{"x":0.6094420552253723,"y":0.8506787419319153},{"x":0.6030042767524719,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6030042767524719,0.8295626044273376,0.6094420552253723,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600858330726624,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5944206118583679,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5944206118583679,"y":0.8506787419319153},{"x":0.5600858330726624,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5600858330726624,0.8280543088912964,0.5944206118583679,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150214433670044,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5515021681785583,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5515021681785583,"y":0.8506787419319153},{"x":0.5150214433670044,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.5150214433670044,0.8280543088912964,0.5515021681785583,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46351930499076843,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5064377784729004,"y":0.8280543088912964},{"x":0.5064377784729004,"y":0.8506787419319153},{"x":0.46351930499076843,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.46351930499076843,0.8280543088912964,0.5064377784729004,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4012875556945801,"y":0.8280543088912964},{"x":0.45493561029434204,"y":0.8280543088912964},{"x":0.45493561029434204,"y":0.8506787419319153},{"x":0.4012875556945801,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عظیمی","boundary":[0.4012875556945801,0.8280543088912964,0.45493561029434204,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3841201663017273,"y":0.8280543088912964},{"x":0.3905579447746277,"y":0.8280543088912964},{"x":0.3905579447746277,"y":0.8506787419319153},{"x":0.3841201663017273,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3841201663017273,0.8280543088912964,0.3905579447746277,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33047211170196533,"y":0.8280543088912964},{"x":0.3733905553817749,"y":0.8280543088912964},{"x":0.3733905553817749,"y":0.8506787419319153},{"x":0.33047211170196533,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.33047211170196533,0.8280543088912964,0.3733905553817749,0.8506787419319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270386278629303,"y":0.8280543088912964},{"x":0.31974250078201294,"y":0.8280543088912964},{"x":0.31974250078201294,"y":0.8506787419319153},{"x":0.270386278629303,"y":0.8506787419319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسمی","boundary":[0.270386278629303,0.8280543088912964,0.31974250078201294,0.8506787419319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19313304126262665,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7618025541305542,"y":0.7978883981704712},{"x":0.7618025541305542,"y":0.8521870374679565},{"x":0.19313304126262665,"y":0.8521870374679565}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.18813304126262664,0.7908883981704712,0.7668025541305542,0.8591870374679565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.8944193124771118},{"x":0.5257510542869568,"y":0.8959276080131531},{"x":0.5236051678657532,"y":0.9079939723014832},{"x":0.4849785268306732,"y":0.9079939723014832}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.4849785268306732,0.8944193124771118,0.5236051678657532,0.9079939723014832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.8944193124771118},{"x":0.5257510542869568,"y":0.8959276080131531},{"x":0.5236051678657532,"y":0.9079939723014832},{"x":0.4849785268306732,"y":0.9079939723014832}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4799785268306732,0.8874193124771118,0.5286051678657532,0.9149939723014832],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/eANkGoUfwAzoqgmb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/RnXcmAaHSHVEkXSM.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/epaapgJwacjKAHGH.jpg"},"info":{"width":458,"height":659,"margin":[0.00021791156137353988,0.00024267006698255292,0.9981060143797679,0.9985916652961639]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026200652122498,"y":0.16388466954231262},{"x":0.6091703176498413,"y":0.16388466954231262},{"x":0.6091703176498413,"y":0.18209408223628998},{"x":0.6026200652122498,"y":0.18209408223628998}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6026200652122498,0.16388466954231262,0.6091703176498413,0.18209408223628998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5655021667480469,"y":0.1654021292924881},{"x":0.596069872379303,"y":0.16388466954231262},{"x":0.596069872379303,"y":0.18209408223628998},{"x":0.567685604095459,"y":0.18361152708530426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.5655021667480469,0.1654021292924881,0.596069872379303,0.18209408223628998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556768536567688,"y":0.1654021292924881},{"x":0.5633187890052795,"y":0.1654021292924881},{"x":0.5655021667480469,"y":0.18361152708530426},{"x":0.5589519739151001,"y":0.18361152708530426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556768536567688,0.1654021292924881,0.5655021667480469,0.18361152708530426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131004452705383,"y":0.16691957414150238},{"x":0.5480349063873291,"y":0.1654021292924881},{"x":0.5502183437347412,"y":0.18512898683547974},{"x":0.5152838230133057,"y":0.18664643168449402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.5131004452705383,0.16691957414150238,0.5502183437347412,0.18512898683547974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131004452705383,"y":0.16691957414150238},{"x":0.6091703176498413,"y":0.16236722469329834},{"x":0.6091703176498413,"y":0.18209408223628998},{"x":0.5152838230133057,"y":0.18664643168449402}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5081004452705383,0.15991957414150237,0.6141703176498413,0.18909408223628998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947598099708557,"y":0.17147192358970642},{"x":0.8340611457824707,"y":0.17147192358970642},{"x":0.8340611457824707,"y":0.18361152708530426},{"x":0.7947598099708557,"y":0.18361152708530426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7947598099708557,0.17147192358970642,0.8340611457824707,0.18361152708530426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8187772631645203,"y":0.18664643168449402},{"x":0.8580785989761353,"y":0.18664643168449402},{"x":0.8580785989761353,"y":0.20485584437847137},{"x":0.8187772631645203,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8187772631645203,0.18664643168449402,0.8580785989761353,0.20485584437847137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034934401512146,"y":0.18664643168449402},{"x":0.8100436925888062,"y":0.18664643168449402},{"x":0.8100436925888062,"y":0.2033383846282959},{"x":0.8034934401512146,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8034934401512146,0.18664643168449402,0.8100436925888062,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641921639442444,"y":0.18664643168449402},{"x":0.7947598099708557,"y":0.18664643168449402},{"x":0.7947598099708557,"y":0.2033383846282959},{"x":0.7641921639442444,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.7641921639442444,0.18664643168449402,0.7947598099708557,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379912734031677,"y":0.18664643168449402},{"x":0.7620087265968323,"y":0.18664643168449402},{"x":0.7620087265968323,"y":0.2033383846282959},{"x":0.7379912734031677,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.7379912734031677,0.18664643168449402,0.7620087265968323,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882096171379089,"y":0.20789074897766113},{"x":0.8558952212333679,"y":0.20637328922748566},{"x":0.8558952212333679,"y":0.22154779732227325},{"x":0.7882096171379089,"y":0.22154779732227325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7882096171379089,0.20789074897766113,0.8558952212333679,0.22154779732227325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532750964164734,"y":0.20789074897766113},{"x":0.77947598695755,"y":0.20789074897766113},{"x":0.77947598695755,"y":0.22154779732227325},{"x":0.7532750964164734,"y":0.22306525707244873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7532750964164734,0.20789074897766113,0.77947598695755,0.22154779732227325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7838428020477295,"y":0.224582701921463},{"x":0.8558952212333679,"y":0.22306525707244873},{"x":0.8558952212333679,"y":0.2397572100162506},{"x":0.7860261797904968,"y":0.2412746548652649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7838428020477295,0.224582701921463,0.8558952212333679,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358078360557556,"y":0.224582701921463},{"x":0.7816593647003174,"y":0.224582701921463},{"x":0.7816593647003174,"y":0.2412746548652649},{"x":0.7358078360557556,"y":0.2412746548652649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7358078360557556,0.224582701921463,0.7816593647003174,0.2412746548652649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8187772631645203,"y":0.24430955946445465},{"x":0.8558952212333679,"y":0.24279211461544037},{"x":0.8580785989761353,"y":0.2579666078090668},{"x":0.8187772631645203,"y":0.2579666078090668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"قیمت","boundary":[0.8187772631645203,0.24430955946445465,0.8580785989761353,0.2579666078090668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8165938854217529,"y":0.262518972158432},{"x":0.8558952212333679,"y":0.262518972158432},{"x":0.8558952212333679,"y":0.2761760354042053},{"x":0.8165938854217529,"y":0.2761760354042053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"شابک","boundary":[0.8165938854217529,0.262518972158432,0.8558952212333679,0.2761760354042053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8056768774986267,"y":0.28224581480026245},{"x":0.8602620363235474,"y":0.28072836995124817},{"x":0.8602620363235474,"y":0.29590287804603577},{"x":0.8056768774986267,"y":0.29590287804603577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8056768774986267,0.28224581480026245,0.8602620363235474,0.29590287804603577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117903828620911,"y":0.28224581480026245},{"x":0.7947598099708557,"y":0.28224581480026245},{"x":0.7947598099708557,"y":0.29590287804603577},{"x":0.7117903828620911,"y":0.29590287804603577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.7117903828620911,0.28224581480026245,0.7947598099708557,0.29590287804603577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7969432473182678,"y":0.2989377975463867},{"x":0.8580785989761353,"y":0.300455242395401},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3141123056411743},{"x":0.7969432473182678,"y":0.31259483098983765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7969432473182678,0.2989377975463867,0.8580785989761353,0.3141123056411743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117903828620911,"y":0.17147192358970642},{"x":0.8580785989761353,"y":0.16995447874069214},{"x":0.8602620363235474,"y":0.3141123056411743},{"x":0.7117903828620911,"y":0.3141123056411743}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7067903828620911,0.16447192358970641,0.8652620363235474,0.3211123056411743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550218462944031,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6593886613845825,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6593886613845825,"y":0.18512898683547974},{"x":0.6550218462944031,"y":0.18512898683547974}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6550218462944031,0.16995447874069214,0.6593886613845825,0.18512898683547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157205104827881,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6462882161140442,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6462882161140442,"y":0.18512898683547974},{"x":0.6157205104827881,"y":0.18512898683547974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6157205104827881,0.16995447874069214,0.6462882161140442,0.18512898683547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026200652122498,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6091703176498413,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6091703176498413,"y":0.18512898683547974},{"x":0.6026200652122498,"y":0.18512898683547974}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6026200652122498,0.16995447874069214,0.6091703176498413,0.18512898683547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.18664643168449402},{"x":0.6593886613845825,"y":0.18664643168449402},{"x":0.6593886613845825,"y":0.2033383846282959},{"x":0.6572052240371704,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6572052240371704,0.18664643168449402,0.6593886613845825,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091703176498413,"y":0.18664643168449402},{"x":0.6484715938568115,"y":0.18664643168449402},{"x":0.6484715938568115,"y":0.2033383846282959},{"x":0.6091703176498413,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6091703176498413,0.18664643168449402,0.6484715938568115,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5655021667480469,"y":0.18664643168449402},{"x":0.5982532501220703,"y":0.18664643168449402},{"x":0.5982532501220703,"y":0.2033383846282959},{"x":0.5655021667480469,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5655021667480469,0.18664643168449402,0.5982532501220703,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218340754508972,"y":0.18664643168449402},{"x":0.556768536567688,"y":0.18664643168449402},{"x":0.556768536567688,"y":0.2033383846282959},{"x":0.5218340754508972,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5218340754508972,0.18664643168449402,0.556768536567688,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890829622745514,"y":0.18664643168449402},{"x":0.5152838230133057,"y":0.18664643168449402},{"x":0.5152838230133057,"y":0.2033383846282959},{"x":0.4890829622745514,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4890829622745514,0.18664643168449402,0.5152838230133057,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930130898952484,"y":0.18512898683547974},{"x":0.4803493320941925,"y":0.18664643168449402},{"x":0.4803493320941925,"y":0.2033383846282959},{"x":0.3930130898952484,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.3930130898952484,0.18512898683547974,0.4803493320941925,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35589519143104553,"y":0.18512898683547974},{"x":0.38646286725997925,"y":0.18512898683547974},{"x":0.38646286725997925,"y":0.2033383846282959},{"x":0.35589519143104553,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.35589519143104553,0.18512898683547974,0.38646286725997925,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427947461605072,"y":0.18512898683547974},{"x":0.34716156125068665,"y":0.18512898683547974},{"x":0.34716156125068665,"y":0.2033383846282959},{"x":0.3427947461605072,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3427947461605072,0.18512898683547974,0.34716156125068665,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29912662506103516,"y":0.18512898683547974},{"x":0.3362445533275604,"y":0.18512898683547974},{"x":0.3362445533275604,"y":0.2033383846282959},{"x":0.29912662506103516,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.29912662506103516,0.18512898683547974,0.3362445533275604,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25982531905174255,"y":0.18512898683547974},{"x":0.29039302468299866,"y":0.18512898683547974},{"x":0.29039302468299866,"y":0.2033383846282959},{"x":0.25982531905174255,"y":0.2033383846282959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.25982531905174255,0.18512898683547974,0.29039302468299866,0.2033383846282959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20960699021816254,"y":0.18512898683547974},{"x":0.25109168887138367,"y":0.18512898683547974},{"x":0.25109168887138367,"y":0.20182093977928162},{"x":0.20960699021816254,"y":0.20182093977928162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.20960699021816254,0.18512898683547974,0.25109168887138367,0.20182093977928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19432313740253448,"y":0.18512898683547974},{"x":0.20087336003780365,"y":0.18512898683547974},{"x":0.20087336003780365,"y":0.20182093977928162},{"x":0.19432313740253448,"y":0.20182093977928162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19432313740253448,0.18512898683547974,0.20087336003780365,0.20182093977928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13100436329841614,"y":0.18512898683547974},{"x":0.1855895221233368,"y":0.18512898683547974},{"x":0.1855895221233368,"y":0.20182093977928162},{"x":0.13100436329841614,"y":0.20182093977928162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.13100436329841614,0.18512898683547974,0.1855895221233368,0.20182093977928162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6593886613845825,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6593886613845825,"y":0.224582701921463},{"x":0.6572052240371704,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6572052240371704,0.20637328922748566,0.6593886613845825,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157205104827881,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6484715938568115,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6484715938568115,"y":0.224582701921463},{"x":0.6157205104827881,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6157205104827881,0.20637328922748566,0.6484715938568115,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091703176498413,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6157205104827881,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6157205104827881,"y":0.224582701921463},{"x":0.6091703176498413,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091703176498413,0.20637328922748566,0.6157205104827881,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545851588249207,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6026200652122498,"y":0.20637328922748566},{"x":0.6026200652122498,"y":0.224582701921463},{"x":0.5545851588249207,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5545851588249207,0.20637328922748566,0.6026200652122498,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890829622745514,"y":0.20637328922748566},{"x":0.5458515286445618,"y":0.20637328922748566},{"x":0.5458515286445618,"y":0.224582701921463},{"x":0.4890829622745514,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4890829622745514,0.20637328922748566,0.5458515286445618,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43449780344963074,"y":0.20637328922748566},{"x":0.4803493320941925,"y":0.20637328922748566},{"x":0.4803493320941925,"y":0.224582701921463},{"x":0.43449780344963074,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.43449780344963074,0.20637328922748566,0.4803493320941925,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213973879814148,"y":0.20637328922748566},{"x":0.42794761061668396,"y":0.20637328922748566},{"x":0.42794761061668396,"y":0.224582701921463},{"x":0.4213973879814148,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4213973879814148,0.20637328922748566,0.42794761061668396,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38864627480506897,"y":0.20485584437847137},{"x":0.41703057289123535,"y":0.20485584437847137},{"x":0.41703057289123535,"y":0.224582701921463},{"x":0.38864627480506897,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.38864627480506897,0.20485584437847137,0.41703057289123535,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34061136841773987,"y":0.20485584437847137},{"x":0.37772926688194275,"y":0.20485584437847137},{"x":0.37772926688194275,"y":0.224582701921463},{"x":0.34061136841773987,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.34061136841773987,0.20485584437847137,0.37772926688194275,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340611457824707,"y":0.20485584437847137},{"x":0.34061136841773987,"y":0.20485584437847137},{"x":0.34061136841773987,"y":0.224582701921463},{"x":0.3340611457824707,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3340611457824707,0.20485584437847137,0.34061136841773987,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29039302468299866,"y":0.20485584437847137},{"x":0.3253275156021118,"y":0.20485584437847137},{"x":0.3253275156021118,"y":0.224582701921463},{"x":0.29039302468299866,"y":0.224582701921463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.29039302468299866,0.20485584437847137,0.3253275156021118,0.224582701921463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.22306525707244873},{"x":0.6572052240371704,"y":0.22306525707244873},{"x":0.6572052240371704,"y":0.23823975026607513},{"x":0.6572052240371704,"y":0.23823975026607513}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6572052240371704,0.22306525707244873,0.6572052240371704,0.23823975026607513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288209557533264,"y":0.224582701921463},{"x":0.652838408946991,"y":0.224582701921463},{"x":0.652838408946991,"y":0.2397572100162506},{"x":0.6288209557533264,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۹۵","boundary":[0.6288209557533264,0.224582701921463,0.652838408946991,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222707629203796,"y":0.224582701921463},{"x":0.624454140663147,"y":0.224582701921463},{"x":0.624454140663147,"y":0.2397572100162506},{"x":0.6222707629203796,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6222707629203796,0.224582701921463,0.624454140663147,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982532501220703,"y":0.224582701921463},{"x":0.6135371327400208,"y":0.224582701921463},{"x":0.6135371327400208,"y":0.2397572100162506},{"x":0.5982532501220703,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5982532501220703,0.224582701921463,0.6135371327400208,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567685604095459,"y":0.224582701921463},{"x":0.5895196795463562,"y":0.224582701921463},{"x":0.5895196795463562,"y":0.2397572100162506},{"x":0.567685604095459,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.567685604095459,0.224582701921463,0.5895196795463562,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5589519739151001,"y":0.224582701921463},{"x":0.5633187890052795,"y":0.224582701921463},{"x":0.5633187890052795,"y":0.2397572100162506},{"x":0.5589519739151001,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5589519739151001,0.224582701921463,0.5633187890052795,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131004452705383,"y":0.224582701921463},{"x":0.5502183437347412,"y":0.224582701921463},{"x":0.5502183437347412,"y":0.2397572100162506},{"x":0.5131004452705383,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5131004452705383,0.224582701921463,0.5502183437347412,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065501928329468,"y":0.224582701921463},{"x":0.5087336301803589,"y":0.224582701921463},{"x":0.5087336301803589,"y":0.2397572100162506},{"x":0.5065501928329468,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5065501928329468,0.224582701921463,0.5087336301803589,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4628821015357971,"y":0.224582701921463},{"x":0.5,"y":0.224582701921463},{"x":0.5,"y":0.2397572100162506},{"x":0.4628821015357971,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4628821015357971,0.224582701921463,0.5,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4519650638103485,"y":0.224582701921463},{"x":0.4585152864456177,"y":0.224582701921463},{"x":0.4585152864456177,"y":0.2397572100162506},{"x":0.4519650638103485,"y":0.2397572100162506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4519650638103485,0.224582701921463,0.4585152864456177,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40611353516578674,"y":0.2261001467704773},{"x":0.44541484117507935,"y":0.224582701921463},{"x":0.44541484117507935,"y":0.2397572100162506},{"x":0.40611353516578674,"y":0.2412746548652649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.40611353516578674,0.2261001467704773,0.44541484117507935,0.2397572100162506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995633125305176,"y":0.2261001467704773},{"x":0.403930127620697,"y":0.2261001467704773},{"x":0.403930127620697,"y":0.2412746548652649},{"x":0.3995633125305176,"y":0.2412746548652649}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3995633125305176,0.2261001467704773,0.403930127620697,0.2412746548652649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6484715938568115,"y":0.24279211461544037},{"x":0.6593886613845825,"y":0.24279211461544037},{"x":0.6593886613845825,"y":0.2564491629600525},{"x":0.6484715938568115,"y":0.2564491629600525}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6484715938568115,0.24279211461544037,0.6593886613845825,0.2564491629600525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091703176498413,"y":0.24279211461544037},{"x":0.6550218462944031,"y":0.24279211461544037},{"x":0.6550218462944031,"y":0.2564491629600525},{"x":0.6091703176498413,"y":0.2579666078090668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰۰","boundary":[0.6091703176498413,0.24279211461544037,0.6550218462944031,0.2564491629600525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5720524191856384,"y":0.24430955946445465},{"x":0.6004366874694824,"y":0.24279211461544037},{"x":0.6004366874694824,"y":0.2564491629600525},{"x":0.5720524191856384,"y":0.2579666078090668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5720524191856384,0.24430955946445465,0.6004366874694824,0.2564491629600525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13100436329841614,"y":0.16995447874069214},{"x":0.6593886613845825,"y":0.16843701899051666},{"x":0.6615720391273499,"y":0.2564491629600525},{"x":0.13100436329841614,"y":0.2579666078090668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12600436329841613,0.16295447874069213,0.6665720391273499,0.2634491629600525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890829622745514,"y":0.262518972158432},{"x":0.652838408946991,"y":0.262518972158432},{"x":0.652838408946991,"y":0.27465856075286865},{"x":0.4890829622745514,"y":0.27465856075286865}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۷۸-۹۹۶-۷۳-۲۵۹-۱","boundary":[0.4890829622745514,0.262518972158432,0.652838408946991,0.27465856075286865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.262518972158432},{"x":0.6593886613845825,"y":0.262518972158432},{"x":0.6593886613845825,"y":0.27465856075286865},{"x":0.6572052240371704,"y":0.27465856075286865}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":":","boundary":[0.6572052240371704,0.262518972158432,0.6593886613845825,0.27465856075286865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890829622745514,"y":0.262518972158432},{"x":0.6593886613845825,"y":0.262518972158432},{"x":0.6593886613845825,"y":0.27465856075286865},{"x":0.4890829622745514,"y":0.27465856075286865}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.4840829622745514,0.255518972158432,0.6643886613845825,0.28165856075286866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331877708435059,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6331877708435059,"y":0.28831562399864197},{"x":0.6441047787666321,"y":0.28831562399864197},{"x":0.6441047787666321,"y":0.29590287804603577}]},"confidence":0.07000000029802322,"str":"33","boundary":[0.6331877708435059,0.29590287804603577,0.6441047787666321,0.28831562399864197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331877708435059,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6331877708435059,"y":0.28831562399864197},{"x":0.6441047787666321,"y":0.28831562399864197},{"x":0.6441047787666321,"y":0.29590287804603577}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"ltr","boundary":[0.6281877708435059,0.28890287804603576,0.6491047787666321,0.295315623998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3515283763408661,"y":0.3156297504901886},{"x":0.36681222915649414,"y":0.3141123056411743},{"x":0.3711790442466736,"y":0.32625189423561096},{"x":0.3537117838859558,"y":0.32776933908462524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.3515283763408661,0.3156297504901886,0.3711790442466736,0.32625189423561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3231441080570221,"y":0.32018208503723145},{"x":0.3427947461605072,"y":0.3171471953392029},{"x":0.34716156125068665,"y":0.3292867839336395},{"x":0.3253275156021118,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عر","boundary":[0.3231441080570221,0.32018208503723145,0.34716156125068665,0.3292867839336395]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3231441080570221,"y":0.32018208503723145},{"x":0.36681222915649414,"y":0.3141123056411743},{"x":0.3711790442466736,"y":0.32625189423561096},{"x":0.3253275156021118,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3181441080570221,0.31318208503723144,0.3761790442466736,0.33325189423561097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7969432473182678,"y":0.33383914828300476},{"x":0.8580785989761353,"y":0.33383914828300476},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3474962115287781},{"x":0.7969432473182678,"y":0.3474962115287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7969432473182678,0.33383914828300476,0.8580785989761353,0.3474962115287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7969432473182678,"y":0.33383914828300476},{"x":0.8580785989761353,"y":0.33383914828300476},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3474962115287781},{"x":0.7969432473182678,"y":0.3474962115287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7919432473182678,0.32683914828300475,0.8630785989761353,0.3544962115287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3056768476963043,"y":0.3292867839336395},{"x":0.3122270703315735,"y":0.3292867839336395},{"x":0.3122270703315735,"y":0.34901365637779236},{"x":0.3056768476963043,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.3056768476963043,0.3292867839336395,0.3122270703315735,0.34901365637779236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3515283763408661,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35807859897613525,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35589519143104553,"y":0.34901365637779236},{"x":0.34934496879577637,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":")","boundary":[0.3515283763408661,0.3292867839336395,0.35589519143104553,0.34901365637779236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3056768476963043,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35807859897613525,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35589519143104553,"y":0.34901365637779236},{"x":0.3056768476963043,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3006768476963043,0.3222867839336395,0.36089519143104554,0.35601365637779236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35807859897613525,"y":0.3459787666797638},{"x":0.4585152864456177,"y":0.3459787666797638},{"x":0.4585152864456177,"y":0.36418816447257996},{"x":0.35807859897613525,"y":0.3626707196235657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sustainable","boundary":[0.35807859897613525,0.3459787666797638,0.4585152864456177,0.36418816447257996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46724891662597656,"y":0.3459787666797638},{"x":0.5917030572891235,"y":0.3474962115287781},{"x":0.5917030572891235,"y":0.36570560932159424},{"x":0.46724891662597656,"y":0.36418816447257996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lignocellulose","boundary":[0.46724891662597656,0.3459787666797638,0.5917030572891235,0.36570560932159424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004366874694824,"y":0.3474962115287781},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3474962115287781},{"x":0.6593886613845825,"y":0.36570560932159424},{"x":0.6004366874694824,"y":0.36418816447257996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supply","boundary":[0.6004366874694824,0.3474962115287781,0.6593886613845825,0.36570560932159424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35807859897613525,"y":0.3459787666797638},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3474962115287781},{"x":0.6593886613845825,"y":0.36570560932159424},{"x":0.35807859897613525,"y":0.36418816447257996}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.35307859897613525,0.3389787666797638,0.6643886613845825,0.37270560932159424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7969432473182678,"y":0.3626707196235657},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3626707196235657},{"x":0.8580785989761353,"y":0.37784522771835327},{"x":0.7969432473182678,"y":0.376327782869339}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7969432473182678,0.3626707196235657,0.8580785989761353,0.37784522771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807860255241394,"y":0.3823975622653961},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3823975622653961},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3975720703601837},{"x":0.807860255241394,"y":0.3975720703601837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.807860255241394,0.3823975622653961,0.8580785989761353,0.3975720703601837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807860255241394,"y":0.40212443470954895},{"x":0.8602620363235474,"y":0.40060698986053467},{"x":0.8602620363235474,"y":0.41578149795532227},{"x":0.807860255241394,"y":0.41729894280433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.807860255241394,0.40212443470954895,0.8602620363235474,0.41578149795532227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144105076789856,"y":0.41578149795532227},{"x":0.8580785989761353,"y":0.4142640233039856},{"x":0.8602620363235474,"y":0.4294385313987732},{"x":0.8144105076789856,"y":0.43095600605010986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8144105076789856,0.41578149795532227,0.8602620363235474,0.4294385313987732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641921639442444,"y":0.41729894280433655},{"x":0.8100436925888062,"y":0.41729894280433655},{"x":0.8122270703315735,"y":0.43247345089912415},{"x":0.7663755416870117,"y":0.4339908957481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7641921639442444,0.41729894280433655,0.8122270703315735,0.43247345089912415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641921639442444,"y":0.3626707196235657},{"x":0.8580785989761353,"y":0.3611532747745514},{"x":0.8624454140663147,"y":0.43247345089912415},{"x":0.7663755416870117,"y":0.4339908957481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7591921639442444,0.35567071962356567,0.8674454140663147,0.43947345089912415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6593886613845825,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6572052240371704,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6572052240371704,0.29590287804603577,0.6593886613845825,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6135371327400208,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6506550312042236,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6506550312042236,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6135371327400208,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.6135371327400208,0.29590287804603577,0.6506550312042236,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5720524191856384,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6048035025596619,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6048035025596619,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5720524191856384,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.5720524191856384,0.29590287804603577,0.6048035025596619,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240174531936646,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5655021667480469,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5655021667480469,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5240174531936646,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.5240174531936646,0.29590287804603577,0.5655021667480469,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087336301803589,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5174672603607178,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5174672603607178,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5087336301803589,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5087336301803589,0.29590287804603577,0.5174672603607178,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46724891662597656,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5065501928329468,"y":0.29590287804603577},{"x":0.5065501928329468,"y":0.3156297504901886},{"x":0.46724891662597656,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.46724891662597656,0.29590287804603577,0.5065501928329468,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301310181617737,"y":0.29590287804603577},{"x":0.4606986939907074,"y":0.29590287804603577},{"x":0.4606986939907074,"y":0.3156297504901886},{"x":0.4301310181617737,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظم","boundary":[0.4301310181617737,0.29590287804603577,0.4606986939907074,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38864627480506897,"y":0.29590287804603577},{"x":0.4213973879814148,"y":0.29590287804603577},{"x":0.4213973879814148,"y":0.3156297504901886},{"x":0.38864627480506897,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عراقی","boundary":[0.38864627480506897,0.29590287804603577,0.4213973879814148,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37772926688194275,"y":0.29590287804603577},{"x":0.3820960819721222,"y":0.29590287804603577},{"x":0.3820960819721222,"y":0.3156297504901886},{"x":0.37772926688194275,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37772926688194275,0.29590287804603577,0.3820960819721222,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32751092314720154,"y":0.29590287804603577},{"x":0.36899563670158386,"y":0.29590287804603577},{"x":0.36899563670158386,"y":0.3156297504901886},{"x":0.32751092314720154,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.32751092314720154,0.29590287804603577,0.36899563670158386,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2772925794124603,"y":0.29590287804603577},{"x":0.31877729296684265,"y":0.29590287804603577},{"x":0.31877729296684265,"y":0.3156297504901886},{"x":0.2772925794124603,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.2772925794124603,0.29590287804603577,0.31877729296684265,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24235807359218597,"y":0.29590287804603577},{"x":0.26855894923210144,"y":0.29590287804603577},{"x":0.26855894923210144,"y":0.3156297504901886},{"x":0.24235807359218597,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانی","boundary":[0.24235807359218597,0.29590287804603577,0.26855894923210144,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23144105076789856,"y":0.29590287804603577},{"x":0.235807865858078,"y":0.29590287804603577},{"x":0.235807865858078,"y":0.3156297504901886},{"x":0.23144105076789856,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23144105076789856,0.29590287804603577,0.235807865858078,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1877729296684265,"y":0.29590287804603577},{"x":0.22270742058753967,"y":0.29590287804603577},{"x":0.22270742058753967,"y":0.3156297504901886},{"x":0.1877729296684265,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاشم","boundary":[0.1877729296684265,0.29590287804603577,0.22270742058753967,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14410480856895447,"y":0.29590287804603577},{"x":0.17903929948806763,"y":0.29590287804603577},{"x":0.17903929948806763,"y":0.3156297504901886},{"x":0.14410480856895447,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنشلو","boundary":[0.14410480856895447,0.29590287804603577,0.17903929948806763,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13537117838859558,"y":0.29590287804603577},{"x":0.13973799347877502,"y":0.29590287804603577},{"x":0.13973799347877502,"y":0.3156297504901886},{"x":0.13537117838859558,"y":0.3156297504901886}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13537117838859558,0.29590287804603577,0.13973799347877502,0.3156297504901886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222707629203796,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3308042585849762},{"x":0.6222707629203796,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.6222707629203796,0.3156297504901886,0.6593886613845825,0.3308042585849762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698689818382263,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6135371327400208,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6135371327400208,"y":0.3308042585849762},{"x":0.5698689818382263,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فخریان","boundary":[0.5698689818382263,0.3156297504901886,0.6135371327400208,0.3308042585849762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5611353516578674,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5655021667480469,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5655021667480469,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5611353516578674,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5611353516578674,0.3156297504901886,0.5655021667480469,0.3323217034339905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087336301803589,"y":0.3171471953392029},{"x":0.5524017214775085,"y":0.3156297504901886},{"x":0.5524017214775085,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5087336301803589,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5087336301803589,0.3171471953392029,0.5524017214775085,0.3323217034339905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47598254680633545,"y":0.3171471953392029},{"x":0.5,"y":0.3171471953392029},{"x":0.5,"y":0.3323217034339905},{"x":0.47598254680633545,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.47598254680633545,0.3171471953392029,0.5,0.3323217034339905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235807955265045,"y":0.3171471953392029},{"x":0.46724891662597656,"y":0.3171471953392029},{"x":0.46724891662597656,"y":0.3323217034339905},{"x":0.4235807955265045,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.4235807955265045,0.3171471953392029,0.46724891662597656,0.3323217034339905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13537117838859558,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6593886613845825,"y":0.29590287804603577},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3323217034339905},{"x":0.13537117838859558,"y":0.3323217034339905}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13037117838859558,0.28890287804603576,0.6643886613845825,0.3393217034339905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3122270703315735,"y":0.3156297504901886},{"x":0.331877738237381,"y":0.3156297504901886},{"x":0.331877738237381,"y":0.3308042585849762},{"x":0.3122270703315735,"y":0.3308042585849762}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"رب","boundary":[0.3122270703315735,0.3156297504901886,0.331877738237381,0.3308042585849762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28165939450263977,"y":0.3156297504901886},{"x":0.3034934401512146,"y":0.3156297504901886},{"x":0.3034934401512146,"y":0.3308042585849762},{"x":0.28165939450263977,"y":0.3308042585849762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"تبار","boundary":[0.28165939450263977,0.3156297504901886,0.3034934401512146,0.3308042585849762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20087336003780365,"y":0.3156297504901886},{"x":0.2729257643222809,"y":0.3156297504901886},{"x":0.2729257643222809,"y":0.3308042585849762},{"x":0.20087336003780365,"y":0.3308042585849762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"فیروزجایی","boundary":[0.20087336003780365,0.3156297504901886,0.2729257643222809,0.3308042585849762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506550312042236,"y":0.33383914828300476},{"x":0.6572052240371704,"y":0.33383914828300476},{"x":0.6572052240371704,"y":0.3535660207271576},{"x":0.6506550312042236,"y":0.3535660207271576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6506550312042236,0.33383914828300476,0.6572052240371704,0.3535660207271576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310043931007385,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6397379636764526,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6375545859336853,"y":0.3520485460758209},{"x":0.6310043931007385,"y":0.3520485460758209}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6310043931007385,0.3323217034339905,0.6375545859336853,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6179039478302002,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6266375780105591,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6266375780105591,"y":0.3520485460758209},{"x":0.6179039478302002,"y":0.3520485460758209}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6179039478302002,0.3323217034339905,0.6266375780105591,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091703176498413,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6179039478302002,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6179039478302002,"y":0.3520485460758209},{"x":0.6091703176498413,"y":0.3520485460758209}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6091703176498413,0.3323217034339905,0.6179039478302002,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938864350318909,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6091703176498413,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6091703176498413,"y":0.3520485460758209},{"x":0.5917030572891235,"y":0.3520485460758209}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5938864350318909,0.3323217034339905,0.6091703176498413,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349345207214355,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5851528644561768,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5851528644561768,"y":0.3520485460758209},{"x":0.5327510833740234,"y":0.3520485460758209}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5349345207214355,0.3323217034339905,0.5851528644561768,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.528384268283844,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5349345207214355,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5349345207214355,"y":0.35053110122680664},{"x":0.5262008905410767,"y":0.35053110122680664}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.528384268283844,0.3323217034339905,0.5349345207214355,0.35053110122680664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18995633721351624,"y":0.32776933908462524},{"x":0.23362445831298828,"y":0.32776933908462524},{"x":0.23362445831298828,"y":0.34901365637779236},{"x":0.18995633721351624,"y":0.3474962115287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Adel","boundary":[0.18995633721351624,0.32776933908462524,0.23362445831298828,0.34901365637779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24017466604709625,"y":0.3292867839336395},{"x":0.2838428020477295,"y":0.3292867839336395},{"x":0.28165939450263977,"y":0.34901365637779236},{"x":0.23799127340316772,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"jalili","boundary":[0.24017466604709625,0.3292867839336395,0.28165939450263977,0.34901365637779236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"sd","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18995633721351624,"y":0.3156297504901886},{"x":0.6593886613845825,"y":0.32018208503723145},{"x":0.6572052240371704,"y":0.3535660207271576},{"x":0.18995633721351624,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.18495633721351623,0.3086297504901886,0.6622052240371704,0.3605660207271576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838428020477295,"y":0.3292867839336395},{"x":0.29912662506103516,"y":0.3292867839336395},{"x":0.29912662506103516,"y":0.34901365637779236},{"x":0.2838428020477295,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2838428020477295,0.3292867839336395,0.29912662506103516,0.34901365637779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3144104778766632,"y":0.3292867839336395},{"x":0.32969433069229126,"y":0.3292867839336395},{"x":0.32969433069229126,"y":0.34901365637779236},{"x":0.3144104778766632,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"et","boundary":[0.3144104778766632,0.3292867839336395,0.32969433069229126,0.34901365637779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362445533275604,"y":0.3292867839336395},{"x":0.3515283763408661,"y":0.3292867839336395},{"x":0.3515283763408661,"y":0.34901365637779236},{"x":0.3362445533275604,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"al","boundary":[0.3362445533275604,0.3292867839336395,0.3515283763408661,0.34901365637779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3515283763408661,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35807859897613525,"y":0.3292867839336395},{"x":0.35807859897613525,"y":0.34901365637779236},{"x":0.3515283763408661,"y":0.34901365637779236}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3515283763408661,0.3292867839336395,0.35807859897613525,0.34901365637779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36899563670158386,"y":0.3292867839336395},{"x":0.4388646185398102,"y":0.3308042585849762},{"x":0.4388646185398102,"y":0.35053110122680664},{"x":0.36899563670158386,"y":0.35053110122680664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Strategy","boundary":[0.36899563670158386,0.3292867839336395,0.4388646185398102,0.35053110122680664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44759824872016907,"y":0.3308042585849762},{"x":0.4694323241710663,"y":0.3308042585849762},{"x":0.4694323241710663,"y":0.35053110122680664},{"x":0.44541484117507935,"y":0.35053110122680664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"for","boundary":[0.44759824872016907,0.3308042585849762,0.4694323241710663,0.35053110122680664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781659245491028,"y":0.3308042585849762},{"x":0.5109170079231262,"y":0.3323217034339905},{"x":0.5109170079231262,"y":0.3520485460758209},{"x":0.4781659245491028,"y":0.35053110122680664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.4781659245491028,0.3308042585849762,0.5109170079231262,0.3520485460758209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6135371327400208,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6593886613845825,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6593886613845825,"y":0.37784522771835327},{"x":0.6135371327400208,"y":0.37784522771835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6135371327400208,0.3626707196235657,0.6593886613845825,0.37784522771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091703176498413,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6135371327400208,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6135371327400208,"y":0.376327782869339},{"x":0.6091703176498413,"y":0.376327782869339}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091703176498413,0.3626707196235657,0.6135371327400208,0.376327782869339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786026120185852,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6026200652122498,"y":0.3626707196235657},{"x":0.6026200652122498,"y":0.376327782869339},{"x":0.5786026120185852,"y":0.376327782869339}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5786026120185852,0.3626707196235657,0.6026200652122498,0.376327782869339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349345207214355,"y":0.3626707196235657},{"x":0.567685604095459,"y":0.3626707196235657},{"x":0.567685604095459,"y":0.376327782869339},{"x":0.5349345207214355,"y":0.376327782869339}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳","boundary":[0.5349345207214355,0.3626707196235657,0.567685604095459,0.376327782869339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5895196795463562,"y":0.37936267256736755},{"x":0.6593886613845825,"y":0.37784522771835327},{"x":0.6615720391273499,"y":0.39453718066215515},{"x":0.5895196795463562,"y":0.39605462551116943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"لیگنوسلولز","boundary":[0.5895196795463562,0.37936267256736755,0.6615720391273499,0.39453718066215515]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ur","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838428020477295,"y":0.3292867839336395},{"x":0.6615720391273499,"y":0.3323217034339905},{"x":0.6615720391273499,"y":0.39605462551116943},{"x":0.2838428020477295,"y":0.39301973581314087}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2788428020477295,0.3222867839336395,0.6665720391273499,0.40305462551116944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502183437347412,"y":0.40060698986053467},{"x":0.5851528644561768,"y":0.40060698986053467},{"x":0.5851528644561768,"y":0.4127465784549713},{"x":0.5502183437347412,"y":0.4142640233039856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"شیمی","boundary":[0.5502183437347412,0.40060698986053467,0.5851528644561768,0.4127465784549713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113536953926086,"y":0.4142640233039856},{"x":0.6593886613845825,"y":0.4142640233039856},{"x":0.6593886613845825,"y":0.4339908957481384},{"x":0.6113536953926086,"y":0.4339908957481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6113536953926086,0.4142640233039856,0.6593886613845825,0.4339908957481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458515286445618,"y":0.41578149795532227},{"x":0.6026200652122498,"y":0.4142640233039856},{"x":0.6026200652122498,"y":0.4339908957481384},{"x":0.5458515286445618,"y":0.4339908957481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5458515286445618,0.41578149795532227,0.6026200652122498,0.4339908957481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4912663698196411,"y":0.41578149795532227},{"x":0.5371178984642029,"y":0.41578149795532227},{"x":0.5371178984642029,"y":0.4339908957481384},{"x":0.4912663698196411,"y":0.4355083405971527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4912663698196411,0.41578149795532227,0.5371178984642029,0.4339908957481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47598254680633545,"y":0.41578149795532227},{"x":0.4825327396392822,"y":0.41578149795532227},{"x":0.4825327396392822,"y":0.4355083405971527},{"x":0.47598254680633545,"y":0.4355083405971527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47598254680633545,0.41578149795532227,0.4825327396392822,0.4355083405971527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43449780344963074,"y":0.41578149795532227},{"x":0.46724891662597656,"y":0.41578149795532227},{"x":0.46724891662597656,"y":0.4339908957481384},{"x":0.43449780344963074,"y":0.4355083405971527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.43449780344963074,0.41578149795532227,0.46724891662597656,0.4339908957481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652838408946991,"y":0.437025785446167},{"x":0.6593886613845825,"y":0.437025785446167},{"x":0.6593886613845825,"y":0.45371776819229126},{"x":0.6506550312042236,"y":0.45371776819229126}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۸","boundary":[0.652838408946991,0.437025785446167,0.6593886613845825,0.45371776819229126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266375780105591,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6506550312042236,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6506550312042236,"y":0.45371776819229126},{"x":0.624454140663147,"y":0.45371776819229126}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"جول","boundary":[0.6266375780105591,0.4355083405971527,0.6506550312042236,0.45371776819229126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113536953926086,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6179039478302002,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6179039478302002,"y":0.4522002935409546},{"x":0.6091703176498413,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.6113536953926086,0.4355083405971527,0.6179039478302002,0.4522002935409546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327510833740234,"y":0.4339908957481384},{"x":0.5829694271087646,"y":0.4339908957481384},{"x":0.5829694271087646,"y":0.4522002935409546},{"x":0.5327510833740234,"y":0.4506828486919403}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TP۲۶۸","boundary":[0.5327510833740234,0.4339908957481384,0.5829694271087646,0.4522002935409546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43449780344963074,"y":0.40060698986053467},{"x":0.6593886613845825,"y":0.40060698986053467},{"x":0.6593886613845825,"y":0.45523521304130554},{"x":0.43449780344963074,"y":0.45371776819229126}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42949780344963073,0.39360698986053466,0.6643886613845825,0.46223521304130555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5851528644561768,"y":0.4339908957481384},{"x":0.5917030572891235,"y":0.4339908957481384},{"x":0.5917030572891235,"y":0.4522002935409546},{"x":0.5851528644561768,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"/","boundary":[0.5851528644561768,0.4339908957481384,0.5917030572891235,0.4522002935409546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938864350318909,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6091703176498413,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6091703176498413,"y":0.45371776819229126},{"x":0.5938864350318909,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.5938864350318909,0.4355083405971527,0.6091703176498413,0.45371776819229126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5851528644561768,"y":0.4339908957481384},{"x":0.6091703176498413,"y":0.4355083405971527},{"x":0.6091703176498413,"y":0.4522002935409546},{"x":0.5851528644561768,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5801528644561768,0.4269908957481384,0.6141703176498413,0.4592002935409546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8384279608726501,"y":0.4355083405971527},{"x":0.864628791809082,"y":0.437025785446167},{"x":0.8624454140663147,"y":0.45523521304130554},{"x":0.8384279608726501,"y":0.45523521304130554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8384279608726501,0.4355083405971527,0.8624454140663147,0.45523521304130554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807860255241394,"y":0.4339908957481384},{"x":0.836244523525238,"y":0.4355083405971527},{"x":0.8340611457824707,"y":0.45371776819229126},{"x":0.8056768774986267,"y":0.45371776819229126}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.807860255241394,0.4339908957481384,0.8340611457824707,0.45371776819229126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532750964164734,"y":0.43247345089912415},{"x":0.7925764322280884,"y":0.4339908957481384},{"x":0.7925764322280884,"y":0.4522002935409546},{"x":0.7532750964164734,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7532750964164734,0.43247345089912415,0.7925764322280884,0.4522002935409546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532750964164734,"y":0.43247345089912415},{"x":0.864628791809082,"y":0.4355083405971527},{"x":0.8624454140663147,"y":0.45523521304130554},{"x":0.7532750964164734,"y":0.4522002935409546}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7482750964164734,0.42547345089912414,0.8674454140663147,0.46223521304130555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.836244523525238,"y":0.45523521304130554},{"x":0.8580785989761353,"y":0.45523521304130554},{"x":0.8580785989761353,"y":0.46889224648475647},{"x":0.836244523525238,"y":0.46889224648475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.836244523525238,0.45523521304130554,0.8580785989761353,0.46889224648475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013100624084473,"y":0.4567526578903198},{"x":0.8340611457824707,"y":0.45523521304130554},{"x":0.8340611457824707,"y":0.46889224648475647},{"x":0.8013100624084473,"y":0.47040972113609314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8013100624084473,0.4567526578903198,0.8340611457824707,0.46889224648475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.751091718673706,"y":0.4582701027393341},{"x":0.7925764322280884,"y":0.4567526578903198},{"x":0.7925764322280884,"y":0.47040972113609314},{"x":0.751091718673706,"y":0.4719271659851074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.751091718673706,0.4582701027393341,0.7925764322280884,0.47040972113609314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8187772631645203,"y":0.4719271659851074},{"x":0.8580785989761353,"y":0.4719271659851074},{"x":0.8580785989761353,"y":0.487101674079895},{"x":0.8187772631645203,"y":0.487101674079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8187772631645203,0.4719271659851074,0.8580785989761353,0.487101674079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358078360557556,"y":0.4719271659851074},{"x":0.807860255241394,"y":0.4719271659851074},{"x":0.807860255241394,"y":0.487101674079895},{"x":0.7358078360557556,"y":0.4886191189289093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7358078360557556,0.4719271659851074,0.807860255241394,0.487101674079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008733749389648,"y":0.4719271659851074},{"x":0.7270742654800415,"y":0.4719271659851074},{"x":0.7270742654800415,"y":0.4886191189289093},{"x":0.7008733749389648,"y":0.4886191189289093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7008733749389648,0.4719271659851074,0.7270742654800415,0.4886191189289093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008733749389648,"y":0.4582701027393341},{"x":0.8580785989761353,"y":0.45523521304130554},{"x":0.8602620363235474,"y":0.487101674079895},{"x":0.7008733749389648,"y":0.4901365637779236}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6958733749389648,0.4512701027393341,0.8652620363235474,0.494101674079895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596069872379303,"y":0.45523521304130554},{"x":0.6572052240371704,"y":0.45371776819229126},{"x":0.6572052240371704,"y":0.4643399119377136},{"x":0.596069872379303,"y":0.4658573567867279}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۹۱/۸۰۲","boundary":[0.596069872379303,0.45523521304130554,0.6572052240371704,0.4643399119377136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5917030572891235,"y":0.4719271659851074},{"x":0.6593886613845825,"y":0.4734446108341217},{"x":0.6593886613845825,"y":0.48406675457954407},{"x":0.5917030572891235,"y":0.48406675457954407}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۱۰۲۹۳۶","boundary":[0.5917030572891235,0.4719271659851074,0.6593886613845825,0.48406675457954407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5917030572891235,"y":0.45371776819229126},{"x":0.6593886613845825,"y":0.45371776819229126},{"x":0.6593886613845825,"y":0.48406675457954407},{"x":0.5938864350318909,"y":0.48406675457954407}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.5867030572891235,0.44671776819229125,0.6643886613845825,0.4910667545795441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49344977736473083,"y":0.5068285465240479},{"x":0.5371178984642029,"y":0.5068285465240479},{"x":0.5371178984642029,"y":0.525037944316864},{"x":0.49344977736473083,"y":0.525037944316864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.49344977736473083,0.5068285465240479,0.5371178984642029,0.525037944316864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41484716534614563,"y":0.5068285465240479},{"x":0.48689955472946167,"y":0.5068285465240479},{"x":0.48689955472946167,"y":0.525037944316864},{"x":0.41484716534614563,"y":0.525037944316864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41484716534614563,0.5068285465240479,0.48689955472946167,0.525037944316864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6768559217453003,"y":0.5295903086662292},{"x":0.7729257345199585,"y":0.5295903086662292},{"x":0.7729257345199585,"y":0.5477997064590454},{"x":0.6768559217453003,"y":0.5477997064590454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.6768559217453003,0.5295903086662292,0.7729257345199585,0.5477997064590454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157205104827881,"y":0.5295903086662292},{"x":0.6681222915649414,"y":0.5295903086662292},{"x":0.6681222915649414,"y":0.5477997064590454},{"x":0.6157205104827881,"y":0.5477997064590454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6157205104827881,0.5295903086662292,0.6681222915649414,0.5477997064590454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41484716534614563,"y":0.5068285465240479},{"x":0.7729257345199585,"y":0.5068285465240479},{"x":0.7729257345199585,"y":0.5477997064590454},{"x":0.41484716534614563,"y":0.5477997064590454}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4098471653461456,0.49982854652404785,0.7779257345199585,0.5547997064590454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27947598695755005,"y":0.5295903086662292},{"x":0.32751092314720154,"y":0.5311077237129211},{"x":0.32751092314720154,"y":0.5477997064590454},{"x":0.2772925794124603,"y":0.5477997064590454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27947598695755005,0.5295903086662292,0.32751092314720154,0.5477997064590454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23799127340316772,"y":0.5295903086662292},{"x":0.27074235677719116,"y":0.5311077237129211},{"x":0.27074235677719116,"y":0.5477997064590454},{"x":0.23799127340316772,"y":0.5477997064590454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.23799127340316772,0.5295903086662292,0.27074235677719116,0.5477997064590454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20960699021816254,"y":0.5295903086662292},{"x":0.23362445831298828,"y":0.5295903086662292},{"x":0.23362445831298828,"y":0.5477997064590454},{"x":0.20960699021816254,"y":0.5462822318077087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.20960699021816254,0.5295903086662292,0.23362445831298828,0.5477997064590454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72052401304245,"y":0.550834596157074},{"x":0.7707423567771912,"y":0.5523520708084106},{"x":0.7685589790344238,"y":0.5690439939498901},{"x":0.72052401304245,"y":0.5675265789031982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.72052401304245,0.550834596157074,0.7685589790344238,0.5690439939498901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724891066551208,"y":0.550834596157074},{"x":0.7117903828620911,"y":0.550834596157074},{"x":0.7117903828620911,"y":0.5675265789031982},{"x":0.6703056693077087,"y":0.5675265789031982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.6724891066551208,0.550834596157074,0.7117903828620911,0.5675265789031982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6179039478302002,"y":0.5493171215057373},{"x":0.663755476474762,"y":0.550834596157074},{"x":0.663755476474762,"y":0.5675265789031982},{"x":0.6179039478302002,"y":0.5660091042518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6179039478302002,0.5493171215057373,0.663755476474762,0.5675265789031982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20960699021816254,"y":0.5295903086662292},{"x":0.7707423567771912,"y":0.537177562713623},{"x":0.7685589790344238,"y":0.5690439939498901},{"x":0.20960699021816254,"y":0.5614567399024963}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20460699021816253,0.5225903086662292,0.7735589790344238,0.5760439939498901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838428020477295,"y":0.550834596157074},{"x":0.32751092314720154,"y":0.5523520708084106},{"x":0.3253275156021118,"y":0.5705614686012268},{"x":0.28165939450263977,"y":0.5690439939498901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2838428020477295,0.550834596157074,0.3253275156021118,0.5705614686012268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20960699021816254,"y":0.5493171215057373},{"x":0.2751091718673706,"y":0.550834596157074},{"x":0.2729257643222809,"y":0.5705614686012268},{"x":0.20960699021816254,"y":0.5690439939498901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.20960699021816254,0.5493171215057373,0.2729257643222809,0.5705614686012268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899563074111938,"y":0.5705614686012268},{"x":0.7554585337638855,"y":0.5690439939498901},{"x":0.7554585337638855,"y":0.5857359766960144},{"x":0.6899563074111938,"y":0.5872533917427063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6899563074111938,0.5705614686012268,0.7554585337638855,0.5857359766960144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331877708435059,"y":0.5720788836479187},{"x":0.6834061145782471,"y":0.5705614686012268},{"x":0.6834061145782471,"y":0.5872533917427063},{"x":0.6331877708435059,"y":0.588770866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6331877708435059,0.5720788836479187,0.6834061145782471,0.5872533917427063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20960699021816254,"y":0.5493171215057373},{"x":0.7554585337638855,"y":0.5523520708084106},{"x":0.7554585337638855,"y":0.588770866394043},{"x":0.20960699021816254,"y":0.5857359766960144}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20460699021816253,0.5423171215057373,0.7604585337638855,0.595770866394043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28165939450263977,"y":0.5690439939498901},{"x":0.32969433069229126,"y":0.5675265789031982},{"x":0.331877738237381,"y":0.5857359766960144},{"x":0.28165939450263977,"y":0.5872533917427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.28165939450263977,0.5690439939498901,0.331877738237381,0.5857359766960144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052401751279831,"y":0.5705614686012268},{"x":0.2751091718673706,"y":0.5690439939498901},{"x":0.2751091718673706,"y":0.5872533917427063},{"x":0.2052401751279831,"y":0.588770866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفیدکن","boundary":[0.2052401751279831,0.5705614686012268,0.2751091718673706,0.5872533917427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.5918057560920715},{"x":0.748908281326294,"y":0.5933232307434082},{"x":0.748908281326294,"y":0.6115326285362244},{"x":0.6943231225013733,"y":0.6100151538848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6965065598487854,0.5918057560920715,0.748908281326294,0.6115326285362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375545859336853,"y":0.5902883410453796},{"x":0.6877729296684265,"y":0.5918057560920715},{"x":0.6877729296684265,"y":0.6115326285362244},{"x":0.6375545859336853,"y":0.6100151538848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.6375545859336853,0.5902883410453796,0.6877729296684265,0.6115326285362244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052401751279831,"y":0.5675265789031982},{"x":0.748908281326294,"y":0.5660091042518616},{"x":0.748908281326294,"y":0.6115326285362244},{"x":0.2052401751279831,"y":0.613050103187561}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2002401751279831,0.5605265789031982,0.753908281326294,0.6185326285362244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34934496879577637,"y":0.5902883410453796},{"x":0.3820960819721222,"y":0.5918057560920715},{"x":0.3820960819721222,"y":0.6100151538848877},{"x":0.34934496879577637,"y":0.6100151538848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.34934496879577637,0.5902883410453796,0.3820960819721222,0.6100151538848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838428020477295,"y":0.5902883410453796},{"x":0.34061136841773987,"y":0.5902883410453796},{"x":0.34061136841773987,"y":0.6100151538848877},{"x":0.2838428020477295,"y":0.6084977388381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2838428020477295,0.5902883410453796,0.34061136841773987,0.6100151538848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20742358267307281,"y":0.588770866394043},{"x":0.2751091718673706,"y":0.5902883410453796},{"x":0.2751091718673706,"y":0.6100151538848877},{"x":0.2052401751279831,"y":0.6084977388381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.20742358267307281,0.588770866394043,0.2751091718673706,0.6100151538848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15502183139324188,"y":0.588770866394043},{"x":0.19868995249271393,"y":0.588770866394043},{"x":0.19868995249271393,"y":0.6084977388381958},{"x":0.15502183139324188,"y":0.6084977388381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.15502183139324188,0.588770866394043,0.19868995249271393,0.6084977388381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751091718673706,"y":0.6206373572349548},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6191198825836182},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6342943906784058},{"x":0.7751091718673706,"y":0.6358118653297424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7751091718673706,0.6206373572349548,0.8580785989761353,0.6342943906784058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8406113386154175,"y":0.6418816447257996},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6418816447257996},{"x":0.8602620363235474,"y":0.6600910425186157},{"x":0.8406113386154175,"y":0.6600910425186157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8406113386154175,0.6418816447257996,0.8602620363235474,0.6600910425186157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991266250610352,"y":0.6433990597724915},{"x":0.8384279608726501,"y":0.6418816447257996},{"x":0.8384279608726501,"y":0.6600910425186157},{"x":0.7991266250610352,"y":0.6600910425186157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7991266250610352,0.6433990597724915,0.8384279608726501,0.6600910425186157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15502183139324188,"y":0.588770866394043},{"x":0.8602620363235474,"y":0.5902883410453796},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6600910425186157},{"x":0.15283842384815216,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15002183139324188,0.581770866394043,0.8630785989761353,0.6670910425186157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6986899375915527,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6986899375915527,"y":0.658573567867279},{"x":0.6572052240371704,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6572052240371704,0.6418816447257996,0.6986899375915527,0.658573567867279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157205104827881,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6484715938568115,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6484715938568115,"y":0.658573567867279},{"x":0.6157205104827881,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6157205104827881,0.6418816447257996,0.6484715938568115,0.658573567867279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698689818382263,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6069868803024292,"y":0.6418816447257996},{"x":0.6069868803024292,"y":0.658573567867279},{"x":0.5698689818382263,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5698689818382263,0.6418816447257996,0.6069868803024292,0.658573567867279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5371178984642029,"y":0.6418816447257996},{"x":0.5633187890052795,"y":0.6418816447257996},{"x":0.5633187890052795,"y":0.658573567867279},{"x":0.5371178984642029,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5371178984642029,0.6418816447257996,0.5633187890052795,0.658573567867279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4410480260848999,"y":0.6418816447257996},{"x":0.528384268283844,"y":0.6418816447257996},{"x":0.528384268283844,"y":0.658573567867279},{"x":0.4410480260848999,"y":0.658573567867279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.4410480260848999,0.6418816447257996,0.528384268283844,0.658573567867279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403930127620697,"y":0.6418816447257996},{"x":0.43449780344963074,"y":0.6418816447257996},{"x":0.43449780344963074,"y":0.6570561528205872},{"x":0.403930127620697,"y":0.6570561528205872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.403930127620697,0.6418816447257996,0.43449780344963074,0.6570561528205872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144105076789856,"y":0.6616085171699524},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6616085171699524},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6783004403114319},{"x":0.8165938854217529,"y":0.6783004403114319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8144105076789856,0.6616085171699524,0.8580785989761353,0.6783004403114319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403930127620697,"y":0.6418816447257996},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6418816447257996},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6783004403114319},{"x":0.403930127620697,"y":0.6783004403114319}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.398930127620697,0.6348816447257996,0.8630785989761353,0.6853004403114319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.664643406867981},{"x":0.7008733749389648,"y":0.664643406867981},{"x":0.7030567526817322,"y":0.6783004403114319},{"x":0.6965065598487854,"y":0.6783004403114319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.664643406867981,0.7030567526817322,0.6783004403114319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615720391273499,"y":0.664643406867981},{"x":0.6877729296684265,"y":0.664643406867981},{"x":0.6877729296684265,"y":0.6783004403114319},{"x":0.6615720391273499,"y":0.6783004403114319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.6615720391273499,0.664643406867981,0.6877729296684265,0.6783004403114319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157205104827881,"y":0.664643406867981},{"x":0.6462882161140442,"y":0.664643406867981},{"x":0.6462882161140442,"y":0.6783004403114319},{"x":0.6157205104827881,"y":0.6798179149627686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6157205104827881,0.664643406867981,0.6462882161140442,0.6783004403114319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8515284061431885,"y":0.6874051690101624},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6874051690101624},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7040970921516418},{"x":0.8515284061431885,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8515284061431885,0.6874051690101624,0.8580785989761353,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772925496101379,"y":0.6874051690101624},{"x":0.8406113386154175,"y":0.6874051690101624},{"x":0.8406113386154175,"y":0.7056145668029785},{"x":0.7772925496101379,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7772925496101379,0.6874051690101624,0.8406113386154175,0.7056145668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986899375915527,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6986899375915527,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7040970921516418},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6986899375915527,0.6858876943588257,0.6986899375915527,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572052240371704,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6877729296684265,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6877729296684265,"y":0.7040970921516418},{"x":0.6572052240371704,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عراقی","boundary":[0.6572052240371704,0.6858876943588257,0.6877729296684265,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6441047787666321,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6506550312042236,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6506550312042236,"y":0.7040970921516418},{"x":0.6441047787666321,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6441047787666321,0.6858876943588257,0.6506550312042236,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596069872379303,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6375545859336853,"y":0.6858876943588257},{"x":0.6375545859336853,"y":0.7040970921516418},{"x":0.596069872379303,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.596069872379303,0.6858876943588257,0.6375545859336853,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633187890052795,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5917030572891235,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5917030572891235,"y":0.7040970921516418},{"x":0.5633187890052795,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانی","boundary":[0.5633187890052795,0.6858876943588257,0.5917030572891235,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545851588249207,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5589519739151001,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5589519739151001,"y":0.7040970921516418},{"x":0.5545851588249207,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5545851588249207,0.6858876943588257,0.5589519739151001,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087336301803589,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5458515286445618,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5458515286445618,"y":0.7040970921516418},{"x":0.5087336301803589,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنشلو","boundary":[0.5087336301803589,0.6858876943588257,0.5458515286445618,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021833777427673,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5065501928329468,"y":0.6858876943588257},{"x":0.5065501928329468,"y":0.7040970921516418},{"x":0.5021833777427673,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5021833777427673,0.6858876943588257,0.5065501928329468,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44759824872016907,"y":0.6858876943588257},{"x":0.49344977736473083,"y":0.6858876943588257},{"x":0.49344977736473083,"y":0.7040970921516418},{"x":0.44759824872016907,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فخریان","boundary":[0.44759824872016907,0.6858876943588257,0.49344977736473083,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4410480260848999,"y":0.6858876943588257},{"x":0.44541484117507935,"y":0.6858876943588257},{"x":0.44541484117507935,"y":0.7040970921516418},{"x":0.4410480260848999,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4410480260848999,0.6858876943588257,0.44541484117507935,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995633125305176,"y":0.6858876943588257},{"x":0.43449780344963074,"y":0.6858876943588257},{"x":0.43449780344963074,"y":0.7040970921516418},{"x":0.3995633125305176,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.3995633125305176,0.6858876943588257,0.43449780344963074,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908296823501587,"y":0.6858876943588257},{"x":0.39519649744033813,"y":0.6858876943588257},{"x":0.39519649744033813,"y":0.7040970921516418},{"x":0.3908296823501587,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3908296823501587,0.6858876943588257,0.39519649744033813,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34716156125068665,"y":0.6858876943588257},{"x":0.3820960819721222,"y":0.6858876943588257},{"x":0.3820960819721222,"y":0.7040970921516418},{"x":0.34716156125068665,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.34716156125068665,0.6858876943588257,0.3820960819721222,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31659388542175293,"y":0.6858876943588257},{"x":0.34061136841773987,"y":0.6858876943588257},{"x":0.34061136841773987,"y":0.7040970921516418},{"x":0.31659388542175293,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.31659388542175293,0.6858876943588257,0.34061136841773987,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2445414811372757,"y":0.6858876943588257},{"x":0.31004366278648376,"y":0.6858876943588257},{"x":0.31004366278648376,"y":0.7040970921516418},{"x":0.2445414811372757,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیروزجایی","boundary":[0.2445414811372757,0.6858876943588257,0.31004366278648376,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23362445831298828,"y":0.6858876943588257},{"x":0.23799127340316772,"y":0.6858876943588257},{"x":0.23799127340316772,"y":0.7040970921516418},{"x":0.23362445831298828,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23362445831298828,0.6858876943588257,0.23799127340316772,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1768558919429779,"y":0.6858876943588257},{"x":0.2248908281326294,"y":0.6858876943588257},{"x":0.2248908281326294,"y":0.7040970921516418},{"x":0.1768558919429779,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوربخش","boundary":[0.1768558919429779,0.6858876943588257,0.2248908281326294,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16157205402851105,"y":0.6858876943588257},{"x":0.1659388691186905,"y":0.6858876943588257},{"x":0.1659388691186905,"y":0.7040970921516418},{"x":0.16157205402851105,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16157205402851105,0.6858876943588257,0.1659388691186905,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.117903932929039,"y":0.6858876943588257},{"x":0.15283842384815216,"y":0.6858876943588257},{"x":0.15283842384815216,"y":0.7040970921516418},{"x":0.117903932929039,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.117903932929039,0.6858876943588257,0.15283842384815216,0.7040970921516418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10480349510908127,"y":0.6858876943588257},{"x":0.11135371029376984,"y":0.6858876943588257},{"x":0.11135371029376984,"y":0.7040970921516418},{"x":0.10480349510908127,"y":0.7040970921516418}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10480349510908127,0.6858876943588257,0.11135371029376984,0.7040970921516418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10480349510908127,"y":0.6691957712173462},{"x":0.8580785989761353,"y":0.6616085171699524},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7040970921516418},{"x":0.10480349510908127,"y":0.7116843461990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09980349510908126,0.6621957712173462,0.8630785989761353,0.7110970921516419],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6593886613845825,"y":0.7071320414543152},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7071320414543152},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7223065495491028},{"x":0.6593886613845825,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طاهری","boundary":[0.6593886613845825,0.7071320414543152,0.6986899375915527,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6462882161140442,"y":0.7071320414543152},{"x":0.652838408946991,"y":0.7071320414543152},{"x":0.652838408946991,"y":0.7223065495491028},{"x":0.6462882161140442,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6462882161140442,0.7071320414543152,0.652838408946991,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004366874694824,"y":0.7071320414543152},{"x":0.6397379636764526,"y":0.7071320414543152},{"x":0.6397379636764526,"y":0.7223065495491028},{"x":0.6004366874694824,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.6004366874694824,0.7071320414543152,0.6397379636764526,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5480349063873291,"y":0.7071320414543152},{"x":0.5917030572891235,"y":0.7071320414543152},{"x":0.5917030572891235,"y":0.7223065495491028},{"x":0.5480349063873291,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عظیمی","boundary":[0.5480349063873291,0.7071320414543152,0.5917030572891235,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5305677056312561,"y":0.7071320414543152},{"x":0.539301335811615,"y":0.7071320414543152},{"x":0.539301335811615,"y":0.7223065495491028},{"x":0.5305677056312561,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5305677056312561,0.7071320414543152,0.539301335811615,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803493320941925,"y":0.7071320414543152},{"x":0.5240174531936646,"y":0.7071320414543152},{"x":0.5240174531936646,"y":0.7223065495491028},{"x":0.4803493320941925,"y":0.7223065495491028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسمی","boundary":[0.4803493320941925,0.7071320414543152,0.5240174531936646,0.7223065495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8122270703315735,"y":0.7238239645957947},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7238239645957947},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7435508370399475},{"x":0.8122270703315735,"y":0.7435508370399475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8122270703315735,0.7238239645957947,0.8580785989761353,0.7435508370399475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7838428020477295,"y":0.7238239645957947},{"x":0.8056768774986267,"y":0.7238239645957947},{"x":0.8056768774986267,"y":0.7435508370399475},{"x":0.7838428020477295,"y":0.7435508370399475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7838428020477295,0.7238239645957947,0.8056768774986267,0.7435508370399475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943231225013733,"y":0.7253414392471313},{"x":0.7008733749389648,"y":0.7253414392471313},{"x":0.7008733749389648,"y":0.7389984726905823},{"x":0.6943231225013733,"y":0.7389984726905823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943231225013733,0.7253414392471313,0.7008733749389648,0.7389984726905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506550312042236,"y":0.7253414392471313},{"x":0.6877729296684265,"y":0.7253414392471313},{"x":0.6877729296684265,"y":0.7389984726905823},{"x":0.6506550312042236,"y":0.740515947341919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6506550312042236,0.7253414392471313,0.6877729296684265,0.7389984726905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5895196795463562,"y":0.7268588542938232},{"x":0.6419214010238647,"y":0.7253414392471313},{"x":0.6419214010238647,"y":0.740515947341919},{"x":0.5917030572891235,"y":0.7420333623886108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.5895196795463562,0.7268588542938232,0.6419214010238647,0.740515947341919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275108933448792,"y":0.7496206164360046},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7496206164360046},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7663125991821289},{"x":0.8275108933448792,"y":0.7663125991821289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8275108933448792,0.7496206164360046,0.8580785989761353,0.7663125991821289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947598099708557,"y":0.7496206164360046},{"x":0.8187772631645203,"y":0.7496206164360046},{"x":0.8187772631645203,"y":0.7663125991821289},{"x":0.7947598099708557,"y":0.7663125991821289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7947598099708557,0.7496206164360046,0.8187772631645203,0.7663125991821289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467249035835266,"y":0.7496206164360046},{"x":0.7838428020477295,"y":0.7496206164360046},{"x":0.7838428020477295,"y":0.7663125991821289},{"x":0.7467249035835266,"y":0.7663125991821289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7467249035835266,0.7496206164360046,0.7838428020477295,0.7663125991821289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.7496206164360046},{"x":0.7030567526817322,"y":0.7496206164360046},{"x":0.7008733749389648,"y":0.7647951245307922},{"x":0.6943231225013733,"y":0.7647951245307922}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.7496206164360046,0.7008733749389648,0.7647951245307922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659388542175293,"y":0.7496206164360046},{"x":0.692139744758606,"y":0.7496206164360046},{"x":0.692139744758606,"y":0.7647951245307922},{"x":0.663755476474762,"y":0.7647951245307922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6659388542175293,0.7496206164360046,0.692139744758606,0.7647951245307922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6135371327400208,"y":0.7481032013893127},{"x":0.6572052240371704,"y":0.7481032013893127},{"x":0.6572052240371704,"y":0.7647951245307922},{"x":0.6135371327400208,"y":0.7647951245307922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6135371327400208,0.7481032013893127,0.6572052240371704,0.7647951245307922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502183437347412,"y":0.7481032013893127},{"x":0.6026200652122498,"y":0.7481032013893127},{"x":0.6026200652122498,"y":0.7647951245307922},{"x":0.5502183437347412,"y":0.7632777094841003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5502183437347412,0.7481032013893127,0.6026200652122498,0.7647951245307922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109170079231262,"y":0.7481032013893127},{"x":0.5458515286445618,"y":0.7481032013893127},{"x":0.5458515286445618,"y":0.7632777094841003},{"x":0.5109170079231262,"y":0.7632777094841003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5109170079231262,0.7481032013893127,0.5458515286445618,0.7632777094841003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.847161591053009,"y":0.7708649635314941},{"x":0.8602620363235474,"y":0.7708649635314941},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7860394716262817},{"x":0.847161591053009,"y":0.7860394716262817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.847161591053009,0.7708649635314941,0.8580785989761353,0.7860394716262817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7707423567771912,"y":0.7693474888801575},{"x":0.8384279608726501,"y":0.7708649635314941},{"x":0.8384279608726501,"y":0.7860394716262817},{"x":0.7707423567771912,"y":0.7860394716262817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7707423567771912,0.7693474888801575,0.8384279608726501,0.7860394716262817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7875568866729736},{"x":0.6965065598487854,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.7678300738334656,0.6986899375915527,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6419214010238647,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6899563074111938,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6899563074111938,"y":0.7875568866729736},{"x":0.6419214010238647,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6419214010238647,0.7678300738334656,0.6899563074111938,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742357969284058,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6331877708435059,"y":0.7678300738334656},{"x":0.6331877708435059,"y":0.7875568866729736},{"x":0.5742357969284058,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5742357969284058,0.7678300738334656,0.6331877708435059,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218340754508972,"y":0.7678300738334656},{"x":0.5655021667480469,"y":0.7678300738334656},{"x":0.5655021667480469,"y":0.7875568866729736},{"x":0.5218340754508972,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5218340754508972,0.7678300738334656,0.5655021667480469,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043668150901794,"y":0.7678300738334656},{"x":0.5109170079231262,"y":0.7678300738334656},{"x":0.5109170079231262,"y":0.7875568866729736},{"x":0.5043668150901794,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5043668150901794,0.7678300738334656,0.5109170079231262,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46506550908088684,"y":0.7678300738334656},{"x":0.4978165924549103,"y":0.7678300738334656},{"x":0.4978165924549103,"y":0.7875568866729736},{"x":0.46506550908088684,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.46506550908088684,0.7678300738334656,0.4978165924549103,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4192139804363251,"y":0.7678300738334656},{"x":0.45633187890052795,"y":0.7678300738334656},{"x":0.45633187890052795,"y":0.7875568866729736},{"x":0.4192139804363251,"y":0.7875568866729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4192139804363251,0.7678300738334656,0.45633187890052795,0.7875568866729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275108933448792,"y":0.7921092510223389},{"x":0.8580785989761353,"y":0.7921092510223389},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8072837591171265},{"x":0.8296943306922913,"y":0.8072837591171265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8275108933448792,0.7921092510223389,0.8580785989761353,0.8072837591171265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751091718673706,"y":0.7936267256736755},{"x":0.8187772631645203,"y":0.7921092510223389},{"x":0.8187772631645203,"y":0.8072837591171265},{"x":0.7751091718673706,"y":0.8088012337684631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7751091718673706,0.7936267256736755,0.8187772631645203,0.8072837591171265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8209607005119324,"y":0.8163884878158569},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8163884878158569},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8330804109573364},{"x":0.8209607005119324,"y":0.8330804109573364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8209607005119324,0.8163884878158569,0.8580785989761353,0.8330804109573364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7729257345199585,"y":0.8163884878158569},{"x":0.8122270703315735,"y":0.8163884878158569},{"x":0.8122270703315735,"y":0.8330804109573364},{"x":0.7729257345199585,"y":0.8330804109573364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7729257345199585,0.8163884878158569,0.8122270703315735,0.8330804109573364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943231225013733,"y":0.8148710131645203},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8148710131645203},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8285280466079712},{"x":0.6943231225013733,"y":0.8285280466079712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943231225013733,0.8148710131645203,0.6986899375915527,0.8285280466079712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703056693077087,"y":0.8148710131645203},{"x":0.692139744758606,"y":0.8148710131645203},{"x":0.692139744758606,"y":0.8285280466079712},{"x":0.6703056693077087,"y":0.8285280466079712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6703056693077087,0.8148710131645203,0.692139744758606,0.8285280466079712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925764322280884,"y":0.836115300655365},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8391502499580383},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8543247580528259},{"x":0.7903929948806763,"y":0.8528072834014893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7925764322280884,0.836115300655365,0.8580785989761353,0.8543247580528259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013100624084473,"y":0.8603945374488831},{"x":0.8602620363235474,"y":0.8603945374488831},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8770865201950073},{"x":0.7991266250610352,"y":0.8755690455436707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8013100624084473,0.8603945374488831,0.8580785989761353,0.8770865201950073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4192139804363251,"y":0.7071320414543152},{"x":0.8602620363235474,"y":0.7071320414543152},{"x":0.8602620363235474,"y":0.8770865201950073},{"x":0.4192139804363251,"y":0.8770865201950073}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41421398043632507,0.7001320414543152,0.8652620363235474,0.8840865201950073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8755690455436707},{"x":0.6965065598487854,"y":0.8755690455436707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.8588770627975464,0.6986899375915527,0.8755690455436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615720391273499,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6877729296684265,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6877729296684265,"y":0.8755690455436707},{"x":0.6615720391273499,"y":0.8755690455436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.6615720391273499,0.8588770627975464,0.6877729296684265,0.8755690455436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200873255729675,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6550218462944031,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6550218462944031,"y":0.8755690455436707},{"x":0.6200873255729675,"y":0.8755690455436707}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6200873255729675,0.8588770627975464,0.6550218462944031,0.8755690455436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5807860493659973,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6135371327400208,"y":0.8588770627975464},{"x":0.6135371327400208,"y":0.8755690455436707},{"x":0.5807860493659973,"y":0.8755690455436707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توكل","boundary":[0.5807860493659973,0.8588770627975464,0.6135371327400208,0.8755690455436707]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8231440782546997,"y":0.8831562995910645},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8831562995910645},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8968133330345154},{"x":0.8231440782546997,"y":0.8968133330345154}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"قیمت","boundary":[0.8231440782546997,0.8831562995910645,0.8580785989761353,0.8968133330345154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5807860493659973,"y":0.8588770627975464},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8588770627975464},{"x":0.8580785989761353,"y":0.8968133330345154},{"x":0.5807860493659973,"y":0.8968133330345154}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5757860493659973,0.8518770627975464,0.8630785989761353,0.9038133330345154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8937784433364868},{"x":0.6965065598487854,"y":0.8937784433364868}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.8801214098930359,0.6986899375915527,0.8937784433364868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635371208190918,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6790392994880676,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6790392994880676,"y":0.8937784433364868},{"x":0.635371208190918,"y":0.8952959179878235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰۰","boundary":[0.635371208190918,0.8801214098930359,0.6790392994880676,0.8937784433364868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938864350318909,"y":0.8816388249397278},{"x":0.6200873255729675,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6200873255729675,"y":0.8952959179878235},{"x":0.5938864350318909,"y":0.8952959179878235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5938864350318909,0.8816388249397278,0.6200873255729675,0.8952959179878235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938864350318909,"y":0.8816388249397278},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8801214098930359},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8937784433364868},{"x":0.5938864350318909,"y":0.8952959179878235}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5888864350318909,0.8746388249397278,0.7036899375915527,0.9007784433364868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652838408946991,"y":0.7921092510223389},{"x":0.6877729296684265,"y":0.7936267256736755},{"x":0.6877729296684265,"y":0.8042488694190979},{"x":0.652838408946991,"y":0.8042488694190979}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.652838408946991,0.7921092510223389,0.6877729296684265,0.8042488694190979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.7936267256736755},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7936267256736755},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8042488694190979},{"x":0.6965065598487854,"y":0.8042488694190979}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.7936267256736755,0.6986899375915527,0.8042488694190979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652838408946991,"y":0.7921092510223389},{"x":0.6986899375915527,"y":0.7936267256736755},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8042488694190979},{"x":0.652838408946991,"y":0.8042488694190979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.647838408946991,0.7851092510223389,0.7036899375915527,0.8112488694190979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652838408946991,"y":0.836115300655365},{"x":0.6855894923210144,"y":0.8376327753067017},{"x":0.6855894923210144,"y":0.8497723937034607},{"x":0.652838408946991,"y":0.848254919052124}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۵۰۰","boundary":[0.652838408946991,0.836115300655365,0.6855894923210144,0.8497723937034607]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965065598487854,"y":0.8376327753067017},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8376327753067017},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8497723937034607},{"x":0.6965065598487854,"y":0.8497723937034607}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6965065598487854,0.8376327753067017,0.6986899375915527,0.8497723937034607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.652838408946991,"y":0.836115300655365},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8376327753067017},{"x":0.6986899375915527,"y":0.8497723937034607},{"x":0.652838408946991,"y":0.848254919052124}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.647838408946991,0.829115300655365,0.7036899375915527,0.8567723937034607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144105076789856,"y":0.9044005870819092},{"x":0.8580785989761353,"y":0.9013656973838806},{"x":0.8602620363235474,"y":0.9210925698280334},{"x":0.8165938854217529,"y":0.9226100444793701}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"شابک","boundary":[0.8144105076789856,0.9044005870819092,0.8602620363235474,0.9210925698280334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144105076789856,"y":0.9044005870819092},{"x":0.8580785989761353,"y":0.9013656973838806},{"x":0.8602620363235474,"y":0.9210925698280334},{"x":0.8165938854217529,"y":0.9226100444793701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8094105076789856,0.8974005870819092,0.8652620363235474,0.9280925698280335],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5305677056312561,"y":0.9044005870819092},{"x":0.6943231225013733,"y":0.9044005870819092},{"x":0.6943231225013733,"y":0.9150227904319763},{"x":0.5305677056312561,"y":0.9150227904319763}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۹۷۸-۹۹۶-۷۳-۲۵۹-۱","boundary":[0.5305677056312561,0.9044005870819092,0.6943231225013733,0.9150227904319763]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5305677056312561,"y":0.9044005870819092},{"x":0.6943231225013733,"y":0.9044005870819092},{"x":0.6943231225013733,"y":0.9150227904319763},{"x":0.5305677056312561,"y":0.9150227904319763}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.5255677056312561,0.8974005870819092,0.6993231225013733,0.9220227904319763],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/NlBJiqlEAKTLfhNG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/PFJVGtStVxmVyAoo.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/lshuzclwdxAlUIbC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023570449632590287,0.9986724807354582,0.9990565191034467]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.20546318590641022,0.5512605309486389,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22090260684490204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44873949885368347,0.20546318590641022,0.4941176474094391,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22090260684490204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44373949885368347,0.1984631859064102,0.5562605309486389,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7495798468589783,0.2422802895307541,0.7848739624023438,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7445798468589783,0.23528028953075408,0.7898739624023438,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2672209143638611,0.21680672466754913,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2602209143638611,0.22180672466754914,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21344538033008575,0.2921615242958069,0.2201680690050125,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2851615242958069,0.22516806900501252,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.31591448187828064,0.22689075767993927,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30891448187828063,0.23189075767993927,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.22857142984867096,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.23357142984867096,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4121140241622925,0.22857142984867096,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4051140241622925,0.23357142984867096,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7764706015586853,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.264845609664917,0.7831932902336121,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.264845609664917},{"x":0.7697479128837585,"y":0.264845609664917},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7378151416778564,0.264845609664917,0.7697479128837585,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28147268295288086},{"x":0.729411780834198,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.729411780834198,0.264845609664917,0.7327731251716614,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.264845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.264845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.264845609664917,0.7260504364967346,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6941176652908325,0.264845609664917,0.7176470756530762,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6386554837226868,0.264845609664917,0.6857143044471741,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.264845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.264845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.264845609664917,0.6302521228790283,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.264845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.264845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5680672526359558,0.264845609664917,0.6168067455291748,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.264845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.264845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5277311205863953,0.264845609664917,0.5596638917922974,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.264845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.264845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5176470875740051,0.264845609664917,0.5226891040802002,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.264845609664917},{"x":0.5126050710678101,"y":0.264845609664917},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.44873949885368347,0.264845609664917,0.5126050710678101,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.264845609664917},{"x":0.4436974823474884,"y":0.264845609664917},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4319327771663666,0.264845609664917,0.4436974823474884,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.264845609664917},{"x":0.43361344933509827,"y":0.264845609664917},{"x":0.43361344933509827,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.264845609664917,0.43361344933509827,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.264845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.264845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.3764705955982208,0.264845609664917,0.42016807198524475,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.264845609664917},{"x":0.3680672347545624,"y":0.264845609664917},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.264845609664917,0.3680672347545624,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.264845609664917},{"x":0.35462185740470886,"y":0.264845609664917},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3042016923427582,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.3042016923427582,0.264845609664917,0.35462185740470886,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3042016923427582,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2992016923427582,0.257845609664917,0.7881932902336121,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.29097387194633484,0.7596638798713684,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7243697643280029,0.29097387194633484,0.7462185025215149,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6705882549285889,0.29097387194633484,0.7159664034843445,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.2921615242958069,0.6638655662536621,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6033613681793213,0.2921615242958069,0.6504201889038086,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5949580073356628,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5596638917922974,0.2921615242958069,0.5949580073356628,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.31353920698165894,0.7596638798713684,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7176470756530762,0.31353920698165894,0.7462185025215149,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7008403539657593,0.31353920698165894,0.7092437148094177,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6554622054100037,0.31353920698165894,0.6941176652908325,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6117647290229797,0.31353920698165894,0.6470588445663452,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5596638917922974,0.31353920698165894,0.6033613681793213,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3325415551662445},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکوسیستم","boundary":[0.49747899174690247,0.31353920698165894,0.5529412031173706,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4756302535533905,0.31353920698165894,0.4941176474094391,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.31353920698165894},{"x":0.462184876203537,"y":0.31353920698165894},{"x":0.462184876203537,"y":0.3325415551662445},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.42184874415397644,0.31353920698165894,0.462184876203537,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.33610451221466064,0.7596638798713684,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7109243869781494,0.33610451221466064,0.7462185025215149,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلهای","boundary":[0.6487395167350769,0.33610451221466064,0.702521026134491,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35391923785209656},{"x":0.610084056854248,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.610084056854248,0.33610451221466064,0.6403361558914185,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.5663865804672241,0.33610451221466064,0.6016806960105896,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.33610451221466064,0.5579832196235657,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.5042017102241516,0.33610451221466064,0.5445378422737122,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.46890756487846375,0.33610451221466064,0.4957983195781708,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33610451221466064},{"x":0.462184876203537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.462184876203537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.33610451221466064,0.462184876203537,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4151260554790497,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.4151260554790497,0.33610451221466064,0.45210084319114685,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.33610451221466064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33610451221466064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.3630252182483673,0.33610451221466064,0.40672269463539124,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33610451221466064},{"x":0.35462185740470886,"y":0.33610451221466064},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35391923785209656},{"x":0.34285715222358704,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34285715222358704,0.33610451221466064,0.35462185740470886,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3344537913799286,"y":0.35391923785209656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.30588236451148987,0.33610451221466064,0.3344537913799286,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2974790036678314,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35391923785209656},{"x":0.27563026547431946,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.27563026547431946,0.33610451221466064,0.2974790036678314,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.267226904630661,"y":0.33610451221466064},{"x":0.267226904630661,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.21512605249881744,0.33610451221466064,0.267226904630661,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065},{"x":0.729411780834198,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7310924530029297,0.36342042684555054,0.7596638798713684,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.36342042684555054,0.7260504364967346,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.3847981095314026,0.7613445520401001,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیافت","boundary":[0.7042016983032227,0.3847981095314026,0.7478991746902466,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.6689075827598572,0.3847981095314026,0.6957983374595642,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.3847981095314026,0.6605042219161987,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6084033846855164,0.3847981095314026,0.6470588445663452,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.3847981095314026,0.6000000238418579,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40142518281936646},{"x":0.561344563961029,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.561344563961029,0.3847981095314026,0.5848739743232727,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.507563054561615,0.3847981095314026,0.5546218752861023,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.48235294222831726,0.38598576188087463,0.5008403658866882,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40142518281936646},{"x":0.440336138010025,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.440336138010025,0.38598576188087463,0.4739495813846588,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4026128351688385},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.37478992342948914,0.38598576188087463,0.43361344933509827,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3680672347545624,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.3210084140300751,0.38598576188087463,0.3680672347545624,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3142857253551483,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2823529541492462,0.38598576188087463,0.3142857253551483,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.27394959330558777,"y":0.38598576188087463},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4026128351688385},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.23529411852359772,0.38598576188087463,0.27394959330558777,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.22689075767993927,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7327731251716614,0.41092637181282043,0.7596638798713684,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.6991596817970276,0.4097387194633484,0.7243697643280029,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.28397387194633483,0.7663445520401001,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.4323040246963501,0.7596638798713684,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7243697643280029,0.4323040246963501,0.7462185025215149,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6705882549285889,0.4323040246963501,0.7159664034843445,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6302521228790283,0.4323040246963501,0.6638655662536621,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5915966629981995,0.4323040246963501,0.6218487620353699,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4323040246963501},{"x":0.583193302154541,"y":0.4323040246963501},{"x":0.583193302154541,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیلی","boundary":[0.5361344814300537,0.4323040246963501,0.583193302154541,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.4323040246963501,0.529411792755127,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4524940550327301},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.48067227005958557,0.4323040246963501,0.5126050710678101,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4524940550327301},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.44873949885368347,0.4323040246963501,0.4739495813846588,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4524940550327301},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43361344933509827,0.4323040246963501,0.4420168101787567,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4000000059604645,0.4323040246963501,0.4268907606601715,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4323040246963501},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4323040246963501},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4524940550327301},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.35966387391090393,0.4323040246963501,0.39159664511680603,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4524940550327301},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.32605043053627014,0.4323040246963501,0.3529411852359772,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.4323040246963501,0.3210084140300751,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.45961993932724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45961993932724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.45961993932724,0.7831932902336121,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7378151416778564,0.45961993932724,0.7697479128837585,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.45961993932724},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45961993932724},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.729411780834198,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.729411780834198,0.45961993932724,0.7344537973403931,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.45961993932724,0.7260504364967346,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45961993932724},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6941176652908325,0.45961993932724,0.7176470756530762,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6386554837226868,0.45961993932724,0.6857143044471741,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45961993932724},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45961993932724},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.45961993932724,0.6302521228790283,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45961993932724},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45961993932724},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5680672526359558,0.45961993932724,0.6168067455291748,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.45961993932724},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45961993932724},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5310924649238586,0.45961993932724,0.5596638917922974,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45961993932724},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45961993932724},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5277311205863953,0.45961993932724,0.5310924649238586,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45961993932724},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.462184876203537,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.462184876203537,0.45961993932724,0.5210084319114685,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.45961993932724},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45961993932724},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4420168101787567,0.45961993932724,0.45378151535987854,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.45961993932724},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45961993932724},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43697479367256165,0.45961993932724,0.4436974823474884,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.45961993932724},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45961993932724},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4750593900680542},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.38655462861061096,0.45961993932724,0.4302521049976349,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45961993932724},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45961993932724},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4750593900680542},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37142857909202576,0.45961993932724,0.3798319399356842,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.45961993932724},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45961993932724},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.3142857253551483,0.45961993932724,0.3663865625858307,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.45961993932724},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45961993932724},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.45961993932724,0.30924370884895325,0.4750593900680542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.4253040246963501,0.7881932902336121,0.4820593900680542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.4845605790615082,0.7596638798713684,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6991596817970276,0.4845605790615082,0.7462185025215149,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6638655662536621,0.4845605790615082,0.6924369931221008,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4845605790615082,0.6571428775787354,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6033613681793213,0.4845605790615082,0.6436975002288818,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5731092691421509,0.4845605790615082,0.5949580073356628,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.5193277597427368,0.4845605790615082,0.5647059082984924,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4789915978908539,0.4845605790615082,0.5126050710678101,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.5083135366439819,0.7596638798713684,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واردات","boundary":[0.7042016983032227,0.5083135366439819,0.7462185025215149,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6638655662536621,0.5083135366439819,0.6974790096282959,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.6352941393852234,0.5071259140968323,0.6571428775787354,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.5915966629981995,0.5071259140968323,0.6285714507102966,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5445378422737122,0.5071259140968323,0.5848739743232727,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.5071259140968323,0.5378151535987854,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4907563030719757,0.5071259140968323,0.5193277597427368,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5225653052330017},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.44873949885368347,0.5071259140968323,0.48235294222831726,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.529691219329834},{"x":0.7596638798713684,"y":0.529691219329834},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.529691219329834,0.7596638798713684,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.529691219329834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.529691219329834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7109243869781494,0.529691219329834,0.7462185025215149,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.529691219329834},{"x":0.7042016983032227,"y":0.529691219329834},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6672269105911255,0.529691219329834,0.7042016983032227,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.529691219329834},{"x":0.6605042219161987,"y":0.529691219329834},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.6201680898666382,0.529691219329834,0.6605042219161987,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.529691219329834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.529691219329834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5798319578170776,0.529691219329834,0.6117647290229797,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.529691219329834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.529691219329834},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.529691219329834,0.5714285969734192,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.529691219329834},{"x":0.5394958257675171,"y":0.529691219329834},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5092437267303467,0.529691219329834,0.5394958257675171,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.529691219329834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.529691219329834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4789915978908539,0.529691219329834,0.5025210380554199,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.529691219329834},{"x":0.4722689092159271,"y":0.529691219329834},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.4268907606601715,0.529691219329834,0.4722689092159271,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.529691219329834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.529691219329834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3815126121044159,0.529691219329834,0.41848739981651306,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.5546318292617798,0.7596638798713684,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7109243869781494,0.5546318292617798,0.7462185025215149,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6672269105911255,0.5546318292617798,0.7042016983032227,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6302521228790283,0.5546318292617798,0.6605042219161987,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.583193302154541,0.5546318292617798,0.6235294342041016,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.5546318292617798,0.5747899413108826,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5310924649238586,0.5546318292617798,0.561344563961029,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4957983195781708,0.5546318292617798,0.5243697762489319,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.45546218752861023,0.5546318292617798,0.48739495873451233,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5724465847015381},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5546318292617798,0.45042017102241516,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3765126121044159,0.4775605790615082,0.7646638798713684,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.5783848166465759,0.7596638798713684,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7092437148094177,0.5783848166465759,0.7462185025215149,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6638655662536621,0.5795724391937256,0.702521026134491,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.5795724391937256,0.6554622054100037,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6168067455291748,0.5795724391937256,0.6403361558914185,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5795724391937256},{"x":0.610084056854248,"y":0.5795724391937256},{"x":0.610084056854248,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.5647059082984924,0.5795724391937256,0.610084056854248,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5378151535987854,0.5795724391937256,0.556302547454834,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.58076012134552},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5950118899345398},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.49747899174690247,0.58076012134552,0.5310924649238586,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6021377444267273,0.7831932902336121,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7378151416778564,0.6021377444267273,0.7697479128837585,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7277311086654663,0.6021377444267273,0.7361344695091248,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.6021377444267273,0.7260504364967346,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضمائم","boundary":[0.6789916157722473,0.6021377444267273,0.7176470756530762,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.6021377444267273,0.6789916157722473,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6504201889038086,0.6021377444267273,0.6672269105911255,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6211401224136353},{"x":0.610084056854248,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.610084056854248,0.6021377444267273,0.6436975002288818,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6021377444267273,0.6033613681793213,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5394958257675171,0.6021377444267273,0.5815126299858093,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6211401224136353},{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.489075630903244,0.6021377444267273,0.5310924649238586,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.4588235318660736,0.6021377444267273,0.48067227005958557,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6021377444267273},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6021377444267273},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.4285714328289032,0.6021377444267273,0.45546218752861023,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6021377444267273},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6021377444267273},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40672269463539124,0.6021377444267273,0.42016807198524475,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6211401224136353},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.36974790692329407,0.6021377444267273,0.4000000059604645,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6211401224136353},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.6021377444267273,0.3630252182483673,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6211401224136353},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.30588236451148987,0.6021377444267273,0.3495798408985138,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6211401224136353},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.27394959330558777,0.6021377444267273,0.2991596758365631,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6021377444267273},{"x":0.267226904630661,"y":0.6021377444267273},{"x":0.267226904630661,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.21848739683628082,0.6021377444267273,0.267226904630661,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.5761353664398193,0.7881932902336121,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.43586698174476624,0.22689075767993927,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42886698174476623,0.23189075767993927,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4821852743625641,0.23193277418613434,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4751852743625641,0.23693277418613434,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.22857142984867096,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5001259140968323,0.23357142984867096,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.22857142984867096,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5250665240287781,0.23357142984867096,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6294536590576172,0.22857142984867096,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6224536590576172,0.23357142984867096,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6532066464424133,0.22857142984867096,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6462066464424133,0.23357142984867096,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6769596338272095,0.22689075767993927,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6699596338272095,0.23189075767993927,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.6520190238952637,0.7596638798713684,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6698337197303772},{"x":0.707563042640686,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.707563042640686,0.6520190238952637,0.7462185025215149,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6991596817970276,0.6520190238952637,0.7008403539657593,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.6520190238952637,0.6957983374595642,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6470588445663452,0.6520190238952637,0.6873949766159058,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6151260733604431,0.6520190238952637,0.6403361558914185,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.6520190238952637,0.6084033846855164,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضایعات","boundary":[0.5428571701049805,0.6520190238952637,0.5915966629981995,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.6520190238952637,0.5361344814300537,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.48235294222831726,0.6520190238952637,0.5159664154052734,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.4285714328289032,0.6520190238952637,0.4756302535533905,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6698337197303772},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.38991597294807434,0.6520190238952637,0.42184874415397644,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6520190238952637},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.6520190238952637,0.38823530077934265,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.6745843291282654,0.7596638798713684,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.7058823704719543,0.6745843291282654,0.7462185025215149,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6745843291282654},{"x":0.702521026134491,"y":0.6745843291282654},{"x":0.702521026134491,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6974790096282959,0.6745843291282654,0.702521026134491,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.6745843291282654,0.6957983374595642,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6705882549285889,0.6745843291282654,0.6857143044471741,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6336134672164917,0.6745843291282654,0.6638655662536621,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5798319578170776,0.675771951675415,0.6252101063728333,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.675771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.675771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.675771951675415,0.5731092691421509,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.675771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.675771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5210084319114685,0.675771951675415,0.5596638917922974,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.675771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.675771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.48067227005958557,0.675771951675415,0.5126050710678101,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415},{"x":0.4773109257221222,"y":0.675771951675415},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.675771951675415,0.4773109257221222,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.7529411911964417,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.6983373165130615,0.7596638798713684,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7462185025215149,"y":0.716152012348175},{"x":0.7058823704719543,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.7058823704719543,0.6983373165130615,0.7462185025215149,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.6974790096282959,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6974790096282959,0.6983373165130615,0.7042016983032227,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.716152012348175},{"x":0.6941176652908325,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.6983373165130615,0.6974790096282959,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.716152012348175},{"x":0.6722689270973206,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6722689270973206,0.6983373165130615,0.6873949766159058,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.716152012348175},{"x":0.63193279504776,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.63193279504776,0.6983373165130615,0.6655462384223938,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6252101063728333,"y":0.716152012348175},{"x":0.5865546464920044,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5865546464920044,0.6983373165130615,0.6252101063728333,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6983373165130615},{"x":0.578151285648346,"y":0.6983373165130615},{"x":0.578151285648346,"y":0.716152012348175},{"x":0.5697479248046875,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.6983373165130615,0.578151285648346,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6983373165130615},{"x":0.561344563961029,"y":0.6983373165130615},{"x":0.561344563961029,"y":0.716152012348175},{"x":0.5159664154052734,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5159664154052734,0.6983373165130615,0.561344563961029,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6983373165130615},{"x":0.507563054561615,"y":0.6983373165130615},{"x":0.507563054561615,"y":0.716152012348175},{"x":0.43865546584129333,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.43865546584129333,0.6983373165130615,0.507563054561615,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4319327771663666,"y":0.716152012348175},{"x":0.3680672347545624,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3680672347545624,0.6983373165130615,0.4319327771663666,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6983373165130615},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6983373165130615},{"x":0.35966387391090393,"y":0.716152012348175},{"x":0.3478991687297821,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3478991687297821,0.6983373165130615,0.35966387391090393,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33949580788612366,"y":0.716152012348175},{"x":0.30588236451148987,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.30588236451148987,0.6983373165130615,0.33949580788612366,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2991596758365631,"y":0.716152012348175},{"x":0.24705882370471954,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرآورده","boundary":[0.24705882370471954,0.6983373165130615,0.2991596758365631,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21512605249881744,0.6983373165130615,0.24537815153598785,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.724465548992157},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.7142857313156128,0.724465548992157,0.7613445520401001,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.7470308542251587,0.7596638798713684,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.7058823704719543,0.7470308542251587,0.7462185025215149,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6957983374595642,0.7470308542251587,0.702521026134491,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.7470308542251587,0.6957983374595642,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.6218487620353699,0.7470308542251587,0.6857143044471741,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.5697479248046875,0.7482185363769531,0.6134454011917114,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5327731370925903,0.7482185363769531,0.5630252361297607,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7624703049659729},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیزاسیون","boundary":[0.45378151535987854,0.7482185363769531,0.5243697762489319,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7636579275131226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.40672269463539124,0.7494061589241028,0.4470588266849518,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.3663865625858307,0.7494061589241028,0.4000000059604645,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.6450190238952637,0.7663445520401001,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7482185363769531,0.2386554628610611,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7412185363769531,0.2436554628610611,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.7743467688560486,0.7831932902336121,0.7874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7496218633651733,0.7673467688560486,0.7881932902336121,0.7944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7731591463088989,0.2386554628610611,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7661591463088989,0.2436554628610611,0.7896603055000305],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/LbdEnHlgqpjgOVAm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/RFADxWqRhyjHaSpx.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/wIUHnebLFuzFcVvx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00014543193451299236,0.9986696560763512,0.9990551085545728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7529411911964417,0.12945368885993958,0.7848739624023438,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7462185025215149,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7210084199905396,0.12945368885993958,0.7462185025215149,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6857143044471741,0.12945368885993958,0.7142857313156128,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6789916157722473,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1448931097984314},{"x":0.658823549747467,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.658823549747467,0.12945368885993958,0.6789916157722473,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6521008610725403,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.5865546464920044,0.12945368885993958,0.6521008610725403,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5798319578170776,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.556302547454834,0.12945368885993958,0.5798319578170776,0.1448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.551302547454834,0.12245368885993957,0.7898739624023438,0.1518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5546218752861023,0.20665083825588226,0.5848739743232727,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23159144818782806},{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.534453809261322,0.20665083825588226,0.5512605309486389,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23159144818782806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.47058823704719543,0.20665083825588226,0.5310924649238586,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20665083825588226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20665083825588226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4151260554790497,0.20665083825588226,0.46722689270973206,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4101260554790497,0.19965083825588226,0.5898739743232727,0.23859144818782807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7394958138465881,0.2577197253704071,0.7831932902336121,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7344958138465881,0.2507197253704071,0.7881932902336121,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.27909737825393677},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.75126051902771,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7243697643280029,0.27909737825393677,0.75126051902771,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6756302714347839,0.27909737825393677,0.7159664034843445,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6285714507102966,0.27909737825393677,0.6672269105911255,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.578151285648346,0.27909737825393677,0.6201680898666382,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5378151535987854,0.27909737825393677,0.5697479248046875,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27909737825393677},{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677},{"x":0.529411792755127,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.27909737825393677,0.529411792755127,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2980997562408447},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.48403361439704895,0.27909737825393677,0.5142857432365417,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.45210084319114685,0.27909737825393677,0.4756302535533905,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2980997562408447},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.35966387391090393,0.27909737825393677,0.4436974823474884,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3529411852359772,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3176470696926117,0.27909737825393677,0.3529411852359772,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.27909737825393677},{"x":0.30924370884895325,"y":0.27909737825393677},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2980997562408447},{"x":0.289075642824173,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.289075642824173,0.27909737825393677,0.30924370884895325,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2722689211368561,0.27909737825393677,0.2823529541492462,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.21512605249881744,0.27909737825393677,0.26386556029319763,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.7529411911964417,0.3076009452342987,0.7848739624023438,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.3076009452342987,0.7428571581840515,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6924369931221008,0.3076009452342987,0.7260504364967346,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.3076009452342987,0.6823529601097107,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6134454011917114,0.3076009452342987,0.6638655662536621,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.5764706134796143,0.3076009452342987,0.6033613681793213,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.3076009452342987,0.5663865804672241,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5210084319114685,0.3076009452342987,0.5512605309486389,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.4739495813846588,0.3076009452342987,0.5109243988990784,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.3076009452342987,0.4638655483722687,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3076009452342987},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3076009452342987},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقاضای","boundary":[0.4000000059604645,0.3076009452342987,0.44873949885368347,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3076009452342987},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3076009452342987},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37310925126075745,0.3076009452342987,0.39159664511680603,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3254156708717346},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.33781513571739197,0.3076009452342987,0.3630252182483673,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3142857253551483,0.3076009452342987,0.3294117748737335,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.27394959330558777,0.3076009452342987,0.30588236451148987,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3076009452342987},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.23193277418613434,0.3076009452342987,0.26386556029319763,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3076009452342987,0.2218487411737442,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7344537973403931,0.3325415551662445,0.7848739624023438,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6957983374595642,0.3325415551662445,0.7243697643280029,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6756302714347839,0.3325415551662445,0.6890756487846375,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6420168280601501,0.3325415551662445,0.6705882549285889,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.3325415551662445,0.6420168280601501,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.3325415551662445,0.6285714507102966,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.3325415551662445,0.6067227125167847,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3325415551662445},{"x":0.578151285648346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.578151285648346,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5478991866111755,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.5478991866111755,0.3325415551662445,0.578151285648346,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5193277597427368,0.3325415551662445,0.5428571701049805,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35154393315315247},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49747899174690247,0.3325415551662445,0.5159664154052734,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3325415551662445},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3325415551662445},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.4588235318660736,0.3325415551662445,0.48067227005958557,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3325415551662445},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3325415551662445},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.3325415551662445,0.44873949885368347,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3325415551662445},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3325415551662445},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3848739564418793,0.3325415551662445,0.43529412150382996,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3325415551662445},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3325415551662445},{"x":0.37478992342948914,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.3210084140300751,0.3325415551662445,0.37478992342948914,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2823529541492462,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.2823529541492462,0.3325415551662445,0.3126050531864166,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3325415551662445},{"x":0.27394959330558777,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.23361344635486603,0.3325415551662445,0.27394959330558777,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.3325415551662445,0.22521008551120758,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.75126051902771,"y":0.35866984724998474},{"x":0.75126051902771,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.35866984724998474,0.75126051902771,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاره","boundary":[0.7109243869781494,0.35866984724998474,0.7378151416778564,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6991596817970276,0.35866984724998474,0.7109243869781494,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.35866984724998474,0.6907563209533691,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3752969205379486},{"x":0.610084056854248,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.610084056854248,0.35866984724998474,0.6739495992660522,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.5697479248046875,0.35866984724998474,0.6016806960105896,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.35866984724998474,0.5596638917922974,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5092437267303467,0.35866984724998474,0.5428571701049805,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46890756487846375,0.35866984724998474,0.5008403658866882,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44873949885368347,0.35866984724998474,0.4588235318660736,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.35866984724998474},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35866984724998474},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3752969205379486},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.40672269463539124,0.35866984724998474,0.43865546584129333,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3752969205379486},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.35798320174217224,0.35866984724998474,0.3966386616230011,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3752969205379486},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.30924370884895325,0.35866984724998474,0.3478991687297821,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3008403480052948,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3752969205379486},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.26386556029319763,0.35866984724998474,0.3008403480052948,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.35866984724998474},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35866984724998474},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.35866984724998474,0.26218488812446594,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.21848739683628082,0.35866984724998474,0.24705882370471954,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2201680690050125,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"چین","boundary":[0.7596638798713684,0.38836103677749634,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.38836103677749634},{"x":0.756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.75126051902771,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"،","boundary":[0.7529411911964417,0.38836103677749634,0.7546218633651733,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.6689075827598572,0.3847981095314026,0.6957983374595642,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3847981095314026},{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.658823549747467,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6487395167350769,0.3847981095314026,0.658823549747467,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.6067227125167847,0.3847981095314026,0.6403361558914185,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5680672526359558,0.3847981095314026,0.5966386795043945,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5126050710678101,0.3847981095314026,0.5579832196235657,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.3847981095314026,0.5025210380554199,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.4420168101787567,0.3847981095314026,0.48571428656578064,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3847981095314026},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4026128351688385},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42352941632270813,0.3847981095314026,0.43361344933509827,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3847981095314026},{"x":0.413445383310318,"y":0.3847981095314026},{"x":0.413445383310318,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.3815126121044159,0.3847981095314026,0.413445383310318,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3847981095314026},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.3495798408985138,0.3847981095314026,0.37310925126075745,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3193277418613434,0.3847981095314026,0.33949580788612366,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.24705882370471954,0.3847981095314026,0.3042016923427582,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فائو","boundary":[0.21512605249881744,0.3847981095314026,0.2369747906923294,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7798319458961487,0.4097387194633484,0.7865546345710754,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"2005","boundary":[0.7428571581840515,0.4097387194633484,0.7764706015586853,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.27209737825393676,0.7915546345710754,0.43336579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"FAO","boundary":[0.4285714328289032,0.4097387194633484,0.4638655483722687,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1998","boundary":[0.4722689092159271,0.4097387194633484,0.5058823823928833,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.4097387194633484,0.5226891040802002,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"FAO","boundary":[0.5193277597427368,0.4097387194633484,0.5546218752861023,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"2001","boundary":[0.5630252361297607,0.4097387194633484,0.5966386795043945,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"FAO","boundary":[0.610084056854248,0.4097387194633484,0.6453781723976135,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"2004","boundary":[0.6521008610725403,0.4097387194633484,0.6873949766159058,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"FAO","boundary":[0.6991596817970276,0.4097387194633484,0.7344537973403931,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4097387194633484},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4097387194633484},{"x":0.42352941632270813,"y":0.42636579275131226},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.4097387194633484,0.42352941632270813,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4097387194633484},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4097387194633484},{"x":0.40504202246665955,"y":0.42636579275131226},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"FAOSTAT","boundary":[0.32605043053627014,0.4097387194633484,0.40504202246665955,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3193277418613434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3193277418613434,0.4097387194633484,0.32605043053627014,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3142857253551483,0.4097387194633484,0.3210084140300751,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4097387194633484},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4097387194633484},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2991596758365631,0.4097387194633484,0.30588236451148987,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4097387194633484},{"x":0.289075642824173,"y":0.4097387194633484},{"x":0.289075642824173,"y":0.42636579275131226},{"x":0.27563026547431946,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.27563026547431946,0.4097387194633484,0.289075642824173,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.2235294133424759,0.4097387194633484,0.2655462324619293,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4524940550327301},{"x":0.729411780834198,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.729411780834198,0.4346793293952942,0.7848739624023438,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7126050591468811,0.4346793293952942,0.7159664034843445,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1998","boundary":[0.6773109436035156,0.4346793293952942,0.7092437148094177,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6689075827598572,0.4346793293952942,0.6739495992660522,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"RISI","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.24705882370471954,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"lb","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21012605249881744,0.4027387194633484,0.7898739624023438,0.4594940550327301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.4346793293952942,0.2705882489681244,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4524940550327301},{"x":0.267226904630661,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Barr","boundary":[0.267226904630661,0.4346793293952942,0.2991596758365631,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4524940550327301},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.30588236451148987,0.4346793293952942,0.3126050531864166,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4346793293952942},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4524940550327301},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Cossalter","boundary":[0.32605043053627014,0.4346793293952942,0.38991597294807434,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4346793293952942},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4346793293952942},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3966386616230011,0.4346793293952942,0.40168067812919617,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4346793293952942},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4346793293952942},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4524940550327301},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"2004","boundary":[0.40504202246665955,0.4346793293952942,0.43865546584129333,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4524940550327301},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.43865546584129333,0.4346793293952942,0.4453781545162201,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4346793293952942},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4346793293952942},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Boise","boundary":[0.4605042040348053,0.4346793293952942,0.49915966391563416,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5042017102241516,0.4346793293952942,0.5109243988990784,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"2006","boundary":[0.5109243988990784,0.4346793293952942,0.5445378422737122,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2588655602931976,0.4276793293952942,0.5495378422737122,0.4594940550327301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5478991866111755,0.4346793293952942,0.5546218752861023,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.4346793293952942,0.5798319578170776,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"AM","boundary":[0.5798319578170776,0.4346793293952942,0.5983193516731262,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6134454011917114,0.4346793293952942,0.6201680898666382,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PA","boundary":[0.6285714507102966,0.4346793293952942,0.6521008610725403,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5428991866111755,0.4276793293952942,0.6571008610725403,0.4594940550327301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هند","boundary":[0.7193277478218079,0.38836103677749634,0.7428571581840515,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.38136103677749633,0.7478571581840515,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.3895486891269684,0.7109243869781494,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.3825486891269684,0.7159243869781494,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"AF","boundary":[0.21344538033008575,0.46080759167671204,0.2369747906923294,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.24201680719852448,0.46080759167671204,0.2537815272808075,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2823529541492462,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4774346649646759},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"PA","boundary":[0.26050421595573425,0.46080759167671204,0.2823529541492462,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4774346649646759},{"x":0.289075642824173,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"China","boundary":[0.289075642824173,0.46080759167671204,0.3310924470424652,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"USAID","boundary":[0.3462184965610504,0.46080759167671204,0.40336135029792786,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4100840389728546,0.46080759167671204,0.4151260554790497,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4774346649646759},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"2005","boundary":[0.41848739981651306,0.46080759167671204,0.44873949885368347,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.46080759167671204,0.4571428596973419,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.46080759167671204,0.4722689092159271,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"IEA","boundary":[0.46890756487846375,0.46080759167671204,0.5008403658866882,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Bioenergy","boundary":[0.5109243988990784,0.46080759167671204,0.5848739743232727,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.46080759167671204,0.5983193516731262,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"2002","boundary":[0.6000000238418579,0.46080759167671204,0.6352941393852234,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6386554837226868,0.46080759167671204,0.6420168280601501,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.46080759167671204,0.6521008610725403,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"UN","boundary":[0.653781533241272,0.46080759167671204,0.6739495992660522,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.46080759167671204,0.6840336322784424,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"2004","boundary":[0.6857143044471741,0.46080759167671204,0.7176470756530762,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7226890921592712,0.46080759167671204,0.7260504364967346,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.7344537973403931,0.46080759167671204,0.7361344695091248,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7378151416778564,0.46080759167671204,0.7411764860153198,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.46080759167671204},{"x":0.778151273727417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.778151273727417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"2002","boundary":[0.7428571581840515,0.46080759167671204,0.778151273727417,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7798319458961487,0.46080759167671204,0.7831932902336121,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20844538033008575,0.45380759167671203,0.7881932902336121,0.4844346649646759],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.6571428775787354,0.5415676832199097,0.6873949766159058,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.551068902015686},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.5415676832199097,0.6521008610725403,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6437395167350769,0.5345676832199097,0.6923949766159058,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7798319458961487,0.4845605790615082,0.7831932902336121,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"2003","boundary":[0.7428571581840515,0.4845605790615082,0.7764706015586853,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.4845605790615082,0.7411764860153198,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.4845605790615082,0.7344537973403931,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7159664034843445,0.4845605790615082,0.7193277478218079,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2003","boundary":[0.6789916157722473,0.4845605790615082,0.7142857313156128,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6739495992660522,0.4845605790615082,0.6773109436035156,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378},{"x":0.610084056854248,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Hilring","boundary":[0.610084056854248,0.4845605790615082,0.6672269105911255,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.4845605790615082,0.6000000238418579,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.5546218752861023,0.4845605790615082,0.5815126299858093,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5159664154052734,0.4845605790615082,0.5411764979362488,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.48235294222831726,0.4845605790615082,0.5126050710678101,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.4470588266849518,0.4845605790615082,0.46554622054100037,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.4845605790615082,0.4453781545162201,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4117647111415863,0.4845605790615082,0.4302521049976349,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.3764705955982208,0.4845605790615082,0.4000000059604645,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3613445460796356,0.4845605790615082,0.3764705955982208,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مجددا","boundary":[0.3126050531864166,0.4845605790615082,0.3529411852359772,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.289075642824173,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.289075642824173,0.4845605790615082,0.3025210201740265,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4845605790615082},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4845605790615082},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2571428716182709,0.4845605790615082,0.27899160981178284,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4845605790615082},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.24537815153598785,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.729411780834198,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.729411780834198,0.5118764638900757,0.7848739624023438,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7193277478218079,"y":0.529691219329834},{"x":0.6857143044471741,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6857143044471741,0.5118764638900757,0.7193277478218079,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6773109436035156,"y":0.529691219329834},{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساماندهی","boundary":[0.6168067455291748,0.5118764638900757,0.6773109436035156,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.529691219329834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.5118764638900757,0.6067227125167847,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5932773351669312,"y":0.529691219329834},{"x":0.5630252361297607,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.5630252361297607,0.5118764638900757,0.5932773351669312,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834},{"x":0.5042017102241516,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیدند","boundary":[0.5042017102241516,0.5118764638900757,0.5546218752861023,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4957983195781708,"y":0.529691219329834},{"x":0.489075630903244,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.5118764638900757,0.4957983195781708,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.47058823704719543,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.47058823704719543,0.5118764638900757,0.48235294222831726,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4638655483722687,"y":0.529691219329834},{"x":0.4268907606601715,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.4268907606601715,0.5118764638900757,0.4638655483722687,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.529691219329834},{"x":0.3983193337917328,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3983193337917328,0.5118764638900757,0.41848739981651306,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5118764638900757},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.39159664511680603,"y":0.529691219329834},{"x":0.3630252182483673,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.3630252182483673,0.5118764638900757,0.39159664511680603,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3630252182483673,"y":0.529691219329834},{"x":0.35630252957344055,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.5118764638900757,0.3630252182483673,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3478991687297821,"y":0.529691219329834},{"x":0.30588236451148987,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.30588236451148987,0.5118764638900757,0.3478991687297821,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2974790036678314,"y":0.529691219329834},{"x":0.29075631499290466,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29075631499290466,0.5118764638900757,0.2974790036678314,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2823529541492462,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.2823529541492462,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.54038006067276},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.7394958138465881,0.54038006067276,0.7848739624023438,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.54038006067276},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیم","boundary":[0.6941176652908325,0.5415676832199097,0.7327731251716614,0.5570071339607239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.7898739624023438,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7260504364967346,0.5641329884529114,0.7529411911964417,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7126050591468811,0.5641329884529114,0.7277311086654663,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.5641329884529114,0.707563042640686,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6352941393852234,0.5641329884529114,0.6907563209533691,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5848739743232727,0.5641329884529114,0.6252101063728333,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.5641329884529114,0.5731092691421509,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5159664154052734,0.5641329884529114,0.5529412031173706,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5641329884529114},{"x":0.507563054561615,"y":0.5641329884529114},{"x":0.507563054561615,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.4722689092159271,0.5641329884529114,0.507563054561615,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5641329884529114},{"x":0.462184876203537,"y":0.5641329884529114},{"x":0.462184876203537,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.5641329884529114,0.462184876203537,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.4151260554790497,0.5641329884529114,0.4436974823474884,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3781512677669525,0.5641329884529114,0.40336135029792786,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5641329884529114},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5641329884529114},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5831353664398193},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.5641329884529114,0.37478992342948914,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.3042016923427582,0.5641329884529114,0.35966387391090393,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.29579833149909973,0.5641329884529114,0.3025210201740265,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادرات","boundary":[0.23361344635486603,0.5641329884529114,0.2857142984867096,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.2218487411737442,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واردات","boundary":[0.7378151416778564,0.5902612805366516,0.7848739624023438,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6941176652908325,0.5902612805366516,0.7310924530029297,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5902612805366516,0.6857143044471741,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.6420168280601501,0.5902612805366516,0.6722689270973206,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.5902612805366516,0.6352941393852234,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6104512810707092},{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.605042040348053,0.5902612805366516,0.6201680898666382,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5663865804672241,0.5902612805366516,0.5966386795043945,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5226891040802002,0.5902612805366516,0.5596638917922974,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.507563054561615,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.5902612805366516,0.5142857432365417,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6104512810707092},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.47058823704719543,0.5902612805366516,0.5008403658866882,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.5902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45378151535987854,0.5902612805366516,0.462184876203537,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.4117647111415863,0.5902612805366516,0.4453781545162201,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5902612805366516},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5902612805366516},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3764705955982208,0.5902612805366516,0.40504202246665955,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3210084140300751,0.5902612805366516,0.3680672347545624,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3042016923427582,0.5902612805366516,0.3126050531864166,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5902612805366516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5902612805366516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6104512810707092},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.26386556029319763,0.5902612805366516,0.29579833149909973,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گمرک","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.2554621994495392,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.7260504364967346,0.6163895726203918,0.7848739624023438,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6705882549285889,0.6163895726203918,0.7159664034843445,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6369748115539551,0.6163895726203918,0.6605042219161987,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.6163895726203918,0.63193279504776,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5731092691421509,0.6163895726203918,0.6168067455291748,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6163895726203918},{"x":0.561344563961029,"y":0.6163895726203918},{"x":0.561344563961029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5193277597427368,0.6163895726203918,0.561344563961029,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.6163895726203918,0.507563054561615,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.462184876203537,0.6163895726203918,0.4924369752407074,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.6163895726203918,0.4605042040348053,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4000000059604645,0.6163895726203918,0.4453781545162201,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6163895726203918},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3327731192111969,0.6163895726203918,0.38823530077934265,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6163895726203918},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6163895726203918},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.27899160981178284,0.6163895726203918,0.32268908619880676,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6365795731544495},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26218488812446594,0.6163895726203918,0.2689075767993927,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2218487411737442,0.6163895726203918,0.2521008551120758,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.2218487411737442,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.7445378303527832,0.6437054872512817,0.7848739624023438,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.6991596817970276,0.6437054872512817,0.7361344695091248,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارفرمایان","boundary":[0.6268907785415649,0.6437054872512817,0.6924369931221008,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5815126299858093,0.6437054872512817,0.6184874176979065,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5378151535987854,0.6437054872512817,0.5731092691421509,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6437054872512817},{"x":0.529411792755127,"y":0.6437054872512817},{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5008403658866882,0.6437054872512817,0.529411792755127,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6437054872512817,0.4924369752407074,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.4268907606601715,0.6413301825523376,0.45378151535987854,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6413301825523376},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6615201830863953},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.3932773172855377,0.6413301825523376,0.42352941632270813,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.3495798408985138,0.6401425004005432,0.3798319399356842,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6591448783874512},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.6401425004005432,0.3462184965610504,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6437054872512817},{"x":0.31596639752388,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6591448783874512},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.27899160981178284,0.6437054872512817,0.3142857253551483,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.2705882489681244,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.7596638798713684,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331},{"x":0.75126051902771,"y":0.6674584150314331},{"x":0.75126051902771,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.6674584150314331,0.75126051902771,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7008403539657593,0.6674584150314331,0.7378151416778564,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.6674584150314331,0.6924369931221008,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیلهای","boundary":[0.6201680898666382,0.6674584150314331,0.6773109436035156,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5663865804672241,0.6674584150314331,0.6117647290229797,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5243697762489319,0.6674584150314331,0.5579832196235657,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6852731704711914},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49747899174690247,0.6674584150314331,0.5159664154052734,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4571428596973419,0.6674584150314331,0.4907563030719757,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43529412150382996,0.6674584150314331,0.44873949885368347,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.4117647111415863,0.6674584150314331,0.4285714328289032,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6852731704711914},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.36974790692329407,0.6674584150314331,0.40336135029792786,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.3210084140300751,0.6674584150314331,0.3613445460796356,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6852731704711914},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.27394959330558777,0.6674584150314331,0.3126050531864166,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.22857142984867096,0.6674584150314331,0.2655462324619293,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2235294133424759,0.6674584150314331,0.22857142984867096,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5571329884529114,0.7898739624023438,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7327731251716614,0.6959620118141174,0.7478991746902466,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7114014029502869},{"x":0.702521026134491,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.702521026134491,0.6959620118141174,0.7260504364967346,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6453781723976135,0.6959620118141174,0.6941176652908325,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.6959620118141174,0.6369748115539551,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5714285969734192,0.6959620118141174,0.6218487620353699,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5277311205863953,0.6959620118141174,0.5630252361297607,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5193277597427368,0.6959620118141174,0.5226891040802002,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.4470588266849518,0.6959620118141174,0.5142857432365417,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4302521049976349,0.6959620118141174,0.4436974823474884,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.6959620118141174,0.4319327771663666,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6959620118141174},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6959620118141174},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7114014029502869},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.37142857909202576,0.6959620118141174,0.41848739981651306,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.7114014029502869},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.6959620118141174,0.364705890417099,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.2974790036678314,0.6959620118141174,0.3495798408985138,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7327731251716614,0.7209026217460632,0.7495798468589783,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.702521026134491,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.702521026134491,0.7209026217460632,0.7260504364967346,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6453781723976135,0.7209026217460632,0.6941176652908325,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.7209026217460632,0.6369748115539551,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5714285969734192,0.7209026217460632,0.6218487620353699,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5361344814300537,0.7209026217460632,0.5630252361297607,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7209026217460632},{"x":0.534453809261322,"y":0.7209026217460632},{"x":0.534453809261322,"y":0.7375296950340271},{"x":0.529411792755127,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.529411792755127,0.7209026217460632,0.534453809261322,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271},{"x":0.462184876203537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.462184876203537,0.7209026217460632,0.5243697762489319,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7209026217460632},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7209026217460632},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.440336138010025,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.440336138010025,0.7209026217460632,0.45378151535987854,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.7209026217460632,0.4420168101787567,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.3831932842731476,0.7209026217460632,0.4285714328289032,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7209026217460632},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7209026217460632},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.7209026217460632,0.37478992342948914,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7375296950340271},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.30756303668022156,0.7209026217460632,0.3613445460796356,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2924790036678314,0.6889620118141174,0.7545798468589783,0.7445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7446556091308594},{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.75126051902771,"y":0.764845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7327731251716614,0.7446556091308594,0.75126051902771,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.680672287940979,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضمائم","boundary":[0.680672287940979,0.7446556091308594,0.7226890921592712,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.764845609664917},{"x":0.6773109436035156,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6773109436035156,0.7446556091308594,0.6823529601097107,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6487395167350769,0.7446556091308594,0.6638655662536621,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.764845609664917},{"x":0.6016806960105896,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6016806960105896,0.7446556091308594,0.6369748115539551,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.764845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.7446556091308594,0.5899159908294678,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5647059082984924,"y":0.764845609664917},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5193277597427368,0.7446556091308594,0.5647059082984924,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7446556091308594},{"x":0.507563054561615,"y":0.7446556091308594},{"x":0.507563054561615,"y":0.764845609664917},{"x":0.4638655483722687,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4638655483722687,0.7446556091308594,0.507563054561615,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7446556091308594},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7446556091308594},{"x":0.45210084319114685,"y":0.764845609664917},{"x":0.4268907606601715,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.4268907606601715,0.7446556091308594,0.45210084319114685,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4285714328289032,"y":0.764845609664917},{"x":0.4000000059604645,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.4000000059604645,0.7446556091308594,0.4285714328289032,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3848739564418793,"y":0.764845609664917},{"x":0.36974790692329407,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.36974790692329407,0.7446556091308594,0.3848739564418793,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35798320174217224,"y":0.764845609664917},{"x":0.32773110270500183,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.32773110270500183,0.7446556091308594,0.35798320174217224,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.31596639752388,"y":0.7446556091308594},{"x":0.31596639752388,"y":0.764845609664917},{"x":0.30924370884895325,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.7446556091308594,0.31596639752388,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2974790036678314,"y":0.764845609664917},{"x":0.2521008551120758,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.2521008551120758,0.7446556091308594,0.2974790036678314,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.21512605249881744,0.7446556091308594,0.24033613502979279,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.7344537973403931,0.7719715237617493,0.7848739624023438,0.7885985970497131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.7376556091308594,0.7898739624023438,0.7955985970497131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6567695736885071},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"بر","boundary":[0.32773110270500183,0.6496437191963196,0.3361344635486603,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6567695736885071},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.6426437191963196,0.3411344635486603,0.6637695736885071],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/RWZKcZPuauKNniAH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/JwPdltZHmsTxzRLQ.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/bTnAPUUaYCJGoOJS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00014684243029483422,0.9986696560763512,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1401425153017044},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.7764706015586853,0.13301663100719452,0.7831932902336121,0.1401425153017044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1401425153017044},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.1260166310071945,0.7881932902336121,0.1471425153017044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5932773351669312,0.13064132630825043,0.6184874176979065,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5697479248046875,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5697479248046875,0.13064132630825043,0.5865546464920044,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5680672526359558,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5680672526359558,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5663865804672241,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5663865804672241,0.13064132630825043,0.5680672526359558,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5394958257675171,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5394958257675171,0.13064132630825043,0.5596638917922974,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4941176474094391,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.4941176474094391,0.13064132630825043,0.5327731370925903,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.14370545744895935},{"x":0.48235294222831726,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.13064132630825043,0.48739495873451233,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.14370545744895935},{"x":0.43529412150382996,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.43529412150382996,0.13064132630825043,0.4756302535533905,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.14370545744895935},{"x":0.40336135029792786,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.40336135029792786,0.13064132630825043,0.4285714328289032,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3932773172855377,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3932773172855377,0.13064132630825043,0.3966386616230011,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.13064132630825043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.13064132630825043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.14370545744895935},{"x":0.33949580788612366,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.33949580788612366,0.13064132630825043,0.38823530077934265,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3210084140300751,0.13064132630825043,0.3310924470424652,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.13064132630825043},{"x":0.32268908619880676,"y":0.13064132630825043},{"x":0.32268908619880676,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3176470696926117,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3176470696926117,0.13064132630825043,0.32268908619880676,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.13064132630825043},{"x":0.31092438101768494,"y":0.13064132630825043},{"x":0.31092438101768494,"y":0.14370545744895935},{"x":0.27563026547431946,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.27563026547431946,0.13064132630825043,0.31092438101768494,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.14370545744895935},{"x":0.26386556029319763,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26386556029319763,0.13064132630825043,0.2689075767993927,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.14370545744895935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.21512605249881744,0.13064132630825043,0.2571428716182709,0.14370545744895935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.14370545744895935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.12364132630825042,0.6234874176979065,0.15070545744895936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20546318590641022},{"x":0.75126051902771,"y":0.20546318590641022},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7378151416778564,0.20546318590641022,0.75126051902771,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6907563209533691,0.20546318590641022,0.7243697643280029,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6521008610725403,0.20546318590641022,0.6773109436035156,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6067227125167847,0.20546318590641022,0.6386554837226868,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.5647059082984924,0.20427553355693817,0.5932773351669312,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5260504484176636,0.20427553355693817,0.5512605309486389,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.48403361439704895,0.20427553355693817,0.5126050710678101,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20427553355693817},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20427553355693817},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4605042040348053,0.20427553355693817,0.47058823704719543,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4470588266849518,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.40168067812919617,0.20427553355693817,0.4470588266849518,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.20427553355693817},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.3512605130672455,0.20427553355693817,0.38823530077934265,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.20427553355693817},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20427553355693817},{"x":0.33781513571739197,"y":0.23159144818782806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32773110270500183,0.20427553355693817,0.33781513571739197,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2806722819805145,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.2806722819805145,0.20427553355693817,0.3142857253551483,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.20427553355693817},{"x":0.27731093764305115,"y":0.20427553355693817},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.24369747936725616,0.20427553355693817,0.27731093764305115,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21512605249881744,0.20427553355693817,0.24201680719852448,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7277311086654663,0.23040379583835602,0.7848739624023438,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6907563209533691,0.23040379583835602,0.7176470756530762,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.6336134672164917,0.23040379583835602,0.680672287940979,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6134454011917114,0.23040379583835602,0.6235294342041016,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23040379583835602},{"x":0.605042040348053,"y":0.23040379583835602},{"x":0.605042040348053,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5714285969734192,0.23040379583835602,0.605042040348053,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23040379583835602,0.5630252361297607,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.48403361439704895,0.23040379583835602,0.5462185144424438,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.45042017102241516,0.23040379583835602,0.4756302535533905,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4420168101787567,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.4100840389728546,0.23040379583835602,0.4420168101787567,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4000000059604645,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4000000059604645,"y":0.24940617382526398},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.37478992342948914,0.23040379583835602,0.4000000059604645,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.23040379583835602},{"x":0.37478992342948914,"y":0.23040379583835602},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24940617382526398},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.23040379583835602,0.37478992342948914,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3613445460796356,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3478991687297821,0.23040379583835602,0.3613445460796356,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.23040379583835602},{"x":0.33949580788612366,"y":0.23040379583835602},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3193277418613434,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3193277418613434,0.23040379583835602,0.33949580788612366,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.23040379583835602},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23040379583835602},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24940617382526398},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.27563026547431946,0.23040379583835602,0.31092438101768494,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.267226904630661,"y":0.23040379583835602},{"x":0.267226904630661,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.267226904630661,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بمنظور","boundary":[0.7411764860153198,0.25653207302093506,0.7848739624023438,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7310924530029297,"y":0.275534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6873949766159058,0.25653207302093506,0.7310924530029297,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6773109436035156,"y":0.275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6521008610725403,0.25653207302093506,0.6773109436035156,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.275534451007843},{"x":0.6218487620353699,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6218487620353699,0.25653207302093506,0.6504201889038086,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.25653207302093506,0.6117647290229797,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.275534451007843},{"x":0.5579832196235657,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5579832196235657,0.25653207302093506,0.5882353186607361,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5478991866111755,"y":0.275534451007843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.25653207302093506,0.5478991866111755,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5310924649238586,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.48739495873451233,0.25653207302093506,0.5310924649238586,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.275534451007843},{"x":0.45210084319114685,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.45210084319114685,0.25653207302093506,0.4756302535533905,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4420168101787567,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4420168101787567,"y":0.275534451007843},{"x":0.35966387391090393,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.35966387391090393,0.25653207302093506,0.4420168101787567,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3495798408985138,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3495798408985138,"y":0.275534451007843},{"x":0.3126050531864166,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3126050531864166,0.25653207302093506,0.3495798408985138,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3042016923427582,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3042016923427582,"y":0.275534451007843},{"x":0.2722689211368561,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.2722689211368561,0.25653207302093506,0.3042016923427582,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.26218488812446594,"y":0.25653207302093506},{"x":0.26218488812446594,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاهی","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.26218488812446594,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7731092572212219,0.285035640001297,0.7848739624023438,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297},{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7378151416778564,0.285035640001297,0.7663865685462952,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.285035640001297,0.7378151416778564,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.19727553355693817,0.7898739624023438,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.30878859758377075},{"x":0.75126051902771,"y":0.30878859758377075},{"x":0.75126051902771,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6957983374595642,0.30878859758377075,0.75126051902771,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3277909755706787},{"x":0.680672287940979,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.30878859758377075,0.6873949766159058,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6403361558914185,0.30878859758377075,0.6756302714347839,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.30878859758377075,0.6336134672164917,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5731092691421509,0.30878859758377075,0.5983193516731262,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5394958257675171,0.30878859758377075,0.5647059082984924,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5176470875740051,0.30878859758377075,0.5310924649238586,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4907563030719757,0.30878859758377075,0.5092437267303467,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45546218752861023,0.30878859758377075,0.48235294222831726,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45042017102241516,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.30878859758377075,0.45042017102241516,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3277909755706787},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.40504202246665955,0.30878859758377075,0.43697479367256165,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3966386616230011,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.35630252957344055,0.30878859758377075,0.3966386616230011,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3361344635486603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.3126050531864166,0.30878859758377075,0.3361344635486603,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.2806722819805145,0.30878859758377075,0.3025210201740265,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.21512605249881744,0.30878859758377075,0.2705882489681244,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7579832077026367,0.3349168598651886,0.7848739624023438,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3527315855026245},{"x":0.707563042640686,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.707563042640686,0.3349168598651886,0.7478991746902466,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6621848940849304,0.3349168598651886,0.6974790096282959,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6521008610725403,0.3349168598651886,0.6571428775787354,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6369748115539551,0.3349168598651886,0.6420168280601501,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توتک","boundary":[0.6084033846855164,0.3349168598651886,0.6352941393852234,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5932773351669312,0.3349168598651886,0.5983193516731262,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5529412031173706,0.3349168598651886,0.5865546464920044,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3527315855026245},{"x":0.507563054561615,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.507563054561615,0.3349168598651886,0.5428571701049805,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.48739495873451233,0.3349168598651886,0.4941176474094391,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودکفائی","boundary":[0.4302521049976349,0.3349168598651886,0.48739495873451233,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.413445383310318,"y":0.3349168598651886},{"x":0.413445383310318,"y":0.3527315855026245},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.38823530077934265,0.3349168598651886,0.413445383310318,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.3310924470424652,0.3349168598651886,0.3781512677669525,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3349168598651886},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3193277418613434,0.3349168598651886,0.32436975836753845,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3349168598651886},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3349168598651886},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2991596758365631,0.3349168598651886,0.30924370884895325,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2504201829433441,0.3349168598651886,0.2873949706554413,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.24033613502979279,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۱۱۱۷","boundary":[0.7394958138465881,0.36104512214660645,0.7831932902336121,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7176470756530762,0.36104512214660645,0.7327731251716614,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6857143044471741,0.36104512214660645,0.7126050591468811,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6621848940849304,0.36104512214660645,0.6756302714347839,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.36104512214660645,0.6521008610725403,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36104512214660645},{"x":0.63193279504776,"y":0.36104512214660645},{"x":0.63193279504776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5983193516731262,0.36104512214660645,0.63193279504776,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۸/۱۲/۲۶","boundary":[0.5226891040802002,0.36104512214660645,0.5882353186607361,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4941176474094391,0.36104512214660645,0.5159664154052734,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4756302535533905,0.36104512214660645,0.48403361439704895,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.36104512214660645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3800475001335144},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.41848739981651306,0.36104512214660645,0.46722689270973206,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4084033668041229,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.36104512214660645,0.4084033668041229,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.34285715222358704,0.36104512214660645,0.38655462861061096,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.2974790036678314,0.36104512214660645,0.3361344635486603,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2655462324619293,0.36104512214660645,0.2840336263179779,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.2504201829433441,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7478991746902466,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7327731251716614,0.38598576188087463,0.7378151416778564,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیسیون","boundary":[0.6739495992660522,0.38598576188087463,0.7310924530029297,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5932773351669312,0.38598576188087463,0.6621848940849304,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5462185144424438,0.38598576188087463,0.5815126299858093,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38598576188087463},{"x":0.534453809261322,"y":0.38598576188087463},{"x":0.534453809261322,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.5092437267303467,0.38598576188087463,0.534453809261322,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4907563030719757,0.38598576188087463,0.4957983195781708,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4026128351688385},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.42016807198524475,0.38598576188087463,0.4773109257221222,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4084033668041229,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.3663865625858307,0.38598576188087463,0.4084033668041229,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.3025210201740265,0.38598576188087463,0.3529411852359772,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2857142984867096,0.38598576188087463,0.29075631499290466,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2571428716182709,0.38598576188087463,0.2823529541492462,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.24537815153598785,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.7394958138465881,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7193277478218079,0.41092637181282043,0.7277311086654663,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6621848940849304,0.41092637181282043,0.707563042640686,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5949580073356628,0.41092637181282043,0.6504201889038086,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.41092637181282043},{"x":0.583193302154541,"y":0.41092637181282043},{"x":0.583193302154541,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5394958257675171,0.41092637181282043,0.583193302154541,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.41092637181282043,0.529411792755127,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4789915978908539,0.41092637181282043,0.5109243988990784,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41092637181282043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.440336138010025,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابلاغ","boundary":[0.440336138010025,0.41092637181282043,0.46890756487846375,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.3848739564418793,0.41092637181282043,0.4285714328289032,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.41092637181282043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.41092637181282043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3462184965610504,0.41092637181282043,0.37310925126075745,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41092637181282043},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41092637181282043},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4323040246963501},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.41092637181282043,0.34285715222358704,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32773110270500183,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3142857253551483,0.41092637181282043,0.32773110270500183,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2840336263179779,0.41092637181282043,0.3042016923427582,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27394959330558777,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.2369747906923294,0.41092637181282043,0.27394959330558777,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.22521008551120758,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.7378151416778564,0.4382422864437103,0.7848739624023438,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.4382422864437103,0.7310924530029297,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبانی","boundary":[0.6655462384223938,0.4382422864437103,0.7159664034843445,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45843231678009033},{"x":0.605042040348053,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسئولین","boundary":[0.605042040348053,0.4382422864437103,0.6571428775787354,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5579832196235657,0.4382422864437103,0.5966386795043945,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5361344814300537,0.4382422864437103,0.5512605309486389,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.529411792755127,"y":0.4382422864437103},{"x":0.529411792755127,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4756302535533905,0.4382422864437103,0.529411792755127,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4382422864437103},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4382422864437103},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.4436974823474884,0.4382422864437103,0.46890756487846375,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4000000059604645,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.4000000059604645,0.4382422864437103,0.43529412150382996,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3932773172855377,"y":0.45843231678009033},{"x":0.38655462861061096,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38655462861061096,0.4382422864437103,0.3932773172855377,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3294117748737335,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3294117748737335,0.4382422864437103,0.3798319399356842,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4382422864437103},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4382422864437103},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45843231678009033},{"x":0.30756303668022156,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30756303668022156,0.4382422864437103,0.32268908619880676,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3042016923427582,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27731093764305115,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.27731093764305115,0.4382422864437103,0.3042016923427582,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45843231678009033},{"x":0.267226904630661,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.4382422864437103,0.27563026547431946,0.45843231678009033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.30178859758377075,0.7898739624023438,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4619952440261841},{"x":0.75126051902771,"y":0.4619952440261841},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7378151416778564,0.4619952440261841,0.75126051902771,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7008403539657593,0.4619952440261841,0.7310924530029297,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6672269105911255,0.4619952440261841,0.6991596817970276,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6033613681793213,0.4619952440261841,0.6554622054100037,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.4619952440261841,0.5983193516731262,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.5327731370925903,0.4619952440261841,0.5865546464920044,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.4619952440261841,0.5243697762489319,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.46554622054100037,0.4619952440261841,0.5025210380554199,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45042017102241516,0.4619952440261841,0.4571428596973419,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.40504202246665955,0.4619952440261841,0.440336138010025,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.3613445460796356,0.4619952440261841,0.3966386616230011,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.4619952440261841,0.3529411852359772,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4619952440261841},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4619952440261841},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4845605790615082},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.30924370884895325,0.4619952440261841,0.33781513571739197,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4845605790615082},{"x":0.267226904630661,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.267226904630661,0.4619952440261841,0.3008403480052948,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4619952440261841},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4619952440261841},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4845605790615082},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26050421595573425,0.4619952440261841,0.26386556029319763,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.2521008551120758,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5083135366439819},{"x":0.756302535533905,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.756302535533905,0.489311158657074,0.7848739624023438,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.702521026134491,0.489311158657074,0.7478991746902466,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.489311158657074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.489311158657074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمشید","boundary":[0.6470588445663452,0.489311158657074,0.6941176652908325,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمرانی","boundary":[0.5932773351669312,0.489311158657074,0.6386554837226868,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.489311158657074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.489311158657074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.5579832196235657,0.489311158657074,0.5865546464920044,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.489311158657074},{"x":0.5495798587799072,"y":0.489311158657074},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.5193277597427368,0.489311158657074,0.5495798587799072,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.489311158657074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.489311158657074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4739495813846588,0.489311158657074,0.5109243988990784,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نکا","boundary":[0.4470588266849518,0.489311158657074,0.46554622054100037,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.489311158657074},{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.4084033668041229,0.489311158657074,0.43865546584129333,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.489311158657074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.489311158657074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3983193337917328,0.489311158657074,0.40168067812919617,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.489311158657074,0.38991597294807434,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.489311158657074},{"x":0.37478992342948914,"y":0.489311158657074},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5083135366439819},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.33949580788612366,0.489311158657074,0.37478992342948914,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.3310924470424652,"y":0.489311158657074},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3025210201740265,0.489311158657074,0.3310924470424652,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.489311158657074},{"x":0.29411765933036804,"y":0.489311158657074},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقاجانی","boundary":[0.24705882370471954,0.489311158657074,0.29411765933036804,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.2386554628610611,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7462185025215149,0.5166270732879639,0.7848739624023438,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.6924369931221008,0.5166270732879639,0.7327731251716614,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.6403361558914185,0.5154394507408142,0.6773109436035156,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222},{"x":0.561344563961029,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارفرمایان","boundary":[0.561344563961029,0.5154394507408142,0.6268907785415649,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5092437267303467,0.5154394507408142,0.5462185144424438,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.4588235318660736,0.5154394507408142,0.4941176474094391,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4151260554790497,0.5154394507408142,0.4436974823474884,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3478991687297821,0.5154394507408142,0.4000000059604645,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.2991596758365631,0.5142517685890198,0.3327731192111969,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5142517685890198},{"x":0.289075642824173,"y":0.5142517685890198},{"x":0.289075642824173,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.23529411852359772,0.5142517685890198,0.289075642824173,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2218487411737442,0.5142517685890198,0.23025210201740265,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.54038006067276},{"x":0.7865546345710754,"y":0.54038006067276},{"x":0.7865546345710754,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.75126051902771,0.54038006067276,0.7865546345710754,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.54038006067276},{"x":0.7495798468589783,"y":0.54038006067276},{"x":0.7495798468589783,"y":0.559382438659668},{"x":0.7378151416778564,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7378151416778564,0.54038006067276,0.7495798468589783,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.54038006067276},{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276},{"x":0.7361344695091248,"y":0.559382438659668},{"x":0.7277311086654663,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.54038006067276,0.7361344695091248,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.54038006067276},{"x":0.7193277478218079,"y":0.54038006067276},{"x":0.7193277478218079,"y":0.559382438659668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.54038006067276,0.7193277478218079,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.54038006067276},{"x":0.6957983374595642,"y":0.54038006067276},{"x":0.6957983374595642,"y":0.559382438659668},{"x":0.6689075827598572,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6689075827598572,0.54038006067276,0.6957983374595642,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.54038006067276},{"x":0.658823549747467,"y":0.54038006067276},{"x":0.658823549747467,"y":0.559382438659668},{"x":0.6369748115539551,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.54038006067276,0.658823549747467,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.54038006067276},{"x":0.6268907785415649,"y":0.54038006067276},{"x":0.6268907785415649,"y":0.559382438659668},{"x":0.6033613681793213,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6033613681793213,0.54038006067276,0.6268907785415649,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.54038006067276},{"x":0.5932773351669312,"y":0.54038006067276},{"x":0.5932773351669312,"y":0.559382438659668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.54038006067276,0.5932773351669312,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.559382438659668},{"x":0.5596638917922974,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.5596638917922974,0.54038006067276,0.5764706134796143,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.54038006067276},{"x":0.5495798587799072,"y":0.54038006067276},{"x":0.5495798587799072,"y":0.559382438659668},{"x":0.507563054561615,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.507563054561615,0.54038006067276,0.5495798587799072,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.54038006067276},{"x":0.49747899174690247,"y":0.54038006067276},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.4470588266849518,0.54038006067276,0.49747899174690247,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5415676832199097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5605700612068176},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.5415676832199097,0.43865546584129333,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3815126121044159,0.5415676832199097,0.4151260554790497,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.3025210201740265,0.5415676832199097,0.37142857909202576,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5605700612068176},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.5415676832199097,0.3008403480052948,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.24705882370471954,0.5415676832199097,0.2873949706554413,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.24201680719852448,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7579832077026367,0.5676959753036499,0.7848739624023438,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499},{"x":0.75126051902771,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.7310924530029297,0.5676959753036499,0.75126051902771,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.7042016983032227,0.5676959753036499,0.7243697643280029,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.6857143044471741,0.5676959753036499,0.702521026134491,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579},{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.63193279504776,0.5676959753036499,0.6773109436035156,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5865546464920044,0.5676959753036499,0.6235294342041016,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5676959753036499},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.578151285648346,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5428571701049805,0.5676959753036499,0.578151285648346,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5676959753036499},{"x":0.534453809261322,"y":0.5676959753036499},{"x":0.534453809261322,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4789915978908539,0.5676959753036499,0.534453809261322,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676959753036499},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5676959753036499},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.4000000059604645,0.5676959753036499,0.47058823704719543,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.5676959753036499,0.38991597294807434,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5676959753036499},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5676959753036499},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5866983532905579},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.32268908619880676,0.5676959753036499,0.37478992342948914,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.2840336263179779,0.5676959753036499,0.3126050531864166,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5676959753036499},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5676959753036499},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5866983532905579},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.5676959753036499,0.27899160981178284,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5866983532905579},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26050421595573425,0.5676959753036499,0.2655462324619293,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عليرغم","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.2571428716182709,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.7546218633651733,0.5926365852355957,0.7848739624023438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7243697643280029,0.5926365852355957,0.7445378303527832,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6857143044471741,0.5926365852355957,0.7142857313156128,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.6184874176979065,0.5926365852355957,0.6739495992660522,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جزو","boundary":[0.5798319578170776,0.5926365852355957,0.6067227125167847,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5495798587799072,0.5926365852355957,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48571428656578064,0.5926365852355957,0.5394958257675171,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6128265857696533},{"x":0.440336138010025,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.440336138010025,0.5926365852355957,0.4756302535533905,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6128265857696533},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.35966387391090393,0.5926365852355957,0.4302521049976349,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.3176470696926117,0.5926365852355957,0.3478991687297821,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5926365852355957},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5926365852355957},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2806722819805145,0.5926365852355957,0.30588236451148987,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5926365852355957},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5926365852355957},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2705882489681244,0.5926365852355957,0.27563026547431946,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5926365852355957},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5926365852355957},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2537815272808075,0.5926365852355957,0.26050421595573425,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.2504201829433441,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.7462185025215149,0.6175771951675415,0.7848739624023438,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.6890756487846375,0.6175771951675415,0.7378151416778564,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6175771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.6175771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6571428775787354,0.6175771951675415,0.680672287940979,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.6175771951675415,0.6487395167350769,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5731092691421509,0.6175771951675415,0.6134454011917114,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5462185144424438,0.6175771951675415,0.5663865804672241,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5058823823928833,0.6175771951675415,0.5394958257675171,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6175771951675415},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6175771951675415},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6377671957015991},{"x":0.489075630903244,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.489075630903244,0.6175771951675415,0.49747899174690247,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.4470588266849518,0.6175771951675415,0.48235294222831726,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6175771951675415},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6175771951675415},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.3983193337917328,0.6175771951675415,0.43865546584129333,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6377671957015991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.6175771951675415,0.3966386616230011,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3327731192111969,0.6175771951675415,0.3848739564418793,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6175771951675415},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6175771951675415},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6377671957015991},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.29075631499290466,0.6175771951675415,0.32605043053627014,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2554621994495392,0.6175771951675415,0.2823529541492462,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.21512605249881744,0.6175771951675415,0.24873949587345123,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"التيباری","boundary":[0.7462185025215149,0.6448931097984314,0.7848739624023438,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.6448931097984314,0.7411764860153198,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6789916157722473,0.6448931097984314,0.7243697643280029,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6302521228790283,0.6448931097984314,0.6672269105911255,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باقر","boundary":[0.5966386795043945,0.6448931097984314,0.6184874176979065,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خدائی","boundary":[0.5512605309486389,0.6448931097984314,0.5865546464920044,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.6448931097984314,0.5445378422737122,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6448931097984314},{"x":0.529411792755127,"y":0.6448931097984314},{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.48235294222831726,0.6448931097984314,0.529411792755127,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ودود","boundary":[0.43865546584129333,0.6448931097984314,0.46890756487846375,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمدی","boundary":[0.38823530077934265,0.6448931097984314,0.4268907606601715,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.6448931097984314,0.3798319399356842,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3193277418613434,0.6448931097984314,0.3663865625858307,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6448931097984314},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6448931097984314},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6615201830863953},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بابک","boundary":[0.27731093764305115,0.6448931097984314,0.30756303668022156,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهیدی","boundary":[0.22521008551120758,0.6448931097984314,0.2655462324619293,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.21848739683628082,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.7378151416778564,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهباز","boundary":[0.6941176652908325,0.6698337197303772,0.7277311086654663,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یزدانی","boundary":[0.6453781723976135,0.6698337197303772,0.6840336322784424,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.6698337197303772,0.6386554837226868,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5915966629981995,0.6698337197303772,0.6201680898666382,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5596638917922974,0.6698337197303772,0.5915966629981995,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5243697762489319,0.6698337197303772,0.5495798587799072,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49915966391563416,0.6698337197303772,0.5193277597427368,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4453781545162201,0.6698337197303772,0.48403361439704895,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6698337197303772},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6698337197303772},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4268907606601715,0.6698337197303772,0.43529412150382996,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6912114024162292},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.38823530077934265,0.6698337197303772,0.41680672764778137,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.3294117748737335,0.6698337197303772,0.3781512677669525,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31092438101768494,0.6698337197303772,0.3193277418613434,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متحمل","boundary":[0.2571428716182709,0.6698337197303772,0.3008403480052948,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.21512605249881744,0.6698337197303772,0.24873949587345123,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7747899293899536,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7747899293899536,0.6971496343612671,0.7848739624023438,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7680672407150269,"y":0.713776707649231},{"x":0.7210084199905396,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.7210084199905396,0.6971496343612671,0.7680672407150269,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.7058823704719543,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.6971496343612671,0.7126050591468811,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6974790096282959,"y":0.713776707649231},{"x":0.6470588445663452,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبانی","boundary":[0.6470588445663452,0.6971496343612671,0.6974790096282959,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6386554837226868,"y":0.713776707649231},{"x":0.6033613681793213,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.6033613681793213,0.6971496343612671,0.6386554837226868,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5949580073356628,"y":0.713776707649231},{"x":0.5764706134796143,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5764706134796143,0.6971496343612671,0.5949580073356628,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5680672526359558,"y":0.713776707649231},{"x":0.5260504484176636,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.5260504484176636,0.6971496343612671,0.5680672526359558,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5176470875740051,"y":0.713776707649231},{"x":0.46722689270973206,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.46722689270973206,0.6971496343612671,0.5176470875740051,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4605042040348053,"y":0.713776707649231},{"x":0.4436974823474884,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4436974823474884,0.6971496343612671,0.4605042040348053,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6971496343612671},{"x":0.440336138010025,"y":0.6971496343612671},{"x":0.440336138010025,"y":0.713776707649231},{"x":0.41680672764778137,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.41680672764778137,0.6971496343612671,0.440336138010025,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4151260554790497,"y":0.713776707649231},{"x":0.4100840389728546,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.6971496343612671,0.4151260554790497,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7865546345710754,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.4549952440261841,0.7915546345710754,0.720776707649231],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7209026217460632},{"x":0.75126051902771,"y":0.7209026217460632},{"x":0.75126051902771,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7361344695091248,0.7209026217460632,0.75126051902771,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.6890756487846375,0.7209026217460632,0.7260504364967346,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6672269105911255,0.7209026217460632,0.6773109436035156,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.6218487620353699,0.7220902442932129,0.6571428775787354,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5848739743232727,0.7220902442932129,0.6117647290229797,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.5025210380554199,0.7220902442932129,0.5731092691421509,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.45210084319114685,0.7220902442932129,0.4907563030719757,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7220902442932129},{"x":0.440336138010025,"y":0.7220902442932129},{"x":0.440336138010025,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.41680672764778137,0.7220902442932129,0.440336138010025,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.7220902442932129,0.4151260554790497,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7387173175811768},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.37310925126075745,0.7220902442932129,0.40168067812919617,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.3193277418613434,0.7220902442932129,0.3630252182483673,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7220902442932129},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7220902442932129},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.2806722819805145,0.7220902442932129,0.30756303668022156,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمتی","boundary":[0.2386554628610611,0.7220902442932129,0.2806722819805145,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.7220902442932129,0.2201680690050125,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7579832077026367,0.7494061589241028,0.7848739624023438,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.707563042640686,0.7494061589241028,0.7478991746902466,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.6672269105911255,0.7494061589241028,0.6974790096282959,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6235294342041016,0.7494061589241028,0.6571428775787354,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5983193516731262,0.7494061589241028,0.6134454011917114,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7684085369110107},{"x":0.578151285648346,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.578151285648346,0.7494061589241028,0.5882353186607361,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.5445378422737122,0.7494061589241028,0.5680672526359558,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7494061589241028},{"x":0.534453809261322,"y":0.7494061589241028},{"x":0.534453809261322,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5126050710678101,0.7494061589241028,0.534453809261322,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمایتی","boundary":[0.45546218752861023,0.7494061589241028,0.5025210380554199,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4302521049976349,0.7494061589241028,0.4453781545162201,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7494061589241028},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7494061589241028},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.3815126121044159,0.7494061589241028,0.42016807198524475,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7494061589241028},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7494061589241028},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3512605130672455,0.7494061589241028,0.37142857909202576,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7494061589241028},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7494061589241028},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.3126050531864166,0.7494061589241028,0.34117648005485535,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دریغ","boundary":[0.2722689211368561,0.7494061589241028,0.3025210201740265,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7494061589241028},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7494061589241028},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نکردند","boundary":[0.2218487411737442,0.7494061589241028,0.26218488812446594,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"!","boundary":[0.21512605249881744,0.7494061589241028,0.2201680690050125,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.7310924530029297,0.7743467688560486,0.7848739624023438,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6890756487846375,0.775534451007843,0.7243697643280029,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.775534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.775534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6705882549285889,0.775534451007843,0.6840336322784424,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6369748115539551,0.7767220735549927,0.6655462384223938,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.7767220735549927,0.6369748115539551,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.7150902442932129,0.7898739624023438,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/bjVcnpNfGAaSWRGS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/hJiTwvUEZcNcYoVO.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/ExDXBNpcqoYWsNji.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00014543193451299236,0.9986724807354582,0.9991355075751235]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7529411911964417,0.12945368885993958,0.7848739624023438,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7462185025215149,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7210084199905396,0.12945368885993958,0.7462185025215149,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6857143044471741,0.12945368885993958,0.7142857313156128,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6789916157722473,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1448931097984314},{"x":0.658823549747467,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.658823549747467,0.12945368885993958,0.6789916157722473,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6521008610725403,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنوسلولزی","boundary":[0.5865546464920044,0.12945368885993958,0.6521008610725403,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5798319578170776,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.556302547454834,0.12945368885993958,0.5798319578170776,0.1448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12945368885993958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.551302547454834,0.12245368885993957,0.7898739624023438,0.1518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13301663100719452},{"x":0.21680672466754913,"y":0.13301663100719452},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1401425153017044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.13301663100719452,0.21680672466754913,0.1401425153017044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13301663100719452},{"x":0.21680672466754913,"y":0.13301663100719452},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1401425153017044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1260166310071945,0.22180672466754914,0.1471425153017044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5771971344947815},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4722689092159271,0.5368170738220215,0.5596638917922974,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5748218297958374},{"x":0.440336138010025,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4420168101787567,0.5368170738220215,0.45210084319114685,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5771971344947815},{"x":0.440336138010025,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.5298170738220215,0.5646638917922974,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6554622054100037,0.6448931097984314,0.7159664034843445,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6420168280601501,"y":0.675771951675415},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.5361344814300537,0.6448931097984314,0.6420168280601501,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6745843291282654},{"x":0.507563054561615,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.6448931097984314,0.5226891040802002,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.3949579894542694,0.6437054872512817,0.49747899174690247,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6745843291282654},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.30756303668022156,0.6437054872512817,0.3815126121044159,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6437054872512817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2857142984867096,0.6437054872512817,0.29579833149909973,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.5815126299858093,0.6888360977172852,0.7310924530029297,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5529412031173706,0.6888360977172852,0.578151285648346,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.6888360977172852,0.5478991866111755,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7197149395942688},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.43361344933509827,0.6888360977172852,0.5277311205863953,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7197149395942688},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.6888360977172852,0.42016807198524475,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.2722689211368561,0.6888360977172852,0.3932773172855377,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2672689211368561,0.6367054872512817,0.7360924530029297,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/bCBEvptFsTWCTlug-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/PMBPXJAWWhVrNqsG.jpg","blurred":"/storage/books/b1ea7b0074e41c93/pages/waxpXbivRsFXvaPy.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00014684243029483422,0.9986696560763512,0.9990861397803255]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5932773351669312,0.13064132630825043,0.6201680898666382,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5697479248046875,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5697479248046875,0.13064132630825043,0.5865546464920044,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5680672526359558,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5680672526359558,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5663865804672241,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5663865804672241,0.13064132630825043,0.5680672526359558,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5394958257675171,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5394958257675171,0.13064132630825043,0.5596638917922974,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4941176474094391,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.4941176474094391,0.13064132630825043,0.5327731370925903,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.14370545744895935},{"x":0.48235294222831726,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.13064132630825043,0.48739495873451233,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.14370545744895935},{"x":0.43529412150382996,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.43529412150382996,0.13064132630825043,0.4756302535533905,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4285714328289032,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4000000059604645,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4000000059604645,0.13064132630825043,0.4285714328289032,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3932773172855377,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3932773172855377,0.13064132630825043,0.3966386616230011,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.13064132630825043},{"x":0.38655462861061096,"y":0.13064132630825043},{"x":0.38655462861061096,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3344537913799286,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.3344537913799286,0.13064132630825043,0.38655462861061096,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3210084140300751,0.13064132630825043,0.3310924470424652,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.14370545744895935},{"x":0.3193277418613434,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3193277418613434,0.13064132630825043,0.3210084140300751,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3126050531864166,"y":0.13064132630825043},{"x":0.3126050531864166,"y":0.14370545744895935},{"x":0.27563026547431946,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.27563026547431946,0.13064132630825043,0.3126050531864166,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.14370545744895935},{"x":0.26386556029319763,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26386556029319763,0.13064132630825043,0.2689075767993927,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.14370545744895935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.21512605249881744,0.13064132630825043,0.2571428716182709,0.14370545744895935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14370545744895935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.12364132630825042,0.6251680898666382,0.15070545744895936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22209025919437408},{"x":0.756302535533905,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.756302535533905,0.20665083825588226,0.7848739624023438,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6941176652908325,0.20665083825588226,0.7478991746902466,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.20665083825588226,0.6857143044471741,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6201680898666382,0.20665083825588226,0.6739495992660522,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5680672526359558,0.20665083825588226,0.6117647290229797,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5630672526359558,0.19965083825588226,0.7898739624023438,0.2290902591943741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7260504364967346,0.23159144818782806,0.75126051902771,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6672269105911255,0.23159144818782806,0.7159664034843445,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6201680898666382,0.23159144818782806,0.6571428775787354,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23159144818782806},{"x":0.610084056854248,"y":0.23159144818782806},{"x":0.610084056854248,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.5579832196235657,0.23159144818782806,0.610084056854248,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5243697762489319,0.23159144818782806,0.5462185144424438,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.48739495873451233,0.23040379583835602,0.5126050710678101,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24821852147579193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.43865546584129333,0.23040379583835602,0.4756302535533905,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3932773172855377,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.3932773172855377,0.23040379583835602,0.4285714328289032,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3764705955982208,0.23040379583835602,0.3815126121044159,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3663865625858307,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.3361344635486603,0.23040379583835602,0.3663865625858307,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.23040379583835602},{"x":0.32605043053627014,"y":0.23040379583835602},{"x":0.32605043053627014,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3126050531864166,0.23040379583835602,0.32605043053627014,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.23040379583835602},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23040379583835602},{"x":0.30588236451148987,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2806722819805145,0.23040379583835602,0.30588236451148987,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.23040379583835602},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23040379583835602},{"x":0.27731093764305115,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2705882489681244,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.23040379583835602,0.27731093764305115,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.26386556029319763,"y":0.23040379583835602},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.21680672466754913,0.23040379583835602,0.26386556029319763,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.2201680690050125,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.255344420671463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشه","boundary":[0.7579832077026367,0.255344420671463,0.7848739624023438,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.255344420671463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.255344420671463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارها","boundary":[0.7176470756530762,0.255344420671463,0.7495798468589783,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.255344420671463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.255344420671463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27434679865837097},{"x":0.702521026134491,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.255344420671463,0.7092437148094177,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.255344420671463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.255344420671463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6722689270973206,0.255344420671463,0.6941176652908325,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.255344420671463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.255344420671463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.6235294342041016,0.255344420671463,0.6655462384223938,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalized