مبانی سنجش عملکرد مبانی سنجش عملکرد

توضیحات

بنگاههای کوچک و بزرگ و موسسات دولتی و عمومی بسیاری در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های متفاوت استراتژیک و عملیاتی برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. آنچه که بنگاههای موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز می کند،نه تدوین برنامه های خوب،بلکه پیاده سازی خوب آن برنامه هاست. در تمام سطوح، اجرای برنامه های متکی به افراد و عملکرد آنهاست. بنابراین یگانه راه کسب اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها سنجش عملکرد افرادی است که وظایف گوناگون را در قالب اجرای برنامه ها به عهده دارند، تابتوان با ارایه بازخورد مناسب آنها را در اجرای بهتر وظایف یاری کرد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797614","title":"مبانی سنجش عملکرد","price":"۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۰۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1f5696b097abffd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1f5696b097abffd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1f5696b097abffd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1f5696b097abffd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1f5696b097abffd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1f5696b097abffd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1f5696b097abffd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1f5696b097abffd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1f5696b097abffd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1f5696b097abffd/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-8896-78-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["بنگاههای کوچک و بزرگ و موسسات دولتی و عمومی بسیاری در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های متفاوت استراتژیک و عملیاتی برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. آنچه که بنگاههای موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز می کند،نه تدوین برنامه های خوب،بلکه پیاده سازی خوب آن برنامه هاست. در تمام سطوح، اجرای برنامه های متکی به افراد و عملکرد آنهاست. بنابراین یگانه راه کسب اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها سنجش عملکرد افرادی است که وظایف گوناگون را در قالب اجرای برنامه ها به عهده دارند، تابتوان با ارایه بازخورد مناسب آنها را در اجرای بهتر وظایف یاری کرد."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"e1f5696b097abffd","created_at":"2021-06-16 16:50:18","updated_at":"2022-03-05 15:51:30","publisher_id":"181","deleted_at":null,"published_at":"2021-06-16 17:30:00","available_for_web":"1","publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1920441","title":"جری ال هاربر","firstname":"جری ال","lastname":"هاربر","token":"c1c04f96af74719a","created_at":"2021-06-16 16:50:12","updated_at":"2021-06-16 16:50:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920442","title":"محمدحسین بیرامی","firstname":"محمدحسین","lastname":"بیرامی","token":"26ccf75007f2e298","created_at":"2021-06-16 16:50:13","updated_at":"2021-06-16 16:50:13","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920441","title":"جری ال هاربر","firstname":"جری ال","lastname":"هاربر","token":"c1c04f96af74719a","created_at":"2021-06-16 16:50:12","updated_at":"2021-06-16 16:50:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920442","title":"محمدحسین بیرامی","firstname":"محمدحسین","lastname":"بیرامی","token":"26ccf75007f2e298","created_at":"2021-06-16 16:50:13","updated_at":"2021-06-16 16:50:13","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786273","file":"60c9ec827e4051.20174991.pdf","book_id":"3797614","toc":null,"created_at":"2021-06-16 16:50:18","updated_at":"2022-03-05 15:51:32","process_started_at":"2021-06-16 16:50:19","process_done_at":"2021-06-16 16:50:22","process_failed_at":null,"pages_count":"120","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"e691af3350808605a9f9a244c8e07dfab7d46e5f628d45d7e388af42e18ba5ab00bd1b4751b7444539a110d223aee4714d4c14a2d76ba97260616e076475b3b6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","description":null,"token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi"},"study_subjects":[{"id":"31456","title":"کنترل، بودجه بندی و مدیریت عملکرد","token":"858823c47da9ca6c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:45:41","updated_at":"2021-06-16 17:30:00","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35242","title":"مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی","token":"53be0e4af98e32d1","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:52:27","updated_at":"2021-06-16 17:30:00","study_fields":[{"id":"1327","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی","degree_id":"10","token":"776d3acb6e50d351","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF","ebook_price_en":"1500","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"جری ال هاربر, محمدحسین بیرامی","tocStr":"","url":"/preview/e1f5696b097abffd/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":120,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"e1f5696b097abffd","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/BnZDzGsLXaSaEdfH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/qtWriQiSDNcsbpMv.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/pLZmUTDGUdfPixlB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006243203287365056,0.00027378823638245497,0.9989521219870624,0.999170770305919]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26840853691101074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.45210084319114685,0.2375296950340271,0.5428571701049805,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26840853691101074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44710084319114685,0.2305296950340271,0.5478571701049805,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3396674692630768},{"x":0.507563054561615,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.507563054561615,0.3076009452342987,0.6184874176979065,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.3764705955982208,0.3076009452342987,0.4957983195781708,0.3396674692630768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3714705955982208,0.3006009452342987,0.6234874176979065,0.3466674692630768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.48571428656578064,0.3681710362434387,0.5478991866111755,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4470588266849518,0.3681710362434387,0.4789915978908539,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4420588266849518,0.3611710362434387,0.5528991866111755,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.45961993932724},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"جرى","boundary":[0.5142857432365417,0.4429928660392761,0.556302547454834,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45961993932724},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.48571428656578064,0.4429928660392761,0.5058823823928833,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45961993932724},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاربر","boundary":[0.43697479367256165,0.4429928660392761,0.4773109257221222,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.45961993932724},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43197479367256164,0.4359928660392761,0.561302547454834,0.46661993932724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5579832196235657,0.5201900005340576,0.610084056854248,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5529412031173706,0.5201900005340576,0.5596638917922974,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5008403658866882,0.5201900005340576,0.5462185144424438,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4453781545162201,0.5201900005340576,0.4941176474094391,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5201900005340576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5201900005340576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرامی","boundary":[0.3848739564418793,0.5201900005340576,0.43865546584129333,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37987395644187927,0.5131900005340576,0.615084056854248,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.534453809261322,0.6401425004005432,0.5915966629981995,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6555819511413574},{"x":0.462184876203537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.462184876203537,0.6413301825523376,0.5277311205863953,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.40168067812919617,0.6425178050994873,0.45378151535987854,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.6355178050994873,0.5965966629981995,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.4773109257221222,0.6781472563743591,0.5193277597427368,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6711472563743591,0.5243277597427368,0.6982114024162293],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/HWsJZRkTYWlxAlhq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/xoeaWOIfNMBssVXW.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/MquFNKIJoIopRGIP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/OrKlZUScBkbElUyd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/wVYFyycVTmnzxRPX.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/POMGRDcLHJPQRujO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002850723088212364,0.9986837793718867,0.9991270445650378]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5310924649238586,0.24703088402748108,0.5899159908294678,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.529411792755127,"y":0.24703088402748108},{"x":0.529411792755127,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مديريت","boundary":[0.47058823704719543,0.24703088402748108,0.529411792755127,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24703088402748108},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24703088402748108},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"صنعتي","boundary":[0.4117647111415863,0.24703088402748108,0.46722689270973206,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4067647111415863,0.24003088402748107,0.5949159908294678,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2826603353023529},{"x":0.529411792755127,"y":0.2826603353023529},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751},{"x":0.4739495813846588,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.2826603353023529,0.529411792755127,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2826603353023529},{"x":0.529411792755127,"y":0.2826603353023529},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751},{"x":0.4739495813846588,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4689495813846588,0.2756603353023529,0.534411792755127,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5512605309486389,0.3123515546321869,0.5949580073356628,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5478991866111755,0.31353920698165894,0.5529412031173706,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4957983195781708,0.31353920698165894,0.5361344814300537,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894},{"x":0.489075630903244,"y":0.3123515546321869},{"x":0.489075630903244,"y":0.3277909755706787},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.44873949885368347,0.31353920698165894,0.489075630903244,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4420168101787567,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرامی","boundary":[0.3983193337917328,0.31353920698165894,0.4420168101787567,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3933193337917328,0.30653920698165893,0.5999580073356628,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3681710362434387},{"x":0.556302547454834,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.556302547454834,0.3456057012081146,0.6201680898666382,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.46722689270973206,0.3456057012081146,0.5462185144424438,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3681710362434387},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.37310925126075745,0.3456057012081146,0.4588235318660736,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3681710362434387},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36810925126075744,0.3386057012081146,0.6251680898666382,0.3751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5697479248046875,0.41567695140838623,0.5966386795043945,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5647059082984924,0.41567695140838623,0.5697479248046875,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5109243988990784,0.41567695140838623,0.5596638917922974,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4299287497997284},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.44873949885368347,0.41567695140838623,0.5042017102241516,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4168646037578583},{"x":0.440336138010025,"y":0.41567695140838623},{"x":0.440336138010025,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3983193337917328,0.4168646037578583,0.440336138010025,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3933193337917328,0.40986460375785827,0.6016386795043945,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.44655582308769226},{"x":0.583193302154541,"y":0.44655582308769226},{"x":0.583193302154541,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسؤول","boundary":[0.5445378422737122,0.44655582308769226,0.583193302154541,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5042017102241516,0.44655582308769226,0.5378151535987854,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.44655582308769226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.44655582308769226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.44655582308769226,0.49915966391563416,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.44655582308769226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.44655582308769226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.4588235318660736,0.44655582308769226,0.48739495873451233,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44655582308769226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45843231678009033},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاضل","boundary":[0.42184874415397644,0.44655582308769226,0.45378151535987854,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.44655582308769226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44655582308769226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.4100840389728546,0.44655582308769226,0.42016807198524475,0.45843231678009033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.44655582308769226},{"x":0.583193302154541,"y":0.4453681707382202},{"x":0.583193302154541,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4050840389728546,0.43955582308769225,0.588193302154541,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.529411792755127,0.47387173771858215,0.5596638917922974,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4869358539581299},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.49747899174690247,0.4750593900680542,0.5243697762489319,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.47624704241752625,0.4924369752407074,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.462184876203537,0.47624704241752625,0.48235294222831726,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.47624704241752625},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانا","boundary":[0.43529412150382996,0.47624704241752625,0.4571428596973419,0.48812350630760193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4857482314109802},{"x":0.43529412150382996,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.46924704241752624,0.5646638917922974,0.49274823141098023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6084033846855164,0.5118764638900757,0.6403361558914185,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.510688841342926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.5579832196235657,0.510688841342926,0.6016806960105896,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926},{"x":0.5445378422737122,"y":0.510688841342926},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.5109243988990784,0.510688841342926,0.5445378422737122,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.510688841342926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.510688841342926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.510688841342926,0.5058823823928833,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5237529873847961},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.43697479367256165,0.510688841342926,0.49747899174690247,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.510688841342926},{"x":0.4268907606601715,"y":0.510688841342926},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۰","boundary":[0.3932773172855377,0.510688841342926,0.4268907606601715,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.38655462861061096,"y":0.510688841342926},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.3529411852359772,0.510688841342926,0.38655462861061096,0.5237529873847961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.510688841342926},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34794118523597717,0.5025011591911316,0.6453361558914185,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.5176470875740051,0.5427553653717041,0.5731092691421509,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.5427553653717041,0.5126050710678101,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4722689092159271,0.5427553653717041,0.5008403658866882,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5427553653717041},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5427553653717041},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4638655483722687,0.5427553653717041,0.46554622054100037,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5581947565078735},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تارنگ","boundary":[0.42016807198524475,0.5415676832199097,0.4571428596973419,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.5345676832199097,0.5781092691421509,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.589073657989502},{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.680672287940979,0.5760095119476318,0.707563042640686,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.589073657989502},{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.5760095119476318,0.6739495992660522,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5760095119476318},{"x":0.658823549747467,"y":0.5760095119476318},{"x":0.658823549747467,"y":0.589073657989502},{"x":0.5159664154052734,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷-۷۸-۸۸۹۶-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5159664154052734,0.5760095119476318,0.658823549747467,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5159664154052734,"y":0.589073657989502},{"x":0.5126050710678101,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5126050710678101,0.5760095119476318,0.5159664154052734,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5760095119476318},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5760095119476318},{"x":0.49747899174690247,"y":0.589073657989502},{"x":0.34285715222358704,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"7-78-8896-964-978","boundary":[0.34285715222358704,0.5760095119476318,0.49747899174690247,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3344537913799286,"y":0.589073657989502},{"x":0.3327731192111969,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3327731192111969,0.5760095119476318,0.3344537913799286,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3294117748737335,"y":0.589073657989502},{"x":0.2857142984867096,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.2857142984867096,0.5760095119476318,0.3294117748737335,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.589073657989502},{"x":0.2857142984867096,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2807142984867096,0.5690095119476318,0.712563042640686,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7596638798713684,0.6306413412094116,0.778151273727417,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6306413412094116,0.7596638798713684,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6306413412094116},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.75126051902771,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7142857313156128,0.6306413412094116,0.75126051902771,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6789916157722473,0.6306413412094116,0.7092437148094177,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6403361558914185,0.6306413412094116,0.6756302714347839,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6084033846855164,0.6306413412094116,0.6352941393852234,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6000000238418579,0.6306413412094116,0.605042040348053,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5747899413108826,0.6306413412094116,0.5966386795043945,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.6306413412094116,0.5731092691421509,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5394958257675171,0.6306413412094116,0.5647059082984924,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6306413412094116},{"x":0.534453809261322,"y":0.6306413412094116},{"x":0.534453809261322,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5210084319114685,0.6306413412094116,0.534453809261322,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.4957983195781708,0.6306413412094116,0.5159664154052734,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6306413412094116},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6306413412094116},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.6306413412094116,0.49747899174690247,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6306413412094116},{"x":0.489075630903244,"y":0.6306413412094116},{"x":0.489075630903244,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4722689092159271,0.6306413412094116,0.489075630903244,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6437054872512817},{"x":0.440336138010025,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.440336138010025,0.6306413412094116,0.46554622054100037,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6437054872512817},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.42016807198524475,0.6306413412094116,0.43529412150382996,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6306413412094116},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6306413412094116},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6437054872512817},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.40504202246665955,0.6306413412094116,0.41848739981651306,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6306413412094116},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6306413412094116},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6437054872512817},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40168067812919617,0.6306413412094116,0.40504202246665955,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6437054872512817},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.35966387391090393,0.6306413412094116,0.3966386616230011,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6437054872512817},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.32268908619880676,0.6306413412094116,0.35630252957344055,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6437054872512817},{"x":0.289075642824173,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.289075642824173,0.6306413412094116,0.3176470696926117,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.24873949587345123,0.6306413412094116,0.2840336263179779,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.21680672466754913,0.6306413412094116,0.24369747936725616,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.6236413412094116,0.783151273727417,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6487395167350769,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.6627078652381897,0.6470588445663452,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۴۳۰۰۵","boundary":[0.5915966629981995,0.6627078652381897,0.6386554837226868,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5596638917922974,0.6627078652381897,0.5865546464920044,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۴","boundary":[0.5378151535987854,0.6627078652381897,0.5546218752861023,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5328151535987854,0.6557078652381897,0.6705462384223938,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"www.bookstore.imi.ir","boundary":[0.32773110270500183,0.6603325605392456,0.4605042040348053,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.6533325605392456,0.4655042040348053,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7042755484580994},{"x":0.729411780834198,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.729411780834198,0.6900237798690796,0.7546218633651733,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.7042016983032227,0.6900237798690796,0.7243697643280029,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.6900237798690796,0.6974790096282959,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.6638655662536621,0.6900237798690796,0.6890756487846375,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهربان","boundary":[0.6352941393852234,0.6900237798690796,0.6605042219161987,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6900237798690796,0.6336134672164917,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.605042040348053,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.605042040348053,0.6900237798690796,0.6268907785415649,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.6900237798690796,0.6016806960105896,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5697479248046875,0.6900237798690796,0.5949580073356628,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5378151535987854,0.6900237798690796,0.5663865804672241,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6900237798690796},{"x":0.534453809261322,"y":0.6900237798690796},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.6900237798690796,0.534453809261322,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5008403658866882,0.6900237798690796,0.5277311205863953,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7042755484580994},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.48739495873451233,0.6900237798690796,0.49747899174690247,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6900237798690796},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6900237798690796},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.4470588266849518,0.6900237798690796,0.48235294222831726,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7042755484580994},{"x":0.440336138010025,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.6900237798690796,0.4436974823474884,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6900237798690796},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6900237798690796},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.4151260554790497,0.6900237798690796,0.43361344933509827,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7042755484580994},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لبافی","boundary":[0.38655462861061096,0.6900237798690796,0.4084033668041229,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6900237798690796},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6900237798690796},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.36974790692329407,0.6900237798690796,0.38655462861061096,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6900237798690796},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6900237798690796},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.6900237798690796,0.36974790692329407,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.3361344635486603,0.6900237798690796,0.35966387391090393,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7042755484580994},{"x":0.31596639752388,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۸۹","boundary":[0.31596639752388,0.6900237798690796,0.3310924470424652,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7042755484580994},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31092438101768494,0.6900237798690796,0.3126050531864166,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7042755484580994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.29075631499290466,0.6900237798690796,0.3042016923427582,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2840336263179779,0.6900237798690796,0.2873949706554413,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7042755484580994},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.27731093764305115,0.6900237798690796,0.2806722819805145,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7042755484580994},{"x":0.267226904630661,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.267226904630661,0.6900237798690796,0.2722689211368561,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۷۳۱۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.26386556029319763,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21012605249881744,0.6830237798690796,0.7596218633651733,0.7112755484580994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7173396944999695},{"x":0.534453809261322,"y":0.7149643898010254},{"x":0.534453809261322,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.5008403658866882,0.7173396944999695,0.534453809261322,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4571428596973419,0.7185273170471191,0.4941176474094391,0.7304037809371948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7149643898010254},{"x":0.534453809261322,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4521428596973419,0.7115273170471191,0.539453809261322,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/yhcQitIrWzyVXQaD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/XzzjrBkYFVBZVjII.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/cFMtefbeAPtjSjcK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/BqStVDSlXDJNZSIn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/elssPRqavNCuUPBF.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/cwunhEnXuOgGBzZk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004237695321315477,0.00027378823638245497,0.9986527081217085,0.9993668310070265]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرشناسة","boundary":[0.7596638798713684,0.2375296950340271,0.7949579954147339,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7546638798713684,0.2305296950340271,0.7999579954147339,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.24109263718128204,0.6773109436035156,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاربر","boundary":[0.6453781723976135,0.24109263718128204,0.6655462384223938,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.23990498483181,0.6420168280601501,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جرى","boundary":[0.6134454011917114,0.23990498483181,0.6352941393852234,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.23990498483181},{"x":0.610084056854248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.6016806960105896,0.23990498483181,0.610084056854248,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23990498483181},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.23990498483181,0.6000000238418579,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.23990498483181},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23990498483181},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.23990498483181,0.5966386795043945,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.23990498483181},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23990498483181},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۹","boundary":[0.5680672526359558,0.23990498483181,0.5882353186607361,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.23990498483181,0.561344563961029,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5495798587799072,0.23990498483181,0.5529412031173706,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23990498483181},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23990498483181},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.23990498483181,0.5478991866111755,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5412185144424438,0.23290498483181,0.6823109436035156,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2695961892604828},{"x":0.556302547454834,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".Harbour","boundary":[0.556302547454834,0.25890737771987915,0.6117647290229797,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6117647290229797,0.25890737771987915,0.6151260733604431,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jerry","boundary":[0.6201680898666382,0.25890737771987915,0.6521008610725403,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2695961892604828},{"x":0.658823549747467,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"L","boundary":[0.658823549747467,0.25890737771987915,0.6655462384223938,0.2695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2695961892604828},{"x":0.556302547454834,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.551302547454834,0.25190737771987914,0.6705462384223938,0.2765961892604828],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7949579954147339,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7731092572212219,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7731092572212219,0.2802850306034088,0.7949579954147339,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.294536828994751},{"x":0.7630252242088318,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.2802850306034088,0.7680672407150269,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7596638798713684,"y":0.294536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7495798468589783,0.2802850306034088,0.7596638798713684,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7277311086654663,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.7277311086654663,0.27909737825393677,0.7445378303527832,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.7092437148094177,0.27909737825393677,0.7260504364967346,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7949579954147339,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.27209737825393676,0.7999579954147339,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.2802850306034088,0.6773109436035156,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6453781723976135,0.2802850306034088,0.6655462384223938,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29334917664527893},{"x":0.610084056854248,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.610084056854248,0.2802850306034088,0.6403361558914185,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5663865804672241,0.2802850306034088,0.6033613681793213,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"جرى","boundary":[0.5445378422737122,0.2802850306034088,0.5596638917922974,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5411764979362488,"y":0.29334917664527893},{"x":0.534453809261322,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.534453809261322,0.2802850306034088,0.5411764979362488,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5260504484176636,"y":0.29334917664527893},{"x":0.507563054561615,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هاربر","boundary":[0.507563054561615,0.2802850306034088,0.5260504484176636,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5008403658866882,0.2802850306034088,0.5042017102241516,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4957983195781708,"y":0.29334917664527893},{"x":0.46890756487846375,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.46890756487846375,0.2802850306034088,0.4957983195781708,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2802850306034088},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2802850306034088},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29334917664527893},{"x":0.413445383310318,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.413445383310318,0.2802850306034088,0.46554622054100037,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29334917664527893},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیرامی","boundary":[0.38655462861061096,0.2802850306034088,0.4084033668041229,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3831932842731476,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.2802850306034088,0.3831932842731476,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3748319399356842,0.2732850306034088,0.6823109436035156,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.3028503656387329,0.7966386675834656,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7327731251716614,0.30403801798820496,0.7478991746902466,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7277731251716614,0.29703801798820495,0.8016386675834656,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3052256405353546,0.6773109436035156,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6436975002288818,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6436975002288818,0.3052256405353546,0.6655462384223938,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.3052256405353546,0.6420168280601501,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894},{"x":0.605042040348053,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.605042040348053,0.3052256405353546,0.6352941393852234,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5663865804672241,0.3052256405353546,0.6016806960105896,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3052256405353546},{"x":0.561344563961029,"y":0.3052256405353546},{"x":0.561344563961029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5394958257675171,0.3052256405353546,0.561344563961029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31353920698165894},{"x":0.529411792755127,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.3052256405353546,0.5327731370925903,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31353920698165894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.49915966391563416,0.3052256405353546,0.5226891040802002,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49415966391563415,0.2982256405353546,0.6823109436035156,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.75126051902771,0.3254156708717346,0.7966386675834656,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.3254156708717346,0.7478991746902466,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7126470756530762,0.3184156708717346,0.8016386675834656,0.3395415551662445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3254156708717346,0.6773109436035156,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۱۹","boundary":[0.6487395167350769,0.3254156708717346,0.6638655662536621,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33372920751571655},{"x":0.63193279504776,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.63193279504776,0.3254156708717346,0.6453781723976135,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6268907785415649,0.3254156708717346,0.6302521228790283,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5983193516731262,0.3254156708717346,0.6218487620353699,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.3254156708717346,0.5966386795043945,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5630252361297607,0.3254156708717346,0.5899159908294678,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.32660332322120667,0.5630252361297607,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5546638917922974,0.3184156708717346,0.6823109436035156,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شابک","boundary":[0.7697479128837585,0.3444180488586426,0.7966386675834656,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.33741804885864257,0.8016386675834656,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3456057012081146,0.6773109436035156,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰۰","boundary":[0.6352941393852234,0.3456057012081146,0.6638655662536621,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.63193279504776,"y":0.3456057012081146},{"x":0.63193279504776,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6168067455291748,0.3456057012081146,0.63193279504776,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3456057012081146},{"x":0.610084056854248,"y":0.3456057012081146},{"x":0.610084056854248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3456057012081146,0.610084056854248,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.489075630903244,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"7-78-8896-964-978","boundary":[0.489075630903244,0.3444180488586426,0.6033613681793213,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48235294222831726,0.3444180488586426,0.48235294222831726,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.36579573154449463},{"x":0.680672287940979,"y":0.36579573154449463},{"x":0.680672287940979,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.36579573154449463,0.680672287940979,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عنوان","boundary":[0.6420168280601501,0.36579573154449463,0.6638655662536621,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اصلی","boundary":[0.6184874176979065,0.36579573154449463,0.6403361558914185,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.36579573154449463,0.6168067455291748,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2571428716182709,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".The","boundary":[0.2571428716182709,0.36342042684555054,0.7243697643280029,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3646080791950226},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3646080791950226},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3776721954345703},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"basics","boundary":[0.33949580788612366,0.3646080791950226,0.37478992342948914,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3646080791950226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3646080791950226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3815126121044159,0.3646080791950226,0.38991597294807434,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"performance","boundary":[0.3983193337917328,0.3646080791950226,0.46890756487846375,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"measurement","boundary":[0.4722689092159271,0.3646080791950226,0.5546218752861023,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5596638917922974,0.36579573154449463,0.5647059082984924,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"2nd","boundary":[0.5647059082984924,0.36579573154449463,0.5848739743232727,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5899159908294678,0.36579573154449463,0.6033613681793213,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"fa","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.25214287161827087,0.3350427441596985,0.7276890921592712,0.3870475001335144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.3681710362434387,0.7966386675834656,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7966386675834656,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7546638798713684,0.3611710362434387,0.8016386675834656,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7647058963775635,0.38836103677749634,0.7966386675834656,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7597058963775635,0.38136103677749633,0.8016386675834656,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3895486891269684,0.6773109436035156,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6386554837226868,0.3895486891269684,0.6655462384223938,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6184874176979065,0.3895486891269684,0.6352941393852234,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6033613681793213,0.3895486891269684,0.6134454011917114,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.5529412031173706,0.3895486891269684,0.6000000238418579,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5479412031173706,0.3825486891269684,0.6823109436035156,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7630252242088318,0.4097387194633484,0.7949579954147339,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7580252242088318,0.4027387194633484,0.7999579954147339,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6756302714347839,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.4097387194633484,0.6773109436035156,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6386554837226868,0.4097387194633484,0.6655462384223938,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6184874176979065,0.4097387194633484,0.6336134672164917,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6016806960105896,0.4097387194633484,0.6134454011917114,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4204275608062744},{"x":0.561344563961029,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.561344563961029,0.4097387194633484,0.5983193516731262,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41923990845680237},{"x":0.561344563961029,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.556344563961029,0.4027387194633484,0.6823109436035156,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7714285850524902,0.43111640214920044,0.7966386675834656,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7411764860153198,0.4323040246963501,0.7663865685462952,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.4253040246963501,0.8016386675834656,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.43349167704582214,0.6773109436035156,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرامی","boundary":[0.6420168280601501,0.43349167704582214,0.6655462384223938,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.43349167704582214,0.6386554837226868,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214},{"x":0.63193279504776,"y":0.43349167704582214},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6067227125167847,0.43349167704582214,0.63193279504776,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.605042040348053,"y":0.43349167704582214},{"x":0.605042040348053,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5815126299858093,0.43349167704582214,0.605042040348053,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43349167704582214},{"x":0.578151285648346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.578151285648346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.43349167704582214,0.578151285648346,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۵","boundary":[0.5478991866111755,0.43349167704582214,0.5714285969734192,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5378151535987854,0.43349167704582214,0.5428571701049805,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4429928660392761},{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.43349167704582214,0.5361344814300537,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5042017102241516,0.43349167704582214,0.5310924649238586,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.42649167704582214,0.6823109436035156,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7966386675834656,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7714285850524902,0.45368170738220215,0.7966386675834656,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7411764860153198,0.4548693597316742,0.7663865685462952,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7966386675834656,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7361764860153198,0.44668170738220214,0.8016386675834656,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.45368170738220215,0.6773109436035156,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6352941393852234,0.45368170738220215,0.6655462384223938,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5966386795043945,0.4548693597316742,0.6302521228790283,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5647059082984924,0.4548693597316742,0.5915966629981995,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5597059082984924,0.4478693597316742,0.6823109436035156,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7831932902336121,0.47387173771858215,0.7949579954147339,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.47387173771858215},{"x":0.778151273727417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4857482314109802},{"x":0.756302535533905,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7579832077026367,0.47387173771858215,0.7764706015586853,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7260504364967346,0.4726840853691101,0.7529411911964417,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7210504364967346,0.4656840853691101,0.7999579954147339,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.47149643301963806,0.6773109436035156,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47149643301963806},{"x":0.653781533241272,"y":0.470308780670166},{"x":0.653781533241272,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"HF۵۵۴۹","boundary":[0.6117647290229797,0.47149643301963806,0.653781533241272,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"/","boundary":[0.6554622054100037,0.47149643301963806,0.658823549747467,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵","boundary":[0.6605042219161987,0.47149643301963806,0.6638655662536621,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48337292671203613},{"x":0.583193302154541,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.583193302154541,0.47149643301963806,0.6067227125167847,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۶","boundary":[0.5714285969734192,0.47149643301963806,0.5798319578170776,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"ه","boundary":[0.5647059082984924,0.47149643301963806,0.5680672526359558,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲۶","boundary":[0.5478991866111755,0.47149643301963806,0.5596638917922974,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"الف","boundary":[0.5361344814300537,0.47149643301963806,0.5495798587799072,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4726840853691101},{"x":0.529411792755127,"y":0.4726840853691101},{"x":0.529411792755127,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.4726840853691101,0.529411792755127,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.46449643301963806,0.6823109436035156,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7815126180648804,0.4976246953010559,0.7949579954147339,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5047506093978882},{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.756302535533905,0.4976246953010559,0.7764706015586853,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7260504364967346,0.4976246953010559,0.75126051902771,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7210504364967346,0.4906246953010559,0.7999579954147339,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۸۵/۳۱۲۵","boundary":[0.6184874176979065,0.49643704295158386,0.6655462384223938,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.49643704295158386,0.6773109436035156,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.48943704295158386,0.6823109436035156,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7714285850524902,0.5166270732879639,0.7949579954147339,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7210084199905396,0.5166270732879639,0.7663865685462952,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5273159146308899},{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.702521026134491,0.5178147554397583,0.7159664034843445,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5261282920837402},{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.5096270732879639,0.7999579954147339,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۵۰۸۹۴۶","boundary":[0.6235294342041016,0.5178147554397583,0.6655462384223938,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.5178147554397583,0.6773109436035156,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.5108147554397583,0.6823109436035156,0.5307529873847961],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/ctjIBShphUkTvERH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/GhXbwDpvaJmVMHFW.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/jPraIWZhzBhAmLdM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00019762075626935074,0.9986498834626013,0.999074855672492]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.17458432912826538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19714964926242828},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.17458432912826538,0.5529412031173706,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.17339667677879333},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17458432912826538},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19596199691295624},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41848739981651306,0.17339667677879333,0.4789915978908539,0.19596199691295624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19714964926242828},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41348739981651306,0.16639667677879333,0.5579412031173706,0.2041496492624283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7983193397521973,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23396675288677216},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.2173396646976471,0.7983193397521973,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7630252242088318,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.24109263718128204,0.7983193397521973,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7462185025215149,0.24109263718128204,0.75126051902771,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21615201234817505},{"x":0.800000011920929,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7227311086654663,0.20915201234817504,0.8033193397521973,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23990498483181},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21176470816135406,0.24109263718128204,0.23361344635486603,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23990498483181},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.23409263718128204,0.23861344635486603,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6420168280601501,0.2422802895307541,0.702521026134491,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5731092691421509,0.2422802895307541,0.6285714507102966,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.702521026134491,"y":0.26603326201438904},{"x":0.702521026134491,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6605042219161987,0.26603326201438904,0.702521026134491,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26603326201438904},{"x":0.653781533241272,"y":0.26603326201438904},{"x":0.653781533241272,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.26603326201438904,0.653781533241272,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.5983193516731262,0.26603326201438904,0.6403361558914185,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5512605309486389,0.26603326201438904,0.5915966629981995,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28622329235076904},{"x":0.702521026134491,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.2874109148979187,0.702521026134491,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5462605309486389,0.23528028953075408,0.707521026134491,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21848739683628082,0.26603326201438904,0.23193277418613434,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.25903326201438903,0.23693277418613434,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2874109148979187,0.23361344635486603,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2804109148979187,0.23861344635486603,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7983193397521973,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.3123515546321869,0.7983193397521973,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7445378303527832,0.3123515546321869,0.7546218633651733,0.32660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7983193397521973,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7395378303527832,0.3053515546321869,0.8033193397521973,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21008403599262238,0.31353920698165894,0.23361344635486603,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.30653920698165893,0.23861344635486603,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.33610451221466064,0.23361344635486603,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.32910451221466064,0.23861344635486603,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3598574697971344,0.23361344635486603,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3528574697971344,0.23861344635486603,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6672269105911255,0.31353920698165894,0.702521026134491,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6151260733604431,0.31353920698165894,0.6605042219161987,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.31353920698165894,0.6084033846855164,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5142857432365417,0.31353920698165894,0.5680672526359558,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6672269105911255,0.33610451221466064,0.702521026134491,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.33610451221466064,0.6605042219161987,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5764706134796143,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.5764706134796143,0.33610451221466064,0.6268907785415649,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5092857432365417,0.30653920698165893,0.707521026134491,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6184874176979065,0.35866984724998474,0.6605042219161987,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5932773351669312,0.35866984724998474,0.6168067455291748,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3598574697971344},{"x":0.578151285648346,"y":0.3598574697971344},{"x":0.578151285648346,"y":0.3776721954345703},{"x":0.556302547454834,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.556302547454834,0.3598574697971344,0.578151285648346,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5428571701049805,0.3598574697971344,0.5495798587799072,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5025210380554199,0.3598574697971344,0.5445378422737122,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37885984778404236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.45042017102241516,0.3598574697971344,0.4957983195781708,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44542017102241516,0.3528574697971344,0.6655042219161987,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585},{"x":0.658823549747467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.658823549747467,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6252101063728333,0.3824228048324585,0.658823549747467,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5932773351669312,0.38361045718193054,0.6218487620353699,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5630252361297607,0.38361045718193054,0.5865546464920044,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5092437267303467,0.38361045718193054,0.5529412031173706,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6672269105911255,0.40380048751831055,0.7042016983032227,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6621848940849304,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.40380048751831055,0.6621848940849304,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6016806960105896,0.4049881100654602,0.6302521228790283,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5714285969734192,0.4049881100654602,0.5949580073356628,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6638655662536621,0.4299287497997284,0.7008403539657593,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.4299287497997284,0.6605042219161987,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5966386795043945,0.43111640214920044,0.6252101063728333,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5630252361297607,0.43111640214920044,0.5899159908294678,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.7008403539657593,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5042437267303467,0.37661045718193054,0.7108823704719544,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.3824228048324585,0.23193277418613434,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3754228048324585,0.23693277418613434,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.40855106711387634,0.23193277418613434,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40155106711387634,0.23693277418613434,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.23193277418613434,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.23693277418613434,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.23361344635486603,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4478693597316742,0.23861344635486603,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7983193397521973,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.4774346649646759,0.7983193397521973,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7428571581840515,0.4774346649646759,0.7546218633651733,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7983193397521973,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7378571581840515,0.4704346649646759,0.8033193397521973,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074},{"x":0.21008403599262238,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21008403599262238,0.4774346649646759,0.23193277418613434,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074},{"x":0.21008403599262238,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.4704346649646759,0.23693277418613434,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.206722691655159,"y":0.7672209143638611},{"x":0.206722691655159,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.2386554628610611,0.7612826824188232,0.206722691655159,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7434679269790649},{"x":0.206722691655159,"y":0.7434679269790649},{"x":0.206722691655159,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.2386554628610611,0.7375296950340271,0.206722691655159,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632},{"x":0.206722691655159,"y":0.7209026217460632},{"x":0.206722691655159,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.2386554628610611,0.7149643898010254,0.206722691655159,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.206722691655159,"y":0.6983373165130615},{"x":0.206722691655159,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.2386554628610611,0.6923990249633789,0.206722691655159,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471},{"x":0.206722691655159,"y":0.673396646976471},{"x":0.206722691655159,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.2386554628610611,0.6674584150314331,0.206722691655159,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.206722691655159,"y":0.6472684144973755},{"x":0.206722691655159,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.6413301825523376,0.206722691655159,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6223278045654297},{"x":0.206722691655159,"y":0.6223278045654297},{"x":0.206722691655159,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2369747906923294,0.6163895726203918,0.206722691655159,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6021377444267273},{"x":0.206722691655159,"y":0.6021377444267273},{"x":0.206722691655159,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2369747906923294,0.5961995124816895,0.206722691655159,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5783848166465759},{"x":0.206722691655159,"y":0.5783848166465759},{"x":0.206722691655159,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2369747906923294,0.5724465847015381,0.206722691655159,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.206722691655159,"y":0.5558194518089294},{"x":0.206722691655159,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.5498812198638916,0.206722691655159,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5308788418769836},{"x":0.206722691655159,"y":0.5308788418769836},{"x":0.206722691655159,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.5249406099319458,0.206722691655159,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5095011591911316},{"x":0.206722691655159,"y":0.5095011591911316},{"x":0.206722691655159,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.5035629272460938,0.206722691655159,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4572446644306183},{"x":0.206722691655159,"y":0.4572446644306183},{"x":0.206722691655159,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.45130640268325806,0.206722691655159,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4370546340942383},{"x":0.206722691655159,"y":0.4370546340942383},{"x":0.206722691655159,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.43111640214920044,0.206722691655159,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4133016765117645},{"x":0.206722691655159,"y":0.4133016765117645},{"x":0.206722691655159,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.4073634147644043,0.206722691655159,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.206722691655159,"y":0.294536828994751},{"x":0.206722691655159,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.28859856724739075,0.206722691655159,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2731591463088989},{"x":0.206722691655159,"y":0.2731591463088989},{"x":0.206722691655159,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.2369747906923294,0.2672209143638611,0.206722691655159,0.2731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.206722691655159,"y":0.7672209143638611},{"x":0.206722691655159,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.49000000953674316,"boundary":[0.2336554628610611,0.2602209143638611,0.211722691655159,0.7742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5,0.23193277418613434,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.493,0.23693277418613434,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5237529873847961,0.23361344635486603,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5167529873847961,0.23861344635486603,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5475059151649475,0.23193277418613434,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5405059151649475,0.23693277418613434,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6672269105911255,0.47862231731414795,0.702521026134491,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6151260733604431,0.47862231731414795,0.6605042219161987,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5983193516731262,0.47862231731414795,0.6134454011917114,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6638655662536621,0.5011876225471497,0.702521026134491,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.5011876225471497,0.6605042219161987,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5865546464920044,0.5011876225471497,0.6268907785415649,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5815546464920044,0.4704346649646759,0.707521026134491,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6605042219161987,"y":0.54038006067276},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6134454011917114,0.5249406099319458,0.6605042219161987,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5747899413108826,0.5249406099319458,0.6067227125167847,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.507563054561615,0.5237529873847961,0.5680672526359558,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.4605042040348053,0.5237529873847961,0.5008403658866882,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5237529873847961},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5237529873847961},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4084033668041229,0.5237529873847961,0.45378151535987854,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزودن","boundary":[0.6184874176979065,0.5486935973167419,0.6605042219161987,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5882353186607361,0.5486935973167419,0.610084056854248,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5445378422737122,0.5486935973167419,0.5815126299858093,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.4957983195781708,0.5486935973167419,0.5378151535987854,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4605042040348053,0.5486935973167419,0.48739495873451233,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5617577433586121},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.42352941632270813,0.5486935973167419,0.45210084319114685,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5617577433586121},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.39159664511680603,0.5486935973167419,0.4151260554790497,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3478991687297821,0.5486935973167419,0.3848739564418793,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5486935973167419},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5486935973167419},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.3025210201740265,0.5486935973167419,0.34117648005485535,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.658823549747467,"y":0.570071280002594},{"x":0.658823549747467,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6252101063728333,0.570071280002594,0.658823549747467,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.570071280002594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.610084056854248,0.570071280002594,0.6218487620353699,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5815126299858093,0.570071280002594,0.6016806960105896,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.570071280002594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.5462185144424438,0.570071280002594,0.5731092691421509,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594},{"x":0.5394958257675171,"y":0.570071280002594},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5058823823928833,0.570071280002594,0.5394958257675171,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.570071280002594},{"x":0.49747899174690247,"y":0.570071280002594},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.4722689092159271,0.570071280002594,0.49747899174690247,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.570071280002594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.570071280002594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.43361344933509827,0.570071280002594,0.4638655483722687,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.570071280002594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.570071280002594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.570071280002594,0.4268907606601715,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.570071280002594},{"x":0.413445383310318,"y":0.570071280002594},{"x":0.413445383310318,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.3815126121044159,0.570071280002594,0.413445383310318,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.570071280002594},{"x":0.37310925126075745,"y":0.570071280002594},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.3445378243923187,0.570071280002594,0.37310925126075745,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6252101063728333,0.5961995124816895,0.6605042219161987,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6104512810707092},{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.610084056854248,0.5961995124816895,0.6218487620353699,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5815126299858093,0.5961995124816895,0.6016806960105896,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5495798587799072,0.5961995124816895,0.5747899413108826,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5042017102241516,0.5961995124816895,0.5411764979362488,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.5961995124816895,0.49747899174690247,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4470588266849518,0.5961995124816895,0.48403361439704895,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4268907606601715,0.5961995124816895,0.43865546584129333,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.3848739564418793,0.5961995124816895,0.42016807198524475,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.3529411852359772,0.5961995124816895,0.3764705955982208,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6104512810707092},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.5961995124816895,0.3462184965610504,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.3008403480052948,0.5961995124816895,0.3344537913799286,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5961995124816895},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5961995124816895},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6104512810707092},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.26218488812446594,0.5961995124816895,0.29411765933036804,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6104512810707092},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25718488812446594,0.5167529873847961,0.6655042219161987,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6252101063728333,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6330166459083557},{"x":0.610084056854248,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.610084056854248,0.6199524998664856,0.6218487620353699,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.5764706134796143,0.6199524998664856,0.6016806960105896,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براحتی","boundary":[0.5277311205863953,0.6199524998664856,0.5697479248046875,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4941176474094391,0.6199524998664856,0.5210084319114685,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستکاری","boundary":[0.4285714328289032,0.6199524998664856,0.48739495873451233,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6199524998664856},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6330166459083557},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.38991597294807434,0.6199524998664856,0.42184874415397644,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6437054872512817},{"x":0.702521026134491,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.6403361558914185,0.6425178050994873,0.702521026134491,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6437054872512817},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.5983193516731262,0.6425178050994873,0.63193279504776,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.583193302154541,0.6425178050994873,0.5949580073356628,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6662707924842834},{"x":0.702521026134491,"y":0.6662707924842834},{"x":0.702521026134491,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6823529601097107,0.6662707924842834,0.702521026134491,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.665083110332489},{"x":0.6689075827598572,"y":0.665083110332489},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6470588445663452,0.665083110332489,0.6689075827598572,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.665083110332489,0.6352941393852234,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5915966629981995,0.665083110332489,0.6201680898666382,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.665083110332489},{"x":0.583193302154541,"y":0.665083110332489},{"x":0.583193302154541,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.5478991866111755,0.665083110332489,0.583193302154541,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.665083110332489},{"x":0.5445378422737122,"y":0.665083110332489},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5327731370925903,0.665083110332489,0.5445378422737122,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6888360977172852},{"x":0.702521026134491,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.6995249390602112},{"x":0.658823549747467,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.658823549747467,0.6888360977172852,0.702521026134491,0.6995249390602112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7007125616073608},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38491597294807434,0.6129524998664856,0.7092016983032227,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5712589025497437,0.23193277418613434,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5642589025497436,0.23693277418613434,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.23193277418613434,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.23693277418613434,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.23193277418613434,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6117648177146912,0.23693277418613434,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6662707924842834,0.23025210201740265,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6592707924842834,0.23525210201740265,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6900237798690796,0.23361344635486603,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6830237798690796,0.23861344635486603,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7983193397521973,"y":0.713776707649231},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.7125890851020813,0.7983193397521973,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7445378303527832,0.7125890851020813,0.7546218633651733,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7983193397521973,"y":0.713776707649231},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7395378303527832,0.7055890851020813,0.8033193397521973,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.6504201889038086,0.7102137804031372,0.702521026134491,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.5966386795043945,0.7114014029502869,0.6436975002288818,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.529411792755127,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5277311205863953,0.7125890851020813,0.5882353186607361,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.46554622054100037,0.7125890851020813,0.5193277597427368,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7125890851020813},{"x":0.702521026134491,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.7055890851020813,0.707521026134491,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21008403599262238,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21176470816135406,0.7125890851020813,0.23361344635486603,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21008403599262238,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7055890851020813,0.23861344635486603,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.6756302714347839,0.7363420724868774,0.702521026134491,0.7505938410758972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6706302714347839,0.7293420724868774,0.707521026134491,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.735154390335083,0.23193277418613434,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.728154390335083,0.23693277418613434,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7600950002670288},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"احتیاط","boundary":[0.6621848940849304,0.7600950002670288,0.702521026134491,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6084033846855164,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.6067227125167847,0.7612826824188232,0.6554622054100037,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6084033846855164,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017227125167847,0.7542826824188232,0.707521026134491,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7612826824188232,0.23361344635486603,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7542826824188232,0.23861344635486603,0.7765962190628052],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/UFXpkckeAozwxrED-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/omvjsLCelheQJBbw.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/AFjKeoghkXuMLZCz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003305557565528805,0.00019762075626935074,0.9986498834626013,0.9991778228379202]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21848739683628082,0.17339667677879333,0.23529411852359772,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.16639667677879333,0.24029411852359772,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1722090244293213},{"x":0.702521026134491,"y":0.1722090244293213},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.6268907785415649,0.1722090244293213,0.702521026134491,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5747899413108826,0.17339667677879333,0.6184874176979065,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.19596199691295624,0.7008403539657593,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17339667677879333},{"x":0.702521026134491,"y":0.1722090244293213},{"x":0.702521026134491,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5697899413108826,0.16639667677879333,0.707521026134491,0.21483847570419312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.21848739683628082,0.19714964926242828,0.23529411852359772,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.19014964926242828,0.24029411852359772,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.2197149693965912,0.7983193397521973,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7445378303527832,0.2197149693965912,0.7546218633651733,0.23396675288677216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7395378303527832,0.21271496939659118,0.8033193397521973,0.24096675288677216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21176470816135406,0.22090260684490204,0.23193277418613434,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.21390260684490203,0.23693277418613434,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21848739683628082,0.244655579328537,0.23529411852359772,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.23765557932853698,0.24029411852359772,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27672210335731506},{"x":0.21848739683628082,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21848739683628082,0.26840853691101074,0.23529411852359772,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27672210335731506},{"x":0.21848739683628082,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.26140853691101074,0.24029411852359772,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6352941393852234,0.2197149693965912,0.7042016983032227,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5663865804672241,0.2197149693965912,0.6268907785415649,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5512605309486389,0.2197149693965912,0.5579832196235657,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5109243988990784,0.2197149693965912,0.5529412031173706,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.23634204268455505},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.46722689270973206,0.2197149693965912,0.5042017102241516,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2197149693965912},{"x":0.462184876203537,"y":0.2197149693965912},{"x":0.462184876203537,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45546218752861023,0.2197149693965912,0.462184876203537,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.702521026134491,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6705882549285889,0.2422802895307541,0.702521026134491,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6420168280601501,0.24346792697906494,0.6655462384223938,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6067227125167847,0.24346792697906494,0.6352941393852234,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.244655579328537},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5529412031173706,0.244655579328537,0.6000000238418579,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.26603326201438904,0.7008403539657593,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6689075827598572,0.28859856724739075,0.7008403539657593,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6235294342041016,0.28859856724739075,0.6605042219161987,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.2897862195968628,0.6168067455291748,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5596638917922974,0.2897862195968628,0.6016806960105896,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6605042219161987,0.31353920698165894,0.702521026134491,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.31353920698165894},{"x":0.653781533241272,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6268907785415649,0.31353920698165894,0.6521008610725403,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5882353186607361,0.3123515546321869,0.6184874176979065,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.3123515546321869,0.5798319578170776,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076},{"x":0.534453809261322,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5361344814300537,0.3123515546321869,0.5680672526359558,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3372921645641327},{"x":0.702521026134491,"y":0.3372921645641327},{"x":0.702521026134491,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.3372921645641327,0.702521026134491,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34916865825653076},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.21271496939659118,0.7092016983032227,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2897862195968628},{"x":0.800000011920929,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.2897862195968628,0.7983193397521973,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7445378303527832,0.2897862195968628,0.7546218633651733,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2897862195968628},{"x":0.800000011920929,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7395378303527832,0.2827862195968628,0.8033193397521973,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21176470816135406,0.29097387194633484,0.23529411852359772,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.28397387194633483,0.24029411852359772,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.31591448187828064,0.23529411852359772,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30891448187828063,0.24029411852359772,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21176470816135406,0.33847981691360474,0.23361344635486603,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.33147981691360473,0.23861344635486603,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.36104512214660645,0.7983193397521973,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7428571581840515,0.36104512214660645,0.7546218633651733,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7378571581840515,0.35404512214660644,0.8033193397521973,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.36104512214660645,0.23193277418613434,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35404512214660644,0.23693277418613434,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.38361045718193054,0.23361344635486603,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37661045718193054,0.23861344635486603,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.6504201889038086,0.3622327744960785,0.702521026134491,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.5983193516731262,0.3622327744960785,0.6420168280601501,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.3622327744960785,0.5915966629981995,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5008403658866882,0.3622327744960785,0.5546218752861023,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6789916157722473,0.38361045718193054,0.702521026134491,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.6352941393852234,0.38361045718193054,0.6739495992660522,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6218487620353699,0.38361045718193054,0.6285714507102966,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسکن","boundary":[0.5899159908294678,0.38361045718193054,0.6218487620353699,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.38361045718193054,0.5882353186607361,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.5428571701049805,0.38361045718193054,0.5747899413108826,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.38361045718193054},{"x":0.534453809261322,"y":0.38361045718193054},{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5109243988990784,0.38361045718193054,0.534453809261322,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیز","boundary":[0.48235294222831726,0.38361045718193054,0.5025210380554199,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46722689270973206,0.38361045718193054,0.4739495813846588,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4453781545162201,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4453781545162201,0.38361045718193054,0.4588235318660736,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4100840389728546,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.4100840389728546,0.38361045718193054,0.43529412150382996,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگرهای","boundary":[0.6235294342041016,0.40855106711387634,0.7042016983032227,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرافیکی","boundary":[0.5630252361297607,0.40855106711387634,0.6168067455291748,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4323040246963501},{"x":0.702521026134491,"y":0.4323040246963501},{"x":0.702521026134491,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.6352941393852234,0.4323040246963501,0.702521026134491,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگر","boundary":[0.5764706134796143,0.4323040246963501,0.6285714507102966,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4050840389728546,0.3552327744960785,0.7092016983032227,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶","boundary":[0.21848739683628082,0.4097387194633484,0.2369747906923294,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4027387194633484,0.2419747906923294,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.21848739683628082,0.43349167704582214,0.23529411852359772,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.42649167704582214,0.24029411852359772,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.658823549747467,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.658823549747467,0.4548693597316742,0.702521026134491,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.658823549747467,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.653823549747467,0.4478693597316742,0.707521026134491,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21176470816135406,0.45605701208114624,0.23361344635486603,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.44905701208114623,0.23861344635486603,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.47980996966362,0.7983193397521973,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7428571581840515,0.47980996966362,0.7546218633651733,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47980996966362},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7378571581840515,0.47280996966362,0.8033193397521973,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.20336134731769562,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.20168067514896393,0.48099762201309204,0.23529411852359772,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.20336134731769562,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.47399762201309203,0.24029411852359772,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21176470816135406,0.5035629272460938,0.23529411852359772,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.49656292724609374,0.24029411852359772,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.702521026134491,"y":0.47980996966362},{"x":0.702521026134491,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6554622054100037,0.47980996966362,0.702521026134491,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.47980996966362,0.6487395167350769,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47980996966362},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47980996966362},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.5949580073356628,0.47980996966362,0.6352941393852234,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"بر","boundary":[0.6924369931221008,0.5083135366439819,0.7042016983032227,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5166270732879639},{"x":0.658823549747467,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.658823549747467,0.5,0.6840336322784424,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6369748115539551,0.5,0.6504201889038086,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5899580073356628,0.47280996966362,0.7092016983032227,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"مهم","boundary":[0.6033613681793213,0.5071259140968323,0.6285714507102966,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.5001259140968323,0.6335714507102966,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5680672526359558,0.5023753046989441,0.5966386795043945,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5243697762489319,0.5023753046989441,0.561344563961029,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.4907563030719757,0.5023753046989441,0.5176470875740051,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7042016983032227,"y":0.54038006067276},{"x":0.6705882549285889,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدانید","boundary":[0.6705882549285889,0.5273159146308899,0.7042016983032227,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.54038006067276},{"x":0.6436975002288818,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6436975002288818,0.5273159146308899,0.6638655662536621,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6369748115539551,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6168067455291748,0.5273159146308899,0.6369748115539551,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6084033846855164,"y":0.54038006067276},{"x":0.5630252361297607,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5630252361297607,0.5273159146308899,0.6084033846855164,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.54038006067276},{"x":0.529411792755127,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.529411792755127,0.5273159146308899,0.5546218752861023,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916},{"x":0.702521026134491,"y":0.5498812198638916},{"x":0.702521026134491,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6638655662536621,0.5498812198638916,0.702521026134491,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاک","boundary":[0.6268907785415649,0.5498812198638916,0.6554622054100037,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.5899159908294678,0.5498812198638916,0.6201680898666382,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5498812198638916},{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916},{"x":0.583193302154541,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وار","boundary":[0.5663865804672241,0.5498812198638916,0.583193302154541,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5529412031173706,0.5498812198638916,0.5596638917922974,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5327731370925903,0.5498812198638916,0.5445378422737122,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5042017102241516,0.5498812198638916,0.5260504484176636,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5498812198638916},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5498812198638916},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بگیرید","boundary":[0.4571428596973419,0.5498812198638916,0.49747899174690247,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5724465847015381},{"x":0.702521026134491,"y":0.5724465847015381},{"x":0.702521026134491,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدانید","boundary":[0.6705882549285889,0.5724465847015381,0.702521026134491,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6436975002288818,0.5724465847015381,0.6638655662536621,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6151260733604431,0.5724465847015381,0.6352941393852234,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.578151285648346,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.578151285648346,0.5736342072486877,0.6084033846855164,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشینی","boundary":[0.5327731370925903,0.5736342072486877,0.5714285969734192,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5042017102241516,0.5736342072486877,0.5260504484176636,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4571428596973419,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4504621875286102,0.4953753046989441,0.7092016983032227,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21176470816135406,0.5273159146308899,0.23529411852359772,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5203159146308899,0.24029411852359772,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21176470816135406,0.551068902015686,0.23529411852359772,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.544068902015686,0.24029411852359772,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21176470816135406,0.5748218297958374,0.23529411852359772,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5678218297958374,0.24029411852359772,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5961995124816895},{"x":0.702521026134491,"y":0.5961995124816895},{"x":0.702521026134491,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.5961995124816895,0.702521026134491,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5961995124816895},{"x":0.702521026134491,"y":0.5961995124816895},{"x":0.702521026134491,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6521428775787353,0.5891995124816894,0.707521026134491,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20840336382389069,0.5973871946334839,0.23529411852359772,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5903871946334839,0.24029411852359772,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.6199524998664856,0.7983193397521973,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7445378303527832,0.6199524998664856,0.7529411911964417,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.7395378303527832,0.6129524998664856,0.8033193397521973,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6330166459083557},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.20168067514896393,0.6199524998664856,0.23193277418613434,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6330166459083557},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6129524998664856,0.23693277418613434,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6689075827598572,0.6235154271125793,0.702521026134491,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6252101063728333,0.6235154271125793,0.6621848940849304,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6437054872512817},{"x":0.702521026134491,"y":0.6437054872512817},{"x":0.702521026134491,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6571428775787354,0.6437054872512817,0.702521026134491,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6202101063728332,0.6165154271125793,0.707521026134491,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.20840336382389069,0.6437054872512817,0.23529411852359772,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6367054872512817,0.24029411852359772,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.756302535533905,0.6686460971832275,0.7983193397521973,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخوانیم","boundary":[0.6907563209533691,0.6674584150314331,0.7478991746902466,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6857563209533691,0.6604584150314331,0.8033193397521973,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21176470816135406,0.6686460971832275,0.23361344635486603,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6616460971832275,0.23861344635486603,0.6839596338272095],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/GCjJWIKZvsGsumtd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/PCfBjnsDHuyexjli.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/kmucZfoLSGSZapKv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00020044176553037557,0.9986442341443871,0.9996249541596393]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19121140241622925},{"x":0.729411780834198,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.729411780834198,0.17577196657657623,0.7932773232460022,0.19121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19121140241622925},{"x":0.729411780834198,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.724411780834198,0.16877196657657623,0.7982773232460022,0.19821140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7462185025215149,0.21140141785144806,0.7697479128837585,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جری","boundary":[0.7142857313156128,0.21140141785144806,0.7411764860153198,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاربر","boundary":[0.6823529601097107,0.21140141785144806,0.707563042640686,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6521008610725403,0.21140141785144806,0.6756302714347839,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.21140141785144806,0.6453781723976135,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.6168067455291748,0.21140141785144806,0.6302521228790283,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5899159908294678,0.21140141785144806,0.6117647290229797,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.583193302154541,"y":0.21140141785144806},{"x":0.583193302154541,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5529412031173706,0.21140141785144806,0.583193302154541,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22802850604057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.21140141785144806,0.5462185144424438,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5042017102241516,0.21140141785144806,0.5310924649238586,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48235294222831726,0.21140141785144806,0.49747899174690247,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.4436974823474884,0.21140141785144806,0.47058823704719543,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21140141785144806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوعی","boundary":[0.3983193337917328,0.21140141785144806,0.43697479367256165,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.21140141785144806},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.39159664511680603,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3848739564418793,0.21140141785144806,0.39159664511680603,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3478991687297821,0.21140141785144806,0.3798319399356842,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3361344635486603,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3361344635486603,0.21140141785144806,0.34117648005485535,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3294117748737335,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3294117748737335,"y":0.22802850604057312},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.29411765933036804,0.21140141785144806,0.3294117748737335,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.21140141785144806},{"x":0.289075642824173,"y":0.21140141785144806},{"x":0.289075642824173,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.2521008551120758,0.21140141785144806,0.289075642824173,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.2050420194864273,0.21140141785144806,0.24537815153598785,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2050420194864273,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22802850604057312},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20000000298023224,0.21140141785144806,0.2050420194864273,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.7697479128837585,0.2327791005373001,0.7983193397521973,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7579832077026367,0.2327791005373001,0.7630252242088318,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.24584323167800903},{"x":0.729411780834198,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفاع","boundary":[0.729411780834198,0.2327791005373001,0.75126051902771,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7058823704719543,0.2327791005373001,0.7226890921592712,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.2327791005373001,0.7042016983032227,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6554622054100037,0.2327791005373001,0.6941176652908325,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.2327791005373001,0.6487395167350769,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5966386795043945,0.2327791005373001,0.6386554837226868,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24584323167800903},{"x":0.534453809261322,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاه","boundary":[0.534453809261322,0.2327791005373001,0.5899159908294678,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5042017102241516,0.2327791005373001,0.5277311205863953,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.2327791005373001,0.5025210380554199,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشاف","boundary":[0.4453781545162201,0.2327791005373001,0.4924369752407074,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2327791005373001},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2327791005373001},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24584323167800903},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.2327791005373001,0.43865546584129333,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3983193337917328,0.2327791005373001,0.4285714328289032,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2327791005373001},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2327791005373001},{"x":0.39159664511680603,"y":0.24584323167800903},{"x":0.364705890417099,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.364705890417099,0.2327791005373001,0.39159664511680603,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3613445460796356,0.2327791005373001,0.3630252182483673,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2327791005373001},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2327791005373001},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.3176470696926117,0.2327791005373001,0.35462185740470886,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2327791005373001},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24584323167800903},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.26050421595573425,0.2327791005373001,0.31092438101768494,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2554621994495392,0.2327791005373001,0.2571428716182709,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.2327791005373001,0.24873949587345123,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.20000000298023224,0.2327791005373001,0.2386554628610611,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2529691159725189},{"x":0.800000011920929,"y":0.2529691159725189},{"x":0.800000011920929,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7697479128837585,0.2529691159725189,0.800000011920929,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7478991746902466,0.2529691159725189,0.7663865685462952,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6957983374595642,0.2529691159725189,0.7361344695091248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6823529601097107,0.2529691159725189,0.6890756487846375,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6705882549285889,0.2529691159725189,0.6756302714347839,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.6252101063728333,0.2529691159725189,0.6638655662536621,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26840853691101074},{"x":0.583193302154541,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.583193302154541,0.2529691159725189,0.6184874176979065,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5529412031173706,0.2529691159725189,0.578151285648346,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5226891040802002,0.2529691159725189,0.5462185144424438,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.2529691159725189,0.5226891040802002,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5058823823928833,0.2529691159725189,0.5126050710678101,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2529691159725189},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2529691159725189},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.4571428596973419,0.2529691159725189,0.49915966391563416,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2529691159725189},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2529691159725189},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26840853691101074},{"x":0.40168067812919617,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پارادکس","boundary":[0.40168067812919617,0.2529691159725189,0.45210084319114685,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3983193337917328,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3529411852359772,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.3529411852359772,0.2529691159725189,0.3983193337917328,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26840853691101074},{"x":0.30756303668022156,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.30756303668022156,0.2529691159725189,0.3495798408985138,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.2655462324619293,0.2529691159725189,0.3025210201740265,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2529691159725189},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2529691159725189},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2369747906923294,0.2529691159725189,0.26050421595573425,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.20000000298023224,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.20000000298023224,0.2529691159725189,0.23193277418613434,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8016806840896606,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8016806840896606,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7865546345710754,0.27434679865837097,0.8016806840896606,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاثیر","boundary":[0.7546218633651733,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.7176470756530762,0.27434679865837097,0.75126051902771,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7042016983032227,0.27434679865837097,0.7126050591468811,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6705882549285889,0.27434679865837097,0.6991596817970276,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6386554837226868,0.27434679865837097,0.6655462384223938,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27434679865837097},{"x":0.63193279504776,"y":0.27434679865837097},{"x":0.63193279504776,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6168067455291748,0.27434679865837097,0.63193279504776,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097},{"x":0.610084056854248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.610084056854248,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5865546464920044,0.27434679865837097,0.610084056854248,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28859856724739075},{"x":0.583193302154541,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.27434679865837097,0.5865546464920044,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جری","boundary":[0.5512605309486389,0.27434679865837097,0.5764706134796143,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5394958257675171,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.27434679865837097,0.5445378422737122,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسرش","boundary":[0.48571428656578064,0.27434679865837097,0.5327731370925903,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28859856724739075},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.44873949885368347,0.27434679865837097,0.4789915978908539,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4100840389728546,0.27434679865837097,0.4436974823474884,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40336135029792786,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3848739564418793,0.27434679865837097,0.40336135029792786,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3781512677669525,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28859856724739075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37142857909202576,0.27434679865837097,0.3781512677669525,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.364705890417099,"y":0.27434679865837097},{"x":0.364705890417099,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.27434679865837097,0.364705890417099,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28859856724739075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیومکزیکو","boundary":[0.29243698716163635,0.27434679865837097,0.3478991687297821,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2873949706554413,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2873949706554413,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2823529541492462,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2823529541492462,0.27434679865837097,0.2873949706554413,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلرادو","boundary":[0.24369747936725616,0.27434679865837097,0.27563026547431946,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28859856724739075},{"x":0.20000000298023224,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپری","boundary":[0.20000000298023224,0.27434679865837097,0.2369747906923294,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8016806840896606,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8016806840896606,"y":0.28859856724739075},{"x":0.20000000298023224,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.20440141785144805,0.8066806840896606,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.2823529541492462,0.2802850306034088,0.2873949706554413,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2773529541492462,0.2732850306034088,0.2923949706554413,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.800000011920929,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7966386675834656,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7831932902336121,0.29572445154190063,0.7966386675834656,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29572445154190063},{"x":0.778151273727417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.7613445520401001,0.29334917664527893,0.778151273727417,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7596638798713684,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.29334917664527893,0.756302535533905,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.29334917664527893},{"x":0.800000011920929,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7966386675834656,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.751302535533905,0.2863491766452789,0.8016386675834656,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/BsLIBVAmhsKhJGIH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/YjhvXGhqGWQHkpkU.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/JiEZRVkwKAYGJJFY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00024839906454652617,0.9986470588034942,0.9991510231879999]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.21615201234817505,0.6000000238418579,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5579832196235657,0.21615201234817505,0.5798319578170776,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.4907563030719757,0.21615201234817505,0.5512605309486389,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2327791005373001},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.44873949885368347,0.21615201234817505,0.48235294222831726,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4420168101787567,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2327791005373001},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.21615201234817505,0.4420168101787567,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.3932773172855377,0.21615201234817505,0.4285714328289032,0.2327791005373001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3882773172855377,0.20915201234817504,0.6050000238418579,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.4957983195781708,0.25653207302093506,0.5361344814300537,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.45546218752861023,0.25653207302093506,0.489075630903244,0.27434679865837097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4504621875286102,0.24953207302093505,0.5411344814300537,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7697479128837585,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگاههای","boundary":[0.7142857313156128,0.29334917664527893,0.7697479128837585,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.29334917664527893},{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893},{"x":0.707563042640686,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6689075827598572,0.29334917664527893,0.707563042640686,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.29334917664527893,0.6621848940849304,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6184874176979065,0.29334917664527893,0.6504201889038086,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6067227125167847,0.29334917664527893,0.6117647290229797,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.5865546464920044,0.29334917664527893,0.6084033846855164,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.29334917664527893,0.5798319578170776,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.5226891040802002,0.29334917664527893,0.5630252361297607,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30641329288482666},{"x":0.507563054561615,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.507563054561615,0.29334917664527893,0.5159664154052734,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.4588235318660736,0.29334917664527893,0.5008403658866882,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30641329288482666},{"x":0.45042017102241516,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.29334917664527893,0.45546218752861023,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتفاعی","boundary":[0.4000000059604645,0.29334917664527893,0.4436974823474884,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3781512677669525,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3781512677669525,0.29334917664527893,0.3949579894542694,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.29334917664527893},{"x":0.37142857909202576,"y":0.29334917664527893},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3445378243923187,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.3445378243923187,0.29334917664527893,0.37142857909202576,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.29334917664527893},{"x":0.33781513571739197,"y":0.29334917664527893},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2823529541492462,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتفاعی","boundary":[0.2823529541492462,0.29334917664527893,0.33781513571739197,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27563026547431946,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27563026547431946,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.29334917664527893,0.27563026547431946,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.26386556029319763,"y":0.29334917664527893},{"x":0.26386556029319763,"y":0.30641329288482666},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسات","boundary":[0.20000000298023224,0.29334917664527893,0.26386556029319763,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7697479128837585,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30641329288482666},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.2863491766452789,0.7747479128837585,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3171021342277527},{"x":0.800000011920929,"y":0.3171021342277527},{"x":0.800000011920929,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.7714285850524902,0.3171021342277527,0.800000011920929,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.31828978657722473,0.7596638798713684,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3301662802696228},{"x":0.707563042640686,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.707563042640686,0.31828978657722473,0.7478991746902466,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6554622054100037,0.31828978657722473,0.7008403539657593,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.31828978657722473,0.6487395167350769,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6084033846855164,0.31828978657722473,0.6302521228790283,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5680672526359558,0.31828978657722473,0.6016806960105896,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3301662802696228},{"x":0.534453809261322,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.534453809261322,0.31828978657722473,0.5647059082984924,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.31828978657722473,0.5277311205863953,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4789915978908539,0.31828978657722473,0.5159664154052734,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3301662802696228},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.43865546584129333,0.31828978657722473,0.4739495813846588,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4319327771663666,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4084033668041229,0.31828978657722473,0.4319327771663666,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.31828978657722473},{"x":0.40168067812919617,"y":0.31828978657722473},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.3512605130672455,0.31828978657722473,0.40168067812919617,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استراتژیک","boundary":[0.2722689211368561,0.31828978657722473,0.3462184965610504,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2655462324619293,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3301662802696228},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.31828978657722473,0.2655462324619293,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3301662802696228},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.20000000298023224,0.31828978657722473,0.2537815272808075,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7714285850524902,0.3396674692630768,0.7983193397521973,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حصول","boundary":[0.7260504364967346,0.3396674692630768,0.7647058963775635,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6840336322784424,0.3396674692630768,0.7193277478218079,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6571428775787354,0.3396674692630768,0.6773109436035156,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6218487620353699,0.3396674692630768,0.6504201889038086,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3527315855026245},{"x":0.610084056854248,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.3396674692630768,0.6168067455291748,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3396674692630768},{"x":0.605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5747899413108826,0.3396674692630768,0.605042040348053,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5411764979362488,0.3396674692630768,0.5680672526359558,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3396674692630768},{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768},{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5176470875740051,0.3396674692630768,0.534453809261322,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.48235294222831726,0.3396674692630768,0.5142857432365417,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.3396674692630768,0.48235294222831726,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.43697479367256165,0.3396674692630768,0.4722689092159271,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4100840389728546,0.3396674692630768,0.4319327771663666,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3527315855026245},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگاههای","boundary":[0.33949580788612366,0.3396674692630768,0.40336135029792786,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3527315855026245},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.29579833149909973,0.3396674692630768,0.3327731192111969,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3396674692630768},{"x":0.289075642824173,"y":0.3396674692630768},{"x":0.289075642824173,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2840336263179779,0.3396674692630768,0.289075642824173,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3396674692630768},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3396674692630768},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناموفق","boundary":[0.23025210201740265,0.3396674692630768,0.27731093764305115,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.3396674692630768,0.2235294133424759,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3396674692630768},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3396674692630768},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3527315855026245},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20000000298023224,0.3396674692630768,0.20840336382389069,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.7546218633651733,0.36104512214660645,0.7983193397521973,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.7109243869781494,0.36104512214660645,0.7478991746902466,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6924369931221008,0.36104512214660645,0.7058823704719543,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6705882549285889,0.36104512214660645,0.6840336322784424,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.36104512214660645,0.6689075827598572,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6453781723976135,0.36104512214660645,0.6571428775787354,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6016806960105896,0.36104512214660645,0.6386554837226868,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3776721954345703},{"x":0.561344563961029,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.561344563961029,0.36104512214660645,0.5949580073356628,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.36104512214660645,0.5579832196235657,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.5025210380554199,0.36104512214660645,0.5277311205863953,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.36104512214660645,0.49747899174690247,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.4638655483722687,0.36104512214660645,0.48739495873451233,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.4302521049976349,0.36104512214660645,0.4571428596973419,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.3932773172855377,0.36104512214660645,0.4285714328289032,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.35798320174217224,0.36104512214660645,0.38655462861061096,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3512605130672455,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3361344635486603,0.36104512214660645,0.3512605130672455,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3776721954345703},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.29579833149909973,0.36104512214660645,0.3310924470424652,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.36104512214660645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36104512214660645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاست","boundary":[0.2571428716182709,0.36104512214660645,0.29411765933036804,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.36104512214660645,0.2537815272808075,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23361344635486603,0.36104512214660645,0.24537815153598785,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.20000000298023224,0.36104512214660645,0.22689075767993927,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7613445520401001,0.3847981095314026,0.7983193397521973,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7546218633651733,0.3847981095314026,0.7596638798713684,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7126050591468811,0.3847981095314026,0.7478991746902466,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6705882549285889,0.3847981095314026,0.7058823704719543,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3978622257709503},{"x":0.658823549747467,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.3847981095314026,0.6689075827598572,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متکی","boundary":[0.6201680898666382,0.3847981095314026,0.6504201889038086,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.3847981095314026,0.6134454011917114,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5697479248046875,0.3847981095314026,0.5966386795043945,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.3847981095314026,0.5630252361297607,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978622257709503},{"x":0.507563054561615,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.507563054561615,0.3847981095314026,0.5512605309486389,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3978622257709503},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.45546218752861023,0.3847981095314026,0.5008403658866882,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3847981095314026},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3847981095314026},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3978622257709503},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.3847981095314026,0.45378151535987854,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3978622257709503},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.38991597294807434,0.3847981095314026,0.4436974823474884,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.3462184965610504,0.3847981095314026,0.3831932842731476,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3847981095314026},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3978622257709503},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.32268908619880676,0.3847981095314026,0.33949580788612366,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3978622257709503},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.27563026547431946,0.3847981095314026,0.3176470696926117,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.21512605249881744,0.3847981095314026,0.2689075767993927,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3978622257709503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20000000298023224,0.3847981095314026,0.20840336382389069,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7630252242088318,0.4073634147644043,0.7983193397521973,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4073634147644043},{"x":0.756302535533905,"y":0.4073634147644043},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.7159664034843445,0.4073634147644043,0.756302535533905,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6773109436035156,0.4073634147644043,0.7109243869781494,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.4073634147644043,0.6756302714347839,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6084033846855164,0.4073634147644043,0.6554622054100037,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5596638917922974,0.4073634147644043,0.6016806960105896,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.5126050710678101,0.4073634147644043,0.5529412031173706,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4275534451007843},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46890756487846375,0.4073634147644043,0.5058823823928833,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4420168101787567,0.4073634147644043,0.4638655483722687,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4275534451007843},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.38823530077934265,0.4073634147644043,0.43529412150382996,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4275534451007843},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.32605043053627014,0.4073634147644043,0.3815126121044159,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4275534451007843},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31092438101768494,0.4073634147644043,0.3193277418613434,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4275534451007843},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29243698716163635,0.4073634147644043,0.3042016923427582,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.2504201829433441,0.4073634147644043,0.2857142984867096,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4275534451007843},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.20000000298023224,0.4073634147644043,0.24369747936725616,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7983193397521973,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7983193397521973,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7647058963775635,0.43111640214920044,0.7983193397521973,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44418051838874817},{"x":0.75126051902771,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.75126051902771,0.43111640214920044,0.7630252242088318,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7344537973403931,0.43111640214920044,0.7445378303527832,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.6974790096282959,0.43111640214920044,0.7277311086654663,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6655462384223938,0.43111640214920044,0.6907563209533691,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6621848940849304,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.43111640214920044,0.6621848940849304,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6436975002288818,0.43111640214920044,0.6521008610725403,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتوان","boundary":[0.6067227125167847,0.43111640214920044,0.6369748115539551,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5932773351669312,0.43111640214920044,0.6016806960105896,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5630252361297607,0.43111640214920044,0.5882353186607361,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.43111640214920044},{"x":0.556302547454834,"y":0.43111640214920044},{"x":0.556302547454834,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازخورد","boundary":[0.5126050710678101,0.43111640214920044,0.556302547454834,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.4638655483722687,0.43111640214920044,0.5058823823928833,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.43697479367256165,0.43111640214920044,0.4571428596973419,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4319327771663666,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4319327771663666,"y":0.44418051838874817},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.42352941632270813,0.43111640214920044,0.4319327771663666,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.43111640214920044},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40504202246665955,0.43111640214920044,0.41680672764778137,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3983193337917328,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3983193337917328,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3630252182483673,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.3630252182483673,0.43111640214920044,0.3983193337917328,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.43111640214920044},{"x":0.35630252957344055,"y":0.43111640214920044},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.3310924470424652,0.43111640214920044,0.35630252957344055,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.43111640214920044},{"x":0.32605043053627014,"y":0.43111640214920044},{"x":0.32605043053627014,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2873949706554413,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.2873949706554413,0.43111640214920044,0.32605043053627014,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2806722819805145,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2806722819805145,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.2521008551120758,0.43111640214920044,0.2806722819805145,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.22689075767993927,0.43111640214920044,0.24705882370471954,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.43111640214920044,0.22689075767993927,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8016806840896606,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7983193397521973,"y":0.450118750333786},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.30416390228271484,0.8033193397521973,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7714285850524902,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7411764860153198,0.4655582010746002,0.7714285850524902,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7058823704719543,0.4655582010746002,0.7344537973403931,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6873949766159058,0.4655582010746002,0.6991596817970276,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.680672287940979,"y":0.4655582010746002},{"x":0.680672287940979,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6672269105911255,0.4655582010746002,0.680672287940979,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6252101063728333,0.4655582010746002,0.6605042219161987,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47862231731414795},{"x":0.578151285648346,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سالیان","boundary":[0.578151285648346,0.4655582010746002,0.6184874176979065,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47862231731414795},{"x":0.529411792755127,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمادی","boundary":[0.529411792755127,0.4655582010746002,0.5714285969734192,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.48067227005958557,0.4655582010746002,0.5210084319114685,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4268907606601715,0.4655582010746002,0.4739495813846588,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4655582010746002},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4655582010746002},{"x":0.42016807198524475,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.4655582010746002,0.42016807198524475,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3680672347545624,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.3680672347545624,0.4655582010746002,0.4084033668041229,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.3042016923427582,0.4655582010746002,0.3613445460796356,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26050421595573425,0.4655582010746002,0.2991596758365631,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4655582010746002},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4655582010746002},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2571428716182709,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.4655582010746002,0.26050421595573425,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24201680719852448,0.4655582010746002,0.2504201829433441,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.20000000298023224,0.4655582010746002,0.23529411852359772,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7983193397521973,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7630252242088318,0.48812350630760193,0.7983193397521973,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.48812350630760193},{"x":0.756302535533905,"y":0.48812350630760193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7310924530029297,0.48812350630760193,0.756302535533905,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7109243869781494,0.48812350630760193,0.7243697643280029,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7008403539657593,0.48812350630760193,0.7042016983032227,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۷","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.6991596817970276,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6571428775787354,0.48812350630760193,0.6605042219161987,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6420168280601501,0.48812350630760193,0.6504201889038086,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5882353186607361,0.48812350630760193,0.6352941393852234,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5495798587799072,0.48812350630760193,0.5815126299858093,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5011876225471497},{"x":0.529411792755127,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.529411792755127,0.48812350630760193,0.5445378422737122,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5126050710678101,0.48812350630760193,0.5226891040802002,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5058823823928833,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5011876225471497},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفعات","boundary":[0.46890756487846375,0.48812350630760193,0.5058823823928833,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.48812350630760193},{"x":0.462184876203537,"y":0.48812350630760193},{"x":0.462184876203537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجدید","boundary":[0.42352941632270813,0.48812350630760193,0.462184876203537,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.41680672764778137,"y":0.48812350630760193},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.38991597294807434,0.48812350630760193,0.41680672764778137,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5011876225471497},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.35798320174217224,0.48812350630760193,0.3848739564418793,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3512605130672455,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.48812350630760193,0.3512605130672455,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.3025210201740265,0.48812350630760193,0.33949580788612366,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.48812350630760193},{"x":0.29579833149909973,"y":0.48812350630760193},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.27394959330558777,0.48812350630760193,0.29579833149909973,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.48812350630760193},{"x":0.267226904630661,"y":0.48812350630760193},{"x":0.267226904630661,"y":0.5011876225471497},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25882354378700256,0.48812350630760193,0.267226904630661,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24033613502979279,0.48812350630760193,0.2521008551120758,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.20000000298023224,0.48812350630760193,0.23361344635486603,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5095011591911316},{"x":0.800000011920929,"y":0.5095011591911316},{"x":0.800000011920929,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7697479128837585,0.5095011591911316,0.800000011920929,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7378151416778564,0.5095011591911316,0.7663865685462952,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7260504364967346,0.5095011591911316,0.7327731251716614,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مضمون","boundary":[0.6739495992660522,0.5095011591911316,0.7193277478218079,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5249406099319458},{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.63193279504776,0.5095011591911316,0.6672269105911255,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6151260733604431,0.5095011591911316,0.6268907785415649,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.578151285648346,0.5095011591911316,0.6084033846855164,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.5445378422737122,0.5095011591911316,0.5714285969734192,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5109243988990784,0.5095011591911316,0.5394958257675171,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4773109257221222,0.5095011591911316,0.5042017102241516,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.5095011591911316,0.4739495813846588,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5249406099319458},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45210084319114685,0.5095011591911316,0.4638655483722687,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5249406099319458},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.42352941632270813,0.5095011591911316,0.4453781545162201,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5095011591911316},{"x":0.413445383310318,"y":0.5095011591911316},{"x":0.413445383310318,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.3815126121044159,0.5095011591911316,0.413445383310318,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3613445460796356,0.5095011591911316,0.3764705955982208,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5095011591911316},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5095011591911316},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3462184965610504,0.5095011591911316,0.35630252957344055,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5095011591911316},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5095011591911316},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5249406099319458},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32773110270500183,0.5095011591911316,0.34117648005485535,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5095011591911316},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5095011591911316},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.29411765933036804,0.5095011591911316,0.32268908619880676,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلمه","boundary":[0.2537815272808075,0.5095011591911316,0.2873949706554413,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.20000000298023224,0.5095011591911316,0.24705882370471954,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.800000011920929,"y":0.5344418287277222},{"x":0.800000011920929,"y":0.5475059151649475},{"x":0.778151273727417,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.778151273727417,0.5344418287277222,0.800000011920929,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5344418287277222},{"x":0.778151273727417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.778151273727417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7747899293899536,0.5344418287277222,0.778151273727417,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7310924530029297,0.5344418287277222,0.7680672407150269,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6974790096282959,0.5344418287277222,0.7243697643280029,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.5344418287277222,0.6941176652908325,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرهیز","boundary":[0.6521008610725403,0.5344418287277222,0.6857143044471741,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6369748115539551,0.5344418287277222,0.6470588445663452,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.63193279504776,"y":0.5344418287277222},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطاله","boundary":[0.6033613681793213,0.5344418287277222,0.63193279504776,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلام","boundary":[0.5714285969734192,0.5344418287277222,0.5966386795043945,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.5344418287277222,0.5697479248046875,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5475059151649475},{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.534453809261322,0.5344418287277222,0.5596638917922974,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثالها","boundary":[0.48739495873451233,0.5344418287277222,0.5277311205863953,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222},{"x":0.489075630903244,"y":0.5344418287277222},{"x":0.489075630903244,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.5344418287277222,0.489075630903244,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.4302521049976349,0.5344418287277222,0.4789915978908539,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5475059151649475},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5344418287277222,0.4252100884914398,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.3663865625858307,0.5344418287277222,0.4117647111415863,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3042016923427582,0.5344418287277222,0.3613445460796356,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5475059151649475},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.5344418287277222,0.2974790036678314,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.267226904630661,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.267226904630661,0.5344418287277222,0.2857142984867096,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.24201680719852448,0.5344418287277222,0.26218488812446594,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5475059151649475},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.20000000298023224,0.5344418287277222,0.2369747906923294,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4655582010746002},{"x":0.800000011920929,"y":0.4655582010746002},{"x":0.800000011920929,"y":0.5475059151649475},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.4585582010746002,0.805000011920929,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7630252242088318,0.5581947565078735,0.7983193397521973,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594},{"x":0.756302535533905,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5581947565078735,0.7613445520401001,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5688835978507996},{"x":0.756302535533905,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.751302535533905,0.5511947565078735,0.8033193397521973,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.7361344695091248,0.5902612805366516,0.7697479128837585,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5902612805366516},{"x":0.729411780834198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6924369931221008,0.5902612805366516,0.729411780834198,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6756302714347839,0.5902612805366516,0.6857143044471741,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.6302521228790283,0.5902612805366516,0.6689075827598572,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امانت","boundary":[0.5932773351669312,0.5902612805366516,0.6268907785415649,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.5630252361297607,0.5902612805366516,0.5882353186607361,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.5902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.5902612805366516,0.561344563961029,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5126050710678101,0.5902612805366516,0.5495798587799072,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.4773109257221222,0.5902612805366516,0.5058823823928833,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5902612805366516},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.5902612805366516,0.47058823704719543,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4319327771663666,0.5902612805366516,0.4588235318660736,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.5902612805366516,0.4302521049976349,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5902612805366516},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5902612805366516},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.5902612805366516,0.42184874415397644,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.3966386616230011,0.5902612805366516,0.4100840389728546,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6068883538246155},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.35966387391090393,0.5902612805366516,0.3966386616230011,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3193277418613434,0.5902612805366516,0.3495798408985138,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.2722689211368561,0.5902612805366516,0.3126050531864166,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5902612805366516},{"x":0.267226904630661,"y":0.5902612805366516},{"x":0.267226904630661,"y":0.6068883538246155},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.5902612805366516,0.267226904630661,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.21176470816135406,0.5902612805366516,0.2571428716182709,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20000000298023224,0.5902612805366516,0.2050420194864273,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6270784139633179},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.75126051902771,0.6152018904685974,0.7983193397521973,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7193277478218079,0.6152018904685974,0.7445378303527832,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6840336322784424,0.6152018904685974,0.7126050591468811,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.6152018904685974,0.6823529601097107,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6655462384223938,0.6152018904685974,0.6739495992660522,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6152018904685974},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.658823549747467,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.6134454011917114,0.6152018904685974,0.658823549747467,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6000000238418579,0.6152018904685974,0.6084033846855164,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6270784139633179},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.6152018904685974,0.5932773351669312,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6152018904685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.5361344814300537,0.6152018904685974,0.578151285648346,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6152018904685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.6152018904685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.6152018904685974,0.529411792755127,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.48235294222831726,0.6152018904685974,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4453781545162201,0.6152018904685974,0.4773109257221222,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.4252100884914398,0.6152018904685974,0.43865546584129333,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.3983193337917328,0.6152018904685974,0.41848739981651306,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6270784139633179},{"x":0.364705890417099,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.364705890417099,0.6152018904685974,0.3932773172855377,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6270784139633179},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6152018904685974,0.3630252182483673,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6270784139633179},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.30924370884895325,0.6152018904685974,0.3529411852359772,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2537815272808075,0.6152018904685974,0.3025210201740265,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.20000000298023224,0.6152018904685974,0.24873949587345123,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.5832612805366516,0.8033193397521973,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7865546345710754,0.6377671957015991,0.7983193397521973,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.7378151416778564,0.6377671957015991,0.7815126180648804,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.6907563209533691,0.6377671957015991,0.7310924530029297,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6621848940849304,0.6377671957015991,0.6840336322784424,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6168067455291748,0.6377671957015991,0.6554622054100037,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6377671957015991},{"x":0.610084056854248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.610084056854248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5899159908294678,0.6377671957015991,0.610084056854248,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5546218752861023,0.6377671957015991,0.5848739743232727,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5394958257675171,0.6377671957015991,0.5495798587799072,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991},{"x":0.534453809261322,"y":0.6377671957015991},{"x":0.534453809261322,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5226891040802002,0.6377671957015991,0.534453809261322,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.4941176474094391,0.6377671957015991,0.5159664154052734,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.4453781545162201,0.6377671957015991,0.48739495873451233,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.4268907606601715,0.6377671957015991,0.43865546584129333,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6508313417434692},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.38823530077934265,0.6377671957015991,0.42184874415397644,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6508313417434692},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.33781513571739197,0.6377671957015991,0.3815126121044159,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3042016923427582,0.6377671957015991,0.3361344635486603,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.2521008551120758,0.6377671957015991,0.2991596758365631,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.20000000298023224,0.6377671957015991,0.24537815153598785,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6508313417434692},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19500000298023223,0.6307671957015991,0.8033193397521973,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7983193397521973,"y":0.673396646976471},{"x":0.7815126180648804,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7815126180648804,0.6615201830863953,0.7983193397521973,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7798319458961487,"y":0.673396646976471},{"x":0.7529411911964417,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.7546218633651733,0.6603325605392456,0.7798319458961487,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6603325605392456,0.7495798468589783,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7983193397521973,"y":0.673396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7412185025215149,0.6533325605392456,0.8033193397521973,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6959620118141174},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.33949580788612366,0.6959620118141174,0.38991597294807434,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7078384757041931},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.29243698716163635,0.6959620118141174,0.3344537913799286,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.24201680719852448,0.6971496343612671,0.2873949706554413,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.20000000298023224,0.6971496343612671,0.2369747906923294,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6971496343612671},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19500000298023223,0.6901496343612671,0.39491597294807435,0.7148384757041931],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/EWXCYoeGQmbBIdej-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/nhemNfmznZDzdlLW.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/FbsySXyvQAlBRVMs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/BvLDpVPUMqECwdzJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/FQIaxibFYmRzenvC.jpg","blurred":"/storage/books/e1f5696b097abffd/pages/PYIfsyjBccVwpxgF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0001990312697485337,0.9986470588034942,0.999266684939346]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.17458432912826538,0.7932773232460022,0.1923990547657013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7227311086654663,0.16758432912826537,0.7982773232460022,0.1993990547657013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.75126051902771,0.2125890702009201,0.7697479128837585,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7361344695091248,0.2125890702009201,0.7445378303527832,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.702521026134491,0.2125890702009201,0.7310924530029297,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6689075827598572,0.2125890702009201,0.6957983374595642,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6302521228790283,0.2125890702009201,0.6621848940849304,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.610084056854248,0.2125890702009201,0.6235294342041016,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22684085369110107},{"x":0.605042040348053,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.2125890702009201,0.6067227125167847,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارادکس","boundary":[0.5478991866111755,0.2125890702009201,0.5983193516731262,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22684085369110107},{"x":0.507563054561615,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.507563054561615,0.2125890702009201,0.5445378422737122,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5008403658866882,0.2125890702009201,0.5042017102241516,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.45546218752861023,0.2125890702009201,0.4957983195781708,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2125890702009201},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2125890702009201},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22684085369110107},{"x":0.413445383310318,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.413445383310318,0.2125890702009201,0.44873949885368347,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4084033668041229,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3848739564418793,0.2125890702009201,0.4084033668041229,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.3529411852359772,0.2125890702009201,0.3798319399356842,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2125890702009201},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2125890702009201},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3310924470424652,0.2125890702009201,0.34285715222358704,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.2125890702009201},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2125890702009201},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2974790036678314,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاثیر","boundary":[0.2974790036678314,0.2125890702009201,0.32605043053627014,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2125890702009201},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2125890702009201},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22684085369110107},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.26050421595573425,0.2125890702009201,0.29411765933036804,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2125890702009201},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2125890702009201},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2386554628610611,0.2125890702009201,0.25882354378700256,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22684085369110107},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.20336134731769562,0.2125890702009201,0.2369747906923294,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.23159144818782806},{"x":0.800000011920929,"y":0.23159144818782806},{"x":0.800000011920929,"y":0.244655579328537},{"x":0.7764706015586853,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7764706015586853,0.23159144818782806,0.800000011920929,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.244655579328537},{"x":0.7697479128837585,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7697479128837585,0.23159144818782806,0.7731092572212219,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.7226890921592712,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوستان","boundary":[0.7226890921592712,0.23159144818782806,0.7613445520401001,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.244655579328537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.6890756487846375,0.23159144818782806,0.7159664034843445,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.244655579328537},{"x":0.6722689270973206,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.23159144818782806,0.6823529601097107,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.6201680898666382,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6201680898666382,0.23159144818782806,0.6655462384223938,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.244655579328537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروداکتیویتی","boundary":[0.5462185144424438,0.23159144818782806,0.6134454011917114,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.244655579328537},{"x":0.534453809261322,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.534453809261322,0.23159144818782806,0.5394958257675171,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.244655579328537},{"x":0.4453781545162201,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Productivity","boundary":[0.4453781545162201,0.23159144818782806,0.5310924649238586,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.244655579328537},{"x":0.440336138010025,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.440336138010025,0.23159144818782806,0.4453781545162201,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43529412150382996,"y":0.244655579328537},{"x":0.3949579894542694,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.3949579894542694,0.23159144818782806,0.43529412150382996,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.244655579328537},{"x":0.35798320174217224,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.35798320174217224,0.23159144818782806,0.38823530077934265,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.33781513571739197,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33781513571739197,0.23159144818782806,0.3512605130672455,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.244655579328537},{"x":0.31596639752388,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.31596639752388,0.23159144818782806,0.3310924470424652,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23159144818782806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.23159144818782806},{"x":0.30924370884895325,"y":0.244655579328537},{"x":0.2571428716182709,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاحاتی","boundary":[0.2571428716182709,0.23159144818782806,0.30924370884895325,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.244655579328537},{"x":0.2386554628610611,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2386554628610611,0.23159144818782806,0.2504201829433441,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.20000000298023224,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.20000000298023224,0.23159144818782806,0.23361344635486603,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.25059381127357483},{"x":0.800000011920929,"y":0.25059381127357483},{"x":0.800000011920929,"y":0.264845609664917},{"x":0.7697479128837585,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7697479128837585,0.25059381127357483,0.800000011920929,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.264845609664917},{"x":0.7210084199905396,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7210084199905396,0.25059381127357483,0.7663865685462952,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.264845609664917},{"x":0.6773109436035156,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6773109436035156,0.25059381127357483,0.7176470756530762,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.264845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعمل","boundary":[0.6436975002288818,0.25059381127357483,0.6705882549285889,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.264845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آورم","boundary":[0.6168067455291748,0.25059381127357483,0.6369748115539551,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.25059381127357483},{"x":0.610084056854248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.610084056854248,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6033613681793213,0.25059381127357483,0.610084056854248,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.264845609664917},{"x":0.5815126299858093,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.5815126299858093,0.25059381127357483,0.6000000238418579,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.264845609664917},{"x":0.5647059082984924,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.5647059082984924,0.25059381127357483,0.5815126299858093,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.264845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5394958257675171,0.25059381127357483,0.5579832196235657,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.264845609664917},{"x":0.5327731370925903,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.25059381127357483,0.5361344814300537,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.264845609664917},{"x":0.5126050710678101,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5126050710678101,0.25059381127357483,0.5277311205863953,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5058823823928833,"y":0.264845609664917},{"x":0.4924369752407074,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4924369752407074,0.25059381127357483,0.5058823823928833,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48571428656578064,"y":0.264845609664917},{"x":0.48067227005958557,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48067227005958557,0.25059381127357483,0.48571428656578064,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4739495813846588,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4739495813846588,"y":0.264845609664917},{"x":0.43865546584129333,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتیاق","boundary":[0.43865546584129333,0.25059381127357483,0.4739495813846588,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.264845609664917},{"x":0.4000000059604645,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.4000000059604645,0.25059381127357483,0.43361344933509827,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3949579894542694,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3949579894542694,"y":0.264845609664917},{"x":0.3613445460796356,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.3613445460796356,0.25059381127357483,0.3949579894542694,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.25059381127357483},{"x":0.35462185740470886,"y":0.25059381127357483},{"x":0.35462185740470886,"y":0.264845609664917},{"x":0.32436975836753845,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.32436975836753845,0.25059381127357483,0.35462185740470886,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.264845609664917},{"x":0.31092438101768494,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31092438101768494,0.25059381127357483,0.3193277418613434,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.25059381127357483},{"x":0.30588236451148987,"y":0.25059381127357483},{"x":0.30588236451148987,"y":0.264845609664917},{"x":0.267226904630661,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیرفتم","boundary":[0.267226904630661,0.25059381127357483,0.30588236451148987,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2655462324619293,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2655462324619293,"y":0.264845609664917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.25059381127357483,0.2655462324619293,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2125890702009201},{"x":0.800000011920929,"y":0.2125890702009201},{"x":0.800000011920929,"y":0.264845609664917},{"x":0.20000000298023224,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.2055890702009201,0.805000011920929,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3277909755706787},{"x":0.800000011920929,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7983193397521973,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.7714285850524902,0.3277909755706787,0.7983193397521973,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.75126051902771,0.3277909755706787,0.7630252242088318,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهها","boundary":[0.7176470756530762,0.3254156708717346,0.7445378303527832,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346},{"x":0.800000011920929,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7983193397521973,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7126470756530762,0.3184156708717346,0.8033193397521973,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7630252242088318,0.28147268295288086,0.7697479128837585,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7378151416778564,0.28147268295288086,0.7596638798713684,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7126050591468811,0.28147268295288086,0.7277311086654663,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6739495992660522,0.28147268295288086,0.7058823704719543,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6605042219161987,0.28147268295288086,0.6655462384223938,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.28147268295288086,0.6621848940849304,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامی","boundary":[0.6268907785415649,0.28147268295288086,0.6504201889038086,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6084033846855164,0.28147268295288086,0.6201680898666382,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5932773351669312,0.28147268295288086,0.6016806960105896,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5647059082984924,0.28147268295288086,0.5882353186607361,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2992874085903168},{"x":0.529411792755127,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.529411792755127,0.28147268295288086,0.5579832196235657,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5126050710678101,0.28147268295288086,0.5210084319114685,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5058823823928833,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48403361439704895,0.28147268295288086,0.5058823823928833,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4588235318660736,0.28147268295288086,0.4773109257221222,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.4268907606601715,0.28147268295288086,0.45378151535987854,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2992874085903168},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.41680672764778137,0.28147268295288086,0.4252100884914398,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.28147268295288086,0.4151260554790497,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28147268295288086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28147268295288086},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.28147268295288086,0.40504202246665955,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3613445460796356,0.28147268295288086,0.38823530077934265,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2992874085903168},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۷","boundary":[0.32436975836753845,0.28147268295288086,0.35462185740470886,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3176470696926117,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.2806722819805145,0.28147268295288086,0.3176470696926117,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.28147268295288086},{"x":0.27394959330558777,"y":0.28147268295288086},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2537815272808075,0.28147268295288086,0.27394959330558777,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.28147268295288086,0.2521008551120758,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2992874085903168},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرغم","boundary":[0.20000000298023224,0.28147268295288086,0.24369747936725616,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.7731092572212219,0.3052256405353546,0.7983193397521973,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7596638798713684,0.3052256405353546,0.7663865685462952,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7411764860153198,0.3052256405353546,0.7529411911964417,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3206650912761688},{"x":0.707563042640686,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.707563042640686,0.3052256405353546,0.7344537973403931,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.6655462384223938,0.3052256405353546,0.7008403539657593,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3052256405353546},{"x":0.658823549747467,"y":0.3052256405353546},{"x":0.658823549747467,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6067227125167847,0.3052256405353546,0.658823549747467,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5630252361297607,0.3052256405353546,0.6000000238418579,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3052256405353546},{"x":0.556302547454834,"y":0.3052256405353546},{"x":0.556302547454834,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.3052256405353546,0.556302547454834,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5058823823928833,0.3052256405353546,0.5445378422737122,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.4588235318660736,0.3052256405353546,0.5008403658866882,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3052256405353546},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3052256405353546},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3206650912761688},{"x":0.413445383310318,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.413445383310318,0.3052256405353546,0.45378151535987854,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3052256405353546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3052256405353546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3983193337917328,0.3052256405353546,0.40672269463539124,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3052256405353546},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.37142857909202576,0.3052256405353546,0.39159664511680603,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.3445378243923187,0.3052256405353546,0.3663865625858307,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3310924470424652,0.3052256405353546,0.3445378243923187,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.3052256405353546,0.3294117748737335,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3025210201740265,0.3052256405353546,0.3193277418613434,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3206650912761688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.26386556029319763,0.3052256405353546,0.2974790036678314,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24537815153598785,0.3052256405353546,0.2571428716182709,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3206650912761688},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.20000000298023224,0.3052256405353546,0.2386554628610611,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.3254156708717346,0.7109243869781494,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6823529601097107,0.3254156708717346,0.6974790096282959,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.3254156708717346,0.6739495992660522,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6184874176979065,0.32660332322120667,0.6453781723976135,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سرهم","boundary":[0.5798319578170776,0.3277909755706787,0.6117647290229797,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5731092691421509,0.32897862792015076,0.5747899413108826,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3444180488586426},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19500000298023223,0.27447268295288085,0.8033193397521973,0.3514180488586426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5445378422737122,0.3277909755706787,0.5747899413108826,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.3277909755706787,0.5445378422737122,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3277909755706787},{"x":0.534453809261322,"y":0.3277909755706787},{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5008403658866882,0.3277909755706787,0.534453809261322,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4756302535533905,0.3277909755706787,0.4941176474094391,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3277909755706787},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.462184876203537,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.462184876203537,0.3277909755706787,0.46890756487846375,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4302521049976349,0.3277909755706787,0.45546218752861023,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4000000059604645,0.3277909755706787,0.4252100884914398,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38655462861061096,0.3277909755706787,0.3949579894542694,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3613445460796356,0.3277909755706787,0.3798319399356842,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.3344537913799286,0.3277909755706787,0.35462185740470886,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3277909755706787},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3277909755706787},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.3042016923427582,0.3277909755706787,0.32773110270500183,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3396674692630768},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.27394959330558777,0.3277909755706787,0.2974790036678314,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2369747906923294,0.3277909755706787,0.2655462324619293,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3277909755706787,0.2369747906923294,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3396674692630768},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.20000000298023224,0.3277909755706787,0.22689075767993927,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7983193397521973,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرغم","boundary":[0.7613445520401001,0.34679335355758667,0.7983193397521973,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7226890921592712,0.34679335355758667,0.7546218633651733,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6907563209533691,0.34679335355758667,0.7159664034843445,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6571428775787354,0.34679335355758667,0.6840336322784424,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.34679335355758667,0.6504201889038086,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.5815126299858093,0.34679335355758667,0.6352941393852234,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.5596638917922974,0.34679335355758667,0.5747899413108826,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5428571701049805,0.34679335355758667,0.5529412031173706,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3598574697971344},{"x":0.507563054561615,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.507563054561615,0.34679335355758667,0.5378151535987854,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3598574697971344},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزها","boundary":[0.47058823704719543,0.34679335355758667,0.5008403658866882,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3598574697971344},{"x":0.440336138010025,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.440336138010025,0.34679335355758667,0.46554622054100037,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3598574697971344},{"x":0.413445383310318,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.413445383310318,0.34679335355758667,0.43529412150382996,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3848739564418793,0.34679335355758667,0.40672269463539124,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3680672347545624,0.34679335355758667,0.3781512677669525,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3598574697971344},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.34679335355758667,0.3630252182483673,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.3142857253551483,0.34679335355758667,0.3529411852359772,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.34679335355758667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34679335355758667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3598574697971344},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مداوم","boundary":[0.27394959330558777,0.34679335355758667,0.30756303668022156,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.34679335355758667},{"x":0.267226904630661,"y":0.34679335355758667},{"x":0.267226904630661,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2554621994495392,0.34679335355758667,0.267226904630661,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.34679335355758667,0.2521008551120758,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3598574697971344},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصدیق","boundary":[0.20000000298023224,0.34679335355758667,0.24537815153598785,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.36579573154449463},{"x":0.800000011920929,"y":0.36579573154449463},{"x":0.800000011920929,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7865546345710754,0.36579573154449463,0.800000011920929,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7815126180648804,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.7630252242088318,0.36579573154449463,0.7815126180648804,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7411764860153198,0.36579573154449463,0.7529411911964417,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7092437148094177,0.36579573154449463,0.7344537973403931,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.36579573154449463},{"x":0.702521026134491,"y":0.36579573154449463},{"x":0.702521026134491,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6789916157722473,0.36579573154449463,0.702521026134491,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قدری","boundary":[0.6436975002288818,0.36579573154449463,0.6722689270973206,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روزآمد","boundary":[0.6033613681793213,0.36579573154449463,0.6369748115539551,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5680672526359558,0.36579573154449463,0.5983193516731262,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.36579573154449463},{"x":0.561344563961029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.561344563961029,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.36579573154449463,0.561344563961029,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.5210084319114685,0.36579573154449463,0.5512605309486389,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4907563030719757,0.36579573154449463,0.5142857432365417,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4739495813846588,0.36579573154449463,0.48403361439704895,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیدمان","boundary":[0.4285714328289032,0.36579573154449463,0.46722689270973206,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.36579573154449463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36579573154449463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3949579894542694,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3949579894542694,0.36579573154449463,0.42184874415397644,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.36579573154449463},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.3764705955982208,0.36579573154449463,0.38823530077934265,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.36579573154449463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36579573154449463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38123515248298645},{"x":0.33781513571739197,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.33781513571739197,0.36579573154449463,0.36974790692329407,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3310924470424652,"y":0.38123515248298645},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30924370884895325,0.36579573154449463,0.3310924470424652,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.36579573154449463},{"x":0.30756303668022156,"y":0.36579573154449463},{"x":0.30756303668022156,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3042016923427582,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.36579573154449463,0.30756303668022156,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3277909755706787},{"x":0.800000011920929,"y":0.3277909755706787},{"x":0.800000011920929,"y":0.38123515248298645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.3207909755706787,0.805000011920929,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهمین","boundary":[0.7378151416778564,0.39904987812042236,0.7697479128837585,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.7058823704719543,0.39904987812042236,0.7310924530029297,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008403539657593,0.39904987812042236,0.7058823704719543,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6672269105911255,0.39904987812042236,0.6941176652908325,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.39904987812042236},{"x":0.658823549747467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.658823549747467,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.39904987812042236,0.658823549747467,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6201680898666382,0.39904987812042236,0.6470588445663452,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.39904987812042236,0.6134454011917114,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.39904987812042236},{"x":0.583193302154541,"y":0.39904987812042236},{"x":0.583193302154541,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5546218752861023,0.39904987812042236,0.583193302154541,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5260504484176636,0.39904987812042236,0.5478991866111755,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5126050710678101,0.39904987812042236,0.5193277597427368,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.4722689092159271,0.39904987812042236,0.5058823823928833,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.39904987812042236,0.46554622054100037,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.4302521049976349,0.39904987812042236,0.45378151535987854,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.39904987812042236},{"x":0.42352941632270813,"y":0.39904987812042236},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4133016765117645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.40504202246665955,0.39904987812042236,0.42352941632270813,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3983193337917328,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4133016765117645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.38991597294807434,0.39904987812042236,0.3983193337917328,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.39904987812042236,0.3831932842731476,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3978622257709503},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3978622257709503},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4133016765117645},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.34285715222358704,0.3978622257709503,0.37142857909202576,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3978622257709503},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3978622257709503},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3126050531864166,0.3978622257709503,0.33781513571739197,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3008403480052948,0.3978622257709503,0.30588236451148987,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3978622257709503},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3978622257709503},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4133016765117645},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.25882354378700256,0.3978622257709503,0.29411765933036804,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4133016765117645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازنویسی","boundary":[0.20000000298023224,0.3978622257709503,0.2537815272808075,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.42161521315574646},{"x":0.800000011920929,"y":0.42161521315574646},{"x":0.800000011920929,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7747899293899536,0.42161521315574646,0.800000011920929,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.7596638798713684,0.42161521315574646,0.7680672407150269,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43349167704582214},{"x":0.756302535533905,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.42161521315574646,0.7579832077026367,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7042016983032227,0.42161521315574646,0.7495798468589783,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6873949766159058,0.42161521315574646,0.6974790096282959,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42161521315574646},{"x":0.680672287940979,"y":0.42161521315574646},{"x":0.680672287940979,"y":0.43349167704582214},{"x":0.653781533241272,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.653781533241272,0.42161521315574646,0.680672287940979,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6218487620353699,0.42161521315574646,0.6470588445663452,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6084033846855164,0.42161521315574646,0.6151260733604431,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.5731092691421509,0.42161521315574646,0.6016806960105896,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5428571701049805,0.42161521315574646,0.5663865804672241,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5310924649238586,0.42161521315574646,0.5411764979362488,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.42161521315574646},{"x":0.529411792755127,"y":0.42161521315574646},{"x":0.529411792755127,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5277311205863953,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.42161521315574646,0.529411792755127,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5025210380554199,0.42161521315574646,0.5210084319114685,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.46890756487846375,0.42161521315574646,0.4957983195781708,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42161521315574646},{"x":0.462184876203537,"y":0.42161521315574646},{"x":0.462184876203537,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45210084319114685,0.42161521315574646,0.462184876203537,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.4285714328289032,0.42161521315574646,0.4470588266849518,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.42161521315574646},{"x":0.42352941632270813,"y":0.42161521315574646},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43349167704582214},{"x":0.37478992342948914,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.37478992342948914,0.42161521315574646,0.42352941632270813,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43349167704582214},{"x":0.34285715222358704,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.34285715222358704,0.42161521315574646,0.3680672347545624,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3361344635486603,"y":0.43349167704582214},{"x":0.30588236451148987,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.30588236451148987,0.42161521315574646,0.3361344635486603,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3008403480052948,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29579833149909973,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.42161521315574646,0.3008403480052948,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.42161521315574646},{"x":0.289075642824173,"y":0.42161521315574646},{"x":0.289075642824173,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.2521008551120758,0.42161521315574646,0.289075642824173,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23529411852359772,0.42161521315574646,0.24537815153598785,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43349167704582214},{"x":0.20000000298023224,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.20000000298023224,0.42161521315574646,0.22857142984867096,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7983193397521973,"y":0.45961993932724},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.7529411911964417,0.4418052136898041,0.7983193397521973,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45961993932724},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7378151416778564,0.4418052136898041,0.7445378303527832,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45961993932724},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.7092437148094177,0.4418052136898041,0.7378151416778564,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6991596817970276,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.6722689270973206,0.4418052136898041,0.6941176652908325,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45961993932724},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.6336134672164917,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45961993932724},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6168067455291748,0.4418052136898041,0.6302521228790283,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45961993932724},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.4418052136898041,0.6117647290229797,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45961993932724},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5680672526359558,0.4418052136898041,0.6016806960105896,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041},{"x":0.561344563961029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.561344563961029,"y":0.45961993932724},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5445378422737122,0.4418052136898041,0.561344563961029,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45961993932724},{"x":0.529411792755127,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.529411792755127,0.4418052136898041,0.5378151535987854,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45961993932724},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلومات","boundary":[0.4789915978908539,0.4418052136898041,0.5226891040802002,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.44873949885368347,0.4418052136898041,0.4722689092159271,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45961993932724},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.42184874415397644,0.4418052136898041,0.4436974823474884,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45961993932724},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45961993932724}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4418052136898041,0.4252100884914398,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45961993932724},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40336135029792786,0.4418052136898041,0.4151260554790497,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45961993932724},{"x":0.3764705955982208,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عوض","boundary":[0.3764705955982208,0.4418052136898041,0.3983193337917328,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45961993932724},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.4418052136898041,0.3663865625858307,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45961993932724},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.3344537913799286,0.4418052136898041,0.35630252957344055,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4418052136898041},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4418052136898041},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45961993932724},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"نيز","boundary":[0.3142857253551483,0.4418052136898041,0.32773110270500183,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30756303668022156,"y":0.45961993932724},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.2840336263179779,0.4418052136898041,0.30756303668022156,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27731093764305115,"y":0.45961993932724},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2504201829433441,0.4418052136898041,0.27731093764305115,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45961993932724},{"x":0.20000000298023224,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.20000000298023224,0.4418052136898041,0.24369747936725616,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7983193397521973,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7915966510772705,0.46318289637565613,0.7983193397521973,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.756302535533905,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.756302535533905,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7411764860153198,0.46318289637565613,0.75126051902771,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7109243869781494,0.46318289637565613,0.7361344695091248,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.46318289637565613,0.7042016983032227,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6655462384223938,0.46318289637565613,0.6941176652908325,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.46318289637565613,0.6605042219161987,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمایل","boundary":[0.6134454011917114,0.46318289637565613,0.6487395167350769,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.46318289637565613,0.6084033846855164,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5798319578170776,0.46318289637565613,0.5966386795043945,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.534453809261322,0.46318289637565613,0.5731092691421509,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.46318289637565613,0.5277311205863953,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4774346649646759},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.49915966391563416,0.46318289637565613,0.5126050710678101,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشیده","boundary":[0.45210084319114685,0.46318289637565613,0.4924369752407074,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4774346649646759},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42352941632270813,0.46318289637565613,0.4453781545162201,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46318289637565613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46318289637565613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4774346649646759},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.46318289637565613,0.42184874415397644,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.800000011920929,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.3908622257709503,0.8033193397521973,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7647058963775635,0.49406176805496216,0.7697479128837585,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.7327731251716614,0.49406176805496216,0.7579832077026367,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"يقينا","boundary":[0.702521026134491,0.49406176805496216,0.7243697643280029,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.49406176805496216,0.6974790096282959,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819},{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.658823549747467,0.49406176805496216,0.6840336322784424,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6235294342041016,0.49406176805496216,0.6521008610725403,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5932773351669312,0.49406176805496216,0.6168067455291748,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5579832196235657,0.49406176805496216,0.5882353186607361,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5092437267303467,0.49406176805496216,0.5546218752861023,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5083135366439819},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.46554622054100037,0.49406176805496216,0.5042017102241516,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4571428596973419,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.4420168101787567,0.49406176805496216,0.4571428596973419,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.42352941632270813,0.49406176805496216,0.43529412150382996,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.49406176805496216},{"x":0.41680672764778137,"y":0.49406176805496216},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.4100840389728546,0.49406176805496216,0.41680672764778137,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3949579894542694,0.49406176805496216,0.40336135029792786,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.49406176805496216},{"x":0.38823530077934265,"y":0.49406176805496216},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.36974790692329407,0.49406176805496216,0.38823530077934265,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3630252182483673,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.32605043053627014,0.49406176805496216,0.3630252182483673,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3193277418613434,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5083135366439819},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.31092438101768494,0.49406176805496216,0.3193277418613434,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.30924370884895325,"y":0.49406176805496216},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.49406176805496216,0.30924370884895325,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.2823529541492462,0.49406176805496216,0.3008403480052948,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.49406176805496216},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49406176805496216},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26386556029319763,0.49406176805496216,0.27563026547431946,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.25882354378700256,"y":0.49406176805496216},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.22857142984867096,0.49406176805496216,0.25882354378700256,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5083135366439819},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.20000000298023224,0.49406176805496216,0.2235294133424759,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7613445520401001,0.5154394507408142,0.7983193397521973,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7142857313156128,0.5154394507408142,0.7546218633651733,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.6840336322784424,0.5154394507408142,0.707563042640686,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.6605042219161987,0.5154394507408142,0.6773109436035156,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.653781533241272,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.5154394507408142,0.653781533241272,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6134454011917114,0.5154394507408142,0.6420168280601501,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.5154394507408142,0.6067227125167847,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5596638917922974,0.5154394507408142,0.5949580073356628,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5126050710678101,0.5154394507408142,0.5529412031173706,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.46722689270973206,0.5154394507408142,0.5058823823928833,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.43697479367256165,0.5154394507408142,0.4605042040348053,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اخص","boundary":[0.4100840389728546,0.5154394507408142,0.4302521049976349,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3983193337917328,0.5154394507408142,0.40168067812919617,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5154394507408142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.3613445460796356,0.5154394507408142,0.39159664511680603,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5154394507408142},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5154394507408142},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگاه","boundary":[0.3294117748737335,0.5154394507408142,0.35462185740470886,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5320665240287781},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.30924370884895325,0.5154394507408142,0.3310924470424652,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.5154394507408142,0.3042016923427582,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5154394507408142},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5154394507408142},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.2655462324619293,0.5154394507408142,0.29411765933036804,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.22857142984867096,0.5154394507408142,0.25882354378700256,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5320665240287781},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.20000000298023224,0.5154394507408142,0.2218487411737442,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"smart","boundary":[0.7596638798713684,0.5380047559738159,0.7983193397521973,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7445378303527832,0.5380047559738159,0.7529411911964417,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7344537973403931,0.5380047559738159,0.7378151416778564,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوشمندتر","boundary":[0.680672287940979,0.5380047559738159,0.7310924530029297,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.5380047559738159,0.6739495992660522,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.6336134672164917,0.5380047559738159,0.658823549747467,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.5380047559738159,0.6268907785415649,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5498812198638916},{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.583193302154541,0.5380047559738159,0.6134454011917114,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.578151285648346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.578151285648346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.5380047559738159,0.578151285648346,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5498812198638916},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"SMART","boundary":[0.48571428656578064,0.5380047559738159,0.5478991866111755,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46890756487846375,0.5380047559738159,0.4789915978908539,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4453781545162201,0.5380047559738159,0.462184876203537,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۴","boundary":[0.4252100884914398,0.5380047559738159,0.43865546584129333,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5380047559738159},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5380047559738159},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3949579894542694,0.5380047559738159,0.41848739981651306,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38655462861061096,0.5380047559738159,0.39159664511680603,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.35966387391090393,0.5380047559738159,0.3815126121044159,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3462184965610504,0.5380047559738159,0.3529411852359772,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5380047559738159},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5380047559738159},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5498812198638916},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"!","boundary":[0.34117648005485535,0.5380047559738159,0.34285715222358704,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.3042016923427582,0.5380047559738159,0.3361344635486603,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.2823529541492462,0.5380047559738159,0.2974790036678314,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5380047559738159},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5380047559738159},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5498812198638916},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.26218488812446594,0.5380047559738159,0.27563026547431946,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23361344635486603,0.5380047559738159,0.2554621994495392,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5498812198638916},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.20000000298023224,0.5380047559738159,0.22689075767993927,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.800000011920929,"y":0.5558194518089294},{"x":0.800000011920929,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7848739624023438,0.5558194518089294,0.800000011920929,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7630252242088318,0.5558194518089294,0.7798319458961487,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7478991746902466,0.5558194518089294,0.7546218633651733,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.7176470756530762,0.5558194518089294,0.7478991746902466,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7058823704719543,0.5558194518089294,0.7109243869781494,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6941176652908325,0.5558194518089294,0.7008403539657593,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.5558194518089294,0.6873949766159058,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6453781723976135,0.5558194518089294,0.6705882549285889,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6218487620353699,0.5558194518089294,0.6386554837226868,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5747899413108826,0.5558194518089294,0.6151260733604431,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5495798587799072,0.5558194518089294,0.5680672526359558,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5142857432365417,0.5558194518089294,0.5445378422737122,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.46554622054100037,0.5558194518089294,0.5109243988990784,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5558194518089294},{"x":0.462184876203537,"y":0.5558194518089294},{"x":0.462184876203537,"y":0.5712589025497437},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.42016807198524475,0.5558194518089294,0.462184876203537,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5712589025497437},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعبیه","boundary":[0.38991597294807434,0.5558194518089294,0.4151260554790497,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5712589025497437},{"x":0.364705890417099,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.364705890417099,0.5558194518089294,0.3848739564418793,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5558194518089294},{"x":0.364705890417099,"y":0.5558194518089294},{"x":0.364705890417099,"y":0.5712589025497437},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.5558194518089294,0.364705890417099,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5558194518089294},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5558194518089294},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5712589025497437},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.32436975836753845,0.5558194518089294,0.35462185740470886,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.30588236451148987,0.5558194518089294,0.3193277418613434,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدوارم","boundary":[0.2571428716182709,0.5558194518089294,0.2991596758365631,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2201680690050125,0.5558194518089294,0.2521008551120758,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.2050420194864273,0.5558194518089294,0.21344538033008575,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5558194518089294},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5558194518089294},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5712589025497437},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20000000298023224,0.5558194518089294,0.20336134731769562,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7983193397521973,"y":0.589073657989502},{"x":0.7764706015586853,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7764706015586853,0.5771971344947815,0.7983193397521973,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7697479128837585,"y":0.589073657989502},{"x":0.7327731251716614,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7327731251716614,0.5771971344947815,0.7697479128837585,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7277311086654663,"y":0.589073657989502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7176470756530762,0.5771971344947815,0.7277311086654663,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox&q