تذکره شعرای دارالعلم شیراز تذکره شعرای دارالعلم شیراز

توضیحات

«تذکره‌ی شعرای دارالعلم شیراز»، بخشی است از کتاب «دریای کبیر» اثر عظیم دایرهالمعارف گونه فرصت الدوله شیرازی که به خطّ مولف در فاصله‌ی سال‌های 1314 و 1315 هجری قمری، تالیف شده است و در آن احوال و اشعار 128 تن از شعرای معاصر فرصت که اغلب مقیم شیراز بوده‌اند، فراهم آمده است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797936,"title":"تذکره شعرای دارالعلم شیراز","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc1a5d16585ac21b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc1a5d16585ac21b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc1a5d16585ac21b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cc1a5d16585ac21b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc1a5d16585ac21b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cc1a5d16585ac21b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-462-253-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":2,"description":["«تذکره‌ی شعرای دارالعلم شیراز»، بخشی است از کتاب «دریای کبیر» اثر عظیم دایرهالمعارف گونه فرصت الدوله شیرازی که به خطّ مولف در فاصله‌ی سال‌های 1314 و 1315 هجری قمری، تالیف شده است و در آن احوال و اشعار 128 تن از شعرای معاصر فرصت که اغلب مقیم شیراز بوده‌اند، فراهم آمده است",""],"pages_count":1,"keywords":"ادبیات فارسی","token":"cc1a5d16585ac21b","created_at":"2021-09-26 16:08:08","updated_at":"2022-10-24 11:52:36","publisher_id":186,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-26 16:23:58","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920937,"title":"فرصت الدوله شیرازی","meta_title":"فرصت الدوله شیرازی","meta_description":"فرصت الدوله شیرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرصت الدوله","lastname":"شیرازی","token":"bd810377e44615ce","created_at":"2021-09-26 16:08:01","updated_at":"2021-09-26 16:08:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920941,"title":"دکتر منصور رستگار فسایی","meta_title":"دکتر منصور رستگار فسایی","meta_description":"دکتر منصور رستگار فسایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر منصور","lastname":"رستگار فسایی","token":"efd49fd18d1d1f25","created_at":"2021-09-26 16:08:02","updated_at":"2021-09-26 16:08:02","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920937,"title":"فرصت الدوله شیرازی","meta_title":"فرصت الدوله شیرازی","meta_description":"فرصت الدوله شیرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرصت الدوله","lastname":"شیرازی","token":"bd810377e44615ce","created_at":"2021-09-26 16:08:01","updated_at":"2021-09-26 16:08:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920941,"title":"دکتر منصور رستگار فسایی","meta_title":"دکتر منصور رستگار فسایی","meta_description":"دکتر منصور رستگار فسایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر منصور","lastname":"رستگار فسایی","token":"efd49fd18d1d1f25","created_at":"2021-09-26 16:08:02","updated_at":"2021-09-26 16:08:02","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786589,"file":"615069b0c66903.11016966.pdf","book_id":3797936,"toc":null,"created_at":"2021-09-26 16:08:08","updated_at":"2022-10-24 11:52:36","process_started_at":"2021-09-26 16:08:27","process_done_at":"2021-09-26 16:08:32","process_failed_at":null,"pages_count":318,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e6eb6290f7ed8f54b4470133b2b5fde095b95f0b8b6f2cfc1758acab06cb9e45be1cd678db3e26ff1ebf30454bb707eb918c4206370061b3ba64adc3c8a6ed57","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۸"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":7180,"title":"آشنائی با متون ادبیات فارسی","meta_title":"آشنائی با متون ادبیات فارسی","meta_description":"آشنائی با متون ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1db137a73452ff42","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_fields":[{"id":1696,"title":"سینما","meta_title":"سینما","meta_description":"سینما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"49ce59088b99a0ba","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","meta_title":"هنر","meta_description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"e548af0fa350975f","books_count":227,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":11458,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0b9d7f8af1c7f1bb","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-08 13:31:42","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_description":"مترجمی زبان آلمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-13 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11461,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"545ed3527aa6ef42","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-12 12:25:58","study_fields":[{"id":1723,"title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"آموزش زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f54c87396f6434c8","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11464,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۱(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۱(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a2eb0a8ee5d023b5","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-12 12:25:58","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":86,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11467,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"030ad490c3a0d3b5","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-10-23 11:38:29","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_description":"مترجمی زبان آلمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-13 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11470,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲ (از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲ (از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۲ (از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b4af20ccecc6925d","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-12 12:25:58","study_fields":[{"id":1723,"title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"آموزش زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f54c87396f6434c8","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11473,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲(از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۲(از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۲(از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5a58eb224d406dc2","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-12 12:25:58","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":86,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11476,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d2b2c3ef02a57b02","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-08 13:31:42","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":86,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1723,"title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"آموزش زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f54c87396f6434c8","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11479,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"c8f9edf7c85e9e0f","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-08 13:31:42","study_fields":[{"id":1723,"title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"آموزش زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f54c87396f6434c8","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":11482,"title":"تاریخ ادبیات فارسی ۴(از دوره صفویه تا مشروطه)","meta_title":"تاریخ ادبیات فارسی ۴(از دوره صفویه تا مشروطه)","meta_description":"تاریخ ادبیات فارسی ۴(از دوره صفویه تا مشروطه) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a729f2eea99076e8","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:27:12","updated_at":"2022-11-08 13:31:42","study_fields":[{"id":568,"title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":86,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 15:36:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2","ebook_price_en":36000,"urlify":"%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"فرصت الدوله شیرازی, دکتر منصور رستگار فسایی","tocStr":"","url":"/preview/cc1a5d16585ac21b/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2"}
{"toc":null,"pages_count":318,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cc1a5d16585ac21b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/qRostfKywAIUWTGT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/DuIgZKxpgxVGpypu.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/iGAwLAYmGQlHVZil.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/FwqDNWabECqaqbVa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/wPbZvJRyKCWhewfn.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/xDgfHNnEHGDqMdnY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002705512039378874,0.00027907256880304313,0.9987361526439691,0.9989695990714399]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.21016483008861542},{"x":0.25363826751708984,"y":0.21016483008861542},{"x":0.25363826751708984,"y":0.22802197933197021},{"x":0.1767151802778244,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دازیز","boundary":[0.1767151802778244,0.21016483008861542,0.25363826751708984,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.23489010334014893},{"x":0.3014552891254425,"y":0.23489010334014893},{"x":0.3014552891254425,"y":0.24862636625766754},{"x":0.24116423726081848,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.24116423726081848,0.23489010334014893,0.3014552891254425,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.23489010334014893},{"x":0.234927237033844,"y":0.23489010334014893},{"x":0.234927237033844,"y":0.24862636625766754},{"x":0.18087318539619446,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18087318539619446,0.23489010334014893,0.234927237033844,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.23489010334014893},{"x":0.17463617026805878,"y":0.23489010334014893},{"x":0.17463617026805878,"y":0.24862636625766754},{"x":0.13513512909412384,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.13513512909412384,0.23489010334014893,0.17463617026805878,0.24862636625766754]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3014552891254425,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3014552891254425,"y":0.24862636625766754},{"x":0.13513512909412384,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13013512909412384,0.2031648300886154,0.3064552891254425,0.25562636625766755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.2568681240081787},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2568681240081787},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۴","boundary":[0.1995842009782791,0.2568681240081787,0.2286902219057083,0.2678571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.2568681240081787},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2568681240081787},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2678571343421936},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1945842009782791,0.2498681240081787,0.23369022190570832,0.2748571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3461538553237915},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"تذکرہی","boundary":[0.4324324429035187,0.34752747416496277,0.5509355664253235,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4148351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شعرای","boundary":[0.5343035459518433,0.39148351550102234,0.6008316278457642,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5259875059127808,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4148351550102234},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارالعلم","boundary":[0.44490644335746765,0.39148351550102234,0.5259875059127808,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.39148351550102234},{"x":0.43659043312072754,"y":0.39148351550102234},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4148351550102234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3804573714733124,0.39148351550102234,0.43659043312072754,0.4148351550102234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ur","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3461538553237915},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4148351550102234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3754573714733124,0.34052747416496276,0.6058316278457642,0.4218351550102234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5280665159225464,0.4423076808452606,0.5841996073722839,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4601648449897766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5072765350341797,0.4423076808452606,0.5197505354881287,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.44093406200408936},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4423076808452606},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4601648449897766},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.4469854533672333,0.44093406200408936,0.49688148498535156,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.44093406200408936},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4423076808452606},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4601648449897766},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کبیر","boundary":[0.3970893919467926,0.44093406200408936,0.43866944313049316,0.4601648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4615384638309479},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3920893919467926,0.43393406200408935,0.5891996073722839,0.4685384638309479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5343035459518433,0.5247252583503723,0.6008316278457642,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5480769276618958},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الدوله","boundary":[0.4760914742946625,0.5247252583503723,0.5322245359420776,0.5480769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5247252583503723},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5247252583503723},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5480769276618958},{"x":0.382536381483078,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.382536381483078,0.5247252583503723,0.4636174738407135,0.5480769276618958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5467032790184021},{"x":0.382536381483078,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.377536381483078,0.5177252583503723,0.6058316278457642,0.5537032790184021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5051975250244141,0.5906593203544617,0.5821205973625183,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5906593203544617},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5906593203544617},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4864864945411682,0.5906593203544617,0.49688148498535156,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6085164546966553},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تحشیه","boundary":[0.40748441219329834,0.5906593203544617,0.4760914742946625,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5906593203544617},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5906593203544617},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6085164546966553},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3991684019565582,0.5906593203544617,0.40748441219329834,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.6208791136741638},{"x":0.602910578250885,"y":0.6208791136741638},{"x":0.602910578250885,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.5384615659713745,0.6208791136741638,0.602910578250885,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6195054650306702},{"x":0.530145525932312,"y":0.6195054650306702},{"x":0.530145525932312,"y":0.6414835453033447},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.4573804438114166,0.6195054650306702,0.530145525932312,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6181318759918213},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6181318759918213},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6401098966598511},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.3804573714733124,0.6181318759918213,0.4469854533672333,0.6401098966598511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5920329689979553},{"x":0.602910578250885,"y":0.6428571343421936},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3754573714733124,0.5822857313156128,0.607910578250885,0.6498571343421936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6648351550102234},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4844074845314026,0.6483516693115234,0.5488565564155579,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6497252583503723},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6648351550102234},{"x":0.43035343289375305,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.43035343289375305,0.6497252583503723,0.4781704843044281,0.6648351550102234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6648351550102234},{"x":0.43035343289375305,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42535343289375305,0.6427252583503723,0.5538565564155579,0.6718351550102234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7019230723381042},{"x":0.530145525932312,"y":0.7005494236946106},{"x":0.530145525932312,"y":0.7170329689979553},{"x":0.4906444847583771,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4906444847583771,0.7019230723381042,0.530145525932312,0.7170329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7019230723381042},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7019230723381042},{"x":0.48232847452163696,"y":0.718406617641449},{"x":0.45114344358444214,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4490644633769989,0.7019230723381042,0.48232847452163696,0.718406617641449]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7019230723381042},{"x":0.530145525932312,"y":0.7005494236946106},{"x":0.530145525932312,"y":0.7170329689979553},{"x":0.45114344358444214,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4440644633769989,0.6949230723381042,0.535145525932312,0.7240329689979553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7431318759918213},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46569645404815674,0.7293956279754639,0.5135135054588318,0.7431318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7431318759918213},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.7223956279754639,0.5185135054588318,0.7501318759918213],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/tJSfBFSuHgXfcgJl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/sbnrjetHGMuLPXfB.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/hhMzZZwrkRvTzbkv.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00024461771557088204,0.00019039066185008038,0.9981872268278237,0.9988922382193608]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8087317943572998,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.14560440182685852,0.8544698357582092,0.15934066474437714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8087317943572998,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8058108043670654,0.13860440182685851,0.8594698357582092,0.16634066474437714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.15247252583503723,0.6985446810722351,0.1565934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.14547252583503723,0.7035446810722351,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.1675824224948883,0.6964656710624695,0.17307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.1605824224948883,0.7014656710624695,0.18007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8565488457679749,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8565488457679749,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8295218348503113,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8295218348503113,0.16483516991138458,0.8565488457679749,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8232848048210144,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8232848048210144,"y":0.17582418024539948},{"x":0.7817047834396362,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادی","boundary":[0.7817047834396362,0.16483516991138458,0.8232848048210144,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8565488457679749,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8565488457679749,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8295218348503113,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8295218348503113,0.17994505167007446,0.8565488457679749,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.17994505167007446},{"x":0.82536381483078,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8232848048210144,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8212057948112488,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8212057948112488,0.17994505167007446,0.8232848048210144,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8024948239326477,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8024948239326477,0.17994505167007446,0.8149688243865967,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7983368039131165,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7609147429466248,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7629937529563904,0.17994505167007446,0.7962577939033508,0.19230769574642181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8586278557777405,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8565488457679749,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7629937529563904,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.15646153616905212,0.8615488457679749,0.20068131458759308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6403326392173767,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6403326392173767,0.14835165441036224,0.6715176701545715,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6361746191978455,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6361746191978455,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6008316278457642,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6008316278457642,0.14835165441036224,0.6361746191978455,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5987526178359985,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5987526178359985,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5945945978164673,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5945945978164673,0.14835165441036224,0.5987526178359985,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.14835165441036224},{"x":0.590436577796936,"y":0.14835165441036224},{"x":0.590436577796936,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5384615659713745,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدنصیر","boundary":[0.5384615659713745,0.14835165441036224,0.590436577796936,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5363825559616089,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5363825559616089,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5280665159225464,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5280665159225464,0.14835165441036224,0.5363825559616089,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.14835165441036224},{"x":0.517671525478363,"y":0.14835165441036224},{"x":0.517671525478363,"y":0.15934066474437714},{"x":0.49688148498535156,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.49688148498535156,0.14835165441036224,0.517671525478363,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.14835165441036224},{"x":0.4948025047779083,"y":0.14835165441036224},{"x":0.4948025047779083,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4906444847583771,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.14835165441036224,0.4948025047779083,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4864864945411682,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4864864945411682,"y":0.15934066474437714},{"x":0.48232847452163696,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.48232847452163696,0.14697802066802979,0.4864864945411682,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.14697802066802979},{"x":0.47401246428489685,"y":0.14697802066802979},{"x":0.47401246428489685,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4469854533672333,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹","boundary":[0.4469854533672333,0.14697802066802979,0.47401246428489685,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4407484531402588,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4407484531402588,"y":0.15934066474437714},{"x":0.43659043312072754,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43659043312072754,0.14697802066802979,0.4407484531402588,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4282744228839874,"y":0.14697802066802979},{"x":0.4282744228839874,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4033263921737671,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۷۱","boundary":[0.4033263921737671,0.14697802066802979,0.4282744228839874,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6652806401252747,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6652806401252747,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.6403326392173767,0.16346153616905212,0.6652806401252747,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.16346153616905212},{"x":0.632016658782959,"y":0.16346153616905212},{"x":0.632016658782959,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6112266182899475,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کبیر","boundary":[0.6112266182899475,0.16346153616905212,0.632016658782959,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6112266182899475,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6112266182899475,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6091476082801819,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6091476082801819,0.16346153616905212,0.6112266182899475,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.16346153616905212},{"x":0.602910578250885,"y":0.16346153616905212},{"x":0.602910578250885,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5675675868988037,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.5675675868988037,0.16346153616905212,0.602910578250885,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5634095668792725,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5634095668792725,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5613305568695068,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5613305568695068,0.16346153616905212,0.5634095668792725,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6715176701545715,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19230769574642181},{"x":0.644490659236908,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تذکره","boundary":[0.644490659236908,0.17994505167007446,0.6715176701545715,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6424116492271423,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6424116492271423,"y":0.19230769574642181},{"x":0.632016658782959,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.632016658782959,0.17994505167007446,0.6424116492271423,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6278586387634277,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6278586387634277,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5945945978164673,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعرای","boundary":[0.5945945978164673,0.17994505167007446,0.6278586387634277,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.17994505167007446},{"x":0.590436577796936,"y":0.17994505167007446},{"x":0.590436577796936,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5779625773429871,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5779625773429871,0.17994505167007446,0.590436577796936,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5717255473136902,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5717255473136902,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5509355664253235,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"العلم","boundary":[0.5509355664253235,0.17994505167007446,0.5717255473136902,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5446985363960266,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5446985363960266,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5197505354881287,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5197505354881287,0.17994505167007446,0.5446985363960266,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5197505354881287,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5197505354881287,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5155925154685974,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5155925154685974,0.17994505167007446,0.5197505354881287,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5093554854393005,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5093554854393005,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4802494943141937,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4802494943141937,0.17994505167007446,0.5093554854393005,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.17994505167007446},{"x":0.47401246428489685,"y":0.17994505167007446},{"x":0.47401246428489685,"y":0.19230769574642181},{"x":0.46777546405792236,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46777546405792236,0.17994505167007446,0.47401246428489685,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4636174738407135,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4345114231109619,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.4345114231109619,0.17994505167007446,0.4636174738407135,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4282744228839874,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4282744228839874,"y":0.19230769574642181},{"x":0.40748441219329834,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کبیر","boundary":[0.40748441219329834,0.17994505167007446,0.4282744228839874,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4033263921737671,"y":0.17994505167007446},{"x":0.4033263921737671,"y":0.19230769574642181},{"x":0.395010381937027,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.395010381937027,0.17994505167007446,0.4033263921737671,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.17994505167007446},{"x":0.3908523917198181,"y":0.17994505167007446},{"x":0.3908523917198181,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3596673607826233,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.3596673607826233,0.17994505167007446,0.3908523917198181,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.17994505167007446},{"x":0.3596673607826233,"y":0.17994505167007446},{"x":0.3596673607826233,"y":0.19230769574642181},{"x":0.33264032006263733,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الدوله","boundary":[0.33264032006263733,0.17994505167007446,0.3596673607826233,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.17994505167007446},{"x":0.32640331983566284,"y":0.17994505167007446},{"x":0.32640331983566284,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2931392788887024,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.2931392788887024,0.17994505167007446,0.32640331983566284,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.17994505167007446},{"x":0.28898128867149353,"y":0.17994505167007446},{"x":0.28898128867149353,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2869022786617279,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2869022786617279,0.17994505167007446,0.28898128867149353,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.17994505167007446},{"x":0.2806652784347534,"y":0.17994505167007446},{"x":0.2806652784347534,"y":0.19230769574642181},{"x":0.24532224237918854,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.24532224237918854,0.17994505167007446,0.2806652784347534,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.17994505167007446},{"x":0.23908524215221405,"y":0.17994505167007446},{"x":0.23908524215221405,"y":0.19230769574642181},{"x":0.23700623214244843,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23700623214244843,0.17994505167007446,0.23908524215221405,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.17994505167007446},{"x":0.23076923191547394,"y":0.17994505167007446},{"x":0.23076923191547394,"y":0.19230769574642181},{"x":0.1975051909685135,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحشیه","boundary":[0.1975051909685135,0.17994505167007446,0.23076923191547394,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.17994505167007446},{"x":0.19334720075130463,"y":0.17994505167007446},{"x":0.19334720075130463,"y":0.19230769574642181},{"x":0.1621621549129486,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.1621621549129486,0.17994505167007446,0.19334720075130463,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.17994505167007446},{"x":0.15592515468597412,"y":0.17994505167007446},{"x":0.15592515468597412,"y":0.19230769574642181},{"x":0.12266112118959427,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.12266112118959427,0.17994505167007446,0.15592515468597412,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.1964285671710968},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1964285671710968},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.6424116492271423,0.1964285671710968,0.6715176701545715,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6715176701545715,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6465696692466736,0.21291208267211914,0.6715176701545715,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6465696692466736,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6424116492271423,0.21291208267211914,0.6465696692466736,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6382536292076111,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6008316278457642,0.21291208267211914,0.6382536292076111,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5945945978164673,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5717255473136902,0.21291208267211914,0.5945945978164673,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5675675868988037,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.21291208267211914,0.5696465969085693,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5613305568695068,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5384615659713745,0.21291208267211914,0.5613305568695068,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5322245359420776,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5155925154685974,0.21291208267211914,0.5322245359420776,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5135135054588318,0.21291208267211914,0.5155925154685974,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۵","boundary":[0.4802494943141937,0.21291208267211914,0.5072765350341797,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.21291208267211914},{"x":0.4760914742946625,"y":0.21291208267211914},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2252747267484665},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47401246428489685,0.21291208267211914,0.4760914742946625,0.2252747267484665]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2252747267484665},{"x":0.12266112118959427,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11766112118959426,0.13997802066802978,0.6765176701545715,0.2322747267484665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6257796287536621,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6133056282997131,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6133056282997131,0.2321428507566452,0.6257796287536621,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6112266182899475,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6112266182899475,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6112266182899475,0.2321428507566452,0.6112266182899475,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6049895882606506,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5779625773429871,0.2321428507566452,0.6049895882606506,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6673596501350403,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6278586387634277,0.24587911367416382,0.6673596501350403,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6195425987243652,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.24587911367416382,0.6195425987243652,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5779625773429871,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5530145764350891,0.24450549483299255,0.5779625773429871,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5530145764350891,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.24450549483299255,0.5530145764350891,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.24450549483299255},{"x":0.542619526386261,"y":0.24450549483299255},{"x":0.542619526386261,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۴","boundary":[0.5218295454978943,0.24450549483299255,0.542619526386261,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2568681240081787},{"x":0.517671525478363,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.517671525478363,0.24450549483299255,0.5197505354881287,0.2568681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2568681240081787},{"x":0.517671525478363,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.512671525478363,0.2251428507566452,0.6723596501350403,0.2638681240081787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8586278557777405,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2211538404226303},{"x":0.812889814376831,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.812889814376831,0.2142857164144516,0.8586278557777405,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8066527843475342,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7879418134689331,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7879418134689331,0.2142857164144516,0.8066527843475342,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8565488457679749,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8087317943572998,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8087317943572998,0.22802197933197021,0.8565488457679749,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8024948239326477,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2390109896659851},{"x":0.7692307829856873,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7692307829856873,0.22939559817314148,0.8045738339424133,0.2390109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.21565933525562286},{"x":0.8586278557777405,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2390109896659851},{"x":0.7692307829856873,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7642307829856873,0.20865933525562286,0.8657068657875061,0.2460109896659851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.2321428507566452,0.6964656710624695,0.23763735592365265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.2251428507566452,0.7014656710624695,0.24463735592365266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"ب","boundary":[0.6611226797103882,0.23351648449897766,0.6715176701545715,0.2390109896659851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6590436697006226,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"،","boundary":[0.6569646596908569,0.23351648449897766,0.6590436697006226,0.2390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6519646596908569,0.22651648449897765,0.6765176701545715,0.2460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6507276296615601,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6507276296615601,"y":0.23763735592365265},{"x":0.632016658782959,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۶۶","boundary":[0.632016658782959,0.22939559817314148,0.6507276296615601,0.23763735592365265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6507276296615601,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6507276296615601,"y":0.23763735592365265},{"x":0.632016658782959,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.627016658782959,0.22239559817314147,0.6557276296615601,0.24463735592365266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۲۵۳-۳","boundary":[0.5488565564155579,0.26236262917518616,0.6715176701545715,0.2706044018268585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5438565564155579,0.25536262917518615,0.6765176701545715,0.2776044018268585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8565488457679749,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8212057948112488,0.24725274741649628,0.8565488457679749,0.2568681240081787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.26236262917518616},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2719780206680298},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8295218348503113,0.26236262917518616,0.8565488457679749,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8212057948112488,0.2788461446762085,0.8565488457679749,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7796257734298706,0.2788461446762085,0.8149688243865967,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7422037124633789,0.2788461446762085,0.7733888030052185,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.29395604133605957},{"x":0.8565488457679749,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8565488457679749,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8149688243865967,0.29395604133605957,0.8565488457679749,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3104395568370819},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3104395568370819},{"x":0.8565488457679749,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8295218348503113,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8295218348503113,0.3104395568370819,0.8565488457679749,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3104395568370819},{"x":0.82536381483078,"y":0.3104395568370819},{"x":0.82536381483078,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8024948239326477,0.3104395568370819,0.82536381483078,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.82536381483078,0.3282966911792755,0.8565488457679749,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8565488457679749,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8565488457679749,"y":0.35576921701431274},{"x":0.82536381483078,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.82536381483078,0.34478020668029785,0.8565488457679749,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8565488457679749,"y":0.36950549483299255},{"x":0.82536381483078,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.82536381483078,0.3612637221813202,0.8565488457679749,0.36950549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8586278557777405,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8565488457679749,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7372037124633789,0.24025274741649627,0.8615488457679749,0.37650549483299256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.6070685982704163,0.2788461446762085,0.6715176701545715,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2898351550102234},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.5800415873527527,0.2788461446762085,0.6008316278457642,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6715176701545715,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.632016658782959,0.29395604133605957,0.6715176701545715,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6278586387634277,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6195425987243652,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6195425987243652,0.29532966017723083,0.6278586387634277,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6174635887145996,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6174635887145996,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5883575677871704,0.29532966017723083,0.6174635887145996,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5821205973625183,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3063186705112457},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.5405405163764954,0.2967033088207245,0.5821205973625183,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3214285671710968},{"x":0.644490659236908,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.644490659236908,0.3104395568370819,0.6715176701545715,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کبیر","boundary":[0.6153846383094788,0.3104395568370819,0.6382536292076111,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6133056282997131,0.3104395568370819,0.6174635887145996,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.5717255473136902,0.3104395568370819,0.6091476082801819,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6715176701545715,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاعران","boundary":[0.6382536292076111,0.32692307233810425,0.6715176701545715,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.32692307233810425},{"x":0.632016658782959,"y":0.32692307233810425},{"x":0.632016658782959,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6049895882606506,0.32692307233810425,0.632016658782959,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5987526178359985,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5883575677871704,0.32692307233810425,0.5987526178359985,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5841996073722839,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5571725368499756,0.32692307233810425,0.5841996073722839,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5509355664253235,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5405405163764954,0.32692307233810425,0.5509355664253235,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5343035459518433,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3392857015132904},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرگذشتنامه","boundary":[0.47401246428489685,0.32692307233810425,0.5343035459518433,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6715176701545715,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6403326392173767,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6403326392173767,0.3434065878391266,0.6715176701545715,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6361746191978455,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6008316278457642,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6008316278457642,0.3434065878391266,0.6361746191978455,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5987526178359985,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5945945978164673,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5945945978164673,0.3434065878391266,0.5987526178359985,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3434065878391266},{"x":0.590436577796936,"y":0.3434065878391266},{"x":0.590436577796936,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5384615659713745,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدنصیر","boundary":[0.5384615659713745,0.3434065878391266,0.590436577796936,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5384615659713745,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5280665159225464,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5280665159225464,0.3434065878391266,0.5384615659713745,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3434065878391266},{"x":0.517671525478363,"y":0.3434065878391266},{"x":0.517671525478363,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4948025047779083,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.4948025047779083,0.3434065878391266,0.517671525478363,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4948025047779083,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4906444847583771,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.3434065878391266,0.4948025047779083,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4844074845314026,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4573804438114166,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹","boundary":[0.4573804438114166,0.3434065878391266,0.4844074845314026,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4490644633769989,"y":0.35576921701431274},{"x":0.44490644335746765,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44490644335746765,0.3434065878391266,0.4490644633769989,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3434065878391266},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3434065878391266},{"x":0.43659043312072754,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4116424024105072,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲۷۱","boundary":[0.4116424024105072,0.3434065878391266,0.43659043312072754,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.3434065878391266},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3434065878391266},{"x":0.40956342220306396,"y":0.35576921701431274},{"x":0.40124741196632385,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.40124741196632385,0.3434065878391266,0.40956342220306396,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.3434065878391266},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3434065878391266},{"x":0.3991684019565582,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3991684019565582,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3991684019565582,0.3434065878391266,0.3991684019565582,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3434065878391266},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3434065878391266},{"x":0.39293140172958374,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3887733817100525,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3887733817100525,0.3434065878391266,0.39293140172958374,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6528066396713257,0.3598901033401489,0.6715176701545715,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6174635887145996,0.3598901033401489,0.6465696692466736,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5987526178359985,0.3598901033401489,0.6091476082801819,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3708791136741638},{"x":0.55509352684021,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.55509352684021,0.3598901033401489,0.5945945978164673,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3708791136741638},{"x":0.542619526386261,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.542619526386261,0.3598901033401489,0.5530145764350891,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.375},{"x":0.6715176701545715,"y":0.375},{"x":0.6715176701545715,"y":0.38736262917518616},{"x":0.6382536292076111,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.6382536292076111,0.375,0.6715176701545715,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.375},{"x":0.632016658782959,"y":0.375},{"x":0.632016658782959,"y":0.38736262917518616},{"x":0.6070685982704163,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.6070685982704163,0.375,0.632016658782959,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.375},{"x":0.6008316278457642,"y":0.375},{"x":0.6008316278457642,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.375,0.6008316278457642,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.375},{"x":0.5925155878067017,"y":0.375},{"x":0.5925155878067017,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5613305568695068,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.5613305568695068,0.375,0.5925155878067017,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.375},{"x":0.5613305568695068,"y":0.375},{"x":0.5613305568695068,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5592515468597412,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.375,0.5613305568695068,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.375},{"x":0.5530145764350891,"y":0.375},{"x":0.5530145764350891,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5259875059127808,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۷","boundary":[0.5259875059127808,0.375,0.5530145764350891,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.375},{"x":0.517671525478363,"y":0.375},{"x":0.517671525478363,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5135135054588318,0.375,0.517671525478363,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.375},{"x":0.5072765350341797,"y":0.375},{"x":0.5072765350341797,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5072765350341797,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5072765350341797,0.375,0.5072765350341797,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.375},{"x":0.5010395050048828,"y":0.375},{"x":0.5010395050048828,"y":0.38736262917518616},{"x":0.469854474067688,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.469854474067688,0.375,0.5010395050048828,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.375},{"x":0.4636174738407135,"y":0.375},{"x":0.4636174738407135,"y":0.38736262917518616},{"x":0.45945945382118225,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45945945382118225,0.375,0.4636174738407135,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.375},{"x":0.45322245359420776,"y":0.375},{"x":0.45322245359420776,"y":0.38736262917518616},{"x":0.42411643266677856,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.42411643266677856,0.375,0.45322245359420776,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.375},{"x":0.4199584126472473,"y":0.375},{"x":0.4199584126472473,"y":0.38736262917518616},{"x":0.4033263921737671,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویس","boundary":[0.4033263921737671,0.375,0.4199584126472473,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6715176701545715,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6361746191978455,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6340956091880798,0.3901098966598511,0.6715176701545715,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6299376487731934,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6299376487731934,"y":0.40247252583503723},{"x":0.602910578250885,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.602910578250885,0.39148351550102234,0.6299376487731934,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6008316278457642,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.39148351550102234,0.6049895882606506,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5717255473136902,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5717255473136902,0.39148351550102234,0.5945945978164673,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5488565564155579,0.3928571343421936,0.5675675868988037,0.40247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6715176701545715,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6735966801643372,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3837733817100525,0.2718461446762085,0.6785966801643372,0.40947252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.3434065878391266},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3420329689979553},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3502747118473053},{"x":0.31392931938171387,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذشتنامه","boundary":[0.31392931938171387,0.3434065878391266,0.3596673607826233,0.3502747118473053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.3434065878391266},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3420329689979553},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3502747118473053},{"x":0.31392931938171387,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.30892931938171386,0.3364065878391266,0.3646673607826233,0.3572747118473053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3461538553237915},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3461538553237915},{"x":0.3908523917198181,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3887733817100525,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.38669440150260925,0.3461538553237915,0.3908523917198181,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3762993812561035,"y":0.34752747416496277},{"x":0.3762993812561035,"y":0.35164836049079895},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"السمر","boundary":[0.3617463707923889,0.34890109300613403,0.3762993812561035,0.35164836049079895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3461538553237915},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3502747118473053},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.3567463707923889,0.341901093006134,0.3937733817100525,0.3572747118473053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.36263737082481384,0.6964656710624695,0.3681318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.35563737082481384,0.7014656710624695,0.3751318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6964656710624695,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6964656710624695,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.3791208863258362,0.6964656710624695,0.38324177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6964656710624695,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6964656710624695,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.3721208863258362,0.7014656710624695,0.39024177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.375},{"x":0.8565488457679749,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8565488457679749,"y":0.38461539149284363},{"x":0.82536381483078,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.82536381483078,0.375,0.8565488457679749,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.37637361884117126},{"x":0.8191268444061279,"y":0.375},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7920997738838196,0.37637361884117126,0.8212057948112488,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8565488457679749,"y":0.40109890699386597},{"x":0.82536381483078,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.82536381483078,0.39148351550102234,0.8565488457679749,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8191268444061279,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7920997738838196,0.3928571343421936,0.8212057948112488,0.40247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.37637361884117126},{"x":0.8565488457679749,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8586278557777405,"y":0.40109890699386597},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.785020763874054,0.36937361884117126,0.8636278557777405,0.408098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6985446810722351,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6964656710624695,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.3956044018268585,0.6985446810722351,0.40109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6985446810722351,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6964656710624695,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.3886044018268585,0.7035446810722351,0.408098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8565488457679749,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8565488457679749,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8419958353042603,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8419958353042603,0.40934064984321594,0.8565488457679749,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8357588648796082,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8357588648796082,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8108108043670654,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8108108043670654,0.40934064984321594,0.8357588648796082,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8066527843475342,"y":0.42032966017723083},{"x":0.777546763420105,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.777546763420105,0.4079670310020447,0.8066527843475342,0.42032966017723083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8565488457679749,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8565488457679749,"y":0.42032966017723083},{"x":0.777546763420105,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.772546763420105,0.40096703100204467,0.8615488457679749,0.42732966017723084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.41208791732788086,0.6964656710624695,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.40508791732788085,0.7014656710624695,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۴","boundary":[0.6715176701545715,0.4134615361690521,0.6756756901741028,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"د","boundary":[0.6652806401252747,0.4134615361690521,0.6694386601448059,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۴","boundary":[0.6569646596908569,0.4134615361690521,0.6611226797103882,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"ف","boundary":[0.6465696692466736,0.4134615361690521,0.6548856496810913,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4134615361690521},{"x":0.644490659236908,"y":0.4134615361690521},{"x":0.644490659236908,"y":0.4258241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"/","boundary":[0.6382536292076111,0.4134615361690521,0.644490659236908,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"PIR۸۶۸۴","boundary":[0.5821205973625183,0.4134615361690521,0.6361746191978455,0.4258241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.4064615361690521,0.6806756901741028,0.4328241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.4354395568370819,0.6964656710624695,0.4395604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.4284395568370819,0.7014656710624695,0.4465604431629181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱/۰۰۹","boundary":[0.6382536292076111,0.4326923191547394,0.6715176701545715,0.4395604431629181]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"فا","boundary":[0.6278586387634277,0.4326923191547394,0.6382536292076111,0.4395604431629181]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸","boundary":[0.6237006187438965,0.4326923191547394,0.6257796287536621,0.4395604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6187006187438965,0.4256923191547394,0.6765176701545715,0.4465604431629181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8565488457679749,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8419958353042603,0.43406593799591064,0.8565488457679749,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8357588648796082,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8108108043670654,0.43406593799591064,0.8357588648796082,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4423076808452606},{"x":0.777546763420105,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.777546763420105,0.43406593799591064,0.8045738339424133,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8565488457679749,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8565488457679749,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8274428248405457,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8274428248405457,0.44780218601226807,0.8565488457679749,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8232848048210144,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8232848048210144,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7692307829856873,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7692307829856873,0.44780218601226807,0.8232848048210144,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7629937529563904,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7629937529563904,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7463617324829102,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7463617324829102,0.44780218601226807,0.7629937529563904,0.45879119634628296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8565488457679749,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7413617324829102,0.42706593799591064,0.8615488457679749,0.46579119634628297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.450549453496933,0.6964656710624695,0.45604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.443549453496933,0.7014656710624695,0.46304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۰-۷۸م","boundary":[0.6216216087341309,0.45604395866394043,0.6694386601448059,0.4642857015132904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6166216087341309,0.4490439586639404,0.6744386601448059,0.4712857015132904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تذکره","boundary":[0.8212057948112488,0.5604395866394043,0.8627858757972717,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.8045738339424133,0.5604395866394043,0.8191268444061279,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5769230723381042},{"x":0.752598762512207,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شعرای","boundary":[0.752598762512207,0.5604395866394043,0.8004158139228821,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5769230723381042},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارالعلم","boundary":[0.6881496906280518,0.5604395866394043,0.7463617324829102,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5769230723381042},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6424116492271423,0.5604395866394043,0.6819126605987549,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.583791196346283},{"x":0.8627858757972717,"y":0.583791196346283},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.82536381483078,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.82536381483078,0.583791196346283,0.8627858757972717,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.583791196346283},{"x":0.8212057948112488,"y":0.583791196346283},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الدوله","boundary":[0.7879418134689331,0.583791196346283,0.8212057948112488,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.583791196346283},{"x":0.7817047834396362,"y":0.583791196346283},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.7338877320289612,0.583791196346283,0.7817047834396362,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.8191268444061279,0.6030219793319702,0.8627858757972717,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8066527843475342,0.6030219793319702,0.8108108043670654,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحشیه","boundary":[0.7588357329368591,0.6030219793319702,0.8004158139228821,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.6030219793319702,0.7567567825317383,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.7089397311210632,0.6030219793319702,0.7484407424926758,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.6590436697006226,0.6030219793319702,0.7027027010917664,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.6112266182899475,0.6030219793319702,0.6528066396713257,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.8024948239326477,0.6222527623176575,0.8627858757972717,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.6222527623176575,0.7962577939033508,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6359890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.752598762512207,0.6222527623176575,0.7858628034591675,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منثوش","boundary":[0.7027027010917664,0.6222527623176575,0.7442827224731445,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6387362480163574},{"x":0.866943895816803,"y":0.6552197933197021},{"x":0.8295218348503113,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8274428248405457,0.6401098966598511,0.866943895816803,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6401098966598511},{"x":0.82536381483078,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8274428248405457,"y":0.656593382358551},{"x":0.8087317943572998,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8087317943572998,0.6401098966598511,0.8274428248405457,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8087317943572998,"y":0.656593382358551},{"x":0.8024948239326477,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8024948239326477,0.6401098966598511,0.8087317943572998,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8004158139228821,"y":0.656593382358551},{"x":0.7671517729759216,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7671517729759216,0.6401098966598511,0.8004158139228821,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7609147429466248,"y":0.656593382358551},{"x":0.7193347215652466,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.717255711555481,0.6401098966598511,0.7609147429466248,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8357588648796082,0.6620879173278809,0.8627858757972717,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8087317943572998,0.6620879173278809,0.8295218348503113,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7962577939033508,0.6607142686843872,0.8024948239326477,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7692307829856873,0.6607142686843872,0.7920997738838196,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.6985446810722351,0.6607142686843872,0.7629937529563904,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6607142686843872},{"x":0.692307710647583,"y":0.6607142686843872},{"x":0.692307710647583,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6881496906280518,0.6607142686843872,0.692307710647583,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6819126605987549,0.6607142686843872,0.6881496906280518,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6744505763053894},{"x":0.644490659236908,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.644490659236908,0.6607142686843872,0.6756756901741028,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.682692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8357588648796082,0.6813187003135681,0.8627858757972717,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8316008448600769,0.6813187003135681,0.8357588648796082,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7920997738838196,0.6813187003135681,0.8212057948112488,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7858628034591675,"y":0.692307710647583},{"x":0.7546777725219727,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7546777725219727,0.6799450516700745,0.7858628034591675,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8316008448600769,0.7005494236946106,0.8627858757972717,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7129120826721191},{"x":0.82536381483078,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.82536381483078,0.7005494236946106,0.8295218348503113,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7962577939033508,0.7005494236946106,0.8191268444061279,0.7129120826721191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5604395866394043},{"x":0.866943895816803,"y":0.5604395866394043},{"x":0.866943895816803,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6062266182899475,0.5534395866394043,0.871943895816803,0.7199120826721191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7211538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7211538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7335164546966553},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6237006187438965,0.7211538553237915,0.6382536292076111,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7335164546966553},{"x":0.590436577796936,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.590436577796936,0.7197802066802979,0.6153846383094788,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5613305568695068,0.7197802066802979,0.5841996073722839,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5280665159225464,0.7197802066802979,0.5530145764350891,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5031185150146484,0.7197802066802979,0.5218295454978943,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7197802066802979},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7197802066802979},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7335164546966553},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4573804438114166,0.7197802066802979,0.49688148498535156,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.7197802066802979},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7197802066802979},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7321428656578064},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.42203742265701294,0.7197802066802979,0.45114344358444214,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7197802066802979},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7197802066802979},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3762993812561035,0.7197802066802979,0.41580042243003845,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.7197802066802979},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7197802066802979},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7321428656578064},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34927234053611755,0.7197802066802979,0.3679833710193634,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7197802066802979},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7197802066802979},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7321428656578064},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34095633029937744,0.7197802066802979,0.34303534030914307,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7197802066802979},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7197802066802979},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3367983400821686,0.7197802066802979,0.3388773500919342,0.7321428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7211538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7335164546966553},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3317983400821686,0.7127802066802978,0.6432536292076111,0.7405164546966553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6717032790184021},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6868131756782532},{"x":0.147609144449234,"y":0.6868131756782532},{"x":0.147609144449234,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"IT","boundary":[0.16008315980434418,0.6717032790184021,0.147609144449234,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6991758346557617},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7060439586639404},{"x":0.147609144449234,"y":0.7060439586639404},{"x":0.147609144449234,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","str":"IT","boundary":[0.16008315980434418,0.6991758346557617,0.147609144449234,0.7060439586639404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6717032790184021},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7060439586639404},{"x":0.147609144449234,"y":0.7060439586639404},{"x":0.147609144449234,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.15508315980434417,0.6647032790184021,0.152609144449234,0.7130439586639404],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5280665159225464,"y":0.776098906993866},{"x":0.5239084959030151,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7706043720245361,0.5280665159225464,0.776098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5280665159225464,"y":0.776098906993866},{"x":0.5239084959030151,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.7636043720245361,0.5330665159225464,0.783098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.781593382358551},{"x":0.7151767015457153,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7151767015457153,0.7678571343421936,0.7442827224731445,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7151767015457153,"y":0.781593382358551},{"x":0.7110186815261841,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.7678571343421936,0.7151767015457153,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7678571343421936},{"x":0.704781711101532,"y":0.7678571343421936},{"x":0.704781711101532,"y":0.781593382358551},{"x":0.6735966801643372,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6735966801643372,0.7678571343421936,0.704781711101532,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6673596501350403,"y":0.781593382358551},{"x":0.6528066396713257,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.7678571343421936,0.6673596501350403,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6507276296615601,"y":0.781593382358551},{"x":0.6486486196517944,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.7678571343421936,0.6507276296615601,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.781593382358551},{"x":0.6174635887145996,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6174635887145996,0.7678571343421936,0.6424116492271423,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.781593382358551},{"x":0.5717255473136902,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.7678571343421936,0.6112266182899475,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5654885768890381,"y":0.781593382358551},{"x":0.5363825559616089,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.7678571343421936,0.5654885768890381,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5280665159225464,"y":0.781593382358551},{"x":0.5239084959030151,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7678571343421936,0.5280665159225464,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7678571343421936},{"x":0.517671525478363,"y":0.7678571343421936},{"x":0.517671525478363,"y":0.781593382358551},{"x":0.5031185150146484,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5031185150146484,0.7678571343421936,0.517671525478363,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7678571343421936},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7678571343421936},{"x":0.49688148498535156,"y":0.781593382358551},{"x":0.46777546405792236,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.7678571343421936,0.49688148498535156,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7678571343421936},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7678571343421936},{"x":0.45945945382118225,"y":0.781593382358551},{"x":0.4199584126472473,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4199584126472473,0.7678571343421936,0.45945945382118225,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7678571343421936},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7678571343421936},{"x":0.4116424024105072,"y":0.781593382358551},{"x":0.4054054021835327,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4054054021835327,0.7678571343421936,0.4116424024105072,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3991684019565582,"y":0.781593382358551},{"x":0.3596673607826233,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.7678571343421936,0.3991684019565582,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3534303605556488,"y":0.781593382358551},{"x":0.31392931938171387,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31392931938171387,0.7678571343421936,0.3534303605556488,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7678571343421936},{"x":0.3076923191547394,"y":0.781593382358551},{"x":0.27650728821754456,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27650728821754456,0.7678571343421936,0.3076923191547394,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7678571343421936},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7678571343421936},{"x":0.26819127798080444,"y":0.781593382358551},{"x":0.23908524215221405,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7678571343421936,0.26819127798080444,0.781593382358551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.781593382358551},{"x":0.23908524215221405,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.7608571343421936,0.7492827224731445,0.788593382358551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7994505763053894},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.7870879173278809,0.5821205973625183,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.7870879173278809,0.5509355664253235,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5135135054588318,0.7857142686843872,0.5405405163764954,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7857142686843872,0.5031185150146484,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7857142686843872},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7857142686843872},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7980769276618958},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.7857142686843872,0.4906444847583771,0.7980769276618958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7994505763053894},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39624741196632385,0.7787142686843872,0.5871205973625183,0.8064505763053894],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/dTvOqCEHvlBxPQDi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/GXajyTJavcPtHGLA.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/HFNfmwoNDrYcgNPb.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00045640796608835643,0.0004205862971452566,0.9984249505976878,0.9994394245783051]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5821205973625183,"y":0.36675822734832764},{"x":0.5280665159225464,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.5322245359420776,0.3173076808452606,0.5821205973625183,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5280665159225464,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5072765350341797,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5093554854393005,0.31593406200408936,0.5280665159225464,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5093554854393005,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5051975250244141,"y":0.36538460850715637},{"x":0.469854474067688,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فرزند","boundary":[0.47401246428489685,0.3145604431629181,0.5051975250244141,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.3131868243217468},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3145604431629181},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4033263921737671,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"دلبندم","boundary":[0.40748441219329834,0.3131868243217468,0.4615384638309479,0.3640109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5821205973625183,"y":0.36675822734832764},{"x":0.4033263921737671,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.40248441219329834,0.3061868243217468,0.5871205973625183,0.37375822734832764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3777472674846649},{"x":0.752598762512207,"y":0.3777472674846649},{"x":0.752598762512207,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.7130976915359497,0.3777472674846649,0.752598762512207,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6673596501350403,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6673596501350403,0.3777472674846649,0.7068607211112976,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6611226797103882,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6195425987243652,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6195425987243652,0.3777472674846649,0.6611226797103882,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6133056282997131,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5654885768890381,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هومان","boundary":[0.5654885768890381,0.3777472674846649,0.6133056282997131,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5592515468597412,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4948025047779083,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.4948025047779083,0.3777472674846649,0.5592515468597412,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4906444847583771,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4407484531402588,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.4407484531402588,0.3777472674846649,0.4906444847583771,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4345114231109619,"y":0.40109890699386597},{"x":0.42203742265701294,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42203742265701294,0.3777472674846649,0.4345114231109619,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4178794324398041,"y":0.40109890699386597},{"x":0.3659043610095978,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.3659043610095978,0.3777472674846649,0.4178794324398041,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.3791208863258362},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3791208863258362},{"x":0.3596673607826233,"y":0.40109890699386597},{"x":0.2806652784347534,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارجمندش","boundary":[0.2806652784347534,0.3791208863258362,0.3596673607826233,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3791208863258362},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3791208863258362},{"x":0.27442827820777893,"y":0.40109890699386597},{"x":0.22453223168849945,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوژان","boundary":[0.22453223168849945,0.3791208863258362,0.27442827820777893,0.40109890699386597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3777472674846649},{"x":0.752598762512207,"y":0.37637361884117126},{"x":0.752598762512207,"y":0.40109890699386597},{"x":0.22453223168849945,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21953223168849945,0.3707472674846649,0.757598762512207,0.408098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/VduIuxggtgMKEdoW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/bsDtilJuktXdTQiD.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/KqmFCnhAJEqFNKUq.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00026190670265229476,0.0001564273641823412,0.9981958713600888,0.9987828009803217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5530145764350891,"y":0.13873626291751862},{"x":0.48856547474861145,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48856547474861145,0.12087912112474442,0.5530145764350891,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.12087912112474442},{"x":0.48232847452163696,"y":0.12087912112474442},{"x":0.48232847452163696,"y":0.13736264407634735},{"x":0.43035343289375305,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43035343289375305,0.12087912112474442,0.48232847452163696,0.13736264407634735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5530145764350891,"y":0.13873626291751862},{"x":0.43035343289375305,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42535343289375305,0.11387912112474441,0.5580145764350891,0.14573626291751862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.16620878875255585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1675824224948883},{"x":0.2286902219057083,"y":0.18269230425357819},{"x":0.1829521805047989,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.1829521805047989,0.16620878875255585,0.2286902219057083,0.18269230425357819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1767151802778244,"y":0.16620878875255585},{"x":0.17463617026805878,"y":0.18131868541240692},{"x":0.13097712397575378,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.13097712397575378,0.16620878875255585,0.17463617026805878,0.18131868541240692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.16620878875255585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1675824224948883},{"x":0.2286902219057083,"y":0.18269230425357819},{"x":0.13097712397575378,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12597712397575378,0.15920878875255584,0.23369022190570832,0.1896923042535782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.21291208267211914},{"x":0.1683991700410843,"y":0.21291208267211914},{"x":0.1683991700410843,"y":0.22390109300613403},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.16632016003131866,0.21291208267211914,0.1683991700410843,0.22390109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.21291208267211914},{"x":0.1683991700410843,"y":0.21291208267211914},{"x":0.1683991700410843,"y":0.22390109300613403},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.20591208267211913,0.1733991700410843,0.23090109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17255717515945435,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17255717515945435,"y":0.24725274741649628},{"x":0.16424116492271423,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.16424116492271423,0.23763735592365265,0.17255717515945435,0.24725274741649628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17255717515945435,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17255717515945435,"y":0.24725274741649628},{"x":0.16424116492271423,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.23063735592365264,0.17755717515945435,0.2542527474164963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8191268444061279,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8191268444061279,0.16620878875255585,0.8627858757972717,0.18269230425357819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8024948239326477,0.19093406200408936,0.8627858757972717,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7858628034591675,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگینامه","boundary":[0.7858628034591675,0.2142857164144516,0.8627858757972717,0.22939559817314148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2142857164144516},{"x":0.777546763420105,"y":0.2142857164144516},{"x":0.777546763420105,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7297297120094299,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7297297120094299,0.2142857164144516,0.777546763420105,0.22939559817314148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2142857164144516},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2142857164144516},{"x":0.7234927415847778,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6652806401252747,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6652806401252747,0.2142857164144516,0.7234927415847778,0.22939559817314148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8274428248405457,0.23763735592365265,0.8627858757972717,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8212057948112488,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8004158139228821,0.23763735592365265,0.8212057948112488,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7962577939033508,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.23763735592365265,0.7962577939033508,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7879418134689331,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7401247620582581,0.23763735592365265,0.7879418134689331,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7338877320289612,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6902287006378174,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6902287006378174,0.23763735592365265,0.7338877320289612,0.2527472674846649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6602806401252747,0.15920878875255584,0.8677858757972717,0.2597472674846649],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8295218348503113,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8149688243865967,0.25961539149284363,0.8295218348503113,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8087317943572998,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.7858628034591675,0.25961539149284363,0.8087317943572998,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.25961539149284363},{"x":0.7796257734298706,"y":0.25961539149284363},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7380457520484924,0.25961539149284363,0.7796257734298706,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8316008448600769,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8316008448600769,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8149688243865967,0.28021979331970215,0.8316008448600769,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8087317943572998,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.7796257734298706,0.2815934121608734,0.8087317943572998,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7318087220191956,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7318087220191956,0.2815934121608734,0.7754677534103394,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8149688243865967,0.3035714328289032,0.8316008448600769,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3186813294887543},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برادران","boundary":[0.7629937529563904,0.3035714328289032,0.8087317943572998,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3186813294887543},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7484407424926758,0.3035714328289032,0.7546777725219727,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهران","boundary":[0.6881496906280518,0.3035714328289032,0.7422037124633789,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6382536292076111,0.3035714328289032,0.6798336505889893,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.325549453496933},{"x":0.8316008448600769,"y":0.325549453496933},{"x":0.8316008448600769,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8149688243865967,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8149688243865967,0.325549453496933,0.8316008448600769,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.325549453496933},{"x":0.8087317943572998,"y":0.325549453496933},{"x":0.8087317943572998,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7879418134689331,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"جد","boundary":[0.7858628034591675,0.325549453496933,0.8087317943572998,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7796257734298706,"y":0.325549453496933},{"x":0.7796257734298706,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7588357329368591,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7588357329368591,0.32692307233810425,0.7796257734298706,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.32692307233810425},{"x":0.752598762512207,"y":0.325549453496933},{"x":0.752598762512207,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7089397311210632,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7089397311210632,0.32692307233810425,0.752598762512207,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8316008448600769,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36263737082481384},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8149688243865967,0.34890109300613403,0.8336798548698425,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"جت","boundary":[0.7858628034591675,0.34890109300613403,0.8087317943572998,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7796257734298706,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7567567825317383,0.34890109300613403,0.7796257734298706,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7505197525024414,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7089397311210632,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7068607211112976,0.34890109300613403,0.7505197525024414,0.36538460850715637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6382536292076111,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6311746191978455,0.2539890103340149,0.8386798548698425,0.3710109896659851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.25961539149284363},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25961539149284363},{"x":0.17255717515945435,"y":0.26923078298568726},{"x":0.16424116492271423,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.16424116492271423,0.25961539149284363,0.17255717515945435,0.26923078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.25961539149284363},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25961539149284363},{"x":0.17255717515945435,"y":0.26923078298568726},{"x":0.16424116492271423,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.2526153914928436,0.17755717515945435,0.27623078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.2815934121608734},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2815934121608734},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2925824224948883},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.16008315980434418,0.2815934121608734,0.17463617026805878,0.2925824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.2815934121608734},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2815934121608734},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2925824224948883},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.2745934121608734,0.17963617026805878,0.2995824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.30494505167007446},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3035714328289032},{"x":0.17879417538642883,"y":0.31593406200408936},{"x":0.16008315980434418,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.15800416469573975,0.30494505167007446,0.17879417538642883,0.31593406200408936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.30494505167007446},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3035714328289032},{"x":0.17879417538642883,"y":0.31593406200408936},{"x":0.16008315980434418,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.29794505167007446,0.18379417538642884,0.32293406200408936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.32692307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.32692307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3365384638309479},{"x":0.15800416469573975,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.15800416469573975,0.32692307233810425,0.17879417538642883,0.3365384638309479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.32692307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.32692307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3365384638309479},{"x":0.15800416469573975,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.31992307233810424,0.18379417538642884,0.3435384638309479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3598901033401489},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.15800416469573975,0.34890109300613403,0.1767151802778244,0.3598901033401489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3598901033401489},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.341901093006134,0.1817151802778244,0.36689010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8274428248405457,0.39423078298568726,0.8627858757972717,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8212057948112488,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7962577939033508,0.39423078298568726,0.8212057948112488,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7941787838935852,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.39423078298568726,0.7941787838935852,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7858628034591675,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7463617324829102,0.39423078298568726,0.7858628034591675,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7401247620582581,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.6839916706085205,0.39423078298568726,0.7401247620582581,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6777547001838684,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.39423078298568726,0.6777547001838684,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6652806401252747,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.6153846383094788,0.39423078298568726,0.6652806401252747,0.4079670310020447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6103846383094788,0.38723078298568725,0.8677858757972717,0.41634064984321595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8357588648796082,"y":0.42994505167007446},{"x":0.812889814376831,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.812889814376831,0.4148351550102234,0.8357588648796082,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.7671517729759216,0.4148351550102234,0.8108108043670654,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7505197525024414,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7234927415847778,0.41620880365371704,0.7505197525024414,0.4313186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8316008448600769,"y":0.45192307233810425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8149688243865967,0.4368131756782532,0.8316008448600769,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.752598762512207,0.4368131756782532,0.8087317943572998,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7193347215652466,0.4381868243217468,0.7463617324829102,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8336798548698425,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8336798548698425,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8149688243865967,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8149688243865967,0.45879119634628296,0.8336798548698425,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47390109300613403},{"x":0.752598762512207,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.752598762512207,0.45879119634628296,0.8087317943572998,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4752747118473053},{"x":0.704781711101532,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.704781711101532,0.4601648449897766,0.7463617324829102,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8149688243865967,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8149688243865967,0.4821428656578064,0.8316008448600769,0.49862638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8087317943572998,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7546777725219727,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.7546777725219727,0.4821428656578064,0.8087317943572998,0.49862638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7463617324829102,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7006236910820007,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکاسی","boundary":[0.7006236910820007,0.4821428656578064,0.7463617324829102,0.49862638115882874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8357588648796082,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6935446810722351,0.40920880365371703,0.8407588648796082,0.5056263811588287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.40109890699386597},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3969780206680298},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3969780206680298},{"x":0.17879417538642883,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.15800416469573975,0.40109890699386597,0.17879417538642883,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.424450546503067},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42032966017723083},{"x":0.17879417538642883,"y":0.42032966017723083},{"x":0.17879417538642883,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.15800416469573975,0.424450546503067,0.17879417538642883,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.4464285671710968},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4423076808452606},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4423076808452606},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.15800416469573975,0.4464285671710968,0.17879417538642883,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.46978020668029785},{"x":0.15800416469573975,"y":0.46565935015678406},{"x":0.17879417538642883,"y":0.46565935015678406},{"x":0.17879417538642883,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15800416469573975,0.46978020668029785,0.17879417538642883,0.46565935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.49038460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4862637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4862637221813202},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.15800416469573975,0.49038460850715637,0.17879417538642883,0.4862637221813202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.49038460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3969780206680298},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3969780206680298},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.47999998927116394,"boundary":[0.15300416469573974,0.48338460850715637,0.18587318539619446,0.4039780206680298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5384615659713745},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.16008315980434418,0.5288461446762085,0.1767151802778244,0.5384615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5384615659713745},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.5218461446762085,0.1817151802778244,0.5454615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5604395866394043},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.15800416469573975,0.5508241653442383,0.1767151802778244,0.5604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5604395866394043},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.5438241653442383,0.1817151802778244,0.5674395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5824176073074341},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.16008315980434418,0.5728021860122681,0.1767151802778244,0.5824176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5824176073074341},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.5658021860122681,0.1817151802778244,0.5894176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5947802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5947802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6043956279754639},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6043956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.16008315980434418,0.5947802066802979,0.1767151802778244,0.6043956279754639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5947802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5947802066802979},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6043956279754639},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6043956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.5877802066802978,0.1817151802778244,0.6113956279754639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8274428248405457,0.5288461446762085,0.8627858757972717,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7920997738838196,0.5288461446762085,0.8212057948112488,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7879418134689331,0.5288461446762085,0.7920997738838196,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاغل","boundary":[0.7318087220191956,0.5288461446762085,0.7796257734298706,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6819126605987549,0.5274725556373596,0.7255717515945435,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.5274725556373596,0.6756756901741028,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5425823926925659},{"x":0.632016658782959,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.632016658782959,0.5274725556373596,0.6632016897201538,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6049895882606506,0.5274725556373596,0.6257796287536621,0.5425823926925659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5999895882606506,0.5204725556373596,0.8677858757972717,0.5509560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5645604133605957},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8149688243865967,0.5508241653442383,0.8295218348503113,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.7713097929954529,0.5508241653442383,0.8087317943572998,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.7234927415847778,0.5508241653442383,0.7629937529563904,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6777547001838684,0.5508241653442383,0.7151767015457153,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8149688243865967,0.5728021860122681,0.8316008448600769,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.7713097929954529,0.5728021860122681,0.8087317943572998,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عدلیه","boundary":[0.7276507019996643,0.5728021860122681,0.7629937529563904,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6819126605987549,0.5728021860122681,0.7193347215652466,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.593406617641449},{"x":0.8336798548698425,"y":0.593406617641449},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8149688243865967,0.593406617641449,0.8336798548698425,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.593406617641449},{"x":0.8087317943572998,"y":0.593406617641449},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزنامه","boundary":[0.7629937529563904,0.593406617641449,0.8087317943572998,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6112637519836426},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.7193347215652466,0.5947802066802979,0.7609147429466248,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8149688243865967,0.6153846383094788,0.8336798548698425,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.7692307829856873,0.6167582273483276,0.8108108043670654,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8149688243865967,0.6387362480163574,0.8316008448600769,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7754677534103394,0.6387362480163574,0.8087317943572998,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7297297120094299,0.6401098966598511,0.7733888030052185,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6538461446762085},{"x":0.717255711555481,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.717255711555481,0.6401098966598511,0.7214137315750122,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6538461446762085},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مستاحی","boundary":[0.6590436697006226,0.6401098966598511,0.7089397311210632,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.6607142686843872,0.8336798548698425,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفرها","boundary":[0.7692307829856873,0.6607142686843872,0.8087317943572998,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7567567825317383,0.6593406796455383,0.7609147429466248,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6771978139877319},{"x":0.692307710647583,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأموریت","boundary":[0.692307710647583,0.6593406796455383,0.7484407424926758,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6771978139877319},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6777547001838684,0.6593406796455383,0.6902287006378174,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.682692289352417},{"x":0.8336798548698425,"y":0.682692289352417},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.8149688243865967,0.682692289352417,0.8336798548698425,0.7005494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.682692289352417},{"x":0.8087317943572998,"y":0.682692289352417},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.7754677534103394,0.682692289352417,0.8087317943572998,0.7005494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.682692289352417},{"x":0.7692307829856873,"y":0.682692289352417},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7276507019996643,0.682692289352417,0.7692307829856873,0.7005494236946106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6540436697006226,0.5438241653442383,0.8386798548698425,0.7075494236946106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6181318759918213},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6167582273483276},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6277472376823425},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.15800416469573975,0.6181318759918213,0.17463617026805878,0.6277472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6181318759918213},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6167582273483276},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6277472376823425},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6111318759918213,0.17963617026805878,0.6347472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6387362480163574},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6497252583503723},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.15800416469573975,0.6387362480163574,0.17879417538642883,0.6497252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6387362480163574},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6497252583503723},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6317362480163574,0.18379417538642884,0.6567252583503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.15800416469573975,0.6607142686843872,0.17879417538642883,0.6730769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6537142686843872,0.18379417538642884,0.6800769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6854395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6854395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6950549483299255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.15800416469573975,0.6854395866394043,0.1767151802778244,0.6950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6854395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6854395866394043},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6950549483299255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6784395866394043,0.1817151802778244,0.7020549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7293956279754639},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7293956279754639},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7390109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.15800416469573975,0.7293956279754639,0.17879417538642883,0.7390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7293956279754639},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7293956279754639},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7390109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7223956279754639,0.18379417538642884,0.7460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7513736486434937},{"x":0.17463617026805878,"y":0.75},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7623626589775085},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۰","boundary":[0.15800416469573975,0.7513736486434937,0.17463617026805878,0.7623626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7513736486434937},{"x":0.17463617026805878,"y":0.75},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7623626589775085},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7443736486434936,0.17963617026805878,0.7693626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7733516693115234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7733516693115234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7857142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.15800416469573975,0.7733516693115234,0.17879417538642883,0.7857142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7733516693115234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7733516693115234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7857142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7663516693115234,0.18379417538642884,0.7927142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8274428248405457,0.7293956279754639,0.8627858757972717,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7431318759918213},{"x":0.777546763420105,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.777546763420105,0.7293956279754639,0.8212057948112488,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7754677534103394,0.7293956279754639,0.7796257734298706,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاصران","boundary":[0.7110186815261841,0.7293956279754639,0.7692307829856873,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7293956279754639},{"x":0.704781711101532,"y":0.7293956279754639},{"x":0.704781711101532,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6611226797103882,0.7293956279754639,0.704781711101532,0.7431318759918213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6561226797103882,0.7223956279754639,0.8677858757972717,0.7515054650306702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8149688243865967,0.7527472376823425,0.8295218348503113,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.7796257734298706,0.7527472376823425,0.8087317943572998,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.7401247620582581,0.7527472376823425,0.7713097929954529,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7898351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7898351550102234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8149688243865967,0.7733516693115234,0.8316008448600769,0.7898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7898351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدجمال","boundary":[0.7484407424926758,0.7733516693115234,0.8087317943572998,0.7898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7884615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.704781711101532,0.7733516693115234,0.7422037124633789,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسد","boundary":[0.6735966801643372,0.7719780206680298,0.6964656710624695,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.6340956091880798,0.7719780206680298,0.6694386601448059,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7953296899795532},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8104395866394043},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8149688243865967,0.7953296899795532,0.8336798548698425,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7953296899795532},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7953296899795532},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.7733888030052185,0.7953296899795532,0.8066527843475342,0.8118131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7967032790184021},{"x":0.765072762966156,"y":0.7953296899795532},{"x":0.765072762966156,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سیاح","boundary":[0.7338877320289612,0.7967032790184021,0.765072762966156,0.8118131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8336798548698425,"y":0.833791196346283},{"x":0.8149688243865967,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"۴-","boundary":[0.8149688243865967,0.8186812996864319,0.8336798548698425,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7359667420387268,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"میرزاعباس","boundary":[0.7359667420387268,0.8186812996864319,0.8087317943572998,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8186812996864319},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8186812996864319},{"x":0.7297297120094299,"y":0.833791196346283},{"x":0.6902287006378174,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"دارایی","boundary":[0.6902287006378174,0.8186812996864319,0.7297297120094299,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8557692170143127},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8149688243865967,0.8406593203544617,0.8336798548698425,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفرالدین","boundary":[0.7380457520484924,0.8406593203544617,0.8087317943572998,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.7089397311210632,0.8406593203544617,0.7297297120094299,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8557692170143127},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاجار","boundary":[0.6652806401252747,0.8406593203544617,0.7006236910820007,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8791208863258362},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8149688243865967,0.8626373410224915,0.8336798548698425,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مضطرب","boundary":[0.7546777725219727,0.8626373410224915,0.8087317943572998,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6964656710624695,0.8640109896659851,0.7463617324829102,0.8791208863258362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ps","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6290956091880798,0.7457472376823425,0.8386798548698425,0.8861208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7967032790184021},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7967032790184021},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8063187003135681},{"x":0.16008315980434418,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.16008315980434418,0.7967032790184021,0.1767151802778244,0.8063187003135681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7967032790184021},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7967032790184021},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8063187003135681},{"x":0.16008315980434418,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.7897032790184021,0.1817151802778244,0.8133187003135681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8186812996864319},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8186812996864319},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8296703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8296703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.15800416469573975,0.8186812996864319,0.17879417538642883,0.8296703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8186812996864319},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8186812996864319},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8296703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8296703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8116812996864319,0.18379417538642884,0.8366703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8516483306884766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.15800416469573975,0.8420329689979553,0.1767151802778244,0.8516483306884766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8516483306884766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8350329689979553,0.1817151802778244,0.8586483306884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8626373410224915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8626373410224915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.875},{"x":0.15800416469573975,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.15800416469573975,0.8626373410224915,0.17879417538642883,0.875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8626373410224915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8626373410224915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.875},{"x":0.15800416469573975,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8556373410224914,0.18379417538642884,0.882],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/ZoYDiZuTFEbQWkwD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/igqGvSzxoYefrZRR.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/jfpKzueXgYABzcOA.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0003180959764984194,0.00018284326464265257,0.9981958713600888,0.9987922352165967]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1767151802778244,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1767151802778244,"y":0.1538461595773697},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.15800416469573975,0.1428571492433548,0.1767151802778244,0.1538461595773697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1767151802778244,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1767151802778244,"y":0.1538461595773697},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.1358571492433548,0.1817151802778244,0.1608461595773697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.16483516991138458},{"x":0.17879417538642883,"y":0.16483516991138458},{"x":0.17879417538642883,"y":0.17582418024539948},{"x":0.16008315980434418,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.16008315980434418,0.16483516991138458,0.17879417538642883,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.16483516991138458},{"x":0.17879417538642883,"y":0.16483516991138458},{"x":0.17879417538642883,"y":0.17582418024539948},{"x":0.16008315980434418,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.15783516991138458,0.18379417538642884,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1767151802778244,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1767151802778244,"y":0.19780220091342926},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.15800416469573975,0.18818680942058563,0.1767151802778244,0.19780220091342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1767151802778244,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1767151802778244,"y":0.19780220091342926},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.18118680942058563,0.1817151802778244,0.20480220091342927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8274428248405457,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8274428248405457,0.14148351550102234,0.8627858757972717,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7858628034591675,0.14148351550102234,0.8212057948112488,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7858628034591675,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7817047834396362,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7817047834396362,0.14148351550102234,0.7858628034591675,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.1565934121608734},{"x":0.752598762512207,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.752598762512207,0.14148351550102234,0.7754677534103394,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7463617324829102,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7027027010917664,0.14148351550102234,0.7442827224731445,0.1565934121608734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6977027010917664,0.13310989665985107,0.8677858757972717,0.16496703100204468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8295218348503113,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8295218348503113,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8149688243865967,0.16346153616905212,0.8295218348503113,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8087317943572998,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8087317943572998,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7879418134689331,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7858628034591675,0.16346153616905212,0.8087317943572998,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7796257734298706,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7505197525024414,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عجم","boundary":[0.7505197525024414,0.16483516991138458,0.7796257734298706,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7422037124633789,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7422037124633789,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7359667420387268,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7359667420387268,0.16483516991138458,0.7422037124633789,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7297297120094299,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7297297120094299,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6673596501350403,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیرازنامه","boundary":[0.6673596501350403,0.16483516991138458,0.7297297120094299,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8316008448600769,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8316008448600769,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8149688243865967,0.18681319057941437,0.8316008448600769,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اشكال","boundary":[0.7754677534103394,0.18681319057941437,0.8108108043670654,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7671517729759216,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7671517729759216,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7214137315750122,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الميزان","boundary":[0.7214137315750122,0.18681319057941437,0.7671517729759216,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8336798548698425,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8149688243865967,0.20879121124744415,0.8336798548698425,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8087317943572998,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7941787838935852,0.20879121124744415,0.8087317943572998,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7879418134689331,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.7629937529563904,0.20879121124744415,0.7879418134689331,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7567567825317383,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7567567825317383,"y":0.2252747267484665},{"x":0.752598762512207,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.752598762512207,0.20879121124744415,0.7567567825317383,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7442827224731445,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.7089397311210632,0.20879121124744415,0.7442827224731445,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7006236910820007,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6756756901741028,0.20879121124744415,0.7006236910820007,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6694386601448059,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آریا","boundary":[0.6465696692466736,0.20879121124744415,0.6694386601448059,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6403326392173767,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.20879121124744415,0.6403326392173767,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6278586387634277,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.5800415873527527,0.20879121124744415,0.6278586387634277,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5717255473136902,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیای","boundary":[0.5093554854393005,0.20879121124744415,0.5717255473136902,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5031185150146484,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندوستان","boundary":[0.4324324429035187,0.20879121124744415,0.5031185150146484,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8316008448600769,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8316008448600769,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8149688243865967,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8149688243865967,0.22939559817314148,0.8316008448600769,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8087317943572998,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8087317943572998,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7297297120094299,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحورالالحان","boundary":[0.7297297120094299,0.22939559817314148,0.8087317943572998,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8149688243865967,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8149688243865967,0.2541208863258362,0.8336798548698425,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8087317943572998,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7733888030052185,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوان","boundary":[0.7733888030052185,0.2541208863258362,0.8087317943572998,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2541208863258362},{"x":0.765072762966156,"y":0.2541208863258362},{"x":0.765072762966156,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7234927415847778,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7234927415847778,0.2541208863258362,0.765072762966156,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7151767015457153,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7068607211112976,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7068607211112976,0.2541208863258362,0.7151767015457153,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7006236910820007,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6507276296615601,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبستان","boundary":[0.6507276296615601,0.2541208863258362,0.7006236910820007,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6049895882606506,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الفرصة","boundary":[0.6049895882606506,0.2541208863258362,0.6486486196517944,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8336798548698425,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.27609890699386597,0.8336798548698425,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8087317943572998,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.7692307829856873,0.27609890699386597,0.8108108043670654,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7629937529563904,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7629937529563904,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7338877320289612,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کبیر","boundary":[0.7318087220191956,0.27609890699386597,0.7629937529563904,0.29120880365371704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8316008448600769,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2898351550102234},{"x":0.4345114231109619,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4274324429035187,0.1605824224948883,0.8407588648796082,0.2968351550102234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17463617026805878,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2211538404226303},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.15800416469573975,0.21016483008861542,0.17463617026805878,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17463617026805878,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2211538404226303},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.2031648300886154,0.17963617026805878,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2431318610906601},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.16008315980434418,0.2321428507566452,0.1767151802778244,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2431318610906601},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.2251428507566452,0.1817151802778244,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1767151802778244,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2651098966598511},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.16008315980434418,0.25549450516700745,0.1767151802778244,0.2651098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1767151802778244,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2651098966598511},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.24849450516700744,0.1817151802778244,0.2721098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1767151802778244,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2884615361690521},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.16008315980434418,0.27747252583503723,0.1767151802778244,0.2884615361690521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1767151802778244,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2884615361690521},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.2704725258350372,0.1817151802778244,0.29546153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3324175775051117},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.16008315980434418,0.3214285671710968,0.1767151802778244,0.3324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3324175775051117},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.3144285671710968,0.1817151802778244,0.3394175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1767151802778244,"y":0.35576921701431274},{"x":0.15800416469573975,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.15800416469573975,0.34478020668029785,0.1767151802778244,0.35576921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1767151802778244,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1767151802778244,"y":0.35576921701431274},{"x":0.15800416469573975,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.33778020668029785,0.1817151802778244,0.36276921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33791208267211914},{"x":0.8108108043670654,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تذکرهی","boundary":[0.8108108043670654,0.32280218601226807,0.8627858757972717,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7588357329368591,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شعرای","boundary":[0.7588357329368591,0.32280218601226807,0.8024948239326477,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7505197525024414,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7505197525024414,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6985446810722351,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارالعلم","boundary":[0.6985446810722351,0.32280218601226807,0.7505197525024414,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.32280218601226807},{"x":0.692307710647583,"y":0.32280218601226807},{"x":0.692307710647583,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6528066396713257,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6528066396713257,0.32280218601226807,0.692307710647583,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8357588648796082,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.8336798548698425,0.3434065878391266,0.8627858757972717,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8295218348503113,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7941787838935852,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941787838935852,0.3434065878391266,0.8295218348503113,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8565488457679749,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.3640109896659851,0.8627858757972717,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8316008448600769,0.3640109896659851,0.8503118753433228,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8232848048210144,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8212057948112488,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8212057948112488,0.3640109896659851,0.8232848048210144,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۹","boundary":[0.8024948239326477,0.3640109896659851,0.8170478343963623,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8004158139228821,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7962577939033508,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7962577939033508,0.3640109896659851,0.8004158139228821,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.3640109896659851},{"x":0.790020763874054,"y":0.3640109896659851},{"x":0.790020763874054,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسوده","boundary":[0.752598762512207,0.3640109896659851,0.790020763874054,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7422037124633789,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7422037124633789,0.3640109896659851,0.7463617324829102,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7359667420387268,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7214137315750122,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.7214137315750122,0.3640109896659851,0.7359667420387268,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7214137315750122,"y":0.38049450516700745},{"x":0.717255711555481,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.717255711555481,0.3640109896659851,0.7214137315750122,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7089397311210632,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشفته","boundary":[0.6735966801643372,0.3640109896659851,0.7089397311210632,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6673596501350403,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6632016897201538,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6632016897201538,0.3640109896659851,0.6673596501350403,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6611226797103882,"y":0.38049450516700745},{"x":0.644490659236908,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.644490659236908,0.3640109896659851,0.6611226797103882,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6424116492271423,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6382536292076111,0.3640109896659851,0.6424116492271423,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6299376487731934,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6091476082801819,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.6091476082801819,0.3640109896659851,0.6299376487731934,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3640109896659851},{"x":0.602910578250885,"y":0.3640109896659851},{"x":0.602910578250885,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5987526178359985,0.3640109896659851,0.602910578250885,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5779625773429871,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.5779625773429871,0.3640109896659851,0.5945945978164673,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5779625773429871,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5738045573234558,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5738045573234558,0.3640109896659851,0.5779625773429871,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5654885768890381,"y":0.38049450516700745},{"x":0.530145525932312,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.530145525932312,0.3640109896659851,0.5654885768890381,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5239084959030151,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4781704843044281,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.4781704843044281,0.3640109896659851,0.5239084959030151,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3640109896659851},{"x":0.469854474067688,"y":0.3640109896659851},{"x":0.469854474067688,"y":0.38049450516700745},{"x":0.46777546405792236,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46777546405792236,0.3640109896659851,0.469854474067688,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4636174738407135,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4469854533672333,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۸","boundary":[0.4469854533672333,0.3640109896659851,0.4636174738407135,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.3640109896659851},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3640109896659851},{"x":0.44490644335746765,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4407484531402588,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4407484531402588,0.3640109896659851,0.44490644335746765,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخترفیلی","boundary":[0.8087317943572998,0.3859890103340149,0.8627858757972717,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7983368039131165,0.3859890103340149,0.8024948239326477,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3997252881526947},{"x":0.777546763420105,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.777546763420105,0.3859890103340149,0.7920997738838196,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7713097929954529,0.3859890103340149,0.7754677534103394,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3859890103340149},{"x":0.765072762966156,"y":0.3859890103340149},{"x":0.765072762966156,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادیب","boundary":[0.7359667420387268,0.3859890103340149,0.765072762966156,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6839916706085205,0.3859890103340149,0.7297297120094299,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6715176701545715,0.3859890103340149,0.6756756901741028,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸۲","boundary":[0.6528066396713257,0.3859890103340149,0.6694386601448059,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6465696692466736,0.3859890103340149,0.6507276296615601,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادیب","boundary":[0.6112266182899475,0.3859890103340149,0.6403326392173767,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3859890103340149},{"x":0.602910578250885,"y":0.3859890103340149},{"x":0.602910578250885,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.5571725368499756,0.3859890103340149,0.602910578250885,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5467775464057922,0.3859890103340149,0.5509355664253235,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۳","boundary":[0.5280665159225464,0.3859890103340149,0.5446985363960266,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5218295454978943,0.3859890103340149,0.5259875059127808,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3997252881526947},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افسرده","boundary":[0.47401246428489685,0.3859890103340149,0.5155925154685974,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3859890103340149},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3859890103340149},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4636174738407135,0.3859890103340149,0.46777546405792236,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3997252881526947},{"x":0.442827433347702,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۴","boundary":[0.442827433347702,0.3859890103340149,0.4615384638309479,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3859890103340149},{"x":0.442827433347702,"y":0.3859890103340149},{"x":0.442827433347702,"y":0.3997252881526947},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43866944313049316,0.3859890103340149,0.442827433347702,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8295218348503113,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اورنگ","boundary":[0.8295218348503113,0.4065934121608734,0.8627858757972717,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8212057948112488,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7754677534103394,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.7754677534103394,0.4065934121608734,0.8212057948112488,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7692307829856873,"y":0.42032966017723083},{"x":0.765072762966156,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.765072762966156,0.4065934121608734,0.7692307829856873,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7609147429466248,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7463617324829102,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۶","boundary":[0.7463617324829102,0.4065934121608734,0.7609147429466248,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7442827224731445,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7401247620582581,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7401247620582581,0.4065934121608734,0.7442827224731445,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.6985446810722351,0.4065934121608734,0.7318087220191956,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6902287006378174,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6881496906280518,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6881496906280518,0.4065934121608734,0.6902287006378174,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6839916706085205,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6673596501350403,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.6673596501350403,0.4065934121608734,0.6839916706085205,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6652806401252747,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6611226797103882,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6611226797103882,0.4065934121608734,0.6652806401252747,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6548856496810913,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6257796287536621,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایقان","boundary":[0.6257796287536621,0.4065934121608734,0.6548856496810913,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6195425987243652,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6153846383094788,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6153846383094788,0.4065934121608734,0.6195425987243652,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6091476082801819,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5966736078262329,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۱","boundary":[0.5966736078262329,0.4065934121608734,0.6091476082801819,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5945945978164673,"y":0.42032966017723083},{"x":0.590436577796936,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.590436577796936,0.4065934121608734,0.5945945978164673,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44093406200408936},{"x":0.8565488457679749,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.4285714328289032,0.8627858757972717,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44093406200408936},{"x":0.82536381483078,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بدیع","boundary":[0.82536381483078,0.4285714328289032,0.8503118753433228,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8170478343963623,"y":0.44093406200408936},{"x":0.812889814376831,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.812889814376831,0.4285714328289032,0.8170478343963623,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8087317943572998,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8087317943572998,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7941787838935852,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۲","boundary":[0.7941787838935852,0.42719781398773193,0.8087317943572998,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7920997738838196,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7920997738838196,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7879418134689331,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7879418134689331,0.42719781398773193,0.7920997738838196,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7817047834396362,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7817047834396362,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7609147429466248,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7609147429466248,0.42719781398773193,0.7817047834396362,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7588357329368591,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7588357329368591,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7359667420387268,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقبال","boundary":[0.7359667420387268,0.42719781398773193,0.7588357329368591,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7193347215652466,"y":0.44093406200408936},{"x":0.717255711555481,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.717255711555481,0.42719781398773193,0.7193347215652466,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7130976915359497,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7130976915359497,"y":0.44093406200408936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۹۳","boundary":[0.6985446810722351,0.42719781398773193,0.7130976915359497,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6943867206573486,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6943867206573486,"y":0.44093406200408936},{"x":0.692307710647583,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.42719781398773193,0.6943867206573486,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6839916706085205,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6839916706085205,"y":0.44093406200408936},{"x":0.6528066396713257,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهایی","boundary":[0.6528066396713257,0.42719781398773193,0.6839916706085205,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.42719781398773193},{"x":0.644490659236908,"y":0.42719781398773193},{"x":0.644490659236908,"y":0.44093406200408936},{"x":0.6008316278457642,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6008316278457642,0.42719781398773193,0.644490659236908,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5925155878067017,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5925155878067017,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5883575677871704,0.42719781398773193,0.5925155878067017,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5862785577774048,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5862785577774048,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5696465969085693,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۵","boundary":[0.5696465969085693,0.42719781398773193,0.5862785577774048,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5634095668792725,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5634095668792725,0.42719781398773193,0.5675675868988037,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5571725368499756,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5571725368499756,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5280665159225464,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیدل","boundary":[0.5280665159225464,0.42719781398773193,0.5571725368499756,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5197505354881287,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4395604431629181},{"x":0.517671525478363,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.517671525478363,0.42719781398773193,0.5197505354881287,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5135135054588318,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4395604431629181},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷","boundary":[0.49688148498535156,0.42719781398773193,0.5135135054588318,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4948025047779083,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4906444847583771,0.42719781398773193,0.4948025047779083,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4844074845314026,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4395604431629181},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینوا","boundary":[0.45945945382118225,0.42719781398773193,0.4844074845314026,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.42719781398773193},{"x":0.45322245359420776,"y":0.42719781398773193},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4490644633769989,0.42719781398773193,0.45322245359420776,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.42719781398773193},{"x":0.442827433347702,"y":0.42719781398773193},{"x":0.442827433347702,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۱","boundary":[0.4199584126472473,0.42719781398773193,0.442827433347702,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4178794324398041,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4137214124202728,0.42719781398773193,0.4178794324398041,0.4395604431629181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44093406200408936},{"x":0.4137214124202728,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4087214124202728,0.31580218601226806,0.8677858757972717,0.44793406200408936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.450549453496933},{"x":0.8503118753433228,"y":0.450549453496933},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروین","boundary":[0.8170478343963623,0.450549453496933,0.8503118753433228,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8087317943572998,"y":0.450549453496933},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.7629937529563904,0.4491758346557617,0.8087317943572998,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7567567825317383,"y":0.46291208267211914},{"x":0.752598762512207,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.752598762512207,0.4491758346557617,0.7567567825317383,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۲","boundary":[0.7255717515945435,0.4491758346557617,0.7484407424926758,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7214137315750122,"y":0.46291208267211914},{"x":0.717255711555481,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.717255711555481,0.4491758346557617,0.7214137315750122,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6673596501350403,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پریشان","boundary":[0.6673596501350403,0.4491758346557617,0.7089397311210632,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6611226797103882,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6569646596908569,0.44780218601226807,0.6611226797103882,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6528066396713257,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۳","boundary":[0.6278586387634277,0.44780218601226807,0.6528066396713257,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6257796287536621,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6216216087341309,0.44780218601226807,0.6257796287536621,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.47252747416496277,0.8627858757972717,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکی","boundary":[0.8191268444061279,0.47252747416496277,0.8503118753433228,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4711538553237915},{"x":0.812889814376831,"y":0.4711538553237915},{"x":0.812889814376831,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.7671517729759216,0.4711538553237915,0.812889814376831,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7567567825317383,0.4711538553237915,0.7588357329368591,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.4711538553237915},{"x":0.752598762512207,"y":0.4711538553237915},{"x":0.752598762512207,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۴","boundary":[0.7276507019996643,0.4711538553237915,0.752598762512207,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7214137315750122,0.4711538553237915,0.7255717515945435,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.6777547001838684,0.4711538553237915,0.7130976915359497,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6652806401252747,0.4711538553237915,0.6694386601448059,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۶","boundary":[0.6382536292076111,0.4711538553237915,0.6632016897201538,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4848901033401489},{"x":0.632016658782959,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.632016658782959,0.4711538553237915,0.6361746191978455,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5082417726516724},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.49450549483299255,0.8627858757972717,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5082417726516724},{"x":0.82536381483078,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.82536381483078,0.49450549483299255,0.8503118753433228,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5082417726516724},{"x":0.812889814376831,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.812889814376831,0.49450549483299255,0.8170478343963623,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۸","boundary":[0.7858628034591675,0.49450549483299255,0.8108108043670654,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7796257734298706,0.49450549483299255,0.7817047834396362,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7713097929954529,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5082417726516724},{"x":0.752598762512207,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ثریا","boundary":[0.752598762512207,0.49450549483299255,0.7713097929954529,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7442827224731445,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7422037124633789,0.49450549483299255,0.7442827224731445,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۰","boundary":[0.7130976915359497,0.49450549483299255,0.7359667420387268,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7068607211112976,0.49450549483299255,0.7089397311210632,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.5164835453033447,0.8627858757972717,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.8170478343963623,0.5164835453033447,0.8503118753433228,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8066527843475342,0.5164835453033447,0.8087317943572998,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5302197933197021},{"x":0.777546763420105,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۱۱","boundary":[0.777546763420105,0.5164835453033447,0.8004158139228821,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7713097929954529,0.5164835453033447,0.7754677534103394,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانگیر","boundary":[0.7151767015457153,0.5164835453033447,0.7629937529563904,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6632016897201538,0.5164835453033447,0.7089397311210632,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6528066396713257,0.5164835453033447,0.6548856496810913,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۲","boundary":[0.6237006187438965,0.5164835453033447,0.6486486196517944,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6174635887145996,0.5164835453033447,0.6216216087341309,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.5384615659713745,0.8627858757972717,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجاب","boundary":[0.8170478343963623,0.5384615659713745,0.8523908257484436,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8004158139228821,0.5384615659713745,0.8045738339424133,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۵","boundary":[0.7733888030052185,0.5384615659713745,0.7962577939033508,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5535714030265808},{"x":0.765072762966156,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.765072762966156,0.5384615659713745,0.7692307829856873,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسرت","boundary":[0.7151767015457153,0.5384615659713745,0.7588357329368591,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5535714030265808},{"x":0.704781711101532,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.704781711101532,0.5384615659713745,0.7089397311210632,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۱۸","boundary":[0.6777547001838684,0.5384615659713745,0.7027027010917664,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6715176701545715,0.5384615659713745,0.6735966801643372,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6299376487731934,0.5384615659713745,0.6632016897201538,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.5779625773429871,0.5384615659713745,0.6216216087341309,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5675675868988037,0.5384615659713745,0.5696465969085693,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۰","boundary":[0.5384615659713745,0.5384615659713745,0.5613305568695068,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5322245359420776,0.5384615659713745,0.5343035459518433,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حشمت","boundary":[0.4802494943141937,0.5384615659713745,0.5239084959030151,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرقانی","boundary":[0.4345114231109619,0.5384615659713745,0.4719334840774536,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5535714030265808},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42411643266677856,0.5384615659713745,0.4282744228839874,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5535714030265808},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۱","boundary":[0.3970893919467926,0.5384615659713745,0.4199584126472473,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5384615659713745},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5384615659713745},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5535714030265808},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3887733817100525,0.5384615659713745,0.39293140172958374,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5384615659713745},{"x":0.382536381483078,"y":0.5384615659713745},{"x":0.382536381483078,"y":0.5535714030265808},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حشمت","boundary":[0.3367983400821686,0.5384615659713745,0.382536381483078,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.5384615659713745},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5384615659713745},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5535714030265808},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.2785862684249878,0.5384615659713745,0.3305613398551941,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5535714030265808},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26819127798080444,0.5384615659713745,0.2723492681980133,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5535714030265808},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۲","boundary":[0.23908524215221405,0.5384615659713745,0.2640332579612732,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.5384615659713745},{"x":0.234927237033844,"y":0.5384615659713745},{"x":0.234927237033844,"y":0.5535714030265808},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23284822702407837,0.5384615659713745,0.234927237033844,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5728021860122681},{"x":0.82536381483078,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.82536381483078,0.5590659379959106,0.8627858757972717,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8149688243865967,0.5590659379959106,0.8191268444061279,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5590659379959106},{"x":0.812889814376831,"y":0.5590659379959106},{"x":0.812889814376831,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۵","boundary":[0.7879418134689331,0.5590659379959106,0.812889814376831,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7796257734298706,0.5590659379959106,0.7837837934494019,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.593406617641449},{"x":0.8565488457679749,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.5782967209815979,0.8627858757972717,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8503118753433228,"y":0.593406617641449},{"x":0.8212057948112488,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خادم","boundary":[0.8212057948112488,0.5782967209815979,0.8503118753433228,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5782967209815979},{"x":0.812889814376831,"y":0.5782967209815979},{"x":0.812889814376831,"y":0.593406617641449},{"x":0.8108108043670654,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8108108043670654,0.5782967209815979,0.812889814376831,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8066527843475342,"y":0.593406617641449},{"x":0.7817047834396362,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۲۷","boundary":[0.7817047834396362,0.5782967209815979,0.8066527843475342,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7796257734298706,"y":0.593406617641449},{"x":0.7754677534103394,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7754677534103394,0.5782967209815979,0.7796257734298706,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7671517729759216,"y":0.593406617641449},{"x":0.7338877320289612,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.7338877320289612,0.5782967209815979,0.7671517729759216,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7276507019996643,"y":0.593406617641449},{"x":0.7234927415847778,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7234927415847778,0.5782967209815979,0.7276507019996643,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7193347215652466,"y":0.593406617641449},{"x":0.6964656710624695,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۸","boundary":[0.6964656710624695,0.5782967209815979,0.7193347215652466,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5782967209815979},{"x":0.692307710647583,"y":0.5782967209815979},{"x":0.692307710647583,"y":0.593406617641449},{"x":0.6881496906280518,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6881496906280518,0.5782967209815979,0.692307710647583,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6819126605987549,"y":0.593406617641449},{"x":0.6569646596908569,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خرم","boundary":[0.6569646596908569,0.5782967209815979,0.6819126605987549,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6486486196517944,"y":0.593406617641449},{"x":0.6465696692466736,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6465696692466736,0.5782967209815979,0.6486486196517944,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6424116492271423,"y":0.593406617641449},{"x":0.6174635887145996,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۹","boundary":[0.6174635887145996,0.5782967209815979,0.6424116492271423,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.593406617641449},{"x":0.6112266182899475,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6112266182899475,0.5782967209815979,0.6153846383094788,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5782967209815979},{"x":0.602910578250885,"y":0.5782967209815979},{"x":0.602910578250885,"y":0.593406617641449},{"x":0.5613305568695068,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرسند","boundary":[0.5613305568695068,0.5782967209815979,0.602910578250885,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5530145764350891,"y":0.593406617641449},{"x":0.5488565564155579,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5488565564155579,0.5782967209815979,0.5530145764350891,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5446985363960266,"y":0.593406617641449},{"x":0.5218295454978943,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۱","boundary":[0.5218295454978943,0.5782967209815979,0.5446985363960266,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5782967209815979},{"x":0.517671525478363,"y":0.5782967209815979},{"x":0.517671525478363,"y":0.593406617641449},{"x":0.5135135054588318,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5135135054588318,0.5782967209815979,0.517671525478363,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8565488457679749,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.6016483306884766,0.8627858757972717,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"داور","boundary":[0.8274428248405457,0.6016483306884766,0.8503118753433228,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8170478343963623,0.6016483306884766,0.8212057948112488,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6016483306884766},{"x":0.812889814376831,"y":0.6016483306884766},{"x":0.812889814376831,"y":0.6167582273483276},{"x":0.790020763874054,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۲","boundary":[0.790020763874054,0.6016483306884766,0.812889814376831,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7817047834396362,0.6016483306884766,0.7858628034591675,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.7401247620582581,0.6016483306884766,0.7754677534103394,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7297297120094299,0.6016483306884766,0.7318087220191956,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۴","boundary":[0.7006236910820007,0.6016483306884766,0.7255717515945435,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6943867206573486,0.6016483306884766,0.6985446810722351,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8565488457679749,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.625,0.8627858757972717,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.625},{"x":0.8503118753433228,"y":0.625},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.8316008448600769,0.625,0.8503118753433228,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.625},{"x":0.82536381483078,"y":0.625},{"x":0.82536381483078,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8212057948112488,0.625,0.82536381483078,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.625},{"x":0.8191268444061279,"y":0.625},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۶","boundary":[0.7941787838935852,0.625,0.8191268444061279,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.625},{"x":0.790020763874054,"y":0.625},{"x":0.790020763874054,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7858628034591675,0.625,0.790020763874054,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8565488457679749,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.6469780206680298,0.8627858757972717,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راغب","boundary":[0.8212057948112488,0.6469780206680298,0.8503118753433228,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6469780206680298},{"x":0.812889814376831,"y":0.6469780206680298},{"x":0.812889814376831,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8087317943572998,0.6469780206680298,0.812889814376831,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸","boundary":[0.7817047834396362,0.6469780206680298,0.8066527843475342,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6469780206680298},{"x":0.777546763420105,"y":0.6469780206680298},{"x":0.777546763420105,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7754677534103394,0.6469780206680298,0.777546763420105,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحمت","boundary":[0.7276507019996643,0.6469780206680298,0.7671517729759216,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6607142686843872},{"x":0.717255711555481,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.717255711555481,0.6469780206680298,0.7214137315750122,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹","boundary":[0.6881496906280518,0.6469780206680298,0.7130976915359497,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6819126605987549,0.6469780206680298,0.6860706806182861,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6607142686843872},{"x":0.632016658782959,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رخصت","boundary":[0.632016658782959,0.6469780206680298,0.6756756901741028,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6216216087341309,0.6469780206680298,0.6257796287536621,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۴۱","boundary":[0.5945945978164673,0.6469780206680298,0.6174635887145996,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6469780206680298},{"x":0.590436577796936,"y":0.6469780206680298},{"x":0.590436577796936,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5862785577774048,0.6469780206680298,0.590436577796936,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روحانی","boundary":[0.5363825559616089,0.6469780206680298,0.5779625773429871,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5259875059127808,0.6469780206680298,0.5280665159225464,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6607142686843872},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۴۳","boundary":[0.49688148498535156,0.6469780206680298,0.5218295454978943,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4906444847583771,0.6469780206680298,0.4948025047779083,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6469780206680298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6469780206680298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.4490644633769989,0.6469780206680298,0.48232847452163696,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6607142686843872},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43866944313049316,0.6469780206680298,0.4407484531402588,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6607142686843872},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۴۴","boundary":[0.40956342220306396,0.6469780206680298,0.4345114231109619,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6469780206680298},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6469780206680298},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4033263921737671,0.6469780206680298,0.40748441219329834,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6469780206680298},{"x":0.395010381937027,"y":0.6469780206680298},{"x":0.395010381937027,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رونق","boundary":[0.3679833710193634,0.6469780206680298,0.395010381937027,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6607142686843872},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35758835077285767,0.6469780206680298,0.3617463707923889,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6607142686843872},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۵","boundary":[0.32848232984542847,0.6469780206680298,0.3534303605556488,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6469780206680298},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6469780206680298},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6607142686843872},{"x":0.322245329618454,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.322245329618454,0.6469780206680298,0.32640331983566284,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.682692289352417},{"x":0.8565488457679749,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.6703296899795532,0.8627858757972717,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8503118753433228,"y":0.682692289352417},{"x":0.82536381483078,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زلال","boundary":[0.82536381483078,0.6703296899795532,0.8503118753433228,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8170478343963623,"y":0.682692289352417},{"x":0.812889814376831,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8149688243865967,0.6689560413360596,0.8170478343963623,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8108108043670654,"y":0.682692289352417},{"x":0.7858628034591675,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۴۶","boundary":[0.7879418134689331,0.6689560413360596,0.8108108043670654,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7796257734298706,0.6689560413360596,0.7837837934494019,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.6909340620040894,0.8627858757972717,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکت","boundary":[0.8087317943572998,0.6909340620040894,0.8503118753433228,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7962577939033508,0.6909340620040894,0.8004158139228821,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۸","boundary":[0.7692307829856873,0.6909340620040894,0.7941787838935852,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6909340620040894},{"x":0.765072762966156,"y":0.6909340620040894},{"x":0.765072762966156,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7629937529563904,0.6909340620040894,0.765072762966156,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکت","boundary":[0.7110186815261841,0.6909340620040894,0.7546777725219727,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6909340620040894},{"x":0.704781711101532,"y":0.6909340620040894},{"x":0.704781711101532,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.6528066396713257,0.6909340620040894,0.704781711101532,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6909340620040894},{"x":0.644490659236908,"y":0.6909340620040894},{"x":0.644490659236908,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6424116492271423,0.6909340620040894,0.644490659236908,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰","boundary":[0.6133056282997131,0.6909340620040894,0.6361746191978455,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6909340620040894},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6070685982704163,0.6909340620040894,0.6112266182899475,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالک","boundary":[0.5592515468597412,0.6909340620040894,0.5987526178359985,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5467775464057922,0.6909340620040894,0.5509355664253235,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۵۲","boundary":[0.5197505354881287,0.6909340620040894,0.5446985363960266,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5135135054588318,0.6909340620040894,0.5155925154685974,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7060439586639404},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساعی","boundary":[0.46569645404815674,0.6909340620040894,0.5051975250244141,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4553014636039734,0.6909340620040894,0.4573804438114166,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.6909340620040894},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6909340620040894},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۳","boundary":[0.4261954128742218,0.6909340620040894,0.45114344358444214,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.6909340620040894},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6909340620040894},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4199584126472473,0.6909340620040894,0.42411643266677856,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7060439586639404},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سحاب","boundary":[0.3679833710193634,0.6909340620040894,0.4137214124202728,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7060439586639404},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35550934076309204,0.6909340620040894,0.3596673607826233,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7060439586639404},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۴","boundary":[0.32848232984542847,0.6909340620040894,0.3534303605556488,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7060439586639404},{"x":0.322245329618454,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.322245329618454,0.6909340620040894,0.3243243098258972,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6909340620040894},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6909340620040894},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7060439586639404},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرور","boundary":[0.2785862684249878,0.6909340620040894,0.31392931938171387,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.6909340620040894},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6909340620040894},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7060439586639404},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26819127798080444,0.6909340620040894,0.2723492681980133,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6909340620040894},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6909340620040894},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7060439586639404},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۵","boundary":[0.23908524215221405,0.6909340620040894,0.2640332579612732,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.6909340620040894},{"x":0.234927237033844,"y":0.6909340620040894},{"x":0.234927237033844,"y":0.7060439586639404},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23284822702407837,0.6909340620040894,0.234927237033844,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامی","boundary":[0.8232848048210144,0.7115384340286255,0.8627858757972717,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7252747416496277},{"x":0.812889814376831,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.812889814376831,0.7115384340286255,0.8170478343963623,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۸","boundary":[0.7858628034591675,0.7115384340286255,0.8087317943572998,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7252747416496277},{"x":0.777546763420105,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.777546763420105,0.7115384340286255,0.7817047834396362,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.7380457520484924,0.7115384340286255,0.7692307829856873,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7276507019996643,0.7115384340286255,0.7318087220191956,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۹","boundary":[0.6985446810722351,0.7115384340286255,0.7234927415847778,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7252747416496277},{"x":0.692307710647583,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.7115384340286255,0.6964656710624695,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهیل","boundary":[0.6486486196517944,0.7115384340286255,0.6860706806182861,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6382536292076111,0.7115384340286255,0.6424116492271423,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۱","boundary":[0.6112266182899475,0.7115384340286255,0.6340956091880798,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6049895882606506,0.7115384340286255,0.6091476082801819,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.7321428656578064,0.8627858757972717,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شارق","boundary":[0.8191268444061279,0.7321428656578064,0.8503118753433228,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7321428656578064},{"x":0.812889814376831,"y":0.7321428656578064},{"x":0.812889814376831,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8087317943572998,0.7321428656578064,0.812889814376831,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۶۲","boundary":[0.7817047834396362,0.7321428656578064,0.8045738339424133,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7321428656578064},{"x":0.777546763420105,"y":0.7321428656578064},{"x":0.777546763420105,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7733888030052185,0.7321428656578064,0.777546763420105,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شایق","boundary":[0.7359667420387268,0.7321428656578064,0.7671517729759216,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7255717515945435,0.7321428656578064,0.7297297120094299,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۳","boundary":[0.6985446810722351,0.7321428656578064,0.7214137315750122,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7458791136741638},{"x":0.692307710647583,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.7321428656578064,0.6943867206573486,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعاع","boundary":[0.6548856496810913,0.7321428656578064,0.6839916706085205,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7458791136741638},{"x":0.644490659236908,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.644490659236908,0.7321428656578064,0.6465696692466736,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۶۴","boundary":[0.6174635887145996,0.7321428656578064,0.6403326392173767,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6091476082801819,0.7321428656578064,0.6133056282997131,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.7321428656578064},{"x":0.602910578250885,"y":0.7321428656578064},{"x":0.602910578250885,"y":0.7458791136741638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعری","boundary":[0.5654885768890381,0.7321428656578064,0.602910578250885,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7458791136741638},{"x":0.55509352684021,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.55509352684021,0.7321428656578064,0.5592515468597412,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7458791136741638},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۷","boundary":[0.5280665159225464,0.7321428656578064,0.5509355664253235,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7458791136741638},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5218295454978943,0.7321428656578064,0.5239084959030151,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7458791136741638},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمیم","boundary":[0.47401246428489685,0.7321428656578064,0.5135135054588318,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7321428656578064},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7321428656578064},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7458791136741638},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4636174738407135,0.7321428656578064,0.46569645404815674,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7321428656578064},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7321428656578064},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7458791136741638},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۶۹","boundary":[0.43659043312072754,0.7321428656578064,0.45945945382118225,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7458791136741638},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4282744228839874,0.7321428656578064,0.4324324429035187,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.7321428656578064},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7321428656578064},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7458791136741638},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهاب","boundary":[0.3804573714733124,0.7321428656578064,0.42203742265701294,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7321428656578064},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7321428656578064},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7458791136741638},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37006238102912903,0.7321428656578064,0.37214136123657227,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7321428656578064},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7321428656578064},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7458791136741638},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۷۰","boundary":[0.34095633029937744,0.7321428656578064,0.36382535099983215,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7458791136741638},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33471933007240295,0.7321428656578064,0.3367983400821686,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7321428656578064},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7321428656578064},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7458791136741638},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوریده","boundary":[0.2785862684249878,0.7321428656578064,0.32640331983566284,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7458791136741638},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26819127798080444,0.7321428656578064,0.2702702581882477,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7321428656578064},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7321428656578064},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7458791136741638},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7321428656578064,0.26195424795150757,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7321428656578064},{"x":0.234927237033844,"y":0.7321428656578064},{"x":0.234927237033844,"y":0.7458791136741638},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23284822702407837,0.7321428656578064,0.234927237033844,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.8316008448600769,0.7527472376823425,0.8627858757972717,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8191268444061279,0.7527472376823425,0.8232848048210144,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۴","boundary":[0.7920997738838196,0.7527472376823425,0.8170478343963623,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7858628034591675,0.7527472376823425,0.7879418134689331,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7527472376823425},{"x":0.777546763420105,"y":0.7527472376823425},{"x":0.777546763420105,"y":0.7664835453033447},{"x":0.752598762512207,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوا","boundary":[0.752598762512207,0.7527472376823425,0.777546763420105,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7422037124633789,0.7527472376823425,0.7442827224731445,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۶","boundary":[0.7151767015457153,0.7527472376823425,0.7380457520484924,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7068607211112976,0.7527472376823425,0.7110186815261841,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.7719780206680298,0.8627858757972717,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7870879173278809},{"x":0.82536381483078,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.82536381483078,0.7719780206680298,0.8503118753433228,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7870879173278809},{"x":0.812889814376831,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.812889814376831,0.7719780206680298,0.8170478343963623,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۷","boundary":[0.7858628034591675,0.7719780206680298,0.8108108043670654,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7796257734298706,0.7719780206680298,0.7817047834396362,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.7380457520484924,0.7719780206680298,0.7713097929954529,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7255717515945435,0.7719780206680298,0.7297297120094299,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۹","boundary":[0.6985446810722351,0.7719780206680298,0.7234927415847778,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7870879173278809},{"x":0.692307710647583,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.7719780206680298,0.6943867206573486,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صبا","boundary":[0.6632016897201538,0.7719780206680298,0.6839916706085205,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6528066396713257,0.7719780206680298,0.6569646596908569,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸۱","boundary":[0.6237006187438965,0.7719780206680298,0.6465696692466736,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6174635887145996,0.7719780206680298,0.6216216087341309,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صبورا","boundary":[0.5696465969085693,0.7719780206680298,0.6112266182899475,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5592515468597412,0.7719780206680298,0.5634095668792725,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۲","boundary":[0.5322245359420776,0.7719780206680298,0.5571725368499756,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5239084959030151,0.7719780206680298,0.5280665159225464,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7719780206680298},{"x":0.517671525478363,"y":0.7719780206680298},{"x":0.517671525478363,"y":0.7870879173278809},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفا","boundary":[0.4906444847583771,0.7719780206680298,0.517671525478363,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7719780206680298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7719780206680298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7870879173278809},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4802494943141937,0.7719780206680298,0.48232847452163696,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7870879173278809},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۳","boundary":[0.45114344358444214,0.7719780206680298,0.4760914742946625,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7870879173278809},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44490644335746765,0.7719780206680298,0.4469854533672333,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7719780206680298},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7719780206680298},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7870879173278809},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفا","boundary":[0.40956342220306396,0.7719780206680298,0.43659043312072754,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3991684019565582,0.7719780206680298,0.4033263921737671,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7870879173278809},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۶","boundary":[0.37214136123657227,0.7719780206680298,0.3970893919467926,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7870879173278809},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36382535099983215,0.7719780206680298,0.3679833710193634,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.7719780206680298},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7719780206680298},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"صفا","boundary":[0.3305613398551941,0.7719780206680298,0.35758835077285767,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7719780206680298},{"x":0.322245329618454,"y":0.7719780206680298},{"x":0.322245329618454,"y":0.7870879173278809},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32016631960868835,0.7719780206680298,0.322245329618454,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7870879173278809},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۸","boundary":[0.29106029868125916,0.7719780206680298,0.3160083293914795,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.7719780206680298},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7719780206680298},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7870879173278809},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.28482329845428467,0.7719780206680298,0.28898128867149353,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7719780206680298},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7719780206680298},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7870879173278809},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.23284822702407837,0.7719780206680298,0.27650728821754456,0.7870879173278809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.791208803653717},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.229927237033844,0.43805494832992553,0.8677858757972717,0.798208803653717],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8063187003135681},{"x":0.82536381483078,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"(","boundary":[0.82536381483078,0.7939560413360596,0.8295218348503113,0.8063187003135681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.8316008448600769,0.7939560413360596,0.8544698357582092,0.8063187003135681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":")","boundary":[0.8607068657875061,0.7939560413360596,0.8627858757972717,0.8063187003135681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8063187003135681},{"x":0.82536381483078,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.82036381483078,0.7869560413360596,0.8677858757972717,0.8133187003135681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.8131868243217468,0.8627858757972717,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"ضياء","boundary":[0.8232848048210144,0.8131868243217468,0.8503118753433228,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8269230723381042},{"x":0.812889814376831,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.812889814376831,0.8131868243217468,0.8170478343963623,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۱۹۱","boundary":[0.7858628034591675,0.8131868243217468,0.8087317943572998,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8269230723381042},{"x":0.777546763420105,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.777546763420105,0.8131868243217468,0.7817047834396362,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ضیایی","boundary":[0.7318087220191956,0.8131868243217468,0.7692307829856873,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7214137315750122,0.8131868243217468,0.7255717515945435,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8131868243217468},{"x":0.717255711555481,"y":0.8131868243217468},{"x":0.717255711555481,"y":0.8269230723381042},{"x":0.692307710647583,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۱۹۲","boundary":[0.692307710647583,0.8131868243217468,0.717255711555481,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8269230723381042},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6860706806182861,0.8131868243217468,0.6902287006378174,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.8351648449897766,0.8627858757972717,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طالب","boundary":[0.8191268444061279,0.8351648449897766,0.8503118753433228,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.8351648449897766},{"x":0.812889814376831,"y":0.8351648449897766},{"x":0.812889814376831,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8087317943572998,0.8351648449897766,0.812889814376831,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۴","boundary":[0.7796257734298706,0.8351648449897766,0.8045738339424133,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8351648449897766},{"x":0.777546763420105,"y":0.8351648449897766},{"x":0.777546763420105,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7733888030052185,0.8351648449897766,0.777546763420105,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.8351648449897766},{"x":0.765072762966156,"y":0.8351648449897766},{"x":0.765072762966156,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طالع","boundary":[0.7401247620582581,0.8351648449897766,0.765072762966156,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7276507019996643,0.8351648449897766,0.7318087220191956,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۵","boundary":[0.7006236910820007,0.8351648449897766,0.7255717515945435,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8502747416496277},{"x":0.692307710647583,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.8351648449897766,0.6964656710624695,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طایر","boundary":[0.6611226797103882,0.8351648449897766,0.6860706806182861,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6486486196517944,0.8351648449897766,0.6528066396713257,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۷","boundary":[0.6216216087341309,0.8351648449897766,0.6465696692466736,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6153846383094788,0.8351648449897766,0.6174635887145996,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"طيب","boundary":[0.5779625773429871,0.8351648449897766,0.6070685982704163,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5675675868988037,0.8351648449897766,0.5717255473136902,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۹","boundary":[0.5384615659713745,0.8351648449897766,0.5634095668792725,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5322245359420776,0.8351648449897766,0.5363825559616089,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.8571428656578064,0.8627858757972717,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.8274428248405457,0.8571428656578064,0.8482328653335571,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.8571428656578064},{"x":0.812889814376831,"y":0.8571428656578064},{"x":0.812889814376831,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8087317943572998,0.8571428656578064,0.812889814376831,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8722527623176575},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.7796257734298706,0.8571428656578064,0.8045738339424133,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8571428656578064},{"x":0.777546763420105,"y":0.8571428656578064},{"x":0.777546763420105,"y":0.8722527623176575},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7754677534103394,0.8571428656578064,0.777546763420105,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8722527623176575},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاشق","boundary":[0.7338877320289612,0.8571428656578064,0.7671517729759216,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8722527623176575},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7234927415847778,0.8571428656578064,0.7276507019996643,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.6943867206573486,0.8571428656578064,0.7193347215652466,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8571428656578064},{"x":0.692307710647583,"y":0.8571428656578064},{"x":0.692307710647583,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6881496906280518,0.8571428656578064,0.692307710647583,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشرت","boundary":[0.6424116492271423,0.8571428656578064,0.6798336505889893,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8722527623176575},{"x":0.632016658782959,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.632016658782959,0.8571428656578064,0.6340956091880798,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.6008316278457642,0.8571428656578064,0.6278586387634277,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5966736078262329,0.8571428656578064,0.6008316278457642,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عطارد","boundary":[0.5530145764350891,0.8571428656578064,0.5883575677871704,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8722527623176575},{"x":0.542619526386261,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.542619526386261,0.8571428656578064,0.5467775464057922,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۵","boundary":[0.5135135054588318,0.8571428656578064,0.5405405163764954,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5072765350341797,0.8571428656578064,0.5114344954490662,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8722527623176575},{"x":0.469854474067688,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقاب","boundary":[0.469854474067688,0.8571428656578064,0.5010395050048828,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8722527623176575},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45945945382118225,0.8571428656578064,0.4636174738407135,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8722527623176575},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۷","boundary":[0.4282744228839874,0.8571428656578064,0.4553014636039734,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8722527623176575},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42411643266677856,0.8571428656578064,0.4261954128742218,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.8571428656578064},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8571428656578064},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8722527623176575},{"x":0.3804573714733124,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.3804573714733124,0.8571428656578064,0.41580042243003845,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.8571428656578064},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8571428656578064},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8722527623176575},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37006238102912903,0.8571428656578064,0.37214136123657227,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8722527623176575},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۸","boundary":[0.3388773500919342,0.8571428656578064,0.3659043610095978,0.8722527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8722527623176575},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33471933007240295,0.8571428656578064,0.3367983400821686,0.8722527623176575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5},{"languageCode":"ar","confidence":0.3199999928474426},{"languageCode":"ckb","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8722527623176575},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.32971933007240295,0.8061868243217468,0.8677858757972717,0.8792527623176575],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/tPwXdSTeSxkDJznw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/SFptUhtpcdrCmsTl.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/SOONqYwvMqcncUoL.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0004736969376799966,0.0001526536655786273,0.9981958713600888,0.9994281035029627]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13324175775051117},{"x":0.8565488457679749,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.11813186854124069,0.8627858757972717,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8503118753433228,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13324175775051117},{"x":0.8336798548698425,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"غرا","boundary":[0.8336798548698425,0.11813186854124069,0.8503118753433228,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8274428248405457,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8274428248405457,"y":0.13324175775051117},{"x":0.8232848048210144,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8232848048210144,0.11813186854124069,0.8274428248405457,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8191268444061279,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8191268444061279,"y":0.13324175775051117},{"x":0.7941787838935852,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"۲۰۹","boundary":[0.7941787838935852,0.11813186854124069,0.8191268444061279,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7920997738838196,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7920997738838196,"y":0.13324175775051117},{"x":0.7879418134689331,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7879418134689331,0.11813186854124069,0.7920997738838196,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8627858757972717,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8565488457679749,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.14010989665985107,0.8627858757972717,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8503118753433228,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فانی","boundary":[0.8191268444061279,0.14010989665985107,0.8503118753433228,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8108108043670654,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8108108043670654,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7463617324829102,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرودشتی","boundary":[0.7463617324829102,0.14010989665985107,0.8108108043670654,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7401247620582581,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7401247620582581,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7359667420387268,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7359667420387268,0.14010989665985107,0.7401247620582581,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7318087220191956,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7318087220191956,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7068607211112976,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۳","boundary":[0.7068607211112976,0.14010989665985107,0.7318087220191956,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.14010989665985107},{"x":0.704781711101532,"y":0.14010989665985107},{"x":0.704781711101532,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7006236910820007,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7006236910820007,0.14010989665985107,0.704781711101532,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6943867206573486,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6943867206573486,"y":0.15796703100204468},{"x":0.644490659236908,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتوحی","boundary":[0.644490659236908,0.14010989665985107,0.6943867206573486,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6382536292076111,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6340956091880798,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6340956091880798,0.14010989665985107,0.6382536292076111,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6299376487731934,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6299376487731934,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6049895882606506,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۵","boundary":[0.6049895882606506,0.14010989665985107,0.6299376487731934,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.14010989665985107},{"x":0.602910578250885,"y":0.14010989665985107},{"x":0.602910578250885,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5987526178359985,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5987526178359985,0.14010989665985107,0.602910578250885,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5925155878067017,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5925155878067017,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فخار","boundary":[0.5571725368499756,0.14010989665985107,0.5925155878067017,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5509355664253235,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5509355664253235,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5467775464057922,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5467775464057922,0.14010989665985107,0.5509355664253235,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5446985363960266,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5446985363960266,"y":0.15796703100204468},{"x":0.517671525478363,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۱۷","boundary":[0.517671525478363,0.14010989665985107,0.5446985363960266,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5155925154685974,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5155925154685974,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5135135054588318,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5135135054588318,0.14010989665985107,0.5155925154685974,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5051975250244141,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5051975250244141,"y":0.15796703100204468},{"x":0.4636174738407135,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فدایی","boundary":[0.4636174738407135,0.14010989665985107,0.5051975250244141,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4573804438114166,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4573804438114166,"y":0.15796703100204468},{"x":0.45322245359420776,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45322245359420776,0.14010989665985107,0.4573804438114166,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4490644633769989,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4490644633769989,"y":0.15796703100204468},{"x":0.42411643266677856,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۹","boundary":[0.42411643266677856,0.14010989665985107,0.4490644633769989,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.14010989665985107},{"x":0.42203742265701294,"y":0.14010989665985107},{"x":0.42203742265701294,"y":0.15796703100204468},{"x":0.4178794324398041,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4178794324398041,0.14010989665985107,0.42203742265701294,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4116424024105072,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4116424024105072,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3804573714733124,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.3804573714733124,0.14010989665985107,0.4116424024105072,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3742203712463379,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3742203712463379,"y":0.15796703100204468},{"x":0.37006238102912903,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37006238102912903,0.14010989665985107,0.3742203712463379,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3659043610095978,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3659043610095978,"y":0.15796703100204468},{"x":0.34095633029937744,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۲۰","boundary":[0.34095633029937744,0.14010989665985107,0.3659043610095978,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3388773500919342,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3388773500919342,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3367983400821686,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3367983400821686,0.14010989665985107,0.3388773500919342,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.14010989665985107},{"x":0.32848232984542847,"y":0.14010989665985107},{"x":0.32848232984542847,"y":0.15796703100204468},{"x":0.2785862684249878,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.2785862684249878,0.14010989665985107,0.32848232984542847,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2723492681980133,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2723492681980133,"y":0.15796703100204468},{"x":0.26819127798080444,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26819127798080444,0.14010989665985107,0.2723492681980133,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2640332579612732,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2640332579612732,"y":0.15796703100204468},{"x":0.23700623214244843,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲۲","boundary":[0.23700623214244843,0.14010989665985107,0.2640332579612732,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.14010989665985107},{"x":0.234927237033844,"y":0.14010989665985107},{"x":0.234927237033844,"y":0.15796703100204468},{"x":0.23284822702407837,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23284822702407837,0.14010989665985107,0.234927237033844,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8170478343963623,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصیحی","boundary":[0.8170478343963623,0.16208791732788086,0.8627858757972717,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8108108043670654,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8108108043670654,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8066527843475342,0.16208791732788086,0.8108108043670654,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8024948239326477,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17719779908657074},{"x":0.777546763420105,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲۶","boundary":[0.777546763420105,0.16208791732788086,0.8024948239326477,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7713097929954529,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7713097929954529,0.16208791732788086,0.7754677534103394,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.16208791732788086},{"x":0.765072762966156,"y":0.16208791732788086},{"x":0.765072762966156,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7422037124633789,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فگار","boundary":[0.7422037124633789,0.16208791732788086,0.765072762966156,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7338877320289612,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7338877320289612,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7318087220191956,0.16208791732788086,0.7338877320289612,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7276507019996643,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7276507019996643,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7006236910820007,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۲۷","boundary":[0.7006236910820007,0.16208791732788086,0.7276507019996643,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6985446810722351,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6985446810722351,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6964656710624695,0.16208791732788086,0.6985446810722351,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6881496906280518,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6881496906280518,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6548856496810913,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"فياض","boundary":[0.6548856496810913,0.16208791732788086,0.6881496906280518,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.17719779908657074},{"x":0.644490659236908,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.644490659236908,0.16208791732788086,0.6486486196517944,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6403326392173767,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6153846383094788,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲۹","boundary":[0.6153846383094788,0.16208791732788086,0.6403326392173767,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6133056282997131,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6133056282997131,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6091476082801819,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6091476082801819,0.16208791732788086,0.6133056282997131,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.18269230425357819,0.8627858757972717,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8274428248405457,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8274428248405457,0.18269230425357819,0.8503118753433228,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8191268444061279,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8170478343963623,0.18269230425357819,0.8191268444061279,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8108108043670654,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۰","boundary":[0.7858628034591675,0.18269230425357819,0.8108108043670654,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7858628034591675,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7817047834396362,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7817047834396362,0.18269230425357819,0.7858628034591675,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7733888030052185,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7359667420387268,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قدسی","boundary":[0.7359667420387268,0.18269230425357819,0.7733888030052185,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7297297120094299,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7297297120094299,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7255717515945435,0.18269230425357819,0.7297297120094299,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7214137315750122,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1964285671710968},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۱","boundary":[0.6964656710624695,0.18269230425357819,0.7214137315750122,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6943867206573486,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6943867206573486,"y":0.1964285671710968},{"x":0.692307710647583,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.692307710647583,0.18269230425357819,0.6943867206573486,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.20604395866394043,0.8627858757972717,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"کئیب","boundary":[0.8170478343963623,0.20604395866394043,0.8503118753433228,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8066527843475342,0.20604395866394043,0.8087317943572998,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8024948239326477,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7754677534103394,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"۲۳۴","boundary":[0.7754677534103394,0.20467032492160797,0.8024948239326477,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7754677534103394,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7713097929954529,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7713097929954529,0.20467032492160797,0.7754677534103394,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8565488457679749,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.22802197933197021,0.8627858757972717,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8108108043670654,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.8108108043670654,0.22802197933197021,0.8503118753433228,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8024948239326477,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8024948239326477,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7983368039131165,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7983368039131165,0.22802197933197021,0.8024948239326477,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7692307829856873,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۵","boundary":[0.7692307829856873,0.22802197933197021,0.7962577939033508,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7671517729759216,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7671517729759216,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7629937529563904,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7629937529563904,0.22802197933197021,0.7671517729759216,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7567567825317383,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7567567825317383,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستور","boundary":[0.7193347215652466,0.22802197933197021,0.7567567825317383,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7089397311210632,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7089397311210632,0.22802197933197021,0.7110186815261841,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.22802197933197021},{"x":0.704781711101532,"y":0.22802197933197021},{"x":0.704781711101532,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۳۶","boundary":[0.6798336505889893,0.22802197933197021,0.704781711101532,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6777547001838684,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6777547001838684,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6735966801643372,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6735966801643372,0.22802197933197021,0.6777547001838684,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6652806401252747,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6652806401252747,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6174635887145996,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مضطرب","boundary":[0.6174635887145996,0.22802197933197021,0.6652806401252747,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6091476082801819,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6049895882606506,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6049895882606506,0.22802197933197021,0.6091476082801819,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.22802197933197021},{"x":0.602910578250885,"y":0.22802197933197021},{"x":0.602910578250885,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5758835673332214,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۷","boundary":[0.5758835673332214,0.22802197933197021,0.602910578250885,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5738045573234558,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5696465969085693,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5696465969085693,0.22802197933197021,0.5738045573234558,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5634095668792725,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5634095668792725,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5322245359420776,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.5322245359420776,0.22802197933197021,0.5634095668792725,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5239084959030151,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5239084959030151,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5218295454978943,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5218295454978943,0.22802197933197021,0.5239084959030151,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.22802197933197021},{"x":0.517671525478363,"y":0.22802197933197021},{"x":0.517671525478363,"y":0.24175824224948883},{"x":0.4927234947681427,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۳۹","boundary":[0.4927234947681427,0.22802197933197021,0.517671525478363,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4906444847583771,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4906444847583771,"y":0.24175824224948883},{"x":0.4864864945411682,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4864864945411682,0.22802197933197021,0.4906444847583771,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4781704843044281,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4781704843044281,"y":0.24175824224948883},{"x":0.4490644633769989,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.4490644633769989,0.22802197933197021,0.4781704843044281,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.24175824224948883},{"x":0.43866944313049316,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43866944313049316,0.22802197933197021,0.4407484531402588,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4324324429035187,"y":0.22802197933197021},{"x":0.4324324429035187,"y":0.24175824224948883},{"x":0.40956342220306396,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۴۱","boundary":[0.40956342220306396,0.22802197933197021,0.4324324429035187,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.22802197933197021},{"x":0.40748441219329834,"y":0.22802197933197021},{"x":0.40748441219329834,"y":0.24175824224948883},{"x":0.4033263921737671,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4033263921737671,0.22802197933197021,0.40748441219329834,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.22802197933197021},{"x":0.395010381937027,"y":0.22802197933197021},{"x":0.395010381937027,"y":0.24175824224948883},{"x":0.3659043610095978,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منعم","boundary":[0.3659043610095978,0.22802197933197021,0.395010381937027,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3596673607826233,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3596673607826233,"y":0.24175824224948883},{"x":0.35550934076309204,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35550934076309204,0.22802197933197021,0.3596673607826233,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3513513505458832,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3513513505458832,"y":0.24175824224948883},{"x":0.32640331983566284,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۴۲","boundary":[0.32640331983566284,0.22802197933197021,0.3513513505458832,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3243243098258972,"y":0.22802197933197021},{"x":0.3243243098258972,"y":0.24175824224948883},{"x":0.32016631960868835,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32016631960868835,0.22802197933197021,0.3243243098258972,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.22802197933197021},{"x":0.31392931938171387,"y":0.22802197933197021},{"x":0.31392931938171387,"y":0.24175824224948883},{"x":0.2785862684249878,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مونس","boundary":[0.2785862684249878,0.22802197933197021,0.31392931938171387,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.22802197933197021},{"x":0.2702702581882477,"y":0.22802197933197021},{"x":0.2702702581882477,"y":0.24175824224948883},{"x":0.26819127798080444,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26819127798080444,0.22802197933197021,0.2702702581882477,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.22802197933197021},{"x":0.2640332579612732,"y":0.22802197933197021},{"x":0.2640332579612732,"y":0.24175824224948883},{"x":0.23700623214244843,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۴۵","boundary":[0.23700623214244843,0.22802197933197021,0.2640332579612732,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.22802197933197021},{"x":0.234927237033844,"y":0.22802197933197021},{"x":0.234927237033844,"y":0.24175824224948883},{"x":0.23284822702407837,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23284822702407837,0.22802197933197021,0.234927237033844,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8627858757972717,"y":0.26236262917518616},{"x":0.8274428248405457,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.8274428248405457,0.24862636625766754,0.8627858757972717,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8191268444061279,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8191268444061279,"y":0.26236262917518616},{"x":0.8170478343963623,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8170478343963623,0.24862636625766754,0.8191268444061279,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.24862636625766754},{"x":0.812889814376831,"y":0.24862636625766754},{"x":0.812889814376831,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7879418134689331,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۴۸","boundary":[0.7879418134689331,0.24862636625766754,0.812889814376831,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7858628034591675,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7858628034591675,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7817047834396362,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7817047834396362,0.24862636625766754,0.7858628034591675,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7754677534103394,"y":0.26236262917518616},{"x":0.752598762512207,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.752598762512207,0.24862636625766754,0.7754677534103394,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7442827224731445,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7442827224731445,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7422037124633789,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7422037124633789,0.24862636625766754,0.7442827224731445,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7380457520484924,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7380457520484924,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7110186815261841,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۴۹","boundary":[0.7110186815261841,0.24862636625766754,0.7380457520484924,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7089397311210632,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7089397311210632,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7068607211112976,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7068607211112976,0.24862636625766754,0.7089397311210632,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6985446810722351,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6985446810722351,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینو","boundary":[0.6735966801643372,0.24862636625766754,0.6985446810722351,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6673596501350403,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6673596501350403,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6632016897201538,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6632016897201538,0.24862636625766754,0.6673596501350403,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6340956091880798,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۱","boundary":[0.6340956091880798,0.24862636625766754,0.6569646596908569,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.24862636625766754},{"x":0.632016658782959,"y":0.24862636625766754},{"x":0.632016658782959,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6278586387634277,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6278586387634277,0.24862636625766754,0.632016658782959,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.2678571343421936,0.8627858757972717,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناصری","boundary":[0.8108108043670654,0.2678571343421936,0.8503118753433228,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8004158139228821,0.2678571343421936,0.8045738339424133,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۴","boundary":[0.7713097929954529,0.2678571343421936,0.7962577939033508,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2815934121608734},{"x":0.765072762966156,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.765072762966156,0.2678571343421936,0.7692307829856873,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناطق","boundary":[0.7297297120094299,0.2678571343421936,0.7588357329368591,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2815934121608734},{"x":0.717255711555481,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.717255711555481,0.2678571343421936,0.7214137315750122,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۵","boundary":[0.6881496906280518,0.2678571343421936,0.7151767015457153,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6819126605987549,0.2678571343421936,0.6860706806182861,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نثار","boundary":[0.6569646596908569,0.2678571343421936,0.6756756901741028,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6465696692466736,0.2678571343421936,0.6486486196517944,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۶","boundary":[0.6174635887145996,0.2678571343421936,0.6424116492271423,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2815934121608734},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6112266182899475,0.2678571343421936,0.6153846383094788,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نصیر","boundary":[0.5758835673332214,0.2678571343421936,0.6049895882606506,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5654885768890381,0.2678571343421936,0.5696465969085693,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۶۱","boundary":[0.5363825559616089,0.2678571343421936,0.5613305568695068,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5322245359420776,0.2678571343421936,0.5343035459518433,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2678571343421936},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2815934121608734},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.4906444847583771,0.2678571343421936,0.5239084959030151,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.2678571343421936},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2678571343421936},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2815934121608734},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4802494943141937,0.2678571343421936,0.4844074845314026,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.2678571343421936},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2678571343421936},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2815934121608734},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۲","boundary":[0.45322245359420776,0.2678571343421936,0.4760914742946625,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.2678571343421936},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2678571343421936},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2815934121608734},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4469854533672333,0.2678571343421936,0.45114344358444214,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.2678571343421936},{"x":0.43866944313049316,"y":0.2678571343421936},{"x":0.43866944313049316,"y":0.2815934121608734},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاش","boundary":[0.40956342220306396,0.2678571343421936,0.43866944313049316,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.2678571343421936},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2678571343421936},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2815934121608734},{"x":0.3970893919467926,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3970893919467926,0.2678571343421936,0.40124741196632385,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.2678571343421936},{"x":0.395010381937027,"y":0.2678571343421936},{"x":0.395010381937027,"y":0.2815934121608734},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۵","boundary":[0.3679833710193634,0.2678571343421936,0.395010381937027,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.2678571343421936},{"x":0.3659043610095978,"y":0.2678571343421936},{"x":0.3659043610095978,"y":0.2815934121608734},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36382535099983215,0.2678571343421936,0.3659043610095978,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.2678571343421936},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2678571343421936},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2815934121608734},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقیب","boundary":[0.32016631960868835,0.2678571343421936,0.35550934076309204,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.2678571343421936},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2678571343421936},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2815934121608734},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3097712993621826,0.2678571343421936,0.31185030937194824,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.2678571343421936},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2678571343421936},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2815934121608734},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۶","boundary":[0.2806652784347534,0.2678571343421936,0.30561330914497375,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.2678571343421936},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2678571343421936},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2815934121608734},{"x":0.27650728821754456,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27650728821754456,0.2678571343421936,0.2785862684249878,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.2678571343421936},{"x":0.26819127798080444,"y":0.2678571343421936},{"x":0.26819127798080444,"y":0.2815934121608734},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقیب","boundary":[0.23284822702407837,0.2678571343421936,0.26819127798080444,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8607068657875061,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8607068657875061,0.2884615361690521,0.8627858757972717,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8565488457679749,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8316008448600769,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۸","boundary":[0.8316008448600769,0.2884615361690521,0.8565488457679749,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8295218348503113,"y":0.30219781398773193},{"x":0.82536381483078,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.82536381483078,0.2884615361690521,0.8295218348503113,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8191268444061279,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8066527843475342,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوا","boundary":[0.8066527843475342,0.2884615361690521,0.8191268444061279,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7983368039131165,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7962577939033508,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7962577939033508,0.2884615361690521,0.7983368039131165,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.2884615361690521},{"x":0.790020763874054,"y":0.2884615361690521},{"x":0.790020763874054,"y":0.30219781398773193},{"x":0.765072762966156,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۷۰","boundary":[0.765072762966156,0.2884615361690521,0.790020763874054,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7629937529563904,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7609147429466248,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7609147429466248,0.2884615361690521,0.7629937529563904,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2884615361690521},{"x":0.752598762512207,"y":0.2884615361690521},{"x":0.752598762512207,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7234927415847778,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.7234927415847778,0.2884615361690521,0.752598762512207,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.2884615361690521},{"x":0.717255711555481,"y":0.2884615361690521},{"x":0.717255711555481,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7130976915359497,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7130976915359497,0.2884615361690521,0.717255711555481,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7089397311210632,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6839916706085205,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۷۲","boundary":[0.6839916706085205,0.2884615361690521,0.7089397311210632,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6819126605987549,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.2884615361690521,0.6819126605987549,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8565488457679749,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.30906593799591064,0.8627858757972717,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32280218601226807},{"x":0.82536381483078,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"واثق","boundary":[0.82536381483078,0.30906593799591064,0.8503118753433228,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8149688243865967,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8149688243865967,0.30906593799591064,0.8191268444061279,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.30906593799591064},{"x":0.812889814376831,"y":0.30906593799591064},{"x":0.812889814376831,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۲۷۳","boundary":[0.7858628034591675,0.30906593799591064,0.812889814376831,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7837837934494019,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7837837934494019,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7796257734298706,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7796257734298706,0.30906593799591064,0.7837837934494019,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7733888030052185,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7733888030052185,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7442827224731445,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"واحد","boundary":[0.7442827224731445,0.30906593799591064,0.7733888030052185,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7380457520484924,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7380457520484924,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7338877320289612,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7338877320289612,0.30906593799591064,0.7380457520484924,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7318087220191956,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7318087220191956,"y":0.32280218601226807},{"x":0.704781711101532,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲۷۴","boundary":[0.704781711101532,0.30906593799591064,0.7318087220191956,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7027027010917664,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6985446810722351,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6985446810722351,0.30906593799591064,0.7027027010917664,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.30906593799591064},{"x":0.692307710647583,"y":0.30906593799591064},{"x":0.692307710647583,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"واصلی","boundary":[0.6548856496810913,0.30906593799591064,0.692307710647583,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6465696692466736,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6465696692466736,"y":0.32280218601226807},{"x":0.644490659236908,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.644490659236908,0.30906593799591064,0.6465696692466736,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6153846383094788,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۷۶","boundary":[0.6153846383094788,0.30906593799591064,0.6403326392173767,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6133056282997131,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6133056282997131,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6091476082801819,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6091476082801819,0.30906593799591064,0.6133056282997131,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.30906593799591064},{"x":0.602910578250885,"y":0.30906593799591064},{"x":0.602910578250885,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5634095668792725,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"وجدی","boundary":[0.5634095668792725,0.30906593799591064,0.602910578250885,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5571725368499756,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5571725368499756,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5530145764350891,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5530145764350891,0.30906593799591064,0.5571725368499756,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5239084959030151,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۷۷","boundary":[0.5239084959030151,0.30906593799591064,0.5509355664253235,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5218295454978943,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5218295454978943,"y":0.32280218601226807},{"x":0.517671525478363,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.517671525478363,0.30906593799591064,0.5218295454978943,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4719334840774536,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"وحدت","boundary":[0.4719334840774536,0.30906593799591064,0.5114344954490662,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4615384638309479,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4615384638309479,0.30906593799591064,0.4636174738407135,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4573804438114166,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4573804438114166,"y":0.32280218601226807},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۷۹","boundary":[0.43035343289375305,0.30906593799591064,0.4573804438114166,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.30906593799591064},{"x":0.43035343289375305,"y":0.30906593799591064},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4261954128742218,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4261954128742218,0.30906593799591064,0.43035343289375305,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4178794324398041,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4178794324398041,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4033263921737671,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"وفا","boundary":[0.4033263921737671,0.30906593799591064,0.4178794324398041,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3970893919467926,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3970893919467926,"y":0.32280218601226807},{"x":0.39293140172958374,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.39293140172958374,0.30906593799591064,0.3970893919467926,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.30906593799591064},{"x":0.38669440150260925,"y":0.30906593799591064},{"x":0.38669440150260925,"y":0.32280218601226807},{"x":0.36382535099983215,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۸۰","boundary":[0.36382535099983215,0.30906593799591064,0.38669440150260925,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3617463707923889,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3617463707923889,"y":0.32280218601226807},{"x":0.35758835077285767,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.35758835077285767,0.30906593799591064,0.3617463707923889,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3513513505458832,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3513513505458832,"y":0.32280218601226807},{"x":0.32848232984542847,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"وقار","boundary":[0.32848232984542847,0.30906593799591064,0.3513513505458832,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.30906593799591064},{"x":0.322245329618454,"y":0.30906593799591064},{"x":0.322245329618454,"y":0.32280218601226807},{"x":0.31808730959892273,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.31808730959892273,0.30906593799591064,0.322245329618454,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3160083293914795,"y":0.30906593799591064},{"x":0.3160083293914795,"y":0.32280218601226807},{"x":0.28898128867149353,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۲۸۲","boundary":[0.28898128867149353,0.30906593799591064,0.3160083293914795,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.30906593799591064},{"x":0.2869022786617279,"y":0.30906593799591064},{"x":0.2869022786617279,"y":0.32280218601226807},{"x":0.28274428844451904,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.28274428844451904,0.30906593799591064,0.2869022786617279,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8565488457679749,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.33104395866394043,0.8627858757972717,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8149688243865967,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشیار","boundary":[0.8149688243865967,0.33104395866394043,0.8503118753433228,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8045738339424133,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8045738339424133,0.33104395866394043,0.8087317943572998,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7754677534103394,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۸۴","boundary":[0.7754677534103394,0.33104395866394043,0.8004158139228821,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7733888030052185,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7733888030052185,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7692307829856873,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7692307829856873,0.33104395866394043,0.7733888030052185,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7609147429466248,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7609147429466248,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7318087220191956,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.7318087220191956,0.33104395866394043,0.7609147429466248,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7234927415847778,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7234927415847778,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7193347215652466,0.33104395866394043,0.7234927415847778,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.33104395866394043},{"x":0.717255711555481,"y":0.33104395866394043},{"x":0.717255711555481,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6902287006378174,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۸۵","boundary":[0.6902287006378174,0.33104395866394043,0.717255711555481,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6881496906280518,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6881496906280518,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6860706806182861,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6860706806182861,0.33104395866394043,0.6881496906280518,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6777547001838684,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6777547001838684,"y":0.34478020668029785},{"x":0.644490659236908,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همدم","boundary":[0.644490659236908,0.33104395866394043,0.6777547001838684,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6382536292076111,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6382536292076111,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6340956091880798,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6340956091880798,0.33104395866394043,0.6382536292076111,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6299376487731934,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6299376487731934,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6049895882606506,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۸۷","boundary":[0.6049895882606506,0.33104395866394043,0.6299376487731934,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.33104395866394043},{"x":0.602910578250885,"y":0.33104395866394043},{"x":0.602910578250885,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5987526178359985,0.33104395866394043,0.602910578250885,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8565488457679749,0.3530219793319702,0.8627858757972717,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3681318759918213},{"x":0.812889814376831,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یزدانی","boundary":[0.812889814376831,0.3530219793319702,0.8503118753433228,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8024948239326477,0.3530219793319702,0.8066527843475342,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۸۸","boundary":[0.7733888030052185,0.3530219793319702,0.7983368039131165,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7671517729759216,0.3530219793319702,0.7713097929954529,0.3681318759918213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"ur","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3681318759918213},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22784822702407836,0.11113186854124069,0.8677858757972717,0.3751318759918213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.8357588648796082,0.39835163950920105,0.8627858757972717,0.40934064984321594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8307588648796081,0.39135163950920104,0.8677858757972717,0.41634064984321595],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/otlbmeEISzguZkPM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/JGYwzWyIqkAeLZuo.jpg","blurred":"/storage/books/cc1a5d16585ac21b/pages/MtzCZleZEniBbokj.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.000284733126942928,0.9981872268278237,0.9987828009803217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.2142857164144516},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2142857164144516},{"x":0.5322245359420776,"y":0.23626373708248138},{"x":0.4490644633769989,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.4490644633769989,0.2142857164144516,0.5322245359420776,0.23626373708248138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.2142857164144516},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2142857164144516},{"x":0.5322245359420776,"y":0.23626373708248138},{"x":0.4490644633769989,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4440644633769989,0.2072857164144516,0.5372245359420776,0.2432637370824814],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.30219781398773193},{"x":0.866943895816803,"y":0.30219781398773193},{"x":0.866943895816803,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8440748453140259,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.8440748453140259,0.30219781398773193,0.866943895816803,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8419958353042603,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8419958353042603,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"العلم","boundary":[0.8087317943572998,0.30219781398773193,0.8419958353042603,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7962577939033508,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7962577939033508,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7546777725219727,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7546777725219727,0.30219781398773193,0.7962577939033508,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7442827224731445,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7442827224731445,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7068607211112976,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنت","boundary":[0.7068607211112976,0.30219781398773193,0.7442827224731445,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7027027010917664,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6715176701545715,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراز","boundary":[0.6715176701545715,0.30219781398773193,0.7027027010917664,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6715176701545715,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6715176701545715,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6652806401252747,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.30219781398773193,0.6715176701545715,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6548856496810913,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32280218601226807},{"x":0.632016658782959,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبة","boundary":[0.632016658782959,0.30219781398773193,0.6548856496810913,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6278586387634277,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5738045573234558,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الاسلام","boundary":[0.5738045573234558,0.30219781398773193,0.6278586387634277,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5654885768890381,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5654885768890381,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5592515468597412,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.30219781398773193,0.5654885768890381,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5488565564155579,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5488565564155579,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5239084959030151,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.5239084959030151,0.30219781398773193,0.5488565564155579,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5155925154685974,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5155925154685974,"y":0.32280218601226807},{"x":0.45322245359420776,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیاست","boundary":[0.45322245359420776,0.30219781398773193,0.5155925154685974,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.30219781398773193},{"x":0.45322245359420776,"y":0.30219781398773193},{"x":0.45322245359420776,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4469854533672333,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4469854533672333,0.30219781398773193,0.45322245359420776,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.30219781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.30219781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4054054021835327,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.4054054021835327,0.30219781398773193,0.43866944313049316,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.30219781398773193},{"x":0.3970893919467926,"y":0.30219781398773193},{"x":0.3970893919467926,"y":0.32280218601226807},{"x":0.3596673607826233,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.3596673607826233,0.30219781398773193,0.3970893919467926,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.30219781398773193},{"x":0.34927234053611755,"y":0.30219781398773193},{"x":0.34927234053611755,"y":0.32280218601226807},{"x":0.34303534030914307,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34303534030914307,0.30219781398773193,0.34927234053611755,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.30219781398773193},{"x":0.33471933007240295,"y":0.30219781398773193},{"x":0.33471933007240295,"y":0.32280218601226807},{"x":0.3076923191547394,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.3076923191547394,0.30219781398773193,0.33471933007240295,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.30219781398773193},{"x":0.29937630891799927,"y":0.30219781398773193},{"x":0.29937630891799927,"y":0.32280218601226807},{"x":0.2931392788887024,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2931392788887024,0.30219781398773193,0.29937630891799927,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.30219781398773193},{"x":0.28482329845428467,"y":0.30219781398773193},{"x":0.28482329845428467,"y":0.32280218601226807},{"x":0.2515592575073242,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خال","boundary":[0.2515592575073242,0.30219781398773193,0.28482329845428467,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.30219781398773193},{"x":0.2432432472705841,"y":0.30219781398773193},{"x":0.2432432472705841,"y":0.32280218601226807},{"x":0.22245322167873383,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.22245322167873383,0.30219781398773193,0.2432432472705841,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.30219781398773193},{"x":0.2141372114419937,"y":0.30219781398773193},{"x":0.2141372114419937,"y":0.32280218601226807},{"x":0.1767151802778244,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.1767151802778244,0.30219781398773193,0.2141372114419937,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193},{"x":0.1683991700410843,"y":0.30219781398773193},{"x":0.1683991700410843,"y":0.32280218601226807},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.11850311607122421,0.30219781398773193,0.1683991700410843,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8274428248405457,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8274428248405457,0.32967033982276917,0.8627858757972717,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8191268444061279,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34890109300613403},{"x":0.812889814376831,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.812889814376831,0.32967033982276917,0.8191268444061279,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8024948239326477,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7546777725219727,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.7546777725219727,0.32967033982276917,0.8024948239326477,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7463617324829102,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7463617324829102,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7110186815261841,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7110186815261841,0.32967033982276917,0.7463617324829102,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7027027010917664,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6819126605987549,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6819126605987549,0.32967033982276917,0.7027027010917664,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6735966801643372,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6735966801643372,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6133056282997131,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علیرغم","boundary":[0.6133056282997131,0.32967033982276917,0.6735966801643372,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6049895882606506,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6049895882606506,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5758835673332214,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراز","boundary":[0.5758835673332214,0.32967033982276917,0.6049895882606506,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5675675868988037,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5675675868988037,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5613305568695068,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5613305568695068,0.32967033982276917,0.5675675868988037,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5530145764350891,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5530145764350891,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5072765350341797,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشیب","boundary":[0.5072765350341797,0.32967033982276917,0.5530145764350891,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5051975250244141,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5051975250244141,"y":0.34890109300613403},{"x":0.47401246428489685,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47401246428489685,0.32967033982276917,0.5051975250244141,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4636174738407135,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4636174738407135,"y":0.34890109300613403},{"x":0.45322245359420776,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.45322245359420776,0.32967033982276917,0.4636174738407135,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.32967033982276917},{"x":0.44490644335746765,"y":0.32967033982276917},{"x":0.44490644335746765,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4054054021835327,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.4054054021835327,0.32967033982276917,0.44490644335746765,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.32967033982276917},{"x":0.395010381937027,"y":0.32967033982276917},{"x":0.395010381937027,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3451143503189087,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.3451143503189087,0.32967033982276917,0.395010381937027,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34095633029937744,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34095633029937744,"y":0.34890109300613403},{"x":0.33471933007240295,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.32967033982276917,0.34095633029937744,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.32967033982276917},{"x":0.32640331983566284,"y":0.32967033982276917},{"x":0.32640331983566284,"y":0.34890109300613403},{"x":0.2702702581882477,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانسته","boundary":[0.2702702581882477,0.32967033982276917,0.32640331983566284,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.32967033982276917},{"x":0.25987526774406433,"y":0.32967033982276917},{"x":0.25987526774406433,"y":0.34890109300613403},{"x":0.22453223168849945,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22453223168849945,0.32967033982276917,0.25987526774406433,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.32967033982276917},{"x":0.21621622145175934,"y":0.32967033982276917},{"x":0.21621622145175934,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصالتهای","boundary":[0.11850311607122421,0.32967033982276917,0.21621622145175934,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8627858757972717,"y":0.375},{"x":0.8024948239326477,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.8024948239326477,0.35576921701431274,0.8627858757972717,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7920997738838196,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7920997738838196,"y":0.375},{"x":0.7858628034591675,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7858628034591675,0.35576921701431274,0.7920997738838196,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7754677534103394,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7754677534103394,"y":0.375},{"x":0.7255717515945435,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.7255717515945435,0.35576921701431274,0.7754677534103394,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7234927415847778,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7234927415847778,"y":0.375},{"x":0.692307710647583,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.692307710647583,0.35576921701431274,0.7234927415847778,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6819126605987549,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6819126605987549,"y":0.375},{"x":0.6382536292076111,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6382536292076111,0.35576921701431274,0.6819126605987549,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6299376487731934,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6299376487731934,"y":0.375},{"x":0.6237006187438965,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6237006187438965,0.35576921701431274,0.6299376487731934,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6133056282997131,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6133056282997131,"y":0.375},{"x":0.5696465969085693,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنری","boundary":[0.5696465969085693,0.35576921701431274,0.6133056282997131,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5613305568695068,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5613305568695068,"y":0.375},{"x":0.5530145764350891,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5530145764350891,0.35576921701431274,0.5613305568695068,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5446985363960266,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5446985363960266,"y":0.375},{"x":0.4844074845314026,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.4844074845314026,0.35576921701431274,0.5446985363960266,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.35576921701431274},{"x":0.47401246428489685,"y":0.35576921701431274},{"x":0.47401246428489685,"y":0.375},{"x":0.442827433347702,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.442827433347702,0.35576921701431274,0.47401246428489685,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4324324429035187,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4324324429035187,"y":0.375},{"x":0.42411643266677856,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.42411643266677856,0.35576921701431274,0.4324324429035187,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4137214124202728,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4137214124202728,"y":0.375},{"x":0.3804573714733124,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.3804573714733124,0.35576921701431274,0.4137214124202728,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.35576921701431274},{"x":0.37214136123657227,"y":0.35576921701431274},{"x":0.37214136123657227,"y":0.375},{"x":0.33471933007240295,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدارد","boundary":[0.33471933007240295,0.35576921701431274,0.37214136123657227,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3243243098258972,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3243243098258972,"y":0.375},{"x":0.31808730959892273,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31808730959892273,0.35576921701431274,0.3243243098258972,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3097712993621826,"y":0.35576921701431274},{"x":0.3097712993621826,"y":0.375},{"x":0.29729729890823364,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.29729729890823364,0.35576921701431274,0.3097712993621826,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.35576921701431274},{"x":0.28898128867149353,"y":0.35576921701431274},{"x":0.28898128867149353,"y":0.375},{"x":0.25363826751708984,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رونق","boundary":[0.25363826751708984,0.35576921701431274,0.28898128867149353,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2432432472705841,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2432432472705841,"y":0.375},{"x":0.2141372114419937,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.2141372114419937,0.35576921701431274,0.2432432472705841,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2058212012052536,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2058212012052536,"y":0.375},{"x":0.17879417538642883,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.17879417538642883,0.35576921701431274,0.2058212012052536,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1683991700410843,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1683991700410843,"y":0.375},{"x":0.1621621549129486,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1621621549129486,0.35576921701431274,0.1683991700410843,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1538461595773697,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1538461595773697,"y":0.375},{"x":0.1247401237487793,"y":0.375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.1247401237487793,0.35576921701431274,0.1538461595773697,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.375},{"x":0.11850311607122421,"y":0.375}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.35576921701431274,0.12266112118959427,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8170478343963623,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیفزاید","boundary":[0.8170478343963623,0.3818681240081787,0.8627858757972717,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8066527843475342,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8066527843475342,0.3818681240081787,0.812889814376831,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7962577939033508,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7879418134689331,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7879418134689331,0.3818681240081787,0.7962577939033508,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3818681240081787},{"x":0.777546763420105,"y":0.3818681240081787},{"x":0.777546763420105,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7484407424926758,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7484407424926758,0.3818681240081787,0.777546763420105,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7401247620582581,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7193347215652466,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7193347215652466,0.3818681240081787,0.7401247620582581,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7110186815261841,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6569646596908569,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاعری","boundary":[0.6569646596908569,0.3818681240081787,0.7110186815261841,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6465696692466736,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6112266182899475,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.6112266182899475,0.3818681240081787,0.6465696692466736,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6008316278457642,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5654885768890381,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.5654885768890381,0.3818681240081787,0.6008316278457642,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5571725368499756,"y":0.40247252583503723},{"x":0.49688148498535156,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعدی","boundary":[0.49688148498535156,0.3818681240081787,0.5571725368499756,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4906444847583771,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4261954128742218,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.4261954128742218,0.3818681240081787,0.4906444847583771,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4199584126472473,"y":0.40247252583503723},{"x":0.41580042243003845,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41580042243003845,0.3818681240081787,0.4199584126472473,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4054054021835327,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3887733817100525,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3887733817100525,0.3818681240081787,0.4054054021835327,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3804573714733124,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3804573714733124,"y":0.40247252583503723},{"x":0.35550934076309204,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوج","boundary":[0.35550934076309204,0.3818681240081787,0.3804573714733124,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3471933603286743,"y":0.40247252583503723},{"x":0.2931392788887024,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.2931392788887024,0.3818681240081787,0.3471933603286743,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.3818681240081787},{"x":0.28274428844451904,"y":0.3818681240081787},{"x":0.28274428844451904,"y":0.40247252583503723},{"x":0.20166319608688354,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگی-","boundary":[0.20166319608688354,0.3818681240081787,0.28274428844451904,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3818681240081787},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3818681240081787},{"x":0.19334720075130463,"y":0.40247252583503723},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.11850311607122421,0.3818681240081787,0.19334720075130463,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزگار","boundary":[0.8149688243865967,0.40934064984321594,0.8627858757972717,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8066527843475342,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغول","boundary":[0.7713097929954529,0.40934064984321594,0.8066527843475342,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.40934064984321594},{"x":0.765072762966156,"y":0.40934064984321594},{"x":0.765072762966156,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7588357329368591,0.40934064984321594,0.765072762966156,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7505197525024414,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7255717515945435,0.40934064984321594,0.7505197525024414,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.40934064984321594},{"x":0.717255711555481,"y":0.40934064984321594},{"x":0.717255711555481,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیار","boundary":[0.6881496906280518,0.40934064984321594,0.717255711555481,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6694386601448059,0.40934064984321594,0.6777547001838684,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6590436697006226,"y":0.40934064984321594},{"x":0.6590436697006226,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجمع","boundary":[0.6133056282997131,0.40934064984321594,0.6590436697006226,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.40934064984321594},{"x":0.602910578250885,"y":0.40934064984321594},{"x":0.602910578250885,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.5758835673332214,0.40934064984321594,0.602910578250885,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5654885768890381,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4285714328289032},{"x":0.542619526386261,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.542619526386261,0.40934064984321594,0.5654885768890381,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5343035459518433,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5280665159225464,0.40934064984321594,0.5343035459518433,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.40934064984321594},{"x":0.517671525478363,"y":0.40934064984321594},{"x":0.517671525478363,"y":0.4285714328289032},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.48232847452163696,0.40934064984321594,0.517671525478363,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.40934064984321594},{"x":0.47401246428489685,"y":0.40934064984321594},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4285714328289032},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمای","boundary":[0.41580042243003845,0.40934064984321594,0.47401246428489685,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.40934064984321594},{"x":0.40748441219329834,"y":0.40934064984321594},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4285714328289032},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مشجر","boundary":[0.3513513505458832,0.40934064984321594,0.40748441219329834,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.40934064984321594},{"x":0.34303534030914307,"y":0.40934064984321594},{"x":0.34303534030914307,"y":0.4285714328289032},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.31185030937194824,0.40934064984321594,0.34303534030914307,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.40934064984321594},{"x":0.3097712993621826,"y":0.40934064984321594},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4285714328289032},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.27442827820777893,0.40934064984321594,0.3097712993621826,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.40934064984321594},{"x":0.2640332579612732,"y":0.40934064984321594},{"x":0.2640332579612732,"y":0.4285714328289032},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2577962577342987,0.40934064984321594,0.2640332579612732,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.40934064984321594},{"x":0.2494802474975586,"y":0.40934064984321594},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4285714328289032},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23284822702407837,0.40934064984321594,0.2494802474975586,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.40934064984321594},{"x":0.22453223168849945,"y":0.40934064984321594},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4285714328289032},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.18918919563293457,0.40934064984321594,0.22453223168849945,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40934064984321594},{"x":0.1829521805047989,"y":0.40934064984321594},{"x":0.1829521805047989,"y":0.4285714328289032},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.11850311607122421,0.40934064984321594,0.1829521805047989,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8108108043670654,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.8108108043670654,0.4354395568370819,0.8627858757972717,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7692307829856873,0.4354395568370819,0.8024948239326477,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7484407424926758,0.4354395568370819,0.7609147429466248,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستایش","boundary":[0.6819126605987549,0.4354395568370819,0.7380457520484924,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6528066396713257,0.4354395568370819,0.6715176701545715,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6257796287536621,0.4354395568370819,0.6465696692466736,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشاید","boundary":[0.5738045573234558,0.4354395568370819,0.6195425987243652,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5654885768890381,0.4354395568370819,0.5738045573234558,0.4532966911792755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193},{"x":0.866943895816803,"y":0.30219781398773193},{"x":0.866943895816803,"y":0.45467033982276917},{"x":0.11850311607122421,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.2951978139877319,0.871943895816803,0.46167033982276917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8461538553237915,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7962577939033508,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعدی","boundary":[0.7962577939033508,0.4615384638309479,0.8461538553237915,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7879418134689331,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7484407424926758,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.7484407424926758,0.4615384638309479,0.7879418134689331,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7380457520484924,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7255717515945435,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7255717515945435,0.4615384638309479,0.7380457520484924,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4615384638309479},{"x":0.717255711555481,"y":0.4615384638309479},{"x":0.717255711555481,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6881496906280518,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.6881496906280518,0.4615384638309479,0.717255711555481,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6465696692466736,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.6465696692466736,0.4615384638309479,0.6798336505889893,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6382536292076111,"y":0.48076921701431274},{"x":0.632016658782959,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.4615384638309479,0.6382536292076111,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6091476082801819,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6091476082801819,0.4615384638309479,0.6216216087341309,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5987526178359985,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5779625773429871,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.5779625773429871,0.4615384638309479,0.5987526178359985,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5696465969085693,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5530145764350891,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5530145764350891,0.4615384638309479,0.5696465969085693,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4615384638309479},{"x":0.542619526386261,"y":0.4615384638309479},{"x":0.542619526386261,"y":0.48076921701431274},{"x":0.517671525478363,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.517671525478363,0.4615384638309479,0.542619526386261,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.45879119634628296},{"x":0.4469854533672333,"y":0.45879119634628296},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4848901033401489},{"x":0.395010381937027,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفتی","boundary":[0.395010381937027,0.45879119634628296,0.4469854533672333,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.45879119634628296},{"x":0.38461539149284363,"y":0.45879119634628296},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4848901033401489},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.34095633029937744,0.45879119634628296,0.38461539149284363,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.45879119634628296},{"x":0.3305613398551941,"y":0.45879119634628296},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4848901033401489},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.26195424795150757,0.45879119634628296,0.3305613398551941,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.45879119634628296},{"x":0.25987526774406433,"y":0.45879119634628296},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4848901033401489},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2203742265701294,0.45879119634628296,0.25987526774406433,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.45879119634628296},{"x":0.21205821633338928,"y":0.45879119634628296},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4848901033401489},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.18087318539619446,0.45879119634628296,0.21205821633338928,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.45879119634628296},{"x":0.17255717515945435,"y":0.45879119634628296},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4848901033401489},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.13513512909412384,0.45879119634628296,0.17255717515945435,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8461538553237915,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5082417726516724},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.8087317943572998,0.48763737082481384,0.8461538553237915,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8004158139228821,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوانگیش","boundary":[0.7130976915359497,0.48763737082481384,0.8004158139228821,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.48763737082481384},{"x":0.704781711101532,"y":0.48763737082481384},{"x":0.704781711101532,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6798336505889893,0.48763737082481384,0.704781711101532,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6715176701545715,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6548856496810913,0.48763737082481384,0.6715176701545715,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6465696692466736,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6133056282997131,0.48763737082481384,0.6465696692466736,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6049895882606506,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوق","boundary":[0.5571725368499756,0.48763737082481384,0.6049895882606506,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.48763737082481384},{"x":0.5488565564155579,"y":0.48763737082481384},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5082417726516724},{"x":0.517671525478363,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.517671525478363,0.48763737082481384,0.5488565564155579,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5068681240081787},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.40124741196632385,0.4890109896659851,0.4469854533672333,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.4890109896659851},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4890109896659851},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3659043610095978,0.4890109896659851,0.39293140172958374,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5068681240081787},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.34095633029937744,0.4890109896659851,0.3596673607826233,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.4890109896659851},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4890109896659851},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5068681240081787},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32016631960868835,0.4890109896659851,0.33264032006263733,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.4890109896659851},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4890109896659851},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5068681240081787},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.30353429913520813,0.4890109896659851,0.31185030937194824,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.48763737082481384},{"x":0.295218288898468,"y":0.48763737082481384},{"x":0.295218288898468,"y":0.5068681240081787},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.26195424795150757,0.48763737082481384,0.295218288898468,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2557172477245331,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2494802474975586,0.48763737082481384,0.2557172477245331,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.48763737082481384},{"x":0.24116423726081848,"y":0.48763737082481384},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2286902219057083,0.48763737082481384,0.24116423726081848,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2203742265701294,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5068681240081787},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.1995842009782791,0.48763737082481384,0.2203742265701294,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.48763737082481384},{"x":0.191268190741539,"y":0.48763737082481384},{"x":0.191268190741539,"y":0.5068681240081787},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.17463617026805878,0.48763737082481384,0.191268190741539,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.48763737082481384},{"x":0.1683991700410843,"y":0.48763737082481384},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5068681240081787},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.13513512909412384,0.48763737082481384,0.1683991700410843,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8461538553237915,"y":0.531593382358551},{"x":0.8087317943572998,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.8087317943572998,0.5151098966598511,0.8461538553237915,0.531593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7546777725219727,0.5151098966598511,0.7962577939033508,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.6902287006378174,0.5151098966598511,0.7442827224731445,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6548856496810913,0.5151098966598511,0.6798336505889893,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5151098966598511},{"x":0.644490659236908,"y":0.5151098966598511},{"x":0.644490659236908,"y":0.5329670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشبوی","boundary":[0.5654885768890381,0.5151098966598511,0.644490659236908,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5151098966598511},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5151098966598511},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5329670310020447},{"x":0.517671525478363,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.517671525478363,0.5151098966598511,0.5571725368499756,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5151098966598511},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5151098966598511},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5329670310020447},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لاجرم","boundary":[0.40124741196632385,0.5151098966598511,0.4469854533672333,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5151098966598511},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5151098966598511},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5329670310020447},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلبل","boundary":[0.3513513505458832,0.5151098966598511,0.39293140172958374,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5137362480163574},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5151098966598511},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5329670310020447},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خوشگوی","boundary":[0.2577962577342987,0.5137362480163574,0.34095633029937744,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.5137362480163574},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5137362480163574},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5329670310020447},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دگر","boundary":[0.21205821633338928,0.5137362480163574,0.2494802474975586,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5137362480163574},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5137362480163574},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5329670310020447},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.17879417538642883,0.5137362480163574,0.20374220609664917,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5137362480163574},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5137362480163574},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5329670310020447},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.13513512909412384,0.5137362480163574,0.1683991700410843,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلش","boundary":[0.8004158139228821,0.5425823926925659,0.8482328653335571,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7817047834396362,0.5425823926925659,0.7920997738838196,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.541208803653717},{"x":0.7713097929954529,"y":0.541208803653717},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.7442827224731445,0.541208803653717,0.7713097929954529,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.541208803653717},{"x":0.7359667420387268,"y":0.541208803653717},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7214137315750122,0.541208803653717,0.7359667420387268,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.541208803653717},{"x":0.7130976915359497,"y":0.541208803653717},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5590659379959106},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6694386601448059,0.541208803653717,0.7130976915359497,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.541208803653717},{"x":0.6715176701545715,"y":0.541208803653717},{"x":0.6715176701545715,"y":0.557692289352417},{"x":0.6652806401252747,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.541208803653717,0.6715176701545715,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.541208803653717},{"x":0.6548856496810913,"y":0.541208803653717},{"x":0.6548856496810913,"y":0.557692289352417},{"x":0.6424116492271423,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6424116492271423,0.541208803653717,0.6548856496810913,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.541208803653717},{"x":0.632016658782959,"y":0.541208803653717},{"x":0.632016658782959,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5883575677871704,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.5883575677871704,0.541208803653717,0.632016658782959,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.541208803653717},{"x":0.5779625773429871,"y":0.541208803653717},{"x":0.5779625773429871,"y":0.557692289352417},{"x":0.517671525478363,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانست","boundary":[0.517671525478363,0.541208803653717,0.5779625773429871,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.541208803653717},{"x":0.4469854533672333,"y":0.541208803653717},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5590659379959106},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4282744228839874,0.541208803653717,0.4469854533672333,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.541208803653717},{"x":0.4199584126472473,"y":0.541208803653717},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5590659379959106},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4054054021835327,0.541208803653717,0.4199584126472473,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.541208803653717},{"x":0.3970893919467926,"y":0.541208803653717},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5590659379959106},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.3451143503189087,0.541208803653717,0.3970893919467926,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.541208803653717},{"x":0.3367983400821686,"y":0.541208803653717},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5590659379959106},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.27650728821754456,0.541208803653717,0.3367983400821686,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.541208803653717},{"x":0.26819127798080444,"y":0.541208803653717},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5590659379959106},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.26195424795150757,0.541208803653717,0.26819127798080444,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5398351550102234},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5398351550102234},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5590659379959106},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.20997920632362366,0.5398351550102234,0.25363826751708984,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.5398351550102234},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5398351550102234},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5590659379959106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.1767151802778244,0.5398351550102234,0.20166319608688354,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5398351550102234},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5398351550102234},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5590659379959106},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.13513512909412384,0.5398351550102234,0.1683991700410843,0.5590659379959106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8482328653335571,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5590659379959106},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13013512909412384,0.45179119634628295,0.8532328653335571,0.5660659379959107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.567307710647583},{"x":0.8461538553237915,"y":0.567307710647583},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5865384340286255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.8108108043670654,0.567307710647583,0.8461538553237915,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.567307710647583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.567307710647583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.7609147429466248,0.567307710647583,0.8024948239326477,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.567307710647583},{"x":0.7505197525024414,"y":0.567307710647583},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشدش","boundary":[0.6985446810722351,0.567307710647583,0.7505197525024414,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.567307710647583},{"x":0.6881496906280518,"y":0.567307710647583},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملک","boundary":[0.6528066396713257,0.567307710647583,0.6881496906280518,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.567307710647583},{"x":0.644490659236908,"y":0.567307710647583},{"x":0.644490659236908,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.6195425987243652,0.567307710647583,0.644490659236908,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.567307710647583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.567307710647583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6112266182899475,0.567307710647583,0.6153846383094788,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.567307710647583},{"x":0.602910578250885,"y":0.567307710647583},{"x":0.602910578250885,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاره","boundary":[0.5675675868988037,0.567307710647583,0.602910578250885,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.567307710647583},{"x":0.5592515468597412,"y":0.567307710647583},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5865384340286255},{"x":0.517671525478363,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندید","boundary":[0.517671525478363,0.567307710647583,0.5592515468597412,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5865384340286255},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42411643266677856,0.5686812996864319,0.4469854533672333,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5686812996864319},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5686812996864319},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5865384340286255},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گدایی","boundary":[0.3596673607826233,0.5686812996864319,0.41580042243003845,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5865384340286255},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32848232984542847,0.5686812996864319,0.3513513505458832,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5686812996864319},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5686812996864319},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5865384340286255},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30353429913520813,0.5686812996864319,0.32016631960868835,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5686812996864319},{"x":0.295218288898468,"y":0.5686812996864319},{"x":0.295218288898468,"y":0.5865384340286255},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.2577962577342987,0.5686812996864319,0.2