1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
  4. زلزله شناسی
  5. کتاب ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله

ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله


نویسنده : دکتر واکابایاشی مینورو

مترجم : دکتر محمد مهدی سعادتپور


درباره کتاب ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله

این کتاب به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی سازه و نیز مهندسین سازه شاغل که درگیر طراحی و ساخت سازه های ساختمانی هستند تهیه شده است. همچنین قسمتهایی از کتاب برای آرشیتکتها جالب توجه است.

سال
۱۳۷۴
تعداد صفحات
۳۹۸
شابک
978137413741374
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19