بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران

توضیحات

علم حقوق از دیرباز تا کنون علم اصل و قاعده و استدلالات بوده است. به گونه ای که ذهن حقوقدانان درک مفاهیم را از طریق قاعده سازی و بیان مصادیق با استثنایات مربوط به آنها میشناسد. در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران، یکی از قواعد مهم و اثر گذار، قاعده احسان میباشد که از منظر فقها و حقوقدانها بیشتر در حوزه مسیولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":123,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cd347a974bc1d9ab","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/nAlfcZcBVatqgZUK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/nxujOIYqrzWcMgUR.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/sQiLEydxNsHBIffM.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0009661041307850044,0.00045401049198917203,0.9989831932372406,0.9995152039907775]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.18000000715255737,"str":"0","boundary":[0.5798319578170776,0.3888228237628937,0.6000000238418579,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.38182282376289367,0.6050000238418579,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":"们","boundary":[0.6000000238418579,0.4019024968147278,0.5815126299858093,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.3949024968147278,0.5865126299858093,0.3958228237628937],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/qSIQoWMmMhoYLiND-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/GyJqSNGrCDefqIrL.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/DQcrSzfApSFkinhS.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/sEyeQJZLGzRMTjUe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/QvrUVVOQNHEqEMVB.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/AdLveVSCsMdiPDBA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003898735978022343,0.00021648114544032727,0.9986753053945654,0.999177290234356]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۵","boundary":[0.6655462384223938,0.18906064331531525,0.6907563209533691,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.18206064331531524,0.6957563209533691,0.20676218044757844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.2104637324810028,0.7831932902336121,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.21165280044078827,0.7277311086654663,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.21165280044078827,0.6773109436035156,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22473245859146118},{"x":0.610084056854248,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.21165280044078827,0.6386554837226868,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.21165280044078827,0.6033613681793213,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.2034637324810028,0.7881932902336121,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"23","boundary":[0.2369747906923294,0.1938168853521347,0.3126050531864166,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.1868168853521347,0.31760505318641663,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43995243310928345},{"x":0.75126051902771,"y":0.43995243310928345},{"x":0.75126051902771,"y":0.464922696352005},{"x":0.6789916157722473,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6789916157722473,0.43995243310928345,0.75126051902771,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6705882549285889,"y":0.464922696352005},{"x":0.6252101063728333,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6252101063728333,0.43995243310928345,0.6705882549285889,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6151260733604431,"y":0.464922696352005},{"x":0.6084033846855164,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6084033846855164,0.43995243310928345,0.6151260733604431,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6033613681793213,"y":0.464922696352005},{"x":0.5445378422737122,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5445378422737122,0.43995243310928345,0.6033613681793213,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43995243310928345},{"x":0.534453809261322,"y":0.43995243310928345},{"x":0.534453809261322,"y":0.464922696352005},{"x":0.46890756487846375,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.46890756487846375,0.43995243310928345,0.534453809261322,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43995243310928345},{"x":0.462184876203537,"y":0.43995243310928345},{"x":0.462184876203537,"y":0.464922696352005},{"x":0.45378151535987854,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.45378151535987854,0.43995243310928345,0.462184876203537,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4453781545162201,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4453781545162201,"y":0.464922696352005},{"x":0.43529412150382996,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.43995243310928345,0.4453781545162201,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.464922696352005},{"x":0.41680672764778137,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.41680672764778137,0.43995243310928345,0.4252100884914398,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4151260554790497,"y":0.464922696352005},{"x":0.36974790692329407,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.36974790692329407,0.4387633800506592,0.4151260554790497,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.30924370884895325,0.4387633800506592,0.3613445460796356,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2991596758365631,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2689075767993927,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.2689075767993927,0.4387633800506592,0.2991596758365631,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.24873949587345123,0.4387633800506592,0.25882354378700256,0.46373364329338074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4387633800506592},{"x":0.75126051902771,"y":0.43995243310928345},{"x":0.75126051902771,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24873949587345123,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24373949587345123,0.4317633800506592,0.75626051902771,0.47311177921295167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.47681331634521484,0.6739495992660522,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.6084033846855164,0.47681331634521484,0.6403361558914185,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.47681331634521484,0.6000000238418579,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5226891040802002,0.47681331634521484,0.5815126299858093,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5029726624488831},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادهای","boundary":[0.38991597294807434,0.47681331634521484,0.5142857432365417,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5029726624488831},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.32605043053627014,0.47681331634521484,0.3815126121044159,0.5029726624488831]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5029726624488831},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32105043053627014,0.46981331634521484,0.6789495992660523,0.5099726624488831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5630252361297607,0.6385255455970764,0.610084056854248,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5159664154052734,0.6385255455970764,0.5546218752861023,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6599286794662476},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.44873949885368347,0.6385255455970764,0.5058823823928833,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6385255455970764},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6385255455970764},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6599286794662476},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.39159664511680603,0.6385255455970764,0.43865546584129333,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5714285969734192,0.6670629978179932,0.6302521228790283,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6848989129066467},{"x":0.507563054561615,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.6682521104812622,0.5647059082984924,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4605042040348053,0.6682521104812622,0.5008403658866882,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6682521104812622},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6682521104812622},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.41848739981651306,0.6682521104812622,0.45378151535987854,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6848989129066467},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.36974790692329407,0.6694411635398865,0.4117647111415863,0.6848989129066467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6848989129066467},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36474790692329406,0.6315255455970764,0.6352521228790283,0.6918989129066467],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/nsHOkatgTkLcIXjO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/iscJhqtnzmomqQZp.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/XUDNpVSjFVwvTHTl.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00042659419123865976,0.00021506727152857287,0.998666831417244,0.9990189372775955]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7344537973403931,0.18906064331531525,0.7831932902336121,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20214031636714935},{"x":0.729411780834198,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.18906064331531525,0.7327731251716614,0.20214031636714935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20570749044418335},{"x":0.729411780834198,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7260924530029297,0.18087157535552978,0.7881932902336121,0.21270749044418336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.2104637324810028,0.7848739624023438,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.2104637324810028,0.7478991746902466,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7243697643280029,0.2104637324810028,0.7378151416778564,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22473245859146118},{"x":0.680672287940979,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.680672287940979,0.2104637324810028,0.7176470756530762,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2104637324810028},{"x":0.680672287940979,"y":0.2104637324810028},{"x":0.680672287940979,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.2104637324810028,0.680672287940979,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6706302714347839,0.2034637324810028,0.7898739624023438,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.5915966629981995,0.19024969637393951,0.6184874176979065,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20451843738555908},{"x":0.556302547454834,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.5579832196235657,0.19024969637393951,0.5848739743232727,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.19024969637393951,0.5596638917922974,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.534453809261322,0.19024969637393951,0.5478991866111755,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.18906064331531525},{"x":0.529411792755127,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.18906064331531525,0.5277311205863953,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۸","boundary":[0.48571428656578064,0.18906064331531525,0.5159664154052734,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22473245859146118},{"x":0.583193302154541,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.583193302154541,0.21165280044078827,0.6184874176979065,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.21165280044078827},{"x":0.578151285648346,"y":0.21165280044078827},{"x":0.578151285648346,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5529412031173706,0.21165280044078827,0.578151285648346,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5411764979362488,0.21165280044078827,0.5462185144424438,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5109243988990784,0.21165280044078827,0.5394958257675171,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.21165280044078827},{"x":0.507563054561615,"y":0.21165280044078827},{"x":0.507563054561615,"y":0.22473245859146118},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.47058823704719543,0.21165280044078827,0.507563054561615,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.21165280044078827},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21165280044078827},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22354340553283691},{"x":0.462184876203537,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.462184876203537,0.21165280044078827,0.46722689270973206,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4605042040348053,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22354340553283691},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.21165280044078827,0.4605042040348053,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.21165280044078827},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21165280044078827},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4436974823474884,0.21165280044078827,0.44873949885368347,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4436974823474884,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22354340553283691},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.41848739981651306,0.21165280044078827,0.4436974823474884,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.3831932842731476,0.21165280044078827,0.4117647111415863,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6184874176979065,"y":0.243757426738739},{"x":0.5596638917922974,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادهای","boundary":[0.5596638917922974,0.2306777685880661,0.6184874176979065,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5529412031173706,"y":0.243757426738739},{"x":0.529411792755127,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.529411792755127,0.2306777685880661,0.5529412031173706,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.243757426738739},{"x":0.5243697762489319,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.2306777685880661,0.5260504484176636,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5193277597427368,"y":0.243757426738739},{"x":0.49747899174690247,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.49747899174690247,0.2306777685880661,0.5193277597427368,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4924369752407074,"y":0.243757426738739},{"x":0.46554622054100037,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.46554622054100037,0.2306777685880661,0.4924369752407074,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4588235318660736,"y":0.243757426738739},{"x":0.4319327771663666,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4319327771663666,0.2306777685880661,0.4588235318660736,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5865546464920044,0.25208085775375366,0.6201680898666382,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.25208085775375366,0.5798319578170776,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5327731370925903,0.25208085775375366,0.5731092691421509,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26516053080558777},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.49747899174690247,0.25208085775375366,0.5260504484176636,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26516053080558777},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.46554622054100037,0.25208085775375366,0.4924369752407074,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.26516053080558777},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45546218752861023,0.25208085775375366,0.4588235318660736,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4252100884914398,0.25208085775375366,0.45378151535987854,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.25208085775375366},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25208085775375366},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26516053080558777},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41848739981651306,0.25208085775375366,0.42184874415397644,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26516053080558777},{"x":0.413445383310318,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.413445383310318,0.25208085775375366,0.41680672764778137,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2508918046951294},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2508918046951294},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3798319399356842,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3798319399356842,0.2508918046951294,0.40672269463539124,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777},{"x":0.37478992342948914,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37478992342948914,0.2508918046951294,0.3781512677669525,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3680672347545624,"y":0.26516053080558777},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.33949580788612366,0.2508918046951294,0.3680672347545624,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26516053080558777},{"x":0.31596639752388,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.31596639752388,0.2508918046951294,0.3327731192111969,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2508918046951294},{"x":0.31596639752388,"y":0.2508918046951294},{"x":0.31596639752388,"y":0.26516053080558777},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31092438101768494,0.2508918046951294,0.31596639752388,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3025210201740265,"y":0.26516053080558777},{"x":0.27394959330558777,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.27394959330558777,0.2508918046951294,0.3025210201740265,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2689075767993927,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.2508918046951294,0.2705882489681244,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579},{"languageCode":"ar","confidence":0.15000000596046448}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26634958386421204},{"x":0.2689075767993927,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2655882489681244,0.18206064331531524,0.6251680898666382,0.27334958386421204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2104637324810028},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22354340553283691},{"x":0.30924370884895325,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.30756303668022156,0.2104637324810028,0.32436975836753845,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2974790036678314,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.21165280044078827,0.3025210201740265,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21284185349941254},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2104637324810028},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22473245859146118},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.25882354378700256,0.21284185349941254,0.29075631499290466,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21284185349941254},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22235433757305145},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25382354378700256,0.20584185349941253,0.32936975836753846,0.22935433757305146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.2508918046951294,0.7831932902336121,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7058823704719543,0.25208085775375366,0.7260504364967346,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.25208085775375366,0.7058823704719543,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.27229487895965576,0.7831932902336121,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6907563209533691,0.2734839618206024,0.7243697643280029,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.2734839618206024,0.6873949766159058,0.28656360507011414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6773529601097107,0.24626991081237792,0.7898739624023438,0.2911854989528656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۲۳","boundary":[0.5966386795043945,0.2746730148792267,0.6184874176979065,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ص","boundary":[0.5731092691421509,0.27586206793785095,0.5899159908294678,0.2877526879310608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.26886206793785095,0.6234874176979065,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5731092691421509,0.2948870360851288,0.6184874176979065,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5277311205863953,0.2948870360851288,0.5680672526359558,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4924369752407074,0.2948870360851288,0.5210084319114685,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2948870360851288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2948870360851288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4588235318660736,0.2948870360851288,0.48571428656578064,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30915576219558716},{"x":0.42352941632270813,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.42352941632270813,0.2948870360851288,0.45378151535987854,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2948870360851288},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2948870360851288},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41848739981651306,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41848739981651306,0.2948870360851288,0.42184874415397644,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4100840389728546,"y":0.30915576219558716},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۶۵","boundary":[0.38823530077934265,0.2948870360851288,0.4100840389728546,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3848739564418793,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.2948870360851288,0.38655462861061096,0.30915576219558716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3848739564418793,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37987395644187927,0.2878870360851288,0.6234874176979065,0.31615576219558716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.2948870360851288,0.7831932902336121,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.2948870360851288,0.7462185025215149,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7613445520401001,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7613445520401001,0.31629014015197754,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7529411911964417,"y":0.328180730342865},{"x":0.7495798468589783,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.31629014015197754,0.7529411911964417,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7428571581840515,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7378571581840515,0.2878870360851288,0.7881932902336121,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3269916772842407},{"x":0.489075630903244,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-201-097-1","boundary":[0.489075630903244,0.3151010572910309,0.6168067455291748,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3269916772842407},{"x":0.489075630903244,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.3081010572910309,0.6218067455291748,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4114149808883667},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.42016807198524475,0.39952436089515686,0.4268907606601715,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Ehsan","boundary":[0.4285714328289032,0.39952436089515686,0.46890756487846375,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"formula","boundary":[0.4739495813846588,0.39952436089515686,0.5260504484176636,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4007134437561035},{"x":0.534453809261322,"y":0.4007134437561035},{"x":0.534453809261322,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.4007134437561035,0.534453809261322,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4007134437561035},{"x":0.583193302154541,"y":0.4007134437561035},{"x":0.583193302154541,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.5361344814300537,0.4007134437561035,0.583193302154541,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"law","boundary":[0.5899159908294678,0.4007134437561035,0.6134454011917114,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6151260733604431,0.4007134437561035,0.6184874176979065,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4137931168079376},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41516807198524475,0.39252436089515685,0.6234874176979065,0.42079311680793763],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7831932902336121,"y":0.350772887468338},{"x":0.7428571581840515,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.33888229727745056,0.7831932902336121,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7378151416778564,"y":0.350772887468338},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6974790096282959,0.33888229727745056,0.7378151416778564,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3519619405269623},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.658823549747467,0.33888229727745056,0.6907563209533691,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3519619405269623},{"x":0.653781533241272,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.33888229727745056,0.6571428775787354,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6184874176979065,"y":0.350772887468338},{"x":0.6000000238418579,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.6000000238418579,0.33888229727745056,0.6184874176979065,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7378151416778564,0.35909631848335266,0.7831932902336121,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.35909631848335266,0.7378151416778564,0.3709869086742401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.33188229727745056,0.7898739624023438,0.3779869086742401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37336504459381104},{"x":0.578151285648346,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.578151285648346,0.35909631848335266,0.6184874176979065,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35909631848335266},{"x":0.578151285648346,"y":0.35909631848335266},{"x":0.578151285648346,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.35909631848335266,0.578151285648346,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5630252361297607,0.35909631848335266,0.5680672526359558,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.3579072654247284,0.5512605309486389,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۳","boundary":[0.5226891040802002,0.3579072654247284,0.5445378422737122,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5126050710678101,0.3579072654247284,0.5159664154052734,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3709869086742401},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۲۳","boundary":[0.48403361439704895,0.3579072654247284,0.5042017102241516,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3579072654247284},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.3579072654247284,0.4789915978908539,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.3816884756088257,0.7848739624023438,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.3816884756088257,0.7478991746902466,0.39357906579971313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4739915978908539,0.3509072654247284,0.7898739624023438,0.40057906579971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5899159908294678,0.37931033968925476,0.6201680898666382,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.38049939274787903},{"x":0.583193302154541,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5848739743232727,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5478991866111755,0.38049939274787903,0.5848739743232727,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.40309154987335205,0.7831932902336121,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.40309154987335205,0.7478991746902466,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.42330560088157654,0.7848739624023438,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.42330560088157654,0.7478991746902466,0.43638524413108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5428991866111755,0.37231033968925475,0.7898739624023438,0.44338524413108826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5899159908294678,0.42330560088157654,0.6184874176979065,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.42330560088157654},{"x":0.583193302154541,"y":0.42330560088157654},{"x":0.583193302154541,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5630252361297607,0.42330560088157654,0.583193302154541,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.42330560088157654},{"x":0.556302547454834,"y":0.42330560088157654},{"x":0.556302547454834,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5529412031173706,0.42330560088157654,0.556302547454834,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5243697762489319,0.42330560088157654,0.5462185144424438,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.42330560088157654,0.5193277597427368,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7478991746902466,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.44351962208747864,0.7831932902336121,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7478991746902466,"y":0.457788348197937},{"x":0.7445378303527832,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.44351962208747864,0.7478991746902466,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5142857432365417,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.41630560088157653,0.7881932902336121,0.46359929513931275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6184874176979065,"y":0.457788348197937},{"x":0.5899159908294678,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5899159908294678,0.44351962208747864,0.6184874176979065,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.44351962208747864},{"x":0.583193302154541,"y":0.44351962208747864},{"x":0.583193302154541,"y":0.457788348197937},{"x":0.5630252361297607,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5630252361297607,0.44351962208747864,0.583193302154541,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.44351962208747864},{"x":0.556302547454834,"y":0.44351962208747864},{"x":0.556302547454834,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5529412031173706,0.44351962208747864,0.556302547454834,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5495798587799072,"y":0.457788348197937},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5243697762489319,0.44351962208747864,0.5495798587799072,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.44351962208747864,0.5193277597427368,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.44233056902885437},{"x":0.507563054561615,"y":0.44233056902885437},{"x":0.507563054561615,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4957983195781708,0.44233056902885437,0.507563054561615,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45659929513931274},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.46554622054100037,0.44233056902885437,0.4907563030719757,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.46611177921295166,0.7848739624023438,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.46611177921295166,0.7478991746902466,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.48632580041885376,0.7848739624023438,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.487514853477478,0.7478991746902466,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.5089179277420044,0.7848739624023438,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7344537973403931,0.5077288746833801,0.7613445520401001,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6941176652908325,0.5065398216247559,0.7277311086654663,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7663865685462952,0.5303210616111755,0.7831932902336121,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7327731251716614,0.5303210616111755,0.7613445520401001,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6991596817970276,0.5303210616111755,0.7260504364967346,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.5303210616111755,0.6941176652908325,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5624256730079651},{"x":0.75126051902771,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.5481569766998291,0.7831932902336121,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.5481569766998291,0.7462185025215149,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6655462384223938,0.5481569766998291,0.6789916157722473,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.5481569766998291,0.6605042219161987,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7394958138465881,0.5695600509643555,0.7848739624023438,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5838287472724915},{"x":0.702521026134491,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.702521026134491,0.5695600509643555,0.7344537973403931,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.5707491040229797,0.6974790096282959,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5707491040229797,0.6386554837226868,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6000000238418579,0.5707491040229797,0.6184874176979065,0.5850178599357605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5850178599357605},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.43533056902885436,0.7898739624023438,0.5920178599357605],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Good","boundary":[0.45546218752861023,0.46254459023475647,0.4924369752407074,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"faith","boundary":[0.49747899174690247,0.46373364329338074,0.5260504484176636,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5327731370925903,0.46373364329338074,0.5361344814300537,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Law","boundary":[0.5394958257675171,0.46373364329338074,0.5663865804672241,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.46373364329338074,0.5714285969734192,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47681331634521484},{"x":0.578151285648346,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.578151285648346,0.46373364329338074,0.5865546464920044,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5932773351669312,0.46373364329338074,0.6184874176979065,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4504621875286102,0.45554459023475646,0.6234874176979065,0.48381331634521485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Good","boundary":[0.5025210380554199,0.4839476943016052,0.5378151535987854,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"faith","boundary":[0.5445378422737122,0.4851367473602295,0.5731092691421509,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4851367473602295},{"x":0.583193302154541,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49702733755111694},{"x":0.578151285648346,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.4851367473602295,0.5815126299858093,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Law","boundary":[0.5848739743232727,0.4851367473602295,0.6117647290229797,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6151260733604431,0.4851367473602295,0.6184874176979065,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4975210380554199,0.4769476943016052,0.6234874176979065,0.5052164204120636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5966386795043945,"y":0.517241358757019},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"BP۱۶۹","boundary":[0.5529412031173706,0.5065398216247559,0.5966386795043945,0.517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6016806960105896,"y":0.517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.6000000238418579,0.5077288746833801,0.6016806960105896,0.517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.517241358757019},{"x":0.6033613681793213,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۲","boundary":[0.6033613681793213,0.5077288746833801,0.6184874176979065,0.517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.517241358757019},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.49953982162475585,0.6234874176979065,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۷/۳۲۴","boundary":[0.5647059082984924,0.5291320085525513,0.6168067455291748,0.5374554395675659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.5221320085525513,0.6218067455291748,0.5444554395675659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5600475668907166},{"x":0.561344563961029,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶۴۹۹۳۰","boundary":[0.561344563961029,0.5505350828170776,0.6168067455291748,0.5600475668907166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5600475668907166},{"x":0.561344563961029,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5435350828170776,0.6218067455291748,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7428571581840515,0.6087990403175354,0.7848739624023438,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7092437148094177,0.6087990403175354,0.7378151416778564,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6974790096282959,0.6087990403175354,0.7042016983032227,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6621848940849304,0.6087990403175354,0.6957983374595642,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.6168067455291748,0.6087990403175354,0.6554622054100037,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6067227125167847,0.6087990403175354,0.610084056854248,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.6087990403175354,0.6000000238418579,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5848739743232727,0.6087990403175354,0.5882353186607361,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6087990403175354},{"x":0.583193302154541,"y":0.6087990403175354},{"x":0.583193302154541,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5579832196235657,0.6087990403175354,0.583193302154541,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5176470875740051,0.6087990403175354,0.5512605309486389,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6242568492889404},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.4924369752407074,0.6087990403175354,0.5109243988990784,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6242568492889404},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4789915978908539,0.6087990403175354,0.48235294222831726,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6242568492889404},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.6087990403175354,0.4739495813846588,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6242568492889404},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.43529412150382996,0.6087990403175354,0.45546218752861023,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6242568492889404},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.6087990403175354,0.4285714328289032,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6087990403175354},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6087990403175354},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6242568492889404},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.3831932842731476,0.6087990403175354,0.41848739981651306,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6242568492889404},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادهای","boundary":[0.30924370884895325,0.6087990403175354,0.3764705955982208,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6242568492889404},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.2722689211368561,0.6087990403175354,0.3025210201740265,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6456599235534668},{"x":0.756302535533905,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.6313912272453308,0.7848739624023438,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6313912272453308},{"x":0.75126051902771,"y":0.6313912272453308},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7277311086654663,0.6313912272453308,0.75126051902771,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.6857143044471741,0.6313912272453308,0.7210084199905396,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.6554622054100037,0.6313912272453308,0.6840336322784424,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7596638798713684,0.6504161953926086,0.7848739624023438,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6504161953926086,0.7613445520401001,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6504161953926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.6504161953926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.6504161953926086,0.75126051902771,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.6504161953926086,0.6941176652908325,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.6504161953926086,0.6436975002288818,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6504161953926086},{"x":0.605042040348053,"y":0.6504161953926086},{"x":0.605042040348053,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.6504161953926086,0.605042040348053,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5378151535987854,0.6504161953926086,0.5714285969734192,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6504161953926086},{"x":0.534453809261322,"y":0.6504161953926086},{"x":0.534453809261322,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.6504161953926086,0.534453809261322,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.6504161953926086,0.5243697762489319,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6504161953926086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6504161953926086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.6504161953926086,0.46722689270973206,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.6504161953926086,0.4285714328289032,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7848739624023438,"y":0.68727707862854},{"x":0.756302535533905,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.6730083227157593,0.7848739624023438,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6730083227157593},{"x":0.75126051902771,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7495798468589783,"y":0.68727707862854},{"x":0.729411780834198,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.729411780834198,0.6730083227157593,0.7495798468589783,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.686087965965271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6730083227157593,0.7243697643280029,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135},{"x":0.7142857313156128,"y":0.671819269657135},{"x":0.7142857313156128,"y":0.686087965965271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.671819269657135,0.7142857313156128,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.671819269657135},{"x":0.6941176652908325,"y":0.671819269657135},{"x":0.6924369931221008,"y":0.686087965965271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.671819269657135,0.6924369931221008,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.671819269657135},{"x":0.680672287940979,"y":0.671819269657135},{"x":0.680672287940979,"y":0.686087965965271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.671819269657135,0.680672287940979,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7613445520401001,0.6932223439216614,0.7831932902336121,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6932223439216614,0.7596638798713684,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.6932223439216614,0.7478991746902466,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7074910998344421},{"x":0.680672287940979,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.680672287940979,0.6920332908630371,0.7176470756530762,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7277311086654663,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7277311086654663,0.7146254181861877,0.7848739624023438,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7210084199905396,"y":0.731272280216217},{"x":0.7159664034843445,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.7146254181861877,0.7210084199905396,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.731272280216217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.7146254181861877,0.7092437148094177,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.731272280216217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.7146254181861877,0.6840336322784424,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.7146254181861877,0.6722689270973206,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7546218633651733,0.7360285520553589,0.7848739624023438,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7360285520553589,0.75126051902771,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۵۰,۰۰۰","boundary":[0.6672269105911255,0.7360285520553589,0.7226890921592712,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6369748115539551,0.7360285520553589,0.6605042219161987,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.7574316263198853,0.7848739624023438,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7574316263198853},{"x":0.75126051902771,"y":0.7574316263198853},{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7574316263198853,0.75126051902771,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.770511269569397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۰۹۷-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5899159908294678,0.7574316263198853,0.7378151416778564,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.2722689211368561,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2672689211368561,0.6017990403175354,0.7898739624023438,0.777511269569397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6268907785415649,"y":0.785969078540802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.5899159908294678,0.7752675414085388,0.6268907785415649,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6302521228790283,"y":0.785969078540802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7752675414085388,0.6302521228790283,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.785969078540802},{"x":0.6369748115539551,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-600-201-097-1","boundary":[0.6369748115539551,0.7752675414085388,0.7647058963775635,0.785969078540802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.785969078540802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5849159908294678,0.7682675414085388,0.7697058963775635,0.792969078540802],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7613445520401001,0.8061830997467041,0.7882353067398071,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8061830997467041},{"x":0.756302535533905,"y":0.8061830997467041},{"x":0.756302535533905,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7226890921592712,0.8061830997467041,0.756302535533905,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.8061830997467041,0.7193277478218079,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.8061830997467041,0.6890756487846375,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8180737495422363},{"x":0.610084056854248,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.610084056854248,0.8061830997467041,0.6403361558914185,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8061830997467041},{"x":0.605042040348053,"y":0.8061830997467041},{"x":0.605042040348053,"y":0.8180737495422363},{"x":0.578151285648346,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.578151285648346,0.8061830997467041,0.605042040348053,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5428571701049805,0.8061830997467041,0.5747899413108826,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8061830997467041},{"x":0.534453809261322,"y":0.8061830997467041},{"x":0.534453809261322,"y":0.8180737495422363},{"x":0.529411792755127,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.8061830997467041,0.534453809261322,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4773109257221222,0.8061830997467041,0.5260504484176636,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8061830997467041},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8061830997467041},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8180737495422363},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43865546584129333,0.8061830997467041,0.46890756487846375,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8061830997467041},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8061830997467041},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4117647111415863,0.8061830997467041,0.43361344933509827,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8180737495422363},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.36974790692329407,0.8061830997467041,0.4084033668041229,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8180737495422363},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33781513571739197,0.8061830997467041,0.3663865625858307,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.8061830997467041,0.3361344635486603,0.8180737495422363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3294537913799286,0.7991830997467041,0.7932353067398071,0.8250737495422363],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/GamOgWvmfWnpZWQs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/ugUDFuCfzsxVUkIg.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/SoUKMOIFeWCyetIC.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00024304917048324236,0.998750320341852,0.9989533211010876]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5604575276374817,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21969696879386902},{"x":0.49673202633857727,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49836599826812744,0.20075757801532745,0.5588235259056091,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.19949494302272797},{"x":0.4901960790157318,"y":0.20075757801532745},{"x":0.4901960790157318,"y":0.21843434870243073},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4395424723625183,0.19949494302272797,0.4901960790157318,0.21843434870243073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.19949494302272797},{"x":0.5604575276374817,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4345424723625183,0.19249494302272796,0.5638235259056091,0.22669696879386902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.25},{"x":0.7369281053543091,"y":0.25},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6879084706306458,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6879084706306458,0.25,0.7369281053543091,0.2651515007019043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.25},{"x":0.7369281053543091,"y":0.25},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6879084706306458,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6829084706306457,0.243,0.7419281053543091,0.2721515007019043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25},{"x":0.2450980395078659,"y":0.25},{"x":0.2450980395078659,"y":0.25883838534355164},{"x":0.23856209218502045,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.23856209218502045,0.25,0.2450980395078659,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.25},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2601010203361511},{"x":0.24836601316928864,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".....","boundary":[0.24836601316928864,0.25,0.2696078419685364,0.2601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2601010203361511},{"x":0.23856209218502045,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.243,0.2746078419685364,0.26710102033615113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7598039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7320261597633362,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7320261597633362,0.28535354137420654,0.7598039507865906,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7254902124404907,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7254902124404907,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7058823704719543,0.28535354137420654,0.7254902124404907,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7042483687400818,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7042483687400818,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7026143670082092,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7026143670082092,0.28535354137420654,0.7042483687400818,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.28535354137420654},{"x":0.6960784196853638,"y":0.28535354137420654},{"x":0.6960784196853638,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6421568393707275,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6421568393707275,0.28535354137420654,0.6960784196853638,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.28535354137420654},{"x":0.6356208920478821,"y":0.28535354137420654},{"x":0.6356208920478821,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5980392098426819,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5980392098426819,0.28535354137420654,0.6356208920478821,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.28535354137420654},{"x":0.593137264251709,"y":0.28535354137420654},{"x":0.593137264251709,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.28535354137420654,0.593137264251709,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5816993713378906,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5816993713378906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5490196347236633,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5490196347236633,0.28535354137420654,0.5816993713378906,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5441176295280457,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5441176295280457,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5098039507865906,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5098039507865906,0.28535354137420654,0.5441176295280457,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5032680034637451,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5032680034637451,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4624182879924774,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.4624182879924774,0.28535354137420654,0.5032680034637451,0.30050504207611084]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7598039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4624182879924774,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4574182879924774,0.27835354137420654,0.7648039507865906,0.30750504207611085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2941919267177582},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":".و","boundary":[0.23856209218502045,0.28535354137420654,0.24836601316928864,0.2941919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2941919267177582},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.27835354137420654,0.25336601316928864,0.3011919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7369281053543091,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7369281053543091,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7238562107086182,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7238562107086182,0.31313130259513855,0.7369281053543091,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7189542651176453,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7189542651176453,"y":0.32828283309936523},{"x":0.686274528503418,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.686274528503418,0.31313130259513855,0.7189542651176453,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6797385811805725,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6797385811805725,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6421568393707275,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6421568393707275,0.31313130259513855,0.6797385811805725,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6339869499206543,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6339869499206543,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6062091588973999,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6062091588973999,0.31313130259513855,0.6339869499206543,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5996732115745544,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5996732115745544,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5718954205513,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5718954205513,0.31313130259513855,0.5996732115745544,0.32828283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7369281053543091,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5718954205513,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5668954205513,0.30613130259513854,0.7419281053543091,0.33654546809196473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6797385811805725,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.6797385811805725,0.33964645862579346,0.7058823704719543,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.33964645862579346},{"x":0.673202633857727,"y":0.33964645862579346},{"x":0.673202633857727,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6405228972434998,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6405228972434998,0.33964645862579346,0.673202633857727,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6339869499206543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6339869499206543,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6078431606292725,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6078431606292725,0.33964645862579346,0.6339869499206543,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.33964645862579346},{"x":0.601307213306427,"y":0.33964645862579346},{"x":0.601307213306427,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5964052081108093,0.33964645862579346,0.601307213306427,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5915032625198364,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5915032625198364,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحی","boundary":[0.5392156839370728,0.33964645862579346,0.5915032625198364,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5326797366142273,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5326797366142273,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5049019455909729,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5049019455909729,0.33964645862579346,0.5326797366142273,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.49836599826812744,"y":0.33964645862579346},{"x":0.49836599826812744,"y":0.35479798913002014},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.47058823704719543,0.33964645862579346,0.49836599826812744,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.33964645862579346},{"x":0.46568626165390015,"y":0.33964645862579346},{"x":0.46568626165390015,"y":0.35479798913002014},{"x":0.46568626165390015,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46568626165390015,0.33964645862579346,0.46568626165390015,0.35479798913002014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35479798913002014},{"x":0.46568626165390015,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46068626165390014,0.33264645862579345,0.7108823704719544,0.36179798913002015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2450980395078659,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3497474789619446},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹","boundary":[0.2401960790157318,0.34090909361839294,0.2450980395078659,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2696078419685364,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2696078419685364,"y":0.35101011395454407},{"x":0.24836601316928864,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".....","boundary":[0.24836601316928864,0.34090909361839294,0.2696078419685364,0.35101011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.34090909361839294},{"x":0.2696078419685364,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2696078419685364,"y":0.35101011395454407},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.33390909361839294,0.2746078419685364,0.3580101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6928104758262634,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6928104758262634,0.36742424964904785,0.7058823704719543,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6879084706306458,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6879084706306458,"y":0.38131314516067505},{"x":0.673202633857727,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.673202633857727,0.36742424964904785,0.6879084706306458,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6683006286621094,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6683006286621094,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمیز","boundary":[0.6470588445663452,0.36742424964904785,0.6683006286621094,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6388888955116272,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6111111044883728,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6111111044883728,0.36742424964904785,0.6388888955116272,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6078431606292725,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6078431606292725,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5800653696060181,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5800653696060181,0.36742424964904785,0.6078431606292725,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5718954205513,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5718954205513,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5653594732284546,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5653594732284546,0.36742424964904785,0.5718954205513,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5571895241737366,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5571895241737366,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5212418437004089,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5212418437004089,0.36742424964904785,0.5571895241737366,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5147058963775635,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5147058963775635,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4852941036224365,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.4852941036224365,0.36742424964904785,0.5147058963775635,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.36868685483932495},{"x":0.4820261299610138,"y":0.36868685483932495},{"x":0.4820261299610138,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4803921580314636,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4803921580314636,0.36868685483932495,0.4820261299610138,0.38257575035095215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4803921580314636,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4753921580314636,0.36042424964904785,0.7108823704719544,0.38831314516067506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.36868685483932495},{"x":0.24183006584644318,"y":0.36868685483932495},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3775252401828766},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"1","boundary":[0.2401960790157318,0.36868685483932495,0.24183006584644318,0.3775252401828766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.36868685483932495},{"x":0.2696078419685364,"y":0.36868685483932495},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3775252401828766},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"....","boundary":[0.24836601316928864,0.36868685483932495,0.2696078419685364,0.3775252401828766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.36868685483932495},{"x":0.2696078419685364,"y":0.36868685483932495},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3775252401828766},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.36168685483932494,0.2746078419685364,0.3845252401828766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6797385811805725,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.6781045794487,0.39393940567970276,0.7058823704719543,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.39393940567970276},{"x":0.673202633857727,"y":0.39393940567970276},{"x":0.673202633857727,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6454248428344727,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.6454248428344727,0.39393940567970276,0.673202633857727,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6388888955116272,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6388888955116272,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6111111044883728,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.6111111044883728,0.39393940567970276,0.6388888955116272,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6045751571655273,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6045751571655273,"y":0.40909090638160706},{"x":0.576797366142273,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.576797366142273,0.39520201086997986,0.6045751571655273,0.40909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40656566619873047},{"x":0.576797366142273,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.571797366142273,0.38820201086997985,0.7108823704719544,0.4135656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.39393940567970276},{"x":0.25326797366142273,"y":0.39520201086997986},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4040403962135315},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.2401960790157318,0.39393940567970276,0.25163400173187256,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.39520201086997986},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39646464586257935},{"x":0.2696078419685364,"y":0.405303031206131},{"x":0.258169949054718,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.39520201086997986,0.2696078419685364,0.405303031206131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.39393940567970276},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39646464586257935},{"x":0.2696078419685364,"y":0.405303031206131},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.38693940567970275,0.2746078419685364,0.412303031206131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7369281053543091,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7369281053543091,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7238562107086182,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7238562107086182,0.42171716690063477,0.7369281053543091,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7173202633857727,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7173202633857727,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6879084706306458,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.6879084706306458,0.42171716690063477,0.7173202633857727,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6813725233078003,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6813725233078003,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6388888955116272,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.6388888955116272,0.42171716690063477,0.6813725233078003,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6323529481887817,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6323529481887817,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6045751571655273,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6045751571655273,0.42171716690063477,0.6323529481887817,0.43560606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5980392098426819,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5980392098426819,"y":0.43560606241226196},{"x":0.563725471496582,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.563725471496582,0.42171716690063477,0.5980392098426819,0.43560606241226196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7369281053543091,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7369281053543091,"y":0.43686869740486145},{"x":0.563725471496582,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.558725471496582,0.41471716690063476,0.7419281053543091,0.44386869740486146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.42171716690063477},{"x":0.25326797366142273,"y":0.42171716690063477},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.2401960790157318,0.42171716690063477,0.25326797366142273,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2696078419685364,"y":0.42297980189323425},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.258169949054718,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.42171716690063477,0.2696078419685364,0.4318181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2696078419685364,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.41471716690063476,0.2746078419685364,0.4388181872367859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6797385811805725,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.6797385811805725,0.4469696879386902,0.7058823704719543,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.4469696879386902},{"x":0.673202633857727,"y":0.4469696879386902},{"x":0.673202633857727,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6405228972434998,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6405228972434998,0.4469696879386902,0.673202633857727,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6339869499206543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6078431606292725,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6078431606292725,0.4469696879386902,0.6339869499206543,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.4482323229312897},{"x":0.601307213306427,"y":0.4482323229312897},{"x":0.601307213306427,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5964052081108093,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5964052081108093,0.4482323229312897,0.601307213306427,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5915032625198364,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5392156839370728,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحی","boundary":[0.5392156839370728,0.4482323229312897,0.5915032625198364,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5326797366142273,"y":0.46212121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.49673202633857727,0.4482323229312897,0.5326797366142273,0.46212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4608585834503174},{"x":0.49673202633857727,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49173202633857727,0.4399696879386902,0.7108823704719544,0.4678585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.44949495792388916},{"x":0.25163400173187256,"y":0.44949495792388916},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4583333432674408},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.2401960790157318,0.44949495792388916,0.25163400173187256,0.4583333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.44949495792388916},{"x":0.2630718946456909,"y":0.44949495792388916},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4583333432674408},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"...","boundary":[0.25653594732284546,0.44949495792388916,0.2630718946456909,0.4583333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.44949495792388916},{"x":0.2630718946456909,"y":0.44949495792388916},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4583333432674408},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.44249495792388915,0.2680718946456909,0.4653333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.6797385811805725,0.4747474789619446,0.7075163125991821,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4747474789619446},{"x":0.673202633857727,"y":0.4747474789619446},{"x":0.673202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6388888955116272,0.4747474789619446,0.673202633857727,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6127451062202454,0.4747474789619446,0.6323529481887817,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5833333134651184,0.4747474789619446,0.6062091588973999,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.5473856329917908,0.4747474789619446,0.5784313678741455,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5065359473228455,0.4747474789619446,0.5408496856689453,0.4898989796638489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5015359473228455,0.4677474789619446,0.7125163125991821,0.4968989796638489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.47727271914482117},{"x":0.25326797366142273,"y":0.47601011395454407},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4861111044883728},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.23692810535430908,0.47727271914482117,0.2549019753932953,0.4861111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.47601011395454407},{"x":0.258169949054718,"y":0.47601011395454407},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4848484992980957},{"x":0.258169949054718,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.47601011395454407,0.2598039209842682,0.4848484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.47727271914482117},{"x":0.258169949054718,"y":0.4747474789619446},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4848484992980957},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23192810535430908,0.47027271914482116,0.2648039209842682,0.4918484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۴-","boundary":[0.6633986830711365,0.5,0.7075163125991821,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5},{"x":0.656862735748291,"y":0.5},{"x":0.656862735748291,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6225489974021912,0.5,0.656862735748291,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5164141654968262},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیت","boundary":[0.5947712659835815,0.5012626051902771,0.6160130500793457,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5164141654968262},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5751634240150452,0.5012626051902771,0.5898692607879639,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.502525269985199},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بجنوردی","boundary":[0.5196078419685364,0.502525269985199,0.5702614188194275,0.5176767706871033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.502525269985199},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5146078419685364,0.49552526998519897,0.7125163125991821,0.5221515007019043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5037878751754761},{"x":0.25163400173187256,"y":0.502525269985199},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5126262903213501},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.23856209218502045,0.5037878751754761,0.25163400173187256,0.5126262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5037878751754761},{"x":0.25163400173187256,"y":0.502525269985199},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5126262903213501},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.49678787517547607,0.25663400173187256,0.5196262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7222222089767456,0.5303030014038086,0.7369281053543091,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.6813725233078003,0.5303030014038086,0.7173202633857727,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6470588445663452,0.5303030014038086,0.6748365759849548,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.6062091588973999,0.5303030014038086,0.6405228972434998,0.5441918969154358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6012091588973999,0.5233030014038086,0.7419281053543091,0.5511918969154358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5303030014038086},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5303030014038086},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5391414165496826},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.23856209218502045,0.5303030014038086,0.25326797366142273,0.5391414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5391414165496826},{"x":0.258169949054718,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.258169949054718,0.5303030014038086,0.2630718946456909,0.5391414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5391414165496826},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.5233030014038086,0.2680718946456909,0.5461414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6781045794487,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.6781045794487,0.5555555820465088,0.7075163125991821,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5555555820465088},{"x":0.673202633857727,"y":0.5555555820465088},{"x":0.673202633857727,"y":0.5707070827484131},{"x":0.648692786693573,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.648692786693573,0.5555555820465088,0.673202633857727,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6421568393707275,0.5568181872367859,0.6437908411026001,0.5707070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6371568393707275,0.5485555820465088,0.7125163125991821,0.5777070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.558080792427063},{"x":0.2549019753932953,"y":0.558080792427063},{"x":0.25326797366142273,"y":0.566919207572937},{"x":0.23856209218502045,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.23856209218502045,0.558080792427063,0.25326797366142273,0.566919207572937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.558080792427063},{"x":0.2696078419685364,"y":0.558080792427063},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5681818127632141},{"x":0.258169949054718,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.558080792427063,0.2679738700389862,0.5681818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5568181872367859},{"x":0.2696078419685364,"y":0.558080792427063},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5681818127632141},{"x":0.23856209218502045,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.5498181872367859,0.2729738700389862,0.5751818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5845959782600403},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5845959782600403},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.6781045794487,0.5845959782600403,0.7075163125991821,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5858585834503174},{"x":0.673202633857727,"y":0.5845959782600403},{"x":0.673202633857727,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.6454248428344727,0.5858585834503174,0.673202633857727,0.5946969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5845959782600403},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6404248428344727,0.5775959782600403,0.7125163125991821,0.6004343338012695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5845959782600403},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5858585834503174},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5946969985961914},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.23856209218502045,0.5845959782600403,0.25326797366142273,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.5858585834503174},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5858585834503174},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5946969985961914},{"x":0.258169949054718,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.5858585834503174,0.2679738700389862,0.5946969985961914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5845959782600403},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5858585834503174},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5946969985961914},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.5775959782600403,0.2729738700389862,0.6016969985961914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7091503143310547,"y":0.622474730014801},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.6797385811805725,0.6098484992980957,0.7091503143310547,0.622474730014801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6111111044883728},{"x":0.673202633857727,"y":0.6098484992980957},{"x":0.673202633857727,"y":0.6237373948097229},{"x":0.6421568393707275,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجماع","boundary":[0.6405228972434998,0.6111111044883728,0.673202633857727,0.6237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6388888955116272,"y":0.625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6356208920478821,0.6111111044883728,0.6388888955116272,0.625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7075163125991821,"y":0.622474730014801},{"x":0.6372548937797546,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6306208920478821,0.6041111044883728,0.7125163125991821,0.629474730014801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6111111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6111111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6199495196342468},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.23856209218502045,0.6111111044883728,0.25163400173187256,0.6199495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6111111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6111111044883728},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6199495196342468},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.6041111044883728,0.25663400173187256,0.6269495196342468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.6781045794487,0.6376262903213501,0.7091503143310547,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6376262903213501},{"x":0.673202633857727,"y":0.6502525210380554},{"x":0.656862735748291,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6552287340164185,0.6376262903213501,0.673202633857727,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6388888955116272},{"x":0.648692786693573,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6454248428344727,0.6388888955116272,0.6503267884254456,0.6515151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6404248428344727,0.6318888955116272,0.7141503143310547,0.6559899158477783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6477272510528564},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.23856209218502045,0.6388888955116272,0.2549019753932953,0.6477272510528564]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6477272510528564},{"x":0.258169949054718,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.6388888955116272,0.2696078419685364,0.6477272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6477272510528564},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.6318888955116272,0.2746078419685364,0.6547272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6781045794487,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.6781045794487,0.6641414165496826,0.7075163125991821,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6641414165496826},{"x":0.673202633857727,"y":0.6641414165496826},{"x":0.673202633857727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6454248428344727,0.6641414165496826,0.673202633857727,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6111111044883728,0.6641414165496826,0.6388888955116272,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5702614188194275,0.6641414165496826,0.6045751571655273,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6654040217399597},{"x":0.563725471496582,"y":0.6654040217399597},{"x":0.563725471496582,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5571895241737366,0.6654040217399597,0.563725471496582,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.5277777910232544,0.6654040217399597,0.5522875785827637,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6792929172515869},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.4950980246067047,0.6654040217399597,0.5228758454322815,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.6654040217399597},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6654040217399597},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6792929172515869},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.46078431606292725,0.6654040217399597,0.48856207728385925,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6654040217399597},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6654040217399597},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6792929172515869},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45588234066963196,0.6654040217399597,0.45588234066963196,0.6792929172515869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6780303120613098},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45088234066963195,0.6584040217399597,0.7125163125991821,0.6850303120613098],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6654040217399597},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6666666865348816},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.23856209218502045,0.6654040217399597,0.25326797366142273,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6755050420761108},{"x":0.258169949054718,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.6666666865348816,0.2679738700389862,0.6755050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6654040217399597},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.6584040217399597,0.2729738700389862,0.6825050420761108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7159090638160706},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7320261597633362,0.7007575631141663,0.7598039507865906,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7159090638160706},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7042483687400818,0.7007575631141663,0.7254902124404907,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6993464231491089,0.7007575631141663,0.7009803652763367,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6388888955116272,0.7007575631141663,0.6944444179534912,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5964052081108093,0.7007575631141663,0.6339869499206543,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7159090638160706},{"x":0.584967315196991,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584967315196991,0.7007575631141663,0.5915032625198364,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5473856329917908,0.7007575631141663,0.5800653696060181,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7159090638160706},{"x":0.508169949054718,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.508169949054718,0.7007575631141663,0.5408496856689453,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7159090638160706},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.47875815629959106,0.7007575631141663,0.5016340017318726,0.7159090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7159090638160706},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.47375815629959106,0.6937575631141663,0.7648039507865906,0.7229090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7007575631141663},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7007575631141663},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7133838534355164},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.23856209218502045,0.7007575631141663,0.25653594732284546,0.7133838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.7007575631141663},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7007575631141663},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7133838534355164},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.26143792271614075,0.7007575631141663,0.2647058963775635,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7007575631141663},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7007575631141663},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7133838534355164},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.6937575631141663,0.2697058963775635,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7285353541374207},{"x":0.733660101890564,"y":0.7285353541374207},{"x":0.733660101890564,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7222222089767456,0.7285353541374207,0.733660101890564,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7424242496490479},{"x":0.686274528503418,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.686274528503418,0.7285353541374207,0.7173202633857727,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6388888955116272,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.6388888955116272,0.7285353541374207,0.6813725233078003,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6323529481887817,"y":0.743686854839325},{"x":0.6029411554336548,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6029411554336548,0.7297979593276978,0.6323529481887817,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5964052081108093,"y":0.743686854839325},{"x":0.5751634240150452,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5751634240150452,0.7297979593276978,0.5964052081108093,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5718954205513,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5718954205513,"y":0.743686854839325},{"x":0.5718954205513,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5718954205513,0.7297979593276978,0.5718954205513,0.743686854839325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7297979593276978},{"x":0.733660101890564,"y":0.7285353541374207},{"x":0.733660101890564,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5718954205513,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5668954205513,0.7227979593276977,0.738660101890564,0.7494242496490479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7297979593276978},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7297979593276978},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7386363744735718},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.23856209218502045,0.7297979593276978,0.25326797366142273,0.7386363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7386363744735718},{"x":0.258169949054718,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.7297979593276978,0.2696078419685364,0.7386363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7386363744735718},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.7227979593276977,0.2746078419685364,0.7456363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.6781045794487,0.7550504803657532,0.7058823704719543,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.756313145160675},{"x":0.673202633857727,"y":0.7550504803657532},{"x":0.673202633857727,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6388888955116272,0.756313145160675,0.673202633857727,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6339869499206543,"y":0.756313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7689393758773804},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6045751571655273,0.7575757503509521,0.6339869499206543,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7702020406723022},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.576797366142273,0.7575757503509521,0.5980392098426819,0.7702020406723022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.571797366142273,0.7505757503509521,0.7108823704719544,0.7746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.756313145160675},{"x":0.25326797366142273,"y":0.756313145160675},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7664141654968262},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.23856209218502045,0.756313145160675,0.25326797366142273,0.7664141654968262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.756313145160675},{"x":0.2696078419685364,"y":0.756313145160675},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7664141654968262},{"x":0.258169949054718,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.756313145160675,0.2696078419685364,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.756313145160675},{"x":0.2696078419685364,"y":0.756313145160675},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7664141654968262},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.749313145160675,0.2746078419685364,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.6797385811805725,0.7828282713890076,0.7058823704719543,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7828282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.7828282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6356208920478821,0.7828282713890076,0.673202633857727,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5996732115745544,0.7828282713890076,0.6290849447250366,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7828282713890076},{"x":0.593137264251709,"y":0.7828282713890076},{"x":0.593137264251709,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5718954205513,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5718954205513,0.7828282713890076,0.593137264251709,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5588235259056091,0.7828282713890076,0.5669934749603271,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7979797720909119},{"x":0.516339898109436,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.516339898109436,0.7828282713890076,0.5539215803146362,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.4803921580314636,0.7828282713890076,0.5098039507865906,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7840909361839294},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7840909361839294},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7979797720909119},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.7840909361839294,0.47549018263816833,0.7979797720909119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7967171669006348},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47049018263816833,0.7758282713890076,0.7108823704719544,0.8037171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7828282713890076},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.23856209218502045,0.7828282713890076,0.25326797366142273,0.7929292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7840909361839294},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7929292917251587},{"x":0.258169949054718,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.7828282713890076,0.2679738700389862,0.7929292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7840909361839294},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.7758282713890076,0.2729738700389862,0.7999292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.808080792427063},{"x":0.7352941036224365,"y":0.808080792427063},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.7222222089767456,0.808080792427063,0.7369281053543091,0.8219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7173202633857727,"y":0.808080792427063},{"x":0.7173202633857727,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6830065250396729,"y":0.8232323527336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6830065250396729,0.8093434572219849,0.7173202633857727,0.8219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6748365759849548,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6715686321258545,"y":0.8232323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715686321258545,0.8093434572219849,0.6764705777168274,0.8232323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.8093434572219849},{"x":0.665032684803009,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6437908411026001,"y":0.8232323527336121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6437908411026001,0.8093434572219849,0.6666666865348816,0.8232323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.810606062412262},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8232323527336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6078431606292725,0.810606062412262,0.6372548937797546,0.8232323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.810606062412262},{"x":0.601307213306427,"y":0.810606062412262},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5816993713378906,0.810606062412262,0.6029411554336548,0.8232323527336121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.810606062412262},{"x":0.7352941036224365,"y":0.808080792427063},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5766993713378906,0.803606062412262,0.7419281053543091,0.8289696879386902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.8093434572219849},{"x":0.25326797366142273,"y":0.810606062412262},{"x":0.25163400173187256,"y":0.8194444179534912},{"x":0.23856209218502045,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.2401960790157318,0.8093434572219849,0.25163400173187256,0.8194444179534912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.810606062412262},{"x":0.27124184370040894,"y":0.8131313323974609},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8232323527336121},{"x":0.258169949054718,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"...","boundary":[0.2598039209842682,0.810606062412262,0.2679738700389862,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.8093434572219849},{"x":0.2696078419685364,"y":0.8131313323974609},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8219696879386902},{"x":0.23856209218502045,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.8023434572219849,0.2729738700389862,0.8289696879386902],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/fvhqqrFYczuQirOb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/IIjYmKqmAdmUMKPV.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/SjkbZbkUHloFdbES.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00020159933287085908,0.998750320341852,0.9993247755163849]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.17045454680919647},{"x":0.758169949054718,"y":0.17045454680919647},{"x":0.758169949054718,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7532680034637451,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.7532680034637451,0.17045454680919647,0.758169949054718,0.17676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.17045454680919647},{"x":0.758169949054718,"y":0.17045454680919647},{"x":0.758169949054718,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7532680034637451,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7482680034637451,0.16345454680919647,0.763169949054718,0.18376767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.17297980189323425},{"x":0.5179738402366638,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4852941036224365,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4852941036224365,0.17297980189323425,0.5179738402366638,0.1792929321527481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.17297980189323425},{"x":0.5179738402366638,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4852941036224365,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4802941036224365,0.16597980189323425,0.5229738402366638,0.18629293215274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.16919191181659698},{"x":0.47875815629959106,"y":0.1666666716337204},{"x":0.48366013169288635,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4673202633857727,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نقش","boundary":[0.46405228972435,0.16919191181659698,0.48366013169288635,0.1792929321527481]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.16919191181659698},{"x":0.47875815629959106,"y":0.1666666716337204},{"x":0.48366013169288635,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4673202633857727,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.45905228972434997,0.16219191181659698,0.48866013169288636,0.18629293215274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.1654040366411209},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1654040366411209},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4493463933467865,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4493463933467865,0.1654040366411209,0.45098039507865906,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4166666567325592,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4166666567325592,0.1654040366411209,0.4444444477558136,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4133986830711365,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4133986830711365,"y":0.1805555522441864},{"x":0.379084974527359,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.379084974527359,0.1666666716337204,0.4133986830711365,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3741829991340637,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3741829991340637,"y":0.1805555522441864},{"x":0.370915025472641,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.370915025472641,0.1666666716337204,0.3741829991340637,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3660130798816681,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3660130798816681,"y":0.1805555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.1666666716337204,0.3660130798816681,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3562091588973999,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3562091588973999,"y":0.1805555522441864},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.3529411852359772,0.1666666716337204,0.3562091588973999,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3513071835041046,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3513071835041046,"y":0.1805555522441864},{"x":0.33006536960601807,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.33006536960601807,0.1666666716337204,0.3513071835041046,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3251633942127228,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3251633942127228,"y":0.1805555522441864},{"x":0.29738563299179077,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.29738563299179077,0.1666666716337204,0.3251633942127228,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2924836575984955,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2924836575984955,"y":0.1818181872367859},{"x":0.27614378929138184,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.27614378929138184,0.1666666716337204,0.2924836575984955,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2679738700389862,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2679738700389862,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26633986830711365,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.26633986830711365,0.1679292917251587,0.2679738700389862,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.1679292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.1679292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25,0.1679292917251587,0.26143792271614075,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2450980395078659,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2450980395078659,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23856209218502045,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.23856209218502045,0.1679292917251587,0.2450980395078659,0.1818181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.1666666716337204},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1654040366411209},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1792929321527481},{"x":0.23856209218502045,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23356209218502044,0.1596666716337204,0.45598039507865906,0.18629293215274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7091503143310547,"y":0.1957070678472519},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2095959633588791},{"x":0.673202633857727,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.673202633857727,0.19823232293128967,0.7091503143310547,0.2095959633588791]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.19949494302272797},{"x":0.673202633857727,"y":0.19823232293128967},{"x":0.673202633857727,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6421568393707275,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6405228972434998,0.19949494302272797,0.673202633857727,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6307189464569092,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6307189464569092,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6045751571655273,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6045751571655273,0.20075757801532745,0.6307189464569092,0.21212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7091503143310547,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6045751571655273,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5995751571655273,0.19375757801532745,0.7141503143310547,0.2165959633588791],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.19823232293128967},{"x":0.25326797366142273,"y":0.19823232293128967},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2083333283662796},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.23856209218502045,0.19823232293128967,0.25326797366142273,0.2083333283662796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.19823232293128967},{"x":0.25326797366142273,"y":0.19823232293128967},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2083333283662796},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.19123232293128967,0.25826797366142273,0.2153333283662796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.6781045794487,0.22474747896194458,0.7075163125991821,0.2361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.22474747896194458},{"x":0.673202633857727,"y":0.22474747896194458},{"x":0.673202633857727,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6519607901573181,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6503267884254456,0.22474747896194458,0.673202633857727,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6437908411026001,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6454248428344727,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6160130500793457,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6143791079521179,0.22601009905338287,0.6454248428344727,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22727273404598236},{"x":0.6094771027565002,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6094771027565002,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5882353186607361,0.22727273404598236,0.6094771027565002,0.23989899456501007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2373737394809723},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.21901009905338287,0.7125163125991821,0.2443737394809723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.2348484843969345},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.23856209218502045,0.22601009905338287,0.25163400173187256,0.2348484843969345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.22601009905338287},{"x":0.25163400173187256,"y":0.2348484843969345},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.21901009905338287,0.25663400173187256,0.24184848439693452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.6781045794487,0.2512626349925995,0.7075163125991821,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.2525252401828766},{"x":0.673202633857727,"y":0.2512626349925995},{"x":0.673202633857727,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2664141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6437908411026001,0.2525252401828766,0.673202633857727,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6078431606292725,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6078431606292725,0.2537878751754761,0.6372548937797546,0.2664141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6029411554336548,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5816993713378906,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5816993713378906,0.2537878751754761,0.6029411554336548,0.26767677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5816993713378906,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5766993713378906,0.24678787517547607,0.7125163125991821,0.2708888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2525252401828766},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2613636255264282},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.23692810535430908,0.2525252401828766,0.2549019753932953,0.2613636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2525252401828766},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2613636255264282},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23192810535430908,0.24552524018287658,0.2599019753932953,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7320261597633362,0.28787878155708313,0.7598039507865906,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6993464231491089,0.28787878155708313,0.7254902124404907,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6960784196853638,0.28787878155708313,0.6993464231491089,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6895424723625183,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6683006286621094,0.28787878155708313,0.6895424723625183,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6290849447250366,0.28787878155708313,0.6633986830711365,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6225489974021912,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5816993713378906,0.28787878155708313,0.6225489974021912,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5751634240150452,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5702614188194275,0.28787878155708313,0.5751634240150452,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.28787878155708313},{"x":0.563725471496582,"y":0.28787878155708313},{"x":0.563725471496582,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5310457348823547,0.28787878155708313,0.563725471496582,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5261437892913818,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.5016340017318726,0.28787878155708313,0.5261437892913818,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4950980246067047,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3030303120613098},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4820261299610138,0.28787878155708313,0.4950980246067047,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4771241843700409,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3030303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.44281044602394104,0.28787878155708313,0.4771241843700409,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4362744987010956,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.3807189464569092,0.28787878155708313,0.4362744987010956,0.3030303120613098]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3030303120613098},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3757189464569092,0.2808787815570831,0.7648039507865906,0.3100303120613098],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.28787878155708313},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2891414165496826},{"x":0.25163400173187256,"y":0.30050504207611084},{"x":0.23856209218502045,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.2401960790157318,0.28787878155708313,0.25163400173187256,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.2891414165496826},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2891414165496826},{"x":0.2696078419685364,"y":0.30050504207611084},{"x":0.258169949054718,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.2598039209842682,0.2891414165496826,0.2696078419685364,0.30050504207611084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.28787878155708313},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2891414165496826},{"x":0.2696078419685364,"y":0.30050504207611084},{"x":0.23856209218502045,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.2808787815570831,0.2746078419685364,0.30750504207611085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.31439393758773804},{"x":0.733660101890564,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7222222089767456,0.31439393758773804,0.7352941036224365,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7173202633857727,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7173202633857727,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6993464231491089,0.31439393758773804,0.7173202633857727,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6944444179534912,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6666666865348816,0.31439393758773804,0.6944444179534912,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6601307392120361,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.6241829991340637,0.31439393758773804,0.6601307392120361,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6062091588973999,0.3156565725803375,0.6192810535430908,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.3156565725803375},{"x":0.601307213306427,"y":0.31439393758773804},{"x":0.601307213306427,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5702614188194275,0.3156565725803375,0.601307213306427,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.3156565725803375},{"x":0.563725471496582,"y":0.3156565725803375},{"x":0.563725471496582,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.516339898109436,0.3156565725803375,0.563725471496582,0.3308080732822418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.3156565725803375},{"x":0.733660101890564,"y":0.31313130259513855},{"x":0.733660101890564,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.511339898109436,0.3086565725803375,0.738660101890564,0.33528283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3169191777706146},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3181818127632141},{"x":0.25163400173187256,"y":0.32702019810676575},{"x":0.23856209218502045,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.23856209218502045,0.3169191777706146,0.25163400173187256,0.32702019810676575]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2696078419685364,"y":0.32702019810676575},{"x":0.258169949054718,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.2598039209842682,0.3181818127632141,0.2696078419685364,0.32702019810676575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3181818127632141},{"x":0.2679738700389862,"y":0.32828283309936523},{"x":0.23856209218502045,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.3099191777706146,0.2729738700389862,0.33528283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6781045794487,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.6781045794487,0.34343433380126953,0.7058823704719543,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.34343433380126953},{"x":0.673202633857727,"y":0.34343433380126953},{"x":0.673202633857727,"y":0.35732322931289673},{"x":0.648692786693573,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقود","boundary":[0.648692786693573,0.34343433380126953,0.673202633857727,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6421568393707275,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6421568393707275,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6062091588973999,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.6062091588973999,0.34343433380126953,0.6421568393707275,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5996732115745544,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5996732115745544,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5964052081108093,0.34343433380126953,0.5996732115745544,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5947712659835815,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5424836874008179,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسامحهای","boundary":[0.5424836874008179,0.34343433380126953,0.5947712659835815,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5359477400779724,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5359477400779724,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5326797366142273,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5326797366142273,0.34343433380126953,0.5359477400779724,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5277777910232544,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.34343433380126953,0.5277777910232544,0.3585858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5227777910232544,0.3364343338012695,0.7108823704719544,0.36432322931289673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.344696968793869},{"x":0.25163400173187256,"y":0.34343433380126953},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35353535413742065},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.23856209218502045,0.344696968793869,0.25163400173187256,0.35353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.34343433380126953},{"x":0.258169949054718,"y":0.34343433380126953},{"x":0.2598039209842682,"y":0.35353535413742065},{"x":0.258169949054718,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.258169949054718,0.34343433380126953,0.2598039209842682,0.35353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.344696968793869},{"x":0.258169949054718,"y":0.34343433380126953},{"x":0.2598039209842682,"y":0.35353535413742065},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.337696968793869,0.2648039209842682,0.36053535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7075163125991821,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7075163125991821,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6781045794487,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.6781045794487,0.36994948983192444,0.7075163125991821,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.36994948983192444},{"x":0.673202633857727,"y":0.36994948983192444},{"x":0.673202633857727,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6225489974021912,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6225489974021912,0.36994948983192444,0.673202633857727,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6176470518112183,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6176470518112183,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5915032625198364,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5915032625198364,0.36994948983192444,0.6176470518112183,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.36994948983192444},{"x":0.584967315196991,"y":0.36994948983192444},{"x":0.584967315196991,"y":0.38383838534355164},{"x":0.576797366142273,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.576797366142273,0.36994948983192444,0.584967315196991,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5702614188194275,"y":0.36994948983192444},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.5359477400779724,0.36994948983192444,0.5702614188194275,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.3712121248245239},{"x":0.529411792755127,"y":0.3712121248245239},{"x":0.529411792755127,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معالجه","boundary":[0.4950980246067047,0.3712121248245239,0.529411792755127,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3712121248245239},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3712121248245239},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3851010203361511},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48366013169288635,0.3712121248245239,0.48856207728385925,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3851010203361511},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.44607841968536377,0.3712121248245239,0.4771241843700409,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3712121248245239},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3712121248245239},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4395424723625183,0.3712121248245239,0.44117647409439087,0.3851010203361511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7075163125991821,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7075163125991821,"y":0.38383838534355164},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4345424723625183,0.36294948983192443,0.7125163125991821,0.39083838534355164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3712121248245239},{"x":0.25326797366142273,"y":0.38005051016807556},{"x":0.23856209218502045,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.23856209218502045,0.3712121248245239,0.25326797366142273,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2679738700389862,"y":0.38131314516067505},{"x":0.258169949054718,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.3712121248245239,0.2679738700389862,0.38131314516067505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2679738700389862,"y":0.38131314516067505},{"x":0.23856209218502045,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.3642121248245239,0.2729738700389862,0.38831314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7352941036224365,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7352941036224365,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7222222089767456,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7222222089767456,0.39646464586257935,0.7352941036224365,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.39646464586257935},{"x":0.720588207244873,"y":0.39646464586257935},{"x":0.720588207244873,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7026143670082092,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7026143670082092,0.39646464586257935,0.720588207244873,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6960784196853638,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6960784196853638,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6699346303939819,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6699346303939819,0.39646464586257935,0.6960784196853638,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6421568393707275,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.6421568393707275,0.39646464586257935,0.6633986830711365,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6356208920478821,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6356208920478821,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6241829991340637,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6241829991340637,0.39646464586257935,0.6356208920478821,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6192810535430908,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6192810535430908,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5866013169288635,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5866013169288635,0.39646464586257935,0.6192810535430908,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5816993713378906,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5816993713378906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5343137383460999,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.5343137383460999,0.39772728085517883,0.5816993713378906,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5277777910232544,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5277777910232544,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5277777910232544,"y":0.41287878155708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.39772728085517883,0.5277777910232544,0.41287878155708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7352941036224365,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7352941036224365,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5277777910232544,"y":0.41287878155708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227777910232544,0.38946464586257934,0.7402941036224365,0.41861617636680604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2549019753932953,"y":0.39898988604545593},{"x":0.25326797366142273,"y":0.40782827138900757},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.2401960790157318,0.39772728085517883,0.25326797366142273,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.39898988604545593},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39898988604545593},{"x":0.2696078419685364,"y":0.40909090638160706},{"x":0.258169949054718,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.2598039209842682,0.39898988604545593,0.2696078419685364,0.40909090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39898988604545593},{"x":0.2696078419685364,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.3907272808551788,0.2746078419685364,0.41609090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7075163125991821,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6797385811805725,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.6797385811805725,0.42550504207611084,0.7075163125991821,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.42550504207611084},{"x":0.673202633857727,"y":0.42550504207611084},{"x":0.673202633857727,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6437908411026001,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6437908411026001,0.42550504207611084,0.673202633857727,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6176470518112183,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.6176470518112183,0.42550504207611084,0.6372548937797546,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6111111044883728,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6111111044883728,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5996732115745544,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5996732115745544,0.42550504207611084,0.6111111044883728,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.42424243688583374},{"x":0.593137264251709,"y":0.42424243688583374},{"x":0.593137264251709,"y":0.43939393758773804},{"x":0.5604575276374817,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.5604575276374817,0.42424243688583374,0.593137264251709,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5555555820465088,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5555555820465088,"y":0.43813130259513855},{"x":0.529411792755127,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.529411792755127,0.42424243688583374,0.5555555820465088,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5228758454322815,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5228758454322815,"y":0.43813130259513855},{"x":0.516339898109436,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.516339898109436,0.42424243688583374,0.5228758454322815,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5098039507865906,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5098039507865906,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعقاد","boundary":[0.4820261299610138,0.42424243688583374,0.5098039507865906,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.42424243688583374},{"x":0.47549018263816833,"y":0.42424243688583374},{"x":0.47549018263816833,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4297385513782501,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.4297385513782501,0.42424243688583374,0.47549018263816833,0.43813130259513855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7075163125991821,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43939393758773804},{"x":0.4297385513782501,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4247385513782501,0.41724243688583373,0.7125163125991821,0.44639393758773804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4267676770687103},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4267676770687103},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.23856209218502045,0.4267676770687103,0.25326797366142273,0.4343434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.4267676770687103},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4267676770687103},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4343434274196625},{"x":0.258169949054718,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.4267676770687103,0.2696078419685364,0.4343434274196625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4267676770687103},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.41850504207611083,0.2746078419685364,0.4413434274196625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7091503143310547,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6928104758262634,0.45075756311416626,0.7091503143310547,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6879084706306458,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6895424723625183,"y":0.46464645862579346},{"x":0.673202633857727,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.673202633857727,0.45202019810676575,0.6895424723625183,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6683006286621094,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6683006286621094,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6421568393707275,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6405228972434998,0.45202019810676575,0.6683006286621094,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6339869499206543,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6339869499206543,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.6143791079521179,0.45328283309936523,0.6339869499206543,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6078431606292725,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6078431606292725,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5947712659835815,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.593137264251709,0.45328283309936523,0.6078431606292725,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5898692607879639,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5800653696060181,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مر","boundary":[0.5784313678741455,0.45328283309936523,0.5898692607879639,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5784313678741455,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5735294222831726,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5735294222831726,0.4545454680919647,0.5784313678741455,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5735294222831726,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5751634240150452,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5571895241737366,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حله","boundary":[0.5571895241737366,0.44949495792388916,0.5751634240150452,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5490196347236633,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5506535768508911,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5212418437004089,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعقاد","boundary":[0.5212418437004089,0.45075756311416626,0.5506535768508911,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5147058963775635,"y":0.45075756311416626},{"x":0.516339898109436,"y":0.46464645862579346},{"x":0.4689542353153229,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.4689542353153229,0.45075756311416626,0.516339898109436,0.46464645862579346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46464645862579346},{"x":0.4689542353153229,"y":0.469696968793869}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46395423531532287,0.44375756311416625,0.7141503143310547,0.47164645862579346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.45202019810676575},{"x":0.25326797366142273,"y":0.45202019810676575},{"x":0.25163400173187256,"y":0.46212121844291687},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.2401960790157318,0.45202019810676575,0.25163400173187256,0.46212121844291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.45202019810676575},{"x":0.2696078419685364,"y":0.45328283309936523},{"x":0.2696078419685364,"y":0.46212121844291687},{"x":0.258169949054718,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.45202019810676575,0.2696078419685364,0.46212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.45202019810676575},{"x":0.2696078419685364,"y":0.45328283309936523},{"x":0.2696078419685364,"y":0.46212121844291687},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.44502019810676574,0.2746078419685364,0.4691212184429169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6797385811805725,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.6797385811805725,0.47727271914482117,0.7075163125991821,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.47727271914482117},{"x":0.673202633857727,"y":0.47727271914482117},{"x":0.673202633857727,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6437908411026001,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6437908411026001,0.47727271914482117,0.673202633857727,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6372548937797546,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6176470518112183,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.6176470518112183,0.47727271914482117,0.6372548937797546,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6111111044883728,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6111111044883728,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5996732115745544,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5996732115745544,0.47727271914482117,0.6111111044883728,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.47727271914482117},{"x":0.593137264251709,"y":0.47727271914482117},{"x":0.593137264251709,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5604575276374817,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.5604575276374817,0.47727271914482117,0.593137264251709,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5555555820465088,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5555555820465088,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5392156839370728,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5392156839370728,0.47727271914482117,0.5555555820465088,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5326797366142273,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5326797366142273,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5261437892913818,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5261437892913818,0.47727271914482117,0.5326797366142273,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5261437892913818,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5261437892913818,"y":0.49242424964904785},{"x":0.49673202633857727,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعقاد","boundary":[0.49673202633857727,0.47727271914482117,0.5261437892913818,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4901960790157318,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49242424964904785},{"x":0.44281044602394104,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.44281044602394104,0.47727271914482117,0.4901960790157318,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.47727271914482117},{"x":0.43790850043296814,"y":0.47727271914482117},{"x":0.43790850043296814,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4362744987010956,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.47727271914482117,0.43790850043296814,0.49242424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4362744987010956,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4312744987010956,0.47027271914482116,0.7125163125991821,0.49942424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.47853535413742065},{"x":0.25326797366142273,"y":0.47853535413742065},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۹","boundary":[0.2401960790157318,0.47853535413742065,0.25326797366142273,0.4873737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2696078419685364,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4873737394809723},{"x":0.258169949054718,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.258169949054718,0.47853535413742065,0.2696078419685364,0.4873737394809723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2696078419685364,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.47153535413742065,0.2746078419685364,0.4956363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6911764740943909,0.5151515007019043,0.7385621070861816,0.5277777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6861764740943909,0.5081515007019043,0.7435621070861816,0.5347777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5252525210380554},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2401960790157318,0.5151515007019043,0.2630718946456909,0.5252525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5164141654968262},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5164141654968262},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5252525210380554},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.2679738700389862,0.5164141654968262,0.2679738700389862,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5252525210380554},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.5081515007019043,0.2729738700389862,0.5322525210380554],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/nuBvcHCiQyhSGeeh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/lBHZdZPwTJWVZwjW.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/xeEFJnrthMRYkpQN.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.0002605856547150949,0.998750320341852,0.999284919877245]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7058823704719543,0.21338383853435516,0.7598039507865906,0.22853535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7598039507865906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7008823704719543,0.20638383853435516,0.7648039507865906,0.23553535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6209150552749634,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6160130500793457,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.3207070827484131,0.6209150552749634,0.32828283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6209150552749634,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6160130500793457,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6110130500793457,0.3137070827484131,0.6259150552749634,0.33528283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7385621070861816,"y":0.26767677068710327},{"x":0.720588207244873,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.720588207244873,0.2512626349925995,0.7385621070861816,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7124183177947998,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6830065250396729,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6830065250396729,0.2512626349925995,0.7124183177947998,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6764705777168274,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6683006286621094,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6683006286621094,0.2512626349925995,0.6764705777168274,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6633986830711365,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6339869499206543,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.6339869499206543,0.2512626349925995,0.6633986830711365,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2512626349925995},{"x":0.6274510025978088,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5915032625198364,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.5915032625198364,0.2512626349925995,0.6274510025978088,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.2512626349925995},{"x":0.584967315196991,"y":0.2512626349925995},{"x":0.584967315196991,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5669934749603271,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5669934749603271,0.2512626349925995,0.584967315196991,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5604575276374817,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5326797366142273,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5326797366142273,0.2512626349925995,0.5604575276374817,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2512626349925995},{"x":0.5261437892913818,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5212418437004089,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5212418437004089,0.2512626349925995,0.5261437892913818,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.2512626349925995},{"x":0.516339898109436,"y":0.2512626349925995},{"x":0.516339898109436,"y":0.26767677068710327},{"x":0.48856207728385925,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.48856207728385925,0.2512626349925995,0.516339898109436,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4820261299610138,"y":0.26767677068710327},{"x":0.4771241843700409,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4771241843700409,0.2512626349925995,0.4820261299610138,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.2512626349925995},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2512626349925995},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26767677068710327},{"x":0.4133986830711365,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استثنائات","boundary":[0.4133986830711365,0.2512626349925995,0.47058823704719543,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.2512626349925995},{"x":0.406862735748291,"y":0.2512626349925995},{"x":0.406862735748291,"y":0.26767677068710327},{"x":0.38725489377975464,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.38725489377975464,0.2512626349925995,0.406862735748291,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3807189464569092,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3807189464569092,"y":0.26767677068710327},{"x":0.3513071835041046,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3513071835041046,0.2512626349925995,0.3807189464569092,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.2512626349925995},{"x":0.34967321157455444,"y":0.2512626349925995},{"x":0.34967321157455444,"y":0.26767677068710327},{"x":0.3464052379131317,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3464052379131317,0.2512626349925995,0.34967321157455444,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.2512626349925995},{"x":0.33986929059028625,"y":0.2512626349925995},{"x":0.33986929059028625,"y":0.26767677068710327},{"x":0.33169934153556824,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33169934153556824,0.2512626349925995,0.33986929059028625,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3251633942127228,"y":0.2512626349925995},{"x":0.3251633942127228,"y":0.26767677068710327},{"x":0.30392158031463623,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.30392158031463623,0.2512626349925995,0.3251633942127228,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2512626349925995},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2512626349925995},{"x":0.30392158031463623,"y":0.26767677068710327},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.29411765933036804,0.2512626349925995,0.30392158031463623,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2826797366142273,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2826797366142273,"y":0.26767677068710327},{"x":0.2696078419685364,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2696078419685364,0.2512626349925995,0.2826797366142273,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2630718946456909,"y":0.2512626349925995},{"x":0.2630718946456909,"y":0.26767677068710327},{"x":0.23856209218502045,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.23856209218502045,0.2512626349925995,0.2630718946456909,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7598039507865906,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوقدانان","boundary":[0.7058823704719543,0.27272728085517883,0.7598039507865906,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6993464231491089,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6993464231491089,"y":0.28787878155708313},{"x":0.673202633857727,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.673202633857727,0.27272728085517883,0.6993464231491089,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6666666865348816,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6307189464569092,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6307189464569092,0.27272728085517883,0.6666666865348816,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6241829991340637,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6241829991340637,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6176470518112183,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6176470518112183,0.27272728085517883,0.6241829991340637,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6111111044883728,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6111111044883728,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6029411554336548,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6029411554336548,0.27272728085517883,0.6111111044883728,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5980392098426819,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5980392098426819,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5686274766921997,0.27272728085517883,0.5980392098426819,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5343137383460999,0.27272728085517883,0.5620915293693542,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5277777910232544,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5277777910232544,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4901960790157318,0.27272728085517883,0.5277777910232544,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.27272728085517883},{"x":0.48366013169288635,"y":0.27272728085517883},{"x":0.48366013169288635,"y":0.28787878155708313},{"x":0.47875815629959106,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47875815629959106,0.27272728085517883,0.48366013169288635,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4722222089767456,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4722222089767456,"y":0.28787878155708313},{"x":0.45261436700820923,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.45261436700820923,0.27272728085517883,0.4722222089767456,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4444444477558136,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4444444477558136,"y":0.28787878155708313},{"x":0.39542484283447266,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصادیق","boundary":[0.39542484283447266,0.27272728085517883,0.4444444477558136,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3888888955116272,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3888888955116272,"y":0.28787878155708313},{"x":0.38235294818878174,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38235294818878174,0.27272728085517883,0.3888888955116272,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3758170008659363,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3758170008659363,"y":0.28787878155708313},{"x":0.31699347496032715,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استثنائات","boundary":[0.31699347496032715,0.27272728085517883,0.3758170008659363,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3104575276374817,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3104575276374817,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2777777910232544,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2777777910232544,0.27272728085517883,0.3104575276374817,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.27272728085517883},{"x":0.27124184370040894,"y":0.27272728085517883},{"x":0.27124184370040894,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2630718946456909,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2630718946456909,0.27272728085517883,0.27124184370040894,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.27272728085517883},{"x":0.25653594732284546,"y":0.27272728085517883},{"x":0.25653594732284546,"y":0.28787878155708313},{"x":0.23856209218502045,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.23856209218502045,0.27272728085517883,0.25653594732284546,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.2929292917251587},{"x":0.758169949054718,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.75,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7483659982681274,0.2929292917251587,0.7598039507865906,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2929292917251587},{"x":0.741830050945282,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسد","boundary":[0.7075163125991821,0.2941919267177582,0.741830050945282,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7009803652763367,0.2941919267177582,0.7058823704719543,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6797385811805725,0.2954545319080353,0.6960784196853638,0.3093434274196625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3093434274196625},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.24426263499259948,0.7648039507865906,0.3163434274196625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6781045794487,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6781045794487,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.6617646813392639,0.2929292917251587,0.6781045794487,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6552287340164185,"y":0.2929292917251587},{"x":0.656862735748291,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امامیه","boundary":[0.6241829991340637,0.2941919267177582,0.656862735748291,0.3068181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6781045794487,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6781045794487,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6191829991340637,0.2871919267177582,0.6831045794487,0.3125555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.2929292917251587,0.6192810535430908,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5996732115745544,0.2929292917251587,0.6094771027565002,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.2929292917251587},{"x":0.593137264251709,"y":0.2929292917251587},{"x":0.593137264251709,"y":0.3093434274196625},{"x":0.576797366142273,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبع","boundary":[0.576797366142273,0.2929292917251587,0.593137264251709,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5571895241737366,0.2929292917251587,0.5702614188194275,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5196078419685364,0.2916666567325592,0.5506535768508911,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3080808222293854},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.49346405267715454,0.2916666567325592,0.5147058963775635,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4852941036224365,0.2916666567325592,0.4901960790157318,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.2916666567325592},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2916666567325592},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.4575163424015045,0.2916666567325592,0.47875815629959106,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.2916666567325592},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2916666567325592},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44281044602394104,0.2916666567325592,0.45098039507865906,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.2916666567325592},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2916666567325592},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.41013070940971375,0.2916666567325592,0.43790850043296814,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3839869201183319,0.2916666567325592,0.4035947620868683,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.2916666567325592},{"x":0.37745097279548645,"y":0.2916666567325592},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3080808222293854},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37254902720451355,0.2916666567325592,0.37745097279548645,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.3202614486217499,0.2916666567325592,0.3660130798816681,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3153594732284546,0.2916666567325592,0.3202614486217499,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.2916666567325592},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2916666567325592},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.2810457646846771,0.2916666567325592,0.30882352590560913,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2916666567325592},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2916666567325592},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3080808222293854},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.23856209218502045,0.2916666567325592,0.27450981736183167,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7598039507865906,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7483659982681274,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7483659982681274,0.31313130259513855,0.7598039507865906,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7401960492134094,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7401960492134094,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7189542651176453,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7189542651176453,0.31313130259513855,0.7401960492134094,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7107843160629272,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7107843160629272,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6993464231491089,0.31313130259513855,0.7107843160629272,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6928104758262634,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6846405267715454,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6846405267715454,0.31313130259513855,0.6928104758262634,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6797385811805725,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.6519607901573181,0.31313130259513855,0.6797385811805725,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6454248428344727,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقها","boundary":[0.6258170008659363,0.31439393758773804,0.6454248428344727,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6192810535430908,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.31439393758773804,0.6192810535430908,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6094771027565002,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقدانان","boundary":[0.5555555820465088,0.31439393758773804,0.6094771027565002,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5490196347236633,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5179738402366638,0.31439393758773804,0.5490196347236633,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5,0.31439393758773804,0.5114378929138184,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.31439393758773804},{"x":0.49346405267715454,"y":0.31439393758773804},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4689542353153229,0.31439393758773804,0.49346405267715454,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4624182879924774,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.4133986830711365,0.31439393758773804,0.4624182879924774,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.31439393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.31439393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3295454680919647},{"x":0.379084974527359,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدنی","boundary":[0.379084974527359,0.31439393758773804,0.40522876381874084,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.31439393758773804},{"x":0.37254902720451355,"y":0.31439393758773804},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3480392098426819,0.31439393758773804,0.37254902720451355,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3415032625198364,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3295454680919647},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.30718955397605896,0.31439393758773804,0.3415032625198364,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3006536066532135,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3295454680919647},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2957516312599182,0.31439393758773804,0.3006536066532135,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.31439393758773804},{"x":0.2908496856689453,"y":0.31439393758773804},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3295454680919647},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امعان","boundary":[0.2630718946456909,0.31439393758773804,0.2908496856689453,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.31439393758773804},{"x":0.25653594732284546,"y":0.31439393758773804},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3295454680919647},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.23692810535430908,0.31439393758773804,0.25653594732284546,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7401960492134094,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7401960492134094,0.3358585834503174,0.7598039507865906,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7352941036224365,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7058823704719543,0.3358585834503174,0.7352941036224365,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6944444179534912,0.3358585834503174,0.6993464231491089,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6879084706306458,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6552287340164185,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6552287340164185,0.3358585834503174,0.6879084706306458,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3358585834503174},{"x":0.648692786693573,"y":0.3358585834503174},{"x":0.648692786693573,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6356208920478821,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6356208920478821,0.3358585834503174,0.648692786693573,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6290849447250366,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6209150552749634,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6209150552749634,0.3358585834503174,0.6290849447250366,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6127451062202454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5833333134651184,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5833333134651184,0.3358585834503174,0.6127451062202454,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3358585834503174},{"x":0.576797366142273,"y":0.3358585834503174},{"x":0.576797366142273,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5555555820465088,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5555555820465088,0.3358585834503174,0.576797366142273,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5490196347236633,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5424836874008179,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5424836874008179,0.3358585834503174,0.5490196347236633,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسقطات","boundary":[0.4820261299610138,0.3345959484577179,0.5359477400779724,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمان","boundary":[0.4395424723625183,0.3345959484577179,0.4771241843700409,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.3345959484577179},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3345959484577179},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3497474789619446},{"x":0.406862735748291,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهری","boundary":[0.406862735748291,0.3345959484577179,0.43300652503967285,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3497474789619446},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40032678842544556,0.3345959484577179,0.4035947620868683,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3497474789619446},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.38725489377975464,0.3345959484577179,0.3937908411026001,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3497474789619446},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.36437907814979553,0.3345959484577179,0.3807189464569092,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3497474789619446},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.32679739594459534,0.3345959484577179,0.3578431308269501,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3497474789619446},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.27450981736183167,0.3345959484577179,0.3202614486217499,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3497474789619446},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.23856209218502045,0.3345959484577179,0.2679738700389862,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7369281053543091,0.35732322931289673,0.7598039507865906,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.35732322931289673},{"x":0.733660101890564,"y":0.35732322931289673},{"x":0.733660101890564,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7287581562995911,0.35732322931289673,0.733660101890564,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"لکن","boundary":[0.7026143670082092,0.35732322931289673,0.7222222089767456,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6960784196853638,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6715686321258545,0.35732322931289673,0.6960784196853638,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.665032684803009,"y":0.35732322931289673},{"x":0.665032684803009,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6519607901573181,0.35732322931289673,0.665032684803009,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6454248428344727,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6339869499206543,0.35732322931289673,0.6454248428344727,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6290849447250366,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5980392098426819,0.35732322931289673,0.6290849447250366,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5915032625198364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.5441176295280457,0.35732322931289673,0.5915032625198364,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.5114378929138184,0.35732322931289673,0.5392156839370728,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5065359473228455,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4820261299610138,0.35732322931289673,0.5065359473228455,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.35732322931289673},{"x":0.47549018263816833,"y":0.35732322931289673},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3724747598171234},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.45098039507865906,0.35732322931289673,0.47549018263816833,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.35732322931289673},{"x":0.44281044602394104,"y":0.35732322931289673},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3724747598171234},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.42320260405540466,0.35732322931289673,0.44281044602394104,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4166666567325592,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3724747598171234},{"x":0.39052286744117737,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39052286744117737,0.35732322931289673,0.4166666567325592,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3724747598171234},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38725489377975464,0.35732322931289673,0.3888888955116272,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37745097279548645,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3724747598171234},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شباهت","boundary":[0.33986929059028625,0.35732322931289673,0.37745097279548645,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3153594732284546,0.35732322931289673,0.3333333432674408,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3104575276374817,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.2826797366142273,0.35732322931289673,0.3104575276374817,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.35732322931289673},{"x":0.27614378929138184,"y":0.35732322931289673},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3724747598171234},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27124184370040894,0.35732322931289673,0.27614378929138184,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2630718946456909,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3724747598171234},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.23856209218502045,0.35732322931289673,0.2630718946456909,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7254902124404907,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7254902124404907,0.3787878751754761,0.7598039507865906,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6993464231491089,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.6993464231491089,0.3787878751754761,0.7189542651176453,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6813725233078003,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6813725233078003,0.3787878751754761,0.6928104758262634,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6748365759849548,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6437908411026001,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6437908411026001,0.3787878751754761,0.6748365759849548,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5800653696060181,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادهای","boundary":[0.5800653696060181,0.3787878751754761,0.6372548937797546,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5735294222831726,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5179738402366638,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.5179738402366638,0.3787878751754761,0.5735294222831726,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4771241843700409,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.4771241843700409,0.3787878751754761,0.5098039507865906,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4722222089767456,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4689542353153229,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4689542353153229,0.3787878751754761,0.4722222089767456,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4624182879924774,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4297385513782501,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.4297385513782501,0.3787878751754761,0.4624182879924774,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3787878751754761},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3787878751754761},{"x":0.42320260405540466,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4084967374801636,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4084967374801636,0.3787878751754761,0.42320260405540466,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4019607901573181,"y":0.39520201086997986},{"x":0.39542484283447266,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.39542484283447266,0.3787878751754761,0.4019607901573181,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3888888955116272,"y":0.39520201086997986},{"x":0.37254902720451355,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.37254902720451355,0.3787878751754761,0.3888888955116272,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.39520201086997986},{"x":0.34477123618125916,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.34477123618125916,0.3787878751754761,0.3660130798816681,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3382352888584137,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3104575276374817,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3104575276374817,0.3787878751754761,0.3382352888584137,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3787878751754761},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3787878751754761},{"x":0.30392158031463623,"y":0.39520201086997986},{"x":0.2777777910232544,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قصد","boundary":[0.2777777910232544,0.3787878751754761,0.30392158031463623,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3787878751754761},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3787878751754761},{"x":0.27124184370040894,"y":0.39520201086997986},{"x":0.25,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیکو","boundary":[0.25,0.3787878751754761,0.27124184370040894,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3787878751754761},{"x":0.24183006584644318,"y":0.39520201086997986},{"x":0.23856209218502045,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.3787878751754761,0.24183006584644318,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4154040515422821},{"x":0.733660101890564,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاری","boundary":[0.733660101890564,0.4002525210380554,0.7598039507865906,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7189542651176453,0.4002525210380554,0.7271241545677185,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4154040515422821},{"x":0.673202633857727,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوءنیت","boundary":[0.673202633857727,0.4002525210380554,0.7124183177947998,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6683006286621094,0.4002525210380554,0.6699346303939819,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.6258170008659363,0.4002525210380554,0.6601307392120361,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6045751571655273,0.4002525210380554,0.6209150552749634,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5735294222831726,0.4002525210380554,0.5980392098426819,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5539215803146362,0.4002525210380554,0.5669934749603271,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5326797366142273,0.4002525210380554,0.5473856329917908,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسا","boundary":[0.5098039507865906,0.4002525210380554,0.5261437892913818,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4154040515422821},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.47549018263816833,0.4002525210380554,0.5032680034637451,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4002525210380554},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4002525210380554},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4154040515422821},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.43300652503967285,0.4002525210380554,0.4689542353153229,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4002525210380554},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4002525210380554},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4133986830711365,0.4002525210380554,0.42810457944869995,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4002525210380554},{"x":0.406862735748291,"y":0.4002525210380554},{"x":0.406862735748291,"y":0.4154040515422821},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39542484283447266,0.4002525210380554,0.406862735748291,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4154040515422821},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.36437907814979553,0.4002525210380554,0.3888888955116272,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4154040515422821},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.32679739594459534,0.4002525210380554,0.3562091588973999,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4154040515422821},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.27450981736183167,0.4002525210380554,0.3202614486217499,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4002525210380554},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4002525210380554},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4154040515422821},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.23856209218502045,0.4002525210380554,0.26633986830711365,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7173202633857727,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیراتی","boundary":[0.7173202633857727,0.4179292917251587,0.7598039507865906,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7124183177947998,"y":0.43686869740486145},{"x":0.686274528503418,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.686274528503418,0.4179292917251587,0.7124183177947998,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6813725233078003,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6683006286621094,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6683006286621094,0.4179292917251587,0.6813725233078003,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6617646813392639,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6241829991340637,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6241829991340637,0.4179292917251587,0.6617646813392639,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6192810535430908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6029411554336548,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6029411554336548,0.4179292917251587,0.6192810535430908,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5964052081108093,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5833333134651184,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5833333134651184,0.4179292917251587,0.5964052081108093,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5784313678741455,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5571895241737366,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.5571895241737366,0.4179292917251587,0.5784313678741455,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5392156839370728,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5392156839370728,0.4179292917251587,0.5473856329917908,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5310457348823547,"y":0.43686869740486145},{"x":0.491830050945282,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.491830050945282,0.4179292917251587,0.5310457348823547,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4852941036224365,"y":0.43686869740486145},{"x":0.46078431606292725,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.46078431606292725,0.4179292917251587,0.4852941036224365,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4179292917251587},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4179292917251587},{"x":0.45588234066963196,"y":0.43686869740486145},{"x":0.44607841968536377,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.44607841968536377,0.4179292917251587,0.45588234066963196,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.4179292917251587},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4179292917251587},{"x":0.44117647409439087,"y":0.43686869740486145},{"x":0.41013070940971375,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.41013070940971375,0.4179292917251587,0.44117647409439087,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4035947620868683,"y":0.43686869740486145},{"x":0.379084974527359,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.379084974527359,0.4179292917251587,0.4035947620868683,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.4179292917251587},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4179292917251587},{"x":0.37254902720451355,"y":0.43686869740486145},{"x":0.36764705181121826,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36764705181121826,0.4179292917251587,0.37254902720451355,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.4179292917251587},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4179292917251587},{"x":0.36274510622024536,"y":0.43686869740486145},{"x":0.34477123618125916,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.34477123618125916,0.4179292917251587,0.36274510622024536,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3382352888584137,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3104575276374817,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیعه","boundary":[0.3104575276374817,0.4179292917251587,0.3382352888584137,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4179292917251587},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4179292917251587},{"x":0.30392158031463623,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2630718946456909,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیانجامد","boundary":[0.2630718946456909,0.4179292917251587,0.30392158031463623,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.4179292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4179292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.43686869740486145},{"x":0.258169949054718,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.258169949054718,0.4179292917251587,0.26143792271614075,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4179292917251587},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4179292917251587},{"x":0.25163400173187256,"y":0.43686869740486145},{"x":0.23856209218502045,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.23856209218502045,0.4179292917251587,0.25163400173187256,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7483659982681274,0.4406565725803375,0.7598039507865906,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4406565725803375},{"x":0.741830050945282,"y":0.4406565725803375},{"x":0.741830050945282,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7254902124404907,0.4406565725803375,0.741830050945282,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4406565725803375},{"x":0.720588207244873,"y":0.4406565725803375},{"x":0.720588207244873,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6960784196853638,0.4406565725803375,0.720588207244873,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6879084706306458,0.4406565725803375,0.6928104758262634,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6552287340164185,0.4406565725803375,0.6813725233078003,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6241829991340637,0.4406565725803375,0.6470588445663452,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4570707082748413},{"x":0.593137264251709,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.593137264251709,0.4406565725803375,0.6192810535430908,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5539215803146362,0.4406565725803375,0.5866013169288635,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5179738402366638,0.4406565725803375,0.5457516312599182,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4570707082748413},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.47549018263816833,0.4406565725803375,0.5130718946456909,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4575163424015045,0.4406565725803375,0.4689542353153229,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4406565725803375},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4406565725803375},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.4215686321258545,0.4406565725803375,0.45261436700820923,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.4406565725803375},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4406565725803375},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4570707082748413},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.36764705181121826,0.4406565725803375,0.41503268480300903,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4570707082748413},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.33006536960601807,0.4406565725803375,0.3611111044883728,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3006536066532135,0.4406565725803375,0.3235294222831726,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2957516312599182,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2957516312599182,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2908496856689453,0.4406565725803375,0.2957516312599182,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.4406565725803375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4406565725803375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4570707082748413},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.26143792271614075,0.4406565725803375,0.28431373834609985,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4570707082748413},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23856209218502045,0.4406565725803375,0.2549019753932953,0.4570707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7598039507865906,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7598039507865906,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7271241545677185,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7271241545677185,0.46212121844291687,0.7598039507865906,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.7075163125991821,0.46212121844291687,0.7222222089767456,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47853535413742065},{"x":0.673202633857727,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.673202633857727,0.46212121844291687,0.7058823704719543,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.46212121844291687},{"x":0.665032684803009,"y":0.46212121844291687},{"x":0.665032684803009,"y":0.47853535413742065},{"x":0.656862735748291,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.656862735748291,0.46212121844291687,0.665032684803009,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.46212121844291687},{"x":0.648692786693573,"y":0.46212121844291687},{"x":0.648692786693573,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6192810535430908,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6192810535430908,0.46212121844291687,0.648692786693573,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6127451062202454,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6127451062202454,"y":0.47853535413742065},{"x":0.593137264251709,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.593137264251709,0.46212121844291687,0.6127451062202454,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5866013169288635,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5866013169288635,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5816993713378906,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5816993713378906,0.46212121844291687,0.5866013169288635,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.46212121844291687},{"x":0.576797366142273,"y":0.46212121844291687},{"x":0.576797366142273,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5441176295280457,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5441176295280457,0.46212121844291687,0.576797366142273,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5359477400779724,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5359477400779724,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5049019455909729,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5049019455909729,0.46212121844291687,0.5359477400779724,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.46212121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.46212121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.47853535413742065},{"x":0.48856207728385925,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48856207728385925,0.46212121844291687,0.49673202633857727,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4820261299610138,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4820261299610138,"y":0.47853535413742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.47058823704719543,0.46212121844291687,0.4820261299610138,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.46212121844291687},{"x":0.46405228972435,"y":0.46212121844291687},{"x":0.46405228972435,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4493463933467865,0.46212121844291687,0.46405228972435,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.46212121844291687},{"x":0.44281044602394104,"y":0.46212121844291687},{"x":0.44281044602394104,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4215686321258545,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4215686321258545,0.46212121844291687,0.44281044602394104,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.46212121844291687},{"x":0.41503268480300903,"y":0.46212121844291687},{"x":0.41503268480300903,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3937908411026001,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3937908411026001,0.46212121844291687,0.41503268480300903,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.46212121844291687},{"x":0.39052286744117737,"y":0.46212121844291687},{"x":0.39052286744117737,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3888888955116272,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3888888955116272,0.46212121844291687,0.39052286744117737,0.47853535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7598039507865906,"y":0.47979798913002014},{"x":0.23692810535430908,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23192810535430908,0.2846666567325592,0.7648039507865906,0.48679798913002015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5214646458625793},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5214646458625793},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5366161465644836},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3660130798816681,0.5214646458625793,0.3807189464569092,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5214646458625793},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5366161465644836},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.32679739594459534,0.5227272510528564,0.3562091588973999,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5227272510528564},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5227272510528564},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5366161465644836},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.28921568393707275,0.5227272510528564,0.31699347496032715,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5441918969154358},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5441918969154358},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5593434572219849},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.37254902720451355,0.5441918969154358,0.39052286744117737,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.5441918969154358},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5441918969154358},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5593434572219849},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.33496731519699097,0.5441918969154358,0.36274510622024536,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5441918969154358},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5441918969154358},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5593434572219849},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3202614486217499,0.5441918969154358,0.3251633942127228,0.5593434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5441918969154358},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5441918969154358},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5593434572219849},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.2826797366142273,0.5441918969154358,0.3137255012989044,0.5593434572219849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5227272510528564},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5214646458625793},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5593434572219849},{"x":0.2826797366142273,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2776797366142273,0.5157272510528564,0.3955228674411774,0.5663434572219849],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/oIvCHgRVjaMZeuYU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/DKQYchhFHKdbzLDg.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/RPjofjCNQQHTyqWf.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/IiBbxrTGvRzAkFCq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/XMQGpAapmFTjAfXv.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/oWJDairSlFdPAHOX.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00038163740553107914,0.0002573972013261583,0.998750320341852,0.9989469441566805]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6830065250396729,0.21085858345031738,0.7598039507865906,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6683006286621094,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6683006286621094,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6143791079521179,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6143791079521179,0.21085858345031738,0.6683006286621094,0.24494948983192444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6143791079521179,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6093791079521179,0.20385858345031738,0.7648039507865906,0.25194948983192444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6356208920478821,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5735294222831726,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5735294222831726,0.3472222089767456,0.6356208920478821,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5686274766921997,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5261437892913818,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5261437892913818,0.3472222089767456,0.5686274766921997,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5130718946456909,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5130718946456909,0.3472222089767456,0.5196078419685364,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.36742424964904785},{"x":0.46568626165390015,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.46568626165390015,0.3472222089767456,0.5065359473228455,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4591503143310547,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4166666567325592,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4166666567325592,0.3472222089767456,0.4591503143310547,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3611111044883728,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.3611111044883728,0.3472222089767456,0.4117647111415863,0.36742424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6356208920478821,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3611111044883728,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3561111044883728,0.3402222089767456,0.6406208920478821,0.37442424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7385621070861816,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7254902124404907,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7254902124404907,0.3876262605190277,0.7385621070861816,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7189542651176453,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7009803652763367,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7009803652763367,0.3876262605190277,0.7189542651176453,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6944444179534912,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6519607901573181,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.6519607901573181,0.3876262605190277,0.6944444179534912,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6437908411026001,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6437908411026001,0.3876262605190277,0.6470588445663452,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6372548937797546,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6143791079521179,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.6143791079521179,0.3876262605190277,0.6372548937797546,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6078431606292725,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5980392098426819,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5980392098426819,0.3876262605190277,0.6078431606292725,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5915032625198364,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5588235259056091,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.5588235259056091,0.3876262605190277,0.5915032625198364,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5506535768508911,"y":0.40656566619873047},{"x":0.516339898109436,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.516339898109436,0.3876262605190277,0.5506535768508911,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5098039507865906,"y":0.40656566619873047},{"x":0.47875815629959106,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.47875815629959106,0.3876262605190277,0.5098039507865906,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4722222089767456,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4264705777168274,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.4264705777168274,0.3876262605190277,0.4722222089767456,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3876262605190277},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3876262605190277},{"x":0.41993463039398193,"y":0.40656566619873047},{"x":0.41503268480300903,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41503268480300903,0.3876262605190277,0.41993463039398193,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4084967374801636,"y":0.40656566619873047},{"x":0.36437907814979553,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.36437907814979553,0.3876262605190277,0.4084967374801636,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3562091588973999,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3186274468898773,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبنایی","boundary":[0.3186274468898773,0.3876262605190277,0.3562091588973999,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.3876262605190277},{"x":0.31209149956703186,"y":0.3876262605190277},{"x":0.31209149956703186,"y":0.40656566619873047},{"x":0.27614378929138184,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.27614378929138184,0.3876262605190277,0.31209149956703186,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3876262605190277},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3876262605190277},{"x":0.2696078419685364,"y":0.40656566619873047},{"x":0.2598039209842682,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2598039209842682,0.3876262605190277,0.2696078419685364,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3876262605190277},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3876262605190277},{"x":0.25326797366142273,"y":0.40656566619873047},{"x":0.23856209218502045,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.23856209218502045,0.3876262605190277,0.25326797366142273,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7598039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.7140522599220276,0.41161617636680603,0.7598039507865906,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7075163125991821,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.6715686321258545,0.41161617636680603,0.7075163125991821,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.41161617636680603},{"x":0.665032684803009,"y":0.41161617636680603},{"x":0.665032684803009,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6323529481887817,0.41161617636680603,0.665032684803009,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6323529481887817,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6307189464569092,0.41161617636680603,0.6323529481887817,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6225489974021912,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.6045751571655273,0.41161617636680603,0.6225489974021912,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5964052081108093,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5800653696060181,0.41161617636680603,0.5964052081108093,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5718954205513,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5718954205513,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.5571895241737366,0.41161617636680603,0.5718954205513,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5506535768508911,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5392156839370728,0.41161617636680603,0.5506535768508911,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5310457348823547,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5098039507865906,0.41161617636680603,0.5310457348823547,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5049019455909729,0.41161617636680603,0.5098039507865906,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41161617636680603},{"x":0.49836599826812744,"y":0.41161617636680603},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4280303120613098},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.47058823704719543,0.41161617636680603,0.49836599826812744,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.41161617636680603},{"x":0.46405228972435,"y":0.41161617636680603},{"x":0.46405228972435,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4444444477558136,0.41161617636680603,0.46405228972435,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.41161617636680603},{"x":0.43790850043296814,"y":0.41161617636680603},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.3986928164958954,0.41161617636680603,0.43790850043296814,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.41161617636680603},{"x":0.39052286744117737,"y":0.41161617636680603},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3660130798816681,0.41161617636680603,0.39052286744117737,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.41161617636680603},{"x":0.35947713255882263,"y":0.41161617636680603},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.3333333432674408,0.41161617636680603,0.35947713255882263,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.41161617636680603},{"x":0.32679739594459534,"y":0.41161617636680603},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3186274468898773,0.41161617636680603,0.32679739594459534,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.41161617636680603},{"x":0.31209149956703186,"y":0.41161617636680603},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2924836575984955,0.41161617636680603,0.31209149956703186,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.41161617636680603},{"x":0.2875817120075226,"y":0.41161617636680603},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2826797366142273,0.41161617636680603,0.2875817120075226,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.41161617636680603},{"x":0.27614378929138184,"y":0.41161617636680603},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4280303120613098},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.23856209218502045,0.41161617636680603,0.27614378929138184,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.45075756311416626},{"x":0.741830050945282,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.741830050945282,0.4343434274196625,0.7598039507865906,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7352941036224365,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7140522599220276,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7140522599220276,0.4343434274196625,0.7352941036224365,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7075163125991821,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6764705777168274,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.6764705777168274,0.4343434274196625,0.7075163125991821,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6699346303939819,"y":0.45075756311416626},{"x":0.665032684803009,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.665032684803009,0.4343434274196625,0.6699346303939819,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6584967374801636,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6192810535430908,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.6192810535430908,0.4343434274196625,0.6584967374801636,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6111111044883728,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5996732115745544,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5996732115745544,0.4343434274196625,0.6111111044883728,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4343434274196625},{"x":0.593137264251709,"y":0.4343434274196625},{"x":0.593137264251709,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5588235259056091,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5588235259056091,0.4343434274196625,0.593137264251709,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5522875785827637,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5196078419685364,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5196078419685364,0.4343434274196625,0.5522875785827637,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5114378929138184,"y":0.45075756311416626},{"x":0.4624182879924774,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قراردادها","boundary":[0.4624182879924774,0.4343434274196625,0.5114378929138184,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4542483687400818,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4542483687400818,"y":0.45075756311416626},{"x":0.44281044602394104,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44281044602394104,0.4343434274196625,0.4542483687400818,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4362744987010956,"y":0.45075756311416626},{"x":0.4084967374801636,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4084967374801636,0.4343434274196625,0.4362744987010956,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.4343434274196625},{"x":0.406862735748291,"y":0.4343434274196625},{"x":0.406862735748291,"y":0.45075756311416626},{"x":0.4019607901573181,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4019607901573181,0.4343434274196625,0.406862735748291,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3970588147640228,"y":0.45075756311416626},{"x":0.3888888955116272,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3888888955116272,0.4343434274196625,0.3970588147640228,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4343434274196625},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4343434274196625},{"x":0.38235294818878174,"y":0.45075756311416626},{"x":0.36437907814979553,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.36437907814979553,0.4343434274196625,0.38235294818878174,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3578431308269501,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3578431308269501,"y":0.45075756311416626},{"x":0.33169934153556824,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.33169934153556824,0.4343434274196625,0.3578431308269501,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3235294222831726,"y":0.45075756311416626},{"x":0.3186274468898773,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3186274468898773,0.4343434274196625,0.3235294222831726,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.4343434274196625},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4343434274196625},{"x":0.31209149956703186,"y":0.45075756311416626},{"x":0.29901960492134094,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29901960492134094,0.4343434274196625,0.31209149956703186,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2924836575984955,"y":0.45075756311416626},{"x":0.27450981736183167,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.27450981736183167,0.4343434274196625,0.2924836575984955,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2679738700389862,"y":0.45075756311416626},{"x":0.23856209218502045,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.23856209218502045,0.4343434274196625,0.2679738700389862,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.7222222089767456,0.4583333432674408,0.7598039507865906,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.6830065250396729,0.4583333432674408,0.7156862616539001,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6421568393707275,0.4583333432674408,0.6748365759849548,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6045751571655273,0.4583333432674408,0.6339869499206543,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5718954205513,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5718954205513,0.4583333432674408,0.5964052081108093,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5620915293693542,0.4583333432674408,0.5669934749603271,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.5212418437004089,0.4583333432674408,0.5555555820465088,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4734848439693451},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.4689542353153229,0.4570707082748413,0.5147058963775635,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4734848439693451},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4575163424015045,0.4570707082748413,0.4624182879924774,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4570707082748413},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4570707082748413},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4734848439693451},{"x":0.406862735748291,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.406862735748291,0.4570707082748413,0.45098039507865906,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.4570707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4570707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4734848439693451},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.36764705181121826,0.4570707082748413,0.40032678842544556,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4734848439693451},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3464052379131317,0.4570707082748413,0.3611111044883728,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.4570707082748413},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4570707082748413},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4734848439693451},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.31699347496032715,0.4570707082748413,0.33986929059028625,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4734848439693451},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.27450981736183167,0.4570707082748413,0.3104575276374817,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.4570707082748413},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4570707082748413},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4734848439693451},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.24183006584644318,0.4570707082748413,0.26633986830711365,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4570707082748413},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4570707082748413},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4734848439693451},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23856209218502045,0.4570707082748413,0.24183006584644318,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7598039507865906,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7124183177947998,0.47979798913002014,0.7598039507865906,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.47979798913002014,0.7075163125991821,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6977124214172363,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6764705777168274,0.47979798913002014,0.6977124214172363,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6699346303939819,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندات","boundary":[0.6062091588973999,0.47979798913002014,0.6699346303939819,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5996732115745544,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.47979798913002014,0.5996732115745544,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5571895241737366,0.47979798913002014,0.5882353186607361,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5490196347236633,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5147058963775635,0.47979798913002014,0.5490196347236633,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5065359473228455,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4974747598171234},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49836599826812744,0.47979798913002014,0.5065359473228455,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.47979798913002014},{"x":0.491830050945282,"y":0.47979798913002014},{"x":0.491830050945282,"y":0.4974747598171234},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.47385621070861816,0.47979798913002014,0.491830050945282,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.47979798913002014},{"x":0.4673202633857727,"y":0.47979798913002014},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4974747598171234},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4362744987010956,0.47979798913002014,0.4673202633857727,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.47979798913002014},{"x":0.4297385513782501,"y":0.47979798913002014},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4974747598171234},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4133986830711365,0.47979798913002014,0.4297385513782501,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.47979798913002014},{"x":0.406862735748291,"y":0.47979798913002014},{"x":0.406862735748291,"y":0.4974747598171234},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.35457515716552734,0.47979798913002014,0.406862735748291,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3480392098426819,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4974747598171234},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.32189542055130005,0.47979798913002014,0.3480392098426819,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3153594732284546,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4974747598171234},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30718955397605896,0.47979798913002014,0.3153594732284546,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3006536066532135,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4974747598171234},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2630718946456909,0.47979798913002014,0.3006536066532135,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.47979798913002014},{"x":0.25653594732284546,"y":0.47979798913002014},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4974747598171234},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23856209218502045,0.47979798913002014,0.25653594732284546,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7320261597633362,0.5037878751754761,0.7598039507865906,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7189542651176453,0.5037878751754761,0.7254902124404907,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7009803652763367,0.5037878751754761,0.7107843160629272,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6715686321258545,0.5037878751754761,0.6944444179534912,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.502525269985199},{"x":0.665032684803009,"y":0.5037878751754761},{"x":0.665032684803009,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.6127451062202454,0.502525269985199,0.665032684803009,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.502525269985199},{"x":0.6062091588973999,"y":0.502525269985199},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5702614188194275,0.502525269985199,0.6062091588973999,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.502525269985199},{"x":0.5620915293693542,"y":0.502525269985199},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.5473856329917908,0.502525269985199,0.5620915293693542,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.502525269985199},{"x":0.5457516312599182,"y":0.502525269985199},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5441176295280457,0.502525269985199,0.5457516312599182,0.5189393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5189393758773804},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.3806262605190277,0.7648039507865906,0.5259393758773804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5416666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.5416666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.558080792427063},{"x":0.7401960492134094,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7401960492134094,0.5416666865348816,0.758169949054718,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7352941036224365,"y":0.558080792427063},{"x":0.6993464231491089,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6993464231491089,0.5416666865348816,0.7352941036224365,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6944444179534912,"y":0.558080792427063},{"x":0.6503267884254456,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6503267884254456,0.5416666865348816,0.6944444179534912,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6454248428344727,"y":0.558080792427063},{"x":0.6094771027565002,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6094771027565002,0.5416666865348816,0.6454248428344727,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6045751571655273,"y":0.558080792427063},{"x":0.5718954205513,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5718954205513,0.5416666865348816,0.6045751571655273,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.564393937587738},{"x":0.7369281053543091,"y":0.564393937587738},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5833333134651184},{"x":0.686274528503418,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.686274528503418,0.564393937587738,0.7369281053543091,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.564393937587738},{"x":0.6797385811805725,"y":0.564393937587738},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.6503267884254456,0.564393937587738,0.6797385811805725,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.564393937587738},{"x":0.6437908411026001,"y":0.564393937587738},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6094771027565002,0.564393937587738,0.6437908411026001,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.564393937587738},{"x":0.6029411554336548,"y":0.564393937587738},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5718954205513,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5718954205513,0.564393937587738,0.6029411554336548,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.564393937587738},{"x":0.5653594732284546,"y":0.564393937587738},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5408496856689453,0.564393937587738,0.5653594732284546,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.564393937587738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.564393937587738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310457348823547,0.564393937587738,0.5359477400779724,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.564393937587738},{"x":0.5228758454322815,"y":0.564393937587738},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5833333134651184},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستلزم","boundary":[0.47385621070861816,0.564393937587738,0.5228758454322815,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.564393937587738},{"x":0.4673202633857727,"y":0.564393937587738},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.4313725531101227,0.564393937587738,0.4673202633857727,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.564393937587738},{"x":0.4248366057872772,"y":0.564393937587738},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4117647111415863,0.564393937587738,0.4248366057872772,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.564393937587738},{"x":0.4035947620868683,"y":0.564393937587738},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5833333134651184},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.39542484283447266,0.564393937587738,0.4035947620868683,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.564393937587738},{"x":0.39052286744117737,"y":0.564393937587738},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.3611111044883728,0.564393937587738,0.39052286744117737,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.564393937587738},{"x":0.35457515716552734,"y":0.564393937587738},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.3251633942127228,0.564393937587738,0.35457515716552734,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.564393937587738},{"x":0.3186274468898773,"y":0.564393937587738},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3137255012989044,0.564393937587738,0.3186274468898773,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.564393937587738},{"x":0.30718955397605896,"y":0.564393937587738},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5833333134651184},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصطلاحی","boundary":[0.24673202633857727,0.564393937587738,0.30718955397605896,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.564393937587738},{"x":0.24346405267715454,"y":0.564393937587738},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5833333134651184},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.564393937587738,0.24346405267715454,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.7189542651176453,0.5871211886405945,0.7598039507865906,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6977124214172363,0.5871211886405945,0.7124183177947998,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6830065250396729,0.5871211886405945,0.6911764740943909,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6372548937797546,0.5871211886405945,0.6764705777168274,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.5915032625198364,0.5871211886405945,0.6307189464569092,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5800653696060181,0.5871211886405945,0.5833333134651184,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5718954205513,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5718954205513,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5228758454322815,0.5871211886405945,0.5718954205513,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5871211886405945},{"x":0.516339898109436,"y":0.5871211886405945},{"x":0.516339898109436,"y":0.6047979593276978},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.4950980246067047,0.5871211886405945,0.516339898109436,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5871211886405945},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5871211886405945},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6047979593276978},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.45098039507865906,0.5871211886405945,0.48856207728385925,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6047979593276978},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4297385513782501,0.5871211886405945,0.4444444477558136,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6047979593276978},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4117647111415863,0.5871211886405945,0.4248366057872772,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5871211886405945},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5871211886405945},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6047979593276978},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3692810535430908,0.5871211886405945,0.40522876381874084,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6047979593276978},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3513071835041046,0.5871211886405945,0.3660130798816681,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.5871211886405945},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5871211886405945},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6047979593276978},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33169934153556824,0.5871211886405945,0.34477123618125916,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6047979593276978},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.30718955397605896,0.5871211886405945,0.3251633942127228,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6047979593276978},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.2549019753932953,0.5871211886405945,0.3006536066532135,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5871211886405945},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5871211886405945},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6047979593276978},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23856209218502045,0.5871211886405945,0.24836601316928864,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختصار","boundary":[0.7189542651176453,0.6111111044883728,0.7598039507865906,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7042483687400818,0.6111111044883728,0.7124183177947998,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6813725233078003,0.6111111044883728,0.6977124214172363,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6111111044883728},{"x":0.673202633857727,"y":0.6111111044883728},{"x":0.673202633857727,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.6454248428344727,0.6111111044883728,0.673202633857727,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.6062091588973999,0.6111111044883728,0.6372548937797546,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.5735294222831726,0.6111111044883728,0.5996732115745544,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5310457348823547,0.6111111044883728,0.5669934749603271,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6287878751754761},{"x":0.508169949054718,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.508169949054718,0.6111111044883728,0.5228758454322815,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.6111111044883728,0.5049019455909729,0.6287878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6300504803657532},{"x":0.23856209218502045,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23356209218502044,0.5334040217399597,0.7648039507865906,0.6370504803657532],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6982323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.6982323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"که","boundary":[0.7450980544090271,0.6982323527336121,0.758169949054718,0.7070707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6982323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.6982323527336121},{"x":0.758169949054718,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.691232352733612,0.763169949054718,0.7140707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7238562107086182,0.6489899158477783,0.7565359473228455,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6764705777168274,0.6502525210380554,0.7173202633857727,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6323529481887817,0.6502525210380554,0.6699346303939819,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6176470518112183,0.6502525210380554,0.6258170008659363,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاحی","boundary":[0.5441176295280457,0.6502525210380554,0.6111111044883728,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5,0.6502525210380554,0.5375816822052002,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.6502525210380554},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6502525210380554},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.4624182879924774,0.6502525210380554,0.49346405267715454,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7385621070861816,"y":0.691919207572937},{"x":0.7303921580314636,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7303921580314636,0.6742424368858337,0.7385621070861816,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7238562107086182,"y":0.691919207572937},{"x":0.7026143670082092,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.7026143670082092,0.6742424368858337,0.7238562107086182,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6960784196853638,"y":0.691919207572937},{"x":0.6911764740943909,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6911764740943909,0.6742424368858337,0.6960784196853638,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6742424368858337},{"x":0.686274528503418,"y":0.6742424368858337},{"x":0.686274528503418,"y":0.691919207572937},{"x":0.6683006286621094,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6683006286621094,0.6742424368858337,0.686274528503418,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.691919207572937},{"x":0.6437908411026001,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.6437908411026001,0.6742424368858337,0.6617646813392639,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6307189464569092,"y":0.691919207572937},{"x":0.6111111044883728,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لغت","boundary":[0.6111111044883728,0.6742424368858337,0.6307189464569092,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6078431606292725,"y":0.691919207572937},{"x":0.6045751571655273,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6045751571655273,0.6742424368858337,0.6078431606292725,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5964052081108093,"y":0.691919207572937},{"x":0.5669934749603271,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5669934749603271,0.6742424368858337,0.5964052081108093,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5604575276374817,"y":0.691919207572937},{"x":0.5506535768508911,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5506535768508911,0.6742424368858337,0.5604575276374817,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5441176295280457,"y":0.691919207572937},{"x":0.5147058963775635,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.5147058963775635,0.6742424368858337,0.5441176295280457,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5065359473228455,"y":0.691919207572937},{"x":0.4869281053543091,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4869281053543091,0.6742424368858337,0.5065359473228455,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4803921580314636,"y":0.691919207572937},{"x":0.47549018263816833,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47549018263816833,0.6742424368858337,0.4803921580314636,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4689542353153229,"y":0.691919207572937},{"x":0.4346405267715454,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.4346405267715454,0.6742424368858337,0.4689542353153229,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.6742424368858337},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6742424368858337},{"x":0.42810457944869995,"y":0.691919207572937},{"x":0.42320260405540466,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42320260405540466,0.6742424368858337,0.42810457944869995,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6742424368858337},{"x":0.4166666567325592,"y":0.691919207572937},{"x":0.379084974527359,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.379084974527359,0.6742424368858337,0.4166666567325592,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6742424368858337},{"x":0.370915025472641,"y":0.6742424368858337},{"x":0.370915025472641,"y":0.691919207572937},{"x":0.35947713255882263,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.35947713255882263,0.6742424368858337,0.370915025472641,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.6742424368858337},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6742424368858337},{"x":0.3513071835041046,"y":0.691919207572937},{"x":0.3202614486217499,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.3202614486217499,0.6742424368858337,0.3513071835041046,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.6742424368858337},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6742424368858337},{"x":0.3104575276374817,"y":0.691919207572937},{"x":0.2810457646846771,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2810457646846771,0.6742424368858337,0.3104575276374817,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.6742424368858337},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6742424368858337},{"x":0.2777777910232544,"y":0.691919207572937},{"x":0.27614378929138184,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27614378929138184,0.6742424368858337,0.2777777910232544,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6742424368858337},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6742424368858337},{"x":0.2696078419685364,"y":0.691919207572937},{"x":0.23856209218502045,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.23856209218502045,0.6742424368858337,0.2696078419685364,0.691919207572937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7007575631141663},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.7271241545677185,0.7007575631141663,0.7385621070861816,0.7121211886405945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7121211886405945},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23356209218502044,0.6445151262283325,0.7615359473228455,0.7191211886405945],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6969696879386902},{"x":0.720588207244873,"y":0.6969696879386902},{"x":0.720588207244873,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لسان","boundary":[0.6895424723625183,0.6969696879386902,0.720588207244873,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"العرب","boundary":[0.6503267884254456,0.6969696879386902,0.6830065250396729,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.6176470518112183,0.6969696879386902,0.6437908411026001,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7146464586257935},{"x":0.584967315196991,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.584967315196991,0.6969696879386902,0.6111111044883728,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5800653696060181,0.6969696879386902,0.5816993713378906,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5718954205513,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5718954205513,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5669934749603271,0.6969696879386902,0.5718954205513,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"القاعده","boundary":[0.5277777910232544,0.6969696879386902,0.5653594732284546,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5228758454322815,0.6969696879386902,0.5261437892913818,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6969696879386902},{"x":0.516339898109436,"y":0.6969696879386902},{"x":0.516339898109436,"y":0.7146464586257935},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"الأصل","boundary":[0.48366013169288635,0.6969696879386902,0.516339898109436,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7146464586257935},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47549018263816833,0.6969696879386902,0.4803921580314636,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7146464586257935},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الاس","boundary":[0.44117647409439087,0.6969696879386902,0.4689542353153229,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6969696879386902},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6969696879386902},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7146464586257935},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4362744987010956,0.6969696879386902,0.43790850043296814,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6969696879386902},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7146464586257935},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4248366057872772,0.6969696879386902,0.4297385513782501,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.6969696879386902},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6969696879386902},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7146464586257935},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"القواعد","boundary":[0.38562092185020447,0.6969696879386902,0.41830065846443176,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.6969696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6969696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7146464586257935},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37745097279548645,0.6969696879386902,0.38235294818878174,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.6969696879386902},{"x":0.370915025472641,"y":0.6969696879386902},{"x":0.370915025472641,"y":0.7146464586257935},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الاساس","boundary":[0.3251633942127228,0.6969696879386902,0.370915025472641,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6969696879386902},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6969696879386902},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7146464586257935},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3137255012989044,0.6969696879386902,0.3186274468898773,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6969696879386902},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6969696879386902},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7146464586257935},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.2777777910232544,0.6969696879386902,0.3055555522441864,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6969696879386902},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6969696879386902},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7146464586257935},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البيت","boundary":[0.23856209218502045,0.6969696879386902,0.2696078419685364,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اساسه","boundary":[0.7156862616539001,0.7209596037864685,0.7598039507865906,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7075163125991821,0.7209596037864685,0.7107843160629272,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6960784196853638,0.7209596037864685,0.7009803652763367,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6781045794487,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.6781045794487,0.7209596037864685,0.6960784196853638,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.6372548937797546,0.7209596037864685,0.6715686321258545,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6323529481887817,0.7209596037864685,0.6372548937797546,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۵","boundary":[0.5915032625198364,0.7209596037864685,0.6241829991340637,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.5735294222831726,0.7209596037864685,0.5833333134651184,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5718954205513,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5718954205513,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5702614188194275,0.7209596037864685,0.5718954205513,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5571895241737366,0.7209596037864685,0.5620915293693542,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۱","boundary":[0.5179738402366638,0.7209596037864685,0.5457516312599182,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5130718946456909,0.7209596037864685,0.5179738402366638,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7361111044883728},{"x":0.508169949054718,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.508169949054718,0.7209596037864685,0.5147058963775635,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7361111044883728},{"x":0.491830050945282,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.491830050945282,0.7209596037864685,0.5032680034637451,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7361111044883728},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصباح","boundary":[0.44281044602394104,0.7209596037864685,0.4852941036224365,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المنیر","boundary":[0.4035947620868683,0.7209596037864685,0.4362744987010956,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.7209596037864685},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7209596037864685},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3807189464569092,0.7209596037864685,0.39542484283447266,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7209596037864685},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7209596037864685},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.3513071835041046,0.7209596037864685,0.3741829991340637,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.7209596037864685},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7209596037864685},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7361111044883728},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.31699347496032715,0.7209596037864685,0.33986929059028625,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.7209596037864685},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7209596037864685},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7361111044883728},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27941176295280457,0.7209596037864685,0.3104575276374817,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.7209596037864685},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7209596037864685},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7361111044883728},{"x":0.258169949054718,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.258169949054718,0.7209596037864685,0.2728758156299591,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.7209596037864685},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7209596037864685},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7361111044883728},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.2450980395078659,0.7209596037864685,0.25163400173187256,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7209596037864685},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7209596037864685},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7361111044883728},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.7209596037864685,0.24346405267715454,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.7287581562995911,0.7424242496490479,0.7598039507865906,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البيت","boundary":[0.6928104758262634,0.7424242496490479,0.7222222089767456,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اساسه","boundary":[0.6290849447250366,0.7424242496490479,0.6846405267715454,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6290849447250366,0.7424242496490479,0.6323529481887817,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الواحده","boundary":[0.5816993713378906,0.7424242496490479,0.6209150552749634,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5408496856689453,0.7424242496490479,0.5735294222831726,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5343137383460999,0.7424242496490479,0.5392156839370728,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5212418437004089,0.7424242496490479,0.5261437892913818,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیومی","boundary":[0.4901960790157318,0.7424242496490479,0.5196078419685364,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4820261299610138,0.7424242496490479,0.4852941036224365,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7613636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۱۲","boundary":[0.44117647409439087,0.7424242496490479,0.4722222089767456,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.7424242496490479},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7424242496490479},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7613636255264282},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.42810457944869995,0.7424242496490479,0.43790850043296814,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7613636255264282},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42320260405540466,0.7424242496490479,0.4264705777168274,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7613636255264282},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.40032678842544556,0.7424242496490479,0.4166666567325592,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.7424242496490479},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7424242496490479},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷۰۰","boundary":[0.3660130798816681,0.7424242496490479,0.39052286744117737,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7424242496490479},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7424242496490479},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3611111044883728,0.7424242496490479,0.36437907814979553,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7424242496490479},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7424242496490479},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7613636255264282},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.7424242496490479,0.35947713255882263,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7424242496490479},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7424242496490479},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.3333333432674408,0.7424242496490479,0.3513071835041046,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7424242496490479},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7424242496490479},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3186274468898773,0.7424242496490479,0.32679739594459534,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.7424242496490479},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7424242496490479},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7613636255264282},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.2777777910232544,0.7424242496490479,0.31209149956703186,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7424242496490479},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7424242496490479},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7613636255264282},{"x":0.25,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.25,0.7424242496490479,0.2696078419685364,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7424242496490479},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7424242496490479},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7613636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.7424242496490479,0.24346405267715454,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7271241545677185,0.7664141654968262,0.7598039507865906,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7664141654968262},{"x":0.720588207244873,"y":0.7664141654968262},{"x":0.720588207244873,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6879084706306458,0.7664141654968262,0.720588207244873,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7828282713890076},{"x":0.686274528503418,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.686274528503418,0.7664141654968262,0.6879084706306458,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6666666865348816,0.7664141654968262,0.6797385811805725,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6241829991340637,0.7664141654968262,0.6601307392120361,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.7664141654968262,0.6176470518112183,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5686274766921997,0.7664141654968262,0.6062091588973999,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.5408496856689453,0.7664141654968262,0.5604575276374817,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لغت","boundary":[0.5098039507865906,0.7664141654968262,0.5326797366142273,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4852941036224365,0.7664141654968262,0.5032680034637451,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7664141654968262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7664141654968262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.4444444477558136,0.7664141654968262,0.47875815629959106,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.7664141654968262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7664141654968262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7828282713890076},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.42320260405540466,0.7664141654968262,0.43790850043296814,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7828282713890076},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستنبط","boundary":[0.36437907814979553,0.7664141654968262,0.41503268480300903,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7828282713890076},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32679739594459534,0.7664141654968262,0.3562091588973999,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7828282713890076},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3055555522441864,0.7664141654968262,0.3202614486217499,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7664141654968262},{"x":0.29901960492134094,"y":0.7664141654968262},{"x":0.29901960492134094,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.2598039209842682,0.7664141654968262,0.29901960492134094,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7664141654968262},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7664141654968262},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7828282713890076},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.23856209218502045,0.7664141654968262,0.25163400173187256,0.7828282713890076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7828282713890076},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23356209218502044,0.6899696879386902,0.7648039507865906,0.7898282713890076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.7878788113594055},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7878788113594055},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6045751571655273,0.7878788113594055,0.6356208920478821,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.5702614188194275,0.7878788113594055,0.5980392098426819,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5424836874008179,0.7878788113594055,0.5620915293693542,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5228758454322815,0.7878788113594055,0.5359477400779724,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8042929172515869},{"x":0.47549018263816833,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بستگی","boundary":[0.47549018263816833,0.7878788113594055,0.5147058963775635,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4689542353153229,"y":0.8042929172515869},{"x":0.44607841968536377,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.44607841968536377,0.7878788113594055,0.4689542353153229,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8042929172515869},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44281044602394104,0.7878788113594055,0.4444444477558136,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.810606062412262},{"x":0.7385621070861816,"y":0.810606062412262},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8270202279090881},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7254902124404907,0.810606062412262,0.7385621070861816,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.810606062412262},{"x":0.7189542651176453,"y":0.810606062412262},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6993464231491089,0.810606062412262,0.7189542651176453,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.810606062412262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.810606062412262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6617646813392639,0.810606062412262,0.6928104758262634,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.810606062412262},{"x":0.6552287340164185,"y":0.810606062412262},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6421568393707275,0.810606062412262,0.6552287340164185,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.810606062412262},{"x":0.6356208920478821,"y":0.810606062412262},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8270202279090881},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.5816993713378906,0.810606062412262,0.6356208920478821,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.810606062412262},{"x":0.5751634240150452,"y":0.810606062412262},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8270202279090881},{"x":0.5653594732284546,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5653594732284546,0.810606062412262,0.5751634240150452,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.810606062412262},{"x":0.5588235259056091,"y":0.810606062412262},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8270202279090881},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.5228758454322815,0.810606062412262,0.5588235259056091,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.810606062412262},{"x":0.516339898109436,"y":0.810606062412262},{"x":0.516339898109436,"y":0.8270202279090881},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضابطه","boundary":[0.47058823704719543,0.810606062412262,0.516339898109436,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.810606062412262},{"x":0.46405228972435,"y":0.810606062412262},{"x":0.46405228972435,"y":0.8270202279090881},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45261436700820923,0.810606062412262,0.46405228972435,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.810606062412262},{"x":0.4444444477558136,"y":0.810606062412262},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8270202279090881},{"x":0.4084967374801636,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4084967374801636,0.810606062412262,0.4444444477558136,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.810606062412262},{"x":0.4035947620868683,"y":0.810606062412262},{"x":0.4035947620868683,"y":0.8270202279090881},{"x":0.3986928164958954,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3986928164958954,0.810606062412262,0.4035947620868683,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.810606062412262},{"x":0.39052286744117737,"y":0.810606062412262},{"x":0.39052286744117737,"y":0.8270202279090881},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38235294818878174,0.810606062412262,0.39052286744117737,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.810606062412262},{"x":0.3758170008659363,"y":0.810606062412262},{"x":0.3758170008659363,"y":0.8270202279090881},{"x":0.33986929059028625,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.33986929059028625,0.810606062412262,0.3758170008659363,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.810606062412262},{"x":0.3333333432674408,"y":0.810606062412262},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8270202279090881},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.30392158031463623,0.810606062412262,0.3333333432674408,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.810606062412262},{"x":0.29738563299179077,"y":0.810606062412262},{"x":0.29738563299179077,"y":0.8270202279090881},{"x":0.28431373834609985,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.28431373834609985,0.810606062412262,0.29738563299179077,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.810606062412262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.810606062412262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8270202279090881},{"x":0.23856209218502045,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.23856209218502045,0.810606062412262,0.27614378929138184,0.8270202279090881]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8270202279090881},{"x":0.23856209218502045,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23356209218502044,0.7808788113594055,0.7435621070861816,0.8340202279090881],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7916666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.7254902124404907,0.7904040217399597,0.758169949054718,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7173202633857727,"y":0.8030303120613098},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6911764740943909,0.7878788113594055,0.7173202633857727,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7878788113594055},{"x":0.6813725233078003,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6584967374801636,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6601307392120361,0.7866161465644836,0.6813725233078003,0.8017676472663879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7866161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7916666865348816},{"x":0.758169949054718,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6584967374801636,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6551307392120361,0.7796161465644836,0.763169949054718,0.8125555820465088],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/wJHmHFchRjNvNHzs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/KNroFawfzddGdVDh.jpg","blurred":"/storage/books/cd347a974bc1d9ab/pages/fDkzbUKnbpntMoXt.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00020319355015802865,0.998750320341852,0.9989692633115884]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7516340017318726,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7516340017318726,"y":0.17676767706871033},{"x":0.75,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"1","boundary":[0.75,0.17045454680919647,0.7516340017318726,0.17676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7516340017318726,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7516340017318726,"y":0.17676767706871033},{"x":0.75,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.16345454680919647,0.7566340017318726,0.18376767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5196078419685364,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5196078419685364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4852941036224365,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4852941036224365,0.1679292917251587,0.5196078419685364,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.1679292917251587},{"x":0.4803921580314636,"y":0.1679292917251587},{"x":0.4803921580314636,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4575163424015045,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.4575163424015045,0.1679292917251587,0.4803921580314636,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.1679292917251587},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1679292917251587},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4493463933467865,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4493463933467865,0.1679292917251587,0.45261436700820923,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.1679292917251587},{"x":0.44607841968536377,"y":0.1679292917251587},{"x":0.44607841968536377,"y":0.1818181872367859},{"x":0.41830065846443176,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.41830065846443176,0.1679292917251587,0.44607841968536377,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.1679292917251587},{"x":0.4133986830711365,"y":0.1679292917251587},{"x":0.4133986830711365,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3807189464569092,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.3807189464569092,0.1679292917251587,0.4133986830711365,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3758170008659363,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3758170008659363,"y":0.1818181872367859},{"x":0.37254902720451355,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.37254902720451355,0.1679292917251587,0.3758170008659363,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.1679292917251587},{"x":0.36764705181121826,"y":0.1679292917251587},{"x":0.36764705181121826,"y":0.1818181872367859},{"x":0.36274510622024536,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.1679292917251587,0.36764705181121826,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3578431308269501,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3578431308269501,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.3529411852359772,0.1679292917251587,0.3578431308269501,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33006536960601807,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.33006536960601807,0.1679292917251587,0.3529411852359772,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3251633942127228,"y":0.1679292917251587},{"x":0.3251633942127228,"y":0.1818181872367859},{"x":0.29738563299179077,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.29738563299179077,0.1679292917251587,0.3251633942127228,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2924836575984955,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2924836575984955,"y":0.1818181872367859},{"x":0.27614378929138184,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیت","boundary":[0.27614378929138184,0.1679292917251587,0.2924836575984955,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2696078419685364,"y":0.1679292917251587},{"x":0.2696078419685364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26633986830711365,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.26633986830711365,0.1679292917251587,0.2696078419685364,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.1679292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.1679292917251587},{"x":0.26143792271614075,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25163400173187256,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25163400173187256,0.1679292917251587,0.26143792271614075,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.1679292917251587},{"x":0.25,"y":0.1679292917251587},{"x":0.25,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23692810535430908,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.23692810535430908,0.1679292917251587,0.25,0.1818181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5196078419685364,"y":0.1679292917251587},{"x":0.5196078419685364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23692810535430908,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23192810535430908,0.16092929172515869,0.5246078419685364,0.1888181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5114378929138184,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"د","boundary":[0.5065359473228455,0.41035354137420654,0.5114378929138184,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5032680034637451,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.550000011920929,"str":")","boundary":[0.5016340017318726,0.41035354137420654,0.5032680034637451,0.4154040515422821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5114378929138184,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.49663400173187255,0.40335354137420654,0.5164378929138184,0.4224040515422821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7598039507865906,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7598039507865906,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7238562107086182,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7238562107086182,0.19823232293128967,0.7598039507865906,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.19823232293128967},{"x":0.720588207244873,"y":0.19823232293128967},{"x":0.720588207244873,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7173202633857727,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7173202633857727,0.19823232293128967,0.720588207244873,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7107843160629272,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7107843160629272,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6977124214172363,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6977124214172363,0.19823232293128967,0.7107843160629272,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6928104758262634,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6928104758262634,"y":0.21464645862579346},{"x":0.648692786693573,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصباح","boundary":[0.648692786693573,0.19823232293128967,0.6928104758262634,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6421568393707275,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6421568393707275,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6094771027565002,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المنیر","boundary":[0.6094771027565002,0.19823232293128967,0.6421568393707275,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6029411554336548,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6029411554336548,"y":0.21464645862579346},{"x":0.5784313678741455,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.5784313678741455,0.19823232293128967,0.6029411554336548,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5702614188194275,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5702614188194275,"y":0.21464645862579346},{"x":0.5408496856689453,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5408496856689453,0.19823232293128967,0.5702614188194275,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5343137383460999,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5343137383460999,"y":0.21464645862579346},{"x":0.5196078419685364,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5196078419685364,0.19823232293128967,0.5343137383460999,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5196078419685364,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5196078419685364,"y":0.21464645862579346},{"x":0.516339898109436,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.516339898109436,0.19823232293128967,0.5196078419685364,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.19823232293128967},{"x":0.508169949054718,"y":0.19823232293128967},{"x":0.508169949054718,"y":0.21464645862579346},{"x":0.5032680034637451,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5032680034637451,0.19823232293128967,0.508169949054718,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5016340017318726,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5016340017318726,"y":0.21464645862579346},{"x":0.4575163424015045,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"والقواعد","boundary":[0.4575163424015045,0.19823232293128967,0.5016340017318726,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.19823232293128967},{"x":0.45098039507865906,"y":0.19823232293128967},{"x":0.45098039507865906,"y":0.21464645862579346},{"x":0.4346405267715454,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.4346405267715454,0.19823232293128967,0.45098039507865906,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.19823232293128967},{"x":0.42810457944869995,"y":0.19823232293128967},{"x":0.42810457944869995,"y":0.21464645862579346},{"x":0.3692810535430908,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الاصطلاح","boundary":[0.3692810535430908,0.19823232293128967,0.42810457944869995,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.19823232293128967},{"x":0.36274510622024536,"y":0.19823232293128967},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21464645862579346},{"x":0.32679739594459534,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بمعنى","boundary":[0.32679739594459534,0.19823232293128967,0.36274510622024536,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.19823232293128967},{"x":0.3186274468898773,"y":0.19823232293128967},{"x":0.3186274468898773,"y":0.21464645862579346},{"x":0.27614378929138184,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الضابط","boundary":[0.27614378929138184,0.19823232293128967,0.3186274468898773,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.19823232293128967},{"x":0.2696078419685364,"y":0.19823232293128967},{"x":0.2696078419685364,"y":0.21464645862579346},{"x":0.2647058963775635,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2647058963775635,0.19823232293128967,0.2696078419685364,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.19823232293128967},{"x":0.258169949054718,"y":0.19823232293128967},{"x":0.258169949054718,"y":0.21464645862579346},{"x":0.23856209218502045,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هما","boundary":[0.23856209218502045,0.19823232293128967,0.258169949054718,0.21464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7598039507865906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7352941036224365,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الامر","boundary":[0.7352941036224365,0.2222222238779068,0.7598039507865906,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7287581562995911,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6993464231491089,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الكلى","boundary":[0.6993464231491089,0.2222222238779068,0.7287581562995911,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6911764740943909,"y":0.23863635957241058},{"x":0.686274528503418,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686274528503418,0.2222222238779068,0.6911764740943909,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6797385811805725,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6323529481887817,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المنطبق","boundary":[0.6323529481887817,0.2222222238779068,0.6797385811805725,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6241829991340637,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6029411554336548,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6029411554336548,0.2222222238779068,0.6241829991340637,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5964052081108093,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5620915293693542,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جميع","boundary":[0.5620915293693542,0.2222222238779068,0.5964052081108093,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5555555820465088,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5147058963775635,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جزئیاته","boundary":[0.5147058963775635,0.2222222238779068,0.5555555820465088,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5065359473228455,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5,0.2222222238779068,0.5065359473228455,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.2222222238779068},{"x":0.491830050945282,"y":0.2222222238779068},{"x":0.491830050945282,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4624182879924774,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4624182879924774,0.2222222238779068,0.491830050945282,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.2222222238779068},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2222222238779068},{"x":0.45588234066963196,"y":0.23863635957241058},{"x":0.44281044602394104,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44281044602394104,0.2222222238779068,0.45588234066963196,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4362744987010956,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3839869201183319,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.3839869201183319,0.2222222238779068,0.4362744987010956,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.2222222238779068},{"x":0.37745097279548645,"y":0.2222222238779068},{"x":0.37745097279548645,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3415032625198364,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.3415032625198364,0.2222222238779068,0.37745097279548645,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.2222222238779068},{"x":0.33496731519699097,"y":0.2222222238779068},{"x":0.33496731519699097,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3006536066532135,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3006536066532135,0.2222222238779068,0.33496731519699097,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.2222222238779068},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2222222238779068},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23863635957241058},{"x":0.28594771027565,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28594771027565,0.2222222238779068,0.29411765933036804,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.2222222238779068},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2222222238779068},{"x":0.27941176295280457,"y":0.23863635957241058},{"x":0.25,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.25,0.2222222238779068,0.27941176295280457,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24346405267715454,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24346405267715454,"y":0.23863635957241058},{"x":0.23856209218502045,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23856209218502045,0.2222222238779068,0.24346405267715454,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7450980544090271,0.24368686974048615,0.7598039507865906,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7385621070861816,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7254902124404907,0.24368686974048615,0.7385621070861816,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7189542651176453,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7140522599220276,0.24368686974048615,0.7189542651176453,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7124183177947998,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.6846405267715454,0.24368686974048615,0.7124183177947998,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6748365759849548,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6437908411026001,0.24368686974048615,0.6748365759849548,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6356208920478821,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2601010203361511},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6307189464569092,0.24368686974048615,0.6356208920478821,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6225489974021912,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5866013169288635,0.24368686974048615,0.6225489974021912,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5800653696060181,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیرند","boundary":[0.5310457348823547,0.24368686974048615,0.5800653696060181,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5228758454322815,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5179738402366638,0.24368686974048615,0.5228758454322815,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5114378929138184,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5016340017318726,0.24368686974048615,0.5114378929138184,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.24368686974048615},{"x":0.4950980246067047,"y":0.24368686974048615},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2601010203361511},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.4591503143310547,0.24368686974048615,0.4950980246067047,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.24368686974048615},{"x":0.45098039507865906,"y":0.24368686974048615},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2601010203361511},{"x":0.4264705777168274,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.4264705777168274,0.24368686974048615,0.45098039507865906,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.24368686974048615},{"x":0.41830065846443176,"y":0.24368686974048615},{"x":0.41830065846443176,"y":0.2601010203361511},{"x":0.41503268480300903,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41503268480300903,0.24368686974048615,0.41830065846443176,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.24368686974048615},{"x":0.406862735748291,"y":0.24368686974048615},{"x":0.406862735748291,"y":0.2601010203361511},{"x":0.379084974527359,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.379084974527359,0.24368686974048615,0.406862735748291,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.24368686974048615},{"x":0.370915025472641,"y":0.24368686974048615},{"x":0.370915025472641,"y":0.2601010203361511},{"x":0.3480392098426819,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3480392098426819,0.24368686974048615,0.370915025472641,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.24368686974048615},{"x":0.33986929059028625,"y":0.24368686974048615},{"x":0.33986929059028625,"y":0.2601010203361511},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطبق","boundary":[0.3006536066532135,0.24368686974048615,0.33986929059028625,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.24368686974048615},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24368686974048615},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2601010203361511},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.27941176295280457,0.24368686974048615,0.29411765933036804,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.24368686974048615},{"x":0.27450981736183167,"y":0.24368686974048615},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2601010203361511},{"x":0.2401960790157318,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردند","boundary":[0.2401960790157318,0.24368686974048615,0.27450981736183167,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7549019455909729,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7549019455909729,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7238562107086182,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیومی","boundary":[0.7238562107086182,0.26767677068710327,0.7549019455909729,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7189542651176453,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7124183177947998,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7124183177947998,0.26767677068710327,0.7189542651176453,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7075163125991821,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7075163125991821,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6781045794487,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6781045794487,0.26767677068710327,0.7075163125991821,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6764705777168274,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6764705777168274,"y":0.28409090638160706},{"x":0.673202633857727,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.673202633857727,0.26767677068710327,0.6764705777168274,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6633986830711365,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6421568393707275,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6421568393707275,0.26767677068710327,0.6633986830711365,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.26767677068710327},{"x":0.648692786693573,"y":0.26767677068710327},{"x":0.648692786693573,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6209150552749634,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۰۱","boundary":[0.6209150552749634,0.26767677068710327,0.648692786693573,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6209150552749634,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6209150552749634,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6160130500793457,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6160130500793457,0.26767677068710327,0.6209150552749634,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6160130500793457,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6160130500793457,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6111111044883728,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6111111044883728,0.26767677068710327,0.6160130500793457,0.28409090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7598039507865906,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7598039507865906,"y":0.28409090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23356209218502044,0.19123232293128967,0.7648039507865906,0.29109090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7254902124404907,0.2916666567325592,0.7385621070861816,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2904040515422821},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2904040515422821},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6993464231491089,0.2904040515422821,0.7189542651176453,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3068181872367859},{"x":0.656862735748291,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهای","boundary":[0.656862735748291,0.2904040515422821,0.6928104758262634,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقدم","boundary":[0.6160130500793457,0.2904040515422821,0.6503267884254456,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریفی","boundary":[0.5686274766921997,0.2904040515422821,0.6094771027565002,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5539215803146362,0.2904040515422821,0.5620915293693542,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3055555522441864},{"x":0.516339898109436,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.516339898109436,0.2904040515422821,0.5473856329917908,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.4803921580314636,0.2904040515422821,0.5098039507865906,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.2904040515422821},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2904040515422821},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4591503143310547,0.2904040515422821,0.47385621070861816,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.2904040515422821},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2904040515422821},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.4084967374801636,0.2904040515422821,0.45261436700820923,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.2904040515422821},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2904040515422821},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3937908411026001,0.2904040515422821,0.4019607901573181,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.2904040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2904040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطبق","boundary":[0.3480392098426819,0.2904040515422821,0.38725489377975464,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.2904040515422821},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2904040515422821},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3055555522441864},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33496731519699097,0.2904040515422821,0.3415032625198364,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.2904040515422821},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2904040515422821},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3055555522441864},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.2875817120075226,0.2904040515422821,0.3284313678741455,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.2904040515422821},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2904040515422821},{"x":0.27941176295280457,"y":0.3055555522441864},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2401960790157318,0.2904040515422821,0.27941176295280457,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2904040515422821},{"x":0.24346405267715454,"y":0.2904040515422821},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3055555522441864},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.2904040515422821,0.24346405267715454,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7369281053543091,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7369281053543091,0.3093434274196625,0.7598039507865906,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7303921580314636,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7303921580314636,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7009803652763367,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.7009803652763367,0.31060606241226196,0.7303921580314636,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6944444179534912,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6944444179534912,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6666666865348816,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6666666865348816,0.31060606241226196,0.6944444179534912,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6666666865348816,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6666666865348816,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6633986830711365,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6633986830711365,0.31060606241226196,0.6666666865348816,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.31060606241226196},{"x":0.656862735748291,"y":0.31060606241226196},{"x":0.656862735748291,"y":0.32828283309936523},{"x":0.648692786693573,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.648692786693573,0.31060606241226196,0.656862735748291,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6421568393707275,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6421568393707275,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5947712659835815,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متأخرين","boundary":[0.5947712659835815,0.31060606241226196,0.6421568393707275,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31060606241226196},{"x":0.593137264251709,"y":0.31060606241226196},{"x":0.593137264251709,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.31060606241226196,0.593137264251709,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5816993713378906,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5816993713378906,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5490196347236633,0.31060606241226196,0.5816993713378906,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5424836874008179,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5424836874008179,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5032680034637451,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5032680034637451,0.31060606241226196,0.5424836874008179,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4950980246067047,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهابی","boundary":[0.4591503143310547,0.31060606241226196,0.4950980246067047,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.31060606241226196},{"x":0.45261436700820923,"y":0.31060606241226196},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3295454680919647},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.41993463039398193,0.31060606241226196,0.45261436700820923,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4133986830711365,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3295454680919647},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.37745097279548645,0.31060606241226196,0.4133986830711365,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3692810535430908,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3295454680919647},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.33986929059028625,0.31060606241226196,0.3692810535430908,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.31186869740486145},{"x":0.3333333432674408,"y":0.31186869740486145},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3295454680919647},{"x":0.30228757858276367,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.30228757858276367,0.31186869740486145,0.3333333432674408,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.31186869740486145},{"x":0.29738563299179077,"y":0.31186869740486145},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3295454680919647},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.28431373834609985,0.31186869740486145,0.29738563299179077,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.31186869740486145},{"x":0.2810457646846771,"y":0.31186869740486145},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3295454680919647},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسد","boundary":[0.24183006584644318,0.31186869740486145,0.2810457646846771,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.31186869740486145},{"x":0.24183006584644318,"y":0.31186869740486145},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3295454680919647},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23692810535430908,0.31186869740486145,0.24183006584644318,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3345959484577179},{"x":0.758169949054718,"y":0.3345959484577179},{"x":0.758169949054718,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7516340017318726,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7516340017318726,0.3345959484577179,0.758169949054718,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7156862616539001,0.3345959484577179,0.7450980544090271,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7091503143310547,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6797385811805725,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.6797385811805725,0.3345959484577179,0.7091503143310547,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.3345959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6372548937797546,0.3345959484577179,0.673202633857727,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6290849447250366,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6290849447250366,0.3345959484577179,0.6372548937797546,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6160130500793457,"y":0.35227271914482117},{"x":0.584967315196991,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.584967315196991,0.3345959484577179,0.6160130500793457,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5800653696060181,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5653594732284546,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5653594732284546,0.3345959484577179,0.5800653696060181,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5588235259056091,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5310457348823547,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.5310457348823547,0.3345959484577179,0.5588235259056091,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5245097875595093,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4771241843700409,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمولی","boundary":[0.4771241843700409,0.3345959484577179,0.5245097875595093,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3345959484577179},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35227271914482117},{"x":0.45588234066963196,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45588234066963196,0.3345959484577179,0.47058823704719543,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4493463933467865,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4395424723625183,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4395424723625183,0.3345959484577179,0.4493463933467865,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3345959484577179},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3345959484577179},{"x":0.43300652503967285,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.4117647111415863,0.3345959484577179,0.43300652503967285,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4035947620868683,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3970588147640228,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3970588147640228,0.3345959484577179,0.4035947620868683,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3345959484577179},{"x":0.39052286744117737,"y":0.3345959484577179},{"x":0.39052286744117737,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3660130798816681,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.3660130798816681,0.3345959484577179,0.39052286744117737,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3578431308269501,"y":0.35227271914482117},{"x":0.32679739594459534,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.32679739594459534,0.3345959484577179,0.3578431308269501,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3345959484577179},{"x":0.3202614486217499,"y":0.35227271914482117},{"x":0.28594771027565,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.28594771027565,0.3345959484577179,0.3202614486217499,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3345959484577179},{"x":0.2777777910232544,"y":0.35227271914482117},{"x":0.2450980395078659,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نباشد","boundary":[0.2450980395078659,0.3345959484577179,0.2777777910232544,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3345959484577179},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3345959484577179},{"x":0.24183006584644318,"y":0.35227271914482117},{"x":0.23856209218502045,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23856209218502045,0.3345959484577179,0.24183006584644318,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7598039507865906,"y":0.375},{"x":0.7369281053543091,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.7369281053543091,0.35732322931289673,0.7598039507865906,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7303921580314636,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7303921580314636,"y":0.375},{"x":0.6879084706306458,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6879084706306458,0.35732322931289673,0.7303921580314636,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6813725233078003,"y":0.375},{"x":0.673202633857727,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.673202633857727,0.35732322931289673,0.6813725233078003,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6666666865348816,"y":0.375},{"x":0.6372548937797546,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افعال","boundary":[0.6372548937797546,0.35732322931289673,0.6666666865348816,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6307189464569092,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6307189464569092,"y":0.375},{"x":0.6241829991340637,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6241829991340637,0.35732322931289673,0.6307189464569092,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6176470518112183,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6176470518112183,"y":0.375},{"x":0.5882353186607361,"y":0.375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ذوات","boundary":[0.5882353186607361,0.35732322931289673,0.6176470518112183,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5816993713378906,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5816993713378906,"y":0.375},{"x":0.5457516312599182,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متفرق","boundary":[0.5457516312599182,0.35732322931289673,0.5816993713378906,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5392156839370728,"y":0.375},{"x":0.5326797366142273,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5326797366142273,0.35732322931289673,0.5392156839370728,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5261437892913818,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5261437892913818,"y":0.375},{"x":0.5114378929138184,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5114378929138184,0.35732322931289673,0.5261437892913818,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5049019455909729,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5049019455909729,"y":0.375},{"x":0.4722222089767456,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4722222089767456,0.35732322931289673,0.5049019455909729,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.35732322931289673},{"x":0.46568626165390015,"y":0.35732322931289673},{"x":0.46568626165390015,"y":0.375},{"x":0.4395424723625183,"y":0.375}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.4395424723625183,0.35732322931289673,0.46568626165390015,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.35732322931289673},{"x":0.43300652503967285,"y":0.35732322931289673},{"x":0.43300652503967285,"y":0.375},{"x":0.38562092185020447,"y":0.375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمولی","boundary":[0.38562092185020447,0.35732322931289673,0.43300652503967285,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37745097279548645,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37745097279548645,"y":0.375},{"x":0.3692810535430908,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3692810535430908,0.35732322931289673,0.37745097279548645,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3692810535430908,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3692810535430908,"y":0.375},{"x":0.3464052379131317,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3464052379131317,0.35732322931289673,0.3692810535430908,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3415032625198364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3415032625198364,"y":0.375},{"x":0.30882352590560913,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.30882352590560913,0.35732322931289673,0.3415032625198364,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.35732322931289673},{"x":0.30228757858276367,"y":0.35732322931289673},{"x":0.30228757858276367,"y":0.375},{"x":0.2777777910232544,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2777777910232544,0.35732322931289673,0.30228757858276367,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2696078419685364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.2696078419685364,"y":0.375},{"x":0.23856209218502045,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.23856209218502045,0.35732322931289673,0.2696078419685364,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7238562107086182,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7238562107086182,0.38131314516067505,0.7598039507865906,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7238562107086182,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7238562107086182,"y":0.39898988604545593},{"x":0.720588207244873,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.720588207244873,0.38131314516067505,0.7238562107086182,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6895424723625183,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواه","boundary":[0.6895424723625183,0.38131314516067505,0.7140522599220276,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6830065250396729,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6830065250396729,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6683006286621094,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6683006286621094,0.38131314516067505,0.6830065250396729,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6617646813392639,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6617646813392639,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6356208920478821,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.6356208920478821,0.38131314516067505,0.6617646813392639,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6274510025978088,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6274510025978088,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5800653696060181,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمولی","boundary":[0.5800653696060181,0.38131314516067505,0.6274510025978088,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5735294222831726,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5735294222831726,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5473856329917908,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.5473856329917908,0.38131314516067505,0.5735294222831726,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.39898988604545593},{"x":0.508169949054718,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.508169949054718,0.38131314516067505,0.5408496856689453,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5016340017318726,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5016340017318726,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4673202633857727,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4673202633857727,0.38131314516067505,0.5016340017318726,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4624182879924774,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4624182879924774,"y":0.39898988604545593},{"x":0.45261436700820923,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45261436700820923,0.38131314516067505,0.4624182879924774,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.38131314516067505},{"x":0.45098039507865906,"y":0.38131314516067505},{"x":0.45098039507865906,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4264705777168274,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.4264705777168274,0.38131314516067505,0.45098039507865906,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4166666567325592,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4166666567325592,"y":0.39898988604545593},{"x":0.38562092185020447,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.38562092185020447,0.38131314516067505,0.4166666567325592,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.38131314516067505},{"x":0.379084974527359,"y":0.38131314516067505},{"x":0.379084974527359,"y":0.39898988604545593},{"x":0.343137264251709,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لاحرج","boundary":[0.343137264251709,0.38131314516067505,0.379084974527359,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3366013169288635,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3366013169288635,"y":0.39898988604545593},{"x":0.3235294222831726,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3235294222831726,0.38131314516067505,0.3366013169288635,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3153594732284546,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3153594732284546,"y":0.39898988604545593},{"x":0.30392158031463623,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30392158031463623,0.38131314516067505,0.3153594732284546,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.38131314516067505},{"x":0.29738563299179077,"y":0.38131314516067505},{"x":0.29738563299179077,"y":0.39898988604545593},{"x":0.27450981736183167,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.27450981736183167,0.38131314516067505,0.29738563299179077,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.38131314516067505},{"x":0.26633986830711365,"y":0.38131314516067505},{"x":0.26633986830711365,"y":0.39898988604545593},{"x":0.23856209218502045,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابواب","boundary":[0.23856209218502045,0.38131314516067505,0.26633986830711365,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4204545319080353},{"x":0.741830050945282,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.741830050945282,0.4040403962135315,0.7598039507865906,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4040403962135315},{"x":0.733660101890564,"y":0.4040403962135315},{"x":0.733660101890564,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.6993464231491089,0.4040403962135315,0.733660101890564,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6666666865348816,0.4040403962135315,0.6944444179534912,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6339869499206543,0.4040403962135315,0.6584967374801636,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.6062091588973999,0.4040403962135315,0.6258170008659363,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5784313678741455,0.4040403962135315,0.5996732115745544,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5669934749603271,0.4040403962135315,0.5702614188194275,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.5375816822052002,0.4040403962135315,0.5588235259056091,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.4040403962135315},{"x":0.529411792755127,"y":0.4040403962135315},{"x":0.529411792755127,"y":0.4204545319080353},{"x":0.508169949054718,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.508169949054718,0.4040403962135315,0.529411792755127,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5032680034637451,0.4040403962135315,0.5065359473228455,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4204545319080353},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.48856207728385925,0.4040403962135315,0.4950980246067047,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4204545319080353},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمی","boundary":[0.44281044602394104,0.4040403962135315,0.4820261299610138,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4204545319080353},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.39542484283447266,0.4040403962135315,0.4362744987010956,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3611111044883728,0.4040403962135315,0.3888888955116272,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4040403962135315},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4040403962135315},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3480392098426819,0.4040403962135315,0.35457515716552734,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.3137255012989044,0.4040403962135315,0.3415032625198364,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.4040403962135315},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4040403962135315},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4204545319080353},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.27614378929138184,0.4040403962135315,0.30718955397605896,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4040403962135315},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4040403962135315},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4204545319080353},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاوز","boundary":[0.23856209218502045,0.4040403962135315,0.2696078419685364,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7549019455909729,0.4280303120613098,0.7598039507865906,0.4431818127632141]},{"property":{"detected