1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
  4. کنترل، بودجه بندی و مدیریت عملکرد
  5. کتاب مبانی سنجش عملکرد

مبانی سنجش عملکرد


نویسنده : جری ال هاربر

مترجم : محمدحسین بیرامی


درباره کتاب مبانی سنجش عملکرد

بنگاههای کوچک و بزرگ و موسسات دولتی و عمومی بسیاری در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های متفاوت استراتژیک و عملیاتی برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. آنچه که بنگاههای موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز می کند،نه تدوین برنامه های خوب،بلکه پیاده سازی خوب آن برنامه هاست. در تمام سطوح، اجرای برنامه های متکی به افراد و عملکرد آنهاست. بنابراین یگانه راه کسب اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها سنجش عملکرد افرادی است که وظایف گوناگون را در قالب اجرای برنامه ها به عهده دارند، تابتوان با ارایه بازخورد مناسب آنها را در اجرای بهتر وظایف یاری کرد.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۱۲۰
شابک
978-964-8896-78-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19