مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم

توضیحات

به دلیل اهمیّت شیوه‌های نگارش و ویرایش، تاکنون کتاب¬های بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر نیز گام دیگری است برای ارایۀ مباحث ضروری به مخاطبان و راهنمایی آنان در زمینۀ نگارش عمومی و علمی. یکی از ویژگی¬های کتاب حاضر، جامع بودن نسبی مباحث آن است که در آن مطالب اصلی در زمینۀ نگارش اداری، قالب¬های نگارش خلّاق و علمی، اصول ویرایش و همچنین شیوۀ تحقیق و نگارش نوشته¬های پژوهشی ارایه شده است. این مجموعه، ابتدا به نام راهنمای نگارش و ویرایش در سال 1384 به صورت درسنامۀ دانشگاهی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. ویراست دوم این درسنامه به صورت کتاب مبانی نگارش و پژوهش در شهریور ماه 1397منتشر شدکه با اصلاحات و بازنگری کلّی و افزودن مطالب جدید و کاربردی همراه بود و مجموعۀ حاضر، چاپ دوم این کتاب محسوب می¬شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798384","title":"مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7eb2845b4ab109b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7eb2845b4ab109b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7eb2845b4ab109b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7eb2845b4ab109b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7eb2845b4ab109b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7eb2845b4ab109b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7eb2845b4ab109b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7eb2845b4ab109b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7eb2845b4ab109b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7eb2845b4ab109b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-201-107-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"2","description":["به دلیل اهمیّت شیوه‌های نگارش و ویرایش، تاکنون کتاب¬های بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر نیز گام دیگری است برای ارایۀ مباحث ضروری به مخاطبان و راهنمایی آنان در زمینۀ نگارش عمومی و علمی. یکی از ویژگی¬های کتاب حاضر، جامع بودن نسبی مباحث آن است که در آن مطالب اصلی در زمینۀ نگارش اداری، قالب¬های نگارش خلّاق و علمی، اصول ویرایش و همچنین شیوۀ تحقیق و نگارش نوشته¬های پژوهشی ارایه شده است. این مجموعه، ابتدا به نام راهنمای نگارش و ویرایش در سال 1384 به صورت درسنامۀ دانشگاهی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. ویراست دوم این درسنامه به صورت کتاب مبانی نگارش و پژوهش در شهریور ماه 1397منتشر شدکه با اصلاحات و بازنگری کلّی و افزودن مطالب جدید و کاربردی همراه بود و مجموعۀ حاضر، چاپ دوم این کتاب محسوب می¬شود."],"pages_count":"345","keywords":null,"token":"d7eb2845b4ab109b","created_at":"2022-02-05 16:32:21","updated_at":"2022-02-28 14:55:00","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2022-02-05 16:37:32","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916952","title":"دکتر احمد امیری خراسانی","firstname":"دکتر احمد","lastname":"امیری خراسانی","token":"703a10d7451b1189","created_at":"2018-12-11 17:07:17","updated_at":"2018-12-11 17:07:17","role":"writer"},{"id":"1916953","title":"دکتر مهین دخت فرخ نیا","firstname":"دکتر مهین دخت","lastname":"فرخ نیا","token":"0d39a6673033e7a2","created_at":"2018-12-11 17:07:36","updated_at":"2018-12-11 17:07:36","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916952","title":"دکتر احمد امیری خراسانی","firstname":"دکتر احمد","lastname":"امیری خراسانی","token":"703a10d7451b1189","created_at":"2018-12-11 17:07:17","updated_at":"2018-12-11 17:07:17","role":"writer"},{"id":"1916953","title":"دکتر مهین دخت فرخ نیا","firstname":"دکتر مهین دخت","lastname":"فرخ نیا","token":"0d39a6673033e7a2","created_at":"2018-12-11 17:07:36","updated_at":"2018-12-11 17:07:36","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786959","file":"61fe755dcc69d9.13702449.pdf","book_id":"3798384","toc":null,"created_at":"2022-02-05 16:32:21","updated_at":"2022-02-28 14:55:10","process_started_at":"2022-02-05 16:32:24","process_done_at":"2022-02-05 16:32:29","process_failed_at":null,"pages_count":"347","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b8f43066da10f9a1cf488466c3429c9d50621114562bb4d2f89b6f6e7ce9a1e51219944bea6744ef4ce011fe4cb72d16c95d68296c97742fb583d727804ebaa7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۷"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3166","title":"اصول نگارش","token":"93439c9388df4629","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"1255","title":"مترجمی خبر انگلیسی","degree_id":"7","token":"da59fa14985bab53","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3190","title":"اصول و آموزش نگارش مقاله","token":"653ebf64e1485fe0","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2021-02-17 17:00:03","study_fields":[{"id":"1258","title":"ایمنی شناسی","degree_id":"10","token":"3a57b3b2faf4bcc8","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-03 14:11:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8140","title":"آیین نگارش اسناد و نحوه عملی تنظیم اسناد و تشکیلات دفتر اسناد رسمی","token":"4d8ba6489281ee17","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2017-10-07 11:25:46","study_fields":[{"id":"1798","title":"حقوق قضائی (گرایش علوم ثبتی)","degree_id":"7","token":"f2934295892f370d","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2021-12-12 02:51:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8143","title":"آیین نگارش فارسی","token":"b74140b83aa67e40","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"1801","title":"مترجمی زبان عربی","degree_id":"10","token":"41a114479b636744","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8146","title":"آیین نگارش و اصول ویرایش ","token":"652ea24c8f4c46aa","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"1330","title":"مترجمی زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"a3eb308b9ca443e1","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8200","title":"آئین نگارش و گزارش نویسی فنی","token":"f4941be20d9cb033","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:47","updated_at":"2017-10-07 11:25:47","study_fields":[{"id":"709","title":"مهندسی هوافضا","degree_id":"7","token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-05 14:23:46","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"29404","title":"قواعد ویرایش و نگارش علمی ","token":"80f198b967b7eeb8","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:43:32","updated_at":"2017-10-07 11:43:32","study_fields":[{"id":"1882","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش","degree_id":"10","token":"12b79b00a36eac5c","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36484","title":"مقاله نویسی","token":"84adb043c0c70d71","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:55:17","updated_at":"2021-02-17 17:00:03","study_fields":[{"id":"1264","title":"مترجمی زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"5c97898673b73ef5","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مبانی-نگارش-و-پژوهش-چاپ-دوم","urlify":"مبانی-نگارش-و-پژوهش-چاپ-دوم","pages_count_fa":"۳۴۵","authorTitle":"دکتر احمد امیری خراسانی, دکتر مهین دخت فرخ نیا","tocStr":"","url":"/preview/d7eb2845b4ab109b/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":347,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d7eb2845b4ab109b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/NPhzLfKjcrcFlqpP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/YoQhepSACZsvQVyA.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/soZzCmGnXFRNlAUR.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/yNvIHAZZJRiNkGKI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/YEEgdGQBVUfWmpoe.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/PTawtiELozoNuXvl.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/rTFOfKpcYEOrUCqO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/VgSwvjXuclmDObQS.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/pcgeLgrYFwFboHdf.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003869772317752339,0.00023029537574209346,0.9987529902793224,0.9990043362800521]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6748365759849548,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6748365759849548,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6519607901573181,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷۶","boundary":[0.6519607901573181,0.18939393758773804,0.6748365759849548,0.19949494302272797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6748365759849548,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6748365759849548,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6519607901573181,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6469607901573181,0.18239393758773803,0.6798365759849548,0.20649494302272797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.21085858345031738},{"x":0.758169949054718,"y":0.2095959633588791},{"x":0.758169949054718,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7140522599220276,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7140522599220276,0.21085858345031738,0.758169949054718,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7075163125991821,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7075163125991821,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6683006286621094,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6683006286621094,0.21085858345031738,0.7075163125991821,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6617646813392639,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6617646813392639,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6323529481887817,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6323529481887817,0.21085858345031738,0.6617646813392639,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5996732115745544,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5996732115745544,0.21085858345031738,0.6258170008659363,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5947712659835815,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5947712659835815,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5620915293693542,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5620915293693542,0.21212121844291687,0.5947712659835815,0.22474747896194458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.21212121844291687},{"x":0.758169949054718,"y":0.21085858345031738},{"x":0.758169949054718,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5620915293693542,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5570915293693542,0.20512121844291686,0.763169949054718,0.2317474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5882353186607361,0.4457070827484131,0.6715686321258545,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.4771241843700409,0.4457070827484131,0.5784313678741455,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.4457070827484131},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4457070827484131},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4493463933467865,0.4457070827484131,0.46568626165390015,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.4457070827484131},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4457070827484131},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3284313678741455,0.4457070827484131,0.4395424723625183,0.4835858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3234313678741455,0.4387070827484131,0.6765686321258545,0.4905858643054962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5,0.5138888955116272,0.5555555820465088,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5151515007019043},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.44281044602394104,0.5151515007019043,0.4901960790157318,0.5404040217399597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43781044602394104,0.5081515007019043,0.5605555820465088,0.5461414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7323232293128967},{"x":0.741830050945282,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7042483687400818,0.7323232293128967,0.741830050945282,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7550504803657532},{"x":0.648692786693573,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6470588445663452,0.7335858345031738,0.6977124214172363,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6388888955116272,"y":0.756313145160675},{"x":0.5866013169288635,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.5866013169288635,0.7335858345031738,0.6388888955116272,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5784313678741455,"y":0.756313145160675},{"x":0.5016340017318726,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5016340017318726,0.7348484992980957,0.5784313678741455,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7009803652763367,0.7626262903213501,0.7369281053543091,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6437908411026001,0.7626262903213501,0.6960784196853638,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5996732115745544,0.7638888955116272,0.6372548937797546,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7638888955116272},{"x":0.593137264251709,"y":0.7638888955116272},{"x":0.593137264251709,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5604575276374817,0.7638888955116272,0.593137264251709,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7803030014038086},{"x":0.516339898109436,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.516339898109436,0.7638888955116272,0.5555555820465088,0.7803030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7348484992980957},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7310606241226196},{"x":0.741830050945282,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49663400173187255,0.7278484992980957,0.746830050945282,0.7860403962135315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46405228972435,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46405228972435,"y":0.756313145160675},{"x":0.41993463039398193,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.41993463039398193,0.7348484992980957,0.46405228972435,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4133986830711365,"y":0.756313145160675},{"x":0.3692810535430908,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.3692810535430908,0.7348484992980957,0.4133986830711365,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.7348484992980957},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7348484992980957},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7550504803657532},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دخت","boundary":[0.3153594732284546,0.7348484992980957,0.3660130798816681,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.7348484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7348484992980957},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7550504803657532},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.27124184370040894,0.7348484992980957,0.3055555522441864,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7550504803657532},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.25163400173187256,0.7348484992980957,0.2679738700389862,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7626262903213501},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7626262903213501},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7803030014038086},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.4264705777168274,0.7626262903213501,0.47549018263816833,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.7638888955116272},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7626262903213501},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7803030014038086},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3692810535430908,0.7638888955116272,0.41993463039398193,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7803030014038086},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.3251633942127228,0.7638888955116272,0.36274510622024536,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7815656661987305},{"x":0.28594771027565,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.28594771027565,0.7638888955116272,0.3186274468898773,0.7815656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7815656661987305},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.24183006584644318,0.7638888955116272,0.2810457646846771,0.7815656661987305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.7348484992980957},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7335858345031738},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7815656661987305},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23683006584644317,0.7278484992980957,0.48049018263816834,0.7885656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/enkgtICwLsQxvDdK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/ktomTQIcpecfgOPo.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/UkncLmbSDvNrnYJD.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0004323657548505496,0.00023348382913103007,0.9987449805643044,0.9989246250017726]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.19191919267177582},{"x":0.75,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7026143670082092,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7026143670082092,0.19191919267177582,0.7483659982681274,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.19191919267177582},{"x":0.7042483687400818,"y":0.19191919267177582},{"x":0.7026143670082092,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6993464231491089,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7009803652763367,0.19191919267177582,0.7026143670082092,0.20454545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.19191919267177582},{"x":0.75,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6993464231491089,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6959803652763367,0.1849191926717758,0.7533659982681274,0.2153333283662796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.2083333283662796},{"x":0.75,"y":0.2083333283662796},{"x":0.75,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7222222089767456,0.2083333283662796,0.75,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7124183177947998,0.2083333283662796,0.7156862616539001,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6960784196853638,0.2083333283662796,0.7075163125991821,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6535947918891907,0.2083333283662796,0.6895424723625183,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6503267884254456,0.2083333283662796,0.6535947918891907,0.2222222238779068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.2083333283662796},{"x":0.75,"y":0.2095959633588791},{"x":0.75,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6453267884254456,0.2013333283662796,0.755,0.2304848439693451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2234848439693451},{"x":0.75,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7009803652763367,0.22601009905338287,0.75,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6944444179534912,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6781045794487,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6764705777168274,0.22601009905338287,0.6960784196853638,0.2361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6764705777168274,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6781045794487,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6748365759849548,0.22601009905338287,0.6781045794487,0.2373737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7483659982681274,"y":0.23863635957241058},{"x":0.75,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7009803652763367,0.24116161465644836,0.75,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2525252401828766},{"x":0.665032684803009,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.665032684803009,0.24116161465644836,0.6960784196853638,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.24242424964904785},{"x":0.6601307392120361,"y":0.24242424964904785},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.24242424964904785,0.6617646813392639,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7483659982681274,"y":0.25631314516067505},{"x":0.75,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7173202633857727,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7156862616539001,0.25757575035095215,0.75,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7140522599220276,"y":0.27146464586257935},{"x":0.7107843160629272,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7107843160629272,0.25757575035095215,0.7140522599220276,0.27146464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.22727273404598236},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7516340017318726,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6584967374801636,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.651862735748291,0.22027273404598235,0.7566340017318726,0.27720201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5947712659835815,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.5669934749603271,0.1931818127632141,0.5947712659835815,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5604575276374817,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5212418437004089,0.1931818127632141,0.5588235259056091,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5147058963775635,0.1931818127632141,0.5179738402366638,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5098039507865906,"y":0.1931818127632141},{"x":0.508169949054718,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4852941036224365,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.4869281053543091,0.19191919267177582,0.508169949054718,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.19191919267177582},{"x":0.48366013169288635,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4803921580314636,0.19191919267177582,0.4820261299610138,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.19191919267177582},{"x":0.47385621070861816,"y":0.19191919267177582},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2070707082748413},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۷","boundary":[0.44607841968536377,0.19191919267177582,0.47385621070861816,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.19191919267177582},{"x":0.43790850043296814,"y":0.19191919267177582},{"x":0.43790850043296814,"y":0.20580808818340302},{"x":0.43300652503967285,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43300652503967285,0.19191919267177582,0.43790850043296814,0.20580808818340302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5686274766921997,0.2083333283662796,0.5947712659835815,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5310457348823547,0.2083333283662796,0.5620915293693542,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5245097875595093,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5245097875595093,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5212418437004089,0.2083333283662796,0.5245097875595093,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2234848439693451},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.47875815629959106,0.2083333283662796,0.5147058963775635,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.2083333283662796},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2083333283662796},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2234848439693451},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.45098039507865906,0.2083333283662796,0.47549018263816833,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.2083333283662796},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2083333283662796},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2234848439693451},{"x":0.41830065846443176,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.41830065846443176,0.2083333283662796,0.44281044602394104,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.3741829991340637,0.2083333283662796,0.4117647111415863,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.2083333283662796},{"x":0.370915025472641,"y":0.2083333283662796},{"x":0.370915025472641,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3660130798816681,0.2083333283662796,0.370915025472641,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3366013169288635,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.3366013169288635,0.2083333283662796,0.3611111044883728,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2083333283662796},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2234848439693451},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دخت","boundary":[0.30882352590560913,0.2083333283662796,0.3333333432674408,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.2083333283662796},{"x":0.30228757858276367,"y":0.2083333283662796},{"x":0.30228757858276367,"y":0.2234848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"فرخنیا","boundary":[0.27124184370040894,0.2083333283662796,0.30228757858276367,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.2083333283662796},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2083333283662796},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2234848439693451},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2696078419685364,0.2083333283662796,0.2728758156299591,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5947712659835815,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5947712659835815,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5653594732284546,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5653594732284546,0.22474747896194458,0.5947712659835815,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5588235259056091,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5588235259056091,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5571895241737366,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5571895241737366,0.22474747896194458,0.5588235259056091,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5522875785827637,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5522875785827637,"y":0.23863635957241058},{"x":0.516339898109436,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.516339898109436,0.22474747896194458,0.5522875785827637,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5098039507865906,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5098039507865906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.48366013169288635,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48366013169288635,0.22474747896194458,0.5098039507865906,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.22474747896194458},{"x":0.47875815629959106,"y":0.22474747896194458},{"x":0.47875815629959106,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4542483687400818,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4542483687400818,0.22474747896194458,0.47875815629959106,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4493463933467865,"y":0.22474747896194458},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23863635957241058},{"x":0.42320260405540466,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.42320260405540466,0.22474747896194458,0.4493463933467865,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.22474747896194458},{"x":0.41993463039398193,"y":0.22474747896194458},{"x":0.41993463039398193,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4166666567325592,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4166666567325592,0.22474747896194458,0.41993463039398193,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.22474747896194458},{"x":0.41013070940971375,"y":0.22474747896194458},{"x":0.41013070940971375,"y":0.23863635957241058},{"x":0.370915025472641,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.370915025472641,0.22474747896194458,0.41013070940971375,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.22474747896194458},{"x":0.36764705181121826,"y":0.22474747896194458},{"x":0.36764705181121826,"y":0.23863635957241058},{"x":0.36437907814979553,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36437907814979553,0.22474747896194458,0.36764705181121826,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.22474747896194458},{"x":0.35947713255882263,"y":0.22474747896194458},{"x":0.35947713255882263,"y":0.23863635957241058},{"x":0.33006536960601807,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.33006536960601807,0.22474747896194458,0.35947713255882263,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.22474747896194458},{"x":0.32679739594459534,"y":0.22474747896194458},{"x":0.32679739594459534,"y":0.23863635957241058},{"x":0.32679739594459534,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32679739594459534,0.22474747896194458,0.32679739594459534,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.24116161465644836},{"x":0.593137264251709,"y":0.24116161465644836},{"x":0.593137264251709,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5718954205513,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۴۵","boundary":[0.5718954205513,0.24116161465644836,0.593137264251709,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5669934749603271,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5522875785827637,0.24116161465644836,0.5669934749603271,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5473856329917908,0.24116161465644836,0.5506535768508911,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5408496856689453,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2537878751754761},{"x":0.516339898109436,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.516339898109436,0.24116161465644836,0.5408496856689453,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5114378929138184,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5114378929138184,"y":0.2537878751754761},{"x":0.508169949054718,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.508169949054718,0.24116161465644836,0.5114378929138184,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5032680034637451,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2537878751754761},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.47549018263816833,0.24116161465644836,0.5032680034637451,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24116161465644836},{"x":0.47385621070861816,"y":0.24116161465644836},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2537878751754761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.24116161465644836,0.47385621070861816,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5539215803146362,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5539215803146362,0.25757575035095215,0.5947712659835815,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5473856329917908,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5473856329917908,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5114378929138184,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5114378929138184,0.25757575035095215,0.5473856329917908,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5049019455909729,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5049019455909729,"y":0.27020201086997986},{"x":0.47875815629959106,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.47875815629959106,0.25757575035095215,0.5049019455909729,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4722222089767456,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4722222089767456,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4493463933467865,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4493463933467865,0.25757575035095215,0.4722222089767456,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4444444477558136,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4444444477558136,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4166666567325592,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4166666567325592,0.25757575035095215,0.4444444477558136,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4133986830711365,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4133986830711365,"y":0.27020201086997986},{"x":0.41013070940971375,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41013070940971375,0.25757575035095215,0.4133986830711365,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4019607901573181,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4019607901573181,"y":0.27020201086997986},{"x":0.38235294818878174,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۲۱","boundary":[0.38235294818878174,0.25757575035095215,0.4019607901573181,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3807189464569092,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3807189464569092,"y":0.27020201086997986},{"x":0.3807189464569092,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3807189464569092,0.25757575035095215,0.3807189464569092,0.27020201086997986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5947712659835815,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5947712659835815,"y":0.27020201086997986},{"x":0.2696078419685364,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2646078419685364,0.1849191926717758,0.5997712659835815,0.27720201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.27398988604545593},{"x":0.48856207728385925,"y":0.27398988604545593},{"x":0.48856207728385925,"y":0.28409090638160706},{"x":0.38235294818878174,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-201-107-7","boundary":[0.38235294818878174,0.27398988604545593,0.48856207728385925,0.28409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5032680034637451,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5032680034637451,"y":0.28409090638160706},{"x":0.4950980246067047,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"::","boundary":[0.4950980246067047,0.27398988604545593,0.5032680034637451,0.28409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5065359473228455,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"9786002010797","boundary":[0.5065359473228455,0.27398988604545593,0.593137264251709,0.28409090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.27398988604545593},{"x":0.593137264251709,"y":0.28409090638160706},{"x":0.38235294818878174,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.37735294818878173,0.2669898860454559,0.598137264251709,0.29109090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.27272728085517883},{"x":0.75,"y":0.27272728085517883},{"x":0.75,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7271241545677185,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7271241545677185,0.27272728085517883,0.75,0.28661617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7222222089767456,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7222222089767456,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7189542651176453,0.27272728085517883,0.7222222089767456,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.2891414165496826},{"x":0.75,"y":0.2891414165496826},{"x":0.75,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7124183177947998,0.2891414165496826,0.75,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6715686321258545,0.2891414165496826,0.7075163125991821,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6356208920478821,0.2891414165496826,0.6683006286621094,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3055555522441864},{"x":0.75,"y":0.3055555522441864},{"x":0.75,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7075163125991821,0.3055555522441864,0.75,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042483687400818,0.3055555522441864,0.7075163125991821,0.3181818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.27146464586257935},{"x":0.75,"y":0.27272728085517883},{"x":0.75,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6306208920478821,0.26446464586257934,0.755,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3017676770687103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"فاپا","boundary":[0.5800653696060181,0.2891414165496826,0.5947712659835815,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5718954205513,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.5718954205513,0.3055555522441864,0.5964052081108093,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5473856329917908,0.3055555522441864,0.5604575276374817,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5326797366142273,0.3055555522441864,0.5408496856689453,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.4901960790157318,0.3055555522441864,0.5261437892913818,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4820261299610138,0.3055555522441864,0.4869281053543091,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4689542353153229,0.3055555522441864,0.4803921580314636,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3169191777706146},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.27450981736183167,0.3042929172515869,0.2875817120075226,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.3042929172515869},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3042929172515869},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3169191777706146},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Amiri","boundary":[0.2908496856689453,0.3042929172515869,0.32189542055130005,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3042929172515869},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3042929172515869},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3169191777706146},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3235294222831726,0.3042929172515869,0.3284313678741455,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3042929172515869},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3042929172515869},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3181818127632141},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"khorasani","boundary":[0.3251633942127228,0.3042929172515869,0.38235294818878174,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.3042929172515869},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3042929172515869},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3181818127632141},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3807189464569092,0.3042929172515869,0.38562092185020447,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.3042929172515869},{"x":0.406862735748291,"y":0.3042929172515869},{"x":0.406862735748291,"y":0.3181818127632141},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"M.","boundary":[0.3888888955116272,0.3042929172515869,0.406862735748291,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3042929172515869},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3055555522441864},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Farrokhnia","boundary":[0.4084967374801636,0.3042929172515869,0.46568626165390015,0.3181818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2904040515422821},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3194444477558136},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.26950981736183166,0.2808787815570831,0.6014052081108093,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3320707082748413},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Basics","boundary":[0.42810457944869995,0.3194444477558136,0.4624182879924774,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3320707082748413},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4673202633857727,0.3194444477558136,0.4803921580314636,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3320707082748413},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"writing","boundary":[0.4820261299610138,0.3194444477558136,0.5212418437004089,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5261437892913818,0.3194444477558136,0.5441176295280457,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"research","boundary":[0.5490196347236633,0.3194444477558136,0.5947712659835815,0.3320707082748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3320707082748413},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42310457944869995,0.3124444477558136,0.5997712659835815,0.3390707082748413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5571895241737366,0.3358585834503174,0.5947712659835815,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5620915293693542,0.35101011395454407,0.5947712659835815,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5571895241737366,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5310457348823547,0.35101011395454407,0.5571895241737366,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5245097875595093,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5212418437004089,0.35101011395454407,0.5245097875595093,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3648989796638489},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.49673202633857727,0.35101011395454407,0.5147058963775635,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4901960790157318,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3648989796638489},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.47875815629959106,0.35101011395454407,0.4901960790157318,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.35101011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4346405267715454,0.35101011395454407,0.47385621070861816,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.35101011395454407},{"x":0.42810457944869995,"y":0.35101011395454407},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3888888955116272,0.35101011395454407,0.42810457944869995,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3648989796638489},{"x":0.379084974527359,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.379084974527359,0.35101011395454407,0.38235294818878174,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.35101011395454407},{"x":0.37745097279548645,"y":0.35101011395454407},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3611111044883728,0.35101011395454407,0.37745097279548645,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3562091588973999,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.35101011395454407,0.3562091588973999,0.3648989796638489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.3288585834503174,0.5997712659835815,0.3718989796638489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.36742424964904785},{"x":0.37745097279548645,"y":0.36742424964904785},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Technical","boundary":[0.3251633942127228,0.36742424964904785,0.37745097279548645,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.36742424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.36742424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3787878751754761},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"writing","boundary":[0.38235294818878174,0.36742424964904785,0.41993463039398193,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.36742424964904785},{"x":0.43300652503967285,"y":0.36742424964904785},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4264705777168274,0.36742424964904785,0.43300652503967285,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4689542353153229,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4689542353153229,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4395424723625183,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4395424723625183,0.36742424964904785,0.4689542353153229,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.49346405267715454,"y":0.36742424964904785},{"x":0.49346405267715454,"y":0.38005051016807556},{"x":0.47385621070861816,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.47385621070861816,0.36742424964904785,0.49346405267715454,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5441176295280457,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5441176295280457,"y":0.38005051016807556},{"x":0.49673202633857727,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.49673202633857727,0.36742424964904785,0.5441176295280457,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5506535768508911,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5506535768508911,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5473856329917908,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.36742424964904785,0.5506535768508911,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5898692607879639,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5898692607879639,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5539215803146362,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5539215803146362,0.36742424964904785,0.5898692607879639,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.36742424964904785},{"x":0.593137264251709,"y":0.36742424964904785},{"x":0.593137264251709,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5915032625198364,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5915032625198364,0.36742424964904785,0.593137264251709,0.38005051016807556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.36616161465644836},{"x":0.593137264251709,"y":0.36742424964904785},{"x":0.593137264251709,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3201633942127228,0.35916161465644836,0.598137264251709,0.38705051016807557],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5718954205513,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.5718954205513,0.38257575035095215,0.5947712659835815,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5702614188194275,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5702614188194275,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5392156839370728,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5392156839370728,0.38257575035095215,0.5702614188194275,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5310457348823547,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5310457348823547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5212418437004089,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5212418437004089,0.38257575035095215,0.5310457348823547,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.38257575035095215},{"x":0.516339898109436,"y":0.38257575035095215},{"x":0.516339898109436,"y":0.39772728085517883},{"x":0.47549018263816833,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.47549018263816833,0.38257575035095215,0.516339898109436,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4689542353153229,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4689542353153229,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4313725531101227,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4313725531101227,0.38257575035095215,0.4689542353153229,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4248366057872772,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4248366057872772,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4215686321258545,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4215686321258545,0.38257575035095215,0.4248366057872772,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.38257575035095215},{"x":0.41993463039398193,"y":0.38257575035095215},{"x":0.41993463039398193,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4035947620868683,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4035947620868683,0.38257575035095215,0.41993463039398193,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3986928164958954,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3986928164958954,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3937908411026001,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3937908411026001,0.38257575035095215,0.3986928164958954,0.39772728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5947712659835815,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3937908411026001,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3887908411026001,0.37557575035095214,0.5997712659835815,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.39898988604545593},{"x":0.3415032625198364,"y":0.39898988604545593},{"x":0.3415032625198364,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3055555522441864,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Essays","boundary":[0.3055555522441864,0.39898988604545593,0.3415032625198364,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.39898988604545593},{"x":0.35457515716552734,"y":0.39898988604545593},{"x":0.35457515716552734,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3480392098426819,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3480392098426819,0.39898988604545593,0.35457515716552734,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.39898988604545593},{"x":0.41993463039398193,"y":0.39898988604545593},{"x":0.41993463039398193,"y":0.41161617636680603},{"x":0.35947713255882263,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Authorship","boundary":[0.35947713255882263,0.39898988604545593,0.41993463039398193,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.39898988604545593},{"x":0.43300652503967285,"y":0.39898988604545593},{"x":0.43300652503967285,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4264705777168274,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4264705777168274,0.39898988604545593,0.43300652503967285,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4689542353153229,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4689542353153229,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4395424723625183,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4395424723625183,0.39898988604545593,0.4689542353153229,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.39898988604545593},{"x":0.49346405267715454,"y":0.39898988604545593},{"x":0.49346405267715454,"y":0.41161617636680603},{"x":0.47385621070861816,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.47385621070861816,0.39898988604545593,0.49346405267715454,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5424836874008179,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5424836874008179,"y":0.41161617636680603},{"x":0.49673202633857727,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.49673202633857727,0.39898988604545593,0.5424836874008179,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5506535768508911,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5506535768508911,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5473856329917908,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.39898988604545593,0.5506535768508911,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5898692607879639,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5898692607879639,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5522875785827637,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5522875785827637,0.39898988604545593,0.5898692607879639,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5947712659835815,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5947712659835815,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5915032625198364,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5915032625198364,0.39898988604545593,0.5947712659835815,0.41161617636680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5947712659835815,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5947712659835815,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3055555522441864,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3005555522441864,0.3919898860454559,0.5997712659835815,0.41861617636680604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4154040515422821},{"x":0.593137264251709,"y":0.4154040515422821},{"x":0.593137264251709,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5686274766921997,0.4154040515422821,0.593137264251709,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5310457348823547,0.4154040515422821,0.5588235259056091,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5098039507865906,0.4154040515422821,0.5212418437004089,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4292929172515869},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.46568626165390015,0.4154040515422821,0.5049019455909729,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4292929172515869},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.41993463039398193,0.4154040515422821,0.4591503143310547,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4154040515422821},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4154040515422821},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4292929172515869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4117647111415863,0.4154040515422821,0.41503268480300903,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.4154040515422821},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4154040515422821},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4292929172515869},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3937908411026001,0.4154040515422821,0.41013070940971375,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.4154040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4154040515422821},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4292929172515869},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3839869201183319,0.4154040515422821,0.38725489377975464,0.4292929172515869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.4154040515422821},{"x":0.593137264251709,"y":0.4154040515422821},{"x":0.593137264251709,"y":0.4292929172515869},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3789869201183319,0.4084040515422821,0.598137264251709,0.4362929172515869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.37745097279548645,"y":0.4318181872367859},{"x":0.37745097279548645,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Report","boundary":[0.3415032625198364,0.4318181872367859,0.37745097279548645,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4431818127632141},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"writing","boundary":[0.38235294818878174,0.4318181872367859,0.4215686321258545,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4318181872367859},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4318181872367859},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4264705777168274,0.4318181872367859,0.43300652503967285,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4395424723625183,0.4318181872367859,0.4689542353153229,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4318181872367859},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4318181872367859},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4431818127632141},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.47385621070861816,0.4318181872367859,0.49346405267715454,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4431818127632141},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.49673202633857727,0.4318181872367859,0.5424836874008179,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.4318181872367859,0.5506535768508911,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5522875785827637,0.4318181872367859,0.5898692607879639,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5915032625198364,0.4318181872367859,0.593137264251709,0.4431818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.4318181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3365032625198364,0.4248181872367859,0.598137264251709,0.4501818127632141],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسندگی","boundary":[0.5441176295280457,0.4469696879386902,0.5947712659835815,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5261437892913818,0.4469696879386902,0.5375816822052002,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4608585834503174},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4803921580314636,0.4469696879386902,0.5212418437004089,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.4469696879386902},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4469696879386902},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4608585834503174},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4362744987010956,0.4469696879386902,0.47385621070861816,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4608585834503174},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4264705777168274,0.4469696879386902,0.4297385513782501,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4608585834503174},{"x":0.406862735748291,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.406862735748291,0.4469696879386902,0.4248366057872772,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4608585834503174},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40032678842544556,0.4469696879386902,0.4035947620868683,0.4608585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5947712659835815,"y":0.46212121844291687},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39532678842544555,0.4399696879386902,0.5997712659835815,0.4691212184429169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3345959484577179},{"x":0.75,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7075163125991821,0.3345959484577179,0.75,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042483687400818,0.3345959484577179,0.7075163125991821,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.35227271914482117},{"x":0.75,"y":0.35227271914482117},{"x":0.75,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7173202633857727,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.35227271914482117,0.75,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.35227271914482117,0.7156862616539001,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.36868685483932495},{"x":0.75,"y":0.36868685483932495},{"x":0.75,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7173202633857727,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.36868685483932495,0.75,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7156862616539001,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7156862616539001,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.36868685483932495,0.7156862616539001,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.3851010203361511},{"x":0.75,"y":0.3863636255264282},{"x":0.75,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7173202633857727,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.3851010203361511,0.75,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7156862616539001,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.3851010203361511,0.7156862616539001,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4002525210380554},{"x":0.75,"y":0.4002525210380554},{"x":0.75,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.4002525210380554,0.75,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.4002525210380554,0.7156862616539001,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4166666567325592},{"x":0.75,"y":0.4166666567325592},{"x":0.75,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.4166666567325592,0.75,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.4166666567325592,0.7156862616539001,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4330808222293854},{"x":0.75,"y":0.4330808222293854},{"x":0.75,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7156862616539001,0.4330808222293854,0.75,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.4330808222293854,0.7156862616539001,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.44949495792388916},{"x":0.75,"y":0.44949495792388916},{"x":0.75,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7140522599220276,0.44949495792388916,0.75,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7156862616539001,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7124183177947998,0.44949495792388916,0.7156862616539001,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.46464645862579346},{"x":0.75,"y":0.46464645862579346},{"x":0.75,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7156862616539001,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7156862616539001,0.46464645862579346,0.75,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7156862616539001,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7140522599220276,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.46464645862579346,0.7156862616539001,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.48106059432029724},{"x":0.75,"y":0.48106059432029724},{"x":0.75,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7140522599220276,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7140522599220276,0.48106059432029724,0.75,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7156862616539001,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7156862616539001,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7124183177947998,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7124183177947998,0.48106059432029724,0.7156862616539001,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4974747598171234},{"x":0.75,"y":0.4974747598171234},{"x":0.75,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7173202633857727,0.4974747598171234,0.75,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.4974747598171234,0.7156862616539001,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5088383555412292},{"x":0.75,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7173202633857727,0.5101010203361511,0.75,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6813725233078003,0.5113636255264282,0.7124183177947998,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6797385811805725,0.5113636255264282,0.6846405267715454,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5265151262283325},{"x":0.75,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7173202633857727,0.5277777910232544,0.75,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6813725233078003,0.5290403962135315,0.7124183177947998,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6797385811805725,0.5290403962135315,0.6846405267715454,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.5454545617103577},{"x":0.75,"y":0.558080792427063},{"x":0.733660101890564,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7352941036224365,0.5454545617103577,0.75,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7287581562995911,"y":0.558080792427063},{"x":0.7026143670082092,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7026143670082092,0.5441918969154358,0.7287581562995911,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6977124214172363,"y":0.558080792427063},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6666666865348816,0.5441918969154358,0.6977124214172363,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5618686676025391},{"x":0.75,"y":0.5618686676025391},{"x":0.75,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7352941036224365,0.5618686676025391,0.75,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7026143670082092,0.5618686676025391,0.7287581562995911,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5732323527336121},{"x":0.673202633857727,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.673202633857727,0.5618686676025391,0.6977124214172363,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5732323527336121},{"x":0.665032684803009,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.665032684803009,0.5618686676025391,0.6683006286621094,0.5732323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.5757575631141663},{"x":0.75,"y":0.5757575631141663},{"x":0.75,"y":0.5896464586257935},{"x":0.720588207244873,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.720588207244873,0.5757575631141663,0.75,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5757575631141663},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5757575631141663},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6601307392120361,0.5757575631141663,0.7156862616539001,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6421568393707275,0.5757575631141663,0.6552287340164185,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6339869499206543,0.5757575631141663,0.6372548937797546,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7107843160629272,0.5909090638160706,0.7516340017318726,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5909090638160706},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رکوردکتابشناسی","boundary":[0.6290849447250366,0.5909090638160706,0.7091503143310547,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6060606241226196},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6192810535430908,0.5921717286109924,0.6241829991340637,0.6060606241226196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3345959484577179},{"x":0.75,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6110130500793457,0.3275959484577179,0.7582680034637451,0.6117979593276978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.46338382363319397},{"x":0.43300652503967285,"y":0.46338382363319397},{"x":0.43300652503967285,"y":0.47727271914482117},{"x":0.36274510622024536,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Authorship--","boundary":[0.36274510622024536,0.46338382363319397,0.43300652503967285,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.4689542353153229,"y":0.46338382363319397},{"x":0.4689542353153229,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4395424723625183,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4395424723625183,0.46338382363319397,0.4689542353153229,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.46338382363319397},{"x":0.49346405267715454,"y":0.46338382363319397},{"x":0.49346405267715454,"y":0.47727271914482117},{"x":0.47385621070861816,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.47385621070861816,0.46338382363319397,0.49346405267715454,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5424836874008179,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5424836874008179,"y":0.47727271914482117},{"x":0.49673202633857727,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.49673202633857727,0.46338382363319397,0.5424836874008179,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5522875785827637,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5522875785827637,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5473856329917908,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.46338382363319397,0.5522875785827637,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5898692607879639,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5522875785827637,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5522875785827637,0.46338382363319397,0.5898692607879639,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.46338382363319397},{"x":0.593137264251709,"y":0.46338382363319397},{"x":0.593137264251709,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5915032625198364,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5915032625198364,0.46338382363319397,0.593137264251709,0.47727271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.46338382363319397},{"x":0.593137264251709,"y":0.46338382363319397},{"x":0.593137264251709,"y":0.47727271914482117},{"x":0.36274510622024536,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.35774510622024536,0.45638382363319396,0.598137264251709,0.4842727191448212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5947712659835815,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5947712659835815,"y":0.49242424964904785},{"x":0.563725471496582,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.563725471496582,0.47979798913002014,0.5947712659835815,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5571895241737366,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5571895241737366,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5457516312599182,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5457516312599182,0.47979798913002014,0.5571895241737366,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5408496856689453,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5408496856689453,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5016340017318726,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5016340017318726,0.47853535413742065,0.5408496856689453,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4950980246067047,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4950980246067047,"y":0.49242424964904785},{"x":0.45588234066963196,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.45588234066963196,0.47853535413742065,0.4950980246067047,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.47853535413742065},{"x":0.45098039507865906,"y":0.47853535413742065},{"x":0.45098039507865906,"y":0.49242424964904785},{"x":0.44607841968536377,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.44607841968536377,0.47853535413742065,0.45098039507865906,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4444444477558136,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4444444477558136,"y":0.49242424964904785},{"x":0.42810457944869995,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.42810457944869995,0.47853535413742065,0.4444444477558136,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.47853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.47853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.49242424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41993463039398193,0.47853535413742065,0.42320260405540466,0.49242424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5947712659835815,"y":0.49368685483932495},{"x":0.41993463039398193,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41493463039398193,0.47153535413742065,0.5997712659835815,0.500686854839325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.49494948983192444},{"x":0.36764705181121826,"y":0.49494948983192444},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5075757503509521},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.3284313678741455,0.49494948983192444,0.36764705181121826,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.49494948983192444},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5075757503509521},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"language","boundary":[0.37254902720451355,0.49494948983192444,0.4215686321258545,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4962121248245239},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4962121248245239},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4264705777168274,0.4962121248245239,0.43300652503967285,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4395424723625183,0.4962121248245239,0.4689542353153229,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4962121248245239},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4962121248245239},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5075757503509521},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.47385621070861816,0.4962121248245239,0.49346405267715454,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5088383555412292},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.49673202633857727,0.4962121248245239,0.5424836874008179,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.4962121248245239,0.5506535768508911,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5522875785827637,0.4962121248245239,0.5898692607879639,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4962121248245239},{"x":0.593137264251709,"y":0.4962121248245239},{"x":0.593137264251709,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5915032625198364,0.4962121248245239,0.593137264251709,0.5088383555412292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.49494948983192444},{"x":0.593137264251709,"y":0.4962121248245239},{"x":0.593137264251709,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3234313678741455,0.48794948983192443,0.598137264251709,0.5158383555412293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.5784313678741455,0.5113636255264282,0.5964052081108093,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.5653594732284546,0.5113636255264282,0.5751634240150452,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5604575276374817,0.5113636255264282,0.5653594732284546,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مهیندخت","boundary":[0.5049019455909729,0.5101010203361511,0.5555555820465088,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5239899158477783},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.5101010203361511,0.5016340017318726,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5088383555412292},{"x":0.491830050945282,"y":0.5101010203361511},{"x":0.491830050945282,"y":0.5239899158477783},{"x":0.46405228972435,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳","boundary":[0.46405228972435,0.5088383555412292,0.491830050945282,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5265151262283325},{"x":0.593137264251709,"y":0.5265151262283325},{"x":0.593137264251709,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5571895241737366,0.5265151262283325,0.593137264251709,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5261437892913818,0.5265151262283325,0.5522875785827637,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5404040217399597},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.49673202633857727,0.5265151262283325,0.5196078419685364,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4575163424015045,0.5277777910232544,0.4901960790157318,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5277777910232544},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5277777910232544},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5404040217399597},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41013070940971375,0.5277777910232544,0.45261436700820923,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5568181872367859},{"x":0.563725471496582,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.563725471496582,0.5441918969154358,0.5915032625198364,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"۲","boundary":[0.5539215803146362,0.5441918969154358,0.5571895241737366,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.5473856329917908,0.5441918969154358,0.5506535768508911,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۷۳۷","boundary":[0.5196078419685364,0.5441918969154358,0.5424836874008179,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"الف","boundary":[0.5098039507865906,0.5441918969154358,0.5212418437004089,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5016340017318726,0.5441918969154358,0.5049019455909729,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5441918969154358},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5441918969154358},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5568181872367859},{"x":0.46405228972435,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۸۳۹","boundary":[0.46405228972435,0.5441918969154358,0.49346405267715454,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5441918969154358},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5441918969154358},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5568181872367859},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PIR","boundary":[0.43790850043296814,0.5441918969154358,0.45588234066963196,0.5568181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.560606062412262},{"x":0.5947712659835815,"y":0.560606062412262},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"فا","boundary":[0.5866013169288635,0.560606062412262,0.5947712659835815,0.5694444179534912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰۸","boundary":[0.5735294222831726,0.560606062412262,0.5735294222831726,0.5694444179534912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5718954205513,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.5718954205513,0.560606062412262,0.5735294222831726,0.5694444179534912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5833333134651184,"y":0.560606062412262},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰۴","boundary":[0.5735294222831726,0.560606062412262,0.5833333134651184,0.5694444179534912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ku","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5694444179534912},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40513070940971374,0.5018383555412292,0.6014052081108093,0.5764444179534912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲۴۷۷۲۵","boundary":[0.5408496856689453,0.5770202279090881,0.5947712659835815,0.5858585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5358496856689453,0.5700202279090881,0.5997712659835815,0.5928585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فاپا","boundary":[0.5800653696060181,0.5921717286109924,0.5947712659835815,0.6035353541374207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5750653696060181,0.5851717286109924,0.5997712659835815,0.6105353541374207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7271241545677185,0.6338383555412292,0.7598039507865906,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6338383555412292},{"x":0.720588207244873,"y":0.6338383555412292},{"x":0.720588207244873,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6813725233078003,0.6338383555412292,0.720588207244873,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6699346303939819,0.6338383555412292,0.6748365759849548,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6192810535430908,0.6338383555412292,0.6633986830711365,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6094771027565002,0.6338383555412292,0.6127451062202454,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5816993713378906,0.6338383555412292,0.6045751571655273,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5539215803146362,0.6338383555412292,0.5751634240150452,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5473856329917908,0.6338383555412292,0.5522875785827637,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7352941036224365,0.6553030014038086,0.7598039507865906,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7009803652763367,0.6553030014038086,0.7287581562995911,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.6633986830711365,0.6553030014038086,0.6960784196853638,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6553030014038086},{"x":0.656862735748291,"y":0.6553030014038086},{"x":0.656862735748291,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.6160130500793457,0.6553030014038086,0.656862735748291,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6094771027565002,0.6553030014038086,0.6127451062202454,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.6553030014038086},{"x":0.601307213306427,"y":0.6553030014038086},{"x":0.601307213306427,"y":0.6704545617103577},{"x":0.576797366142273,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.576797366142273,0.6553030014038086,0.601307213306427,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5718954205513,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5718954205513,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.5457516312599182,0.6553030014038086,0.5718954205513,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دخت","boundary":[0.5130718946456909,0.6553030014038086,0.5424836874008179,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6704545617103577},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.48856207728385925,0.6553030014038086,0.5049019455909729,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6704545617103577},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.47385621070861816,0.6553030014038086,0.4852941036224365,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7598039507865906,"y":0.691919207572937},{"x":0.7369281053543091,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7369281053543091,0.6767676472663879,0.7598039507865906,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7385621070861816,"y":0.691919207572937},{"x":0.7352941036224365,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.6767676472663879,0.7385621070861816,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7287581562995911,"y":0.691919207572937},{"x":0.6830065250396729,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6830065250396729,0.6767676472663879,0.7287581562995911,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6764705777168274,"y":0.691919207572937},{"x":0.6372548937797546,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6372548937797546,0.6767676472663879,0.6764705777168274,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6307189464569092,"y":0.691919207572937},{"x":0.6029411554336548,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6029411554336548,0.6767676472663879,0.6307189464569092,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5947712659835815,"y":0.691919207572937},{"x":0.5702614188194275,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5702614188194275,0.6767676472663879,0.5947712659835815,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6767676472663879},{"x":0.563725471496582,"y":0.6767676472663879},{"x":0.563725471496582,"y":0.691919207572937},{"x":0.5343137383460999,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5343137383460999,0.6767676472663879,0.563725471496582,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5326797366142273,"y":0.691919207572937},{"x":0.529411792755127,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.6767676472663879,0.5326797366142273,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5212418437004089,"y":0.691919207572937},{"x":0.4771241843700409,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4771241843700409,0.6767676472663879,0.5212418437004089,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4689542353153229,"y":0.691919207572937},{"x":0.44117647409439087,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.44117647409439087,0.6767676472663879,0.4689542353153229,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6767676472663879},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6767676472663879},{"x":0.43300652503967285,"y":0.691919207572937},{"x":0.4166666567325592,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4166666567325592,0.6767676472663879,0.43300652503967285,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7352941036224365,0.6994949579238892,0.7598039507865906,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7091503143310547,0.6994949579238892,0.7271241545677185,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7009803652763367,0.6982323527336121,0.7058823704719543,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6764705777168274,0.6982323527336121,0.6944444179534912,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7108585834503174},{"x":0.673202633857727,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.673202633857727,0.6982323527336121,0.6748365759849548,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6356208920478821,0.6969696879386902,0.6633986830711365,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7369281053543091,0.7196969985961914,0.7598039507865906,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7335858345031738},{"x":0.733660101890564,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.733660101890564,0.7196969985961914,0.7369281053543091,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7026143670082092,0.7184343338012695,0.7238562107086182,0.7335858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6683006286621094,0.7184343338012695,0.6960784196853638,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7075163125991821,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7075163125991821,0.7398989796638489,0.7598039507865906,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7009803652763367,"y":0.756313145160675},{"x":0.6960784196853638,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6960784196853638,0.7398989796638489,0.7009803652763367,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.756313145160675},{"x":0.6683006286621094,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6683006286621094,0.7398989796638489,0.6895424723625183,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6666666865348816,"y":0.756313145160675},{"x":0.6633986830711365,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6633986830711365,0.7398989796638489,0.6666666865348816,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7398989796638489},{"x":0.656862735748291,"y":0.7398989796638489},{"x":0.656862735748291,"y":0.756313145160675},{"x":0.6192810535430908,"y":0.756313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6192810535430908,0.7398989796638489,0.656862735748291,0.756313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7320261597633362,0.7626262903213501,0.7598039507865906,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7271241545677185,0.7626262903213501,0.7303921580314636,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۵۰,۰۰۰","boundary":[0.6683006286621094,0.7626262903213501,0.7173202633857727,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6372548937797546,0.7626262903213501,0.6601307392120361,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7352941036224365,0.7840909361839294,0.7598039507865906,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7271241545677185,0.7840909361839294,0.7303921580314636,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷-۱۰۷-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5833333134651184,0.7828282713890076,0.7189542651176453,0.7967171669006348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7967171669006348},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4116666567325592,0.6268383555412292,0.7648039507865906,0.8037171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6192810535430908,"y":0.810606062412262},{"x":0.584967315196991,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.584967315196991,0.8017676472663879,0.6192810535430908,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6225489974021912,"y":0.810606062412262},{"x":0.6209150552749634,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6209150552749634,0.8017676472663879,0.6225489974021912,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7467319965362549,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7467319965362549,"y":0.810606062412262},{"x":0.6290849447250366,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"978-600-201-107-7","boundary":[0.6290849447250366,0.8017676472663879,0.7467319965362549,0.810606062412262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7467319965362549,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7467319965362549,"y":0.810606062412262},{"x":0.584967315196991,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.579967315196991,0.7947676472663879,0.7517319965362549,0.817606062412262],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8446969985961914},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7385621070861816,0.8308081030845642,0.7630718946456909,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.8308081030845642},{"x":0.733660101890564,"y":0.8308081030845642},{"x":0.733660101890564,"y":0.8446969985961914},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7042483687400818,0.8308081030845642,0.733660101890564,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7009803652763367,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7009803652763367,"y":0.8446969985961914},{"x":0.6781045794487,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6781045794487,0.8308081030845642,0.7009803652763367,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8308081030845642},{"x":0.673202633857727,"y":0.8308081030845642},{"x":0.673202633857727,"y":0.8446969985961914},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6339869499206543,0.8308081030845642,0.673202633857727,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8446969985961914},{"x":0.601307213306427,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.601307213306427,0.8308081030845642,0.6290849447250366,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8446969985961914},{"x":0.5718954205513,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5718954205513,0.8308081030845642,0.5947712659835815,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8446969985961914},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5392156839370728,0.8308081030845642,0.5669934749603271,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5310457348823547,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5310457348823547,"y":0.8446969985961914},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5261437892913818,0.8308081030845642,0.5310457348823547,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5245097875595093,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5245097875595093,"y":0.8446969985961914},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4803921580314636,0.8308081030845642,0.5245097875595093,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8446969985961914},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.4444444477558136,0.8308081030845642,0.4722222089767456,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8446969985961914},{"x":0.41993463039398193,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.41993463039398193,0.8308081030845642,0.4395424723625183,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.8308081030845642},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8308081030845642},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8446969985961914},{"x":0.3807189464569092,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3807189464569092,0.8308081030845642,0.41503268480300903,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.8308081030845642},{"x":0.37745097279548645,"y":0.8308081030845642},{"x":0.37745097279548645,"y":0.8446969985961914},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3529411852359772,0.8308081030845642,0.37745097279548645,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.8308081030845642},{"x":0.3513071835041046,"y":0.8308081030845642},{"x":0.3513071835041046,"y":0.8446969985961914},{"x":0.3480392098426819,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3480392098426819,0.8308081030845642,0.3513071835041046,0.8446969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8446969985961914},{"x":0.3480392098426819,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3430392098426819,0.8238081030845642,0.7680718946456909,0.8516969985961914],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/JdgvEykgLtJBlGlk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/IbyMNsWyiyDxVQBw.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/zEpufUPLarBJdwbU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002286519466273292,0.998666831417244,0.9988872580522596]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2149643748998642},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.19952493906021118,0.5529412031173706,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4470588266849518,0.19952493906021118,0.4907563030719757,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4420588266849518,0.19252493906021118,0.5579412031173706,0.2219643748998642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.22327791154384613,0.7848739624023438,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.707563042640686,0.22565320134162903,0.7378151416778564,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.23990498483181},{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6789916157722473,0.22684085369110107,0.702521026134491,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6739495992660522,0.22684085369110107,0.680672287940979,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6689495992660522,0.21984085369110107,0.7898739624023438,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.23193277418613434,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21390260684490203,0.23693277418613434,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.29097387194633484,0.23025210201740265,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.29097387194633484,0.2369747906923294,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28397387194633483,0.2419747906923294,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.31591448187828064,0.23025210201740265,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30891448187828063,0.23525210201740265,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3338551216125488,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.23025210201740265,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.23525210201740265,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5966386795043945,0.26128265261650085,0.6336134672164917,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5663865804672241,0.26128265261650085,0.5899159908294678,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27909737825393677},{"x":0.561344563961029,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561344563961029,0.26128265261650085,0.5630252361297607,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5260504484176636,0.26128265261650085,0.5546218752861023,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4722689092159271,0.26128265261650085,0.5193277597427368,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.26128265261650085,0.46554622054100037,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27909737825393677},{"x":0.42184874415397644,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.42184874415397644,0.26128265261650085,0.45210084319114685,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41848739981651306,"y":0.27909737825393677},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38991597294807434,0.26128265261650085,0.41848739981651306,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3848739564418793,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3663865625858307,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3663865625858307,0.26128265261650085,0.3848739564418793,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7596638798713684,0.2897862195968628,0.7831932902336121,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2897862195968628},{"x":0.75126051902771,"y":0.2897862195968628},{"x":0.75126051902771,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.2897862195968628,0.75126051902771,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7126050591468811,0.28859856724739075,0.7394958138465881,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6857143044471741,0.28859856724739075,0.7042016983032227,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7663865685462952,0.3147268295288086,0.7798319458961487,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7344537973403931,0.3147268295288086,0.7596638798713684,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7176470756530762,0.3147268295288086,0.7277311086654663,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.6756302714347839,0.3147268295288086,0.7092437148094177,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.6504201889038086,0.31591448187828064,0.6689075827598572,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6403361558914185,0.31591448187828064,0.6487395167350769,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.3396674692630768,0.7815126180648804,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7159664034843445,0.3396674692630768,0.7428571581840515,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.6773109436035156,0.34085512161254883,0.7092437148094177,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.34085512161254883,0.6722689270973206,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.3646080791950226,0.7831932902336121,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7159664034843445,0.36579573154449463,0.7428571581840515,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتاری","boundary":[0.6571428775787354,0.36579573154449463,0.7092437148094177,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.39073634147644043,0.7831932902336121,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7159664034843445,0.39073634147644043,0.7428571581840515,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتاری","boundary":[0.6554622054100037,0.3919239938259125,0.7092437148094177,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.41567695140838623,0.7831932902336121,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7344537973403931,0.41567695140838623,0.7596638798713684,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.41567695140838623,0.7277311086654663,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6890756487846375,0.41567695140838623,0.7126050591468811,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6621848940849304,0.41567695140838623,0.6840336322784424,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6336134672164917,0.41567695140838623,0.6554622054100037,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5865546464920044,0.41567695140838623,0.6268907785415649,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41567695140838623},{"x":0.583193302154541,"y":0.41567695140838623},{"x":0.583193302154541,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.41567695140838623,0.583193302154541,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7663865685462952,0.4406175911426544,0.7831932902336121,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7361344695091248,0.4406175911426544,0.7613445520401001,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.4406175911426544,0.7277311086654663,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6907563209533691,0.4406175911426544,0.7126050591468811,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گویش","boundary":[0.6453781723976135,0.4406175911426544,0.6840336322784424,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5949580073356628,0.4406175911426544,0.6420168280601501,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.4643705487251282,0.7815126180648804,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گویش","boundary":[0.7126050591468811,0.46674585342407227,0.7428571581840515,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.46674585342407227,0.7042016983032227,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.490498811006546},{"x":0.7815126180648804,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.490498811006546,0.7831932902336121,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لهجه","boundary":[0.7109243869781494,0.49168646335601807,0.7428571581840515,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4928741157054901,0.7092437148094177,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7579832077026367,0.5154394507408142,0.7831932902336121,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7495798468589783,0.5166270732879639,0.7546218633651733,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7226890921592712,0.5166270732879639,0.7478991746902466,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6857143044471741,0.5166270732879639,0.7142857313156128,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6773109436035156,0.5166270732879639,0.6840336322784424,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3613865625858307,0.25428265261650085,0.7881932902336121,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3919239938259125,0.23361344635486603,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3919239938259125,0.2369747906923294,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38492399382591247,0.2419747906923294,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.23361344635486603,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.41567695140838623,0.2369747906923294,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.2419747906923294,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4406175911426544,0.23361344635486603,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4336175911426544,0.23861344635486603,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.46674585342407227,0.23361344635486603,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.46674585342407227,0.2386554628610611,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45974585342407226,0.2436554628610611,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.23361344635486603,0.5023753046989441]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.49168646335601807,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.23193277418613434,0.5273159146308899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5166270732879639,0.2369747906923294,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.2419747906923294,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5427553653717041,0.23193277418613434,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5427553653717041,0.2369747906923294,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5357553653717041,0.2419747906923294,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.54038006067276},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.7478991746902466,0.54038006067276,0.7831932902336121,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7159664034843445,0.5427553653717041,0.7428571581840515,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.6672269105911255,0.5451306700706482,0.7109243869781494,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6622269105911255,0.5381306700706482,0.7881932902336121,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5676959753036499,0.23193277418613434,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5606959753036499,0.23693277418613434,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.23193277418613434,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.23693277418613434,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6175771951675415,0.23193277418613434,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6105771951675415,0.23693277418613434,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.23025210201740265,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.23525210201740265,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6686460971832275,0.23193277418613434,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6616460971832275,0.23693277418613434,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7831932902336121,"y":0.58076012134552},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7394958138465881,0.5653206706047058,0.7831932902336121,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7260504364967346,0.5653206706047058,0.7310924530029297,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6739495992660522,0.5665082931518555,0.7176470756530762,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6403361558914185,0.5665082931518555,0.6655462384223938,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5676959753036499},{"x":0.63193279504776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.63193279504776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5932773351669312,0.5676959753036499,0.63193279504776,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7663865685462952,0.5914489030838013,0.7815126180648804,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7226890921592712,0.5914489030838013,0.7613445520401001,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.5926365852355957,0.7176470756530762,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.6252101063728333,0.5926365852355957,0.6773109436035156,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.5899159908294678,0.5926365852355957,0.6168067455291748,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5926365852355957,0.5815126299858093,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7428571581840515,0.6163895726203918,0.7747899293899536,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7159664034843445,0.6163895726203918,0.7378151416778564,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6175771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.6175771951675415,0.707563042640686,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6403361558914185,0.6175771951675415,0.6756302714347839,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6067227125167847,0.6175771951675415,0.6336134672164917,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باستان","boundary":[0.5579832196235657,0.6175771951675415,0.6000000238418579,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7428571581840515,0.6425178050994873,0.7764706015586853,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.6840336322784424,0.6425178050994873,0.7361344695091248,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6403361558914185,0.6425178050994873,0.6756302714347839,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6067227125167847,0.6425178050994873,0.6336134672164917,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.5697479248046875,0.6425178050994873,0.6000000238418579,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.6662707924842834,0.7831932902336121,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7210084199905396,0.6662707924842834,0.7445378303527832,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.6674584150314331,0.7126050591468811,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.6470588445663452,0.6674584150314331,0.6823529601097107,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397},{"x":0.6117647290229797,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6117647290229797,0.6686460971832275,0.6403361558914185,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6686460971832275},{"x":0.605042040348053,"y":0.6686460971832275},{"x":0.605042040348053,"y":0.684085488319397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5697479248046875,0.6686460971832275,0.605042040348053,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.6923990249633789,0.7831932902336121,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7193277478218079,0.6935867071151733,0.7613445520401001,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دری","boundary":[0.6840336322784424,0.694774329662323,0.7142857313156128,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.7173396944999695,0.7831932902336121,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7428571581840515,0.7173396944999695,0.7596638798713684,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7327790856361389},{"x":0.707563042640686,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.707563042640686,0.7173396944999695,0.7394958138465881,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7173396944999695,0.7008403539657593,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6453781723976135,0.7185273170471191,0.6705882549285889,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6016806960105896,0.7185273170471191,0.6369748115539551,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دری","boundary":[0.5647059082984924,0.7185273170471191,0.5899159908294678,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7197149395942688,0.5596638917922974,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7394958138465881,0.7422803044319153,0.7865546345710754,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7344537973403931,0.7422803044319153,0.7411764860153198,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7260504364967346,0.7422803044319153,0.7327731251716614,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6974790096282959,0.7422803044319153,0.7243697643280029,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانی","boundary":[0.6504201889038086,0.7434679269790649,0.6890756487846375,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.7434679269790649,0.6403361558914185,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غزنوی","boundary":[0.5932773351669312,0.7434679269790649,0.6268907785415649,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"..................","boundary":[0.5579832196235657,0.7434679269790649,0.5899159908294678,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7394958138465881,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7394958138465881,0.7672209143638611,0.7848739624023438,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7411764860153198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.7672209143638611,0.7411764860153198,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7193277478218079,"y":0.783847987651825},{"x":0.6924369931221008,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6924369931221008,0.7672209143638611,0.7193277478218079,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلجوقی","boundary":[0.6369748115539551,0.7672209143638611,0.6840336322784424,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6235294342041016,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6235294342041016,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.783847987651825},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوارزمشاهی","boundary":[0.5327731370925903,0.7684085369110107,0.6067227125167847,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.529411792755127,"y":0.7684085369110107},{"x":0.529411792755127,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.7684085369110107,0.529411792755127,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7933491468429565,0.7831932902336121,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7933491468429565,0.7344537973403931,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7933491468429565},{"x":0.729411780834198,"y":0.8087885975837708},{"x":0.702521026134491,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.702521026134491,0.7933491468429565,0.729411780834198,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغول","boundary":[0.6605042219161987,0.7933491468429565,0.6941176652908325,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751},{"x":0.653781533241272,"y":0.794536828994751},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.794536828994751,0.6554622054100037,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.794536828994751},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیموری","boundary":[0.5983193516731262,0.794536828994751,0.6420168280601501,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7957244515419006,0.5932773351669312,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5160084319114685,0.5606959753036499,0.7932353067398071,0.8157885975837708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6935867071151733,0.23193277418613434,0.7042755484580994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.6935867071151733,0.2386554628610611,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6865867071151733,0.2436554628610611,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7185273170471191,0.23193277418613434,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7115273170471191,0.23693277418613434,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7434679269790649,0.23193277418613434,0.7553443908691406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2369747906923294,"y":0.754156768321991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.7434679269790649,0.2369747906923294,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7364679269790649,0.2419747906923294,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7684085369110107,0.23193277418613434,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7614085369110107,0.23693277418613434,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.794536828994751},{"x":0.23361344635486603,"y":0.794536828994751},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21176470816135406,0.794536828994751,0.23361344635486603,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.794536828994751},{"x":0.23361344635486603,"y":0.794536828994751},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.787536828994751,0.23861344635486603,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5025210380554199,"y":0.929928719997406},{"x":0.4941176474094391,"y":0.929928719997406}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۵","boundary":[0.4941176474094391,0.9228028655052185,0.5025210380554199,0.929928719997406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5025210380554199,"y":0.929928719997406},{"x":0.4941176474094391,"y":0.929928719997406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.9158028655052185,0.5075210380554199,0.936928719997406],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/lfOzOLFqbnieMhwQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/xRXslJvxgFRaCCpz.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/nErDrZTAAlPkdSUv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986696560763512,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3126050531864166,0.17339667677879333,0.34117648005485535,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30756303668022156,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30756303668022156,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2705882489681244,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.2705882489681244,0.17339667677879333,0.30756303668022156,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1852731555700302},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.17339667677879333,0.2655462324619293,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.17339667677879333,0.2554621994495392,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1722090244293213},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.16639667677879333,0.34617648005485535,0.19227315557003022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20071259140968323,0.23193277418613434,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19371259140968322,0.23693277418613434,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22446556389331818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.22446556389331818,0.22857142984867096,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22446556389331818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21746556389331817,0.23357142984867096,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.25059381127357483,0.23193277418613434,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24359381127357482,0.23693277418613434,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.19833728671073914,0.7831932902336121,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.19833728671073914,0.7361344695091248,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.19833728671073914},{"x":0.729411780834198,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.702521026134491,0.19833728671073914,0.7310924530029297,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.658823549747467,0.19952493906021118,0.6957983374595642,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.19952493906021118,0.6554622054100037,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23871733248233795},{"x":0.729411780834198,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۵-","boundary":[0.729411780834198,0.22327791154384613,0.7831932902336121,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6957983374595642,0.22446556389331818,0.7243697643280029,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاجار","boundary":[0.6571428775787354,0.22446556389331818,0.6890756487846375,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23990498483181},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.22446556389331818,0.6504201889038086,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشروطه","boundary":[0.5848739743232727,0.22446556389331818,0.6369748115539551,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23990498483181},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.22446556389331818,0.5848739743232727,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۶-","boundary":[0.7310924530029297,0.24821852147579193,0.7831932902336121,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.264845609664917},{"x":0.6890756487846375,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.6890756487846375,0.24821852147579193,0.7243697643280029,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.264845609664917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.6420168280601501,0.24940617382526398,0.6823529601097107,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6369748115539551,0.25059381127357483,0.6436975002288818,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7663865685462952,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7193277478218079,0.27434679865837097,0.7613445520401001,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.680672287940979,0.275534451007843,0.7142857313156128,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.275534451007843,0.6789916157722473,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7663865685462952,0.2980997562408447,0.7831932902336121,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.7193277478218079,0.2980997562408447,0.7596638798713684,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6756302714347839,0.2992874085903168,0.7126050591468811,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6621848940849304,0.2992874085903168,0.6739495992660522,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7663865685462952,0.3242280185222626,0.7831932902336121,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگستان","boundary":[0.6957983374595642,0.3242280185222626,0.7647058963775635,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34085512161254883},{"x":0.680672287940979,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.3242280185222626,0.6857143044471741,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34085512161254883},{"x":0.63193279504776,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.63193279504776,0.3242280185222626,0.6739495992660522,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34085512161254883},{"x":0.583193302154541,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.583193302154541,0.3242280185222626,0.6252101063728333,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.778151273727417,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.34916865825653076,0.7831932902336121,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7277311086654663,0.34916865825653076,0.7663865685462952,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6739495992660522,0.34916865825653076,0.7193277478218079,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.3503562808036804,0.6672269105911255,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804},{"x":0.653781533241272,"y":0.3503562808036804},{"x":0.653781533241272,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.6134454011917114,0.3503562808036804,0.653781533241272,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36579573154449463},{"x":0.583193302154541,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.583193302154541,0.35154393315315247,0.6067227125167847,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.19252493906021118,0.7915546345710754,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.23193277418613434,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26734679865837097,0.23693277418613434,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3004750609397888,0.23193277418613434,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3004750609397888,0.23529411852359772,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2934750609397888,0.24029411852359772,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3396674692630768},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.33135393261909485,0.6857143044471741,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3396674692630768},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.32435393261909484,0.6907143044471741,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.32660332322120667,0.23193277418613434,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31960332322120666,0.23693277418613434,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.35154393315315247,0.23193277418613434,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.35154393315315247,0.2369747906923294,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.34454393315315246,0.2419747906923294,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"لیے","boundary":[0.5731092691421509,0.35629454255104065,0.5899159908294678,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.34929454255104064,0.5949159908294678,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.778151273727417,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7764706015586853,0.37173396348953247,0.7848739624023438,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7411764860153198,0.37410926818847656,0.7647058963775635,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6957983374595642,0.37648457288742065,0.7344537973403931,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6873949766159058,0.37648457288742065,0.6941176652908325,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6823949766159058,0.36948457288742065,0.7898739624023438,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.37648457288742065,0.23193277418613434,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36948457288742065,0.23693277418613434,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.4002375304698944,0.22857142984867096,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3932375304698944,0.23357142984867096,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.42636579275131226,0.23025210201740265,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41936579275131225,0.23525210201740265,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.23025210201740265,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.23525210201740265,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.47624704241752625,0.23193277418613434,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46924704241752624,0.23693277418613434,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.23193277418613434,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4953753046989441,0.23693277418613434,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5380047559738159]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5273159146308899,0.2386554628610611,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5203159146308899,0.2436554628610611,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5522565245628357,0.23193277418613434,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5522565245628357,0.2369747906923294,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5452565245628357,0.2419747906923294,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23193277418613434,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5771971344947815,0.23193277418613434,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5771971344947815,0.2369747906923294,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5701971344947815,0.2419747906923294,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7579832077026367,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.40142518281936646},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646},{"x":0.75126051902771,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7243697643280029,0.40142518281936646,0.75126051902771,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.6873949766159058,0.40142518281936646,0.7176470756530762,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6352941393852234,0.40142518281936646,0.6789916157722473,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.40142518281936646,0.6285714507102966,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5697479248046875,0.40142518281936646,0.6067227125167847,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.40142518281936646},{"x":0.561344563961029,"y":0.40142518281936646},{"x":0.561344563961029,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.5310924649238586,0.40142518281936646,0.561344563961029,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41567695140838623},{"x":0.49915966391563416,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.49915966391563416,0.40142518281936646,0.5243697762489319,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623},{"x":0.489075630903244,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.489075630903244,0.40142518281936646,0.4957983195781708,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.4251781404018402,0.7798319458961487,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7680672407150269,0.4251781404018402,0.7731092572212219,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7411764860153198,0.4251781404018402,0.7663865685462952,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7008403539657593,0.42636579275131226,0.7327731251716614,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6890756487846375,0.42636579275131226,0.6941176652908325,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.6487395167350769,0.42636579275131226,0.6890756487846375,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشتاری","boundary":[0.5932773351669312,0.42636579275131226,0.6403361558914185,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.42636579275131226,0.5865546464920044,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.489075630903244,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.484075630903244,0.39442518281936645,0.7898739624023438,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.450118750333786},{"x":0.7680672407150269,"y":0.450118750333786},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7546218633651733,0.450118750333786,0.7680672407150269,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.450118750333786,0.7378151416778564,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7008403539657593,0.450118750333786,0.7260504364967346,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.450118750333786},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6605042219161987,0.45130640268325806,0.6941176652908325,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45130640268325806},{"x":0.653781533241272,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6235294342041016,0.45130640268325806,0.6554622054100037,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.45130640268325806,0.6201680898666382,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"اب","boundary":[0.7546218633651733,0.47624704241752625,0.7848739624023438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.75126051902771,"y":0.47624704241752625},{"x":0.75126051902771,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.47624704241752625,0.75126051902771,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7126050591468811,0.47624704241752625,0.7378151416778564,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6857143044471741,0.47624704241752625,0.7058823704719543,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.47624704241752625,0.6789916157722473,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7663865685462952,0.5023753046989441,0.7815126180648804,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7529411911964417,0.5011876225471497,0.7613445520401001,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.7344537973403931,0.5011876225471497,0.7445378303527832,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.702521026134491,0.5011876225471497,0.7277311086654663,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.6655462384223938,0.5011876225471497,0.6957983374595642,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6571428775787354,0.5011876225471497,0.6638655662536621,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"اد-","boundary":[0.7495798468589783,0.5261282920837402,0.7815126180648804,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7176470756530762,0.5261282920837402,0.7445378303527832,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسانه","boundary":[0.6789916157722473,0.5261282920837402,0.7142857313156128,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6655462384223938,0.5261282920837402,0.6773109436035156,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5273159146308899,0.6605042219161987,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.7663865685462952,0.551068902015686,0.7831932902336121,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7378151416778564,0.551068902015686,0.7630252242088318,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.551068902015686},{"x":0.7277311086654663,"y":0.551068902015686},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاوره","boundary":[0.6840336322784424,0.551068902015686,0.7277311086654663,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6722689270973206,0.551068902015686,0.6789916157722473,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.551068902015686},{"x":0.6705882549285889,"y":0.551068902015686},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.63193279504776,0.551068902015686,0.6705882549285889,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6285714507102966,0.551068902015686,0.6352941393852234,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.551068902015686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.551068902015686,0.6235294342041016,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.551068902015686},{"x":0.5378151535987854,"y":0.551068902015686},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Language","boundary":[0.4571428596973419,0.551068902015686,0.5378151535987854,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Standard","boundary":[0.5445378422737122,0.551068902015686,0.6134454011917114,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.551068902015686},{"x":0.4605042040348053,"y":0.551068902015686},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5665082931518555},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45546218752861023,0.551068902015686,0.4605042040348053,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7663865685462952,0.5771971344947815,0.7815126180648804,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7361344695091248,0.5771971344947815,0.7630252242088318,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5760095119476318},{"x":0.729411780834198,"y":0.5760095119476318},{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لهجه","boundary":[0.6974790096282959,0.5760095119476318,0.729411780834198,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6857143044471741,0.5760095119476318,0.6974790096282959,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.5760095119476318,0.6739495992660522,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Accent","boundary":[0.5327731370925903,0.5760095119476318,0.5899159908294678,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.5949580073356628,0.5760095119476318,0.6655462384223938,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5760095119476318},{"x":0.534453809261322,"y":0.5760095119476318},{"x":0.534453809261322,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5277311205863953,0.5760095119476318,0.534453809261322,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.5760095119476318,0.5260504484176636,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7647058963775635,0.6021377444267273,0.7848739624023438,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7394958138465881,0.6021377444267273,0.7630252242088318,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گویشی","boundary":[0.6857143044471741,0.6009501218795776,0.7260504364967346,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6722689270973206,0.6009501218795776,0.6773109436035156,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.5899159908294678,"y":0.599762499332428},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918},{"x":0.534453809261322,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Dialect","boundary":[0.534453809261322,0.599762499332428,0.5899159908294678,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.599762499332428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.5966386795043945,0.599762499332428,0.6689075827598572,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.6163895726203918},{"x":0.529411792755127,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.599762499332428,0.534453809261322,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.6247031092643738,0.7798319458961487,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7428571581840515,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.6554622054100037,0.6258907318115234,0.6974790096282959,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6218487620353699,0.6258907318115234,0.6470588445663452,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.5747899413108826,0.6258907318115234,0.6134454011917114,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.561344563961029,0.6270784139633179,0.5680672526359558,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گویشی","boundary":[0.5058823823928833,0.6270784139633179,0.5546218752861023,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7663865685462952,0.6520190238952637,0.7831932902336121,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7394958138465881,0.6520190238952637,0.7596638798713684,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عامیانه","boundary":[0.6857143044471741,0.6520190238952637,0.7277311086654663,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6520190238952637},{"x":0.680672287940979,"y":0.6520190238952637},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6739495992660522,0.6520190238952637,0.680672287940979,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Slang","boundary":[0.5512605309486389,0.6520190238952637,0.5966386795043945,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.6000000238418579,0.6520190238952637,0.6705882549285889,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.6520190238952637,0.5512605309486389,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7680672407150269,0.6769596338272095,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7378151416778564,0.6769596338272095,0.7630252242088318,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.6957983374595642,0.6769596338272095,0.7277311086654663,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6840336322784424,0.6769596338272095,0.6907563209533691,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Jargon","boundary":[0.5529412031173706,0.6769596338272095,0.6033613681793213,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789},{"x":0.610084056854248,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.610084056854248,0.6769596338272095,0.6823529601097107,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5462185144424438,0.6769596338272095,0.5529412031173706,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7663865685462952,0.7030878663063049,0.7831932902336121,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7394958138465881,0.7030878663063049,0.7613445520401001,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مخفی","boundary":[0.6941176652908325,0.7030878663063049,0.7310924530029297,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6789916157722473,0.7030878663063049,0.6857143044471741,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Argot","boundary":[0.5546218752861023,0.7019002437591553,0.5983193516731262,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7173396944999695},{"x":0.605042040348053,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.605042040348053,0.7019002437591553,0.6773109436035156,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5478991866111755,0.7019002437591553,0.5529412031173706,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.7268408536911011,0.7815126180648804,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شباهت","boundary":[0.6957983374595642,0.7268408536911011,0.7428571581840515,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6638655662536621,0.7268408536911011,0.6890756487846375,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.6184874176979065,0.7280284762382507,0.6571428775787354,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.7280284762382507,0.6117647290229797,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مخفی","boundary":[0.5663865804672241,0.7280284762382507,0.5983193516731262,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7280284762382507},{"x":0.561344563961029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.561344563961029,"y":0.7446556091308594},{"x":0.556302547454834,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5546218752861023,0.7280284762382507,0.561344563961029,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.7517814636230469,0.7831932902336121,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7058823704719543,0.7517814636230469,0.7428571581840515,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6722689270973206,0.7529691457748413,0.6974790096282959,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.6268907785415649,0.7529691457748413,0.6655462384223938,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.7529691457748413,0.6201680898666382,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مخفی","boundary":[0.5747899413108826,0.754156768321991,0.6084033846855164,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.754156768321991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.754156768321991},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.754156768321991,0.5697479248046875,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.7663865685462952,0.7779097557067871,0.7815126180648804,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7378151416778564,0.7779097557067871,0.7613445520401001,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.729411780834198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.729411780834198,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.7142857313156128,0.7779097557067871,0.729411780834198,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاشت","boundary":[0.6655462384223938,0.7779097557067871,0.7092437148094177,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6504201889038086,0.7779097557067871,0.6554622054100037,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.6352941393852234,0.7779097557067871,0.6504201889038086,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشت","boundary":[0.5932773351669312,0.7779097557067871,0.6285714507102966,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7933491468429565},{"x":0.583193302154541,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.583193302154541,0.7779097557067871,0.5899159908294678,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.7779097557067871,0.5798319578170776,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Weblog","boundary":[0.4302521049976349,0.7779097557067871,0.4924369752407074,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7921615242958069},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.49915966391563416,0.7779097557067871,0.5714285969734192,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4252100884914398,0.7779097557067871,0.4319327771663666,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4202100884914398,0.443118750333786,0.7915546345710754,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6021377444267273,0.23193277418613434,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6021377444267273,0.23529411852359772,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5951377444267273,0.24029411852359772,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6270784139633179,0.23025210201740265,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6200784139633179,0.23525210201740265,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.23193277418613434,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.6532066464424133,0.2369747906923294,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2419747906923294,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.23025210201740265,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6781472563743591,0.2369747906923294,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.2419747906923294,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7030878663063049,0.23193277418613434,0.7125890851020813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7030878663063049,0.23529411852359772,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6960878663063049,0.24029411852359772,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"......","boundary":[0.2554621994495392,0.7280284762382507,0.2823529541492462,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.7210284762382507,0.2873529541492462,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7280284762382507,0.23193277418613434,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7280284762382507,0.2369747906923294,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7210284762382507,0.2419747906923294,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7529691457748413,0.23193277418613434,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7459691457748413,0.23693277418613434,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7779097557067871,0.23025210201740265,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7709097557067871,0.23525210201740265,0.7955985970497131],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/jrYteUKKzJnlEVxz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/yUQeENYXWNPBjOFP.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/cFFOvnPsihKsMezb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00019762075626935074,0.9986555327808155,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7411764860153198,0.17339667677879333,0.7848739624023438,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.702521026134491,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.17339667677879333,0.7361344695091248,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.702521026134491,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.697521026134491,0.16639667677879333,0.7898739624023438,0.19227315557003022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.17339667677879333,0.2201680690050125,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16639667677879333,0.22516806900501252,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.22684085369110107,0.22857142984867096,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21984085369110107,0.23357142984867096,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2517814636230469,0.22857142984867096,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24478146362304687,0.23357142984867096,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.27672210335731506,0.23361344635486603,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26972210335731506,0.23861344635486603,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.23193277418613434,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.23693277418613434,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"-","boundary":[0.21680672466754913,0.3277909755706787,0.23193277418613434,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3207909755706787,0.23693277418613434,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3277909755706787,0.23193277418613434,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3207909755706787,0.23693277418613434,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3527315855026245,0.23193277418613434,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3457315855026245,0.23693277418613434,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.23025210201740265,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3706721954345703,0.23525210201740265,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4026128351688385,0.23193277418613434,0.4133016765117645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.4026128351688385,0.24033613502979279,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3956128351688385,0.2453361350297928,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.23193277418613434,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.23529411852359772,0.42874109745025635,0.24033613502979279,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.2453361350297928,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.45368170738220215,0.23193277418613434,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44668170738220214,0.23693277418613434,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.23193277418613434,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4704346649646759,0.23693277418613434,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5260504484176636,0.20071259140968323,0.5630252361297607,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4924369752407074,0.19952493906021118,0.5193277597427368,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.19952493906021118},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.48571428656578064,"y":0.21615201234817505},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.43865546584129333,0.19952493906021118,0.48571428656578064,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7798319458961487,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7663865685462952,0.22446556389331818,0.7798319458961487,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7193277478218079,0.22446556389331818,0.7596638798713684,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.6638655662536621,0.22446556389331818,0.7109243869781494,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6470588445663452,0.22446556389331818,0.6554622054100037,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5983193516731262,0.22446556389331818,0.6403361558914185,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24109263718128204},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیانی","boundary":[0.561344563961029,0.22446556389331818,0.5915966629981995,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.25059381127357483,0.7831932902336121,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7193277478218079,0.25059381127357483,0.7613445520401001,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.680672287940979,0.25059381127357483,0.7126050591468811,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمات","boundary":[0.7327731251716614,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6840336322784424,0.275534451007843,0.7277311086654663,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7210084199905396,0.3004750609397888,0.7848739624023438,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6924369931221008,0.3004750609397888,0.7142857313156128,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6487395167350769,0.30166271328926086,0.6857143044471741,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31591448187828064},{"x":0.610084056854248,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.610084056854248,0.3028503656387329,0.6420168280601501,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7546218633651733,0.32660332322120667,0.7831932902336121,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7058823704719543,0.32660332322120667,0.7462185025215149,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.32660332322120667,0.6991596817970276,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.756302535533905,0.3527315855026245,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.75126051902771,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.7142857313156128,0.35391923785209656,0.75126051902771,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.35391923785209656,0.7109243869781494,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7798319458961487,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7663865685462952,0.37648457288742065,0.7798319458961487,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7344537973403931,0.37648457288742065,0.7613445520401001,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6907563209533691,0.37648457288742065,0.7260504364967346,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.3776721954345703,0.6840336322784424,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6453781723976135,0.3776721954345703,0.6672269105911255,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6134454011917114,0.3776721954345703,0.6386554837226868,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.40142518281936646,0.7815126180648804,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7344537973403931,0.40142518281936646,0.7613445520401001,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6890756487846375,0.40142518281936646,0.7260504364967346,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.40142518281936646,0.6840336322784424,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6453781723976135,0.40142518281936646,0.6672269105911255,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6084033846855164,0.40142518281936646,0.6386554837226868,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5596638917922974,0.40142518281936646,0.6000000238418579,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.4275534451007843,0.7815126180648804,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4418052136898041},{"x":0.702521026134491,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.702521026134491,0.4275534451007843,0.7428571581840515,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.6436975002288818,0.4275534451007843,0.6957983374595642,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.42874109745025635,0.6403361558914185,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.45130640268325806,0.7815126180648804,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4679335057735443},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.702521026134491,0.45130640268325806,0.7428571581840515,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6605042219161987,0.4524940550327301,0.6957983374595642,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4524940550327301},{"x":0.653781533241272,"y":0.4524940550327301},{"x":0.653781533241272,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6487395167350769,0.4524940550327301,0.653781533241272,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستانی","boundary":[0.605042040348053,0.4524940550327301,0.6487395167350769,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.4524940550327301,0.5966386795043945,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.4774346649646759,0.7831932902336121,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.702521026134491,0.4774346649646759,0.7428571581840515,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توضیحی","boundary":[0.6403361558914185,0.4774346649646759,0.6941176652908325,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47862231731414795},{"x":0.63193279504776,"y":0.47862231731414795},{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.47862231731414795,0.63193279504776,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5680672526359558,0.47862231731414795,0.6201680898666382,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47980996966362},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47980996966362},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.47980996966362,0.5630252361297607,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7478991746902466,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.7478991746902466,0.5023753046989441,0.7831932902336121,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7428571581840515,"y":0.519002377986908},{"x":0.702521026134491,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.702521026134491,0.5035629272460938,0.7428571581840515,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6336134672164917,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استدلالی","boundary":[0.6336134672164917,0.5035629272460938,0.6957983374595642,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱-","boundary":[0.729411780834198,0.5273159146308899,0.7815126180648804,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5273159146308899,0.7243697643280029,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.658823549747467,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استدلال","boundary":[0.605042040348053,0.5285035371780396,0.658823549747467,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.5285035371780396,0.6016806960105896,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.5522565245628357,0.7831932902336121,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7344537973403931,0.5522565245628357,0.7613445520401001,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6907563209533691,0.5522565245628357,0.7277311086654663,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.5522565245628357,0.6840336322784424,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6470588445663452,0.5522565245628357,0.6689075827598572,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.6117647290229797,0.5522565245628357,0.6386554837226868,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5688835978507996},{"x":0.605042040348053,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5522565245628357,0.6067227125167847,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.7428571581840515,0.5795724391937256,0.7865546345710754,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.58076012134552},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خبر","boundary":[0.7193277478218079,0.58076012134552,0.7428571581840515,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.6033254265785217,0.7831932902336121,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6941176652908325,0.6045130491256714,0.7428571581840515,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6413301825523376},{"x":0.729411780834198,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-","boundary":[0.729411780834198,0.6270784139633179,0.7798319458961487,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6957983374595642,0.6270784139633179,0.7243697643280029,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6453781723976135,0.6294536590576172,0.6907563209533691,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۱-","boundary":[0.7109243869781494,0.6520190238952637,0.7815126180648804,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6605042219161987,0.6543943285942078,0.7058823704719543,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6555819511413574},{"x":0.653781533241272,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خبری","boundary":[0.6168067455291748,0.6555819511413574,0.6554622054100037,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6016806960105896,0.6555819511413574,0.6117647290229797,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7126050591468811,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۲-","boundary":[0.7109243869781494,0.6781472563743591,0.7831932902336121,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7058823704719543,"y":0.694774329662323},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6605042219161987,0.6793349385261536,0.7058823704719543,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6805225610733032},{"x":0.653781533241272,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.605042040348053,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توضیحی","boundary":[0.6033613681793213,0.6805225610733032,0.6554622054100037,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6817102432250977,0.5983193516731262,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۳-","boundary":[0.7109243869781494,0.7030878663063049,0.7831932902336121,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6605042219161987,0.7042755484580994,0.7058823704719543,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.705463171005249},{"x":0.653781533241272,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.6033613681793213,0.705463171005249,0.6554622054100037,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۴-","boundary":[0.7109243869781494,0.7280284762382507,0.7831932902336121,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6621848940849304,0.7280284762382507,0.7058823704719543,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبلیغاتی","boundary":[0.6084033846855164,0.7280284762382507,0.6554622054100037,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6033613681793213,"y":0.745843231678009},{"x":0.5966386795043945,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.7280284762382507,0.6033613681793213,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5966386795043945,"y":0.745843231678009},{"x":0.561344563961029,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رپرتاژ","boundary":[0.561344563961029,0.7280284762382507,0.5966386795043945,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5512605309486389,"y":0.745843231678009},{"x":0.5226891040802002,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آگهی","boundary":[0.5226891040802002,0.7280284762382507,0.5512605309486389,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5193277597427368,"y":0.745843231678009},{"x":0.5126050710678101,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.7280284762382507,0.5193277597427368,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5126050710678101,"y":0.745843231678009},{"x":0.5058823823928833,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5058823823928833,0.7280284762382507,0.5126050710678101,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.754156768321991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۵-","boundary":[0.7109243869781494,0.754156768321991,0.7831932902336121,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.754156768321991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6621848940849304,0.754156768321991,0.7058823704719543,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.653781533241272,"y":0.754156768321991},{"x":0.653781533241272,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصاحبه","boundary":[0.6067227125167847,0.754156768321991,0.653781533241272,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7553443908691406,0.6033613681793213,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.794536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۶-","boundary":[0.7126050591468811,0.7779097557067871,0.7831932902336121,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6722689270973206,0.7790973782539368,0.7042016983032227,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.7790973782539368,0.658823549747467,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.5932773351669312,0.7790973782539368,0.6285714507102966,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.7802850604057312,0.5865546464920044,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5277311205863953,0.7802850604057312,0.5747899413108826,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.7802850604057312,0.5243697762489319,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-۷-","boundary":[0.7109243869781494,0.8028503656387329,0.7831932902336121,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.805225670337677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6605042219161987,0.805225670337677,0.7058823704719543,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.805225670337677},{"x":0.653781533241272,"y":0.805225670337677},{"x":0.653781533241272,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.605042040348053,0.805225670337677,0.653781533241272,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.8064132928848267,0.6016806960105896,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8182897567749023},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43197479367256164,0.19252493906021118,0.7999579954147339,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5035629272460938,0.23193277418613434,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49656292724609374,0.23693277418613434,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.529691219329834,0.23193277418613434,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.522691219329834,0.23693277418613434,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21176470816135406,0.5546318292617798,0.23193277418613434,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5476318292617798,0.23693277418613434,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5783848166465759,0.22857142984867096,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.589073657989502},{"x":0.23361344635486603,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5783848166465759,0.23529411852359772,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5713848166465759,0.24029411852359772,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6045130491256714,0.22857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"......","boundary":[0.23193277418613434,0.6033254265785217,0.2571428716182709,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5975130491256714,0.2621428716182709,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.23193277418613434,0.6401425004005432]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6294536590576172,0.2369747906923294,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6224536590576172,0.2419747906923294,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.23193277418613434,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6473943285942078,0.23693277418613434,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.22857142984867096,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...........","boundary":[0.23361344635486603,0.6805225610733032,0.2857142984867096,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6735225610733032,0.2907142984867096,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.705463171005249,0.23193277418613434,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23361344635486603,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.23361344635486603,0.7042755484580994,0.2521008551120758,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2521008551120758,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.698463171005249,0.2571008551120758,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7304037809371948,0.22857142984867096,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7234037809371948,0.23357142984867096,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7553443908691406,0.22857142984867096,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7483443908691406,0.23357142984867096,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7802850604057312,0.23193277418613434,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7732850604057312,0.23693277418613434,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.21344538033008575,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.805225670337677,0.23193277418613434,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.21344538033008575,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.798225670337677,0.23693277418613434,0.822914511680603],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/WaqkYLodQKGRHKSc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/hlmMESUmBfOuvJGQ.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/UhOlNpyxSXTmZwjm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986555327808155,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.17458432912826538,0.7831932902336121,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.16758432912826537,0.7881932902336121,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3126050531864166,0.17339667677879333,0.34117648005485535,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30756303668022156,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30756303668022156,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2705882489681244,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.2705882489681244,0.17339667677879333,0.30756303668022156,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1852731555700302},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.17339667677879333,0.2655462324619293,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.17339667677879333,0.2554621994495392,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1722090244293213},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.16639667677879333,0.34617648005485535,0.19227315557003022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21377672255039215},{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲-","boundary":[0.729411780834198,0.19714964926242828,0.7815126180648804,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.6890756487846375,0.19714964926242828,0.7226890921592712,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.19714964926242828},{"x":0.680672287940979,"y":0.19714964926242828},{"x":0.680672287940979,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6554622054100037,0.19714964926242828,0.680672287940979,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.19833728671073914,0.6487395167350769,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6016806960105896,0.19833728671073914,0.6285714507102966,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.19833728671073914,0.5932773351669312,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5394958257675171,0.19833728671073914,0.5815126299858093,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.49747899174690247,0.19833728671073914,0.5327731370925903,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19833728671073914},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19833728671073914},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.19833728671073914,0.48739495873451233,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.19014964926242828,0.7865126180648804,0.22077672255039216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20071259140968323,0.23193277418613434,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19371259140968322,0.23693277418613434,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.235154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.22446556389331818,0.7831932902336121,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.235154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7109243869781494,0.22446556389331818,0.7428571581840515,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.235154390335083},{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7042016983032227,0.22446556389331818,0.7126050591468811,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6992016983032227,0.21746556389331817,0.7881932902336121,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.22565320134162903,0.23193277418613434,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21865320134162902,0.23693277418613434,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7815126180648804,"y":0.264845609664917},{"x":0.7310924530029297,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱-","boundary":[0.7310924530029297,0.24940617382526398,0.7815126180648804,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7243697643280029,"y":0.264845609664917},{"x":0.6974790096282959,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6974790096282959,0.24940617382526398,0.7243697643280029,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6907563209533691,"y":0.264845609664917},{"x":0.6605042219161987,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.6605042219161987,0.24940617382526398,0.6907563209533691,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24940617382526398},{"x":0.658823549747467,"y":0.24940617382526398},{"x":0.658823549747467,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.24940617382526398,0.658823549747467,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7815126180648804,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6504622054100037,0.24240617382526397,0.7865126180648804,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.25059381127357483,0.23193277418613434,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24359381127357482,0.23693277418613434,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.275534451007843,0.22857142984867096,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.268534451007843,0.23357142984867096,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7361344695091248,0.275534451007843,0.7663865685462952,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6773109436035156,0.27909737825393677,0.729411780834198,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6723109436035156,0.27209737825393676,0.7713865685462952,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7630252242088318,0.2992874085903168,0.7848739624023438,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.2992874085903168,0.7613445520401001,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7193277478218079,0.2992874085903168,0.7478991746902466,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.3004750609397888,0.7142857313156128,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3147268295288086},{"x":0.653781533241272,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.653781533241272,0.3004750609397888,0.6823529601097107,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"خبره","boundary":[0.6168067455291748,0.3004750609397888,0.6453781723976135,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6118067455291748,0.2934750609397888,0.7898739624023438,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"ز","boundary":[0.23193277418613434,0.30166271328926086,0.21680672466754913,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.29466271328926086,0.22180672466754914,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.30166271328926086,0.22857142984867096,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29466271328926086,0.23357142984867096,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.32660332322120667,0.22857142984867096,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31960332322120666,0.23357142984867096,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.32660332322120667},{"x":0.778151273727417,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"١-","boundary":[0.7647058963775635,0.32660332322120667,0.7831932902336121,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"سره","boundary":[0.7361344695091248,0.33135393261909485,0.7630252242088318,0.34085512161254883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33135393261909485},{"x":0.778151273727417,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.7311344695091248,0.32435393261909484,0.7881932902336121,0.3442921645641327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7126050591468811,0.3254156708717346,0.7411764860153198,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3254156708717346,0.7092437148094177,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.702563042640686,0.3184156708717346,0.7461764860153198,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.35154393315315247,0.23361344635486603,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.34454393315315246,0.23861344635486603,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.37648457288742065,0.23193277418613434,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36948457288742065,0.23693277418613434,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.23193277418613434,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.23693277418613434,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.42636579275131226,0.23193277418613434,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41936579275131225,0.23693277418613434,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.23361344635486603,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.23861344635486603,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.34916865825653076,0.7848739624023438,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7126050591468811,0.34916865825653076,0.7663865685462952,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.3503562808036804,0.7042016983032227,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6705882549285889,0.3503562808036804,0.6924369931221008,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.3503562808036804,0.6705882549285889,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.778151273727417,0.3752969205379486,0.7848739624023438,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7680672407150269,0.3752969205379486,0.7731092572212219,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7277311086654663,0.37885984778404236,0.7647058963775635,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3776721954345703},{"x":0.729411780834198,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.37885984778404236,0.729411780834198,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7647058963775635,0.39904987812042236,0.7848739624023438,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7344537973403931,0.39904987812042236,0.7680672407150269,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.4002375304698944,0.7193277478218079,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4002375304698944},{"x":0.707563042640686,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.6689075827598572,0.40142518281936646,0.707563042640686,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.40142518281936646,0.6672269105911255,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.42399048805236816,0.7831932902336121,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7680672407150269,0.42399048805236816,0.7731092572212219,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7462185025215149,0.42399048805236816,0.7663865685462952,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطبوعاتی","boundary":[0.6823529601097107,0.4251781404018402,0.7394958138465881,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.42636579275131226,0.6773109436035156,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.7630252242088318,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44893112778663635},{"x":0.756302535533905,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7260504364967346,0.450118750333786,0.756302535533905,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.6739495992660522,0.4524940550327301,0.7193277478218079,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.4524940550327301,0.6689075827598572,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج-","boundary":[0.7663865685462952,0.4750593900680542,0.7848739624023438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49168646335601807},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.729411780834198,0.4750593900680542,0.7596638798713684,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخیلی","boundary":[0.6823529601097107,0.4750593900680542,0.7226890921592712,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.4750593900680542,0.6756302714347839,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6268907785415649,0.4750593900680542,0.6638655662536621,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.4750593900680542,0.6252101063728333,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7663865685462952,0.5,0.7831932902336121,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.729411780834198,0.5011876225471497,0.7613445520401001,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6941176652908325,0.5023753046989441,0.7226890921592712,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.5023753046989441,0.6890756487846375,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7630252242088318,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7630252242088318,0.5237529873847961,0.7848739624023438,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.7546218633651733,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.5249406099319458,0.7613445520401001,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7126050591468811,0.5249406099319458,0.7428571581840515,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6705882549285889,0.5249406099319458,0.7058823704719543,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطبوعاتی","boundary":[0.5949580073356628,0.5261282920837402,0.6638655662536621,0.5427553653717041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7949579954147339,"y":0.54038006067276},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5798739743232727,0.3457315855026245,0.7999579954147339,0.54738006067276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7260504364967346,0.551068902015686,0.756302535533905,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشنامه","boundary":[0.6655462384223938,0.551068902015686,0.7193277478218079,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.5522565245628357,0.6638655662536621,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6403361558914185,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دایرة","boundary":[0.5966386795043945,0.5522565245628357,0.6252101063728333,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المعارفی","boundary":[0.5462185144424438,0.5522565245628357,0.5949580073356628,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.5534442067146301,0.5394958257675171,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5522565245628357},{"x":0.756302535533905,"y":0.5498812198638916},{"x":0.756302535533905,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.5452565245628357,0.761302535533905,0.5735082931518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.47624704241752625,0.23193277418613434,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.47624704241752625,0.2369747906923294,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46924704241752624,0.2419747906923294,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5023753046989441,0.23193277418613434,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5023753046989441,0.23529411852359772,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4953753046989441,0.24029411852359772,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5380047559738159]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5273159146308899,0.2369747906923294,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5203159146308899,0.2419747906923294,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ب","boundary":[0.7647058963775635,0.5581947565078735,0.7815126180648804,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.7597058963775635,0.5511947565078735,0.7865126180648804,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5546318292617798,0.23193277418613434,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5476318292617798,0.23693277418613434,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5831353664398193,0.23193277418613434,0.5938242077827454]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5831353664398193,0.23529411852359772,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5761353664398193,0.24029411852359772,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"د","boundary":[0.7714285850524902,0.6116389632225037,0.7831932902336121,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7664285850524902,0.6046389632225037,0.7881932902336121,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6068883538246155,0.23193277418613434,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5998883538246155,0.23693277418613434,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6306413412094116,0.23193277418613434,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6236413412094116,0.23693277418613434,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6591448783874512,0.23193277418613434,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6521448783874512,0.23693277418613434,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.684085488319397,0.23193277418613434,0.694774329662323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.684085488319397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.694774329662323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.684085488319397,0.2369747906923294,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.684085488319397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.677085488319397,0.2419747906923294,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ج","boundary":[0.7697479128837585,0.5866983532905579,0.7815126180648804,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.5796983532905579,0.7865126180648804,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.58076012134552},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398},{"x":0.729411780834198,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7277311086654663,0.5819477438926697,0.7596638798713684,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6873949766159058,0.5831353664398193,0.7226890921592712,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5843230485916138},{"x":0.680672287940979,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6739495992660522,0.5843230485916138,0.6823529601097107,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5985748171806335},{"x":0.63193279504776,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6302521228790283,0.5855106711387634,0.6689075827598572,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428},{"x":0.6235294342041016,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5866983532905579,0.6268907785415649,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7680672407150269,0.6068883538246155,0.7747899293899536,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7327731251716614,0.6068883538246155,0.7647058963775635,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.6068883538246155,0.729411780834198,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعاتی","boundary":[0.6403361558914185,0.6068883538246155,0.6974790096282959,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6268907785415649,0.6080760359764099,0.6336134672164917,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.578151285648346,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترویجی","boundary":[0.578151285648346,0.6080760359764099,0.6218487620353699,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6092636585235596,0.5731092691421509,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.646080732345581},{"x":0.7714285850524902,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7697479128837585,0.6318289637565613,0.7764706015586853,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.646080732345581},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7344537973403931,0.6318289637565613,0.7647058963775635,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.680672287940979,0.6318289637565613,0.7260504364967346,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6689075827598572,0.6330166459083557,0.6739495992660522,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6369748115539551,0.6330166459083557,0.6705882549285889,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6268907785415649,0.6330166459083557,0.63193279504776,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.6330166459083557,0.6268907785415649,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و-","boundary":[0.7697479128837585,0.6579572558403015,0.7848739624023438,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.7344537973403931,0.6591448783874512,0.7647058963775635,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7260504364967346,"y":0.673396646976471},{"x":0.6924369931221008,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6924369931221008,0.6591448783874512,0.7260504364967346,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6857143044471741,"y":0.673396646976471},{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6789916157722473,0.6591448783874512,0.6857143044471741,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6739495992660522,"y":0.673396646976471},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6235294342041016,0.6591448783874512,0.6739495992660522,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.6603325605392456,0.6201680898666382,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6983373165130615},{"x":0.729411780834198,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲-","boundary":[0.729411780834198,0.6828978657722473,0.7815126180648804,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6924369931221008,0.6828978657722473,0.7226890921592712,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6436975002288818,0.6828978657722473,0.6857143044471741,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.684085488319397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.684085488319397,0.6369748115539551,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.684085488319397},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.5865546464920044,0.684085488319397,0.6151260733604431,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.684085488319397},{"x":0.583193302154541,"y":0.684085488319397},{"x":0.583193302154541,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.684085488319397,0.583193302154541,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.684085488319397},{"x":0.5495798587799072,"y":0.684085488319397},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5058823823928833,0.684085488319397,0.5495798587799072,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.729411780834198,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳-","boundary":[0.729411780834198,0.7066508531570435,0.7831932902336121,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6924369931221008,0.7066508531570435,0.7243697643280029,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6436975002288818,0.7066508531570435,0.6857143044471741,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.7066508531570435,0.6369748115539551,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.5865546464920044,0.7066508531570435,0.6168067455291748,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7066508531570435},{"x":0.583193302154541,"y":0.7066508531570435},{"x":0.583193302154541,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.7066508531570435,0.583193302154541,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5142857432365417,0.7066508531570435,0.5495798587799072,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.7478991746902466,0.7315914630889893,0.7831932902336121,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7193277478218079,0.7315914630889893,0.7428571581840515,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.7327790856361389,0.7126050591468811,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6773109436035156,0.7327790856361389,0.6991596817970276,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6352941393852234,0.7327790856361389,0.6689075827598572,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.7339667677879333,0.6336134672164917,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7731591463088989},{"x":0.729411780834198,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱-","boundary":[0.729411780834198,0.7577196955680847,0.7798319458961487,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6974790096282959,0.7577196955680847,0.7243697643280029,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6655462384223938,0.7589073777198792,0.6890756487846375,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7589073777198792,0.6655462384223938,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱-۱","boundary":[0.7226890921592712,0.783847987651825,0.7815126180648804,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7142857313156128,0.783847987651825,0.7176470756530762,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.7109243869781494,"y":0.783847987651825},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6873949766159058,0.783847987651825,0.7109243869781494,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746},{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.680672287940979,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.6285714507102966,0.7850356101989746,0.680672287940979,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.7850356101989746,0.6235294342041016,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱-۲-","boundary":[0.7126050591468811,0.8087885975837708,0.7831932902336121,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نامۂ","boundary":[0.6840336322784424,0.8087885975837708,0.7058823704719543,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5092437267303467,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.5761353664398193,0.7932353067398071,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6302521228790283,0.8135392069816589,0.6756302714347839,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6252521228790283,0.8065392069816589,0.6806302714347839,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6168067455291748,0.8087885975837708,0.6235294342041016,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.5798319578170776,0.8087885975837708,0.6084033846855164,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8087885975837708},{"x":0.578151285648346,"y":0.8087885975837708},{"x":0.578151285648346,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.8087885975837708,0.578151285648346,0.8230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6235294342041016,"y":0.824228048324585},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5681092691421509,0.8017885975837707,0.6285294342041016,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7090261578559875,0.23193277418613434,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7020261578559875,0.23693277418613434,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.22857142984867096,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7269667677879333,0.23357142984867096,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7589073777198792,0.22857142984867096,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7519073777198791,0.23357142984867096,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.23025210201740265,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.776847987651825,0.23525210201740265,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8087885975837708,0.2218487411737442,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8194774389266968},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.550000011920929,"str":",","boundary":[0.22689075767993927,0.8087885975837708,0.22857142984867096,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8017885975837707,0.23357142984867096,0.8264774389266968],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/VRtEaaElyvVhNWqP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/GlWPvSiBofKcgVcD.jpg","blurred":"/storage/books/d7eb2845b4ab109b/pages/krhoUBMIYwBlTkjo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986640067581369,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7411764860153198,0.17339667677879333,0.7848739624023438,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.702521026134491,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.17339667677879333,0.7361344695091248,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.702521026134491,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.16639667677879333,0.7898739624023438,0.19227315557003022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17339667677879333},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17339667677879333},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.17339667677879333,0.21848739683628082,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17339667677879333},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17339667677879333},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16639667677879333,0.22348739683628083,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.19952493906021118,0.23193277418613434,0.2102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.19952493906021118,0.23529411852359772,0.2102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19252493906021118,0.24029411852359772,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.22446556389331818,0.23193277418613434,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21746556389331817,0.23693277418613434,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.25059381127357483,0.23193277418613434,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.25059381127357483,0.2386554628610611,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24359381127357482,0.2436554628610611,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.23193277418613434,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.23693277418613434,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.2436554628610611,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3254156708717346,0.24201680719852448,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3184156708717346,0.24701680719852448,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7630252242088318,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.19833728671073914,0.7613445520401001,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7092437148094177,0.19833728671073914,0.7478991746902466,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.19833728671073914},{"x":0.702521026134491,"y":0.19833728671073914},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6789916157722473,0.19833728671073914,0.702521026134491,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.6420168280601501,0.19952493906021118,0.6705882549285889,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2149643748998642},{"x":0.63193279504776,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.19952493906021118,0.6369748115539551,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7630252242088318,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.7630252242088318,0.22446556389331818,0.7848739624023438,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.23990498483181},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7193277478218079,0.22446556389331818,0.756302535533905,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23990498483181},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6873949766159058,0.22446556389331818,0.7142857313156128,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23990498483181},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.22446556389331818,0.6857143044471741,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.22446556389331818},{"x":0.653781533241272,"y":0.22446556389331818},{"x":0.653781533241272,"y":0.23990498483181},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.6134454011917114,0.22446556389331818,0.653781533241272,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج-","boundary":[0.7663865685462952,0.25059381127357483,0.7848739624023438,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7344537973403931,0.25059381127357483,0.7596638798713684,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6941176652908325,0.25059381127357483,0.7260504364967346,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.264845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.24940617382526398,0.6873949766159058,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6504201889038086,0.24940617382526398,0.6722689270973206,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6470588445663452,"y":0.264845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.24821852147579193,0.6470588445663452,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.264845609664917},{"x":0.5798319578170776,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.5798319578170776,0.24821852147579193,0.6134454011917114,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.24821852147579193},{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.24821852147579193,0.5764706134796143,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"د-","boundary":[0.7697479128837585,0.275534451007843,0.7848739624023438,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7327731251716614,0.27434679865837097,0.7663865685462952,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.27434679865837097,0.7260504364967346,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6672269105911255,0.27434679865837097,0.6957983374595642,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.27434679865837097,0.6655462384223938,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7697479128837585,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.7714285850524902,0.3004750609397888,0.7831932902336121,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7378151416778564,0.3004750609397888,0.7630252242088318,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31591448187828064},{"x":0.680672287940979,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.6823529601097107,0.3004750609397888,0.7310924530029297,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.2992874085903168,0.6739495992660522,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2992874085903168},{"x":0.653781533241272,"y":0.3004750609397888},{"x":0.653781533241272,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6302521228790283,0.2992874085903168,0.653781533241272,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.5966386795043945,0.2992874085903168,0.6302521228790283,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7714285850524902,0.3254156708717346,0.7848739624023438,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.7277311086654663,0.3254156708717346,0.7647058963775635,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.3242280185222626,0.7243697643280029,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6672269105911255,0.3242280185222626,0.6907563209533691,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.658823549747467,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.3242280185222626,0.658823549747467,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.5983193516731262,0.3230403661727905,0.6386554837226868,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5697479248046875,0.3230403661727905,0.5899159908294678,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34085512161254883},{"x":0.561344563961029,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.3230403661727905,0.5680672526359558,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ز-","boundary":[0.7714285850524902,0.35391923785209656,0.7865546345710754,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7428571581840515,0.35391923785209656,0.7630252242088318,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7899159789085388,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3669833838939667},{"x":0.561344563961029,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5580252361297607,0.18896199691295623,0.7915546345710754,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"نکته","boundary":[0.7058823704719543,0.35154393315315247,0.7327731251716614,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.34454393315315246,0.7377731251716614,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6739495992660522,0.3527315855026245,0.6974790096282959,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6672269105911255,0.3527315855026245,0.6739495992660522,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۵-","boundary":[0.7478991746902466,0.37410926818847656,0.7831932902336121,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6974790096282959,0.3752969205379486,0.7428571581840515,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.3752969205379486,0.6941176652908325,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۱-","boundary":[0.729411780834198,0.39667457342147827,0.7798319458961487,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6840336322784424,0.39667457342147827,0.7243697643280029,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.39667457342147827,0.6756302714347839,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6084033846855164,0.39667457342147827,0.6436975002288818,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5630252361297607,0.3978622257709503,0.6000000238418579,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7815126180648804,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲-","boundary":[0.729411780834198,0.42399048805236816,0.7831932902336121,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6789916157722473,0.4251781404018402,0.7243697643280029,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.42636579275131226,0.6773109436035156,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4406175911426544},{"x":0.605042040348053,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.605042040348053,0.42636579275131226,0.6436975002288818,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.42636579275131226,0.6016806960105896,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.450118750333786},{"x":0.7865546345710754,"y":0.450118750333786},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲-۱-","boundary":[0.6907563209533691,0.450118750333786,0.7865546345710754,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6655462384223938,0.450118750333786,0.707563042640686,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6235294342041016,0.450118750333786,0.6521008610725403,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.6168067455291748,"y":0.450118750333786},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227},{"x":0.610084056854248,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.610084056854248,0.450118750333786,0.6168067455291748,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.5647059082984924,"y":0.450118750333786},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"short","boundary":[0.5243697762489319,0.450118750333786,0.5647059082984924,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"story","boundary":[0.5714285969734192,0.450118750333786,0.6084033846855164,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5210084319114685,0.450118750333786,0.5260504484176636,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.450118750333786},{"x":0.5176470875740051,"y":0.450118750333786},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.450118750333786,0.5176470875740051,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲-۲-","boundary":[0.6890756487846375,0.4750593900680542,0.7899159789085388,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"داستانک","boundary":[0.6571428775787354,0.4750593900680542,0.7042016983032227,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6420168280601501,0.4750593900680542,0.6504201889038086,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6016806960105896,0.4750593900680542,0.6436975002288818,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5579832196235657,0.4750593900680542,0.5899159908294678,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5277311205863953,0.4750593900680542,0.5546218752861023,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.4750593900680542,0.5193277597427368,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Short","boundary":[0.3680672347545624,0.4750593900680542,0.4117647111415863,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Short","boundary":[0.41680672764778137,0.4750593900680542,0.4588235318660736,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4750593900680542},{"x":0.507563054561615,"y":0.4750593900680542},{"x":0.507563054561615,"y":0.4928741157054901},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Story","boundary":[0.47058823704719543,0.4750593900680542,0.507563054561615,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3613445460796356,0.4750593900680542,0.3680672347545624,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4928741157054901},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35462185740470886,0.4750593900680542,0.3613445460796356,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4928741157054901},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.30924370884895325,0.4750593900680542,0.3512605130672455,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینیمالیستی","boundary":[0.21848739683628082,0.4750593900680542,0.3042016923427582,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21180672466754913,0.3504821949005127,0.7949159789085388,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.35154393315315247,0.24369747936725616,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.3503562808036804,0.24873949587345123,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34454393315315246,0.25373949587345124,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3752969205379486,0.24201680719852448,0.3871733844280243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"........","boundary":[0.24537815153598785,0.3752969205379486,0.2857142984867096,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3682969205379486,0.2907142984867096,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.24201680719852448,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.40142518281936646,0.24705882370471954,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39442518281936645,0.25205882370471955,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21344538033008575,0.42636579275131226,0.24201680719852448,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41936579275131225,0.24701680719852448,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.2386554628610611,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.2436554628610611,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6436975002288818,0.5,0.6487395167350769,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Minimal","boundary":[0.6487395167350769,0.5,0.7159664034843445,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5},{"x":0.778151273727417,"y":0.5},{"x":0.778151273727417,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fiction","boundary":[0.7226890921592712,0.5,0.778151273727417,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7815126180648804,0.5,0.7848739624023438,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6386975002288818,0.493,0.7898739624023438,0.5224394507408142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5011876225471497,0.24369747936725616,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49418762254714965,0.24869747936725617,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5273159146308899,0.24201680719852448,0.5380047559738159]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5273159146308899,0.24873949587345123,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5191282920837402,0.25373949587345124,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5522565245628357,0.24201680719852448,0.5629453659057617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5522565245628357,0.24873949587345123,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5452565245628357,0.25373949587345124,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5771971344947815,0.24201680719852448,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5701971344947815,0.24701680719852448,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6021377444267273,0.24369747936725616,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5951377444267273,0.24869747936725617,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.24201680719852448,0.6401425004005432]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6270784139633179,0.24705882370471954,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.25205882370471955,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6532066464424133,0.24201680719852448,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6462066464424133,0.24701680719852448,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲-۳-","boundary":[0.6873949766159058,0.5261282920837402,0.7899159789085388,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6638655662536621,0.5261282920837402,0.7042016983032227,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.63193279504776,0.5261282920837402,0.6554622054100037,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.5261282920837402,0.6252101063728333,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Long","boundary":[0.4756302535533905,0.5261282920837402,0.5193277597427368,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Short","boundary":[0.5277311205863953,0.5261282920837402,0.5697479248046875,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Story","boundary":[0.5764706134796143,0.5261282920837402,0.6151260733604431,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4739495813846588,0.5261282920837402,0.4789915978908539,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5415676832199097},{"x":0.462184876203537,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.462184876203537,0.5261282920837402,0.4739495813846588,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲-۴-","boundary":[0.7109243869781494,0.551068902015686,0.7831932902336121,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رمان","boundary":[0.6756302714347839,0.551068902015686,0.7058823704719543,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6655462384223938,0.551068902015686,0.6689075827598572,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Novel","boundary":[0.6151260733604431,0.551068902015686,0.6655462384223938,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5676959753036499},{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.610084056854248,0.551068902015686,0.6151260733604431,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499},{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.605042040348053,0.551068902015686,0.610084056854248,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7243697643280029,0.5760095119476318,0.7831932902336121,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6789916157722473,0.5760095119476318,0.7176470756530762,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6302521228790283,0.5771971344947815,0.6739495992660522,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.5771971344947815,0.6285714507102966,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.599762499332428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.599762499332428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۴-","boundary":[0.729411780834198,0.599762499332428,0.7831932902336121,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.6021377444267273,0.7243697643280029,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6403361558914185,0.6021377444267273,0.6857143044471741,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6000000238418579,0.6021377444267273,0.6386554837226868,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6021377444267273,0.5983193516731262,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۶-","boundary":[0.7495798468589783,0.6270784139633179,0.7831932902336121,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نمایشنامه","boundary":[0.6773109436035156,0.6270784139633179,0.7428571581840515,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6638655662536621,0.6270784139633179,0.6773109436035156,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-۷-","boundary":[0.7411764860153198,0.6520190238952637,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیلم","boundary":[0.7176470756530762,0.6520190238952637,0.7428571581840515,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6907563209533691,0.6520190238952637,0.7126050591468811,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.6520190238952637,0.6857143044471741,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6674584150314331},{"x":0.583193302154541,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Screen","boundary":[0.583193302154541,0.6520190238952637,0.6369748115539551,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"play","boundary":[0.6453781723976135,0.6520190238952637,0.6773109436035156,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5798319578170776,0.6520190238952637,0.5848739743232727,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۸-","boundary":[0.7478991746902466,0.6769596338272095,0.7831932902336121,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7058823704719543,0.6769596338272095,0.7428571581840515,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6769596338272095},{"x":0.702521026134491,"y":0.6769596338272095},{"x":0.702521026134491,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6789916157722473,0.6769596338272095,0.702521026134491,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6655462384223938,0.6769596338272095,0.6705882549285889,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6935867071151733},{"x":0.583193302154541,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Biography","boundary":[0.583193302154541,0.6769596338272095,0.6638655662536621,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5747899413108826,0.6769596338272095,0.5798319578170776,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۸-۱-","boundary":[0.7310924530029297,0.7019002437591553,0.7815126180648804,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6873949766159058,0.7019002437591553,0.7243697643280029,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6571428775787354,0.7019002437591553,0.6840336322784424,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودنوشت","boundary":[0.5865546464920044,0.7019002437591553,0.6504201889038086,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5714285969734192,0.7019002437591553,0.5798319578170776,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.5159664154052734,0.7019002437591553,0.5647059082984924,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5042017102241516,0.7019002437591553,0.5092437267303467,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"autobiography","boundary":[0.38823530077934265,0.7019002437591553,0.5025210380554199,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3831932842731476,0.7019002437591553,0.38823530077934265,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7185273170471191},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.37310925126075745,0.7019002437591553,0.3848739564418793,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۹-","boundary":[0.7411764860153198,0.7280284762382507,0.7865546345710754,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سفرنامه","boundary":[0.6941176652908325,0.7268408536911011,0.7445378303527832,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6873949766159058,0.7268408536911011,0.6941176652908325,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.610084056854248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Travel","boundary":[0.5579832196235657,0.7256532311439514,0.610084056854248,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"literature","boundary":[0.6117647290229797,0.7268408536911011,0.6840336322784424,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7268408536911011},{"x":0.556302547454834,"y":0.7268408536911011},{"x":0.556302547454834,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.7268408536911011,0.556302547454834,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.7268408536911011,0.5512605309486389,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۱-","boundary":[0.729411780834198,0.7517814636230469,0.7815126180648804,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفرنامه","boundary":[0.6756302714347839,0.7517814636230469,0.7243697643280029,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7672209143638611},{"x":0.653781533241272,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.7529691457748413,0.6722689270973206,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7672209143638611},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6084033846855164,0.7529691457748413,0.6386554837226868,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7529691457748413},{"x":0.605042040348053,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.7529691457748413,0.605042040348053,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.775534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.775534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7921615242958069},{"x":0.729411780834198,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۲-","boundary":[0.729411780834198,0.775534451007843,0.7815126180648804,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفرنامه","boundary":[0.6756302714347839,0.775534451007843,0.7243697643280029,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.7767220735549927,0.6705882549285889,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تخیلی","boundary":[0.6033613681793213,0.7767220735549927,0.6386554837226868,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.7767220735549927,0.6000000238418579,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰-","boundary":[0.7243697643280029,0.8028503656387329,0.7865546345710754,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاطره","boundary":[0.6907563209533691,0.8028503656387329,0.7277311086654663,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8182897567749023},{"x":0.680672287940979,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.8040379881858826,0.6857143044471741,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.805225670337677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8182897567749023},{"x":0.610084056854248,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"memory","boundary":[0.610084056854248,0.805225670337677,0.6773109436035156,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.805225670337677,0.6117647290229797,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.805225670337677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.805225670337677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5932773351669312,0.805225670337677,0.6084033846855164,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8194774389266968},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.36810925126075744,0.5191282920837402,0.7949159789085388,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.24201680719852448,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6781472563743591,0.24873949587345123,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.25373949587345124,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7030878663063049,0.24201680719852448,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24705882370471954,"y":0.713776707649231},{"x":0.24705882370471954,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7030878663063049,0.24705882370471954,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24705882370471954,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6960878663063049,0.25205882370471955,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.24369747936725616,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7210284762382507,0.24869747936725617,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.24201680719852448,"y":0.754156768321991},{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7529691457748413,0.24201680719852448,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.24201680719852448,"y":0.754156768321991},{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7459691457748413,0.24701680719852448,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.24201680719852448,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7885985970497131},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.24701680719852448,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.8040379881858826,0.24201680719852448,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary&qu