ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله

توضیحات

این کتاب به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی سازه و نیز مهندسین سازه شاغل که درگیر طراحی و ساخت سازه های ساختمانی هستند تهیه شده است. همچنین قسمتهایی از کتاب برای آرشیتکتها جالب توجه است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796235","title":"ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e34631bfdf819b48/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e34631bfdf819b48/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e34631bfdf819b48/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e34631bfdf819b48/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e34631bfdf819b48/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e34631bfdf819b48/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e34631bfdf819b48/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e34631bfdf819b48/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e34631bfdf819b48/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e34631bfdf819b48/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978137413741374","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی سازه و نیز مهندسین سازه شاغل که درگیر طراحی و ساخت سازه های ساختمانی هستند تهیه شده است. همچنین قسمتهایی از کتاب برای آرشیتکتها جالب توجه است."],"pages_count":"398","keywords":"null","token":"e34631bfdf819b48","created_at":"2020-11-02 11:02:34","updated_at":"2022-04-10 15:29:57","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2020-11-02 14:14:55","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1918259","title":"دکتر واکابایاشی مینورو","firstname":"دکتر واکابایاشی","lastname":"مینورو","token":"ff433252554d4829","created_at":"2020-07-13 14:44:53","updated_at":"2020-07-13 14:44:53","role":"writer"},{"id":"1918260","title":"دکتر محمد مهدی سعادتپور","firstname":"دکتر محمد مهدی","lastname":"سعادتپور","token":"6e8c70d772a12572","created_at":"2020-07-13 14:45:04","updated_at":"2020-07-13 14:45:04","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918259","title":"دکتر واکابایاشی مینورو","firstname":"دکتر واکابایاشی","lastname":"مینورو","token":"ff433252554d4829","created_at":"2020-07-13 14:44:53","updated_at":"2020-07-13 14:44:53","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918260","title":"دکتر محمد مهدی سعادتپور","firstname":"دکتر محمد مهدی","lastname":"سعادتپور","token":"6e8c70d772a12572","created_at":"2020-07-13 14:45:04","updated_at":"2020-07-13 14:45:04","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784915","file":"5f9fb612973e00.85235830.pdf","book_id":"3796235","toc":null,"created_at":"2020-11-02 11:02:35","updated_at":"2022-04-10 15:30:05","process_started_at":"2020-11-02 11:02:38","process_done_at":"2020-11-02 11:02:48","process_failed_at":null,"pages_count":"398","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dda17692a3c7f48af13cdc5446c7fe64bd2780ca4ea764c877f6bb63b86863c21a40c3c480755cb69d641ad745285f6115039e211cb25dfe34705159c4d2e87d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۸"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","manager":"دکتر بهرام شریف نبی","shaba":"IR860100004001071803022757","bank_name":"مرکزی","description":"شناسه پرداخت 31907186115400000000000000523","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"29b567d11fde731d","slug":"iut","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","email":"nashr_sale@of.iut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"09138104164","token":"93894829652f845d","oauth_provider":null,"address":"دانشگاه صنعتی اصفهان","postal_code":"8415683111","invite_code":"wb22cc","inviter_id":null,"change_password_at":"2020-08-19 07:58:56","created_at":"2020-06-06 14:58:18","updated_at":"2020-08-19 07:59:57","bazaar_credit":0,"description":"nashr_sale@of.iut.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}},"study_subjects":[{"id":"22273","title":"زلزله شناسی","token":"086612fcf190eb8d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1918","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"fce7c420ceff18b4","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-02-14 13:21:39","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22276","title":"زلزله شناسی","token":"6eb132c28888dadd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1921","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"92ba453348bab7e5","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"22279","title":"زلزله شناسی 1","token":"9f9ebd90e05f72bd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26227","title":"طراحی شهری در مناطق زلزله خیز ","token":"fc94908d753249d0","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:39:25","updated_at":"2021-12-23 01:59:34","study_fields":[{"id":"79","title":"طراحی شهری","degree_id":"10","token":"2c74d328468e04b4","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 01:59:34","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"33328","title":"مبانی مهندسی زلزله در معماری","token":"52639d6ca37b7005","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:14","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1684","title":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک","degree_id":"10","token":"45db36df00aa3222","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-12-23 01:53:32","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"37363","title":"مهنسی زلزله","token":"01efd963c1c37137","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:56:57","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"ساختمان-های-مقاوم-در-مقابل-زلزله","urlify":"ساختمان-های-مقاوم-در-مقابل-زلزله","pages_count_fa":"۳۹۸","authorTitle":"دکتر واکابایاشی مینورو, دکتر محمد مهدی سعادتپور","tocStr":"","url":"/preview/e34631bfdf819b48/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":398,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e34631bfdf819b48","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/gqooDnRcaWsrXTbr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/OrazYfUCYCVzVKyZ.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/AufMaIgLSffHWznC.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.00033671983828147253,0.0001749542795213652,0.9986006087616638,0.9985364845218483]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.12037037312984467},{"x":0.28703704476356506,"y":0.11574073880910873},{"x":0.28935185074806213,"y":0.15740740299224854},{"x":0.15740740299224854,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.15509259700775146,0.12037037312984467,0.28935185074806213,0.15740740299224854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.12037037312984467},{"x":0.28703704476356506,"y":0.11574073880910873},{"x":0.28935185074806213,"y":0.15740740299224854},{"x":0.15740740299224854,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15009259700775146,0.11337037312984466,0.29435185074806214,0.16440740299224854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.17592592537403107},{"x":0.35185185074806213,"y":0.17283950746059418},{"x":0.35185185074806213,"y":0.2083333283662796},{"x":0.1527777761220932,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.15046297013759613,0.17592592537403107,0.35185185074806213,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.23148147761821747},{"x":0.4861111044883728,"y":0.23148147761821747},{"x":0.4861111044883728,"y":0.270061731338501},{"x":0.39120370149612427,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.39120370149612427,0.23148147761821747,0.4861111044883728,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33796295523643494,"y":0.23148147761821747},{"x":0.3819444477558136,"y":0.23148147761821747},{"x":0.3819444477558136,"y":0.270061731338501},{"x":0.33796295523643494,"y":0.270061731338501}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33796295523643494,0.23148147761821747,0.3819444477558136,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25231480598449707,"y":0.23148147761821747},{"x":0.33101850748062134,"y":0.23148147761821747},{"x":0.33101850748062134,"y":0.270061731338501},{"x":0.25231480598449707,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.25231480598449707,0.23148147761821747,0.33101850748062134,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.23148147761821747},{"x":0.24537037312984467,"y":0.23148147761821747},{"x":0.24537037312984467,"y":0.270061731338501},{"x":0.1527777761220932,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.1527777761220932,0.23148147761821747,0.24537037312984467,0.270061731338501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.17592592537403107},{"x":0.48379629850387573,"y":0.17129629850387573},{"x":0.4861111044883728,"y":0.270061731338501},{"x":0.1527777761220932,"y":0.27314814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14546297013759613,0.16892592537403106,0.4911111044883728,0.277061731338501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5810185074806213,"y":0.8935185074806213},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8935185074806213},{"x":0.5995370149612427,"y":0.9398148059844971},{"x":0.5833333134651184,"y":0.9413580298423767}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5810185074806213,0.8935185074806213,0.5995370149612427,0.9398148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37962964177131653,"y":0.8981481194496155},{"x":0.5578703880310059,"y":0.8935185074806213},{"x":0.5601851940155029,"y":0.9413580298423767},{"x":0.3819444477558136,"y":0.9444444179534912}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۶۵۰","boundary":[0.37962964177131653,0.8981481194496155,0.5601851940155029,0.9413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.8981481194496155},{"x":0.35879629850387573,"y":0.8981481194496155},{"x":0.3611111044883728,"y":0.9459876418113708},{"x":0.3333333432674408,"y":0.9459876418113708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وال","boundary":[0.3333333432674408,0.8981481194496155,0.3611111044883728,0.9459876418113708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.8981481194496155},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8935185074806213},{"x":0.5995370149612427,"y":0.9413580298423767},{"x":0.3333333432674408,"y":0.9459876418113708}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3283333432674408,0.8911481194496155,0.6045370149612427,0.9483580298423767],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/lnLckkAEdCjNrPnE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/gkyGYReyxNHvtmtp.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/yDYVAboCIkPjXWEB.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.00048675411139373424,0.00026068815644140597,0.9979147377003122,0.9986150738898619]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.17283950746059418},{"x":0.7986111044883728,"y":0.1697530895471573},{"x":0.8032407164573669,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7523148059844971,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"انتی","boundary":[0.75,0.17283950746059418,0.8032407164573669,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.17592592537403107},{"x":0.7430555820465088,"y":0.17283950746059418},{"x":0.7453703880310059,"y":0.1975308656692505},{"x":0.7129629850387573,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مضان","boundary":[0.7106481194496155,0.17592592537403107,0.7453703880310059,0.1975308656692505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.17592592537403107},{"x":0.7986111044883728,"y":0.1697530895471573},{"x":0.8032407164573669,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7129629850387573,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.7056481194496155,0.16892592537403106,0.808240716457367,0.2014444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708333134651184,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8240740895271301,"y":0.20370370149612427},{"x":0.8240740895271301,"y":0.22376543283462524},{"x":0.7708333134651184,"y":0.22376543283462524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7708333134651184,0.2052469104528427,0.8240740895271301,0.22376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7615740895271301,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7638888955116272,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7106481194496155,"y":0.2253086417913437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7106481194496155,0.2052469104528427,0.7638888955116272,0.2253086417913437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6990740895271301,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6990740895271301,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6782407164573669,"y":0.2253086417913437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.6782407164573669,0.2052469104528427,0.6990740895271301,0.2253086417913437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8240740895271301,"y":0.20370370149612427},{"x":0.8240740895271301,"y":0.22376543283462524},{"x":0.6782407164573669,"y":0.2253086417913437}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6732407164573669,0.1982469104528427,0.8290740895271301,0.23076543283462525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8935185074806213,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8935185074806213,"y":0.27932098507881165},{"x":0.8263888955116272,"y":0.27932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8263888955116272,0.2530864179134369,0.8935185074806213,0.27932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8171296119689941,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8171296119689941,"y":0.27932098507881165},{"x":0.7291666865348816,"y":0.27932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7291666865348816,0.2530864179134369,0.8171296119689941,0.27932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2530864179134369},{"x":0.7199074029922485,"y":0.2530864179134369},{"x":0.7199074029922485,"y":0.27932098507881165},{"x":0.6388888955116272,"y":0.27932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6388888955116272,0.2530864179134369,0.7199074029922485,0.27932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.2530864179134369},{"x":0.6296296119689941,"y":0.2530864179134369},{"x":0.6296296119689941,"y":0.27932098507881165},{"x":0.5625,"y":0.27932098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5625,0.2530864179134369,0.6296296119689941,0.27932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4791666567325592,"y":0.2530864179134369},{"x":0.5532407164573669,"y":0.2530864179134369},{"x":0.5532407164573669,"y":0.27932098507881165},{"x":0.4791666567325592,"y":0.27932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4791666567325592,0.2530864179134369,0.5532407164573669,0.27932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.29012346267700195},{"x":0.8935185074806213,"y":0.29012346267700195},{"x":0.8935185074806213,"y":0.31018519401550293},{"x":0.8611111044883728,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8611111044883728,0.29012346267700195,0.8935185074806213,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.29012346267700195},{"x":0.8541666865348816,"y":0.29012346267700195},{"x":0.8541666865348816,"y":0.31018519401550293},{"x":0.7685185074806213,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلامعباس","boundary":[0.7685185074806213,0.29012346267700195,0.8541666865348816,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.2885802388191223},{"x":0.7592592835426331,"y":0.2885802388191223},{"x":0.7592592835426331,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6967592835426331,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پارسافر","boundary":[0.6967592835426331,0.2885802388191223,0.7592592835426331,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087962985038757,"y":0.2885802388191223},{"x":0.6597222089767456,"y":0.2885802388191223},{"x":0.6597222089767456,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6087962985038757,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6087962985038757,0.2885802388191223,0.6597222089767456,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5995370149612427,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5995370149612427,"y":0.3086419701576233},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5277777910232544,0.2885802388191223,0.5995370149612427,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5185185074806213,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5185185074806213,"y":0.3086419701576233},{"x":0.5092592835426331,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092592835426331,0.2885802388191223,0.5185185074806213,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5023148059844971,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5023148059844971,"y":0.3086419701576233},{"x":0.45370370149612427,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.45370370149612427,0.2885802388191223,0.5023148059844971,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.2885802388191223},{"x":0.44675925374031067,"y":0.2885802388191223},{"x":0.44675925374031067,"y":0.3086419701576233},{"x":0.39120370149612427,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.39120370149612427,0.2885802388191223,0.44675925374031067,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31712964177131653,"y":0.2885802388191223},{"x":0.3819444477558136,"y":0.2885802388191223},{"x":0.3819444477558136,"y":0.3086419701576233},{"x":0.31712964177131653,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.31712964177131653,0.2885802388191223,0.3819444477558136,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30092594027519226,"y":0.2885802388191223},{"x":0.30787035822868347,"y":0.2885802388191223},{"x":0.30787035822868347,"y":0.3086419701576233},{"x":0.30092594027519226,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30092594027519226,0.2885802388191223,0.30787035822868347,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.32098764181137085},{"x":0.8935185074806213,"y":0.32098764181137085},{"x":0.8935185074806213,"y":0.3441357910633087},{"x":0.8310185074806213,"y":0.34259259700775146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.8310185074806213,0.32098764181137085,0.8935185074806213,0.3441357910633087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569444179534912,"y":0.32098764181137085},{"x":0.8240740895271301,"y":0.32098764181137085},{"x":0.8240740895271301,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7569444179534912,"y":0.34259259700775146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیروس","boundary":[0.7569444179534912,0.32098764181137085,0.8240740895271301,0.34259259700775146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7476851940155029,"y":0.32098764181137085},{"x":0.7476851940155029,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7013888955116272,"y":0.34259259700775146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قبادی","boundary":[0.7013888955116272,0.3194444477558136,0.7476851940155029,0.34259259700775146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6712962985038757,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6712962985038757,"y":0.3410493731498718},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3410493731498718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6643518805503845,0.3194444477558136,0.6712962985038757,0.3410493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3410493731498718},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3410493731498718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرست","boundary":[0.5833333134651184,0.3194444477558136,0.6643518805503845,0.3410493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5763888955116272,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5763888955116272,"y":0.3410493731498718},{"x":0.5370370149612427,"y":0.3410493731498718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5370370149612427,0.3194444477558136,0.5763888955116272,0.3410493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4583333432674408,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5324074029922485,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5324074029922485,"y":0.3410493731498718},{"x":0.4583333432674408,"y":0.3410493731498718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4583333432674408,0.3194444477558136,0.5324074029922485,0.3410493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.31790122389793396},{"x":0.44907405972480774,"y":0.3194444477558136},{"x":0.44907405972480774,"y":0.3410493731498718},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3395061790943146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3888888955116272,0.31790122389793396,0.44907405972480774,0.3410493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3194444477558136,"y":0.31790122389793396},{"x":0.37962964177131653,"y":0.31790122389793396},{"x":0.37962964177131653,"y":0.3395061790943146},{"x":0.3194444477558136,"y":0.3395061790943146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3194444477558136,0.31790122389793396,0.37962964177131653,0.3395061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25462964177131653,"y":0.31790122389793396},{"x":0.3125,"y":0.31790122389793396},{"x":0.3125,"y":0.3395061790943146},{"x":0.25462964177131653,"y":0.3395061790943146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.25462964177131653,0.31790122389793396,0.3125,0.3395061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2430555522441864,"y":0.31790122389793396},{"x":0.25,"y":0.31790122389793396},{"x":0.25,"y":0.3395061790943146},{"x":0.2430555522441864,"y":0.3395061790943146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2430555522441864,0.31790122389793396,0.25,0.3395061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8935185074806213,"y":0.3503086566925049},{"x":0.8935185074806213,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8587962985038757,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8587962985038757,0.35185185074806213,0.8935185074806213,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8194444179534912,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8541666865348816,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8541666865348816,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8194444179534912,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8194444179534912,0.35185185074806213,0.8541666865348816,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8125,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8125,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.7777777910232544,0.35185185074806213,0.8125,0.3719135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.35185185074806213},{"x":0.7708333134651184,"y":0.35185185074806213},{"x":0.7708333134651184,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7245370149612427,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بابائی","boundary":[0.7245370149612427,0.35185185074806213,0.7708333134651184,0.3719135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8935185074806213,"y":0.37962964177131653},{"x":0.8958333134651184,"y":0.3996913433074951},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3996913433074951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8611111044883728,0.3811728358268738,0.8958333134651184,0.3996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8564814925193787,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8564814925193787,"y":0.3996913433074951},{"x":0.8101851940155029,"y":0.40123456716537476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8101851940155029,0.3811728358268738,0.8564814925193787,0.3996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.3827160596847534},{"x":0.8032407164573669,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8032407164573669,"y":0.40123456716537476},{"x":0.7361111044883728,"y":0.40123456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساعتچی","boundary":[0.7337962985038757,0.3827160596847534,0.8032407164573669,0.40123456716537476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8935185074806213,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8935185074806213,"y":0.43209877610206604},{"x":0.8611111044883728,"y":0.43209877610206604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8611111044883728,0.4135802388191223,0.8935185074806213,0.43209877610206604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8541666865348816,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8541666865348816,"y":0.43209877610206604},{"x":0.8101851940155029,"y":0.43209877610206604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.8101851940155029,0.4135802388191223,0.8541666865348816,0.43209877610206604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8009259104728699,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8009259104728699,"y":0.43209877610206604},{"x":0.7546296119689941,"y":0.43209877610206604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.7546296119689941,0.4135802388191223,0.8009259104728699,0.43209877610206604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8935185074806213,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8935185074806213,"y":0.46296295523643494},{"x":0.8611111044883728,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8611111044883728,0.44290122389793396,0.8935185074806213,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8541666865348816,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8541666865348816,"y":0.46296295523643494},{"x":0.8125,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8125,0.44290122389793396,0.8541666865348816,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847222089767456,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8032407164573669,"y":0.44290122389793396},{"x":0.8032407164573669,"y":0.46296295523643494},{"x":0.7847222089767456,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.7847222089767456,0.44290122389793396,0.8032407164573669,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7800925970077515,"y":0.44290122389793396},{"x":0.7800925970077515,"y":0.46296295523643494},{"x":0.6736111044883728,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدصادقی","boundary":[0.6736111044883728,0.4444444477558136,0.7800925970077515,0.46296295523643494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2430555522441864,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8958333134651184,"y":0.2530864179134369},{"x":0.8958333134651184,"y":0.46296295523643494},{"x":0.2430555522441864,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2380555522441864,0.24608641791343688,0.9008333134651184,0.46996295523643494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.5216049551963806},{"x":0.8518518805503845,"y":0.520061731338501},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5540123581886292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.7199074029922485,0.5216049551963806,0.8518518805503845,0.5524691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.5231481194496155},{"x":0.7013888955116272,"y":0.5216049551963806},{"x":0.7013888955116272,"y":0.5540123581886292},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5540123581886292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.6365740895271301,0.5231481194496155,0.7013888955116272,0.5540123581886292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.5246913433074951},{"x":0.6319444179534912,"y":0.5231481194496155},{"x":0.6319444179534912,"y":0.5540123581886292},{"x":0.6064814925193787,"y":0.5540123581886292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6064814925193787,0.5246913433074951,0.6319444179534912,0.5540123581886292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5995370149612427,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5995370149612427,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5439814925193787,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5439814925193787,0.5246913433074951,0.5995370149612427,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5300925970077515,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5300925970077515,"y":0.5555555820465088},{"x":0.47453704476356506,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.4722222089767456,0.5246913433074951,0.5300925970077515,0.5555555820465088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8518518805503845,"y":0.520061731338501},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5524691343307495},{"x":0.47453704476356506,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672222089767456,0.5176913433074951,0.8568518805503845,0.5594691343307495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754629850387573,"y":0.5925925970077515},{"x":0.8472222089767456,"y":0.5941358208656311},{"x":0.8472222089767456,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7731481194496155,"y":0.6095678806304932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7754629850387573,0.5925925970077515,0.8472222089767456,0.6111111044883728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754629850387573,"y":0.5925925970077515},{"x":0.8472222089767456,"y":0.5941358208656311},{"x":0.8472222089767456,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7731481194496155,"y":0.6095678806304932}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7704629850387573,0.5855925970077515,0.8522222089767456,0.6181111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6342592835426331,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6095678806304932},{"x":0.6319444179534912,"y":0.6095678806304932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.5895061492919922,0.6365740895271301,0.6095678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6095678806304932},{"x":0.5717592835426331,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5717592835426331,0.5895061492919922,0.6111111044883728,0.6095678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4652777910232544,"y":0.5910493731498718},{"x":0.5648148059844971,"y":0.5895061492919922},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6111111044883728},{"x":0.46759259700775146,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واکابایاشی","boundary":[0.4652777910232544,0.5910493731498718,0.5648148059844971,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.5910493731498718},{"x":0.4583333432674408,"y":0.5910493731498718},{"x":0.4583333432674408,"y":0.6111111044883728},{"x":0.39814814925193787,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مینورو","boundary":[0.39814814925193787,0.5910493731498718,0.4583333432674408,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7916666865348816,"y":0.6265432238578796},{"x":0.8495370149612427,"y":0.6265432238578796},{"x":0.8495370149612427,"y":0.6435185074806213},{"x":0.7916666865348816,"y":0.645061731338501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7916666865348816,0.6265432238578796,0.8495370149612427,0.6435185074806213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.5910493731498718},{"x":0.8472222089767456,"y":0.5864197611808777},{"x":0.8495370149612427,"y":0.6435185074806213},{"x":0.40046295523643494,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.39314814925193786,0.5840493731498718,0.8545370149612427,0.6505185074806213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6219135522842407},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6219135522842407},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6435185074806213},{"x":0.6319444179534912,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.6219135522842407,0.6365740895271301,0.6435185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.6219135522842407},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6219135522842407},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6435185074806213},{"x":0.5740740895271301,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5740740895271301,0.6219135522842407,0.6111111044883728,0.6435185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.6219135522842407},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6219135522842407},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6435185074806213},{"x":0.45370370149612427,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.45370370149612427,0.6219135522842407,0.5648148059844971,0.6435185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.6219135522842407},{"x":0.44907405972480774,"y":0.6219135522842407},{"x":0.44907405972480774,"y":0.6435185074806213},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سعادتپور","boundary":[0.3611111044883728,0.6219135522842407,0.44907405972480774,0.6435185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.6512345671653748},{"x":0.8495370149612427,"y":0.6527777910232544},{"x":0.8472222089767456,"y":0.6728395223617554},{"x":0.7546296119689941,"y":0.6712962985038757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.7546296119689941,0.6512345671653748,0.8472222089767456,0.6728395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6743826866149902},{"x":0.6319444179534912,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.6527777910232544,0.6365740895271301,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6743826866149902},{"x":0.5740740895271301,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5740740895271301,0.6527777910232544,0.6111111044883728,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6743826866149902},{"x":0.5069444179534912,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.5069444179534912,0.6527777910232544,0.5648148059844971,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43518519401550293,"y":0.6527777910232544},{"x":0.49768519401550293,"y":0.6527777910232544},{"x":0.49768519401550293,"y":0.6743826866149902},{"x":0.43518519401550293,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محزون","boundary":[0.43518519401550293,0.6527777910232544,0.49768519401550293,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41203704476356506,"y":0.6527777910232544},{"x":0.4236111044883728,"y":0.6527777910232544},{"x":0.4236111044883728,"y":0.6743826866149902},{"x":0.41203704476356506,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.41203704476356506,0.6527777910232544,0.4236111044883728,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33564814925193787,"y":0.6527777910232544},{"x":0.40509259700775146,"y":0.6527777910232544},{"x":0.40509259700775146,"y":0.6743826866149902},{"x":0.33564814925193787,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.33564814925193787,0.6527777910232544,0.40509259700775146,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6527777910232544},{"x":0.3263888955116272,"y":0.6527777910232544},{"x":0.3263888955116272,"y":0.6743826866149902},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهران","boundary":[0.2777777910232544,0.6527777910232544,0.3263888955116272,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2152777761220932,"y":0.6527777910232544},{"x":0.2708333432674408,"y":0.6527777910232544},{"x":0.2708333432674408,"y":0.6743826866149902},{"x":0.2152777761220932,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.2152777761220932,0.6527777910232544,0.2708333432674408,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6820987462997437},{"x":0.8472222089767456,"y":0.6820987462997437},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7067901492118835},{"x":0.75,"y":0.7067901492118835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.75,0.6820987462997437,0.8472222089767456,0.7067901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504629850387573,"y":0.6820987462997437},{"x":0.7453703880310059,"y":0.6820987462997437},{"x":0.7453703880310059,"y":0.7067901492118835},{"x":0.6504629850387573,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.6504629850387573,0.6820987462997437,0.7453703880310059,0.7067901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6820987462997437},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6820987462997437},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7052469253540039},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.6820987462997437,0.6365740895271301,0.7052469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.6820987462997437},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6820987462997437},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7052469253540039},{"x":0.5462962985038757,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5462962985038757,0.6820987462997437,0.6111111044883728,0.7052469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4652777910232544,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5370370149612427,"y":0.6820987462997437},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7052469253540039},{"x":0.4652777910232544,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.4652777910232544,0.6805555820465088,0.5370370149612427,0.7052469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38425925374031067,"y":0.6805555820465088},{"x":0.45601850748062134,"y":0.6805555820465088},{"x":0.45601850748062134,"y":0.7037037014961243},{"x":0.38425925374031067,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.38425925374031067,0.6805555820465088,0.45601850748062134,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.6805555820465088},{"x":0.375,"y":0.6805555820465088},{"x":0.375,"y":0.7037037014961243},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.31481480598449707,0.6805555820465088,0.375,0.7037037014961243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2152777761220932,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8495370149612427,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7067901492118835},{"x":0.2152777761220932,"y":0.7067901492118835}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2102777761220932,0.6149135522842407,0.8545370149612427,0.7137901492118836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.7129629850387573},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7129629850387573},{"x":0.6365740895271301,"y":0.729938268661499},{"x":0.6319444179534912,"y":0.729938268661499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.7129629850387573,0.6365740895271301,0.729938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.7129629850387573},{"x":0.6134259104728699,"y":0.7129629850387573},{"x":0.6134259104728699,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5763888955116272,"y":0.7283950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5763888955116272,0.7129629850387573,0.6134259104728699,0.7283950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.7129629850387573},{"x":0.5648148059844971,"y":0.7129629850387573},{"x":0.5648148059844971,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5138888955116272,"y":0.7283950448036194}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.5138888955116272,0.7129629850387573,0.5648148059844971,0.7283950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8032407164573669,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7669752836227417},{"x":0.8032407164573669,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8032407164573669,0.7438271641731262,0.8472222089767456,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847222089767456,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7939814925193787,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7939814925193787,"y":0.7669752836227417},{"x":0.7847222089767456,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7847222089767456,0.7438271641731262,0.7939814925193787,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7754629850387573,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7754629850387573,"y":0.7669752836227417},{"x":0.7060185074806213,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7060185074806213,0.7438271641731262,0.7754629850387573,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.7453703880310059,0.6365740895271301,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7438271641731262},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5416666865348816,"y":0.7654321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.5416666865348816,0.7453703880310059,0.6111111044883728,0.7638888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.7129629850387573},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7129629850387573},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7669752836227417},{"x":0.5138888955116272,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5088888955116272,0.7059629850387573,0.8522222089767456,0.7739752836227417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5347222089767456,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5324074029922485,"y":0.7685185074806213},{"x":0.46296295523643494,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46296295523643494,0.7422839403152466,0.5324074029922485,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.7453703880310059},{"x":0.45370370149612427,"y":0.7484567761421204},{"x":0.4513888955116272,"y":0.7669752836227417},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7654321193695068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.39120370149612427,0.7453703880310059,0.4513888955116272,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31712964177131653,"y":0.7438271641731262},{"x":0.3819444477558136,"y":0.7453703880310059},{"x":0.3819444477558136,"y":0.7654321193695068},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.31712964177131653,0.7438271641731262,0.3819444477558136,0.7654321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7638888955116272,"y":0.7731481194496155},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7716049551963806},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7962962985038757},{"x":0.7638888955116272,"y":0.7978395223617554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7638888955116272,0.7731481194496155,0.8495370149612427,0.7962962985038757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.7391975522041321},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7484567761421204},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7993826866149902},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7885802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30981480598449707,0.7321975522041321,0.8545370149612427,0.8063826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.7762345671653748},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7762345671653748},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.7762345671653748,0.6365740895271301,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.7762345671653748},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7762345671653748},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5763888955116272,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیما","boundary":[0.5763888955116272,0.7762345671653748,0.6064814925193787,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078703880310059,"y":0.8070987462997437},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8086419701576233},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8271604776382446},{"x":0.8078703880310059,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8078703880310059,0.8070987462997437,0.8495370149612427,0.8271604776382446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8271604776382446},{"x":0.5763888955116272,"y":0.8271604776382446}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5713888955116272,0.7692345671653747,0.8545370149612427,0.8341604776382446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5532407164573669,"y":0.8225308656692505}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰","boundary":[0.5532407164573669,0.8055555820465088,0.6041666865348816,0.8225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.8055555820465088},{"x":0.5439814925193787,"y":0.8055555820465088},{"x":0.5439814925193787,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5069444179534912,"y":0.8225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5069444179534912,0.8055555820465088,0.5439814925193787,0.8225308656692505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5069444179534912,"y":0.8225308656692505}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5019444179534912,0.7985555820465088,0.6091666865348816,0.8295308656692505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8009259104728699,"y":0.7145061492919922},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7129629850387573},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7345678806304932},{"x":0.8032407164573669,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8009259104728699,0.7145061492919922,0.8495370149612427,0.7345678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615740895271301,"y":0.7160493731498718},{"x":0.7939814925193787,"y":0.7145061492919922},{"x":0.7962962985038757,"y":0.7376543283462524},{"x":0.7638888955116272,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7615740895271301,0.7160493731498718,0.7962962985038757,0.7376543283462524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615740895271301,"y":0.7160493731498718},{"x":0.8472222089767456,"y":0.7129629850387573},{"x":0.8495370149612427,"y":0.7345678806304932},{"x":0.7638888955116272,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7565740895271301,0.7090493731498718,0.8545370149612427,0.7415678806304932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8209876418113708},{"x":0.6319444179534912,"y":0.8209876418113708}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6319444179534912,0.8101851940155029,0.6365740895271301,0.8209876418113708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8209876418113708},{"x":0.6319444179534912,"y":0.8209876418113708}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6269444179534912,0.8031851940155029,0.6415740895271301,0.8279876418113709],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8904321193695068},{"x":0.8171296119689941,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8171296119689941,0.8657407164573669,0.8495370149612427,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7638888955116272,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8904321193695068},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7638888955116272,0.8657407164573669,0.8101851940155029,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.8657407164573669},{"x":0.7546296119689941,"y":0.8657407164573669},{"x":0.7546296119689941,"y":0.8904321193695068},{"x":0.7152777910232544,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7152777910232544,0.8657407164573669,0.7546296119689941,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.8657407164573669},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8657407164573669},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8904321193695068},{"x":0.6620370149612427,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6620370149612427,0.8657407164573669,0.7060185074806213,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.8657407164573669},{"x":0.6574074029922485,"y":0.8657407164573669},{"x":0.6574074029922485,"y":0.8904321193695068},{"x":0.6203703880310059,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6203703880310059,0.8657407164573669,0.6574074029922485,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.8657407164573669},{"x":0.6157407164573669,"y":0.8657407164573669},{"x":0.6157407164573669,"y":0.8904321193695068},{"x":0.5439814925193787,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5439814925193787,0.8657407164573669,0.6157407164573669,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46990740299224854,"y":0.8657407164573669},{"x":0.5347222089767456,"y":0.8657407164573669},{"x":0.5347222089767456,"y":0.8904321193695068},{"x":0.46990740299224854,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.46990740299224854,0.8657407164573669,0.5347222089767456,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3958333432674408,"y":0.8657407164573669},{"x":0.46296295523643494,"y":0.8657407164573669},{"x":0.46296295523643494,"y":0.8904321193695068},{"x":0.3958333432674408,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3958333432674408,0.8657407164573669,0.46296295523643494,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3194444477558136,"y":0.8657407164573669},{"x":0.38657405972480774,"y":0.8657407164573669},{"x":0.38657405972480774,"y":0.8904321193695068},{"x":0.3194444477558136,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3194444477558136,0.8657407164573669,0.38657405972480774,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26851850748062134,"y":0.8657407164573669},{"x":0.31018519401550293,"y":0.8657407164573669},{"x":0.31018519401550293,"y":0.8904321193695068},{"x":0.26851850748062134,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26851850748062134,0.8657407164573669,0.31018519401550293,0.8904321193695068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.8657407164573669},{"x":0.2638888955116272,"y":0.8657407164573669},{"x":0.2638888955116272,"y":0.8904321193695068},{"x":0.25925925374031067,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25925925374031067,0.8657407164573669,0.2638888955116272,0.8904321193695068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8657407164573669},{"x":0.8495370149612427,"y":0.8904321193695068},{"x":0.25925925374031067,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25425925374031066,0.8587407164573669,0.8545370149612427,0.8974321193695068],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/FoadIsyObIOjoixq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/mZYNftwKmKUYHSsK.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/BWyncZExxzHpsLHb.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.00037422840655953793,0.00017257278421778738,0.9987077761193116,0.9989341944904976]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19212962687015533,"y":0.12191358208656311},{"x":0.3194444477558136,"y":0.11574073880910873},{"x":0.32407405972480774,"y":0.16512346267700195},{"x":0.19907407462596893,"y":0.17129629850387573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.19212962687015533,0.12191358208656311,0.32407405972480774,0.16512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17129629850387573,"y":0.1836419701576233},{"x":0.44212964177131653,"y":0.17592592537403107},{"x":0.4444444477558136,"y":0.2253086417913437},{"x":0.1736111044883728,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.17129629850387573,0.1836419701576233,0.4444444477558136,0.2253086417913437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43518519401550293,"y":0.24074074625968933},{"x":0.5509259104728699,"y":0.2391975373029709},{"x":0.5532407164573669,"y":0.2993827164173126},{"x":0.43518519401550293,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.43518519401550293,0.24074074625968933,0.5532407164573669,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.24228395521640778},{"x":0.4236111044883728,"y":0.24074074625968933},{"x":0.42592594027519226,"y":0.2993827164173126},{"x":0.37268519401550293,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37037035822868347,0.24228395521640778,0.42592594027519226,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.24228395521640778},{"x":0.36574074625968933,"y":0.24228395521640778},{"x":0.36574074625968933,"y":0.30092594027519226},{"x":0.28009259700775146,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.2777777910232544,0.24228395521640778,0.36574074625968933,0.30092594027519226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1736111044883728,"y":0.24382716417312622},{"x":0.27314814925193787,"y":0.24228395521640778},{"x":0.27314814925193787,"y":0.30092594027519226},{"x":0.17592592537403107,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.1736111044883728,0.24382716417312622,0.27314814925193787,0.30092594027519226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.11882716417312622},{"x":0.5462962985038757,"y":0.1111111119389534},{"x":0.5532407164573669,"y":0.2993827164173126},{"x":0.17592592537403107,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1616666716337204,0.11182716417312621,0.558240716457367,0.30638271641731263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2916666567325592,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5648148059844971},{"x":0.2916666567325592,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"مینورو","boundary":[0.2916666567325592,0.5432098507881165,0.35648149251937866,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25231480598449707,"y":0.5432098507881165},{"x":0.28703704476356506,"y":0.5432098507881165},{"x":0.28703704476356506,"y":0.5648148059844971},{"x":0.25231480598449707,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"واکا","boundary":[0.25231480598449707,0.5432098507881165,0.28703704476356506,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1805555522441864,"y":0.5432098507881165},{"x":0.24768517911434174,"y":0.5432098507881165},{"x":0.24768517911434174,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1805555522441864,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"بایاشی","boundary":[0.1805555522441864,0.5432098507881165,0.24768517911434174,0.5648148059844971]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1805555522441864,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1805555522441864,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.1755555522441864,0.5362098507881164,0.36148149251937867,0.5718148059844971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.6033950448036194},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6033950448036194},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6234567761421204},{"x":0.46759259700775146,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.46759259700775146,0.6033950448036194,0.5277777910232544,0.6234567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.604938268661499},{"x":0.46064814925193787,"y":0.604938268661499},{"x":0.46064814925193787,"y":0.625},{"x":0.45370370149612427,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45370370149612427,0.604938268661499,0.46064814925193787,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41203704476356506,"y":0.604938268661499},{"x":0.44675925374031067,"y":0.604938268661499},{"x":0.44675925374031067,"y":0.625},{"x":0.41203704476356506,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.41203704476356506,0.604938268661499,0.44675925374031067,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34490740299224854,"y":0.604938268661499},{"x":0.4027777910232544,"y":0.604938268661499},{"x":0.40509259700775146,"y":0.625},{"x":0.34490740299224854,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.34490740299224854,0.604938268661499,0.40509259700775146,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27314814925193787,"y":0.604938268661499},{"x":0.33101850748062134,"y":0.604938268661499},{"x":0.3333333432674408,"y":0.625},{"x":0.27314814925193787,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27314814925193787,0.604938268661499,0.3333333432674408,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17129629850387573,"y":0.6064814925193787},{"x":0.2638888955116272,"y":0.604938268661499},{"x":0.2638888955116272,"y":0.625},{"x":0.1736111044883728,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سعادتپور","boundary":[0.17129629850387573,0.6064814925193787,0.2638888955116272,0.625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17129629850387573,"y":0.6064814925193787},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6033950448036194},{"x":0.5277777910232544,"y":0.625},{"x":0.1736111044883728,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16629629850387573,0.5994814925193787,0.5327777910232544,0.632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.6620370149612427},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6620370149612427},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6820987462997437},{"x":0.45370370149612427,"y":0.6836419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.45370370149612427,0.6620370149612427,0.5231481194496155,0.6820987462997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.665123462677002},{"x":0.44907405972480774,"y":0.6635802388191223},{"x":0.44907405972480774,"y":0.6836419701576233},{"x":0.39814814925193787,"y":0.6851851940155029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.39814814925193787,0.665123462677002,0.44907405972480774,0.6836419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37962964177131653,"y":0.665123462677002},{"x":0.39120370149612427,"y":0.665123462677002},{"x":0.39120370149612427,"y":0.6851851940155029},{"x":0.37962964177131653,"y":0.6851851940155029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37962964177131653,0.665123462677002,0.39120370149612427,0.6851851940155029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.665123462677002},{"x":0.375,"y":0.665123462677002},{"x":0.375,"y":0.6851851940155029},{"x":0.3125,"y":0.6867284178733826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.31018519401550293,0.665123462677002,0.375,0.6851851940155029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3055555522441864,"y":0.665123462677002},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6867284178733826},{"x":0.25,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.25,0.6666666865348816,0.3055555522441864,0.6867284178733826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1805555522441864,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2430555522441864,"y":0.6666666865348816},{"x":0.24537037312984467,"y":0.6867284178733826},{"x":0.1805555522441864,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1805555522441864,0.6666666865348816,0.24537037312984467,0.6867284178733826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1805555522441864,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6620370149612427},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6836419701576233},{"x":0.1805555522441864,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1755555522441864,0.6596666865348816,0.5281481194496155,0.6906419701576233],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/BhyRrKEaGucOFMZP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/FzeEFkcLmRYjfoQY.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/cgLOhSSFgoAxJoIt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/xjtDPpGfLoDCymyy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/euGleZzOYVmnqZbB.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/OlqCdkMpqlBVDxwU.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.000331361456601708,0.00006540542656992688,0.9978129286898507,0.9985412475584466]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.04938271641731262},{"x":0.9074074029922485,"y":0.04938271641731262},{"x":0.9074074029922485,"y":0.07870370149612427},{"x":0.8310185074806213,"y":0.07716049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.8310185074806213,0.04938271641731262,0.9074074029922485,0.07870370149612427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.04938271641731262},{"x":0.9074074029922485,"y":0.04938271641731262},{"x":0.9074074029922485,"y":0.07870370149612427},{"x":0.8310185074806213,"y":0.07716049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8260185074806213,0.04238271641731262,0.9124074029922485,0.08570370149612427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.16203702986240387},{"x":0.9375,"y":0.16203702986240387},{"x":0.9375,"y":0.1805555522441864},{"x":0.8726851940155029,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8726851940155029,0.16203702986240387,0.9375,0.1805555522441864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.16203702986240387},{"x":0.9375,"y":0.16203702986240387},{"x":0.9375,"y":0.1805555522441864},{"x":0.8726851940155029,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8676851940155029,0.15503702986240386,0.9425,0.1875555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16203702986240387,"y":0.1635802537202835},{"x":0.20601852238178253,"y":0.1635802537202835},{"x":0.20601852238178253,"y":0.1774691343307495},{"x":0.1597222238779068,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میزده","boundary":[0.16203702986240387,0.1635802537202835,0.20601852238178253,0.1774691343307495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15740740299224854,"y":0.1805555522441864},{"x":0.20370370149612427,"y":0.1805555522441864},{"x":0.20370370149612427,"y":0.1913580298423767},{"x":0.15740740299224854,"y":0.1913580298423767}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفده","boundary":[0.15740740299224854,0.1805555522441864,0.20370370149612427,0.1913580298423767]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15740740299224854,"y":0.1635802537202835},{"x":0.20601852238178253,"y":0.1635802537202835},{"x":0.20601852238178253,"y":0.19290123879909515},{"x":0.15740740299224854,"y":0.1913580298423767}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15240740299224853,0.1565802537202835,0.21101852238178254,0.19990123879909516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8935185074806213,"y":0.18209876120090485},{"x":0.9375,"y":0.17901234328746796},{"x":0.9398148059844971,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8958333134651184,"y":0.20061728358268738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8935185074806213,0.18209876120090485,0.9398148059844971,0.1975308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.18672838807106018},{"x":0.8842592835426331,"y":0.1836419701576233},{"x":0.8888888955116272,"y":0.20216049253940582},{"x":0.8379629850387573,"y":0.2052469104528427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.8356481194496155,0.18672838807106018,0.8888888955116272,0.20216049253940582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.18672838807106018},{"x":0.9375,"y":0.17901234328746796},{"x":0.9398148059844971,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8379629850387573,"y":0.2052469104528427}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8306481194496155,0.17972838807106017,0.9448148059844971,0.2045308656692505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.2253086417913437},{"x":0.9398148059844971,"y":0.22685185074806213},{"x":0.9375,"y":0.2469135820865631},{"x":0.8958333134651184,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8981481194496155,0.2253086417913437,0.9375,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.2253086417913437},{"x":0.8842592835426331,"y":0.2253086417913437},{"x":0.8819444179534912,"y":0.24537037312984467},{"x":0.8773148059844971,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8773148059844971,0.2253086417913437,0.8819444179534912,0.24537037312984467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.22376543283462524},{"x":0.9398148059844971,"y":0.22685185074806213},{"x":0.9375,"y":0.2469135820865631},{"x":0.8773148059844971,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8723148059844971,0.21676543283462524,0.9425,0.2539135820865631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.22839505970478058},{"x":0.1597222238779068,"y":0.22839505970478058},{"x":0.1597222238779068,"y":0.23765432834625244},{"x":0.15509259700775146,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"ا","boundary":[0.15509259700775146,0.22839505970478058,0.1597222238779068,0.23765432834625244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.22839505970478058},{"x":0.1597222238779068,"y":0.22839505970478058},{"x":0.1597222238779068,"y":0.23765432834625244},{"x":0.15509259700775146,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.15009259700775146,0.22139505970478057,0.1647222238779068,0.24465432834625245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9305555820465088,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9351851940155029,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9351851940155029,"y":0.26234567165374756},{"x":0.9305555820465088,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"ا","boundary":[0.9305555820465088,0.25154322385787964,0.9351851940155029,0.26234567165374756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9074074029922485,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9236111044883728,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9236111044883728,"y":0.26234567165374756},{"x":0.9074074029922485,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"-۱","boundary":[0.9074074029922485,0.25154322385787964,0.9236111044883728,0.26234567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9074074029922485,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9351851940155029,"y":0.25154322385787964},{"x":0.9351851940155029,"y":0.26234567165374756},{"x":0.9074074029922485,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.9024074029922485,0.24454322385787963,0.9401851940155029,0.26934567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.25},{"x":0.1597222238779068,"y":0.25},{"x":0.1597222238779068,"y":0.2608024775981903},{"x":0.15509259700775146,"y":0.2608024775981903}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"ا","boundary":[0.15509259700775146,0.25,0.1597222238779068,0.2608024775981903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.25},{"x":0.1597222238779068,"y":0.25},{"x":0.1597222238779068,"y":0.2608024775981903},{"x":0.15509259700775146,"y":0.2608024775981903}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.15009259700775146,0.243,0.1647222238779068,0.2678024775981903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.27314814925193787},{"x":0.9375,"y":0.2716049253940582},{"x":0.9375,"y":0.2839506268501282},{"x":0.8819444179534912,"y":0.2854938209056854}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱-۱-۱","boundary":[0.8819444179534912,0.27314814925193787,0.9375,0.2839506268501282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.27314814925193787},{"x":0.9375,"y":0.2716049253940582},{"x":0.9375,"y":0.2839506268501282},{"x":0.8819444179534912,"y":0.2854938209056854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8769444179534912,0.26614814925193786,0.9425,0.2909506268501282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.2716049253940582},{"x":0.1597222238779068,"y":0.2716049253940582},{"x":0.1597222238779068,"y":0.28240740299224854},{"x":0.15509259700775146,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.1527777761220932,0.2716049253940582,0.1597222238779068,0.28240740299224854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.2716049253940582},{"x":0.1597222238779068,"y":0.2716049253940582},{"x":0.1597222238779068,"y":0.28240740299224854},{"x":0.15509259700775146,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1477777761220932,0.2646049253940582,0.1647222238779068,0.28940740299224854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8819444179534912,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8819444179534912,0.2947530746459961,0.8865740895271301,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912037014961243,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8958333134651184,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8958333134651184,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8912037014961243,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8912037014961243,0.2947530746459961,0.8958333134651184,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9050925970077515,"y":0.2947530746459961},{"x":0.9398148059844971,"y":0.2947530746459961},{"x":0.9398148059844971,"y":0.3055555522441864},{"x":0.9050925970077515,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"1-1","boundary":[0.9050925970077515,0.2947530746459961,0.9398148059844971,0.3055555522441864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.2947530746459961},{"x":0.9398148059844971,"y":0.2947530746459961},{"x":0.9398148059844971,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8819444179534912,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.8769444179534912,0.2877530746459961,0.9448148059844971,0.3125555522441864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.29320988059043884},{"x":0.16203702986240387,"y":0.29320988059043884},{"x":0.16203702986240387,"y":0.30401235818862915},{"x":0.1527777761220932,"y":0.30401235818862915}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۷","boundary":[0.1527777761220932,0.29320988059043884,0.16203702986240387,0.30401235818862915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.29320988059043884},{"x":0.16203702986240387,"y":0.29320988059043884},{"x":0.16203702986240387,"y":0.30401235818862915},{"x":0.1527777761220932,"y":0.30401235818862915}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1477777761220932,0.28620988059043884,0.16703702986240387,0.31101235818862916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.3163580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3163580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.327160507440567},{"x":0.8796296119689941,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳-۱-۱","boundary":[0.8796296119689941,0.3163580298423767,0.9328703880310059,0.327160507440567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.3163580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3163580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.327160507440567},{"x":0.8796296119689941,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.3093580298423767,0.9378703880310059,0.334160507440567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.33796295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.33796295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3503086566925049},{"x":0.8796296119689941,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۴-۱-۱","boundary":[0.8796296119689941,0.33796295523643494,0.9328703880310059,0.3503086566925049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.33796295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.33796295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3503086566925049},{"x":0.8796296119689941,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.33096295523643493,0.9378703880310059,0.3573086566925049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.3364197611808777},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3364197611808777},{"x":0.1736111044883728,"y":0.34876543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.34876543283462524}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.1527777761220932,0.3364197611808777,0.1736111044883728,0.34876543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527777761220932,"y":0.3364197611808777},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3364197611808777},{"x":0.1736111044883728,"y":0.34876543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.34876543283462524}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1477777761220932,0.3294197611808777,0.1786111044883728,0.35576543283462525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9305555820465088,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3719135820865631},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"ا","boundary":[0.9305555820465088,0.3611111044883728,0.9328703880310059,0.3719135820865631]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9050925970077515,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9236111044883728,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9236111044883728,"y":0.3719135820865631},{"x":0.9050925970077515,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"-۲","boundary":[0.9050925970077515,0.3611111044883728,0.9236111044883728,0.3719135820865631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9050925970077515,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3611111044883728},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3719135820865631},{"x":0.9050925970077515,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.9000925970077515,0.3541111044883728,0.9378703880310059,0.3789135820865631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.35956791043281555},{"x":0.1736111044883728,"y":0.35956791043281555},{"x":0.1736111044883728,"y":0.37037035822868347},{"x":0.15046297013759613,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.15046297013759613,0.35956791043281555,0.1736111044883728,0.37037035822868347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.35956791043281555},{"x":0.1736111044883728,"y":0.35956791043281555},{"x":0.1736111044883728,"y":0.37037035822868347},{"x":0.15046297013759613,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.35256791043281555,0.1786111044883728,0.3773703582286835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9375,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9375,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8819444179534912,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱-۲-۱","boundary":[0.8819444179534912,0.3811728358268738,0.9375,0.39351850748062134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9375,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9375,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8819444179534912,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8769444179534912,0.3741728358268738,0.9425,0.40051850748062134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7685185074806213,"y":0.22376543283462524},{"x":0.7685185074806213,"y":0.24537037312984467},{"x":0.7245370149612427,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.7245370149612427,0.2253086417913437,0.7685185074806213,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24537037312984467},{"x":0.7037037014961243,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7037037014961243,0.2253086417913437,0.7222222089767456,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6990740895271301,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6990740895271301,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6875,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6875,0.2253086417913437,0.6990740895271301,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6805555820465088,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6805555820465088,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6226851940155029,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6226851940155029,0.2253086417913437,0.6805555820465088,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6157407164573669,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6157407164573669,"y":0.2469135820865631},{"x":0.5694444179534912,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5694444179534912,0.2253086417913437,0.6157407164573669,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.25},{"x":0.7685185074806213,"y":0.25},{"x":0.7685185074806213,"y":0.26543208956718445},{"x":0.7337962985038757,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.7337962985038757,0.25,0.7685185074806213,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.25},{"x":0.7291666865348816,"y":0.25},{"x":0.7291666865348816,"y":0.26543208956718445},{"x":0.7175925970077515,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7175925970077515,0.25,0.7291666865348816,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.2716049253940582},{"x":0.7685185074806213,"y":0.2716049253940582},{"x":0.7685185074806213,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7407407164573669,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.7407407164573669,0.2716049253940582,0.7685185074806213,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.2716049253940582},{"x":0.7337962985038757,"y":0.2716049253940582},{"x":0.7337962985038757,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6967592835426331,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.6967592835426331,0.2716049253940582,0.7337962985038757,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.270061731338501},{"x":0.6921296119689941,"y":0.2716049253940582},{"x":0.6898148059844971,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6527777910232544,"y":0.29012346267700195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6550925970077515,0.270061731338501,0.6898148059844971,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.270061731338501},{"x":0.6527777910232544,"y":0.270061731338501},{"x":0.6527777910232544,"y":0.29012346267700195},{"x":0.6388888955116272,"y":0.29012346267700195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6388888955116272,0.270061731338501,0.6527777910232544,0.29012346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7685185074806213,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7685185074806213,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7337962985038757,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.7337962985038757,0.2916666567325592,0.7685185074806213,0.3117283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7291666865348816,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7291666865348816,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7175925970077515,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7175925970077515,0.2916666567325592,0.7291666865348816,0.3117283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7106481194496155,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7106481194496155,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7013888955116272,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7013888955116272,0.2916666567325592,0.7106481194496155,0.3117283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3117283880710602},{"x":0.6550925970077515,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6550925970077515,0.2916666567325592,0.6944444179534912,0.3117283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6481481194496155,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6481481194496155,"y":0.3117283880710602},{"x":0.5972222089767456,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5972222089767456,0.2916666567325592,0.6481481194496155,0.3117283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7685185074806213,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7685185074806213,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7199074029922485,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7199074029922485,0.31481480598449707,0.7685185074806213,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7129629850387573,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7129629850387573,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7037037014961243,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7037037014961243,0.31481480598449707,0.7129629850387573,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.31481480598449707},{"x":0.6990740895271301,"y":0.31481480598449707},{"x":0.6990740895271301,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6574074029922485,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6574074029922485,0.31481480598449707,0.6990740895271301,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134259104728699,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6527777910232544,"y":0.31481480598449707},{"x":0.6527777910232544,"y":0.3302469253540039},{"x":0.6134259104728699,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6134259104728699,0.3132716119289398,0.6527777910232544,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949074029922485,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5949074029922485,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5949074029922485,0.3132716119289398,0.6111111044883728,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7685185074806213,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7685185074806213,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7175925970077515,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7175925970077515,0.3364197611808777,0.7685185074806213,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7129629850387573,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7129629850387573,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6828703880310059,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6828703880310059,0.3364197611808777,0.7129629850387573,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6736111044883728,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6736111044883728,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6435185074806213,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.6435185074806213,0.3364197611808777,0.6736111044883728,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7708333134651184,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7708333134651184,"y":0.375},{"x":0.7268518805503845,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7268518805503845,0.35648149251937866,0.7708333134651184,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6898148059844971,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7245370149612427,"y":0.375},{"x":0.6898148059844971,"y":0.375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6898148059844971,0.3580246865749359,0.7245370149612427,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6782407164573669,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6782407164573669,"y":0.375},{"x":0.625,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زلزلهها","boundary":[0.625,0.3580246865749359,0.6782407164573669,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384259104728699,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7685185074806213,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7685185074806213,"y":0.3966049253940582},{"x":0.7384259104728699,"y":0.3966049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7384259104728699,0.3780864179134369,0.7685185074806213,0.3966049253940582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3966049253940582},{"x":0.7106481194496155,"y":0.3966049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.7106481194496155,0.3780864179134369,0.7407407164573669,0.3966049253940582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.3996913433074951},{"x":0.7662037014961243,"y":0.3996913433074951},{"x":0.7662037014961243,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7037037014961243,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شتابنگار","boundary":[0.7037037014961243,0.3996913433074951,0.7662037014961243,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504629850387573,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6990740895271301,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6990740895271301,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6504629850387573,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6504629850387573,0.40123456716537476,0.6990740895271301,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6435185074806213,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6435185074806213,"y":0.4197530746459961},{"x":0.6134259104728699,"y":0.4197530746459961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قوی","boundary":[0.6111111044883728,0.4027777910232544,0.6435185074806213,0.4197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.42129629850387573},{"x":0.7662037014961243,"y":0.42129629850387573},{"x":0.7685185074806213,"y":0.4382716119289398},{"x":0.7129629850387573,"y":0.4382716119289398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.7106481194496155,0.42129629850387573,0.7685185074806213,0.4382716119289398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.422839492559433},{"x":0.7037037014961243,"y":0.42129629850387573},{"x":0.7037037014961243,"y":0.4382716119289398},{"x":0.6435185074806213,"y":0.43981480598449707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحرائی","boundary":[0.6435185074806213,0.422839492559433,0.7037037014961243,0.4382716119289398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6365740895271301,"y":0.422839492559433},{"x":0.6365740895271301,"y":0.43981480598449707},{"x":0.5879629850387573,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5879629850387573,0.4243827164173126,0.6365740895271301,0.43981480598449707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5810185074806213,"y":0.422839492559433},{"x":0.5810185074806213,"y":0.4413580298423767},{"x":0.5462962985038757,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5439814925193787,0.4243827164173126,0.5810185074806213,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7662037014961243,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7662037014961243,"y":0.4645061790943146},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4645061790943146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7222222089767456,0.4444444477558136,0.7662037014961243,0.4645061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4645061790943146},{"x":0.6736111044883728,"y":0.4645061790943146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6736111044883728,0.4444444477558136,0.7152777910232544,0.4645061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6689814925193787,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6689814925193787,"y":0.4645061790943146},{"x":0.6319444179534912,"y":0.4645061790943146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6319444179534912,0.4444444477558136,0.6689814925193787,0.4645061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7685185074806213,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7685185074806213,"y":0.4830246865749359},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4830246865749359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7199074029922485,0.46759259700775146,0.7685185074806213,0.4830246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7129629850387573,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7129629850387573,"y":0.4830246865749359},{"x":0.6759259104728699,"y":0.4830246865749359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6759259104728699,0.46759259700775146,0.7129629850387573,0.4830246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.4891975224018097},{"x":0.7685185074806213,"y":0.4891975224018097},{"x":0.7685185074806213,"y":0.5077160596847534},{"x":0.6967592835426331,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6967592835426331,0.4891975224018097,0.7685185074806213,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6898148059844971,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6898148059844971,"y":0.5077160596847534},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقویتی","boundary":[0.6388888955116272,0.4891975224018097,0.6898148059844971,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6296296119689941,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5061728358268738},{"x":0.6064814925193787,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6064814925193787,0.4891975224018097,0.6296296119689941,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787037014961243,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6018518805503845,"y":0.4891975224018097},{"x":0.6018518805503845,"y":0.5061728358268738},{"x":0.5787037014961243,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5787037014961243,0.4891975224018097,0.6018518805503845,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5162037014961243,"y":0.48765432834625244},{"x":0.5671296119689941,"y":0.4891975224018097},{"x":0.5671296119689941,"y":0.5061728358268738},{"x":0.5162037014961243,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.5162037014961243,0.48765432834625244,0.5671296119689941,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.5108024477958679},{"x":0.7662037014961243,"y":0.5108024477958679},{"x":0.7662037014961243,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7199074029922485,0.5108024477958679,0.7662037014961243,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.5108024477958679},{"x":0.7129629850387573,"y":0.5108024477958679},{"x":0.7129629850387573,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6759259104728699,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6759259104728699,0.5108024477958679,0.7129629850387573,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.5108024477958679},{"x":0.6689814925193787,"y":0.5108024477958679},{"x":0.6689814925193787,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6365740895271301,"y":0.529321014881134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6365740895271301,0.5108024477958679,0.6689814925193787,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.5123456716537476},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5108024477958679},{"x":0.6296296119689941,"y":0.529321014881134},{"x":0.5925925970077515,"y":0.529321014881134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5925925970077515,0.5123456716537476,0.6296296119689941,0.529321014881134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509259104728699,"y":0.5123456716537476},{"x":0.5856481194496155,"y":0.5123456716537476},{"x":0.5856481194496155,"y":0.529321014881134},{"x":0.5509259104728699,"y":0.529321014881134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5509259104728699,0.5123456716537476,0.5856481194496155,0.529321014881134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7662037014961243,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7662037014961243,"y":0.5493826866149902},{"x":0.7291666865348816,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7291666865348816,0.5339506268501282,0.7662037014961243,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7245370149612427,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7245370149612427,"y":0.5493826866149902},{"x":0.7013888955116272,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7013888955116272,0.5339506268501282,0.7245370149612427,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.5339506268501282},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5339506268501282},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5493826866149902},{"x":0.6435185074806213,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.6435185074806213,0.5339506268501282,0.6944444179534912,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6365740895271301,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6365740895271301,"y":0.5493826866149902},{"x":0.5879629850387573,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5879629850387573,0.5324074029922485,0.6365740895271301,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5810185074806213,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5810185074806213,"y":0.5493826866149902},{"x":0.5462962985038757,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5462962985038757,0.5324074029922485,0.5810185074806213,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5493826866149902},{"x":0.5300925970077515,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5300925970077515,0.5324074029922485,0.5393518805503845,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4652777910232544,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5254629850387573,"y":0.5324074029922485},{"x":0.5254629850387573,"y":0.5493826866149902},{"x":0.4652777910232544,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.4652777910232544,0.5324074029922485,0.5254629850387573,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4027777910232544,"y":0.5324074029922485},{"x":0.4583333432674408,"y":0.5324074029922485},{"x":0.4583333432674408,"y":0.5493826866149902},{"x":0.4027777910232544,"y":0.5478395223617554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.4027777910232544,0.5324074029922485,0.4583333432674408,0.5493826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40046295523643494,"y":0.22376543283462524},{"x":0.7685185074806213,"y":0.22376543283462524},{"x":0.7708333134651184,"y":0.5493826866149902},{"x":0.4027777910232544,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39546295523643493,0.21676543283462524,0.7758333134651184,0.5563826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.3811728358268738},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3811728358268738},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3919753134250641},{"x":0.15046297013759613,"y":0.3919753134250641}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.15046297013759613,0.3811728358268738,0.1736111044883728,0.3919753134250641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.3811728358268738},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3811728358268738},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3919753134250641},{"x":0.15046297013759613,"y":0.3919753134250641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.3741728358268738,0.1786111044883728,0.3989753134250641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9282407164573669,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9328703880310059,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9328703880310059,"y":0.41512346267700195},{"x":0.9282407164573669,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.9282407164573669,0.40432098507881165,0.9328703880310059,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9143518805503845,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9236111044883728,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9236111044883728,"y":0.41512346267700195},{"x":0.9143518805503845,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.9143518805503845,0.40432098507881165,0.9236111044883728,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9120370149612427,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9120370149612427,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8796296119689941,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.40432098507881165,0.9120370149612427,0.41512346267700195]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9328703880310059,"y":0.40432098507881165},{"x":0.9328703880310059,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8796296119689941,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.8746296119689941,0.39732098507881164,0.9378703880310059,0.42212346267700196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.42592594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.42592594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.4382716119289398},{"x":0.8796296119689941,"y":0.4382716119289398}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳-۲-۱","boundary":[0.8796296119689941,0.42592594027519226,0.9351851940155029,0.4382716119289398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.42592594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.42592594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.4382716119289398},{"x":0.8796296119689941,"y":0.4382716119289398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.41892594027519225,0.9401851940155029,0.4452716119289398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9305555820465088,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9351851940155029,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9351851940155029,"y":0.45987653732299805},{"x":0.9305555820465088,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.9305555820465088,0.4475308656692505,0.9351851940155029,0.45987653732299805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9212962985038757,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9212962985038757,"y":0.45987653732299805},{"x":0.9166666865348816,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.9166666865348816,0.4475308656692505,0.9212962985038757,0.45987653732299805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9143518805503845,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9143518805503845,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8819444179534912,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.8819444179534912,0.4475308656692505,0.9143518805503845,0.45987653732299805]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9351851940155029,"y":0.4475308656692505},{"x":0.9351851940155029,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8819444179534912,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.8769444179534912,0.4405308656692505,0.9401851940155029,0.46687653732299805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.44598764181137085},{"x":0.1736111044883728,"y":0.44598764181137085},{"x":0.1736111044883728,"y":0.45679011940956116},{"x":0.14814814925193787,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.14814814925193787,0.44598764181137085,0.1736111044883728,0.45679011940956116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.44598764181137085},{"x":0.1736111044883728,"y":0.44598764181137085},{"x":0.1736111044883728,"y":0.45679011940956116},{"x":0.14814814925193787,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.43898764181137084,0.1786111044883728,0.46379011940956116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.47067901492118835},{"x":0.9351851940155029,"y":0.47067901492118835},{"x":0.9351851940155029,"y":0.48148149251937866},{"x":0.9027777910232544,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳-۱","boundary":[0.9027777910232544,0.47067901492118835,0.9351851940155029,0.48148149251937866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.47067901492118835},{"x":0.9351851940155029,"y":0.47067901492118835},{"x":0.9351851940155029,"y":0.48148149251937866},{"x":0.9027777910232544,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.8977777910232544,0.46367901492118835,0.9401851940155029,0.48848149251937867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.49074074625968933},{"x":0.9375,"y":0.49074074625968933},{"x":0.9375,"y":0.5030864477157593},{"x":0.8796296119689941,"y":0.5030864477157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱-۳-۱","boundary":[0.8796296119689941,0.49074074625968933,0.9375,0.5030864477157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.49074074625968933},{"x":0.9375,"y":0.49074074625968933},{"x":0.9375,"y":0.5030864477157593},{"x":0.8796296119689941,"y":0.5030864477157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.4837407462596893,0.9425,0.5100864477157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.49074074625968933},{"x":0.17129629850387573,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1736111044883728,"y":0.5},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.15046297013759613,0.49074074625968933,0.1736111044883728,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.49074074625968933},{"x":0.17129629850387573,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1736111044883728,"y":0.5},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.4837407462596893,0.1786111044883728,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9305555820465088,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9351851940155029,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9351851940155029,"y":0.5246913433074951},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.9305555820465088,0.5138888955116272,0.9351851940155029,0.5246913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9236111044883728,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9236111044883728,"y":0.5246913433074951},{"x":0.9166666865348816,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.9166666865348816,0.5138888955116272,0.9236111044883728,0.5246913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9120370149612427,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9120370149612427,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8819444179534912,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8819444179534912,0.5138888955116272,0.9120370149612427,0.5246913433074951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9351851940155029,"y":0.5138888955116272},{"x":0.9351851940155029,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8819444179534912,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.8769444179534912,0.5068888955116272,0.9401851940155029,0.5316913433074951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.5108024477958679},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5108024477958679},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5216049551963806},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5216049551963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸","boundary":[0.15046297013759613,0.5108024477958679,0.17129629850387573,0.5216049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.5108024477958679},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5108024477958679},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5216049551963806},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5216049551963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.5038024477958679,0.17629629850387574,0.5286049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.5339506268501282},{"x":0.9375,"y":0.5339506268501282},{"x":0.9375,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8796296119689941,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۳-۳-۱","boundary":[0.8796296119689941,0.5339506268501282,0.9375,0.5462962985038757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.5339506268501282},{"x":0.9375,"y":0.5339506268501282},{"x":0.9375,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8796296119689941,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.5269506268501282,0.9425,0.5532962985038757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.5740740895271301},{"x":0.9375,"y":0.5756173133850098},{"x":0.9351851940155029,"y":0.595678985118866},{"x":0.8958333134651184,"y":0.5941358208656311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8981481194496155,0.5740740895271301,0.9351851940155029,0.595678985118866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5725308656692505},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5725308656692505},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5925925970077515},{"x":0.8726851940155029,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.875,0.5725308656692505,0.8842592835426331,0.5925925970077515]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5725308656692505},{"x":0.9375,"y":0.5756173133850098},{"x":0.9351851940155029,"y":0.595678985118866},{"x":0.8726851940155029,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.87,0.5655308656692505,0.9401851940155029,0.602678985118866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.5740740895271301},{"x":0.16898147761821747,"y":0.5740740895271301},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5864197611808777},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.5,"str":"رم","boundary":[0.15046297013759613,0.5740740895271301,0.17129629850387573,0.5864197611808777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.5740740895271301},{"x":0.16898147761821747,"y":0.5740740895271301},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5864197611808777},{"x":0.15046297013759613,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.5670740895271301,0.17629629850387574,0.5934197611808777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.6018518805503845},{"x":0.9375,"y":0.6018518805503845},{"x":0.9375,"y":0.6126543283462524},{"x":0.9027777910232544,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱-۲","boundary":[0.9027777910232544,0.6018518805503845,0.9375,0.6126543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.6018518805503845},{"x":0.9375,"y":0.6018518805503845},{"x":0.9375,"y":0.6126543283462524},{"x":0.9027777910232544,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8977777910232544,0.5948518805503845,0.9425,0.6196543283462524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.6234567761421204},{"x":0.9375,"y":0.6234567761421204},{"x":0.9375,"y":0.6342592835426331},{"x":0.8796296119689941,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۱-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.6234567761421204,0.9375,0.6342592835426331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.6234567761421204},{"x":0.9375,"y":0.6234567761421204},{"x":0.9375,"y":0.6342592835426331},{"x":0.8796296119689941,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.6164567761421204,0.9425,0.6412592835426331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.645061731338501},{"x":0.9351851940155029,"y":0.645061731338501},{"x":0.9351851940155029,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8796296119689941,"y":0.6558641791343689}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۱-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.645061731338501,0.9351851940155029,0.6558641791343689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.645061731338501},{"x":0.9351851940155029,"y":0.645061731338501},{"x":0.9351851940155029,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8796296119689941,"y":0.6558641791343689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.638061731338501,0.9401851940155029,0.6628641791343689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9375,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9375,"y":0.6790123581886292},{"x":0.8773148059844971,"y":0.6790123581886292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۱-۲","boundary":[0.8773148059844971,0.6666666865348816,0.9375,0.6790123581886292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9375,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9375,"y":0.6790123581886292},{"x":0.8773148059844971,"y":0.6790123581886292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.6596666865348816,0.9425,0.6860123581886292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"F","boundary":[0.8796296119689941,0.6882715821266174,0.8842592835426331,0.7006173133850098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912037014961243,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8958333134651184,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8958333134651184,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8912037014961243,0.6882715821266174,0.8958333134651184,0.7006173133850098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9050925970077515,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9097222089767456,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9097222089767456,"y":0.7006173133850098},{"x":0.9050925970077515,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.9050925970077515,0.6882715821266174,0.9097222089767456,0.7006173133850098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9143518805503845,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9189814925193787,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9189814925193787,"y":0.7006173133850098},{"x":0.9143518805503845,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.9143518805503845,0.6882715821266174,0.9189814925193787,0.7006173133850098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9282407164573669,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7006173133850098},{"x":0.9282407164573669,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.9282407164573669,0.6882715821266174,0.9328703880310059,0.7006173133850098]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6882715821266174},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.8746296119689941,0.6812715821266174,0.9378703880310059,0.7076173133850098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.6867284178733826},{"x":0.17129629850387573,"y":0.6867284178733826},{"x":0.17129629850387573,"y":0.6975308656692505},{"x":0.15046297013759613,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸","boundary":[0.15046297013759613,0.6867284178733826,0.17129629850387573,0.6975308656692505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.6867284178733826},{"x":0.17129629850387573,"y":0.6867284178733826},{"x":0.17129629850387573,"y":0.6975308656692505},{"x":0.15046297013759613,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.6797284178733826,0.17629629850387574,0.7045308656692505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.709876537322998},{"x":0.9351851940155029,"y":0.709876537322998},{"x":0.9351851940155029,"y":0.720678985118866},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵-۱-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.709876537322998,0.9351851940155029,0.720678985118866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.709876537322998},{"x":0.9351851940155029,"y":0.709876537322998},{"x":0.9351851940155029,"y":0.720678985118866},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.702876537322998,0.9401851940155029,0.727678985118866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.7330247163772583},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7314814925193787},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7438271641731262},{"x":0.9027777910232544,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲-۲","boundary":[0.9027777910232544,0.7330247163772583,0.9351851940155029,0.7438271641731262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9027777910232544,"y":0.7330247163772583},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7314814925193787},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7438271641731262},{"x":0.9027777910232544,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8977777910232544,0.7260247163772583,0.9401851940155029,0.7508271641731262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.5740740895271301},{"x":0.7662037014961243,"y":0.5725308656692505},{"x":0.7662037014961243,"y":0.595678985118866},{"x":0.6990740895271301,"y":0.595678985118866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6990740895271301,0.5740740895271301,0.7662037014961243,0.595678985118866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.5740740895271301},{"x":0.6921296119689941,"y":0.5740740895271301},{"x":0.6921296119689941,"y":0.595678985118866},{"x":0.6319444179534912,"y":0.595678985118866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازهها","boundary":[0.6319444179534912,0.5740740895271301,0.6921296119689941,0.595678985118866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.5740740895271301},{"x":0.625,"y":0.5740740895271301},{"x":0.625,"y":0.595678985118866},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5763888955116272,0.5740740895271301,0.625,0.595678985118866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5694444179534912,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5694444179534912,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5115740895271301,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5115740895271301,0.5740740895271301,0.5694444179534912,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4583333432674408,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5046296119689941,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5046296119689941,"y":0.5972222089767456},{"x":0.4583333432674408,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4583333432674408,0.5740740895271301,0.5046296119689941,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7685185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7685185074806213,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7129629850387573,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7129629850387573,0.5987654328346252,0.7685185074806213,0.6141975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7060185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7060185074806213,"y":0.6141975522041321},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الاستیك","boundary":[0.6458333134651184,0.5987654328346252,0.7060185074806213,0.6141975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6041666865348816,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6041666865348816,0.5972222089767456,0.6388888955116272,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6018518805503845,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6018518805503845,"y":0.6126543283462524},{"x":0.5717592835426331,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5717592835426331,0.5972222089767456,0.6018518805503845,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5648148059844971,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6126543283462524},{"x":0.5300925970077515,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5300925970077515,0.5972222089767456,0.5648148059844971,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361111044883728,"y":0.6203703880310059},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6203703880310059},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6358024477958679},{"x":0.7361111044883728,"y":0.6358024477958679}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7361111044883728,0.6203703880310059,0.7662037014961243,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.6203703880310059},{"x":0.7291666865348816,"y":0.6203703880310059},{"x":0.7291666865348816,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6358024477958679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6944444179534912,0.6203703880310059,0.7291666865348816,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6921296119689941,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6921296119689941,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6358024477958679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6782407164573669,0.6203703880310059,0.6921296119689941,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6712962985038757,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6712962985038757,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6643518805503845,"y":0.6358024477958679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6643518805503845,0.6203703880310059,0.6712962985038757,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6574074029922485,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6574074029922485,"y":0.6358024477958679},{"x":0.5972222089767456,"y":0.6373456716537476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5972222089767456,0.6203703880310059,0.6574074029922485,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.6203703880310059},{"x":0.5902777910232544,"y":0.6203703880310059},{"x":0.5902777910232544,"y":0.6373456716537476},{"x":0.5416666865348816,"y":0.6373456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5416666865348816,0.6203703880310059,0.5902777910232544,0.6373456716537476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6589506268501282},{"x":0.7129629850387573,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7129629850387573,0.6404321193695068,0.7662037014961243,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805555820465088,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7083333134651184,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7083333134651184,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6805555820465088,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6805555820465088,0.6404321193695068,0.7083333134651184,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6736111044883728,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6736111044883728,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6388888955116272,0.6404321193695068,0.6736111044883728,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134259104728699,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6134259104728699,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134259104728699,0.6404321193695068,0.6388888955116272,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671296119689941,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6018518805503845,"y":0.6404321193695068},{"x":0.6018518805503845,"y":0.6589506268501282},{"x":0.5671296119689941,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5671296119689941,0.6404321193695068,0.6018518805503845,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.6635802388191223},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6635802388191223},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6967592835426331,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاشات","boundary":[0.6967592835426331,0.6635802388191223,0.7662037014961243,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6635802388191223},{"x":0.6875,"y":0.6635802388191223},{"x":0.6875,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6319444179534912,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجباری","boundary":[0.6319444179534912,0.6635802388191223,0.6875,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6635802388191223},{"x":0.625,"y":0.6635802388191223},{"x":0.625,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5833333134651184,0.6635802388191223,0.625,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.6635802388191223},{"x":0.5763888955116272,"y":0.6635802388191223},{"x":0.5763888955116272,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5462962985038757,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.5462962985038757,0.6635802388191223,0.5763888955116272,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7037037014961243},{"x":0.7013888955116272,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتعاشات","boundary":[0.7013888955116272,0.6867284178733826,0.7662037014961243,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6990740895271301,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6990740895271301,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6944444179534912,0.6867284178733826,0.6990740895271301,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6875,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6875,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اجباری","boundary":[0.6319444179534912,0.6867284178733826,0.6875,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.6867284178733826},{"x":0.625,"y":0.6867284178733826},{"x":0.625,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فیر","boundary":[0.5995370149612427,0.6867284178733826,0.625,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5949074029922485,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5949074029922485,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5532407164573669,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5532407164573669,0.6867284178733826,0.5949074029922485,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5162037014961243,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5439814925193787,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5439814925193787,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5162037014961243,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.5162037014961243,0.6867284178733826,0.5439814925193787,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7253086566925049},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.7175925970077515,0.7083333134651184,0.7662037014961243,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7106481194496155,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7106481194496155,"y":0.7253086566925049},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6736111044883728,0.7083333134651184,0.7106481194496155,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7253086566925049},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6296296119689941,0.7083333134651184,0.6689814925193787,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.729938268661499},{"x":0.7662037014961243,"y":0.729938268661499},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7469135522842407},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7129629850387573,0.729938268661499,0.7662037014961243,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.729938268661499},{"x":0.7060185074806213,"y":0.729938268661499},{"x":0.7060185074806213,"y":0.7469135522842407},{"x":0.6458333134651184,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الاستیك","boundary":[0.6458333134651184,0.729938268661499,0.7060185074806213,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.729938268661499},{"x":0.6388888955116272,"y":0.729938268661499},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7469135522842407},{"x":0.6041666865348816,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6041666865348816,0.729938268661499,0.6388888955116272,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.729938268661499},{"x":0.5995370149612427,"y":0.729938268661499},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7469135522842407},{"x":0.5717592835426331,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5717592835426331,0.729938268661499,0.5995370149612427,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347222089767456,"y":0.729938268661499},{"x":0.5648148059844971,"y":0.729938268661499},{"x":0.5648148059844971,"y":0.7469135522842407},{"x":0.5347222089767456,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5347222089767456,0.729938268661499,0.5648148059844971,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930555522441864,"y":0.729938268661499},{"x":0.5277777910232544,"y":0.729938268661499},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7469135522842407},{"x":0.4930555522441864,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.4930555522441864,0.729938268661499,0.5277777910232544,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.7530864477157593},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7515432238578796},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7669752836227417},{"x":0.7037037014961243,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7037037014961243,0.7530864477157593,0.7662037014961243,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.7530864477157593},{"x":0.6967592835426331,"y":0.7530864477157593},{"x":0.6967592835426331,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6481481194496155,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6481481194496155,0.7530864477157593,0.6967592835426331,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7762345671653748},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7932098507881165},{"x":0.7291666865348816,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پریود","boundary":[0.7291666865348816,0.7746913433074951,0.7662037014961243,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7932098507881165},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7129629850387573,0.7746913433074951,0.7222222089767456,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7060185074806213,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7060185074806213,"y":0.7932098507881165},{"x":0.6481481194496155,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مودهای","boundary":[0.6481481194496155,0.7746913433074951,0.7060185074806213,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7731481194496155},{"x":0.6412037014961243,"y":0.7746913433074951},{"x":0.6412037014961243,"y":0.7932098507881165},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.5833333134651184,0.7731481194496155,0.6412037014961243,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930555522441864,"y":0.7731481194496155},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7731481194496155},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7932098507881165},{"x":0.4930555522441864,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.4930555522441864,0.7731481194496155,0.5740740895271301,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4305555522441864,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4861111044883728,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4861111044883728,"y":0.7916666865348816},{"x":0.4305555522441864,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.4305555522441864,0.7731481194496155,0.4861111044883728,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.7947530746459961},{"x":0.7662037014961243,"y":0.7947530746459961},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8117284178733826},{"x":0.7268518805503845,"y":0.8117284178733826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعامد","boundary":[0.7268518805503845,0.7947530746459961,0.7662037014961243,0.8117284178733826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.7947530746459961},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7947530746459961},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8117284178733826},{"x":0.6620370149612427,"y":0.8117284178733826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مودهای","boundary":[0.6620370149612427,0.7947530746459961,0.7199074029922485,0.8117284178733826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949074029922485,"y":0.7962962985038757},{"x":0.6550925970077515,"y":0.7947530746459961},{"x":0.6574074029922485,"y":0.8117284178733826},{"x":0.5949074029922485,"y":0.8132715821266174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.5949074029922485,0.7962962985038757,0.6574074029922485,0.8117284178733826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.8179012537002563},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8179012537002563},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7291666865348816,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7268518805503845,0.8179012537002563,0.7662037014961243,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8179012537002563},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6759259104728699,"y":0.834876537322998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6759259104728699,0.8194444179534912,0.7222222089767456,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6689814925193787,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6689814925193787,"y":0.834876537322998},{"x":0.6273148059844971,"y":0.834876537322998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مودی","boundary":[0.6273148059844971,0.8194444179534912,0.6689814925193787,0.834876537322998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8595678806304932},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7129629850387573,0.8395061492919922,0.7662037014961243,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8580247163772583},{"x":0.6620370149612427,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6620370149612427,0.8395061492919922,0.7060185074806213,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.8379629850387573},{"x":0.6550925970077515,"y":0.8395061492919922},{"x":0.6550925970077515,"y":0.8580247163772583},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6041666865348816,0.8379629850387573,0.6550925970077515,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8580247163772583},{"x":0.5717592835426331,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5717592835426331,0.8379629850387573,0.5972222089767456,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5648148059844971,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5648148059844971,"y":0.8580247163772583},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5277777910232544,0.8379629850387573,0.5648148059844971,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4791666567325592,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8580247163772583},{"x":0.4791666567325592,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.4791666567325592,0.8379629850387573,0.5208333134651184,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8780864477157593},{"x":0.7106481194496155,"y":0.8780864477157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7106481194496155,0.8626543283462524,0.7662037014961243,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8780864477157593},{"x":0.6527777910232544,"y":0.8796296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیرهای","boundary":[0.6527777910232544,0.8626543283462524,0.7037037014961243,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8796296119689941},{"x":0.6064814925193787,"y":0.8796296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6064814925193787,0.8626543283462524,0.6458333134651184,0.8796296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7662037014961243,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8996913433074951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.7129629850387573,0.8842592835426331,0.7662037014961243,0.8996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6550925970077515,"y":0.8996913433074951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیرهای","boundary":[0.6550925970077515,0.8842592835426331,0.7060185074806213,0.8996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949074029922485,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8996913433074951},{"x":0.5949074029922485,"y":0.8996913433074951}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خمشی","boundary":[0.5949074029922485,0.8842592835426331,0.6481481194496155,0.8996913433074951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4305555522441864,"y":0.5725308656692505},{"x":0.7685185074806213,"y":0.5725308656692505},{"x":0.7685185074806213,"y":0.8996913433074951},{"x":0.4305555522441864,"y":0.9012345671653748}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4255555522441864,0.5655308656692505,0.7735185074806213,0.9066913433074951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9120370149612427,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9120370149612427,"y":0.7669752836227417},{"x":0.8819444179534912,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"1-1","boundary":[0.8819444179534912,0.7546296119689941,0.9120370149612427,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9143518805503845,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9236111044883728,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9236111044883728,"y":0.7669752836227417},{"x":0.9143518805503845,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.9143518805503845,0.7546296119689941,0.9236111044883728,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9282407164573669,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7669752836227417},{"x":0.9282407164573669,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.9282407164573669,0.7546296119689941,0.9351851940155029,0.7669752836227417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7546296119689941},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7669752836227417},{"x":0.8819444179534912,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.4099999964237213,"boundary":[0.8769444179534912,0.7476296119689941,0.9401851940155029,0.7739752836227417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.7762345671653748},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7762345671653748},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7885802388191223}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۲-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.7762345671653748,0.9351851940155029,0.7870370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.7762345671653748},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7762345671653748},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8796296119689941,"y":0.7885802388191223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.7692345671653747,0.9401851940155029,0.7940370149612427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7978395223617554},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7993826866149902},{"x":0.9351851940155029,"y":0.8101851940155029},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۲-۲","boundary":[0.8773148059844971,0.7978395223617554,0.9351851940155029,0.8101851940155029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7978395223617554},{"x":0.9351851940155029,"y":0.7993826866149902},{"x":0.9351851940155029,"y":0.8101851940155029},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.7908395223617554,0.9401851940155029,0.8171851940155029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.8209876418113708},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9351851940155029,"y":0.8317901492118835},{"x":0.8796296119689941,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴-۲-۲","boundary":[0.8773148059844971,0.8209876418113708,0.9351851940155029,0.8317901492118835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.8209876418113708},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8194444179534912},{"x":0.9351851940155029,"y":0.8317901492118835},{"x":0.8796296119689941,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.8139876418113708,0.9401851940155029,0.8387901492118836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9004629850387573,"y":0.8425925970077515},{"x":0.9375,"y":0.8425925970077515},{"x":0.9375,"y":0.8533950448036194},{"x":0.9004629850387573,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۲","boundary":[0.9004629850387573,0.8425925970077515,0.9375,0.8533950448036194]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9004629850387573,"y":0.8425925970077515},{"x":0.9375,"y":0.8425925970077515},{"x":0.9375,"y":0.8533950448036194},{"x":0.9004629850387573,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8954629850387573,0.8355925970077515,0.9425,0.8603950448036194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.8410493731498718},{"x":0.16898147761821747,"y":0.8410493731498718},{"x":0.16898147761821747,"y":0.8533950448036194},{"x":0.15046297013759613,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۶۹","boundary":[0.15046297013759613,0.8410493731498718,0.16898147761821747,0.8533950448036194]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.8410493731498718},{"x":0.16898147761821747,"y":0.8410493731498718},{"x":0.16898147761821747,"y":0.8533950448036194},{"x":0.15046297013759613,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14546297013759613,0.8340493731498718,0.17398147761821747,0.8603950448036194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.8641975522041321},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8641975522041321},{"x":0.9328703880310059,"y":0.875},{"x":0.8796296119689941,"y":0.875}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱-۳-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.8641975522041321,0.9328703880310059,0.875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.8641975522041321},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8641975522041321},{"x":0.9328703880310059,"y":0.875},{"x":0.8796296119689941,"y":0.875}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.8571975522041321,0.9378703880310059,0.882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.8626543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.8626543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.8734567761421204},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶","boundary":[0.14814814925193787,0.8626543283462524,0.1527777761220932,0.8734567761421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.8626543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.8626543283462524},{"x":0.1527777761220932,"y":0.8734567761421204},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.8556543283462524,0.1577777761220932,0.8804567761421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.8858024477958679},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8858024477958679},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8796296119689941,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۳-۲","boundary":[0.8796296119689941,0.8858024477958679,0.9328703880310059,0.8966049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8796296119689941,"y":0.8858024477958679},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8858024477958679},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8796296119689941,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8746296119689941,0.8788024477958679,0.9378703880310059,0.9036049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.9274691343307495},{"x":0.5509259104728699,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5532407164573669,"y":0.9382715821266174},{"x":0.5138888955116272,"y":0.9382715821266174}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفت","boundary":[0.5138888955116272,0.9274691343307495,0.5532407164573669,0.9382715821266174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.9274691343307495},{"x":0.5509259104728699,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5532407164573669,"y":0.9382715821266174},{"x":0.5138888955116272,"y":0.9382715821266174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5088888955116272,0.9204691343307495,0.558240716457367,0.9452715821266174],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/HywwcGwgeOBFcgsa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/eZBkBNpCpLpeAKkk.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/uuohFWQBbXPXShqT.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.0002134773700877472,0.00006778692187350473,0.9979308127418712,0.9985364845218483]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.06635802239179611},{"x":0.8287037014961243,"y":0.06635802239179611}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳-۳-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.054012347012758255,0.8865740895271301,0.06635802239179611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.06635802239179611},{"x":0.8287037014961243,"y":0.06635802239179611}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.047012347012758256,0.8915740895271301,0.07335802239179612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.05092592537403107},{"x":0.125,"y":0.05246913433074951},{"x":0.12268518656492233,"y":0.06481481343507767},{"x":0.09953703731298447,"y":0.06327160447835922}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.10185185074806213,0.05092592537403107,0.12268518656492233,0.06481481343507767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.05092592537403107},{"x":0.125,"y":0.05246913433074951},{"x":0.12268518656492233,"y":0.06481481343507767},{"x":0.09953703731298447,"y":0.06327160447835922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.04392592537403107,0.12768518656492234,0.07181481343507767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.07716049253940582},{"x":0.8865740895271301,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.08796296268701553},{"x":0.8518518805503845,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۴-۲","boundary":[0.8518518805503845,0.07716049253940582,0.8865740895271301,0.08796296268701553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.07716049253940582},{"x":0.8865740895271301,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.08796296268701553},{"x":0.8518518805503845,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.07016049253940582,0.8915740895271301,0.09496296268701554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8865740895271301,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8865740895271301,"y":0.10956790298223495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱-۴-۲","boundary":[0.8310185074806213,0.0972222238779068,0.8865740895271301,0.10956790298223495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8865740895271301,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8865740895271301,"y":0.10956790298223495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.0902222238779068,0.8915740895271301,0.11656790298223496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11342592537403107,"y":0.09567901492118835},{"x":0.1180555522441864,"y":0.09567901492118835},{"x":0.1180555522441864,"y":0.10648148506879807},{"x":0.11342592537403107,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"ا","boundary":[0.11342592537403107,0.09567901492118835,0.1180555522441864,0.10648148506879807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.09567901492118835},{"x":0.10879629850387573,"y":0.09567901492118835},{"x":0.10879629850387573,"y":0.10648148506879807},{"x":0.09953703731298447,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.09953703731298447,0.09567901492118835,0.10879629850387573,0.10648148506879807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.09567901492118835},{"x":0.1180555522441864,"y":0.09567901492118835},{"x":0.1180555522441864,"y":0.10648148506879807},{"x":0.09953703731298447,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.08867901492118835,0.1230555522441864,0.11348148506879807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.12037037312984467},{"x":0.8888888955116272,"y":0.12037037312984467},{"x":0.8888888955116272,"y":0.13117283582687378},{"x":0.8287037014961243,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲-۴-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.12037037312984467,0.8888888955116272,0.13117283582687378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.12037037312984467},{"x":0.8888888955116272,"y":0.12037037312984467},{"x":0.8888888955116272,"y":0.13117283582687378},{"x":0.8287037014961243,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.11337037312984466,0.8938888955116272,0.13817283582687379],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.11728394776582718},{"x":0.12268518656492233,"y":0.11728394776582718},{"x":0.12268518656492233,"y":0.12962962687015533},{"x":0.09953703731298447,"y":0.1280864179134369}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.09953703731298447,0.11728394776582718,0.12268518656492233,0.12962962687015533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.11728394776582718},{"x":0.12268518656492233,"y":0.11728394776582718},{"x":0.12268518656492233,"y":0.12962962687015533},{"x":0.09953703731298447,"y":0.1280864179134369}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.11028394776582717,0.12768518656492234,0.13662962687015534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.1419753134250641},{"x":0.8865740895271301,"y":0.1419753134250641},{"x":0.8865740895271301,"y":0.15432098507881165},{"x":0.8287037014961243,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۴-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.1419753134250641,0.8865740895271301,0.15432098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.1419753134250641},{"x":0.8865740895271301,"y":0.1419753134250641},{"x":0.8865740895271301,"y":0.15432098507881165},{"x":0.8287037014961243,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.13497531342506408,0.8915740895271301,0.16132098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.14043210446834564},{"x":0.12037037312984467,"y":0.14043210446834564},{"x":0.12037037312984467,"y":0.15123456716537476},{"x":0.09953703731298447,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۸۶","boundary":[0.09953703731298447,0.14043210446834564,0.12037037312984467,0.15123456716537476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.14043210446834564},{"x":0.12037037312984467,"y":0.14043210446834564},{"x":0.12037037312984467,"y":0.15123456716537476},{"x":0.09953703731298447,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.13343210446834564,0.12537037312984467,0.15823456716537476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8333333134651184,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8287037014961243,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"F","boundary":[0.8287037014961243,0.1635802537202835,0.8333333134651184,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8402777910232544,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8449074029922485,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8449074029922485,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8402777910232544,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8402777910232544,0.1635802537202835,0.8449074029922485,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8587962985038757,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8587962985038757,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8541666865348816,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"F","boundary":[0.8541666865348816,0.1635802537202835,0.8587962985038757,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634259104728699,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8680555820465088,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8680555820465088,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8634259104728699,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8634259104728699,0.1635802537202835,0.8680555820465088,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8819444179534912,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8819444179534912,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8773148059844971,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8773148059844971,0.1635802537202835,0.8819444179534912,0.17592592537403107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8819444179534912,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8819444179534912,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8287037014961243,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.8237037014961243,0.1565802537202835,0.8869444179534912,0.18292592537403107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.16203702986240387},{"x":0.12268518656492233,"y":0.16203702986240387},{"x":0.12268518656492233,"y":0.17283950746059418},{"x":0.09953703731298447,"y":0.17283950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"AV","boundary":[0.09953703731298447,0.16203702986240387,0.12268518656492233,0.17283950746059418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.16203702986240387},{"x":0.12268518656492233,"y":0.16203702986240387},{"x":0.12268518656492233,"y":0.17283950746059418},{"x":0.09953703731298447,"y":0.17283950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.15503702986240386,0.12768518656492234,0.17983950746059418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8865740895271301,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8865740895271301,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8263888955116272,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵-۴-۲","boundary":[0.8263888955116272,0.18518517911434174,0.8865740895271301,0.1975308656692505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8865740895271301,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8865740895271301,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8263888955116272,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.17818517911434173,0.8915740895271301,0.2045308656692505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.1836419701576233},{"x":0.12037037312984467,"y":0.1836419701576233},{"x":0.12037037312984467,"y":0.19598765671253204},{"x":0.09953703731298447,"y":0.19598765671253204}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۸۹","boundary":[0.09953703731298447,0.1836419701576233,0.12037037312984467,0.19598765671253204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.1836419701576233},{"x":0.12037037312984467,"y":0.1836419701576233},{"x":0.12037037312984467,"y":0.19598765671253204},{"x":0.09953703731298447,"y":0.19598765671253204}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.17664197015762328,0.12537037312984467,0.20298765671253205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8842592835426331,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8842592835426331,"y":0.2191358059644699},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2191358059644699}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵-۲","boundary":[0.8518518805503845,0.20679011940956116,0.8842592835426331,0.2191358059644699]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8842592835426331,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8842592835426331,"y":0.2191358059644699},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2191358059644699}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.19979011940956115,0.8892592835426331,0.22613580596446992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8287037014961243,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۵-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.22839505970478058,0.8888888955116272,0.24074074625968933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8287037014961243,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.22139505970478057,0.8938888955116272,0.24774074625968934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.25},{"x":0.8842592835426331,"y":0.25},{"x":0.8842592835426331,"y":0.26234567165374756},{"x":0.8287037014961243,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲-۵-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.25,0.8842592835426331,0.26234567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.25},{"x":0.8842592835426331,"y":0.25},{"x":0.8842592835426331,"y":0.26234567165374756},{"x":0.8287037014961243,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.243,0.8892592835426331,0.26934567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.2854938209056854},{"x":0.8287037014961243,"y":0.2854938209056854}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۵-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.27314814925193787,0.8842592835426331,0.2854938209056854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.2854938209056854},{"x":0.8287037014961243,"y":0.2854938209056854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.26614814925193786,0.8892592835426331,0.29249382090568543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.05246913433074951},{"x":0.7175925970077515,"y":0.05246913433074951},{"x":0.7175925970077515,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6712962985038757,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6712962985038757,0.05246913433074951,0.7175925970077515,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6666666865348816,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6666666865348816,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6342592835426331,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6342592835426331,0.05246913433074951,0.6666666865348816,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6296296119689941,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6296296119689941,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6111111044883728,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6111111044883728,0.05246913433074951,0.6296296119689941,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6064814925193787,"y":0.05246913433074951},{"x":0.6064814925193787,"y":0.07098765671253204},{"x":0.5833333134651184,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.5833333134651184,0.05246913433074951,0.6064814925193787,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5763888955116272,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5763888955116272,"y":0.07098765671253204},{"x":0.5370370149612427,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.5370370149612427,0.05246913433074951,0.5763888955116272,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5324074029922485,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5324074029922485,"y":0.07098765671253204},{"x":0.5069444179534912,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بك","boundary":[0.5069444179534912,0.05246913433074951,0.5324074029922485,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5,"y":0.05246913433074951},{"x":0.5,"y":0.07098765671253204},{"x":0.46296295523643494,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.46296295523643494,0.05246913433074951,0.5,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.07253086566925049},{"x":0.7175925970077515,"y":0.07253086566925049},{"x":0.7175925970077515,"y":0.08950617164373398},{"x":0.6620370149612427,"y":0.09104938060045242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6620370149612427,0.07253086566925049,0.7175925970077515,0.08950617164373398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.07407407462596893},{"x":0.6550925970077515,"y":0.07407407462596893},{"x":0.6550925970077515,"y":0.09104938060045242},{"x":0.6064814925193787,"y":0.09104938060045242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دورانی","boundary":[0.6064814925193787,0.07407407462596893,0.6550925970077515,0.09104938060045242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.07407407462596893},{"x":0.5995370149612427,"y":0.07407407462596893},{"x":0.5995370149612427,"y":0.09104938060045242},{"x":0.5902777910232544,"y":0.09104938060045242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5902777910232544,0.07407407462596893,0.5995370149612427,0.09104938060045242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5324074029922485,"y":0.07407407462596893},{"x":0.5856481194496155,"y":0.07253086566925049},{"x":0.5856481194496155,"y":0.09104938060045242},{"x":0.5324074029922485,"y":0.09104938060045242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.5324074029922485,0.07407407462596893,0.5856481194496155,0.09104938060045242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.07407407462596893},{"x":0.5254629850387573,"y":0.07407407462596893},{"x":0.5254629850387573,"y":0.09104938060045242},{"x":0.4722222089767456,"y":0.09104938060045242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچشی","boundary":[0.4722222089767456,0.07407407462596893,0.5254629850387573,0.09104938060045242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.09567901492118835},{"x":0.7175925970077515,"y":0.09567901492118835},{"x":0.7175925970077515,"y":0.11265432089567184},{"x":0.6851851940155029,"y":0.11265432089567184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6875,0.09567901492118835,0.7175925970077515,0.11265432089567184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6828703880310059,"y":0.09567901492118835},{"x":0.6805555820465088,"y":0.11265432089567184},{"x":0.6435185074806213,"y":0.11265432089567184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6435185074806213,0.09413580596446991,0.6805555820465088,0.11265432089567184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6365740895271301,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6365740895271301,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6041666865348816,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.6064814925193787,0.09413580596446991,0.6365740895271301,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.11728394776582718},{"x":0.7152777910232544,"y":0.11728394776582718},{"x":0.7152777910232544,"y":0.13425925374031067},{"x":0.6620370149612427,"y":0.13425925374031067}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پریودها","boundary":[0.6620370149612427,0.11728394776582718,0.7152777910232544,0.13425925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6550925970077515,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6550925970077515,"y":0.13271604478359222},{"x":0.6458333134651184,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6458333134651184,0.11728394776582718,0.6550925970077515,0.13271604478359222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6412037014961243,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6412037014961243,"y":0.13271604478359222},{"x":0.5833333134651184,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مودهای","boundary":[0.5833333134651184,0.11728394776582718,0.6412037014961243,0.13271604478359222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.11728394776582718},{"x":0.5763888955116272,"y":0.11728394776582718},{"x":0.5763888955116272,"y":0.13271604478359222},{"x":0.5231481194496155,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.5231481194496155,0.11728394776582718,0.5763888955116272,0.13271604478359222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.11728394776582718},{"x":0.5162037014961243,"y":0.11728394776582718},{"x":0.5162037014961243,"y":0.13271604478359222},{"x":0.46759259700775146,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دورانی","boundary":[0.46759259700775146,0.11728394776582718,0.5162037014961243,0.13271604478359222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.1388888955116272},{"x":0.7152777910232544,"y":0.1388888955116272},{"x":0.7152777910232544,"y":0.1558641940355301},{"x":0.6620370149612427,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6620370149612427,0.1388888955116272,0.7152777910232544,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.1388888955116272},{"x":0.6574074029922485,"y":0.1388888955116272},{"x":0.6574074029922485,"y":0.1558641940355301},{"x":0.6064814925193787,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دورانی","boundary":[0.6064814925193787,0.1388888955116272,0.6574074029922485,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.1388888955116272},{"x":0.5995370149612427,"y":0.1388888955116272},{"x":0.5995370149612427,"y":0.1558641940355301},{"x":0.5625,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5625,0.1388888955116272,0.5995370149612427,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.1388888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1388888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1558641940355301},{"x":0.4861111044883728,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتهای","boundary":[0.4861111044883728,0.1388888955116272,0.5555555820465088,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.1388888955116272},{"x":0.4791666567325592,"y":0.1388888955116272},{"x":0.4791666567325592,"y":0.1558641940355301},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4444444477558136,0.1388888955116272,0.4791666567325592,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.16203702986240387},{"x":0.7152777910232544,"y":0.16203702986240387},{"x":0.7152777910232544,"y":0.17901234328746796},{"x":0.6620370149612427,"y":0.17901234328746796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پریودها","boundary":[0.6620370149612427,0.16203702986240387,0.7152777910232544,0.17901234328746796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.16203702986240387},{"x":0.6550925970077515,"y":0.16203702986240387},{"x":0.6550925970077515,"y":0.17901234328746796},{"x":0.6458333134651184,"y":0.17901234328746796}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6458333134651184,0.16203702986240387,0.6550925970077515,0.17901234328746796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.16203702986240387},{"x":0.6412037014961243,"y":0.16203702986240387},{"x":0.6412037014961243,"y":0.17901234328746796},{"x":0.5833333134651184,"y":0.17901234328746796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مودهای","boundary":[0.5833333134651184,0.16203702986240387,0.6412037014961243,0.17901234328746796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5162037014961243,"y":0.16203702986240387},{"x":0.5763888955116272,"y":0.16203702986240387},{"x":0.5763888955116272,"y":0.17901234328746796},{"x":0.5162037014961243,"y":0.17901234328746796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.5162037014961243,0.16203702986240387,0.5763888955116272,0.17901234328746796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45601850748062134,"y":0.16203702986240387},{"x":0.5092592835426331,"y":0.16203702986240387},{"x":0.5092592835426331,"y":0.17901234328746796},{"x":0.45601850748062134,"y":0.17901234328746796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچشی","boundary":[0.45601850748062134,0.16203702986240387,0.5092592835426331,0.17901234328746796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.1836419701576233},{"x":0.7152777910232544,"y":0.1836419701576233},{"x":0.7152777910232544,"y":0.20061728358268738},{"x":0.6620370149612427,"y":0.20061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6620370149612427,0.1836419701576233,0.7152777910232544,0.20061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.1836419701576233},{"x":0.6550925970077515,"y":0.1836419701576233},{"x":0.6550925970077515,"y":0.20061728358268738},{"x":0.6018518805503845,"y":0.20061728358268738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیچشی","boundary":[0.6018518805503845,0.1836419701576233,0.6550925970077515,0.20061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5949074029922485,"y":0.1836419701576233},{"x":0.5949074029922485,"y":0.20061728358268738},{"x":0.5625,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5625,0.18209876120090485,0.5949074029922485,0.20061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347222089767456,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5555555820465088,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5555555820465088,"y":0.19907407462596893},{"x":0.5347222089767456,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5347222089767456,0.18209876120090485,0.5555555820465088,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47453704476356506,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5231481194496155,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5231481194496155,"y":0.19907407462596893},{"x":0.47453704476356506,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فضائی","boundary":[0.47453704476356506,0.18209876120090485,0.5231481194496155,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7152777910232544,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7152777910232544,"y":0.22376543283462524},{"x":0.6273148059844971,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6273148059844971,0.2052469104528427,0.7152777910232544,0.22376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6203703880310059,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6203703880310059,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5532407164573669,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5532407164573669,0.2052469104528427,0.6203703880310059,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5462962985038757,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5462962985038757,"y":0.22067901492118835},{"x":0.5138888955116272,"y":0.22067901492118835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5138888955116272,0.20370370149612427,0.5462962985038757,0.22067901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49768519401550293,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5092592835426331,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5092592835426331,"y":0.22067901492118835},{"x":0.49768519401550293,"y":0.22067901492118835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.49768519401550293,0.20370370149612427,0.5092592835426331,0.22067901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.22685185074806213},{"x":0.7152777910232544,"y":0.22685185074806213},{"x":0.7152777910232544,"y":0.24537037312984467},{"x":0.6712962985038757,"y":0.24382716417312622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6712962985038757,0.22685185074806213,0.7152777910232544,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6643518805503845,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6643518805503845,"y":0.24537037312984467},{"x":0.5833333134651184,"y":0.24228395521640778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگرداننده","boundary":[0.5856481194496155,0.2253086417913437,0.6643518805503845,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.25},{"x":0.7152777910232544,"y":0.25},{"x":0.7152777910232544,"y":0.2669753134250641},{"x":0.6319444179534912,"y":0.2669753134250641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6319444179534912,0.25,0.7152777910232544,0.2669753134250641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5810185074806213,"y":0.24845679104328156},{"x":0.6180555820465088,"y":0.25},{"x":0.6180555820465088,"y":0.26543208956718445},{"x":0.5810185074806213,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میرانی","boundary":[0.5810185074806213,0.24845679104328156,0.6180555820465088,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.270061731338501},{"x":0.7152777910232544,"y":0.2716049253940582},{"x":0.7152777910232544,"y":0.29012346267700195},{"x":0.6597222089767456,"y":0.29012346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6597222089767456,0.270061731338501,0.7152777910232544,0.29012346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.270061731338501},{"x":0.6504629850387573,"y":0.270061731338501},{"x":0.6504629850387573,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5625,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5625,0.270061731338501,0.6504629850387573,0.29012346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49074074625968933,"y":0.270061731338501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.270061731338501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2885802388191223},{"x":0.49074074625968933,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.49074074625968933,0.270061731338501,0.5555555820465088,0.2885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44675925374031067,"y":0.270061731338501},{"x":0.48379629850387573,"y":0.270061731338501},{"x":0.48379629850387573,"y":0.2885802388191223},{"x":0.44675925374031067,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.44675925374031067,0.270061731338501,0.48379629850387573,0.2885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.270061731338501},{"x":0.44675925374031067,"y":0.270061731338501},{"x":0.44675925374031067,"y":0.2885802388191223},{"x":0.42129629850387573,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42129629850387573,0.270061731338501,0.44675925374031067,0.2885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37962964177131653,"y":0.270061731338501},{"x":0.4097222089767456,"y":0.270061731338501},{"x":0.4097222089767456,"y":0.2885802388191223},{"x":0.37962964177131653,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.37962964177131653,0.270061731338501,0.4097222089767456,0.2885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.29012346267700195},{"x":0.7152777910232544,"y":0.29012346267700195},{"x":0.7152777910232544,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6597222089767456,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6597222089767456,0.29012346267700195,0.7152777910232544,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.29012346267700195},{"x":0.6527777910232544,"y":0.29012346267700195},{"x":0.6527777910232544,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5856481194496155,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5856481194496155,0.29012346267700195,0.6527777910232544,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5810185074806213,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5810185074806213,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5439814925193787,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5439814925193787,0.29012346267700195,0.5810185074806213,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5416666865348816,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5416666865348816,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5277777910232544,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5277777910232544,0.29012346267700195,0.5416666865348816,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.3132716119289398},{"x":0.7152777910232544,"y":0.3132716119289398},{"x":0.7152777910232544,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6712962985038757,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6712962985038757,0.3132716119289398,0.7152777910232544,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3302469253540039},{"x":0.625,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.625,0.3132716119289398,0.6643518805503845,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6180555820465088,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6180555820465088,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5925925970077515,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فير","boundary":[0.5925925970077515,0.3132716119289398,0.6180555820465088,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3132716119289398},{"x":0.5879629850387573,"y":0.3132716119289398},{"x":0.5879629850387573,"y":0.33179011940956116},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الاستيك","boundary":[0.5277777910232544,0.3132716119289398,0.5879629850387573,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46990740299224854,"y":0.3132716119289398},{"x":0.5208333134651184,"y":0.3132716119289398},{"x":0.5208333134651184,"y":0.3302469253540039},{"x":0.46990740299224854,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سازهها","boundary":[0.46990740299224854,0.3132716119289398,0.5208333134651184,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7152777910232544,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7152777910232544,"y":0.354938268661499},{"x":0.6666666865348816,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6666666865348816,0.3364197611808777,0.7152777910232544,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6597222089767456,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6597222089767456,"y":0.354938268661499},{"x":0.6157407164573669,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6157407164573669,0.3364197611808777,0.6597222089767456,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.33487653732299805},{"x":0.6087962985038757,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6087962985038757,"y":0.354938268661499},{"x":0.5231481194496155,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فیرالاستيك","boundary":[0.5231481194496155,0.33487653732299805,0.6087962985038757,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7152777910232544,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7152777910232544,"y":0.37654322385787964},{"x":0.6527777910232544,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6527777910232544,0.35648149251937866,0.7152777910232544,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6458333134651184,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6458333134651184,"y":0.37654322385787964},{"x":0.5995370149612427,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5995370149612427,0.35648149251937866,0.6458333134651184,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5925925970077515,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5925925970077515,"y":0.37654322385787964},{"x":0.5555555820465088,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5555555820465088,0.35648149251937866,0.5925925970077515,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5486111044883728,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5486111044883728,"y":0.37654322385787964},{"x":0.5231481194496155,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فیر","boundary":[0.5231481194496155,0.35648149251937866,0.5486111044883728,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4791666567325592,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5185185074806213,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5185185074806213,"y":0.37654322385787964},{"x":0.4791666567325592,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4791666567325592,0.35648149251937866,0.5185185074806213,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805555820465088,"y":0.37962964177131653},{"x":0.7152777910232544,"y":0.37962964177131653},{"x":0.7152777910232544,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6805555820465088,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6805555820465088,0.37962964177131653,0.7152777910232544,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6736111044883728,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6736111044883728,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6365740895271301,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6365740895271301,0.37962964177131653,0.6736111044883728,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6273148059844971,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6273148059844971,"y":0.39814814925193787},{"x":0.5416666865348816,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غيرالاستيك","boundary":[0.5416666865348816,0.37962964177131653,0.6273148059844971,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.40123456716537476},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7152777910232544,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6365740895271301,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجشهای","boundary":[0.6365740895271301,0.40123456716537476,0.7152777910232544,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6296296119689941,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6296296119689941,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5902777910232544,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.5902777910232544,0.40123456716537476,0.6296296119689941,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5833333134651184,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5833333134651184,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5555555820465088,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.5555555820465088,0.40123456716537476,0.5833333134651184,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5486111044883728,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5486111044883728,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5185185074806213,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5185185074806213,0.40123456716537476,0.5486111044883728,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5208333134651184,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5208333134651184,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5046296119689941,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5046296119689941,0.40123456716537476,0.5208333134651184,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4413580298423767},{"x":0.6712962985038757,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6712962985038757,0.4243827164173126,0.7152777910232544,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134259104728699,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4413580298423767},{"x":0.6134259104728699,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.6134259104728699,0.4243827164173126,0.6666666865348816,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6064814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6064814925193787,"y":0.4413580298423767},{"x":0.5972222089767456,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5972222089767456,0.4243827164173126,0.6064814925193787,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5486111044883728,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5925925970077515,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5925925970077515,"y":0.4413580298423767},{"x":0.5486111044883728,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5486111044883728,0.4243827164173126,0.5925925970077515,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5416666865348816,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5416666865348816,"y":0.4413580298423767},{"x":0.5,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.5,0.4243827164173126,0.5416666865348816,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4645061790943146},{"x":0.6620370149612427,"y":0.4645061790943146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6620370149612427,0.4444444477558136,0.7152777910232544,0.4645061790943146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6550925970077515,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6550925970077515,"y":0.46296295523643494},{"x":0.6203703880310059,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6203703880310059,0.4444444477558136,0.6550925970077515,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648148059844971,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6111111044883728,"y":0.46296295523643494},{"x":0.5648148059844971,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5648148059844971,0.4444444477558136,0.6111111044883728,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023148059844971,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5578703880310059,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5578703880310059,"y":0.46296295523643494},{"x":0.5023148059844971,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.5023148059844971,0.4444444477558136,0.5578703880310059,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.4444444477558136},{"x":0.49537035822868347,"y":0.4444444477558136},{"x":0.49537035822868347,"y":0.46296295523643494},{"x":0.4861111044883728,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4861111044883728,0.4444444477558136,0.49537035822868347,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44907405972480774,"y":0.4444444477558136},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4444444477558136},{"x":0.48148149251937866,"y":0.46296295523643494},{"x":0.44907405972480774,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.44907405972480774,0.4444444477558136,0.48148149251937866,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7152777910232544,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4830246865749359},{"x":0.6967592835426331,"y":0.4830246865749359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6967592835426331,0.46759259700775146,0.7152777910232544,0.4830246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.46759259700775146},{"x":0.6921296119689941,"y":0.46759259700775146},{"x":0.6921296119689941,"y":0.4830246865749359},{"x":0.6574074029922485,"y":0.4830246865749359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زوال","boundary":[0.6574074029922485,0.46759259700775146,0.6921296119689941,0.4830246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.48765432834625244},{"x":0.7152777910232544,"y":0.48765432834625244},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5077160596847534},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6481481194496155,0.48765432834625244,0.7152777910232544,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6435185074806213,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6412037014961243,"y":0.5077160596847534},{"x":0.5671296119689941,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسیختگی","boundary":[0.5694444179534912,0.4861111044883728,0.6412037014961243,0.5077160596847534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37962964177131653,"y":0.05246913433074951},{"x":0.7175925970077515,"y":0.05246913433074951},{"x":0.7175925970077515,"y":0.5077160596847534},{"x":0.37962964177131653,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3746296417713165,0.04546913433074951,0.7225925970077515,0.5147160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.270061731338501},{"x":0.12037037312984467,"y":0.270061731338501},{"x":0.12037037312984467,"y":0.28240740299224854},{"x":0.09953703731298447,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.09953703731298447,0.270061731338501,0.12037037312984467,0.28240740299224854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.270061731338501},{"x":0.12037037312984467,"y":0.270061731338501},{"x":0.12037037312984467,"y":0.28240740299224854},{"x":0.09953703731298447,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.26306173133850097,0.12537037312984467,0.28940740299224854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.30709877610206604},{"x":0.8287037014961243,"y":0.30709877610206604}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴-۵-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.2947530746459961,0.8865740895271301,0.30709877610206604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2947530746459961},{"x":0.8865740895271301,"y":0.30709877610206604},{"x":0.8287037014961243,"y":0.30709877610206604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.2877530746459961,0.8915740895271301,0.31409877610206605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495370149612427,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.327160507440567},{"x":0.8495370149612427,"y":0.327160507440567}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۶-۲","boundary":[0.8495370149612427,0.3163580298423767,0.8865740895271301,0.327160507440567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495370149612427,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.327160507440567},{"x":0.8495370149612427,"y":0.327160507440567}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8445370149612427,0.3093580298423767,0.8915740895271301,0.334160507440567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3503086566925049},{"x":0.8310185074806213,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱-۶-۲","boundary":[0.8310185074806213,0.33796295523643494,0.8865740895271301,0.3503086566925049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8842592835426331,"y":0.35956791043281555},{"x":0.8842592835426331,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8287037014961243,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲-۶-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.3580246865749359,0.8842592835426331,0.3719135820865631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8287037014961243,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.33096295523643493,0.8915740895271301,0.3789135820865631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8842592835426331,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8842592835426331,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8287037014961243,"y":0.39351850748062134}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳-۶-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.3811728358268738,0.8842592835426331,0.39351850748062134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8842592835426331,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8842592835426331,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8287037014961243,"y":0.39351850748062134}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.3741728358268738,0.8892592835426331,0.40051850748062134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1319444477558136,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1319444477558136,"y":0.39043208956718445},{"x":0.09953703731298447,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۶","boundary":[0.09953703731298447,0.37962964177131653,0.1319444477558136,0.39043208956718445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1319444477558136,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1319444477558136,"y":0.39043208956718445},{"x":0.09953703731298447,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.3726296417713165,0.1369444477558136,0.39743208956718445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8842592835426331,"y":0.40432098507881165},{"x":0.8842592835426331,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8518518805503845,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷-۲","boundary":[0.8518518805503845,0.4027777910232544,0.8842592835426331,0.41512346267700195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8842592835426331,"y":0.40432098507881165},{"x":0.8842592835426331,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8518518805503845,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.3957777910232544,0.8892592835426331,0.42212346267700196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.42592594027519226},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4367283880710602},{"x":0.8287037014961243,"y":0.4382716119289398}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۷-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.42592594027519226,0.8842592835426331,0.4367283880710602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.42592594027519226},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4367283880710602},{"x":0.8287037014961243,"y":0.4382716119289398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.41892594027519225,0.8892592835426331,0.4437283880710602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.4475308656692505},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4475308656692505},{"x":0.8842592835426331,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8287037014961243,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲-۷-۲","boundary":[0.8287037014961243,0.4475308656692505,0.8842592835426331,0.45987653732299805]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.4475308656692505},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4475308656692505},{"x":0.8842592835426331,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8287037014961243,"y":0.45987653732299805}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.4405308656692505,0.8892592835426331,0.46687653732299805],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.4691357910633087},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4691357910633087},{"x":0.8842592835426331,"y":0.479938268661499},{"x":0.8263888955116272,"y":0.479938268661499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۷-۲","boundary":[0.8263888955116272,0.4691357910633087,0.8842592835426331,0.479938268661499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.4691357910633087},{"x":0.8842592835426331,"y":0.4691357910633087},{"x":0.8842592835426331,"y":0.479938268661499},{"x":0.8263888955116272,"y":0.479938268661499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.4621357910633087,0.8892592835426331,0.48693826866149903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8865740895271301,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5015432238578796},{"x":0.8310185074806213,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۴-۷-۲","boundary":[0.8310185074806213,0.49074074625968933,0.8865740895271301,0.5015432238578796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8865740895271301,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5015432238578796},{"x":0.8310185074806213,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.4837407462596893,0.8915740895271301,0.5085432238578796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.09953703731298447,0.4891975224018097,0.1319444477558136,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.4821975224018097,0.1369444477558136,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472222089767456,"y":0.5277777910232544},{"x":0.8888888955116272,"y":0.529321014881134},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5524691343307495},{"x":0.8449074029922485,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8472222089767456,0.5277777910232544,0.8865740895271301,0.5524691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217592835426331,"y":0.5262345671653748},{"x":0.8356481194496155,"y":0.5277777910232544},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5493826866149902},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8217592835426331,0.5262345671653748,0.8333333134651184,0.5493826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217592835426331,"y":0.5262345671653748},{"x":0.8888888955116272,"y":0.529321014881134},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5524691343307495},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.816759283542633,0.5192345671653747,0.8915740895271301,0.5594691343307495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5324074029922485},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5324074029922485},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5432098507881165},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09953703731298447,0.5324074029922485,0.1319444477558136,0.5432098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5324074029922485},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5324074029922485},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5432098507881165},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.5254074029922485,0.1369444477558136,0.5502098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5540123581886292},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5540123581886292},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5663580298423767},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09953703731298447,0.5540123581886292,0.1319444477558136,0.5663580298423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5540123581886292},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5540123581886292},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5663580298423767},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.5470123581886291,0.1369444477558136,0.5733580298423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5895061492919922},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5895061492919922}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.5787037014961243,0.8842592835426331,0.5895061492919922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5895061492919922},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5895061492919922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.5717037014961243,0.8892592835426331,0.5965061492919922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5756173133850098},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5756173133850098},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5864197611808777},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5864197611808777}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.09953703731298447,0.5756173133850098,0.1319444477558136,0.5864197611808777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5756173133850098},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5756173133850098},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5864197611808777},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5864197611808777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.5686173133850098,0.1369444477558136,0.5934197611808777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6003086566925049},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6003086566925049},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱-۲-۳","boundary":[0.8287037014961243,0.6003086566925049,0.8865740895271301,0.6111111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6003086566925049},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6003086566925049},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.5933086566925049,0.8915740895271301,0.6181111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6095678806304932},{"x":0.09953703731298447,"y":0.6095678806304932}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۱۸","boundary":[0.09953703731298447,0.5972222089767456,0.1319444477558136,0.6095678806304932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5972222089767456},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6095678806304932},{"x":0.09953703731298447,"y":0.6095678806304932}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.5902222089767456,0.1369444477558136,0.6165678806304932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6342592835426331},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۲-۳","boundary":[0.8287037014961243,0.6219135522842407,0.8842592835426331,0.6342592835426331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6342592835426331},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.6149135522842407,0.8892592835426331,0.6412592835426331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8865740895271301,"y":0.645061731338501},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6558641791343689}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.6435185074806213,0.8865740895271301,0.6558641791343689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8865740895271301,"y":0.645061731338501},{"x":0.8865740895271301,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6558641791343689}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.6365185074806213,0.8915740895271301,0.6628641791343689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6774691343307495},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6774691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱-۳-۳","boundary":[0.8287037014961243,0.6666666865348816,0.8842592835426331,0.6774691343307495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6774691343307495},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6774691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.6596666865348816,0.8892592835426331,0.6844691343307495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.6635802388191223},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6635802388191223},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6759259104728699},{"x":0.0972222238779068,"y":0.6759259104728699}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۳","boundary":[0.0972222238779068,0.6635802388191223,0.1319444477558136,0.6759259104728699]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.6635802388191223},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6635802388191223},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6759259104728699},{"x":0.0972222238779068,"y":0.6759259104728699}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0922222238779068,0.6565802388191223,0.1369444477558136,0.6829259104728699],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8287037014961243,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۳-۳","boundary":[0.8287037014961243,0.6882715821266174,0.8842592835426331,0.7006173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8287037014961243,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.6812715821266174,0.8892592835426331,0.7076173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.6851851940155029},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6851851940155029},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6975308656692505},{"x":0.0972222238779068,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.0972222238779068,0.6851851940155029,0.1319444477558136,0.6975308656692505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.6851851940155029},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6851851940155029},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6975308656692505},{"x":0.0972222238779068,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0922222238779068,0.6781851940155029,0.1369444477558136,0.7045308656692505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.709876537322998},{"x":0.8842592835426331,"y":0.709876537322998},{"x":0.8842592835426331,"y":0.720678985118866},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۳-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.709876537322998,0.8842592835426331,0.720678985118866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.709876537322998},{"x":0.8842592835426331,"y":0.709876537322998},{"x":0.8842592835426331,"y":0.720678985118866},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.702876537322998,0.8892592835426331,0.727678985118866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7083333134651184},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7067901492118835},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7191358208656311},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.09953703731298447,0.7083333134651184,0.1319444477558136,0.7191358208656311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7083333134651184},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7067901492118835},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7191358208656311},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.7013333134651184,0.1369444477558136,0.7261358208656311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۴-۳-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.7314814925193787,0.8842592835426331,0.7438271641731262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.7244814925193787,0.8892592835426331,0.7508271641731262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.5308641791343689},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5308641791343689},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5509259104728699},{"x":0.6712962985038757,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6712962985038757,0.5308641791343689,0.7152777910232544,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5308641791343689},{"x":0.6620370149612427,"y":0.5308641791343689},{"x":0.6620370149612427,"y":0.5509259104728699},{"x":0.625,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.625,0.5308641791343689,0.6620370149612427,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.529321014881134},{"x":0.6157407164573669,"y":0.529321014881134},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5509259104728699},{"x":0.5902777910232544,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5902777910232544,0.529321014881134,0.6157407164573669,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48842594027519226,"y":0.529321014881134},{"x":0.5763888955116272,"y":0.529321014881134},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5509259104728699},{"x":0.48842594027519226,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.48842594027519226,0.529321014881134,0.5763888955116272,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43287035822868347,"y":0.529321014881134},{"x":0.48148149251937866,"y":0.529321014881134},{"x":0.48148149251937866,"y":0.5493826866149902},{"x":0.43287035822868347,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.43287035822868347,0.529321014881134,0.48148149251937866,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40509259700775146,"y":0.529321014881134},{"x":0.42592594027519226,"y":0.529321014881134},{"x":0.42592594027519226,"y":0.5493826866149902},{"x":0.40509259700775146,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.40509259700775146,0.529321014881134,0.42592594027519226,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35648149251937866,"y":0.529321014881134},{"x":0.39814814925193787,"y":0.529321014881134},{"x":0.39814814925193787,"y":0.5493826866149902},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.35648149251937866,0.529321014881134,0.39814814925193787,0.5493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6689814925193787,"y":0.5679012537002563}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6689814925193787,0.5555555820465088,0.7152777910232544,0.5679012537002563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7152777910232544,"y":0.5925925970077515},{"x":0.6782407164573669,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6782407164573669,0.5756173133850098,0.7152777910232544,0.5925925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6736111044883728,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6736111044883728,"y":0.5925925970077515},{"x":0.625,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.625,0.5756173133850098,0.6736111044883728,0.5925925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6180555820465088,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6180555820465088,"y":0.5925925970077515},{"x":0.5416666865348816,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5416666865348816,0.5756173133850098,0.6180555820465088,0.5925925970077515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.6018518805503845},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6018518805503845},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6141975522041321},{"x":0.6921296119689941,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بتن","boundary":[0.6921296119689941,0.6018518805503845,0.7152777910232544,0.6141975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.6188271641731262},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6188271641731262},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6358024477958679}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.6782407164573669,0.6188271641731262,0.7152777910232544,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7152777910232544,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6782407164573669,0.6404321193695068,0.7152777910232544,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6712962985038757,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6712962985038757,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6388888955116272,0.6419752836227417,0.6712962985038757,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6064814925193787,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6064814925193787,0.6419752836227417,0.6365740895271301,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5995370149612427,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5995370149612427,"y":0.6589506268501282},{"x":0.5763888955116272,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.5763888955116272,0.6419752836227417,0.5995370149612427,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5694444179534912,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5694444179534912,"y":0.6589506268501282},{"x":0.5300925970077515,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسلح","boundary":[0.5300925970077515,0.6419752836227417,0.5694444179534912,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7129629850387573,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7129629850387573,"y":0.6774691343307495},{"x":0.6712962985038757,"y":0.6774691343307495}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6712962985038757,0.6666666865348816,0.7129629850387573,0.6774691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7129629850387573,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6967592835426331,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6967592835426331,0.6867284178733826,0.7129629850387573,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6898148059844971,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6898148059844971,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6435185074806213,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.6435185074806213,0.6867284178733826,0.6898148059844971,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134259104728699,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6134259104728699,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.6134259104728699,0.6867284178733826,0.6365740895271301,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6064814925193787,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5972222089767456,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5972222089767456,0.6867284178733826,0.6064814925193787,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6867284178733826},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.5555555820465088,0.6867284178733826,0.5925925970077515,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7152777910232544,"y":0.709876537322998},{"x":0.7152777910232544,"y":0.7268518805503845},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7268518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6782407164573669,0.7083333134651184,0.7152777910232544,0.7268518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7268518805503845},{"x":0.6203703880310059,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمشی","boundary":[0.6203703880310059,0.7083333134651184,0.6736111044883728,0.7268518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.7067901492118835},{"x":0.6157407164573669,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6134259104728699,"y":0.7253086566925049},{"x":0.5671296119689941,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.5694444179534912,0.7067901492118835,0.6134259104728699,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.729938268661499},{"x":0.7152777910232544,"y":0.7314814925193787},{"x":0.7152777910232544,"y":0.7484567761421204},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6782407164573669,0.729938268661499,0.7152777910232544,0.7484567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.729938268661499},{"x":0.6736111044883728,"y":0.729938268661499},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7469135522842407},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7453703880310059}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6319444179534912,0.729938268661499,0.6736111044883728,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5810185074806213,"y":0.7283950448036194},{"x":0.6273148059844971,"y":0.729938268661499},{"x":0.6273148059844971,"y":0.7469135522842407},{"x":0.5810185074806213,"y":0.7453703880310059}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.5810185074806213,0.7283950448036194,0.6273148059844971,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.7515432238578796},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7515432238578796},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7669752836227417},{"x":0.6435185074806213,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوارهای","boundary":[0.6435185074806213,0.7515432238578796,0.7129629850387573,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.7530864477157593},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7515432238578796},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7685185074806213},{"x":0.5972222089767456,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.5972222089767456,0.7530864477157593,0.6365740895271301,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6481481194496155,"y":0.7885802388191223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.6481481194496155,0.7746913433074951,0.7129629850387573,0.7885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.7978395223617554},{"x":0.7152777910232544,"y":0.7978395223617554},{"x":0.7152777910232544,"y":0.8132715821266174},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8132715821266174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6458333134651184,0.7978395223617554,0.7152777910232544,0.8132715821266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.8179012537002563},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8179012537002563},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6782407164573669,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6782407164573669,0.8179012537002563,0.7129629850387573,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.8179012537002563},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8179012537002563},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6365740895271301,0.8179012537002563,0.6712962985038757,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.8179012537002563},{"x":0.6342592835426331,"y":0.8179012537002563},{"x":0.6342592835426331,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6041666865348816,0.8179012537002563,0.6342592835426331,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671296119689941,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5671296119689941,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.5671296119689941,0.8179012537002563,0.5972222089767456,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5601851940155029,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5601851940155029,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5393518805503845,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5393518805503845,0.8179012537002563,0.5601851940155029,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49074074625968933,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5254629850387573,"y":0.8179012537002563},{"x":0.5254629850387573,"y":0.8333333134651184},{"x":0.49074074625968933,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنیده","boundary":[0.49074074625968933,0.8179012537002563,0.5254629850387573,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8395061492919922},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8564814925193787},{"x":0.6527777910232544,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.6527777910232544,0.8395061492919922,0.7129629850387573,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087962985038757,"y":0.8395061492919922},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8395061492919922},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8564814925193787},{"x":0.6087962985038757,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6087962985038757,0.8395061492919922,0.6458333134651184,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.8611111044883728},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8611111044883728},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8780864477157593},{"x":0.6759259104728699,"y":0.8780864477157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6759259104728699,0.8611111044883728,0.7129629850387573,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8780864477157593},{"x":0.6342592835426331,"y":0.8780864477157593}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6342592835426331,0.8611111044883728,0.6712962985038757,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087962985038757,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8780864477157593},{"x":0.6087962985038757,"y":0.8780864477157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6087962985038757,0.8626543283462524,0.6296296119689941,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.8626543283462524},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8611111044883728},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8780864477157593},{"x":0.5462962985038757,"y":0.8780864477157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.5462962985038757,0.8626543283462524,0.5972222089767456,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.8858024477958679},{"x":0.7106481194496155,"y":0.8858024477958679},{"x":0.7106481194496155,"y":0.8966049551963806},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6712962985038757,0.8858024477958679,0.7106481194496155,0.8966049551963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.9058641791343689},{"x":0.7129629850387573,"y":0.904321014881134},{"x":0.7129629850387573,"y":0.9228395223617554},{"x":0.6620370149612427,"y":0.9228395223617554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمانش","boundary":[0.6597222089767456,0.9058641791343689,0.7129629850387573,0.9228395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.9074074029922485},{"x":0.6550925970077515,"y":0.9058641791343689},{"x":0.6550925970077515,"y":0.9243826866149902},{"x":0.5972222089767456,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.5972222089767456,0.9074074029922485,0.6550925970077515,0.9243826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35648149251937866,"y":0.529321014881134},{"x":0.7152777910232544,"y":0.529321014881134},{"x":0.7152777910232544,"y":0.9243826866149902},{"x":0.3541666567325592,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35148149251937866,0.522321014881134,0.7202777910232544,0.9313826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.9290123581886292},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9274691343307495},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9413580298423767},{"x":0.4513888955116272,"y":0.9413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.4513888955116272,0.9290123581886292,0.49537035822868347,0.9413580298423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.9290123581886292},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9274691343307495},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9413580298423767},{"x":0.4513888955116272,"y":0.9413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4463888955116272,0.9220123581886291,0.5003703582286835,0.9483580298423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7669752836227417},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵-۳-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.7530864477157593,0.8842592835426331,0.7669752836227417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7669752836227417},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.7460864477157593,0.8892592835426331,0.7739752836227417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7638888955116272},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۴۵","boundary":[0.09953703731298447,0.7515432238578796,0.1319444477558136,0.7638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7638888955116272},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.7445432238578796,0.1369444477558136,0.7708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۶-۳-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.7762345671653748,0.8842592835426331,0.7870370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.7692345671653747,0.8892592835426331,0.7940370149612427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7731481194496155},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7731481194496155},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7854938507080078},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۵۲","boundary":[0.09953703731298447,0.7731481194496155,0.12962962687015533,0.7854938507080078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.7731481194496155},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7731481194496155},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7854938507080078},{"x":0.09953703731298447,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.7661481194496155,0.13462962687015534,0.7924938507080078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7978395223617554},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7978395223617554},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8086419701576233},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷-۳-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.7978395223617554,0.8842592835426331,0.8086419701576233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.7978395223617554},{"x":0.8842592835426331,"y":0.7978395223617554},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8086419701576233},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.7908395223617554,0.8892592835426331,0.8156419701576233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240740895271301,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8302469253540039},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8317901492118835}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸-۳-۳","boundary":[0.8240740895271301,0.8194444179534912,0.8842592835426331,0.8302469253540039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240740895271301,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8302469253540039},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8317901492118835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8190740895271301,0.8124444179534912,0.8892592835426331,0.8372469253540039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.8179012537002563},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8163580298423767},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8287037014961243},{"x":0.0972222238779068,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۷","boundary":[0.0972222238779068,0.8179012537002563,0.1319444477558136,0.8287037014961243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0972222238779068,"y":0.8179012537002563},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8163580298423767},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8287037014961243},{"x":0.0972222238779068,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0922222238779068,0.8109012537002563,0.1369444477558136,0.8357037014961243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8533950448036194},{"x":0.8287037014961243,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱-۳-۳","boundary":[0.8287037014961243,0.8410493731498718,0.8842592835426331,0.8533950448036194]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8533950448036194},{"x":0.8287037014961243,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.8340493731498718,0.8892592835426331,0.8603950448036194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8395061492919922},{"x":0.12731482088565826,"y":0.8395061492919922},{"x":0.12731482088565826,"y":0.8518518805503845},{"x":0.09953703731298447,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۶۰","boundary":[0.09953703731298447,0.8395061492919922,0.12731482088565826,0.8518518805503845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8611111044883728},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8611111044883728},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8734567761421204},{"x":0.09953703731298447,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۶۵","boundary":[0.09953703731298447,0.8611111044883728,0.1319444477558136,0.8734567761421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8395061492919922},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8395061492919922},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8734567761421204},{"x":0.09953703731298447,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.8325061492919922,0.1369444477558136,0.8804567761421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.8641975522041321},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8842592835426331,"y":0.875},{"x":0.8541666865348816,"y":0.8765432238578796}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۴-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.8641975522041321,0.8842592835426331,0.875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.8641975522041321},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8842592835426331,"y":0.875},{"x":0.8541666865348816,"y":0.8765432238578796}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8468518805503845,0.8571975522041321,0.8892592835426331,0.882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.8858024477958679},{"x":0.8703703880310059,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8703703880310059,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"リーザー","boundary":[0.8263888955116272,0.8858024477958679,0.8703703880310059,0.8966049551963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.8858024477958679},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8858024477958679},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8726851940155029,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","str":"で","boundary":[0.8726851940155029,0.8858024477958679,0.8842592835426331,0.8966049551963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.8858024477958679},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8842592835426331,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.8213888955116272,0.8788024477958679,0.8892592835426331,0.9036049551963806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8827160596847534},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8827160596847534},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8966049551963806},{"x":0.0972222238779068,"y":0.895061731338501}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۵","boundary":[0.09953703731298447,0.8827160596847534,0.12962962687015533,0.8966049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8827160596847534},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8827160596847534},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8966049551963806},{"x":0.0972222238779068,"y":0.895061731338501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.8757160596847534,0.13462962687015534,0.9036049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.9058641791343689},{"x":0.8842592835426331,"y":0.9058641791343689},{"x":0.8842592835426331,"y":0.9182098507881165},{"x":0.8263888955116272,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲-۴-۳","boundary":[0.8263888955116272,0.9058641791343689,0.8842592835426331,0.9182098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.9058641791343689},{"x":0.8842592835426331,"y":0.9058641791343689},{"x":0.8842592835426331,"y":0.9182098507881165},{"x":0.8263888955116272,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.8988641791343689,0.8892592835426331,0.9252098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.904321014881134},{"x":0.12962962687015533,"y":0.904321014881134},{"x":0.12962962687015533,"y":0.9166666865348816},{"x":0.09953703731298447,"y":0.9166666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۶","boundary":[0.09953703731298447,0.904321014881134,0.12962962687015533,0.9166666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.904321014881134},{"x":0.12962962687015533,"y":0.904321014881134},{"x":0.12962962687015533,"y":0.9166666865348816},{"x":0.09953703731298447,"y":0.9166666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.897321014881134,0.13462962687015534,0.9236666865348816],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/BCzAPiZWvxZZLzNH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/mHlBLJBlIcDqmAXf.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/vZCEGdOIRzBoRwun.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.0003206447277356077,0.00006064243021386641,0.9978290037314097,0.9985698255020896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.046296294778585434},{"x":0.9305555820465088,"y":0.04783950746059418},{"x":0.9305555820465088,"y":0.05864197388291359},{"x":0.8726851940155029,"y":0.05864197388291359}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۴-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.046296294778585434,0.9305555820465088,0.05864197388291359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.046296294778585434},{"x":0.9305555820465088,"y":0.04783950746059418},{"x":0.9305555820465088,"y":0.05864197388291359},{"x":0.8726851940155029,"y":0.05864197388291359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.039296294778585435,0.9355555820465088,0.0656419738829136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.046296294778585434},{"x":0.1805555522441864,"y":0.046296294778585434},{"x":0.1805555522441864,"y":0.057098764926195145},{"x":0.14814814925193787,"y":0.057098764926195145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.14814814925193787,0.046296294778585434,0.1805555522441864,0.057098764926195145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.046296294778585434},{"x":0.1805555522441864,"y":0.046296294778585434},{"x":0.1805555522441864,"y":0.057098764926195145},{"x":0.14814814925193787,"y":0.057098764926195145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.039296294778585435,0.1855555522441864,0.06409876492619515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.06790123134851456},{"x":0.9305555820465088,"y":0.06790123134851456},{"x":0.9305555820465088,"y":0.08024691045284271},{"x":0.8726851940155029,"y":0.08024691045284271}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴-۴-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.06790123134851456,0.9305555820465088,0.08024691045284271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.06790123134851456},{"x":0.9305555820465088,"y":0.06790123134851456},{"x":0.9305555820465088,"y":0.08024691045284271},{"x":0.8726851940155029,"y":0.08024691045284271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.06090123134851456,0.9355555820465088,0.08724691045284272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.06790123134851456},{"x":0.1805555522441864,"y":0.06790123134851456},{"x":0.1805555522441864,"y":0.08024691045284271},{"x":0.14814814925193787,"y":0.08024691045284271}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۳","boundary":[0.14814814925193787,0.06790123134851456,0.1805555522441864,0.08024691045284271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.06790123134851456},{"x":0.1805555522441864,"y":0.06790123134851456},{"x":0.1805555522441864,"y":0.08024691045284271},{"x":0.14814814925193787,"y":0.08024691045284271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.06090123134851456,0.1855555522441864,0.08724691045284272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.09104938060045242},{"x":0.9305555820465088,"y":0.09104938060045242},{"x":0.9305555820465088,"y":0.10339505970478058},{"x":0.8726851940155029,"y":0.10339505970478058}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵-۴-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.09104938060045242,0.9305555820465088,0.10339505970478058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.09104938060045242},{"x":0.9305555820465088,"y":0.09104938060045242},{"x":0.9305555820465088,"y":0.10339505970478058},{"x":0.8726851940155029,"y":0.10339505970478058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.08404938060045242,0.9355555820465088,0.11039505970478058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.08950617164373398},{"x":0.1805555522441864,"y":0.08950617164373398},{"x":0.1805555522441864,"y":0.10185185074806213},{"x":0.14814814925193787,"y":0.10030864179134369}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.14814814925193787,0.08950617164373398,0.1805555522441864,0.10185185074806213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.08950617164373398},{"x":0.1805555522441864,"y":0.08950617164373398},{"x":0.1805555522441864,"y":0.10185185074806213},{"x":0.14814814925193787,"y":0.10030864179134369}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.08250617164373397,0.1855555522441864,0.10885185074806214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.11265432089567184},{"x":0.9305555820465088,"y":0.11265432089567184},{"x":0.9305555820465088,"y":0.12345679104328156},{"x":0.875,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۶-۴-۳","boundary":[0.875,0.11265432089567184,0.9305555820465088,0.12345679104328156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.11265432089567184},{"x":0.9305555820465088,"y":0.11265432089567184},{"x":0.9305555820465088,"y":0.12345679104328156},{"x":0.875,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.10565432089567184,0.9355555820465088,0.13045679104328156],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17129629850387573,"y":0.11265432089567184},{"x":0.17592592537403107,"y":0.11265432089567184},{"x":0.17824074625968933,"y":0.12345679104328156},{"x":0.17129629850387573,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ا","boundary":[0.17129629850387573,0.11265432089567184,0.17824074625968933,0.12345679104328156]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.11265432089567184},{"x":0.1666666716337204,"y":0.1111111119389534},{"x":0.1666666716337204,"y":0.12191358208656311},{"x":0.14814814925193787,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.14814814925193787,0.11265432089567184,0.1666666716337204,0.12191358208656311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.11265432089567184},{"x":0.17592592537403107,"y":0.1111111119389534},{"x":0.17824074625968933,"y":0.12345679104328156},{"x":0.14814814925193787,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.10565432089567184,0.18324074625968934,0.13045679104328156],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.13425925374031067},{"x":0.9305555820465088,"y":0.13425925374031067},{"x":0.9305555820465088,"y":0.14660494029521942},{"x":0.8726851940155029,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷-۴-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.13425925374031067,0.9305555820465088,0.14660494029521942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.13425925374031067},{"x":0.9305555820465088,"y":0.13425925374031067},{"x":0.9305555820465088,"y":0.14660494029521942},{"x":0.8726851940155029,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.12725925374031066,0.9355555820465088,0.15360494029521943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.13271604478359222},{"x":0.17824074625968933,"y":0.13271604478359222},{"x":0.17824074625968933,"y":0.14351852238178253},{"x":0.14814814925193787,"y":0.14506173133850098}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.14814814925193787,0.13271604478359222,0.17824074625968933,0.14351852238178253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.13271604478359222},{"x":0.17824074625968933,"y":0.13271604478359222},{"x":0.17824074625968933,"y":0.14351852238178253},{"x":0.14814814925193787,"y":0.14506173133850098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.12571604478359222,0.18324074625968934,0.15051852238178254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.1558641940355301},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1558641940355301},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1666666716337204},{"x":0.14814814925193787,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۹۲","boundary":[0.14814814925193787,0.1558641940355301,0.17824074625968933,0.1666666716337204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.1558641940355301},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1558641940355301},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1666666716337204},{"x":0.14814814925193787,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.14886419403553008,0.18324074625968934,0.1736666716337204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.1558641940355301},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1558641940355301},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1697530895471573},{"x":0.8726851940155029,"y":0.1697530895471573}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸-۴-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.1558641940355301,0.9305555820465088,0.1697530895471573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.1558641940355301},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1558641940355301},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1697530895471573},{"x":0.8726851940155029,"y":0.1697530895471573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.14886419403553008,0.9355555820465088,0.1767530895471573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.1774691343307495},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1774691343307495},{"x":0.9305555820465088,"y":0.18981482088565826},{"x":0.8958333134651184,"y":0.18981482088565826}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵-۳","boundary":[0.8958333134651184,0.1774691343307495,0.9305555820465088,0.18981482088565826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.1774691343307495},{"x":0.9305555820465088,"y":0.1774691343307495},{"x":0.9305555820465088,"y":0.18981482088565826},{"x":0.8958333134651184,"y":0.18981482088565826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8908333134651184,0.1704691343307495,0.9355555820465088,0.19681482088565827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.1774691343307495},{"x":0.1805555522441864,"y":0.1774691343307495},{"x":0.17824074625968933,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1458333283662796,"y":0.18981482088565826}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۹۵","boundary":[0.14814814925193787,0.1774691343307495,0.17824074625968933,0.18981482088565826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.1774691343307495},{"x":0.1805555522441864,"y":0.1774691343307495},{"x":0.17824074625968933,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1458333283662796,"y":0.18981482088565826}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.1704691343307495,0.18324074625968934,0.19681482088565827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.20061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.20061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2114197462797165},{"x":0.875,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۵-۳","boundary":[0.875,0.20061728358268738,0.9305555820465088,0.2114197462797165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.20061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.20061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2114197462797165},{"x":0.875,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.19361728358268737,0.9355555820465088,0.2184197462797165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.19907407462596893},{"x":0.17824074625968933,"y":0.19907407462596893},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2114197462797165},{"x":0.1458333283662796,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۷۵","boundary":[0.1458333283662796,0.19907407462596893,0.17824074625968933,0.2114197462797165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.19907407462596893},{"x":0.17824074625968933,"y":0.19907407462596893},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2114197462797165},{"x":0.1458333283662796,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.19207407462596893,0.18324074625968934,0.2184197462797165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.2222222238779068},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2222222238779068},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2330246865749359},{"x":0.875,"y":0.2330246865749359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۵-۳","boundary":[0.875,0.2222222238779068,0.9305555820465088,0.2330246865749359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.2222222238779068},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2222222238779068},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2330246865749359},{"x":0.875,"y":0.2330246865749359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.2152222238779068,0.9355555820465088,0.24002468657493592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.046296294778585434},{"x":0.7615740895271301,"y":0.046296294778585434},{"x":0.7615740895271301,"y":0.06018518656492233},{"x":0.7245370149612427,"y":0.06018518656492233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیرها","boundary":[0.7245370149612427,0.046296294778585434,0.7615740895271301,0.06018518656492233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430555820465088,"y":0.06790123134851456},{"x":0.7615740895271301,"y":0.06790123134851456},{"x":0.7592592835426331,"y":0.08487654477357864},{"x":0.7430555820465088,"y":0.08487654477357864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.7430555820465088,0.06790123134851456,0.7592592835426331,0.08487654477357864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.06790123134851456},{"x":0.7361111044883728,"y":0.06790123134851456},{"x":0.7361111044883728,"y":0.08487654477357864},{"x":0.6805555820465088,"y":0.08487654477357864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستونها","boundary":[0.6828703880310059,0.06790123134851456,0.7361111044883728,0.08487654477357864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.08796296268701553},{"x":0.7615740895271301,"y":0.08641975373029709},{"x":0.7615740895271301,"y":0.10493826866149902},{"x":0.7152777910232544,"y":0.10493826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.7152777910232544,0.08796296268701553,0.7615740895271301,0.10493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.08796296268701553},{"x":0.7083333134651184,"y":0.08796296268701553},{"x":0.7083333134651184,"y":0.10493826866149902},{"x":0.6365740895271301,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاربندی","boundary":[0.6365740895271301,0.08796296268701553,0.7083333134651184,0.10493826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7615740895271301,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7615740895271301,"y":0.12345679104328156},{"x":0.6944444179534912,"y":0.12345679104328156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.6944444179534912,0.1111111119389534,0.7615740895271301,0.12345679104328156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7615740895271301,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7615740895271301,"y":0.1496913582086563},{"x":0.6944444179534912,"y":0.1496913582086563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6944444179534912,0.13425925374031067,0.7615740895271301,0.1496913582086563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.1527777761220932},{"x":0.7615740895271301,"y":0.1527777761220932},{"x":0.7615740895271301,"y":0.1697530895471573},{"x":0.7013888955116272,"y":0.1697530895471573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.7013888955116272,0.1527777761220932,0.7615740895271301,0.1697530895471573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.1527777761220932},{"x":0.6944444179534912,"y":0.1527777761220932},{"x":0.6944444179534912,"y":0.1697530895471573},{"x":0.6574074029922485,"y":0.1697530895471573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6574074029922485,0.1527777761220932,0.6944444179534912,0.1697530895471573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.17438271641731262},{"x":0.7615740895271301,"y":0.17438271641731262},{"x":0.7615740895271301,"y":0.19290123879909515},{"x":0.7245370149612427,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7245370149612427,0.17438271641731262,0.7615740895271301,0.19290123879909515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.17438271641731262},{"x":0.7199074029922485,"y":0.17438271641731262},{"x":0.7199074029922485,"y":0.19290123879909515},{"x":0.6851851940155029,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.17438271641731262,0.7199074029922485,0.19290123879909515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.17438271641731262},{"x":0.6828703880310059,"y":0.17438271641731262},{"x":0.6828703880310059,"y":0.19290123879909515},{"x":0.6527777910232544,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.17438271641731262,0.6828703880310059,0.19290123879909515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.17438271641731262},{"x":0.6458333134651184,"y":0.17438271641731262},{"x":0.6458333134651184,"y":0.19290123879909515},{"x":0.6041666865348816,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6041666865348816,0.17438271641731262,0.6458333134651184,0.19290123879909515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.20061728358268738},{"x":0.7615740895271301,"y":0.20061728358268738},{"x":0.7615740895271301,"y":0.2114197462797165},{"x":0.7175925970077515,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7175925970077515,0.20061728358268738,0.7615740895271301,0.2114197462797165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.2191358059644699},{"x":0.7615740895271301,"y":0.21759259700775146},{"x":0.7615740895271301,"y":0.23456789553165436},{"x":0.7152777910232544,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.7152777910232544,0.2191358059644699,0.7615740895271301,0.23456789553165436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.2191358059644699},{"x":0.7083333134651184,"y":0.2191358059644699},{"x":0.7083333134651184,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6550925970077515,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.6550925970077515,0.2191358059644699,0.7083333134651184,0.2361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2191358059644699},{"x":0.6504629850387573,"y":0.2191358059644699},{"x":0.6504629850387573,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6388888955116272,0.2191358059644699,0.6504629850387573,0.2361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.22067901492118835},{"x":0.6319444179534912,"y":0.2191358059644699},{"x":0.6319444179534912,"y":0.2361111044883728},{"x":0.5833333134651184,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5833333134651184,0.22067901492118835,0.6319444179534912,0.2361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.22067901492118835},{"x":0.5763888955116272,"y":0.22067901492118835},{"x":0.5763888955116272,"y":0.23765432834625244},{"x":0.5532407164573669,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.5532407164573669,0.22067901492118835,0.5763888955116272,0.23765432834625244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.24228395521640778},{"x":0.7615740895271301,"y":0.24228395521640778},{"x":0.7615740895271301,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7337962985038757,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7337962985038757,0.24228395521640778,0.7615740895271301,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.24228395521640778},{"x":0.7314814925193787,"y":0.24228395521640778},{"x":0.7314814925193787,"y":0.25925925374031067},{"x":0.7013888955116272,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7013888955116272,0.24228395521640778,0.7314814925193787,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412037014961243,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6944444179534912,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6412037014961243,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.6412037014961243,0.24228395521640778,0.6944444179534912,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6365740895271301,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6365740895271301,"y":0.25925925374031067},{"x":0.6226851940155029,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6226851940155029,0.24228395521640778,0.6365740895271301,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6203703880310059,"y":0.24228395521640778},{"x":0.6203703880310059,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5879629850387573,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5879629850387573,0.24228395521640778,0.6203703880310059,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.24228395521640778},{"x":0.5810185074806213,"y":0.24228395521640778},{"x":0.5810185074806213,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5740740895271301,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5740740895271301,0.24228395521640778,0.5810185074806213,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.24228395521640778},{"x":0.5671296119689941,"y":0.24228395521640778},{"x":0.5671296119689941,"y":0.25925925374031067},{"x":0.5439814925193787,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.5439814925193787,0.24228395521640778,0.5671296119689941,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106481194496155,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7615740895271301,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7615740895271301,"y":0.2808642089366913},{"x":0.7106481194496155,"y":0.2808642089366913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیرهای","boundary":[0.7106481194496155,0.2638888955116272,0.7615740895271301,0.2808642089366913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7013888955116272,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7013888955116272,"y":0.2808642089366913},{"x":0.6597222089767456,"y":0.2808642089366913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6597222089767456,0.2638888955116272,0.7013888955116272,0.2808642089366913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6527777910232544,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6527777910232544,"y":0.28240740299224854},{"x":0.6273148059844971,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6273148059844971,0.2638888955116272,0.6527777910232544,0.28240740299224854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.26543208956718445},{"x":0.6226851940155029,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6226851940155029,"y":0.2808642089366913},{"x":0.5694444179534912,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.5694444179534912,0.26543208956718445,0.6226851940155029,0.2808642089366913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.2854938209056854},{"x":0.7615740895271301,"y":0.2854938209056854},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3024691343307495},{"x":0.6921296119689941,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوارهای","boundary":[0.6921296119689941,0.2854938209056854,0.7615740895271301,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.2854938209056854},{"x":0.6851851940155029,"y":0.2854938209056854},{"x":0.6851851940155029,"y":0.3024691343307495},{"x":0.6458333134651184,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6458333134651184,0.2854938209056854,0.6851851940155029,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.2854938209056854},{"x":0.6412037014961243,"y":0.2854938209056854},{"x":0.6412037014961243,"y":0.3024691343307495},{"x":0.5972222089767456,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.5972222089767456,0.2854938209056854,0.6412037014961243,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.3086419701576233},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3086419701576233},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3225308656692505},{"x":0.6967592835426331,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.6967592835426331,0.3086419701576233,0.7615740895271301,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7638888955116272,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7638888955116272,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6921296119689941,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6921296119689941,0.3302469253540039,0.7638888955116272,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.35185185074806213},{"x":0.7615740895271301,"y":0.35185185074806213},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3672839403152466},{"x":0.7013888955116272,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.7013888955116272,0.35185185074806213,0.7615740895271301,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.35185185074806213},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35185185074806213},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3672839403152466},{"x":0.6574074029922485,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6574074029922485,0.35185185074806213,0.6944444179534912,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7615740895271301,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7245370149612427,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7245370149612427,0.3719135820865631,0.7615740895271301,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7199074029922485,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7199074029922485,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6851851940155029,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.3719135820865631,0.7199074029922485,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6828703880310059,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6828703880310059,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6527777910232544,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.3719135820865631,0.6828703880310059,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6458333134651184,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6458333134651184,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5972222089767456,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.5972222089767456,0.3719135820865631,0.6458333134651184,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.37345677614212036},{"x":0.5902777910232544,"y":0.37345677614212036},{"x":0.5902777910232544,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5555555820465088,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنائی","boundary":[0.5555555820465088,0.37345677614212036,0.5902777910232544,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.3966049253940582},{"x":0.7615740895271301,"y":0.3966049253940582},{"x":0.7615740895271301,"y":0.40740740299224854},{"x":0.7152777910232544,"y":0.40740740299224854}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7152777910232544,0.3966049253940582,0.7615740895271301,0.40740740299224854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.046296294778585434},{"x":0.7615740895271301,"y":0.04475308582186699},{"x":0.7662037014961243,"y":0.40740740299224854},{"x":0.5462962985038757,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5366666865348816,0.039296294778585435,0.7712037014961243,0.41440740299224854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.22067901492118835},{"x":0.17824074625968933,"y":0.22067901492118835},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2330246865749359},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2330246865749359}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۱۶","boundary":[0.1458333283662796,0.22067901492118835,0.17824074625968933,0.2330246865749359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.22067901492118835},{"x":0.17824074625968933,"y":0.22067901492118835},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2330246865749359},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2330246865749359}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.21367901492118835,0.18324074625968934,0.24002468657493592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.24382716417312622},{"x":0.9305555820465088,"y":0.24382716417312622},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2561728358268738},{"x":0.8726851940155029,"y":0.2561728358268738}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳-۵-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.24382716417312622,0.9305555820465088,0.2561728358268738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.24382716417312622},{"x":0.9305555820465088,"y":0.24382716417312622},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2561728358268738},{"x":0.8726851940155029,"y":0.2561728358268738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.23682716417312621,0.9355555820465088,0.2631728358268738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.24228395521640778},{"x":0.17824074625968933,"y":0.24382716417312622},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1458333283662796,"y":0.25462964177131653}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۲","boundary":[0.1458333283662796,0.24228395521640778,0.17824074625968933,0.2561728358268738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.24228395521640778},{"x":0.17824074625968933,"y":0.24382716417312622},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1458333283662796,"y":0.25462964177131653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.23528395521640777,0.18324074625968934,0.2631728358268738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.26543208956718445},{"x":0.9328703880310059,"y":0.26543208956718445},{"x":0.9328703880310059,"y":0.2777777910232544},{"x":0.875,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۴-۵-۳","boundary":[0.875,0.26543208956718445,0.9328703880310059,0.2777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.26543208956718445},{"x":0.9328703880310059,"y":0.26543208956718445},{"x":0.9328703880310059,"y":0.2777777910232544},{"x":0.875,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.25843208956718444,0.9378703880310059,0.2847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.26543208956718445},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17824074625968933,"y":0.27623456716537476},{"x":0.1458333283662796,"y":0.27623456716537476}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۳","boundary":[0.14351852238178253,0.26543208956718445,0.17824074625968933,0.27623456716537476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.26543208956718445},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17824074625968933,"y":0.27623456716537476},{"x":0.1458333283662796,"y":0.27623456716537476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.25843208956718444,0.18324074625968934,0.28323456716537476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.28703704476356506},{"x":0.9305555820465088,"y":0.28703704476356506},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2993827164173126},{"x":0.8726851940155029,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵-۵-۳","boundary":[0.8726851940155029,0.28703704476356506,0.9305555820465088,0.2993827164173126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.28703704476356506},{"x":0.9305555820465088,"y":0.28703704476356506},{"x":0.9305555820465088,"y":0.2993827164173126},{"x":0.8726851940155029,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.28003704476356506,0.9355555820465088,0.30638271641731263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.31018519401550293},{"x":0.9305555820465088,"y":0.31018519401550293},{"x":0.9305555820465088,"y":0.32098764181137085},{"x":0.875,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶-۵-۳","boundary":[0.875,0.31018519401550293,0.9305555820465088,0.32098764181137085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.31018519401550293},{"x":0.9305555820465088,"y":0.31018519401550293},{"x":0.9305555820465088,"y":0.32098764181137085},{"x":0.875,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.3031851940155029,0.9355555820465088,0.32798764181137086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.33179011940956116},{"x":0.9328703880310059,"y":0.33179011940956116},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3441357910633087},{"x":0.875,"y":0.3441357910633087}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷-۵-۳","boundary":[0.875,0.33179011940956116,0.9328703880310059,0.3441357910633087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.33179011940956116},{"x":0.9328703880310059,"y":0.33179011940956116},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3441357910633087},{"x":0.875,"y":0.3441357910633087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.32479011940956115,0.9378703880310059,0.3511357910633087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.33179011940956116},{"x":0.17824074625968933,"y":0.33179011940956116},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3441357910633087},{"x":0.1458333283662796,"y":0.34259259700775146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.1458333283662796,0.33179011940956116,0.17824074625968933,0.3441357910633087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.33179011940956116},{"x":0.17824074625968933,"y":0.33179011940956116},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3441357910633087},{"x":0.1458333283662796,"y":0.34259259700775146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.32479011940956115,0.18324074625968934,0.3511357910633087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3533950746059418},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3533950746059418},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3641975224018097},{"x":0.875,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸-۵-۳","boundary":[0.875,0.3533950746059418,0.9328703880310059,0.3641975224018097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3533950746059418},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3533950746059418},{"x":0.9328703880310059,"y":0.3641975224018097},{"x":0.875,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.34639507460594177,0.9378703880310059,0.3711975224018097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.375},{"x":0.9305555820465088,"y":0.375},{"x":0.9305555820465088,"y":0.38734567165374756},{"x":0.8981481194496155,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶-۳","boundary":[0.8981481194496155,0.375,0.9305555820465088,0.38734567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.375},{"x":0.9305555820465088,"y":0.375},{"x":0.9305555820465088,"y":0.38734567165374756},{"x":0.8981481194496155,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8931481194496155,0.368,0.9355555820465088,0.39434567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.375},{"x":0.17592592537403107,"y":0.37345677614212036},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3858024775981903},{"x":0.1458333283662796,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۲۰۱","boundary":[0.1458333283662796,0.375,0.17824074625968933,0.3858024775981903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.375},{"x":0.17592592537403107,"y":0.37345677614212036},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3858024775981903},{"x":0.1458333283662796,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.368,0.18324074625968934,0.3928024775981903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3966049253940582},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3966049253940582},{"x":0.9305555820465088,"y":0.4089506268501282},{"x":0.875,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱-۶-۳","boundary":[0.875,0.3966049253940582,0.9305555820465088,0.4089506268501282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3966049253940582},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3966049253940582},{"x":0.9305555820465088,"y":0.4089506268501282},{"x":0.875,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.3896049253940582,0.9355555820465088,0.4159506268501282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.4197530746459961},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4197530746459961},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8773148059844971,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۶-۳","boundary":[0.8773148059844971,0.4197530746459961,0.9328703880310059,0.4305555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.4197530746459961},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4197530746459961},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8773148059844971,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.4127530746459961,0.9378703880310059,0.4375555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384259104728699,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4197530746459961},{"x":0.7592592835426331,"y":0.4367283880710602},{"x":0.7361111044883728,"y":0.43518519401550293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7384259104728699,0.41820988059043884,0.7592592835426331,0.4367283880710602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4135802388191223},{"x":0.7268518805503845,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7245370149612427,"y":0.43518519401550293},{"x":0.6712962985038757,"y":0.43209877610206604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6736111044883728,0.4135802388191223,0.7245370149612427,0.43518519401550293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4135802388191223},{"x":0.7615740895271301,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7592592835426331,"y":0.4367283880710602},{"x":0.6712962985038757,"y":0.43209877610206604}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6686111044883728,0.4065802388191223,0.7642592835426331,0.4437283880710602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.4413580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4413580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.452160507440567},{"x":0.875,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۶-۳","boundary":[0.875,0.4413580298423767,0.9328703880310059,0.452160507440567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.4413580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4413580298423767},{"x":0.9328703880310059,"y":0.452160507440567},{"x":0.875,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.4343580298423767,0.9378703880310059,0.459160507440567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.46296295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4614197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.47376543283462524},{"x":0.875,"y":0.47376543283462524}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۴-۶-۳","boundary":[0.875,0.46296295523643494,0.9328703880310059,0.47376543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.46296295523643494},{"x":0.9328703880310059,"y":0.4614197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.47376543283462524},{"x":0.875,"y":0.47376543283462524}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.45596295523643493,0.9378703880310059,0.48076543283462525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.4614197611808777},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4614197611808777},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1458333283662796,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.1458333283662796,0.4614197611808777,0.17824074625968933,0.4722222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.4614197611808777},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4614197611808777},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1458333283662796,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.4544197611808777,0.18324074625968934,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.48456791043281555},{"x":0.9328703880310059,"y":0.48456791043281555},{"x":0.9328703880310059,"y":0.49537035822868347},{"x":0.875,"y":0.4969135820865631}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵-۶-۳","boundary":[0.875,0.48456791043281555,0.9328703880310059,0.49537035822868347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.48456791043281555},{"x":0.9328703880310059,"y":0.48456791043281555},{"x":0.9328703880310059,"y":0.49537035822868347},{"x":0.875,"y":0.4969135820865631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.47756791043281555,0.9378703880310059,0.5023703582286835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5185185074806213},{"x":0.875,"y":0.5185185074806213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶-۶-۳","boundary":[0.875,0.5061728358268738,0.9305555820465088,0.5185185074806213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5061728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5185185074806213},{"x":0.875,"y":0.5185185074806213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.4991728358268738,0.9355555820465088,0.5255185074806213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.5061728358268738},{"x":0.17824074625968933,"y":0.5061728358268738},{"x":0.17824074625968933,"y":0.5169752836227417},{"x":0.1458333283662796,"y":0.5185185074806213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۶","boundary":[0.1458333283662796,0.5061728358268738,0.17824074625968933,0.5169752836227417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.5061728358268738},{"x":0.17824074625968933,"y":0.5061728358268738},{"x":0.17824074625968933,"y":0.5169752836227417},{"x":0.1458333283662796,"y":0.5185185074806213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.4991728358268738,0.18324074625968934,0.5239752836227417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5277777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5277777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5385802388191223},{"x":0.875,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۷-۶-۳","boundary":[0.875,0.5277777910232544,0.9305555820465088,0.5385802388191223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5277777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5277777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5385802388191223},{"x":0.875,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.5207777910232544,0.9355555820465088,0.5455802388191223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1805555522441864,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1805555522441864,"y":0.540123462677002},{"x":0.1458333283662796,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.1458333283662796,0.5277777910232544,0.1805555522441864,0.540123462677002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1805555522441864,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1805555522441864,"y":0.540123462677002},{"x":0.1458333283662796,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.5207777910232544,0.1855555522441864,0.547123462677002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.4382716119289398},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4382716119289398},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4552469253540039},{"x":0.7245370149612427,"y":0.4552469253540039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7245370149612427,0.4382716119289398,0.7615740895271301,0.4552469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4382716119289398},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4552469253540039},{"x":0.6898148059844971,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6875,0.43981480598449707,0.7199074029922485,0.4552469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7615740895271301,"y":0.45679011940956116},{"x":0.7615740895271301,"y":0.47685185074806213},{"x":0.7152777910232544,"y":0.47685185074806213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.7152777910232544,0.4583333432674408,0.7615740895271301,0.47685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7083333134651184,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7083333134651184,"y":0.47685185074806213},{"x":0.6990740895271301,"y":0.47685185074806213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6990740895271301,0.4583333432674408,0.7083333134651184,0.47685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6944444179534912,"y":0.47685185074806213},{"x":0.6203703880310059,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسیختگی","boundary":[0.6203703880310059,0.4583333432674408,0.6944444179534912,0.47685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6134259104728699,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6134259104728699,"y":0.4783950746059418},{"x":0.5625,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمشی","boundary":[0.5625,0.45987653732299805,0.6134259104728699,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7615740895271301,"y":0.479938268661499},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4969135820865631},{"x":0.7175925970077515,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.7152777910232544,0.48148149251937866,0.7615740895271301,0.4969135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7083333134651184,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7083333134651184,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6990740895271301,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6990740895271301,0.48148149251937866,0.7083333134651184,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6944444179534912,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6944444179534912,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6203703880310059,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسیختگی","boundary":[0.6203703880310059,0.48148149251937866,0.6944444179534912,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.4830246865749359},{"x":0.6134259104728699,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6134259104728699,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5740740895271301,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.5740740895271301,0.4830246865749359,0.6134259104728699,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.5046296119689941},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5046296119689941},{"x":0.7615740895271301,"y":0.520061731338501},{"x":0.7245370149612427,"y":0.520061731338501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7245370149612427,0.5046296119689941,0.7615740895271301,0.520061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.5046296119689941},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5046296119689941},{"x":0.7199074029922485,"y":0.520061731338501},{"x":0.6527777910232544,"y":0.520061731338501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6527777910232544,0.5046296119689941,0.7199074029922485,0.520061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.5262345671653748},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5262345671653748},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7013888955116272,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.7013888955116272,0.5262345671653748,0.7615740895271301,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.5262345671653748},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5262345671653748},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6574074029922485,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6574074029922485,0.5262345671653748,0.6944444179534912,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.5462962985038757},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5447530746459961},{"x":0.7638888955116272,"y":0.5617284178733826},{"x":0.7245370149612427,"y":0.5632715821266174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7245370149612427,0.5462962985038757,0.7638888955116272,0.5617284178733826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5478395223617554},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5462962985038757},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5632715821266174},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.5478395223617554,0.7222222089767456,0.5632715821266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6782407164573669,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6574074029922485,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6574074029922485,0.5478395223617554,0.6805555820465088,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.5493826866149902},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6041666865348816,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.6041666865348816,0.5493826866149902,0.6458333134651184,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.5709876418113708},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5725308656692505},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7175925970077515,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7175925970077515,0.5709876418113708,0.7615740895271301,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.5910493731498718},{"x":0.7615740895271301,"y":0.5910493731498718},{"x":0.7615740895271301,"y":0.6080247163772583},{"x":0.6921296119689941,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوارهای","boundary":[0.6921296119689941,0.5910493731498718,0.7615740895271301,0.6080247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.5925925970077515},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5925925970077515},{"x":0.6851851940155029,"y":0.6080247163772583},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6458333134651184,0.5925925970077515,0.6851851940155029,0.6080247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7638888955116272,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7638888955116272,"y":0.6311728358268738},{"x":0.6921296119689941,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6921296119689941,0.6141975522041321,0.7638888955116272,0.6311728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.6358024477958679},{"x":0.7615740895271301,"y":0.6342592835426331},{"x":0.7615740895271301,"y":0.6496913433074951},{"x":0.7013888955116272,"y":0.6512345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.7013888955116272,0.6358024477958679,0.7615740895271301,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.6373456716537476},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6512345671653748},{"x":0.6574074029922485,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6574074029922485,0.6373456716537476,0.6944444179534912,0.6512345671653748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4382716119289398},{"x":0.7662037014961243,"y":0.6512345671653748},{"x":0.5671296119689941,"y":0.654321014881134}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5575,0.43281480598449706,0.7712037014961243,0.6582345671653748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.5493826866149902},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5493826866149902},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5617284178733826},{"x":0.8981481194496155,"y":0.5617284178733826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷-۳","boundary":[0.8981481194496155,0.5493826866149902,0.9328703880310059,0.5617284178733826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.5493826866149902},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5493826866149902},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5617284178733826},{"x":0.8981481194496155,"y":0.5617284178733826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8931481194496155,0.5423826866149902,0.9378703880310059,0.5687284178733826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.5709876418113708},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5709876418113708},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8773148059844971,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱-۷-۳","boundary":[0.8773148059844971,0.5709876418113708,0.9305555820465088,0.5833333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.5709876418113708},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5709876418113708},{"x":0.9305555820465088,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8773148059844971,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.5639876418113708,0.9355555820465088,0.5903333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.5925925970077515},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5925925970077515},{"x":0.9328703880310059,"y":0.604938268661499},{"x":0.8773148059844971,"y":0.604938268661499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۷-۳","boundary":[0.8773148059844971,0.5925925970077515,0.9328703880310059,0.604938268661499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.5925925970077515},{"x":0.9328703880310059,"y":0.5925925970077515},{"x":0.9328703880310059,"y":0.604938268661499},{"x":0.8773148059844971,"y":0.604938268661499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.5855925970077515,0.9378703880310059,0.611938268661499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6157407164573669},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6157407164573669},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6265432238578796},{"x":0.875,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۷-۳","boundary":[0.875,0.6157407164573669,0.9328703880310059,0.6265432238578796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6157407164573669},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6157407164573669},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6265432238578796},{"x":0.875,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.6087407164573669,0.9378703880310059,0.6335432238578796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6373456716537476},{"x":0.9305555820465088,"y":0.6373456716537476},{"x":0.9305555820465088,"y":0.6481481194496155},{"x":0.875,"y":0.6481481194496155}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۴-۷-۳","boundary":[0.875,0.6373456716537476,0.9305555820465088,0.6481481194496155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6373456716537476},{"x":0.9305555820465088,"y":0.6373456716537476},{"x":0.9305555820465088,"y":0.6481481194496155},{"x":0.875,"y":0.6481481194496155}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.6303456716537476,0.9355555820465088,0.6551481194496155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912037014961243,"y":0.6759259104728699},{"x":0.9351851940155029,"y":0.6790123581886292},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6990740895271301},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8912037014961243,0.6759259104728699,0.9328703880310059,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.6759259104728699},{"x":0.8819444179534912,"y":0.6759259104728699},{"x":0.8796296119689941,"y":0.6959876418113708},{"x":0.8680555820465088,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8703703880310059,0.6759259104728699,0.8796296119689941,0.6959876418113708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.6759259104728699},{"x":0.9351851940155029,"y":0.6790123581886292},{"x":0.9328703880310059,"y":0.6990740895271301},{"x":0.8680555820465088,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8653703880310059,0.6689259104728699,0.9378703880310059,0.7060740895271301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.6805555820465088},{"x":0.17824074625968933,"y":0.6805555820465088},{"x":0.17824074625968933,"y":0.6929012537002563},{"x":0.1458333283662796,"y":0.6929012537002563}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.1458333283662796,0.6805555820465088,0.17824074625968933,0.6929012537002563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.6805555820465088},{"x":0.17824074625968933,"y":0.6805555820465088},{"x":0.17824074625968933,"y":0.6929012537002563},{"x":0.1458333283662796,"y":0.6929012537002563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.6735555820465088,0.18324074625968934,0.6999012537002564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.7037037014961243},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7037037014961243},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7145061492919922},{"x":0.8981481194496155,"y":0.7145061492919922}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۴","boundary":[0.8981481194496155,0.7037037014961243,0.9328703880310059,0.7145061492919922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.7037037014961243},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7037037014961243},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7145061492919922},{"x":0.8981481194496155,"y":0.7145061492919922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8931481194496155,0.6967037014961243,0.9378703880310059,0.7215061492919922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7021604776382446},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7037037014961243},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7145061492919922},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7145061492919922}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۲۵","boundary":[0.1458333283662796,0.7021604776382446,0.17824074625968933,0.7145061492919922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7021604776382446},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7037037014961243},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7145061492919922},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7145061492919922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.6951604776382446,0.18324074625968934,0.7215061492919922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7253086566925049},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7253086566925049},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7376543283462524},{"x":0.8773148059844971,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱-۱-۴","boundary":[0.8773148059844971,0.7253086566925049,0.9328703880310059,0.7376543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7253086566925049},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7253086566925049},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7376543283462524},{"x":0.8773148059844971,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.7183086566925049,0.9378703880310059,0.7446543283462524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7237654328346252},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7253086566925049},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7376543283462524},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۵","boundary":[0.1458333283662796,0.7237654328346252,0.17824074625968933,0.7376543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7237654328346252},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7253086566925049},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7376543283462524},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.7167654328346252,0.18324074625968934,0.7446543283462524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7469135522842407},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7469135522842407},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7592592835426331},{"x":0.875,"y":0.7592592835426331}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲-۱-۴","boundary":[0.875,0.7469135522842407,0.9328703880310059,0.7592592835426331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7469135522842407},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7469135522842407},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7592592835426331},{"x":0.875,"y":0.7592592835426331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.7399135522842407,0.9378703880310059,0.7662592835426331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7484567761421204},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7484567761421204},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7577160596847534},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7577160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۸","boundary":[0.1458333283662796,0.7484567761421204,0.17824074625968933,0.7577160596847534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7484567761421204},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7484567761421204},{"x":0.17824074625968933,"y":0.7577160596847534},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7577160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.7414567761421204,0.18324074625968934,0.7647160596847534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9004629850387573,"y":0.770061731338501},{"x":0.9328703880310059,"y":0.770061731338501},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7808641791343689},{"x":0.9004629850387573,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۴","boundary":[0.9004629850387573,0.770061731338501,0.9328703880310059,0.7808641791343689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9004629850387573,"y":0.770061731338501},{"x":0.9328703880310059,"y":0.770061731338501},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7808641791343689},{"x":0.9004629850387573,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8954629850387573,0.763061731338501,0.9378703880310059,0.7878641791343689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.6759259104728699},{"x":0.7615740895271301,"y":0.6759259104728699},{"x":0.7615740895271301,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6944444179534912,0.6759259104728699,0.7615740895271301,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6875,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6875,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6458333134651184,0.6759259104728699,0.6875,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6157407164573669,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6157407164573669,0.6759259104728699,0.6388888955116272,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5995370149612427,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5995370149612427,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5092592835426331,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5092592835426331,0.6759259104728699,0.5995370149612427,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5046296119689941,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5046296119689941,"y":0.6990740895271301},{"x":0.45370370149612427,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.45370370149612427,0.6759259104728699,0.5046296119689941,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236111044883728,"y":0.6759259104728699},{"x":0.44675925374031067,"y":0.6759259104728699},{"x":0.44675925374031067,"y":0.6990740895271301},{"x":0.4236111044883728,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4236111044883728,0.6759259104728699,0.44675925374031067,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819444477558136,"y":0.6759259104728699},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6759259104728699},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6990740895271301},{"x":0.3819444477558136,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.3819444477558136,0.6759259104728699,0.41898149251937866,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6759259104728699},{"x":0.37731480598449707,"y":0.6759259104728699},{"x":0.37731480598449707,"y":0.6990740895271301},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.3333333432674408,0.6759259104728699,0.37731480598449707,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7453703880310059,"y":0.7006173133850098},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7006173133850098},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7175925970077515},{"x":0.7453703880310059,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7453703880310059,0.7006173133850098,0.7615740895271301,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7021604776382446},{"x":0.7384259104728699,"y":0.7006173133850098},{"x":0.7384259104728699,"y":0.7175925970077515},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلهای","boundary":[0.6944444179534912,0.7021604776382446,0.7384259104728699,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.7021604776382446},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7021604776382446},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7175925970077515},{"x":0.6342592835426331,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6342592835426331,0.7021604776382446,0.6782407164573669,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.7237654328346252},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7391975522041321},{"x":0.6990740895271301,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6990740895271301,0.7237654328346252,0.7615740895271301,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.7237654328346252},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7237654328346252},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7391975522041321},{"x":0.6458333134651184,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6458333134651184,0.7237654328346252,0.6921296119689941,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7438271641731262},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7638888955116272},{"x":0.7083333134651184,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7060185074806213,0.7438271641731262,0.7615740895271301,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6990740895271301,"y":0.7453703880310059},{"x":0.7013888955116272,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6759259104728699,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6759259104728699,0.7453703880310059,0.7013888955116272,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7453703880310059},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6226851940155029,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6226851940155029,0.7453703880310059,0.6689814925193787,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7638888955116272,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7870370149612427},{"x":0.7245370149612427,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7245370149612427,0.7685185074806213,0.7615740895271301,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7854938507080078},{"x":0.6990740895271301,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6990740895271301,0.7685185074806213,0.7175925970077515,0.7854938507080078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.7669752836227417},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7669752836227417},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7854938507080078},{"x":0.6458333134651184,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.6481481194496155,0.7669752836227417,0.6921296119689941,0.7854938507080078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.7669752836227417},{"x":0.6412037014961243,"y":0.7669752836227417},{"x":0.6412037014961243,"y":0.7854938507080078},{"x":0.5972222089767456,"y":0.7854938507080078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.5972222089767456,0.7669752836227417,0.6412037014961243,0.7854938507080078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.7885802388191223},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7885802388191223},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7291666865348816,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.7291666865348816,0.7885802388191223,0.7615740895271301,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7885802388191223},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7885802388191223},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6944444179534912,0.7885802388191223,0.7222222089767456,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6921296119689941,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6712962985038757,0.7885802388191223,0.6921296119689941,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6643518805503845,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6388888955116272,0.7885802388191223,0.6643518805503845,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7129629850387573,"y":0.8117284178733826},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8132715821266174},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8302469253540039},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ضريب","boundary":[0.7129629850387573,0.8117284178733826,0.7615740895271301,0.8302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.8117284178733826},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8117284178733826},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8302469253540039},{"x":0.6527777910232544,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6527777910232544,0.8117284178733826,0.7060185074806213,0.8302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6180555820465088,"y":0.8117284178733826},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8117284178733826},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8302469253540039},{"x":0.6180555820465088,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6180555820465088,0.8117284178733826,0.6481481194496155,0.8302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.8117284178733826},{"x":0.6157407164573669,"y":0.8117284178733826},{"x":0.6157407164573669,"y":0.8302469253540039},{"x":0.5972222089767456,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5972222089767456,0.8117284178733826,0.6157407164573669,0.8302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.8364197611808777},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8364197611808777},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8564814925193787},{"x":0.7199074029922485,"y":0.854938268661499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7199074029922485,0.8364197611808777,0.7615740895271301,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.834876537322998},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8364197611808777},{"x":0.7129629850387573,"y":0.854938268661499},{"x":0.6828703880310059,"y":0.854938268661499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6828703880310059,0.834876537322998,0.7129629850387573,0.854938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.834876537322998},{"x":0.6759259104728699,"y":0.834876537322998},{"x":0.6759259104728699,"y":0.854938268661499},{"x":0.6157407164573669,"y":0.854938268661499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6157407164573669,0.834876537322998,0.6759259104728699,0.854938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.834876537322998},{"x":0.6087962985038757,"y":0.834876537322998},{"x":0.6087962985038757,"y":0.854938268661499},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5740740895271301,0.834876537322998,0.6087962985038757,0.854938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5578703880310059,"y":0.834876537322998},{"x":0.5740740895271301,"y":0.834876537322998},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8533950448036194},{"x":0.5578703880310059,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5578703880310059,0.834876537322998,0.5740740895271301,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.834876537322998},{"x":0.5532407164573669,"y":0.834876537322998},{"x":0.5509259104728699,"y":0.8533950448036194},{"x":0.5416666865348816,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5439814925193787,0.834876537322998,0.5509259104728699,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8533950448036194},{"x":0.5046296119689941,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.5046296119689941,0.8333333134651184,0.5370370149612427,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4652777910232544,"y":0.8333333134651184},{"x":0.49768519401550293,"y":0.8333333134651184},{"x":0.49768519401550293,"y":0.8533950448036194},{"x":0.4652777910232544,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.4652777910232544,0.8333333134651184,0.49768519401550293,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.854938268661499},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8533950448036194},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8703703880310059},{"x":0.7314814925193787,"y":0.8703703880310059}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لنگر","boundary":[0.7291666865348816,0.854938268661499,0.7615740895271301,0.8703703880310059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.854938268661499},{"x":0.7245370149612427,"y":0.854938268661499},{"x":0.7268518805503845,"y":0.8719135522842407},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8719135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژگونی","boundary":[0.6643518805503845,0.854938268661499,0.7268518805503845,0.8719135522842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6759259104728699},{"x":0.7638888955116272,"y":0.6759259104728699},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8719135522842407},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8719135522842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3283333432674408,0.6689259104728699,0.7688888955116272,0.8789135522842407],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.770061731338501},{"x":0.17592592537403107,"y":0.770061731338501},{"x":0.17592592537403107,"y":0.7808641791343689},{"x":0.14351852238178253,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۲۲۹","boundary":[0.14351852238178253,0.770061731338501,0.17592592537403107,0.7808641791343689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.770061731338501},{"x":0.17592592537403107,"y":0.770061731338501},{"x":0.17592592537403107,"y":0.7808641791343689},{"x":0.14351852238178253,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.763061731338501,0.18092592537403107,0.7878641791343689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7916666865348816},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7916666865348816},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8024691343307495},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8024691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱-۲-۴","boundary":[0.8773148059844971,0.7916666865348816,0.9328703880310059,0.8024691343307495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8117284178733826},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8117284178733826},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8256173133850098},{"x":0.875,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۲-۴","boundary":[0.875,0.8117284178733826,0.9305555820465088,0.8256173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7916666865348816},{"x":0.9328703880310059,"y":0.7916666865348816},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8256173133850098},{"x":0.875,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.7846666865348816,0.9378703880310059,0.8326173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8132715821266174},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8132715821266174},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8256173133850098},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۲۲۲","boundary":[0.1458333283662796,0.8132715821266174,0.1805555522441864,0.8256173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8132715821266174},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8132715821266174},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8256173133850098},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.8062715821266174,0.1855555522441864,0.8326173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8364197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8364197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8487654328346252},{"x":0.875,"y":0.8487654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳-۲-۴","boundary":[0.875,0.8364197611808777,0.9328703880310059,0.8487654328346252]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8364197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8364197611808777},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8487654328346252},{"x":0.875,"y":0.8487654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.8294197611808777,0.9378703880310059,0.8557654328346253],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8364197611808777},{"x":0.1805555522441864,"y":0.834876537322998},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8472222089767456},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8487654328346252}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۱","boundary":[0.1458333283662796,0.8364197611808777,0.1805555522441864,0.8472222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8564814925193787},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8564814925193787},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8688271641731262},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8688271641731262}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۵","boundary":[0.1458333283662796,0.8564814925193787,0.17824074625968933,0.8688271641731262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.834876537322998},{"x":0.1805555522441864,"y":0.834876537322998},{"x":0.1805555522441864,"y":0.8688271641731262},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8688271641731262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.827876537322998,0.1855555522441864,0.8758271641731262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.8580247163772583},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8580247163772583},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8703703880310059},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8703703880310059}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۴-۲-۴","boundary":[0.8773148059844971,0.8580247163772583,0.9328703880310059,0.8703703880310059]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.8580247163772583},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8580247163772583},{"x":0.9328703880310059,"y":0.8703703880310059},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8703703880310059}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.8723148059844971,0.8510247163772583,0.9378703880310059,0.8773703880310059],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8796296119689941},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8796296119689941},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8919752836227417},{"x":0.875,"y":0.8919752836227417}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۵-۲-۴","boundary":[0.875,0.8796296119689941,0.9305555820465088,0.8919752836227417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8796296119689941},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8796296119689941},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8919752836227417},{"x":0.875,"y":0.8919752836227417}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.8726296119689941,0.9355555820465088,0.8989752836227417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.8765432238578796},{"x":0.7615740895271301,"y":0.875},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8919752836227417},{"x":0.7060185074806213,"y":0.895061731338501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.7060185074806213,0.8765432238578796,0.7615740895271301,0.8919752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.8796296119689941},{"x":0.6990740895271301,"y":0.8780864477157593},{"x":0.7013888955116272,"y":0.895061731338501},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچشی","boundary":[0.6458333134651184,0.8796296119689941,0.7013888955116272,0.895061731338501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.8796296119689941},{"x":0.7615740895271301,"y":0.875},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8935185074806213},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6408333134651184,0.8726296119689941,0.7665740895271301,0.9005185074806213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8780864477157593},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8796296119689941},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8919752836227417},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۵","boundary":[0.1458333283662796,0.8780864477157593,0.17824074625968933,0.8919752836227417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.8780864477157593},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8796296119689941},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8919752836227417},{"x":0.1458333283662796,"y":0.8904321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.8710864477157593,0.18324074625968934,0.8989752836227417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.9012345671653748},{"x":0.9328703880310059,"y":0.9012345671653748},{"x":0.9328703880310059,"y":0.9135802388191223},{"x":0.8726851940155029,"y":0.9135802388191223}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶-۲-۴","boundary":[0.8726851940155029,0.9012345671653748,0.9328703880310059,0.9135802388191223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.9012345671653748},{"x":0.9328703880310059,"y":0.9012345671653748},{"x":0.9328703880310059,"y":0.9135802388191223},{"x":0.8726851940155029,"y":0.9135802388191223}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.8942345671653747,0.9378703880310059,0.9205802388191223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430555820465088,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7615740895271301,"y":0.9197530746459961},{"x":0.7430555820465088,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7430555820465088,0.8996913433074951,0.7615740895271301,0.9197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7384259104728699,"y":0.9012345671653748},{"x":0.7384259104728699,"y":0.9197530746459961},{"x":0.7083333134651184,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7083333134651184,0.8996913433074951,0.7384259104728699,0.9197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7060185074806213,"y":0.9197530746459961},{"x":0.6875,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6875,0.8996913433074951,0.7060185074806213,0.9197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504629850387573,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6805555820465088,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6805555820465088,"y":0.9197530746459961},{"x":0.6504629850387573,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6504629850387573,0.8996913433074951,0.6805555820465088,0.9197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6435185074806213,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6435185074806213,"y":0.9182098507881165},{"x":0.6342592835426331,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6342592835426331,0.8996913433074951,0.6435185074806213,0.9182098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9197530746459961},{"x":0.5879629850387573,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.5902777910232544,0.8996913433074951,0.6296296119689941,0.9197530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.8996913433074951},{"x":0.5810185074806213,"y":0.8996913433074951},{"x":0.5810185074806213,"y":0.9182098507881165},{"x":0.5416666865348816,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعامد","boundary":[0.5439814925193787,0.8996913433074951,0.5810185074806213,0.9182098507881165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.8981481194496155},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8996913433074951},{"x":0.7615740895271301,"y":0.9197530746459961},{"x":0.5416666865348816,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5389814925193787,0.8911481194496155,0.7665740895271301,0.9267530746459961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.9012345671653748},{"x":0.17592592537403107,"y":0.9012345671653748},{"x":0.17592592537403107,"y":0.9120370149612427},{"x":0.1458333283662796,"y":0.9120370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۶","boundary":[0.1458333283662796,0.9012345671653748,0.17592592537403107,0.9120370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.9012345671653748},{"x":0.17592592537403107,"y":0.9012345671653748},{"x":0.17592592537403107,"y":0.9120370149612427},{"x":0.1458333283662796,"y":0.9120370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1408333283662796,0.8942345671653747,0.18092592537403107,0.9190370149612427],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/HHSUQOThcXzwAfqP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/YZfWpcqXFkfzPAiE.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/KDLObPnJuQbjZLEx.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.00021883573452079736,0.00006778692187350473,0.9979254543946849,0.9985388660401474]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.06481481343507767},{"x":0.8287037014961243,"y":0.06635802239179611}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷-۲-۴","boundary":[0.8287037014961243,0.054012347012758255,0.8865740895271301,0.06481481343507767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.054012347012758255},{"x":0.8865740895271301,"y":0.06481481343507767},{"x":0.8287037014961243,"y":0.06635802239179611}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.047012347012758256,0.8915740895271301,0.07181481343507767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.04938271641731262},{"x":0.7175925970077515,"y":0.04938271641731262},{"x":0.7199074029922485,"y":0.06790123134851456},{"x":0.6828703880310059,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغيير","boundary":[0.6828703880310059,0.04938271641731262,0.7199074029922485,0.06790123134851456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412037014961243,"y":0.04938271641731262},{"x":0.6759259104728699,"y":0.04938271641731262},{"x":0.6782407164573669,"y":0.06790123134851456},{"x":0.6412037014961243,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مكان","boundary":[0.6412037014961243,0.04938271641731262,0.6782407164573669,0.06790123134851456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.05092592537403107},{"x":0.6342592835426331,"y":0.04938271641731262},{"x":0.6342592835426331,"y":0.06790123134851456},{"x":0.5902777910232544,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5879629850387573,0.05092592537403107,0.6342592835426331,0.06790123134851456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.05092592537403107},{"x":0.7175925970077515,"y":0.04938271641731262},{"x":0.7199074029922485,"y":0.06790123134851456},{"x":0.5902777910232544,"y":0.0694444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5829629850387573,0.04392592537403107,0.7249074029922485,0.07490123134851456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.05092592537403107},{"x":0.1388888955116272,"y":0.05092592537403107},{"x":0.13657407462596893,"y":0.06481481343507767},{"x":0.1041666641831398,"y":0.06481481343507767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.1041666641831398,0.05092592537403107,0.13657407462596893,0.06481481343507767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.05092592537403107},{"x":0.1388888955116272,"y":0.05092592537403107},{"x":0.13657407462596893,"y":0.06481481343507767},{"x":0.1041666641831398,"y":0.06481481343507767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.04392592537403107,0.14157407462596894,0.07181481343507767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.08796296268701553},{"x":0.8310185074806213,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","str":"ハーイート","boundary":[0.8310185074806213,0.07561728358268738,0.8865740895271301,0.08796296268701553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.07561728358268738},{"x":0.8865740895271301,"y":0.08796296268701553},{"x":0.8310185074806213,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.2199999988079071,"boundary":[0.8260185074806213,0.06861728358268737,0.8915740895271301,0.09496296268701554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.07253086566925049},{"x":0.7199074029922485,"y":0.07407407462596893},{"x":0.7199074029922485,"y":0.08950617164373398},{"x":0.6990740895271301,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7013888955116272,0.07253086566925049,0.7199074029922485,0.08950617164373398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6666666865348816,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6666666865348816,"y":0.08796296268701553},{"x":0.6597222089767456,"y":0.08641975373029709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.6597222089767456,0.07098765671253204,0.6666666865348816,0.08796296268701553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.07098765671253204},{"x":0.7199074029922485,"y":0.07407407462596893},{"x":0.7175925970077515,"y":0.08950617164373398},{"x":0.6597222089767456,"y":0.08641975373029709}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.6547222089767456,0.06398765671253204,0.7225925970077515,0.09650617164373398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6782407164573669,"y":0.07253086566925049},{"x":0.6759259104728699,"y":0.08796296268701553},{"x":0.6689814925193787,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6712962985038757,0.07098765671253204,0.6759259104728699,0.08796296268701553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.07253086566925049},{"x":0.6898148059844971,"y":0.07253086566925049},{"x":0.6875,"y":0.08796296268701553},{"x":0.6805555820465088,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"A","boundary":[0.6828703880310059,0.07253086566925049,0.6875,0.08796296268701553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.07098765671253204},{"x":0.6898148059844971,"y":0.07253086566925049},{"x":0.6875,"y":0.08796296268701553},{"x":0.6689814925193787,"y":0.08796296268701553}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.6662962985038757,0.06398765671253204,0.6925,0.09496296268701554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.07407407462596893},{"x":0.13425925374031067,"y":0.07407407462596893},{"x":0.13425925374031067,"y":0.08487654477357864},{"x":0.10185185074806213,"y":0.08487654477357864}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.10185185074806213,0.07407407462596893,0.13425925374031067,0.08487654477357864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.07407407462596893},{"x":0.13425925374031067,"y":0.07407407462596893},{"x":0.13425925374031067,"y":0.08487654477357864},{"x":0.10185185074806213,"y":0.08487654477357864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.06707407462596893,0.13925925374031067,0.09187654477357865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8888888955116272,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8888888955116272,"y":0.10956790298223495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱-۲-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.0972222238779068,0.8888888955116272,0.10956790298223495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8888888955116272,"y":0.0972222238779068},{"x":0.8888888955116272,"y":0.10956790298223495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.0902222238779068,0.8938888955116272,0.11656790298223496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.09567901492118835},{"x":0.13657407462596893,"y":0.09567901492118835},{"x":0.13657407462596893,"y":0.10648148506879807},{"x":0.1041666641831398,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.1041666641831398,0.09567901492118835,0.13657407462596893,0.10648148506879807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.09567901492118835},{"x":0.13657407462596893,"y":0.09567901492118835},{"x":0.13657407462596893,"y":0.10648148506879807},{"x":0.1041666641831398,"y":0.10648148506879807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.08867901492118835,0.14157407462596894,0.11348148506879807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.11882716417312622},{"x":0.8865740895271301,"y":0.11882716417312622},{"x":0.8888888955116272,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8564814925193787,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۴","boundary":[0.8541666865348816,0.11882716417312622,0.8888888955116272,0.12962962687015533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.11882716417312622},{"x":0.8865740895271301,"y":0.11882716417312622},{"x":0.8888888955116272,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8564814925193787,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8491666865348816,0.11182716417312621,0.8938888955116272,0.13662962687015534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.11728394776582718},{"x":0.13657407462596893,"y":0.11728394776582718},{"x":0.13657407462596893,"y":0.12962962687015533},{"x":0.10185185074806213,"y":0.12962962687015533}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۲۳۹","boundary":[0.1041666641831398,0.11728394776582718,0.13657407462596893,0.12962962687015533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.11728394776582718},{"x":0.13657407462596893,"y":0.11728394776582718},{"x":0.13657407462596893,"y":0.12962962687015533},{"x":0.10185185074806213,"y":0.12962962687015533}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.11028394776582717,0.14157407462596894,0.13662962687015534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8888888955116272,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8888888955116272,"y":0.1527777761220932},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱-۳-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.14043210446834564,0.8888888955116272,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8888888955116272,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8888888955116272,"y":0.1527777761220932},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.13343210446834564,0.8938888955116272,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.14043210446834564},{"x":0.13657407462596893,"y":0.14043210446834564},{"x":0.13657407462596893,"y":0.1527777761220932},{"x":0.1041666641831398,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۲۳۹","boundary":[0.1041666641831398,0.14043210446834564,0.13657407462596893,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.14043210446834564},{"x":0.13657407462596893,"y":0.14043210446834564},{"x":0.13657407462596893,"y":0.1527777761220932},{"x":0.1041666641831398,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.13343210446834564,0.14157407462596894,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8865740895271301,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8865740895271301,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8333333134651184,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","str":"イーパート","boundary":[0.8333333134651184,0.1635802537202835,0.8865740895271301,0.17592592537403107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8888888955116272,"y":0.18518517911434174},{"x":0.8888888955116272,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳-۳-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.18518517911434174,0.8888888955116272,0.1975308656692505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8888888955116272,"y":0.1635802537202835},{"x":0.8888888955116272,"y":0.1975308656692505},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.8283333134651184,0.1565802537202835,0.8938888955116272,0.2045308656692505],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8865740895271301,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2191358059644699},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2191358059644699}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۴-۳-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.20679011940956116,0.8865740895271301,0.2191358059644699]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8865740895271301,"y":0.20679011940956116},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2191358059644699},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2191358059644699}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.19979011940956115,0.8915740895271301,0.22613580596446992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8263888955116272,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵۳-۴","boundary":[0.8263888955116272,0.22839505970478058,0.8888888955116272,0.24074074625968933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.22839505970478058},{"x":0.8888888955116272,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8263888955116272,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8213888955116272,0.22139505970478057,0.8938888955116272,0.24774074625968934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.22685185074806213},{"x":0.13657407462596893,"y":0.22685185074806213},{"x":0.13657407462596893,"y":0.2391975373029709},{"x":0.10185185074806213,"y":0.2391975373029709}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.10185185074806213,0.22685185074806213,0.13657407462596893,0.2391975373029709]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.22685185074806213},{"x":0.13657407462596893,"y":0.22685185074806213},{"x":0.13657407462596893,"y":0.2391975373029709},{"x":0.10185185074806213,"y":0.2391975373029709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.21985185074806213,0.14157407462596894,0.2461975373029709],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.25},{"x":0.8888888955116272,"y":0.25},{"x":0.8888888955116272,"y":0.26234567165374756},{"x":0.8564814925193787,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۴-۴","boundary":[0.8564814925193787,0.25,0.8888888955116272,0.26234567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.25},{"x":0.8888888955116272,"y":0.25},{"x":0.8888888955116272,"y":0.26234567165374756},{"x":0.8564814925193787,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8514814925193787,0.243,0.8938888955116272,0.26934567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.24845679104328156},{"x":0.13657407462596893,"y":0.24845679104328156},{"x":0.13657407462596893,"y":0.2608024775981903},{"x":0.10185185074806213,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۸","boundary":[0.10185185074806213,0.24845679104328156,0.13657407462596893,0.2608024775981903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.24845679104328156},{"x":0.13657407462596893,"y":0.24845679104328156},{"x":0.13657407462596893,"y":0.2608024775981903},{"x":0.10185185074806213,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.24145679104328155,0.14157407462596894,0.2678024775981903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8888888955116272,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8888888955116272,"y":0.2839506268501282},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱-۴-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.2716049253940582,0.8888888955116272,0.2839506268501282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8888888955116272,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8888888955116272,"y":0.2839506268501282},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.2646049253940582,0.8938888955116272,0.2909506268501282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.270061731338501},{"x":0.13425925374031067,"y":0.270061731338501},{"x":0.13425925374031067,"y":0.28240740299224854},{"x":0.10185185074806213,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۸","boundary":[0.10185185074806213,0.270061731338501,0.13425925374031067,0.28240740299224854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.270061731338501},{"x":0.13425925374031067,"y":0.270061731338501},{"x":0.13425925374031067,"y":0.28240740299224854},{"x":0.10185185074806213,"y":0.28240740299224854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.26306173133850097,0.13925925374031067,0.28940740299224854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8865740895271301,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8865740895271301,"y":0.30401235818862915},{"x":0.8333333134651184,"y":0.30401235818862915}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"ヤーヤード","boundary":[0.8333333134651184,0.29320988059043884,0.8865740895271301,0.30401235818862915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8865740895271301,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8865740895271301,"y":0.30401235818862915},{"x":0.8333333134651184,"y":0.30401235818862915}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.8283333134651184,0.28620988059043884,0.8915740895271301,0.31101235818862916],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8865740895271301,"y":0.327160507440567},{"x":0.8310185074806213,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳-۴-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.3163580298423767,0.8865740895271301,0.327160507440567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.3163580298423767},{"x":0.8865740895271301,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8865740895271301,"y":0.327160507440567},{"x":0.8310185074806213,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.3093580298423767,0.8915740895271301,0.334160507440567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8888888955116272,"y":0.34876543283462524},{"x":0.8541666865348816,"y":0.34876543283462524}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۵-۴","boundary":[0.8541666865348816,0.33796295523643494,0.8888888955116272,0.34876543283462524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8865740895271301,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8888888955116272,"y":0.34876543283462524},{"x":0.8541666865348816,"y":0.34876543283462524}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.8491666865348816,0.33096295523643493,0.8938888955116272,0.35576543283462525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.3364197611808777},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3364197611808777},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3472222089767456},{"x":0.1041666641831398,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۲۵۱","boundary":[0.1041666641831398,0.3364197611808777,0.13425925374031067,0.3472222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.3364197611808777},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3364197611808777},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3472222089767456},{"x":0.1041666641831398,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.3294197611808777,0.13925925374031067,0.3542222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.35956791043281555},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8310185074806213,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱-۵-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.35956791043281555,0.8888888955116272,0.3719135820865631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.35956791043281555},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8310185074806213,"y":0.3719135820865631}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.35256791043281555,0.8938888955116272,0.3789135820865631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.35956791043281555},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3580246865749359},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3688271641731262},{"x":0.10185185074806213,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۲","boundary":[0.10185185074806213,0.35956791043281555,0.13425925374031067,0.3688271641731262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.35956791043281555},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3580246865749359},{"x":0.13425925374031067,"y":0.3688271641731262},{"x":0.10185185074806213,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.35256791043281555,0.13925925374031067,0.3758271641731262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8888888955116272,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8333333134651184,"y":0.39351850748062134}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲-۵-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.3811728358268738,0.8888888955116272,0.39351850748062134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8888888955116272,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8333333134651184,"y":0.39351850748062134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.3741728358268738,0.8938888955116272,0.40051850748062134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8310185074806213,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۵-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.4027777910232544,0.8888888955116272,0.4135802388191223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4135802388191223},{"x":0.8310185074806213,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.3957777910232544,0.8938888955116272,0.4205802388191223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.40123456716537476},{"x":0.1319444477558136,"y":0.40123456716537476},{"x":0.1319444477558136,"y":0.41512346267700195},{"x":0.10185185074806213,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۶۰","boundary":[0.1041666641831398,0.40123456716537476,0.1319444477558136,0.41512346267700195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.40123456716537476},{"x":0.1319444477558136,"y":0.40123456716537476},{"x":0.1319444477558136,"y":0.41512346267700195},{"x":0.10185185074806213,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.0991666641831398,0.39423456716537475,0.1369444477558136,0.42212346267700196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4367283880710602},{"x":0.8310185074806213,"y":0.4367283880710602}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۴۵-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.4243827164173126,0.8888888955116272,0.4367283880710602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4367283880710602},{"x":0.8310185074806213,"y":0.4367283880710602}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.4173827164173126,0.8938888955116272,0.4437283880710602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.09413580596446991},{"x":0.7199074029922485,"y":0.09413580596446991},{"x":0.7199074029922485,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6550925970077515,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.6550925970077515,0.09413580596446991,0.7199074029922485,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6481481194496155,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6481481194496155,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6157407164573669,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.6157407164573669,0.09413580596446991,0.6481481194496155,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6087962985038757,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6087962985038757,"y":0.1111111119389534},{"x":0.5995370149612427,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5995370149612427,0.09413580596446991,0.6087962985038757,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.09413580596446991},{"x":0.5949074029922485,"y":0.09413580596446991},{"x":0.5949074029922485,"y":0.1111111119389534},{"x":0.5601851940155029,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5601851940155029,0.09413580596446991,0.5949074029922485,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.11728394776582718},{"x":0.7199074029922485,"y":0.11574073880910873},{"x":0.7199074029922485,"y":0.13117283582687378},{"x":0.6851851940155029,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6851851940155029,0.11728394776582718,0.7199074029922485,0.13117283582687378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6759259104728699,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6759259104728699,"y":0.13117283582687378},{"x":0.6574074029922485,"y":0.13117283582687378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6574074029922485,0.11728394776582718,0.6759259104728699,0.13117283582687378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6435185074806213,"y":0.11728394776582718},{"x":0.6435185074806213,"y":0.13117283582687378},{"x":0.5902777910232544,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5902777910232544,0.11728394776582718,0.6435185074806213,0.13117283582687378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7175925970077515,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7199074029922485,"y":0.15432098507881165},{"x":0.6712962985038757,"y":0.15432098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6689814925193787,0.1358024626970291,0.7199074029922485,0.15432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.13734567165374756},{"x":0.6620370149612427,"y":0.1358024626970291},{"x":0.6643518805503845,"y":0.1558641940355301},{"x":0.6064814925193787,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطره","boundary":[0.6064814925193787,0.13734567165374756,0.6643518805503845,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648148059844971,"y":0.13734567165374756},{"x":0.5995370149612427,"y":0.13734567165374756},{"x":0.5995370149612427,"y":0.1558641940355301},{"x":0.5648148059844971,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5648148059844971,0.13734567165374756,0.5995370149612427,0.1558641940355301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.15740740299224854},{"x":0.7175925970077515,"y":0.15740740299224854},{"x":0.7199074029922485,"y":0.17592592537403107},{"x":0.6458333134651184,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاشتهای","boundary":[0.6435185074806213,0.15740740299224854,0.7199074029922485,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.15895061194896698},{"x":0.6365740895271301,"y":0.15740740299224854},{"x":0.6388888955116272,"y":0.17592592537403107},{"x":0.6018518805503845,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6018518805503845,0.15895061194896698,0.6388888955116272,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.15895061194896698},{"x":0.5949074029922485,"y":0.15895061194896698},{"x":0.5949074029922485,"y":0.17592592537403107},{"x":0.5648148059844971,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5625,0.15895061194896698,0.5949074029922485,0.17592592537403107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.15895061194896698},{"x":0.5555555820465088,"y":0.15895061194896698},{"x":0.5578703880310059,"y":0.1774691343307495},{"x":0.5046296119689941,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5046296119689941,0.15895061194896698,0.5578703880310059,0.1774691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.18209876120090485},{"x":0.7199074029922485,"y":0.18209876120090485},{"x":0.7199074029922485,"y":0.20061728358268738},{"x":0.6736111044883728,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6736111044883728,0.18209876120090485,0.7199074029922485,0.20061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.18209876120090485},{"x":0.6666666865348816,"y":0.18209876120090485},{"x":0.6666666865348816,"y":0.19907407462596893},{"x":0.6319444179534912,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6342592835426331,0.18209876120090485,0.6666666865348816,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.18209876120090485},{"x":0.6273148059844971,"y":0.18209876120090485},{"x":0.6273148059844971,"y":0.19907407462596893},{"x":0.6157407164573669,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6157407164573669,0.18209876120090485,0.6273148059844971,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6111111044883728,"y":0.18209876120090485},{"x":0.6111111044883728,"y":0.19907407462596893},{"x":0.5763888955116272,"y":0.19907407462596893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5763888955116272,0.1805555522441864,0.6111111044883728,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.17901234328746796},{"x":0.5694444179534912,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5694444179534912,"y":0.19907407462596893},{"x":0.48148149251937866,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خصوسيات","boundary":[0.48148149251937866,0.17901234328746796,0.5694444179534912,0.19907407462596893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38425925374031067,"y":0.17901234328746796},{"x":0.47453704476356506,"y":0.17901234328746796},{"x":0.47453704476356506,"y":0.1975308656692505},{"x":0.38425925374031067,"y":0.1975308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتابنگاشتها","boundary":[0.38425925374031067,0.17901234328746796,0.47453704476356506,0.1975308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.20216049253940582},{"x":0.7175925970077515,"y":0.20061728358268738},{"x":0.7199074029922485,"y":0.2191358059644699},{"x":0.6342592835426331,"y":0.22067901492118835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شتابنگاشت","boundary":[0.6319444179534912,0.20216049253940582,0.7199074029922485,0.2191358059644699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.2052469104528427},{"x":0.625,"y":0.20370370149612427},{"x":0.6273148059844971,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5625,"y":0.22376543283462524}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.5601851940155029,0.2052469104528427,0.6273148059844971,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7175925970077515,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7199074029922485,"y":0.24382716417312622},{"x":0.6828703880310059,"y":0.24382716417312622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6828703880310059,0.2253086417913437,0.7199074029922485,0.24382716417312622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6759259104728699,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6782407164573669,"y":0.24537037312984467},{"x":0.6458333134651184,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.6458333134651184,0.22685185074806213,0.6782407164573669,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6435185074806213,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6458333134651184,"y":0.24537037312984467},{"x":0.6087962985038757,"y":0.24537037312984467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6064814925193787,0.22685185074806213,0.6458333134651184,0.24537037312984467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.24845679104328156},{"x":0.7175925970077515,"y":0.24845679104328156},{"x":0.7175925970077515,"y":0.26543208956718445},{"x":0.6828703880310059,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6828703880310059,0.24845679104328156,0.7175925970077515,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.24845679104328156},{"x":0.6759259104728699,"y":0.24845679104328156},{"x":0.6759259104728699,"y":0.26543208956718445},{"x":0.6296296119689941,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6296296119689941,0.24845679104328156,0.6759259104728699,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5578703880310059,"y":0.24845679104328156},{"x":0.625,"y":0.24845679104328156},{"x":0.625,"y":0.26543208956718445},{"x":0.5578703880310059,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5578703880310059,0.24845679104328156,0.625,0.26543208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.270061731338501},{"x":0.7199074029922485,"y":0.270061731338501},{"x":0.7199074029922485,"y":0.28703704476356506},{"x":0.6736111044883728,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6736111044883728,0.270061731338501,0.7199074029922485,0.28703704476356506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.2716049253940582},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2716049253940582},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2885802388191223},{"x":0.625,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مودی","boundary":[0.625,0.2716049253940582,0.6666666865348816,0.2885802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7175925970077515,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7175925970077515,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6736111044883728,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6736111044883728,0.2916666567325592,0.7175925970077515,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412037014961243,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6666666865348816,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6412037014961243,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.6412037014961243,0.2916666567325592,0.6666666865348816,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6365740895271301,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6365740895271301,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5740740895271301,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الاستيك","boundary":[0.5740740895271301,0.2916666567325592,0.6365740895271301,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023148059844971,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5671296119689941,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5671296119689941,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5023148059844971,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.5023148059844971,0.2916666567325592,0.5671296119689941,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.2916666567325592},{"x":0.49537035822868347,"y":0.2916666567325592},{"x":0.49537035822868347,"y":0.31018519401550293},{"x":0.45370370149612427,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.45370370149612427,0.2916666567325592,0.49537035822868347,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3132716119289398},{"x":0.7175925970077515,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7199074029922485,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6666666865348816,0.3132716119289398,0.7199074029922485,0.32870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6597222089767456,"y":0.3132716119289398},{"x":0.6597222089767456,"y":0.3302469253540039},{"x":0.6226851940155029,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6226851940155029,0.3132716119289398,0.6597222089767456,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.33487653732299805},{"x":0.7175925970077515,"y":0.33487653732299805},{"x":0.7175925970077515,"y":0.35185185074806213},{"x":0.6736111044883728,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6736111044883728,0.33487653732299805,0.7175925970077515,0.35185185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.33487653732299805},{"x":0.6689814925193787,"y":0.33487653732299805},{"x":0.6689814925193787,"y":0.35185185074806213},{"x":0.6157407164573669,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6157407164573669,0.33487653732299805,0.6689814925193787,0.35185185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.33487653732299805},{"x":0.6087962985038757,"y":0.33487653732299805},{"x":0.6087962985038757,"y":0.35185185074806213},{"x":0.5833333134651184,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.5833333134651184,0.33487653732299805,0.6087962985038757,0.35185185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.33487653732299805},{"x":0.5763888955116272,"y":0.33487653732299805},{"x":0.5763888955116272,"y":0.35185185074806213},{"x":0.5462962985038757,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5462962985038757,0.33487653732299805,0.5763888955116272,0.35185185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254629850387573,"y":0.33487653732299805},{"x":0.5439814925193787,"y":0.33487653732299805},{"x":0.5439814925193787,"y":0.35185185074806213},{"x":0.5254629850387573,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5254629850387573,0.33487653732299805,0.5439814925193787,0.35185185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7199074029922485,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7199074029922485,"y":0.37654322385787964},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3780864179134369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6643518805503845,0.35648149251937866,0.7199074029922485,0.37654322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087962985038757,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6574074029922485,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6574074029922485,"y":0.3780864179134369},{"x":0.6087962985038757,"y":0.3780864179134369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.6087962985038757,0.3580246865749359,0.6574074029922485,0.3780864179134369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6018518805503845,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6018518805503845,"y":0.3780864179134369},{"x":0.5925925970077515,"y":0.3780864179134369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925925970077515,0.3580246865749359,0.6018518805503845,0.3780864179134369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5879629850387573,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5879629850387573,"y":0.3780864179134369},{"x":0.5625,"y":0.3780864179134369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5625,0.3580246865749359,0.5879629850387573,0.3780864179134369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3780864179134369},{"x":0.5046296119689941,"y":0.3780864179134369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5046296119689941,0.3580246865749359,0.5555555820465088,0.3780864179134369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.37962964177131653},{"x":0.7199074029922485,"y":0.37962964177131653},{"x":0.7199074029922485,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6990740895271301,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.7013888955116272,0.37962964177131653,0.7199074029922485,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6921296119689941,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6921296119689941,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6597222089767456,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6597222089767456,0.37962964177131653,0.6921296119689941,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6180555820465088,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6504629850387573,"y":0.37962964177131653},{"x":0.6504629850387573,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6180555820465088,"y":0.3966049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6180555820465088,0.37962964177131653,0.6504629850387573,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.40123456716537476},{"x":0.7199074029922485,"y":0.40123456716537476},{"x":0.7199074029922485,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6365740895271301,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6365740895271301,0.40123456716537476,0.7199074029922485,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6296296119689941,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6296296119689941,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5995370149612427,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"قاب","boundary":[0.5995370149612427,0.40123456716537476,0.6296296119689941,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5925925970077515,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5925925970077515,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5833333134651184,0.40123456716537476,0.5925925970077515,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5787037014961243,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5787037014961243,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5069444179534912,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5069444179534912,0.40123456716537476,0.5787037014961243,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.4722222089767456,0.40123456716537476,0.5,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.40123456716537476},{"x":0.46759259700775146,"y":0.40123456716537476},{"x":0.46759259700775146,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4375,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.4375,0.40123456716537476,0.46759259700775146,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236111044883728,"y":0.40123456716537476},{"x":0.43518519401550293,"y":0.40123456716537476},{"x":0.43518519401550293,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4236111044883728,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4236111044883728,0.40123456716537476,0.43518519401550293,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4413580298423767},{"x":0.6712962985038757,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسائل","boundary":[0.6712962985038757,0.4243827164173126,0.7199074029922485,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.422839492559433},{"x":0.6689814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6689814925193787,"y":0.4413580298423767},{"x":0.6226851940155029,"y":0.43981480598449707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6226851940155029,0.422839492559433,0.6689814925193787,0.4413580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.422839492559433},{"x":0.6157407164573669,"y":0.422839492559433},{"x":0.6157407164573669,"y":0.43981480598449707},{"x":0.5972222089767456,"y":0.43981480598449707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5972222089767456,0.422839492559433,0.6157407164573669,0.43981480598449707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.422839492559433},{"x":0.5902777910232544,"y":0.422839492559433},{"x":0.5902777910232544,"y":0.43981480598449707},{"x":0.5555555820465088,"y":0.43981480598449707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5555555820465088,0.422839492559433,0.5902777910232544,0.43981480598449707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7199074029922485,"y":0.46296295523643494},{"x":0.6666666865348816,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6666666865348816,0.4444444477558136,0.7199074029922485,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6597222089767456,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6597222089767456,"y":0.46296295523643494},{"x":0.6342592835426331,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.6342592835426331,0.4444444477558136,0.6597222089767456,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6273148059844971,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6273148059844971,"y":0.46296295523643494},{"x":0.5902777910232544,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5902777910232544,0.4444444477558136,0.6273148059844971,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5833333134651184,"y":0.46296295523643494},{"x":0.5439814925193787,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.5439814925193787,0.4444444477558136,0.5833333134651184,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5370370149612427,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5370370149612427,"y":0.46296295523643494},{"x":0.5046296119689941,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5046296119689941,0.4444444477558136,0.5370370149612427,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5,"y":0.46296295523643494},{"x":0.48148149251937866,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48148149251937866,0.4444444477558136,0.5,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4652777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.47453704476356506,"y":0.4444444477558136},{"x":0.47453704476356506,"y":0.46296295523643494},{"x":0.4652777910232544,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4652777910232544,0.4444444477558136,0.47453704476356506,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3958333432674408,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46064814925193787,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46064814925193787,"y":0.46296295523643494},{"x":0.3958333432674408,"y":0.46296295523643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.3958333432674408,0.4444444477558136,0.46064814925193787,0.46296295523643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4691357910633087},{"x":0.7175925970077515,"y":0.46759259700775146},{"x":0.7175925970077515,"y":0.4783950746059418},{"x":0.6759259104728699,"y":0.479938268661499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6736111044883728,0.4691357910633087,0.7175925970077515,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.48765432834625244},{"x":0.7175925970077515,"y":0.48765432834625244},{"x":0.7175925970077515,"y":0.5046296119689941},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5046296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.48765432834625244,0.7175925970077515,0.5046296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6805555820465088,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5046296119689941},{"x":0.6527777910232544,"y":0.5046296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.48765432834625244,0.6805555820465088,0.5046296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6458333134651184,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5061728358268738},{"x":0.6226851940155029,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.6226851940155029,0.48765432834625244,0.6458333134651184,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763888955116272,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6157407164573669,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5061728358268738},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسلح","boundary":[0.5763888955116272,0.48765432834625244,0.6157407164573669,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.48765432834625244},{"x":0.5694444179534912,"y":0.48765432834625244},{"x":0.5694444179534912,"y":0.5061728358268738},{"x":0.5092592835426331,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5092592835426331,0.48765432834625244,0.5694444179534912,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5092592835426331},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5092592835426331},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5262345671653748},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5262345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.5092592835426331,0.7199074029922485,0.5262345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5262345671653748},{"x":0.6527777910232544,"y":0.5262345671653748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.5092592835426331,0.6828703880310059,0.5262345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5262345671653748},{"x":0.625,"y":0.5262345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.625,0.5092592835426331,0.6458333134651184,0.5262345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5092592835426331},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5262345671653748},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5262345671653748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5833333134651184,0.5092592835426331,0.6157407164573669,0.5262345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5092592835426331},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5092592835426331},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5262345671653748},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5262345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5277777910232544,0.5092592835426331,0.5763888955116272,0.5262345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5478395223617554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.5324074029922485,0.7199074029922485,0.5478395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6527777910232544,"y":0.5478395223617554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.5324074029922485,0.6828703880310059,0.5478395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6226851940155029,"y":0.5478395223617554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.6226851940155029,0.5324074029922485,0.6458333134651184,0.5478395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.5339506268501282},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6157407164573669,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5833333134651184,0.5339506268501282,0.6157407164573669,0.5478395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.5339506268501282},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5339506268501282},{"x":0.5763888955116272,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5416666865348816,"y":0.5493826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنیده","boundary":[0.5393518805503845,0.5339506268501282,0.5763888955116272,0.5478395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6828703880310059,0.5524691343307495,0.7199074029922485,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.5540123581886292},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5540123581886292},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6597222089767456,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6597222089767456,0.5540123581886292,0.6805555820465088,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.5540123581886292},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.5925925970077515,0.5540123581886292,0.6458333134651184,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7199074029922485,"y":0.5910493731498718},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5910493731498718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.5756173133850098,0.7199074029922485,0.5910493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5910493731498718},{"x":0.6527777910232544,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.5756173133850098,0.6828703880310059,0.5910493731498718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5925925970077515},{"x":0.6041666865348816,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6041666865348816,0.5756173133850098,0.6458333134651184,0.5925925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7175925970077515,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6851851940155029,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6851851940155029,0.5972222089767456,0.7199074029922485,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6805555820465088,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6805555820465088,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6527777910232544,"y":0.6126543283462524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6527777910232544,0.5972222089767456,0.6805555820465088,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6458333134651184,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6126543283462524},{"x":0.5972222089767456,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.5972222089767456,0.5972222089767456,0.6458333134651184,0.6126543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5987654328346252},{"x":0.5879629850387573,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5879629850387573,"y":0.6141975522041321},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنائی","boundary":[0.5555555820465088,0.5987654328346252,0.5879629850387573,0.6141975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.6188271641731262},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6172839403152466},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6327160596847534},{"x":0.6828703880310059,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6828703880310059,0.6188271641731262,0.7222222089767456,0.6327160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.6188271641731262},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6188271641731262},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6597222089767456,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6597222089767456,0.6188271641731262,0.6782407164573669,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6203703880310059},{"x":0.6458333134651184,"y":0.6358024477958679},{"x":0.6041666865348816,"y":0.6373456716537476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.6018518805503845,0.6203703880310059,0.6458333134651184,0.6358024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.6419752836227417},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6419752836227417},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6689814925193787,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6689814925193787,0.6419752836227417,0.7199074029922485,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6597222089767456,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6597222089767456,"y":0.6589506268501282},{"x":0.6203703880310059,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.6203703880310059,0.6419752836227417,0.6597222089767456,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6134259104728699,"y":0.6419752836227417},{"x":0.6134259104728699,"y":0.6589506268501282},{"x":0.5879629850387573,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5879629850387573,0.6419752836227417,0.6134259104728699,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6419752836227417},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6589506268501282},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.5277777910232544,0.6419752836227417,0.5833333134651184,0.6589506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.665123462677002},{"x":0.7199074029922485,"y":0.665123462677002},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6736111044883728,"y":0.6759259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6736111044883728,0.665123462677002,0.7199074029922485,0.6759259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6597222089767456,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6597222089767456,0.6867284178733826,0.7199074029922485,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.6851851940155029},{"x":0.6504629850387573,"y":0.6867284178733826},{"x":0.6504629850387573,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5856481194496155,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5856481194496155,0.6851851940155029,0.6504629850387573,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5787037014961243,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5787037014961243,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5300925970077515,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعمالی","boundary":[0.5300925970077515,0.6851851940155029,0.5787037014961243,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5231481194496155,"y":0.7037037014961243},{"x":0.5115740895271301,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5115740895271301,0.6851851940155029,0.5231481194496155,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4583333432674408,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5046296119689941,"y":0.6851851940155029},{"x":0.5046296119689941,"y":0.7037037014961243},{"x":0.4583333432674408,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.4583333432674408,0.6851851940155029,0.5046296119689941,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42592594027519226,"y":0.6851851940155029},{"x":0.4513888955116272,"y":0.6851851940155029},{"x":0.4513888955116272,"y":0.7037037014961243},{"x":0.42592594027519226,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.42592594027519226,0.6851851940155029,0.4513888955116272,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36342594027519226,"y":0.6851851940155029},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6851851940155029},{"x":0.41898149251937866,"y":0.7037037014961243},{"x":0.36342594027519226,"y":0.7037037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.36342594027519226,0.6851851940155029,0.41898149251937866,0.7037037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7268518805503845},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6736111044883728,0.7083333134651184,0.7175925970077515,0.7268518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.7067901492118835},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.5995370149612427,0.7067901492118835,0.6666666865348816,0.7268518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509259104728699,"y":0.7067901492118835},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7067901492118835},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7253086566925049},{"x":0.5486111044883728,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.5509259104728699,0.7067901492118835,0.5925925970077515,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.7283950448036194},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7283950448036194},{"x":0.7199074029922485,"y":0.75},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6782407164573669,0.7283950448036194,0.7199074029922485,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.7283950448036194},{"x":0.6712962985038757,"y":0.7283950448036194},{"x":0.6712962985038757,"y":0.75},{"x":0.6273148059844971,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.6273148059844971,0.7283950448036194,0.6712962985038757,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.7283950448036194},{"x":0.6180555820465088,"y":0.7283950448036194},{"x":0.6180555820465088,"y":0.7484567761421204},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6064814925193787,0.7283950448036194,0.6180555820465088,0.7484567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671296119689941,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7484567761421204},{"x":0.5671296119689941,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5671296119689941,0.7283950448036194,0.5995370149612427,0.7484567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5208333134651184,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5625,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5625,"y":0.7484567761421204},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.5208333134651184,0.7268518805503845,0.5625,0.7484567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44212964177131653,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5162037014961243,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5162037014961243,"y":0.7484567761421204},{"x":0.44212964177131653,"y":0.7484567761421204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرشیتکتی","boundary":[0.44212964177131653,0.7268518805503845,0.5162037014961243,0.7484567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097222089767456,"y":0.7268518805503845},{"x":0.43518519401550293,"y":0.7268518805503845},{"x":0.43518519401550293,"y":0.7469135522842407},{"x":0.4097222089767456,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4097222089767456,0.7268518805503845,0.43518519401550293,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34953704476356506,"y":0.7268518805503845},{"x":0.40509259700775146,"y":0.7268518805503845},{"x":0.40509259700775146,"y":0.7469135522842407},{"x":0.34953704476356506,"y":0.7469135522842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.34953704476356506,0.7268518805503845,0.40509259700775146,0.7469135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.7530864477157593},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7530864477157593},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6782407164573669,0.7530864477157593,0.7175925970077515,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.7530864477157593},{"x":0.6712962985038757,"y":0.7530864477157593},{"x":0.6712962985038757,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6319444179534912,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.6319444179534912,0.7530864477157593,0.6712962985038757,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.7530864477157593},{"x":0.625,"y":0.7530864477157593},{"x":0.625,"y":0.7685185074806213},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"فیر","boundary":[0.5995370149612427,0.7530864477157593,0.625,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5949074029922485,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5949074029922485,"y":0.7685185074806213},{"x":0.5601851940155029,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5601851940155029,0.7530864477157593,0.5949074029922485,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5578703880310059,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5578703880310059,"y":0.7669752836227417},{"x":0.5393518805503845,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5393518805503845,0.7530864477157593,0.5578703880310059,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5208333134651184,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5324074029922485,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5324074029922485,"y":0.7669752836227417},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5208333134651184,0.7530864477157593,0.5324074029922485,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5138888955116272,"y":0.7530864477157593},{"x":0.5138888955116272,"y":0.7669752836227417},{"x":0.48148149251937866,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.48148149251937866,0.7530864477157593,0.5138888955116272,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.7515432238578796},{"x":0.47453704476356506,"y":0.7530864477157593},{"x":0.47453704476356506,"y":0.7685185074806213},{"x":0.39120370149612427,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.39120370149612427,0.7515432238578796,0.47453704476356506,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34953704476356506,"y":0.7515432238578796},{"x":0.38657405972480774,"y":0.7515432238578796},{"x":0.38657405972480774,"y":0.7669752836227417},{"x":0.34953704476356506,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.34953704476356506,0.7515432238578796,0.38657405972480774,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32870370149612427,"y":0.7515432238578796},{"x":0.3472222089767456,"y":0.7515432238578796},{"x":0.3472222089767456,"y":0.7669752836227417},{"x":0.32870370149612427,"y":0.7669752836227417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.32870370149612427,0.7515432238578796,0.3472222089767456,0.7669752836227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7746913433074951},{"x":0.7199074029922485,"y":0.7932098507881165},{"x":0.6597222089767456,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.6597222089767456,0.7746913433074951,0.7199074029922485,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.7746913433074951},{"x":0.6527777910232544,"y":0.7746913433074951},{"x":0.6527777910232544,"y":0.7932098507881165},{"x":0.6018518805503845,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6018518805503845,0.7746913433074951,0.6527777910232544,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7731481194496155},{"x":0.5949074029922485,"y":0.7746913433074951},{"x":0.5949074029922485,"y":0.7932098507881165},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.5277777910232544,0.7731481194496155,0.5949074029922485,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4583333432674408,"y":0.7731481194496155},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7731481194496155},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7932098507881165},{"x":0.4583333432674408,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.4583333432674408,0.7731481194496155,0.5208333134651184,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44212964177131653,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4513888955116272,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4513888955116272,"y":0.7916666865348816},{"x":0.44212964177131653,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44212964177131653,0.7731481194496155,0.4513888955116272,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4375,"y":0.7731481194496155},{"x":0.4375,"y":0.7916666865348816},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.37037035822868347,0.7731481194496155,0.4375,0.7916666865348816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263888955116272,"y":0.09567901492118835},{"x":0.7199074029922485,"y":0.09413580596446991},{"x":0.7245370149612427,"y":0.7932098507881165},{"x":0.33101850748062134,"y":0.7947530746459961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3213888955116272,0.08867901492118835,0.7295370149612427,0.8002098507881165],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.44598764181137085},{"x":0.8888888955116272,"y":0.44598764181137085},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4583333432674408},{"x":0.8541666865348816,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۶-۴","boundary":[0.8541666865348816,0.44598764181137085,0.8888888955116272,0.4583333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.44598764181137085},{"x":0.8888888955116272,"y":0.44598764181137085},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4583333432674408},{"x":0.8541666865348816,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8491666865348816,0.43898764181137084,0.8938888955116272,0.4653333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.4444444477558136},{"x":0.13657407462596893,"y":0.44598764181137085},{"x":0.13657407462596893,"y":0.4583333432674408},{"x":0.10185185074806213,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۲۶۹","boundary":[0.10185185074806213,0.4444444477558136,0.13657407462596893,0.4583333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.4444444477558136},{"x":0.13657407462596893,"y":0.44598764181137085},{"x":0.13657407462596893,"y":0.4583333432674408},{"x":0.10185185074806213,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.4374444477558136,0.14157407462596894,0.4653333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.46759259700775146},{"x":0.8888888955116272,"y":0.46759259700775146},{"x":0.8888888955116272,"y":0.479938268661499},{"x":0.8333333134651184,"y":0.479938268661499}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱-۶-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.46759259700775146,0.8888888955116272,0.479938268661499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.46759259700775146},{"x":0.8888888955116272,"y":0.46759259700775146},{"x":0.8888888955116272,"y":0.479938268661499},{"x":0.8333333134651184,"y":0.479938268661499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.46059259700775146,0.8938888955116272,0.48693826866149903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.4660493731498718},{"x":0.13425925374031067,"y":0.46759259700775146},{"x":0.13425925374031067,"y":0.4783950746059418},{"x":0.09953703731298447,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۲۶۹","boundary":[0.09953703731298447,0.4660493731498718,0.13425925374031067,0.4783950746059418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.4660493731498718},{"x":0.13425925374031067,"y":0.46759259700775146},{"x":0.13425925374031067,"y":0.4783950746059418},{"x":0.09953703731298447,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.4590493731498718,0.13925925374031067,0.4853950746059418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4891975224018097},{"x":0.8912037014961243,"y":0.4891975224018097},{"x":0.8912037014961243,"y":0.5015432238578796},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲-۶-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.4891975224018097,0.8912037014961243,0.5015432238578796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4891975224018097},{"x":0.8912037014961243,"y":0.4891975224018097},{"x":0.8912037014961243,"y":0.5015432238578796},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.4821975224018097,0.8962037014961243,0.5085432238578796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1041666641831398,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۰","boundary":[0.10185185074806213,0.4891975224018097,0.1319444477558136,0.5015432238578796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.4891975224018097},{"x":0.1319444477558136,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1041666641831398,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.4821975224018097,0.1369444477558136,0.5085432238578796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5108024477958679},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5108024477958679},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۳-۶-۲","boundary":[0.8333333134651184,0.5108024477958679,0.8888888955116272,0.5246913433074951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5108024477958679},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5108024477958679},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5246913433074951}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.5038024477958679,0.8938888955116272,0.5316913433074951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5123456716537476},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5123456716537476},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5216049551963806},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5216049551963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸۳","boundary":[0.10185185074806213,0.5123456716537476,0.13425925374031067,0.5216049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5123456716537476},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5123456716537476},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5216049551963806},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5216049551963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.5053456716537476,0.13925925374031067,0.5286049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.5339506268501282},{"x":0.875,"y":0.5339506268501282},{"x":0.875,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8287037014961243,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"キーテー","boundary":[0.8287037014961243,0.5339506268501282,0.875,0.5462962985038757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.5339506268501282},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5339506268501282},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8819444179534912,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","str":"F","boundary":[0.8819444179534912,0.5339506268501282,0.8865740895271301,0.5462962985038757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.5339506268501282},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5339506268501282},{"x":0.8865740895271301,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8287037014961243,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.8237037014961243,0.5269506268501282,0.8915740895271301,0.5532962985038757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5339506268501282},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5339506268501282},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5447530746459961},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5447530746459961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۶","boundary":[0.10185185074806213,0.5339506268501282,0.13425925374031067,0.5447530746459961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5339506268501282},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5339506268501282},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5447530746459961},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5447530746459961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.5269506268501282,0.13925925374031067,0.5517530746459961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5663580298423767},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۸۹","boundary":[0.10185185074806213,0.5555555820465088,0.13425925374031067,0.5663580298423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5555555820465088},{"x":0.13425925374031067,"y":0.5663580298423767},{"x":0.10185185074806213,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.5485555820465088,0.13925925374031067,0.5733580298423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5679012537002563},{"x":0.8310185074806213,"y":0.5679012537002563}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۵-۶-۲","boundary":[0.8310185074806213,0.5555555820465088,0.8888888955116272,0.5679012537002563]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5879629850387573},{"x":0.8287037014961243,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۶-۶-۴","boundary":[0.8287037014961243,0.5771604776382446,0.8888888955116272,0.5879629850387573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5879629850387573},{"x":0.8287037014961243,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.5485555820465088,0.8938888955116272,0.5949629850387573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5771604776382446},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5771604776382446},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5879629850387573},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۲۲۴","boundary":[0.09953703731298447,0.5771604776382446,0.13657407462596893,0.5879629850387573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.5771604776382446},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5771604776382446},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5879629850387573},{"x":0.09953703731298447,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.5701604776382446,0.14157407462596894,0.5949629850387573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.8912037014961243,"y":0.5987654328346252},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8310185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۷-۶-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.5987654328346252,0.8912037014961243,0.6111111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.8912037014961243,"y":0.5987654328346252},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8310185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.5917654328346252,0.8962037014961243,0.6181111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5987654328346252},{"x":0.13657407462596893,"y":0.6095678806304932},{"x":0.10185185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۷","boundary":[0.10185185074806213,0.5987654328346252,0.13657407462596893,0.6095678806304932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5987654328346252},{"x":0.13657407462596893,"y":0.5987654328346252},{"x":0.13657407462596893,"y":0.6095678806304932},{"x":0.10185185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.5917654328346252,0.14157407462596894,0.6165678806304932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6203703880310059},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6327160596847534},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6327160596847534}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸-۶-۴","boundary":[0.8287037014961243,0.6219135522842407,0.8912037014961243,0.6327160596847534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6203703880310059},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6327160596847534},{"x":0.8287037014961243,"y":0.6327160596847534}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.8237037014961243,0.6149135522842407,0.8962037014961243,0.6397160596847534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8912037014961243,"y":0.654321014881134},{"x":0.8564814925193787,"y":0.654321014881134}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷-۴","boundary":[0.8564814925193787,0.6435185074806213,0.8912037014961243,0.654321014881134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8912037014961243,"y":0.654321014881134},{"x":0.8564814925193787,"y":0.654321014881134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8514814925193787,0.6365185074806213,0.8962037014961243,0.661321014881134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.665123462677002},{"x":0.8912037014961243,"y":0.665123462677002},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6774691343307495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.6774691343307495}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱-۷-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.665123462677002,0.8912037014961243,0.6774691343307495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.665123462677002},{"x":0.8912037014961243,"y":0.665123462677002},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6774691343307495},{"x":0.8310185074806213,"y":0.6774691343307495}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.658123462677002,0.8962037014961243,0.6844691343307495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8888888955116272,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲-۷-۲","boundary":[0.8333333134651184,0.6882715821266174,0.8888888955116272,0.7006173133850098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8912037014961243,"y":0.720678985118866},{"x":0.8310185074806213,"y":0.720678985118866}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۳-۷-۴","boundary":[0.8310185074806213,0.7083333134651184,0.8912037014961243,0.720678985118866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8912037014961243,"y":0.720678985118866},{"x":0.8310185074806213,"y":0.720678985118866}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.6812715821266174,0.8962037014961243,0.727678985118866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.7083333134651184},{"x":0.13657407462596893,"y":0.7083333134651184},{"x":0.13657407462596893,"y":0.720678985118866},{"x":0.10185185074806213,"y":0.720678985118866}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۷","boundary":[0.10185185074806213,0.7083333134651184,0.13657407462596893,0.720678985118866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.7083333134651184},{"x":0.13657407462596893,"y":0.7083333134651184},{"x":0.13657407462596893,"y":0.720678985118866},{"x":0.10185185074806213,"y":0.720678985118866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.7013333134651184,0.14157407462596894,0.727678985118866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8356481194496155,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۴-۷-۴","boundary":[0.8356481194496155,0.7314814925193787,0.8912037014961243,0.7438271641731262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7438271641731262},{"x":0.8356481194496155,"y":0.7438271641731262}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8306481194496155,0.7244814925193787,0.8962037014961243,0.7508271641731262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7654321193695068}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵۰-۷-۴","boundary":[0.8333333134651184,0.7530864477157593,0.8912037014961243,0.7654321193695068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7530864477157593},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7654321193695068}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.7460864477157593,0.8962037014961243,0.7724321193695068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.7530864477157593},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7530864477157593},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7638888955116272},{"x":0.10185185074806213,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۱۰","boundary":[0.10185185074806213,0.7530864477157593,0.1319444477558136,0.7638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.7530864477157593},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7530864477157593},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7638888955116272},{"x":0.10185185074806213,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.7460864477157593,0.1369444477558136,0.7708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8310185074806213,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۶-۷-۲","boundary":[0.8310185074806213,0.7762345671653748,0.8912037014961243,0.7870370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7762345671653748},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8310185074806213,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.7692345671653747,0.8962037014961243,0.7940370149612427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472222089767456,"y":0.8132715821266174},{"x":0.8912037014961243,"y":0.8148148059844971},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8364197611808777},{"x":0.8449074029922485,"y":0.834876537322998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8472222089767456,0.8132715821266174,0.8888888955116272,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.8117284178733826},{"x":0.8402777910232544,"y":0.8132715821266174},{"x":0.8379629850387573,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8240740895271301,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8263888955116272,0.8117284178733826,0.8379629850387573,0.8333333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.8117284178733826},{"x":0.8912037014961243,"y":0.8148148059844971},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8364197611808777},{"x":0.8240740895271301,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8213888955116272,0.8047284178733826,0.8938888955116272,0.8434197611808777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.8194444179534912},{"x":0.13657407462596893,"y":0.8194444179534912},{"x":0.13657407462596893,"y":0.8302469253540039},{"x":0.10185185074806213,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۱۵","boundary":[0.10185185074806213,0.8194444179534912,0.13657407462596893,0.8302469253540039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.8194444179534912},{"x":0.13657407462596893,"y":0.8194444179534912},{"x":0.13657407462596893,"y":0.8302469253540039},{"x":0.10185185074806213,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09685185074806213,0.8124444179534912,0.14157407462596894,0.8372469253540039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8518518805503845},{"x":0.8564814925193787,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱-۵","boundary":[0.8587962985038757,0.8410493731498718,0.8888888955116272,0.8518518805503845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8410493731498718},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8518518805503845},{"x":0.8564814925193787,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8537962985038757,0.8340493731498718,0.8938888955116272,0.8588518805503845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8888888955116272,"y":0.875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱-۱-۵","boundary":[0.8333333134651184,0.8626543283462524,0.8888888955116272,0.875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8626543283462524},{"x":0.8888888955116272,"y":0.875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.8556543283462524,0.8938888955116272,0.882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.8148148059844971},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8148148059844971},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8364197611808777},{"x":0.6527777910232544,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6527777910232544,0.8148148059844971,0.7199074029922485,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134259104728699,"y":0.8148148059844971},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8148148059844971},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8364197611808777},{"x":0.6134259104728699,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.6134259104728699,0.8148148059844971,0.6458333134651184,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.8148148059844971},{"x":0.6064814925193787,"y":0.8148148059844971},{"x":0.6064814925193787,"y":0.8364197611808777},{"x":0.5694444179534912,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5694444179534912,0.8148148059844971,0.6064814925193787,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5486111044883728,"y":0.8148148059844971},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8148148059844971},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8364197611808777},{"x":0.5486111044883728,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5486111044883728,0.8148148059844971,0.5740740895271301,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49074074625968933,"y":0.8148148059844971},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8148148059844971},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8364197611808777},{"x":0.49074074625968933,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیها","boundary":[0.49074074625968933,0.8148148059844971,0.5370370149612427,0.8364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.8379629850387573},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8379629850387573},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8580247163772583},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.6365740895271301,0.8379629850387573,0.7199074029922485,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.8379629850387573},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8379629850387573},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8580247163772583},{"x":0.5416666865348816,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5416666865348816,0.8379629850387573,0.6296296119689941,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023148059844971,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5347222089767456,"y":0.8379629850387573},{"x":0.5347222089767456,"y":0.8580247163772583},{"x":0.5023148059844971,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.5023148059844971,0.8379629850387573,0.5347222089767456,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.8595678806304932},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8580247163772583},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8780864477157593},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8796296119689941}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.6365740895271301,0.8595678806304932,0.7199074029922485,0.8780864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671296119689941,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8595678806304932},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8796296119689941},{"x":0.5671296119689941,"y":0.8811728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحرائی","boundary":[0.5671296119689941,0.8611111044883728,0.6296296119689941,0.8796296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.8811728358268738},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8811728358268738},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8996913433074951},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8996913433074951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.6365740895271301,0.8811728358268738,0.7199074029922485,0.8996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.8811728358268738},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8811728358268738},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8996913433074951},{"x":0.5416666865348816,"y":0.9012345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5416666865348816,0.8811728358268738,0.6296296119689941,0.8996913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.904321014881134},{"x":0.7199074029922485,"y":0.904321014881134},{"x":0.7199074029922485,"y":0.9243826866149902},{"x":0.6782407164573669,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.6782407164573669,0.904321014881134,0.7199074029922485,0.9243826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.904321014881134},{"x":0.6712962985038757,"y":0.904321014881134},{"x":0.6712962985038757,"y":0.9243826866149902},{"x":0.6319444179534912,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6319444179534912,0.904321014881134,0.6712962985038757,0.9243826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.904321014881134},{"x":0.625,"y":0.904321014881134},{"x":0.625,"y":0.9243826866149902},{"x":0.6157407164573669,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6157407164573669,0.904321014881134,0.625,0.9243826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648148059844971,"y":0.904321014881134},{"x":0.6111111044883728,"y":0.904321014881134},{"x":0.6111111044883728,"y":0.9243826866149902},{"x":0.5648148059844971,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرانی","boundary":[0.5648148059844971,0.904321014881134,0.6111111044883728,0.9243826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254629850387573,"y":0.904321014881134},{"x":0.5578703880310059,"y":0.904321014881134},{"x":0.5578703880310059,"y":0.9243826866149902},{"x":0.5254629850387573,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.5254629850387573,0.904321014881134,0.5578703880310059,0.9243826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49074074625968933,"y":0.8148148059844971},{"x":0.7199074029922485,"y":0.8148148059844971},{"x":0.7199074029922485,"y":0.9243826866149902},{"x":0.49074074625968933,"y":0.9243826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4857407462596893,0.8078148059844971,0.7249074029922485,0.9313826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۲-۱-۵","boundary":[0.8333333134651184,0.8842592835426331,0.8888888955116272,0.8966049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8966049551963806},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.877259283542633,0.8938888955116272,0.9036049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8842592835426331},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8842592835426331},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8966049551963806},{"x":0.09953703731298447,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۶","boundary":[0.09953703731298447,0.8842592835426331,0.1319444477558136,0.8966049551963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.8842592835426331},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8842592835426331},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8966049551963806},{"x":0.09953703731298447,"y":0.8966049551963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.877259283542633,0.1369444477558136,0.9036049551963806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.9074074029922485},{"x":0.8888888955116272,"y":0.9074074029922485},{"x":0.8888888955116272,"y":0.9197530746459961},{"x":0.8310185074806213,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۳-۱-۵","boundary":[0.8310185074806213,0.9074074029922485,0.8888888955116272,0.9197530746459961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.9074074029922485},{"x":0.8888888955116272,"y":0.9074074029922485},{"x":0.8888888955116272,"y":0.9197530746459961},{"x":0.8310185074806213,"y":0.9197530746459961}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.8260185074806213,0.9004074029922485,0.8938888955116272,0.9267530746459961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.9058641791343689},{"x":0.13425925374031067,"y":0.9058641791343689},{"x":0.13425925374031067,"y":0.9182098507881165},{"x":0.09953703731298447,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱۶","boundary":[0.09953703731298447,0.9058641791343689,0.13425925374031067,0.9182098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09953703731298447,"y":0.9058641791343689},{"x":0.13425925374031067,"y":0.9058641791343689},{"x":0.13425925374031067,"y":0.9182098507881165},{"x":0.09953703731298447,"y":0.9182098507881165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09453703731298446,0.8988641791343689,0.13925925374031067,0.9252098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.9274691343307495},{"x":0.4930555522441864,"y":0.9274691343307495},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9398148059844971},{"x":0.47685185074806213,"y":0.9398148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ده","boundary":[0.47685185074806213,0.9274691343307495,0.49537035822868347,0.9398148059844971]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.9274691343307495},{"x":0.4930555522441864,"y":0.9274691343307495},{"x":0.49537035822868347,"y":0.9398148059844971},{"x":0.47685185074806213,"y":0.9398148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47185185074806213,0.9204691343307495,0.5003703582286835,0.9468148059844971],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/cYlScCTejVTQsgDp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/hcZherhvYXXruNFf.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/ghWMVYFquNMQSlCG.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.0003152863460558432,0.0000725499182295652,0.9978343620785961,0.9985436289847633]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8935185074806213,"y":0.0555555559694767},{"x":0.9259259104728699,"y":0.0555555559694767},{"x":0.9259259104728699,"y":0.06790123134851456},{"x":0.8935185074806213,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲-۵","boundary":[0.8935185074806213,0.0555555559694767,0.9259259104728699,0.06790123134851456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8935185074806213,"y":0.0555555559694767},{"x":0.9259259104728699,"y":0.0555555559694767},{"x":0.9259259104728699,"y":0.06790123134851456},{"x":0.8935185074806213,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8885185074806213,0.0485555559694767,0.9309259104728699,0.07490123134851456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.057098764926195145},{"x":0.17592592537403107,"y":0.057098764926195145},{"x":0.17592592537403107,"y":0.06790123134851456},{"x":0.14120370149612427,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۸","boundary":[0.14120370149612427,0.057098764926195145,0.17592592537403107,0.06790123134851456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.057098764926195145},{"x":0.17592592537403107,"y":0.057098764926195145},{"x":0.17592592537403107,"y":0.06790123134851456},{"x":0.14120370149612427,"y":0.06790123134851456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13620370149612426,0.050098764926195145,0.18092592537403107,0.07490123134851456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9027777910232544,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9027777910232544,"y":0.08950617164373398},{"x":0.8703703880310059,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"1-1","boundary":[0.8703703880310059,0.07716049253940582,0.9027777910232544,0.08950617164373398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9050925970077515,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9143518805503845,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9143518805503845,"y":0.08950617164373398},{"x":0.9050925970077515,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"ー","boundary":[0.9050925970077515,0.07716049253940582,0.9143518805503845,0.08950617164373398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9259259104728699,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9259259104728699,"y":0.08950617164373398},{"x":0.9166666865348816,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.05000000074505806,"str":"0","boundary":[0.9166666865348816,0.07716049253940582,0.9259259104728699,0.08950617164373398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9259259104728699,"y":0.07716049253940582},{"x":0.9259259104728699,"y":0.08950617164373398},{"x":0.8703703880310059,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.8653703880310059,0.07016049253940582,0.9309259104728699,0.09650617164373398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.07870370149612427},{"x":0.17824074625968933,"y":0.07870370149612427},{"x":0.17824074625968933,"y":0.08950617164373398},{"x":0.14351852238178253,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۸","boundary":[0.14351852238178253,0.07870370149612427,0.17824074625968933,0.08950617164373398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.07870370149612427},{"x":0.17824074625968933,"y":0.07870370149612427},{"x":0.17824074625968933,"y":0.08950617164373398},{"x":0.14351852238178253,"y":0.08950617164373398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.07170370149612426,0.18324074625968934,0.09650617164373398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.09876543283462524},{"x":0.9259259104728699,"y":0.09876543283462524},{"x":0.9259259104728699,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8703703880310059,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۲-۵","boundary":[0.8703703880310059,0.09876543283462524,0.9259259104728699,0.1111111119389534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.09876543283462524},{"x":0.9259259104728699,"y":0.09876543283462524},{"x":0.9259259104728699,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8703703880310059,"y":0.10956790298223495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8653703880310059,0.09176543283462524,0.9309259104728699,0.1181111119389534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.09876543283462524},{"x":0.17592592537403107,"y":0.10030864179134369},{"x":0.17592592537403107,"y":0.1111111119389534},{"x":0.14120370149612427,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۱۹","boundary":[0.14120370149612427,0.09876543283462524,0.17592592537403107,0.1111111119389534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.09876543283462524},{"x":0.17592592537403107,"y":0.10030864179134369},{"x":0.17592592537403107,"y":0.1111111119389534},{"x":0.14120370149612427,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13620370149612426,0.09176543283462524,0.18092592537403107,0.1181111119389534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.054012347012758255},{"x":0.7569444179534912,"y":0.0555555559694767},{"x":0.7569444179534912,"y":0.07253086566925049},{"x":0.6689814925193787,"y":0.07253086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6689814925193787,0.054012347012758255,0.7569444179534912,0.07253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.054012347012758255},{"x":0.6620370149612427,"y":0.054012347012758255},{"x":0.6620370149612427,"y":0.07253086566925049},{"x":0.5972222089767456,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5972222089767456,0.054012347012758255,0.6620370149612427,0.07253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5578703880310059,"y":0.054012347012758255},{"x":0.5902777910232544,"y":0.054012347012758255},{"x":0.5879629850387573,"y":0.07098765671253204},{"x":0.5578703880310059,"y":0.07098765671253204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاك","boundary":[0.5578703880310059,0.054012347012758255,0.5879629850387573,0.07098765671253204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.07407407462596893},{"x":0.7592592835426331,"y":0.07253086566925049},{"x":0.7592592835426331,"y":0.09259258955717087},{"x":0.6967592835426331,"y":0.09567901492118835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبگونگی","boundary":[0.6967592835426331,0.07407407462596893,0.7592592835426331,0.09259258955717087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527777910232544,"y":0.07561728358268738},{"x":0.6898148059844971,"y":0.07407407462596893},{"x":0.6921296119689941,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6550925970077515,"y":0.09567901492118835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.6527777910232544,0.07561728358268738,0.6921296119689941,0.09413580596446991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.07716049253940582},{"x":0.6481481194496155,"y":0.07561728358268738},{"x":0.6481481194496155,"y":0.09567901492118835},{"x":0.6064814925193787,"y":0.0972222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.6064814925193787,0.07716049253940582,0.6481481194496155,0.09567901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.09567901492118835},{"x":0.7569444179534912,"y":0.09567901492118835},{"x":0.7569444179534912,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7083333134651184,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشست","boundary":[0.7083333134651184,0.09567901492118835,0.7569444179534912,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.09413580596446991},{"x":0.7013888955116272,"y":0.09413580596446991},{"x":0.7013888955116272,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6666666865348816,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.6666666865348816,0.09413580596446991,0.7013888955116272,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087962985038757,"y":0.09413580596446991},{"x":0.6574074029922485,"y":0.09567901492118835},{"x":0.6574074029922485,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6087962985038757,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خشك","boundary":[0.6087962985038757,0.09413580596446991,0.6574074029922485,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.11882716417312622},{"x":0.7569444179534912,"y":0.11882716417312622},{"x":0.7569444179534912,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7060185074806213,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7060185074806213,0.11882716417312622,0.7569444179534912,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6898148059844971,"y":0.11882716417312622},{"x":0.6990740895271301,"y":0.11882716417312622},{"x":0.6990740895271301,"y":0.1358024626970291},{"x":0.6898148059844971,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6898148059844971,0.11882716417312622,0.6990740895271301,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.11882716417312622},{"x":0.6782407164573669,"y":0.11882716417312622},{"x":0.6782407164573669,"y":0.1358024626970291},{"x":0.6643518805503845,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6643518805503845,0.11882716417312622,0.6782407164573669,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.1419753134250641},{"x":0.7592592835426331,"y":0.1419753134250641},{"x":0.7569444179534912,"y":0.15895061194896698},{"x":0.7407407164573669,"y":0.15895061194896698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7407407164573669,0.1419753134250641,0.7569444179534912,0.15895061194896698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7384259104728699,"y":0.1419753134250641},{"x":0.7361111044883728,"y":0.15895061194896698},{"x":0.7083333134651184,"y":0.15895061194896698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7083333134651184,0.14043210446834564,0.7361111044883728,0.15895061194896698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7013888955116272,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7013888955116272,"y":0.15895061194896698},{"x":0.6481481194496155,"y":0.15895061194896698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.6481481194496155,0.14043210446834564,0.7013888955116272,0.15895061194896698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7569444179534912,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7569444179534912,"y":0.18209876120090485},{"x":0.7083333134651184,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیهای","boundary":[0.7083333134651184,0.1635802537202835,0.7569444179534912,0.18209876120090485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7013888955116272,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7013888955116272,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6574074029922485,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمعی","boundary":[0.6574074029922485,0.1635802537202835,0.7013888955116272,0.1805555522441864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5578703880310059,"y":0.054012347012758255},{"x":0.7592592835426331,"y":0.054012347012758255},{"x":0.7592592835426331,"y":0.18209876120090485},{"x":0.5578703880310059,"y":0.18209876120090485}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5528703880310059,0.047012347012758256,0.7642592835426331,0.18909876120090485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8935185074806213,"y":0.12037037312984467},{"x":0.9259259104728699,"y":0.12037037312984467},{"x":0.9259259104728699,"y":0.13271604478359222},{"x":0.8935185074806213,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳-۵","boundary":[0.8935185074806213,0.12037037312984467,0.9259259104728699,0.13271604478359222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8935185074806213,"y":0.12037037312984467},{"x":0.9259259104728699,"y":0.12037037312984467},{"x":0.9259259104728699,"y":0.13271604478359222},{"x":0.8935185074806213,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8885185074806213,0.11337037312984466,0.9309259104728699,0.13971604478359223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.12037037312984467},{"x":0.17592592537403107,"y":0.12037037312984467},{"x":0.17592592537403107,"y":0.13117283582687378},{"x":0.14120370149612427,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۹","boundary":[0.14120370149612427,0.12037037312984467,0.17592592537403107,0.13117283582687378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.12037037312984467},{"x":0.17592592537403107,"y":0.12037037312984467},{"x":0.17592592537403107,"y":0.13117283582687378},{"x":0.14120370149612427,"y":0.13271604478359222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13620370149612426,0.11337037312984466,0.18092592537403107,0.13817283582687379],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.1419753134250641},{"x":0.9259259104728699,"y":0.1419753134250641},{"x":0.9259259104728699,"y":0.15432098507881165},{"x":0.8726851940155029,"y":0.15432098507881165}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱-۳-۵","boundary":[0.8726851940155029,0.1419753134250641,0.9259259104728699,0.15432098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.1419753134250641},{"x":0.9259259104728699,"y":0.1419753134250641},{"x":0.9259259104728699,"y":0.15432098507881165},{"x":0.8726851940155029,"y":0.15432098507881165}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8676851940155029,0.13497531342506408,0.9309259104728699,0.16132098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.14351852238178253},{"x":0.17824074625968933,"y":0.14351852238178253},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1558641940355301},{"x":0.14351852238178253,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳۲۱","boundary":[0.14351852238178253,0.14351852238178253,0.17824074625968933,0.1558641940355301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.14351852238178253},{"x":0.17824074625968933,"y":0.14351852238178253},{"x":0.17824074625968933,"y":0.1558641940355301},{"x":0.14351852238178253,"y":0.1558641940355301}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.13651852238178253,0.18324074625968934,0.1628641940355301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.16512346267700195},{"x":0.9282407164573669,"y":0.16512346267700195},{"x":0.9282407164573669,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8703703880310059,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"イーイート","boundary":[0.8703703880310059,0.16512346267700195,0.9282407164573669,0.17592592537403107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ja","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.16512346267700195},{"x":0.9282407164573669,"y":0.16512346267700195},{"x":0.9282407164573669,"y":0.17592592537403107},{"x":0.8703703880310059,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.3700000047683716,"boundary":[0.8653703880310059,0.15812346267700195,0.933240716457367,0.18292592537403107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.16512346267700195},{"x":0.17824074625968933,"y":0.16512346267700195},{"x":0.17824074625968933,"y":0.17592592537403107},{"x":0.14120370149612427,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۲۱","boundary":[0.14120370149612427,0.16512346267700195,0.17824074625968933,0.17592592537403107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.16512346267700195},{"x":0.17824074625968933,"y":0.16512346267700195},{"x":0.17824074625968933,"y":0.17592592537403107},{"x":0.14120370149612427,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13620370149612426,0.15812346267700195,0.18324074625968934,0.18292592537403107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.20370370149612427},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.9259259104728699,"y":0.22685185074806213},{"x":0.8865740895271301,"y":0.2253086417913437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8888888955116272,0.20370370149612427,0.9259259104728699,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634259104728699,"y":0.20216049253940582},{"x":0.8796296119689941,"y":0.20216049253940582},{"x":0.8796296119689941,"y":0.22376543283462524},{"x":0.8611111044883728,"y":0.22376543283462524}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.8634259104728699,0.20216049253940582,0.8796296119689941,0.22376543283462524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634259104728699,"y":0.20216049253940582},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.9259259104728699,"y":0.22685185074806213},{"x":0.8611111044883728,"y":0.22376543283462524}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.8584259104728699,0.19516049253940582,0.9309259104728699,0.23385185074806214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.22993826866149902},{"x":0.9259259104728699,"y":0.22993826866149902},{"x":0.9259259104728699,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8981481194496155,"y":0.24228395521640778}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱-۶","boundary":[0.8958333134651184,0.22993826866149902,0.9259259104728699,0.24074074625968933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.22993826866149902},{"x":0.9259259104728699,"y":0.22993826866149902},{"x":0.9259259104728699,"y":0.24074074625968933},{"x":0.8981481194496155,"y":0.24228395521640778}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8908333134651184,0.22293826866149902,0.9309259104728699,0.24774074625968934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7592592835426331,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7592592835426331,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6921296119689941,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6921296119689941,0.2052469104528427,0.7592592835426331,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6875,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6875,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6342592835426331,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6342592835426331,0.2052469104528427,0.6875,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6273148059844971,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6273148059844971,"y":0.22685185074806213},{"x":0.6157407164573669,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6157407164573669,0.2052469104528427,0.6273148059844971,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6111111044883728,"y":0.22685185074806213},{"x":0.5601851940155029,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.5601851940155029,0.2052469104528427,0.6111111044883728,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5578703880310059,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5578703880310059,"y":0.22685185074806213},{"x":0.5185185074806213,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5185185074806213,0.2052469104528427,0.5578703880310059,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5023148059844971,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5023148059844971,"y":0.22685185074806213},{"x":0.46296295523643494,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.46296295523643494,0.2052469104528427,0.5023148059844971,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.2052469104528427},{"x":0.4583333432674408,"y":0.2052469104528427},{"x":0.4583333432674408,"y":0.22685185074806213},{"x":0.42129629850387573,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42129629850387573,0.2052469104528427,0.4583333432674408,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32407405972480774,"y":0.2052469104528427},{"x":0.41203704476356506,"y":0.2052469104528427},{"x":0.41203704476356506,"y":0.22685185074806213},{"x":0.32407405972480774,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.32407405972480774,0.2052469104528427,0.41203704476356506,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25462964177131653,"y":0.2052469104528427},{"x":0.31712964177131653,"y":0.2052469104528427},{"x":0.31712964177131653,"y":0.22685185074806213},{"x":0.25462964177131653,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.25462964177131653,0.2052469104528427,0.31712964177131653,0.22685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.22839505970478058},{"x":0.7592592835426331,"y":0.22839505970478058},{"x":0.7592592835426331,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7083333134651184,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7083333134651184,0.22839505970478058,0.7592592835426331,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6990740895271301,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6990740895271301,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6597222089767456,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6597222089767456,0.22839505970478058,0.6990740895271301,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6527777910232544,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6527777910232544,"y":0.2469135820865631},{"x":0.625,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.625,0.22839505970478058,0.6527777910232544,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6226851940155029,"y":0.22839505970478058},{"x":0.6226851940155029,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6041666865348816,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6041666865348816,0.22839505970478058,0.6226851940155029,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.25},{"x":0.7592592835426331,"y":0.25},{"x":0.7592592835426331,"y":0.26851850748062134},{"x":0.7199074029922485,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.7199074029922485,0.25,0.7592592835426331,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.25},{"x":0.7129629850387573,"y":0.25},{"x":0.7129629850387573,"y":0.26851850748062134},{"x":0.7037037014961243,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7037037014961243,0.25,0.7129629850387573,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504629850387573,"y":0.25},{"x":0.6990740895271301,"y":0.25},{"x":0.6990740895271301,"y":0.26851850748062134},{"x":0.6504629850387573,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.6504629850387573,0.25,0.6990740895271301,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509259104728699,"y":0.25},{"x":0.6435185074806213,"y":0.25},{"x":0.6435185074806213,"y":0.26851850748062134},{"x":0.5509259104728699,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.5509259104728699,0.25,0.6435185074806213,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930555522441864,"y":0.25},{"x":0.5439814925193787,"y":0.25},{"x":0.5439814925193787,"y":0.26851850748062134},{"x":0.4930555522441864,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4930555522441864,0.25,0.5439814925193787,0.26851850748062134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25462964177131653,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7592592835426331,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7592592835426331,"y":0.26851850748062134},{"x":0.25462964177131653,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24962964177131652,0.1982469104528427,0.7642592835426331,0.27551850748062134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.23148147761821747},{"x":0.17824074625968933,"y":0.23148147761821747},{"x":0.17824074625968933,"y":0.24228395521640778},{"x":0.14120370149612427,"y":0.24228395521640778}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۲۳","boundary":[0.14351852238178253,0.23148147761821747,0.17824074625968933,0.24228395521640778]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.23148147761821747},{"x":0.17824074625968933,"y":0.23148147761821747},{"x":0.17824074625968933,"y":0.24228395521640778},{"x":0.14120370149612427,"y":0.24228395521640778}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.22448147761821746,0.18324074625968934,0.24928395521640778],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.2530864179134369},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2530864179134369},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8958333134651184,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲-۶","boundary":[0.8958333134651184,0.2530864179134369,0.9282407164573669,0.2638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958333134651184,"y":0.2530864179134369},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2530864179134369},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8958333134651184,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8908333134651184,0.24608641791343688,0.933240716457367,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.2530864179134369},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2530864179134369},{"x":0.17824074625968933,"y":0.26543208956718445},{"x":0.14351852238178253,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۲۸","boundary":[0.14351852238178253,0.2530864179134369,0.17824074625968933,0.26543208956718445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.2530864179134369},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2530864179134369},{"x":0.17824074625968933,"y":0.26543208956718445},{"x":0.14351852238178253,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.24608641791343688,0.18324074625968934,0.27243208956718445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.2746913433074951},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2746913433074951},{"x":0.17824074625968933,"y":0.28703704476356506},{"x":0.14351852238178253,"y":0.28703704476356506}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۵","boundary":[0.14351852238178253,0.2746913433074951,0.17824074625968933,0.28703704476356506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.2746913433074951},{"x":0.17824074625968933,"y":0.2746913433074951},{"x":0.17824074625968933,"y":0.28703704476356506},{"x":0.14351852238178253,"y":0.28703704476356506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.2676913433074951,0.18324074625968934,0.29403704476356507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8842592835426331,"y":0.27314814925193787},{"x":0.9282407164573669,"y":0.2746913433074951},{"x":0.9259259104728699,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8819444179534912,"y":0.29012346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8842592835426331,0.27314814925193787,0.9259259104728699,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.270061731338501},{"x":0.8773148059844971,"y":0.2716049253940582},{"x":0.875,"y":0.29012346267700195},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2885802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8356481194496155,0.270061731338501,0.875,0.29012346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8842592835426331,"y":0.2947530746459961},{"x":0.9305555820465088,"y":0.29629629850387573},{"x":0.9282407164573669,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8819444179534912,"y":0.3117283880710602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8842592835426331,0.2947530746459961,0.9282407164573669,0.31481480598449707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.2916666567325592},{"x":0.8773148059844971,"y":0.29320988059043884},{"x":0.875,"y":0.3117283880710602},{"x":0.8287037014961243,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شكلها","boundary":[0.8310185074806213,0.2916666567325592,0.875,0.3117283880710602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.270061731338501},{"x":0.9328703880310059,"y":0.2746913433074951},{"x":0.9282407164573669,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8287037014961243,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8283333134651184,0.26306173133850097,0.933240716457367,0.3218148059844971],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.31790122389793396},{"x":0.17824074625968933,"y":0.31790122389793396},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3302469253540039},{"x":0.14351852238178253,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۷","boundary":[0.14351852238178253,0.31790122389793396,0.17824074625968933,0.3302469253540039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.31790122389793396},{"x":0.17824074625968933,"y":0.31790122389793396},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3302469253540039},{"x":0.14351852238178253,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.31090122389793395,0.18324074625968934,0.3372469253540039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.31481480598449707},{"x":0.9282407164573669,"y":0.31481480598449707},{"x":0.9282407164573669,"y":0.3302469253540039},{"x":0.8981481194496155,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8981481194496155,0.31481480598449707,0.9282407164573669,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8958333134651184,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8958333134651184,"y":0.3302469253540039},{"x":0.8703703880310059,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8703703880310059,0.31481480598449707,0.8958333134651184,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8032407164573669,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8611111044883728,"y":0.31481480598449707},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3302469253540039},{"x":0.8032407164573669,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.8032407164573669,0.31481480598449707,0.8611111044883728,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847222089767456,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7962962985038757,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7962962985038757,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7847222089767456,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7847222089767456,0.31481480598449707,0.7962962985038757,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7777777910232544,"y":0.31481480598449707},{"x":0.7777777910232544,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7291666865348816,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7291666865348816,0.3163580298423767,0.7777777910232544,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9004629850387573,"y":0.3364197611808777},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3364197611808777},{"x":0.9305555820465088,"y":0.354938268661499},{"x":0.9004629850387573,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.9004629850387573,0.3364197611808777,0.9305555820465088,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8958333134651184,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8958333134651184,"y":0.354938268661499},{"x":0.8703703880310059,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8703703880310059,0.3364197611808777,0.8958333134651184,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8634259104728699,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8634259104728699,"y":0.354938268661499},{"x":0.8148148059844971,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.8148148059844971,0.3364197611808777,0.8634259104728699,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8078703880310059,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8078703880310059,"y":0.354938268661499},{"x":0.7962962985038757,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7962962985038757,0.3364197611808777,0.8078703880310059,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7893518805503845,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7893518805503845,"y":0.354938268661499},{"x":0.7291666865348816,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7291666865348816,0.3364197611808777,0.7893518805503845,0.354938268661499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.31481480598449707},{"x":0.9305555820465088,"y":0.31481480598449707},{"x":0.9305555820465088,"y":0.354938268661499},{"x":0.7291666865348816,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7241666865348816,0.30781480598449706,0.9355555820465088,0.36193826866149903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.3395061790943146},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3395061790943146},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3503086566925049},{"x":0.14120370149612427,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۶۳","boundary":[0.14120370149612427,0.3395061790943146,0.17824074625968933,0.3503086566925049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.3395061790943146},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3395061790943146},{"x":0.17824074625968933,"y":0.3503086566925049},{"x":0.14120370149612427,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13620370149612426,0.33250617909431457,0.18324074625968934,0.3573086566925049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.3580246865749359},{"x":0.9305555820465088,"y":0.35956791043281555},{"x":0.9282407164573669,"y":0.37962964177131653},{"x":0.8865740895271301,"y":0.37654322385787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.8888888955116272,0.3580246865749359,0.9282407164573669,0.37962964177131653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495370149612427,"y":0.354938268661499},{"x":0.8819444179534912,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8796296119689941,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8472222089767456,"y":0.37345677614212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آحاد","boundary":[0.8495370149612427,0.354938268661499,0.8796296119689941,0.37654322385787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495370149612427,"y":0.354938268661499},{"x":0.9305555820465088,"y":0.35956791043281555},{"x":0.9282407164573669,"y":0.37962964177131653},{"x":0.8472222089767456,"y":0.37345677614212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8445370149612427,0.347938268661499,0.933240716457367,0.38662964177131653],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.3611111044883728},{"x":0.17592592537403107,"y":0.3611111044883728},{"x":0.17592592537403107,"y":0.37345677614212036},{"x":0.14351852238178253,"y":0.37345677614212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶۹","boundary":[0.14351852238178253,0.3611111044883728,0.17592592537403107,0.37345677614212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.3611111044883728},{"x":0.17592592537403107,"y":0.3611111044883728},{"x":0.17592592537403107,"y":0.37345677614212036},{"x":0.14351852238178253,"y":0.37345677614212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.3541111044883728,0.18092592537403107,0.38045677614212037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.3827160596847534},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3827160596847534},{"x":0.1736111044883728,"y":0.39351850748062134},{"x":0.14351852238178253,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷۱","boundary":[0.14351852238178253,0.3827160596847534,0.1736111044883728,0.39351850748062134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.3827160596847534},{"x":0.1736111044883728,"y":0.3827160596847534},{"x":0.1736111044883728,"y":0.39351850748062134},{"x":0.14351852238178253,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.3757160596847534,0.1786111044883728,0.40051850748062134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.39814814925193787},{"x":0.875,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.875,0.3811728358268738,0.9305555820465088,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217592835426331,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8680555820465088,"y":0.3811728358268738},{"x":0.8680555820465088,"y":0.39814814925193787},{"x":0.8217592835426331,"y":0.3966049253940582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.8217592835426331,0.3811728358268738,0.8680555820465088,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8726851940155029,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.4027777910232544},{"x":0.9305555820465088,"y":0.41820988059043884},{"x":0.875,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8726851940155029,0.4027777910232544,0.9305555820465088,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986111044883728,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8657407164573669,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8680555820465088,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7986111044883728,"y":0.4197530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.7986111044883728,0.4027777910232544,0.8680555820465088,0.41820988059043884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986111044883728,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.3811728358268738},{"x":0.9305555820465088,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7986111044883728,"y":0.4197530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7936111044883728,0.3741728358268738,0.9355555820465088,0.42520988059043885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.40432098507881165},{"x":0.17824074625968933,"y":0.40432098507881165},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4166666567325592},{"x":0.14351852238178253,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۳","boundary":[0.14351852238178253,0.40432098507881165,0.17824074625968933,0.4166666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14351852238178253,"y":0.40432098507881165},{"x":0.17824074625968933,"y":0.40432098507881165},{"x":0.17824074625968933,"y":0.4166666567325592},{"x":0.14351852238178253,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13851852238178253,0.39732098507881164,0.18324074625968934,0.4236666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.9212962985038757},{"x":0.5601851940155029,"y":0.9212962985038757},{"x":0.5601851940155029,"y":0.9367284178733826},{"x":0.5231481194496155,"y":0.9367284178733826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.5231481194496155,0.9212962985038757,0.5601851940155029,0.9367284178733826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.9212962985038757},{"x":0.5601851940155029,"y":0.9212962985038757},{"x":0.5601851940155029,"y":0.9367284178733826},{"x":0.5231481194496155,"y":0.9367284178733826}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5181481194496155,0.9142962985038757,0.5651851940155029,0.9437284178733826],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/VsiZFxOSnZsHgptH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/eYeDblxHRyHVCQnp.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/nlqnnnnkWZfogtar.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/PaqvRmnnbCXboiWJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/EYMwdcFEiHDoiJLT.jpg","blurred":"/storage/books/e34631bfdf819b48/pages/lTeADQgleuSXJJQR.jpg"},"info":{"width":432,"height":648,"margin":[0.000331361456601708,0.0003011735995978485,0.997818287037037,0.9985150510411205]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8194444179534912,"y":0.20216049253940582},{"x":0.9351851940155029,"y":0.20370370149612427},{"x":0.9351851940155029,"y":0.2361111044883728},{"x":0.8194444179534912,"y":0.23456789553165436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8194444179534912,0.20216049253940582,0.9351851940155029,0.2361111044883728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8194444179534912,"y":0.20216049253940582},{"x":0.9351851940155029,"y":0.20370370149612427},{"x":0.9351851940155029,"y":0.2361111044883728},{"x":0.8194444179534912,"y":0.23456789553165436}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8144444179534912,0.19516049253940582,0.9401851940155029,0.2431111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8680555820465088,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8912037014961243,"y":0.2716049253940582},{"x":0.8912037014961243,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8680555820465088,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8680555820465088,0.2716049253940582,0.8912037014961243,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8634259104728699,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8634259104728699,"y":0.29320988059043884},{"x":0.8171296119689941,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8171296119689941,0.27314814925193787,0.8634259104728699,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8101851940155029,"y":0.27314814925193787},{"x":0.8101851940155029,"y":0.29320988059043884},{"x":0.7962962985038757,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7962962985038757,0.27314814925193787,0.8101851940155029,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.27314814925193787},{"x":0.7870370149612427,"y":0.27314814925193787},{"x":0.7870370149612427,"y":0.29320988059043884},{"x":0.7337962985038757,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7337962985038757,0.27314814925193787,0.7870370149612427,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.27314814925193787},{"x":0.7291666865348816,"y":0.27314814925193787},{"x":0.7291666865348816,"y":0.29320988059043884},{"x":0.6689814925193787,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6689814925193787,0.27314814925193787,0.7291666865348816,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671296119689941,"y":0.27314814925193787},{"x":0.6574074029922485,"y":0.27314814925193787},{"x":0.6574074029922485,"y":0.29320988059043884},{"x":0.5671296119689941,"y":0.29320988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5671296119689941,0.27314814925193787,0.6574074029922485,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47453704476356506,"y":0.27314814925193787},{"x":0.5625,"y":0.27314814925193787},{"x":0.5625,"y":0.29320988059043884},{"x":0.47453704476356506,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.47453704476356506,0.27314814925193787,0.5625,0.29320988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45601850748062134,"y":0.27314814925193787},{"x":0.46759259700775146,"y":0.27314814925193787},{"x":0.46759259700775146,"y":0.2947530746459961},{"x":0.45601850748062134,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45601850748062134,0.27314814925193787,0.46759259700775146,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36574074625968933,"y":0.27314814925193787},{"x":0.45370370149612427,"y":0.27314814925193787},{"x":0.45370370149612427,"y":0.2947530746459961},{"x":0.36574074625968933,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.36574074625968933,0.27314814925193787,0.45370370149612427,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31712964177131653,"y":0.2746913433074951},{"x":0.35879629850387573,"y":0.2746913433074951},{"x":0.35879629850387573,"y":0.2947530746459961},{"x":0.31712964177131653,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.31712964177131653,0.2746913433074951,0.35879629850387573,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23842592537403107,"y":0.2746913433074951},{"x":0.31018519401550293,"y":0.27314814925193787},{"x":0.31018519401550293,"y":0.2947530746459961},{"x":0.23842592537403107,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.23842592537403107,0.2746913433074951,0.31018519401550293,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.2746913433074951},{"x":0.23148147761821747,"y":0.2746913433074951},{"x":0.23148147761821747,"y":0.2947530746459961},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.1944444477558136,0.2746913433074951,0.23148147761821747,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17592592537403107,"y":0.2746913433074951},{"x":0.1875,"y":0.2746913433074951},{"x":0.1875,"y":0.2947530746459961},{"x":0.17592592537403107,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17592592537403107,0.2746913433074951,0.1875,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.2746913433074951},{"x":0.16898147761821747,"y":0.2746913433074951},{"x":0.16898147761821747,"y":0.2947530746459961},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.14814814925193787,0.2746913433074951,0.16898147761821747,0.2947530746459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.30092594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.30092594027519226},{"x":0.9351851940155029,"y":0.3256172835826874},{"x":0.8587962985038757,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.8587962985038757,0.30092594027519226,0.9351851940155029,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.30092594027519226},{"x":0.8518518805503845,"y":0.30092594027519226},{"x":0.8518518805503845,"y":0.3256172835826874},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.8148148059844971,0.30092594027519226,0.8518518805503845,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569444179534912,"y":0.30092594027519226},{"x":0.8055555820465088,"y":0.30092594027519226},{"x":0.8055555820465088,"y":0.3256172835826874},{"x":0.7569444179534912,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاغل","boundary":[0.7569444179534912,0.30092594027519226,0.8055555820465088,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7546296119689941,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7546296119689941,"y":0.3256172835826874},{"x":0.7337962985038757,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7337962985038757,0.30092594027519226,0.7546296119689941,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805555820465088,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7245370149612427,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7245370149612427,"y":0.3256172835826874},{"x":0.6805555820465088,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.6805555820465088,0.30092594027519226,0.7245370149612427,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.30092594027519226},{"x":0.6736111044883728,"y":0.30092594027519226},{"x":0.6736111044883728,"y":0.3256172835826874},{"x":0.6157407164573669,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6157407164573669,0.30092594027519226,0.6736111044883728,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.30092594027519226},{"x":0.6087962985038757,"y":0.30092594027519226},{"x":0.6087962985038757,"y":0.3256172835826874},{"x":0.5972222089767456,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5972222089767456,0.30092594027519226,0.6087962985038757,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5324074029922485,"y":0.30092594027519226},{"x":0.5902777910232544,"y":0.30092594027519226},{"x":0.5902777910232544,"y":0.3256172835826874},{"x":0.5324074029922485,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5324074029922485,0.30092594027519226,0.5902777910232544,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.30092594027519226},{"x":0.5254629850387573,"y":0.30092594027519226},{"x":0.5254629850387573,"y":0.3256172835826874},{"x":0.4861111044883728,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4861111044883728,0.30092594027519226,0.5254629850387573,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.30092594027519226},{"x":0.4791666567325592,"y":0.30092594027519226},{"x":0.4791666567325592,"y":0.3256172835826874},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4444444477558136,0.30092594027519226,0.4791666567325592,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35185185074806213,"y":0.30092594027519226},{"x":0.4375,"y":0.30092594027519226},{"x":0.4375,"y":0.3256172835826874},{"x":0.35185185074806213,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.35185185074806213,0.30092594027519226,0.4375,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2916666567325592,"y":0.30092594027519226},{"x":0.34259259700775146,"y":0.30092594027519226},{"x":0.34259259700775146,"y":0.3256172835826874},{"x":0.2916666567325592,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2916666567325592,0.30092594027519226,0.34259259700775146,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.30092594027519226},{"x":0.28240740299224854,"y":0.30092594027519226},{"x":0.28240740299224854,"y":0.3256172835826874},{"x":0.25,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.25,0.30092594027519226,0.28240740299224854,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2083333283662796,"y":0.30092594027519226},{"x":0.24074074625968933,"y":0.30092594027519226},{"x":0.24074074625968933,"y":0.3256172835826874},{"x":0.2083333283662796,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2083333283662796,0.30092594027519226,0.24074074625968933,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1597222238779068,"y":0.30092594027519226},{"x":0.19907407462596893,"y":0.30092594027519226},{"x":0.19907407462596893,"y":0.3256172835826874},{"x":0.1597222238779068,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1597222238779068,0.30092594027519226,0.19907407462596893,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.30092594027519226},{"x":0.1527777761220932,"y":0.30092594027519226},{"x":0.1527777761220932,"y":0.3256172835826874},{"x":0.15046297013759613,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15046297013759613,0.30092594027519226,0.1527777761220932,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8680555820465088,"y":0.3333333432674408},{"x":0.9351851940155029,"y":0.3333333432674408},{"x":0.9351851940155029,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8680555820465088,"y":0.3580246865749359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.8680555820465088,0.3333333432674408,0.9351851940155029,0.3580246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754629850387573,"y":0.33179011940956116},{"x":0.8587962985038757,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8587962985038757,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7754629850387573,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قسمتهایی","boundary":[0.7754629850387573,0.33179011940956116,0.8587962985038757,0.3580246865749359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7685185074806213,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7685185074806213,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7546296119689941,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7546296119689941,0.33179011940956116,0.7685185074806213,0.35648149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7523148059844971,"y":0.33179011940956116},{"x":0.7523148059844971,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7060185074806213,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7060185074806213,0.33179011940956116,0.7523148059844971,0.35648149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6990740895271301,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6990740895271301,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6643518805503845,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6643518805503845,0.33179011940956116,0.6990740895271301,0.35648149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6574074029922485,"y":0.33179011940956116},{"x":0.6574074029922485,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5740740895271301,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرشیتکتها","boundary":[0.5740740895271301,0.33179011940956116,0.6574074029922485,0.35648149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.33179011940956116},{"x":0.5671296119689941,"y":0.33179011940956116},{"x":0.5671296119689941,"y":0.354938268661499},{"x":0.5185185074806213,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جالب","boundary":[0.5185185074806213,0.33179011940956116,0.5671296119689941,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5092592835426331,"y":0.33179011940956116},{"x":0.5092592835426331,"y":0.354938268661499},{"x":0.46759259700775146,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.46759259700775146,0.3302469253540039,0.5092592835426331,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41898149251937866,"y":0.3302469253540039},{"x":0.4583333432674408,"y":0.3302469253540039},{"x":0.4583333432674408,"y":0.354938268661499},{"x":0.41898149251937866,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41898149251937866,0.3302469253540039,0.4583333432674408,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41203704476356506,"y":0.3302469253540039},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3302469253540039},{"x":0.4166666567325592,"y":0.354938268661499},{"x":0.41203704476356506,"y":0.354938268661499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41203704476356506,0.3302469253540039,0.4166666567325592,0.354938268661499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.2716049253940582},{"x":0.9351851940155029,"y":0.2716049253940582},{"x":0.9351851940155029,"y":0.3580246865749359},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3580246865749359}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14314814925193786,0.2646049253940582,0.9401851940155029,0.3650246865749359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.36574074625968933},{"x":0.8842592835426331,"y":0.36574074625968933},{"x":0.8842592835426331,"y":0.38734567165374756},{"x":0.8310185074806213,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8310185074806213,0.36574074625968933,0.8842592835426331,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847222089767456,"y":0.36574074625968933},{"x":0.8217592835426331,"y":0.36574074625968933},{"x":0.8217592835426331,"y":0.38734567165374756},{"x":0.7847222089767456,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7847222089767456,0.36574074625968933,0.8217592835426331,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.36574074625968933},{"x":0.7754629850387573,"y":0.36574074625968933},{"x":0.7754629850387573,"y":0.38734567165374756},{"x":0.7546296119689941,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7546296119689941,0.36574074625968933,0.7754629850387573,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.36574074625968933},{"x":0.7453703880310059,"y":0.36574074625968933},{"x":0.7453703880310059,"y":0.38734567165374756},{"x":0.6944444179534912,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حادث","boundary":[0.6944444179534912,0.36574074625968933,0.7453703880310059,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6851851940155029,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6851851940155029,"y":0.38734567165374756},{"x":0.6736111044883728,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6736111044883728,0.36574074625968933,0.6851851940155029,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458333134651184,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6643518805503845,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6643518805503845,"y":0.38734567165374756},{"x":0.6458333134651184,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6458333134651184,0.36574074625968933,0.6643518805503845,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6365740895271301,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6365740895271301,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5972222089767456,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5972222089767456,0.36574074625968933,0.6365740895271301,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5879629850387573,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5879629850387573,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5300925970077515,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5300925970077515,0.36574074625968933,0.5879629850387573,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5208333134651184,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5208333134651184,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5069444179534912,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5069444179534912,0.36574074625968933,0.5208333134651184,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.36574074625968933},{"x":0.49768519401550293,"y":0.36574074625968933},{"x":0.49768519401550293,"y":0.38734567165374756},{"x":0.4444444477558136,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.4444444477558136,0.36574074625968933,0.49768519401550293,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35185185074806213,"y":0.36574074625968933},{"x":0.43518519401550293,"y":0.36574074625968933},{"x":0.43518519401550293,"y":0.38734567165374756},{"x":0.35185185074806213,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.35185185074806213,0.36574074625968933,0.43518519401550293,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2986111044883728,"y":0.36574074625968933},{"x":0.33796295523643494,"y":0.36574074625968933},{"x":0.33796295523643494,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2986111044883728,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.2986111044883728,0.36574074625968933,0.33796295523643494,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26157405972480774,"y":0.36574074625968933},{"x":0.28703704476356506,"y":0.36574074625968933},{"x":0.28703704476356506,"y":0.38734567165374756},{"x":0.26157405972480774,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خیز","boundary":[0.26157405972480774,0.36574074625968933,0.28703704476356506,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.36574074625968933},{"x":0.2569444477558136,"y":0.36574074625968933},{"x":0.2569444477558136,"y":0.38734567165374756},{"x":0.25,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25,0.36574074625968933,0.2569444477558136,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20601852238178253,"y":0.36574074625968933},{"x":0.2430555522441864,"y":0.36574074625968933},{"x":0.2430555522441864,"y":0.38734567165374756},{"x":0.20601852238178253,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.20601852238178253,0.36574074625968933,0.2430555522441864,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.36574074625968933},{"x":0.19907407462596893,"y":0.36574074625968933},{"x":0.19907407462596893,"y":0.38734567165374756},{"x":0.15046297013759613,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.15046297013759613,0.36574074625968933,0.19907407462596893,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8842592835426331,"y":0.39351850748062134},{"x":0.9351851940155029,"y":0.39351850748062134},{"x":0.9351851940155029,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8842592835426331,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.8842592835426331,0.39351850748062134,0.9351851940155029,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8773148059844971,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8773148059844971,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8101851940155029,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقیانوس","boundary":[0.8101851940155029,0.39351850748062134,0.8773148059844971,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8055555820465088,"y":0.39351850748062134},{"x":0.8055555820465088,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7777777910232544,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرام","boundary":[0.7777777910232544,0.39351850748062134,0.8055555820465088,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7777777910232544,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7777777910232544,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7685185074806213,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7685185074806213,0.39351850748062134,0.7777777910232544,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7615740895271301,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7615740895271301,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7291666865348816,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7291666865348816,0.39351850748062134,0.7615740895271301,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7199074029922485,"y":0.39351850748062134},{"x":0.7199074029922485,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6851851940155029,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6851851940155029,0.39351850748062134,0.7199074029922485,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6782407164573669,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6782407164573669,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6435185074806213,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6435185074806213,0.39351850748062134,0.6782407164573669,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6180555820465088,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6365740895271301,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6365740895271301,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6180555820465088,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6180555820465088,0.39351850748062134,0.6365740895271301,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509259104728699,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6111111044883728,"y":0.39351850748062134},{"x":0.6111111044883728,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5509259104728699,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.5509259104728699,0.39351850748062134,0.6111111044883728,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254629850387573,"y":0.39351850748062134},{"x":0.5439814925193787,"y":0.39351850748062134},{"x":0.5439814925193787,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5254629850387573,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5254629850387573,0.39351850748062134,0.5439814925193787,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.39351850748062134},{"x":0.5208333134651184,"y":0.39351850748062134},{"x":0.5208333134651184,"y":0.41820988059043884},{"x":0.47685185074806213,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.47685185074806213,0.39351850748062134,0.5208333134651184,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.39351850748062134},{"x":0.46759259700775146,"y":0.39351850748062134},{"x":0.46759259700775146,"y":0.41820988059043884},{"x":0.4375,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.4375,0.39351850748062134,0.46759259700775146,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3958333432674408,"y":0.39351850748062134},{"x":0.42824074625968933,"y":0.39351850748062134},{"x":0.42824074625968933,"y":0.41820988059043884},{"x":0.3958333432674408,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3958333432674408,0.39351850748062134,0.42824074625968933,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34490740299224854,"y":0.39351850748062134},{"x":0.38657405972480774,"y":0.39351850748062134},{"x":0.38657405972480774,"y":0.41820988059043884},{"x":0.34490740299224854,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.34490740299224854,0.39351850748062134,0.38657405972480774,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28009259700775146,"y":0.39351850748062134},{"x":0.3402777910232544,"y":0.39351850748062134},{"x":0.3402777910232544,"y":0.41820988059043884},{"x":0.28009259700775146,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.28009259700775146,0.39351850748062134,0.3402777910232544,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2361111044883728,"y":0.39351850748062134},{"x":0.27314814925193787,"y":0.39351850748062134},{"x":0.27314814925193787,"y":0.41820988059043884},{"x":0.2361111044883728,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2361111044883728,0.39351850748062134,0.27314814925193787,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22685185074806213,"y":0.39351850748062134},{"x":0.23148147761821747,"y":0.39351850748062134},{"x":0.23148147761821747,"y":0.41820988059043884},{"x":0.22685185074806213,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22685185074806213,0.39351850748062134,0.23148147761821747,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.39351850748062134},{"x":0.21990740299224854,"y":0.39351850748062134},{"x":0.21990740299224854,"y":0.41820988059043884},{"x":0.1666666716337204,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.1666666716337204,0.39351850748062134,0.21990740299224854,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.39351850748062134},{"x":0.1597222238779068,"y":0.39351850748062134},{"x":0.1597222238779068,"y":0.41820988059043884},{"x":0.14814814925193787,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14814814925193787,0.39351850748062134,0.1597222238779068,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.4243827164173126},{"x":0.9351851940155029,"y":0.4243827164173126},{"x":0.9351851940155029,"y":0.44907405972480774},{"x":0.8888888955116272,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8888888955116272,0.4243827164173126,0.9351851940155029,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8819444179534912,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8819444179534912,"y":0.44907405972480774},{"x":0.8564814925193787,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8564814925193787,0.4243827164173126,0.8819444179534912,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078703880310059,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8541666865348816,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8541666865348816,"y":0.44907405972480774},{"x":0.8078703880310059,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8078703880310059,0.4243827164173126,0.8541666865348816,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7662037014961243,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8009259104728699,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8009259104728699,"y":0.44907405972480774},{"x":0.7662037014961243,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7662037014961243,0.4243827164173126,0.8009259104728699,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7615740895271301,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7615740895271301,"y":0.44907405972480774},{"x":0.6851851940155029,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6851851940155029,0.4243827164173126,0.7615740895271301,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6782407164573669,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6782407164573669,"y":0.44907405972480774},{"x":0.6597222089767456,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6597222089767456,0.4243827164173126,0.6782407164573669,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6550925970077515,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6550925970077515,"y":0.44907405972480774},{"x":0.6157407164573669,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6157407164573669,0.4243827164173126,0.6550925970077515,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6087962985038757,"y":0.4243827164173126},{"x":0.6087962985038757,"y":0.44907405972480774},{"x":0.5694444179534912,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5694444179534912,0.4243827164173126,0.6087962985038757,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347222089767456,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5671296119689941,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5671296119689941,"y":0.44907405972480774},{"x":0.5347222089767456,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5347222089767456,0.4243827164173126,0.5671296119689941,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5254629850387573,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5254629850387573,"y":0.44907405972480774},{"x":0.45370370149612427,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.45370370149612427,0.4243827164173126,0.5254629850387573,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.4243827164173126},{"x":0.44907405972480774,"y":0.4243827164173126},{"x":0.44907405972480774,"y":0.44907405972480774},{"x":0.40740740299224854,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.40740740299224854,0.4243827164173126,0.44907405972480774,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4243827164173126},{"x":0.40046295523643494,"y":0.4243827164173126},{"x":0.40046295523643494,"y":0.44907405972480774},{"x":0.3611111044883728,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3611111044883728,0.4243827164173126,0.40046295523643494,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34259259700775146,"y":0.4243827164173126},{"x":0.3541666567325592,"y":0.4243827164173126},{"x":0.3541666567325592,"y":0.44907405972480774},{"x":0.34259259700775146,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34259259700775146,0.4243827164173126,0.3541666567325592,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32407405972480774,"y":0.4243827164173126},{"x":0.33796295523643494,"y":0.4243827164173126},{"x":0.33796295523643494,"y":0.44907405972480774},{"x":0.32407405972480774,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32407405972480774,0.4243827164173126,0.33796295523643494,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.4243827164173126},{"x":0.3194444477558136,"y":0.4243827164173126},{"x":0.3194444477558136,"y":0.44907405972480774},{"x":0.2777777910232544,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اینرو","boundary":[0.2777777910232544,0.4243827164173126,0.3194444477558136,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2152777761220932,"y":0.4243827164173126},{"x":0.27314814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.27314814925193787,"y":0.44907405972480774},{"x":0.2152777761220932,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2152777761220932,0.4243827164173126,0.27314814925193787,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.4243827164173126},{"x":0.2083333283662796,"y":0.4243827164173126},{"x":0.2083333283662796,"y":0.44907405972480774},{"x":0.18981482088565826,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.18981482088565826,0.4243827164173126,0.2083333283662796,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.4243827164173126},{"x":0.18287037312984467,"y":0.4243827164173126},{"x":0.18287037312984467,"y":0.44907405972480774},{"x":0.14814814925193787,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.14814814925193787,0.4243827164173126,0.18287037312984467,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.45679011940956116},{"x":0.9351851940155029,"y":0.45679011940956116},{"x":0.9351851940155029,"y":0.48456791043281555},{"x":0.8773148059844971,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8773148059844971,0.45679011940956116,0.9351851940155029,0.48456791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240740895271301,"y":0.45679011940956116},{"x":0.8703703880310059,"y":0.45679011940956116},{"x":0.8703703880310059,"y":0.48456791043281555},{"x":0.8240740895271301,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.8240740895271301,0.45679011940956116,0.8703703880310059,0.48456791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.45679011940956116},{"x":0.8171296119689941,"y":0.45679011940956116},{"x":0.8171296119689941,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7777777910232544,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7777777910232544,0.45679011940956116,0.8171296119689941,0.48456791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.45679011940956116},{"x":0.7708333134651184,"y":0.45679011940956116},{"x":0.7708333134651184,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7546296119689941,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"