برنامه ریزی درسی ملی و مدرسه محور برنامه ریزی درسی ملی و مدرسه محور

{"id":"3795069","title":"برنامه ریزی درسی ملی و مدرسه محور","price":"۱۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3bca898e9ca5d98/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3bca898e9ca5d98/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3bca898e9ca5d98/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3bca898e9ca5d98/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3bca898e9ca5d98/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3bca898e9ca5d98/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3bca898e9ca5d98/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3bca898e9ca5d98/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3bca898e9ca5d98/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3bca898e9ca5d98/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010032","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["عملکرد واقعی کودکان در مدرسه، به شدت متاثر از برنامه درسی آنان است. اما چه کسی تصمیم می‌گیرد که برنامه درسی مناسب برای تمامی دانش‌آموزان و در همه مدارس چه نوع برنامه‌ای است؟ آیا در کشورهای بزرگ، با وجود تنوع فرهنگی و بازار کار متفاوت، وجود یک برنامه درسی ملی واحد کافی است یا لازم است در سطح استان‌ها، مناطق و بخش‌های مختلف برنامه‌های درسی مختلفی تدوین نمود؟ در صورت دوم، این برنامه‌ها بایستی تا چه میزان و در چه مواردی با یکدیگر تفاوت داشته باشند؟\r","مراحل اعمال برنامه‌ریزی شامل تهیه مطالب یاددهی - یادگیری، پیاده کردن این مطالب و تجدیدنظر دایم در آنها، اجرای آن که شامل آموزش معلمان، توزیع مواد آموزشی و گاه تهیه راهنما برای معلم است؛ که مسیولیتی سنگین بوده و نیاز به مهارت‌های مختلف دارد.\r","اما واقعیت اینجاست که هر مدرسه‌ای در یک جامعه کوچک واقع شده و هر جامعه‌ای نیازهای متفاوتی دارد، حتی جوامع نزدیک و همسایه. براین اساس آیا بهتر نیست هر مدرسه در مورد برنامه درسی خود تصمیم بگیرد؟\r","خلاصه اینکه کدام بهتر است؟ برنامه درسی ملی و متمرکز یا برنامه درسی مدرسه محور؟ پاسخ به این سوال بستگی به مفهوم هر یک از عبارات «برنامه درسی ملی» و «برنامه درسی مدرسه محور» دارد، هرچند که نهایتا هر کدام جایگاه خاص خود را دارند.\r","در این کتاب، که از مجموعه کتاب‌های مبانی برنامه‌ریزی آموزشی است، پروفسور آریه لوی که سالها دست اندرکار برنامه ریزی درسی و ارزشیابی آن در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بوده است، این مباحث را به طور دقیق مطرح می کند. او قصد دارد راه ادغام روشهای از بالا به پایین» و«از پایین به بالا» را ارایه دهد.\r","برنامه‌ریزان امور آموزشی در کنار مسیولیت‌هایی چون توسعه و تجهیز ساختمان مدارس و دقت در حضور و غیاب دانش‌آموزان، وظیفه تهیه برنامه درسی ای متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی دانش‌آموزان و نیز تربیت معلمان برای اجرای آن در کلاس را بر عهده دارند. این کتاب به ویژه برای تمامی برنامه‌ریزان علاقمند به بهبود کیفیت آموزش و نیز آنها که با مسیله تدوین و اجرای برنامه های درسی سر و کار دارند، نگارش شده است."],"pages_count":"164","keywords":"null","token":"c3bca898e9ca5d98","created_at":"2019-01-29 12:29:42","updated_at":"2022-07-04 15:35:04","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-29 12:41:56","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917217","title":"الف لوی","firstname":"الف","lastname":"لوی","token":"a01d7f6cd03b9ed9","created_at":"2019-01-29 12:15:43","updated_at":"2019-01-29 12:15:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917222","title":"آزاده شریفی‌مقدم","firstname":"آزاده","lastname":"شریفی‌مقدم","token":"98d6c3c5573d7731","created_at":"2019-01-29 12:15:59","updated_at":"2019-01-29 12:15:59","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917225","title":"نعمت‌الله موسی‌پور","firstname":"نعمت‌الله","lastname":"موسی‌پور","token":"78be4def50c6bf3a","created_at":"2019-01-29 12:16:22","updated_at":"2019-01-29 12:16:22","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917217","title":"الف لوی","firstname":"الف","lastname":"لوی","token":"a01d7f6cd03b9ed9","created_at":"2019-01-29 12:15:43","updated_at":"2019-01-29 12:15:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917222","title":"آزاده شریفی‌مقدم","firstname":"آزاده","lastname":"شریفی‌مقدم","token":"98d6c3c5573d7731","created_at":"2019-01-29 12:15:59","updated_at":"2019-01-29 12:15:59","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917225","title":"نعمت‌الله موسی‌پور","firstname":"نعمت‌الله","lastname":"موسی‌پور","token":"78be4def50c6bf3a","created_at":"2019-01-29 12:16:22","updated_at":"2019-01-29 12:16:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783757","file":"5c5015feedeb87.09352541.pdf","book_id":"3795069","toc":[{"page":"6","title":"پیشگفتار"},{"page":"12","title":"مقدمه"},{"page":"15","title":"مقدمه مترجمان: روایت یک واقعیت"},{"page":"61","title":"فصل اول: برنامه درسی ملی و مدرسه‌محور"},{"page":"69","title":"فصل دوم: مفهوم برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور"},{"page":"78","title":"فصل سوم: انواع فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی"},{"page":"102","title":"فصل چهارم: گروه‌های موثر در تدوین برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور"},{"page":"122","title":"فصل پنجم: ارزشیابی طرح‌های برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور"},{"page":"136","title":"فصل ششم: موافقان و مخالفان برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور"},{"page":"149","title":"فصل هفتم: ساختار برنامه درسی ملی و تهیه برنامه درسی مدرسه‌محور"},{"page":"159","title":"کتابنامه"}],"created_at":"2019-01-29 12:29:43","updated_at":"2022-07-04 15:35:06","process_started_at":"2019-01-29 12:29:44","process_done_at":"2019-01-29 12:34:31","process_failed_at":null,"pages_count":"161","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"3e8bbc94f5bf7fc775c50ac336c64882cee51fed711012eb481006d65211b3fecc4adaea1a7f56032191c4fbfbe586ff69b4abcf100b38c256150e865d39b17a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"2380","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی","token":"b5c4f5a490915f68","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-05-07 16:54:03","study_fields":[{"id":"1063","title":"مدیریت آموزشی","degree_id":"10","token":"6dc233c960a9c575","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-15 09:52:13","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3232","title":"اصول و روش های برنامه ریزی درسی","token":"43147413e4e66483","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:26","updated_at":"2021-01-27 10:26:26","study_fields":[{"id":"472","title":"محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست","degree_id":"10","token":"c1e4c45996350243","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-04 13:44:40","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3247","title":"اصول و روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی","token":"322ef77e7b59be8e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:26","updated_at":"2021-01-27 10:26:26","study_fields":[{"id":"1066","title":"برنامه ریزی درسی","degree_id":"10","token":"add11c4964c311d0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-05-15 10:30:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"برنامه-ریزی-درسی-ملی-و-مدرسه-محور","urlify":"برنامه-ریزی-درسی-ملی-و-مدرسه-محور","pages_count_fa":"۱۶۴","authorTitle":"الف لوی, آزاده شریفی‌مقدم, نعمت‌الله موسی‌پور","tocStr":"پیشگفتار, مقدمه, مقدمه مترجمان: روایت یک واقعیت, فصل اول: برنامه درسی ملی و مدرسه‌محور, فصل دوم: مفهوم برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور, فصل سوم: انواع فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی, فصل چهارم: گروه‌های موثر در تدوین برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور, فصل پنجم: ارزشیابی طرح‌های برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور, فصل ششم: موافقان و مخالفان برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور, فصل هفتم: ساختار برنامه درسی ملی و تهیه برنامه درسی مدرسه‌محور, کتابنامه","url":"/preview/c3bca898e9ca5d98/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19