گیاه و شوری گیاه و شوری

توضیحات

جنبه های حیرت انگیزی از گیاهان شورپسند در جهان وجود دارد. این گیاهان برای تامین روغن، ‌تغذیه دام و سوخت استفاده می شوند. گیاهانی وجود دارند که قادرند با آب دریا آبیاری شده و محصول مناسبی را تولید نمایند. گیاهان این توانایی را دارند که کربن هوا را جذب نمایند. با کاهش سطح جنگلها و مراتع یکی از امیدهای آینده گیاهان شوروری هستند که با استفاده از آب دریا بتوانند رشد کرده و میزان قابل توجهی از کربن هوا را تثبیت نمایند و اثرات گلخانه ای را کاهش دهند. نویسنده در این کتاب به تعریف شوری و سازوکارهای مقاومت به آن، خصوصیات محیط های شور و ارزیابی مقاومت به شوری گیاهان (در مراحل وانه زنی، رشد) و ... می پردازد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796141","title":"گیاه و شوری","price":"۲۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4de9b71a778815d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e4de9b71a778815d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4de9b71a778815d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4de9b71a778815d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4de9b71a778815d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4de9b71a778815d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e4de9b71a778815d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4de9b71a778815d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4de9b71a778815d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4de9b71a778815d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-104-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۰","nobat_chap":"1","description":["جنبه های حیرت انگیزی از گیاهان شورپسند در جهان وجود دارد. این گیاهان برای تامین روغن، ‌تغذیه دام و سوخت استفاده می شوند. گیاهانی وجود دارند که قادرند با آب دریا آبیاری شده و محصول مناسبی را تولید نمایند. گیاهان این توانایی را دارند که کربن هوا را جذب نمایند. با کاهش سطح جنگلها و مراتع یکی از امیدهای آینده گیاهان شوروری هستند که با استفاده از آب دریا بتوانند رشد کرده و میزان قابل توجهی از کربن هوا را تثبیت نمایند و اثرات گلخانه ای را کاهش دهند. نویسنده در این کتاب به تعریف شوری و سازوکارهای مقاومت به آن، خصوصیات محیط های شور و ارزیابی مقاومت به شوری گیاهان (در مراحل وانه زنی، رشد) و ... می پردازد.",""],"pages_count":"199","keywords":"null","token":"e4de9b71a778815d","created_at":"2020-08-11 11:10:18","updated_at":"2022-08-14 10:34:14","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 12:05:21","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918166","title":"حسین حیدری شریف آباد","firstname":"حسین","lastname":"حیدری شریف آباد","token":"cf35275ddf86a340","created_at":"2020-04-14 13:38:12","updated_at":"2020-04-14 13:38:12","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918166","title":"حسین حیدری شریف آباد","firstname":"حسین","lastname":"حیدری شریف آباد","token":"cf35275ddf86a340","created_at":"2020-04-14 13:38:12","updated_at":"2020-04-14 13:38:12","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784821","file":"5f323d5262af32.62522102.pdf","book_id":"3796141","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:10:19","updated_at":"2022-08-14 10:34:14","process_started_at":"2020-08-11 11:10:20","process_done_at":"2020-08-11 11:10:23","process_failed_at":null,"pages_count":"208","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d27e4a1fbd191c2f9f0f17e0ae1eb46ff4dced1db3be6880cc2c7fa4a723d3e8594494154b2789519d5495c5f7a6ba4372c5c1912842e5984dc662586c41a1c8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":"27500","urlify":"%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۹","authorTitle":"حسین حیدری شریف آباد","tocStr":"","url":"/preview/e4de9b71a778815d/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":208,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e4de9b71a778815d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/geXGQWIPWYVdNLuJ.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/tAuYShSrYDZVsiCe.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/BoVmxAPgTsTGZPOI-sec.webp"},"info":{"width":465,"height":674,"margin":[0.0006320962239337223,0.0002361603888630513,0.9985463058974153,0.9987084547638541]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462365746498108,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5870967507362366,"y":0.16765578091144562},{"x":0.5870967507362366,"y":0.19584569334983826},{"x":0.5462365746498108,"y":0.19584569334983826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5462365746498108,0.1661721020936966,0.5870967507362366,0.19584569334983826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5204300880432129,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5440860390663147,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5440860390663147,"y":0.19584569334983826},{"x":0.5204300880432129,"y":0.19584569334983826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5204300880432129,0.1661721020936966,0.5440860390663147,0.19584569334983826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44516128301620483,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5096774101257324,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5075268745422363,"y":0.19584569334983826},{"x":0.44516128301620483,"y":0.19584569334983826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.44516128301620483,0.1661721020936966,0.5075268745422363,0.19584569334983826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38494622707366943,"y":0.1661721020936966},{"x":0.44086021184921265,"y":0.1661721020936966},{"x":0.44086021184921265,"y":0.19436201453208923},{"x":0.38279569149017334,"y":0.19436201453208923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.38494622707366943,0.1661721020936966,0.44086021184921265,0.19436201453208923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38494622707366943,"y":0.1661721020936966},{"x":0.5870967507362366,"y":0.16765578091144562},{"x":0.5870967507362366,"y":0.19732937216758728},{"x":0.38279569149017334,"y":0.19436201453208923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37994622707366943,0.1591721020936966,0.5920967507362366,0.2043293721675873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501075267791748,"y":0.23590505123138428},{"x":0.5569892525672913,"y":0.2373887300491333},{"x":0.5569892525672913,"y":0.2551928758621216},{"x":0.501075267791748,"y":0.25370919704437256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.501075267791748,0.23590505123138428,0.5569892525672913,0.2551928758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4473118185997009,"y":0.23442137241363525},{"x":0.49247312545776367,"y":0.23590505123138428},{"x":0.49247312545776367,"y":0.25370919704437256},{"x":0.44516128301620483,"y":0.25222551822662354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4473118185997009,0.23442137241363525,0.49247312545776367,0.25370919704437256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40430107712745667,"y":0.23442137241363525},{"x":0.43440860509872437,"y":0.23442137241363525},{"x":0.43225806951522827,"y":0.25222551822662354},{"x":0.40215054154396057,"y":0.25222551822662354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40430107712745667,0.23442137241363525,0.43225806951522827,0.25222551822662354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40430107712745667,"y":0.23442137241363525},{"x":0.5569892525672913,"y":0.2373887300491333},{"x":0.5569892525672913,"y":0.2551928758621216},{"x":0.40215054154396057,"y":0.25222551822662354}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39930107712745666,0.22742137241363525,0.5619892525672913,0.2621928758621216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.25964391231536865},{"x":0.5569892525672913,"y":0.25964391231536865},{"x":0.5569892525672913,"y":0.2744807004928589},{"x":0.5161290168762207,"y":0.2744807004928589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5161290168762207,0.25964391231536865,0.5569892525672913,0.2744807004928589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47311827540397644,"y":0.25964391231536865},{"x":0.5053763389587402,"y":0.25964391231536865},{"x":0.5053763389587402,"y":0.2744807004928589},{"x":0.47311827540397644,"y":0.2744807004928589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.47311827540397644,0.25964391231536865,0.5053763389587402,0.2744807004928589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40645161271095276,"y":0.25964391231536865},{"x":0.46666666865348816,"y":0.25964391231536865},{"x":0.46666666865348816,"y":0.2744807004928589},{"x":0.40645161271095276,"y":0.2744807004928589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.40645161271095276,0.25964391231536865,0.46666666865348816,0.2744807004928589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550537645816803,"y":0.280415415763855},{"x":0.602150559425354,"y":0.280415415763855},{"x":0.602150559425354,"y":0.29821959137916565},{"x":0.550537645816803,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.550537645816803,0.280415415763855,0.602150559425354,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4881720542907715,"y":0.280415415763855},{"x":0.5462365746498108,"y":0.280415415763855},{"x":0.5462365746498108,"y":0.29821959137916565},{"x":0.4881720542907715,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4881720542907715,0.280415415763855,0.5462365746498108,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47526881098747253,"y":0.280415415763855},{"x":0.4817204177379608,"y":0.280415415763855},{"x":0.4817204177379608,"y":0.29821959137916565},{"x":0.47526881098747253,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47526881098747253,0.280415415763855,0.4817204177379608,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279569983482361,"y":0.280415415763855},{"x":0.47096773982048035,"y":0.280415415763855},{"x":0.47096773982048035,"y":0.29821959137916565},{"x":0.4279569983482361,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4279569983482361,0.280415415763855,0.47096773982048035,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40430107712745667,"y":0.280415415763855},{"x":0.41290321946144104,"y":0.280415415763855},{"x":0.41290321946144104,"y":0.29821959137916565},{"x":0.40430107712745667,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40430107712745667,0.280415415763855,0.41290321946144104,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612903356552124,"y":0.280415415763855},{"x":0.3978494703769684,"y":0.280415415763855},{"x":0.3978494703769684,"y":0.29821959137916565},{"x":0.3612903356552124,"y":0.29821959137916565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.3612903356552124,0.280415415763855,0.3978494703769684,0.29821959137916565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5526881814002991,"y":0.30415430665016174},{"x":0.6086021661758423,"y":0.30563798546791077},{"x":0.6086021661758423,"y":0.32344213128089905},{"x":0.5526881814002991,"y":0.32344213128089905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5526881814002991,0.30415430665016174,0.6086021661758423,0.32344213128089905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817204177379608,"y":0.30415430665016174},{"x":0.5462365746498108,"y":0.30415430665016174},{"x":0.5462365746498108,"y":0.32344213128089905},{"x":0.4817204177379608,"y":0.32344213128089905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4817204177379608,0.30415430665016174,0.5462365746498108,0.32344213128089905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41290321946144104,"y":0.30415430665016174},{"x":0.46451613306999207,"y":0.30415430665016174},{"x":0.46451613306999207,"y":0.32344213128089905},{"x":0.41290321946144104,"y":0.32195845246315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.41290321946144104,0.30415430665016174,0.46451613306999207,0.32344213128089905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3978494703769684,"y":0.30415430665016174},{"x":0.40645161271095276,"y":0.30415430665016174},{"x":0.40645161271095276,"y":0.32195845246315},{"x":0.3978494703769684,"y":0.32195845246315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3978494703769684,0.30415430665016174,0.40645161271095276,0.32195845246315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35053762793540955,"y":0.30415430665016174},{"x":0.3913978636264801,"y":0.30415430665016174},{"x":0.3913978636264801,"y":0.32195845246315},{"x":0.35053762793540955,"y":0.32195845246315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35053762793540955,0.30415430665016174,0.3913978636264801,0.32195845246315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35053762793540955,"y":0.25964391231536865},{"x":0.6107527017593384,"y":0.25964391231536865},{"x":0.6086021661758423,"y":0.32344213128089905},{"x":0.35053762793540955,"y":0.32195845246315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34553762793540954,0.25264391231536865,0.6136021661758423,0.33044213128089905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5440860390663147,"y":0.42729970812797546},{"x":0.6709677577018738,"y":0.42729970812797546},{"x":0.6709677577018738,"y":0.4821958541870117},{"x":0.5440860390663147,"y":0.4821958541870117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5440860390663147,0.42729970812797546,0.6709677577018738,0.4821958541870117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501075267791748,"y":0.42729970812797546},{"x":0.5247311592102051,"y":0.42729970812797546},{"x":0.5247311592102051,"y":0.4821958541870117},{"x":0.501075267791748,"y":0.4821958541870117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.501075267791748,0.42729970812797546,0.5247311592102051,0.4821958541870117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2989247441291809,"y":0.42729970812797546},{"x":0.47526881098747253,"y":0.42729970812797546},{"x":0.47526881098747253,"y":0.4821958541870117},{"x":0.2989247441291809,"y":0.4821958541870117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوری","boundary":[0.2989247441291809,0.42729970812797546,0.47526881098747253,0.4821958541870117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2989247441291809,"y":0.42729970812797546},{"x":0.6709677577018738,"y":0.42729970812797546},{"x":0.6709677577018738,"y":0.4821958541870117},{"x":0.2989247441291809,"y":0.4821958541870117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2939247441291809,0.42029970812797546,0.6759677577018738,0.4891958541870117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.8353115916252136},{"x":0.5870967507362366,"y":0.8367952704429626},{"x":0.5849462151527405,"y":0.8635014891624451},{"x":0.5311827659606934,"y":0.860534131526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5333333611488342,0.8353115916252136,0.5849462151527405,0.8635014891624451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602150619029999,"y":0.8323442339897156},{"x":0.5204300880432129,"y":0.8338279128074646},{"x":0.5182795524597168,"y":0.860534131526947},{"x":0.4580645263195038,"y":0.859050452709198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.4602150619029999,0.8323442339897156,0.5182795524597168,0.860534131526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.8308605551719666},{"x":0.44516128301620483,"y":0.8323442339897156},{"x":0.44301074743270874,"y":0.859050452709198},{"x":0.3978494703769684,"y":0.857566773891449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4000000059604645,0.8308605551719666,0.44301074743270874,0.859050452709198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.8293768763542175},{"x":0.38494622707366943,"y":0.8308605551719666},{"x":0.38279569149017334,"y":0.857566773891449},{"x":0.35268816351890564,"y":0.8560830950737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.35483869910240173,0.8293768763542175,0.38279569149017334,0.857566773891449]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.8293768763542175},{"x":0.5870967507362366,"y":0.8367952704429626},{"x":0.5849462151527405,"y":0.8635014891624451},{"x":0.35268816351890564,"y":0.8560830950737}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34983869910240173,0.8223768763542175,0.5899462151527405,0.8705014891624451],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/xKHxIcNbyFHmEFRC.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/kEzpeHzLMiIAXiST.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/jFgHznvFOTMeISvK-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0005634347753587112,0.0002123189940381406,0.9979670924195018,0.9986239919456085]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.1492537260055542},{"x":0.6230936646461487,"y":0.1492537260055542},{"x":0.6230936646461487,"y":0.16865672171115875},{"x":0.5729847550392151,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5729847550392151,0.1492537260055542,0.6230936646461487,0.16865672171115875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.1492537260055542},{"x":0.5642701387405396,"y":0.1492537260055542},{"x":0.5642701387405396,"y":0.16865672171115875},{"x":0.4880174398422241,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4880174398422241,0.1492537260055542,0.5642701387405396,0.16865672171115875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.1492537260055542},{"x":0.6230936646461487,"y":0.1492537260055542},{"x":0.6230936646461487,"y":0.16865672171115875},{"x":0.4880174398422241,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4830174398422241,0.1422537260055542,0.6280936646461487,0.17565672171115876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.20447760820388794},{"x":0.7908496856689453,"y":0.20298507809638977},{"x":0.7930282950401306,"y":0.22686567902565002},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2283582091331482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7538126111030579,0.20447760820388794,0.7930282950401306,0.22686567902565002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.20746268332004547},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2059701532125473},{"x":0.7342047691345215,"y":0.2283582091331482},{"x":0.6884531378746033,"y":0.22985073924064636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.686274528503418,0.20746268332004547,0.7342047691345215,0.2283582091331482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.2373134344816208},{"x":0.8387799859046936,"y":0.23582088947296143},{"x":0.8387799859046936,"y":0.2597014904022217},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2597014904022217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.7385621070861816,0.2373134344816208,0.8387799859046936,0.2597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.2373134344816208},{"x":0.7233115434646606,"y":0.2373134344816208},{"x":0.7233115434646606,"y":0.2597014904022217},{"x":0.673202633857727,"y":0.2597014904022217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.673202633857727,0.2373134344816208,0.7233115434646606,0.2597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.2373134344816208},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2373134344816208},{"x":0.6688452959060669,"y":0.26119402050971985},{"x":0.6318082809448242,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6318082809448242,0.2373134344816208,0.6688452959060669,0.26119402050971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.26567164063453674},{"x":0.8300653696060181,"y":0.26567164063453674},{"x":0.8300653696060181,"y":0.28805971145629883},{"x":0.8017429113388062,"y":0.289552241563797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8017429113388062,0.26567164063453674,0.8300653696060181,0.28805971145629883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.26865673065185547},{"x":0.7908496856689453,"y":0.26567164063453674},{"x":0.7908496856689453,"y":0.289552241563797},{"x":0.7363834381103516,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.7363834381103516,0.26865673065185547,0.7908496856689453,0.289552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.27014926075935364},{"x":0.7298474907875061,"y":0.26865673065185547},{"x":0.7298474907875061,"y":0.29104477167129517},{"x":0.6535947918891907,"y":0.29253730177879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6514161229133606,0.27014926075935364,0.7298474907875061,0.29104477167129517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.20746268332004547},{"x":0.8387799859046936,"y":0.20298507809638977},{"x":0.8409585952758789,"y":0.289552241563797},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2940298616886139}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6246296119689941,0.20046268332004546,0.8459585952758789,0.296552241563797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.29552239179611206},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2940298616886139},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3208955228328705},{"x":0.5969498753547668,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.5947712659835815,0.29552239179611206,0.6361655592918396,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.2985074520111084},{"x":0.570806086063385,"y":0.29701492190361023},{"x":0.5729847550392151,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.5250544548034668,0.2985074520111084,0.5729847550392151,0.32238805294036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5119825601577759,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5119825601577759,"y":0.3253731429576874},{"x":0.46623092889785767,"y":0.32686567306518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.46405228972435,0.30000001192092896,0.5119825601577759,0.3253731429576874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2940298616886139},{"x":0.6361655592918396,"y":0.32238805294036865},{"x":0.46623092889785767,"y":0.32686567306518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45905228972434997,0.29300001192092895,0.6411655592918396,0.32938805294036866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.210447758436203},{"x":0.4248366057872772,"y":0.210447758436203},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2328358143568039},{"x":0.37254902720451355,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.37254902720451355,0.210447758436203,0.4248366057872772,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.20895522832870483},{"x":0.363834410905838,"y":0.210447758436203},{"x":0.363834410905838,"y":0.2328358143568039},{"x":0.31154683232307434,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.31154683232307434,0.20895522832870483,0.363834410905838,0.2328358143568039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.20895522832870483},{"x":0.4248366057872772,"y":0.210447758436203},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2328358143568039},{"x":0.31154683232307434,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30654683232307434,0.20195522832870483,0.4298366057872772,0.2398358143568039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.2417910397052765},{"x":0.44008713960647583,"y":0.24328358471393585},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2641791105270386},{"x":0.38997820019721985,"y":0.2626865804195404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3921568691730499,0.2417910397052765,0.43790850043296814,0.2641791105270386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.23880596458911896},{"x":0.3834422528743744,"y":0.24029850959777832},{"x":0.3812636137008667,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2597014904022217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.3028322458267212,0.23880596458911896,0.3812636137008667,0.2626865804195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.2716417908668518},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27313432097435},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29253730177879333},{"x":0.41830065846443176,"y":0.29253730177879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.41830065846443176,0.2716417908668518,0.47058823704719543,0.29253730177879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.2716417908668518},{"x":0.40522876381874084,"y":0.2716417908668518},{"x":0.40522876381874084,"y":0.29253730177879333},{"x":0.34422656893730164,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.34422656893730164,0.2716417908668518,0.40522876381874084,0.29253730177879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.27014926075935364},{"x":0.328976035118103,"y":0.2716417908668518},{"x":0.328976035118103,"y":0.29104477167129517},{"x":0.26143792271614075,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.26143792271614075,0.27014926075935364,0.328976035118103,0.29104477167129517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.2373134344816208},{"x":0.4727668762207031,"y":0.2417910397052765},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29552239179611206},{"x":0.26143792271614075,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25861656188964843,0.23031343448162078,0.47558823704719544,0.30252239179611207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.5343283414840698},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5343283414840698},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5507462620735168},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8387799859046936,0.5343283414840698,0.9259259104728699,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.5358209013938904},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5358209013938904},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5507462620735168},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8322439789772034,0.5358209013938904,0.8366013169288635,0.5507462620735168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.5343283414840698},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5343283414840698},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5507462620735168},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8272439789772034,0.5273283414840698,0.9309259104728699,0.5577462620735169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.658208966255188},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6597014665603638},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۰","boundary":[0.6993464231491089,0.658208966255188,0.7494553327560425,0.6716417670249939]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.6597014665603638},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6597014665603638},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6716417670249939},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.6597014665603638,0.7712418437004089,0.6716417670249939]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.658208966255188},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6597014665603638},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6943464231491089,0.651208966255188,0.7762418437004089,0.6786417670249939],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9041394591331482,"y":0.5656716227531433},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5656716227531433},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5880597233772278},{"x":0.9041394591331482,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.9041394591331482,0.5656716227531433,0.9259259104728699,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.5656716227531433},{"x":0.8954248428344727,"y":0.5656716227531433},{"x":0.8954248428344727,"y":0.5880597233772278},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8562091588973999,0.5656716227531433,0.8954248428344727,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5641791224479675},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5641791224479675},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5850746035575867},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5850746035575867}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.5641791224479675,0.7734204530715942,0.5850746035575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5641791224479675},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5641791224479675},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5850746035575867},{"x":0.727668821811676,"y":0.5850746035575867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7254902124404907,0.5641791224479675,0.7538126111030579,0.5850746035575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5850746035575867},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5850746035575867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7102396488189697,0.5656716227531433,0.7189542651176453,0.5850746035575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.5671641826629639},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5865671634674072},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوری","boundary":[0.6492374539375305,0.5671641826629639,0.7037037014961243,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.5925372838973999},{"x":0.9237473011016846,"y":0.5910447835922241},{"x":0.9237473011016846,"y":0.6149253845214844},{"x":0.8867102265357971,"y":0.6149253845214844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8867102265357971,0.5925372838973999,0.9237473011016846,0.6149253845214844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"ar","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.5641791224479675},{"x":0.9259259104728699,"y":0.5641791224479675},{"x":0.9259259104728699,"y":0.6149253845214844},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6149253845214844}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6442374539375305,0.5571791224479675,0.9309259104728699,0.6219253845214844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6194030046463013},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.5985074639320374,0.7734204530715942,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6194030046463013},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7080609798431396,0.5985074639320374,0.7516340017318726,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5970149040222168},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5970149040222168},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیدری","boundary":[0.6361655592918396,0.5970149040222168,0.6906318068504333,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5970149040222168},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5970149040222168},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5816993713378906,0.5970149040222168,0.6230936646461487,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.595522403717041},{"x":0.5642701387405396,"y":0.595522403717041},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6164178848266602},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.5359477400779724,0.595522403717041,0.5620915293693542,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6268656849861145},{"x":0.9237473011016846,"y":0.625373125076294},{"x":0.9237473011016846,"y":0.6432836055755615},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8518518805503845,0.6268656849861145,0.9237473011016846,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.6238806247711182,0.7777777910232544,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6884531378746033,0.6238806247711182,0.7516340017318726,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6122004389762878,0.6238806247711182,0.6819171905517578,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6507462859153748},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5359477400779724,0.6238806247711182,0.5947712659835815,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6507462859153748},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.6238806247711182,0.5337690711021423,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6507462859153748},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4749455451965332,0.6238806247711182,0.5119825601577759,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8954248428344727,"y":0.6552239060401917},{"x":0.9259259104728699,"y":0.6537313461303711},{"x":0.9259259104728699,"y":0.6731343269348145},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6731343269348145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8954248428344727,0.6552239060401917,0.9259259104728699,0.6731343269348145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.6567164063453674},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6552239060401917},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6731343269348145},{"x":0.8322439789772034,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8300653696060181,0.6567164063453674,0.8823529481887817,0.6731343269348145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.6865671873092651},{"x":0.9259259104728699,"y":0.6865671873092651},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7074626684188843},{"x":0.8867102265357971,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8867102265357971,0.6865671873092651,0.9259259104728699,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.6865671873092651},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6865671873092651},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7074626684188843},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8366013169288635,0.6865671873092651,0.8671023845672607,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.6865671873092651},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6865671873092651},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7029850482940674},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7029850482940674}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.6865671873092651,0.7734204530715942,0.7029850482940674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.6865671873092651},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6865671873092651},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7044776082038879},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7044776082038879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7298474907875061,0.6865671873092651,0.7538126111030579,0.7044776082038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.7164179086685181},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7164179086685181},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7358208894729614},{"x":0.8867102265357971,"y":0.7343283295631409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8867102265357971,0.7164179086685181,0.9259259104728699,0.7358208894729614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.595522403717041},{"x":0.9259259104728699,"y":0.595522403717041},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7358208894729614},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7358208894729614}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4699455451965332,0.588522403717041,0.9309259104728699,0.7428208894729614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7328358292579651},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7328358292579651}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.7179104685783386,0.7734204530715942,0.7328358292579651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7328358292579651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.6993464231491089,0.7179104685783386,0.7516340017318726,0.7328358292579651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7328358292579651},{"x":0.657952070236206,"y":0.7328358292579651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.657952070236206,0.7179104685783386,0.6906318068504333,0.7328358292579651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7447761297225952},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7447761297225952},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7641791105270386},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7656716704368591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8518518805503845,0.7447761297225952,0.9259259104728699,0.7641791105270386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.746268630027771},{"x":0.8409585952758789,"y":0.746268630027771},{"x":0.8409585952758789,"y":0.7656716704368591},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7656716704368591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8039215803146362,0.746268630027771,0.8409585952758789,0.7656716704368591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.746268630027771},{"x":0.7734204530715942,"y":0.746268630027771},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7671641707420349},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.746268630027771,0.7734204530715942,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.746268630027771},{"x":0.7559912800788879,"y":0.746268630027771},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7671641707420349},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.7233115434646606,0.746268630027771,0.7559912800788879,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7671641707420349},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفرنژاد","boundary":[0.6296296119689941,0.7477611899375916,0.6993464231491089,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7671641707420349},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6143791079521179,0.7477611899375916,0.6230936646461487,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7671641707420349},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.5729847550392151,0.7477611899375916,0.6078431606292725,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.7492537498474121},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7477611899375916},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7686567306518555},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عصری","boundary":[0.4945533871650696,0.7492537498474121,0.5511982440948486,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7746268510818481},{"x":0.9281045794487,"y":0.7746268510818481},{"x":0.9281045794487,"y":0.7940298318862915},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7955223917961121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ویراستار","boundary":[0.8518518805503845,0.7746268510818481,0.9281045794487,0.7940298318862915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.7761194109916687},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7746268510818481},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7955223917961121},{"x":0.812636137008667,"y":0.7955223917961121}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"ادبي","boundary":[0.812636137008667,0.7761194109916687,0.8453159332275391,0.7955223917961121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7761194109916687},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7761194109916687},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7955223917961121},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7955223917961121}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.7761194109916687,0.7734204530715942,0.7955223917961121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7761194109916687},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7761194109916687},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7955223917961121},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7970149517059326}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"هوه","boundary":[0.7233115434646606,0.7761194109916687,0.7559912800788879,0.7955223917961121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"ckb","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.7179104685783386},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7149253487586975},{"x":0.9281045794487,"y":0.7940298318862915},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7970149517059326}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4895533871650696,0.7109104685783386,0.9331045794487,0.8010298318862915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.7746268510818481},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7746268510818481},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7925373315811157},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7925373315811157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"وشنگ","boundary":[0.6971677541732788,0.7746268510818481,0.7472766637802124,0.7925373315811157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.7746268510818481},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7746268510818481},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7925373315811157},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7925373315811157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6921677541732788,0.7676268510818481,0.7522766637802124,0.7995373315811157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7776119112968445},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7776119112968445},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7970149517059326},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7970149517059326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرخجسته","boundary":[0.5991285443305969,0.7776119112968445,0.6797385811805725,0.7970149517059326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.8044776320457458},{"x":0.9215686321258545,"y":0.8044776320457458},{"x":0.9215686321258545,"y":0.8268656730651855},{"x":0.8540304899215698,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8540304899215698,0.8044776320457458,0.9215686321258545,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8238806128501892},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8238806128501892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.8044776320457458,0.7734204530715942,0.8238806128501892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8238806128501892},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8238806128501892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7211328744888306,0.8044776320457458,0.7472766637802124,0.8238806128501892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8238806128501892},{"x":0.673202633857727,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.671023964881897,0.8044776320457458,0.7058823704719543,0.8238806128501892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8845316171646118,"y":0.8343283534049988},{"x":0.9259259104728699,"y":0.8343283534049988},{"x":0.9259259104728699,"y":0.8507462739944458},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8522388339042664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"قیمت","boundary":[0.8845316171646118,0.8343283534049988,0.9259259104728699,0.8507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8537313342094421},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.8328357934951782,0.7734204530715942,0.8537313342094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8537313342094421},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۰۰","boundary":[0.6906318068504333,0.8328357934951782,0.7538126111030579,0.8537313342094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8537313342094421},{"x":0.655773401260376,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.655773401260376,0.8328357934951782,0.6840958595275879,0.8537313342094421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.8626865744590759},{"x":0.9237473011016846,"y":0.8626865744590759},{"x":0.9237473011016846,"y":0.8835821151733398},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8835821151733398}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8867102265357971,0.8626865744590759,0.9237473011016846,0.8835821151733398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7776119112968445},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7776119112968445},{"x":0.9259259104728699,"y":0.8835821151733398},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8835821151733398}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5941285443305969,0.7706119112968445,0.9309259104728699,0.8905821151733398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.8895522356033325},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8895522356033325},{"x":0.7821350693702698,"y":0.9149253964424133},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرگونه","boundary":[0.7189542651176453,0.8895522356033325,0.7821350693702698,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.8910447955131531},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8910447955131531},{"x":0.7167755961418152,"y":0.9149253964424133},{"x":0.6492374539375305,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6492374539375305,0.8910447955131531,0.7167755961418152,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8910447955131531},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8910447955131531},{"x":0.6405228972434998,"y":0.9149253964424133},{"x":0.6339869499206543,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6339869499206543,0.8910447955131531,0.6405228972434998,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.8910447955131531},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8910447955131531},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9149253964424133},{"x":0.5947712659835815,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخذ","boundary":[0.5947712659835815,0.8910447955131531,0.6296296119689941,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.8910447955131531},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8910447955131531},{"x":0.5882353186607361,"y":0.9149253964424133},{"x":0.5359477400779724,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجوز","boundary":[0.5359477400779724,0.8910447955131531,0.5882353186607361,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.8910447955131531},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8910447955131531},{"x":0.5315904021263123,"y":0.9149253964424133},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.8910447955131531,0.5315904021263123,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.8910447955131531},{"x":0.514161229133606,"y":0.8910447955131531},{"x":0.514161229133606,"y":0.9149253964424133},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.48366013169288635,0.8910447955131531,0.514161229133606,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.8910447955131531},{"x":0.4727668762207031,"y":0.8910447955131531},{"x":0.4727668762207031,"y":0.9149253964424133},{"x":0.4313725531101227,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.4313725531101227,0.8910447955131531,0.4727668762207031,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.8910447955131531},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8910447955131531},{"x":0.4248366057872772,"y":0.9149253964424133},{"x":0.3834422528743744,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.3834422528743744,0.8910447955131531,0.4248366057872772,0.9149253964424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.8910447955131531},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8910447955131531},{"x":0.37472766637802124,"y":0.9149253964424133},{"x":0.3355119824409485,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3355119824409485,0.8910447955131531,0.37472766637802124,0.9149253964424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.8895522356033325},{"x":0.7821350693702698,"y":0.888059675693512},{"x":0.7821350693702698,"y":0.9149253964424133},{"x":0.3355119824409485,"y":0.9149253964424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3305119824409485,0.8825522356033325,0.7871350693702698,0.9219253964424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8805969953536987},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8805969953536987}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶۴-۴۷۳-۱۰۴-۲","boundary":[0.5773420333862305,0.8656716346740723,0.7559912800788879,0.8805969953536987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8805969953536987},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8805969953536987}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.8656716346740723,0.7712418437004089,0.8805969953536987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8805969953536987},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8805969953536987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5723420333862305,0.8586716346740723,0.7762418437004089,0.8875969953536987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.8671641945838928},{"x":0.3921568691730499,"y":0.8671641945838928},{"x":0.3921568691730499,"y":0.879104495048523},{"x":0.3485838770866394,"y":0.879104495048523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.3485838770866394,0.8671641945838928,0.3921568691730499,0.879104495048523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.8671641945838928},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8671641945838928},{"x":0.40305009484291077,"y":0.879104495048523},{"x":0.3986928164958954,"y":0.879104495048523}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3986928164958954,0.8671641945838928,0.40305009484291077,0.879104495048523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8671641945838928},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8671641945838928},{"x":0.5403050184249878,"y":0.879104495048523},{"x":0.4117647111415863,"y":0.879104495048523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"964-473-104-2","boundary":[0.4117647111415863,0.8671641945838928,0.5403050184249878,0.879104495048523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.8671641945838928},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8671641945838928},{"x":0.5403050184249878,"y":0.879104495048523},{"x":0.3485838770866394,"y":0.879104495048523}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3435838770866394,0.8601641945838928,0.5453050184249878,0.886104495048523],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/DukmvYzUYXpeScwZ.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/CnxnOTsfjOyArRKg.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/GSvlxcgPJUpVoqxz-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":669,"margin":[0.00015998120985779107,0.00021967285042920988,0.99804303665826,0.998610953622513]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.15097160637378693},{"x":0.8910675644874573,"y":0.15097160637378693},{"x":0.8910675644874573,"y":0.17189835011959076},{"x":0.8344226479530334,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.8344226479530334,0.15097160637378693,0.8910675644874573,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.15246637165546417},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15246637165546417},{"x":0.8257080316543579,"y":0.17189835011959076},{"x":0.8104575276374817,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8082788586616516,0.15246637165546417,0.8257080316543579,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.15246637165546417},{"x":0.8082788586616516,"y":0.15246637165546417},{"x":0.8082788586616516,"y":0.17189835011959076},{"x":0.7995642423629761,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7995642423629761,0.15246637165546417,0.8082788586616516,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.18086697161197662},{"x":0.8910675644874573,"y":0.17937219142913818},{"x":0.8910675644874573,"y":0.2002989500761032},{"x":0.8148148059844971,"y":0.20179371535778046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهیدان","boundary":[0.8148148059844971,0.18086697161197662,0.8910675644874573,0.2002989500761032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.18086697161197662},{"x":0.8017429113388062,"y":0.18086697161197662},{"x":0.8017429113388062,"y":0.20179371535778046},{"x":0.7559912800788879,"y":0.20179371535778046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدایی","boundary":[0.7559912800788879,0.18086697161197662,0.8017429113388062,0.20179371535778046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.20926755666732788},{"x":0.8910675644874573,"y":0.20926755666732788},{"x":0.8910675644874573,"y":0.2331838607788086},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2331838607788086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلاجویان","boundary":[0.8039215803146362,0.20926755666732788,0.8910675644874573,0.2331838607788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.20926755666732788},{"x":0.7908496856689453,"y":0.20926755666732788},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2331838607788086},{"x":0.7407407164573669,"y":0.2331838607788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.7407407164573669,0.20926755666732788,0.7908496856689453,0.2331838607788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.20926755666732788},{"x":0.7342047691345215,"y":0.20926755666732788},{"x":0.7342047691345215,"y":0.2331838607788086},{"x":0.673202633857727,"y":0.2331838607788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کربلایی","boundary":[0.673202633857727,0.20926755666732788,0.7342047691345215,0.2331838607788086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.15396113693714142},{"x":0.8910675644874573,"y":0.15097160637378693},{"x":0.8932461738586426,"y":0.23168909549713135},{"x":0.673202633857727,"y":0.23467862606048584}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.666023964881897,0.1469611369371414,0.8982461738586426,0.23868909549713135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.23916293680667877},{"x":0.8562091588973999,"y":0.24065770208835602},{"x":0.8562091588973999,"y":0.26457399129867554},{"x":0.7821350693702698,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهیدان","boundary":[0.7821350693702698,0.23916293680667877,0.8562091588973999,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.23916293680667877},{"x":0.7734204530715942,"y":0.23916293680667877},{"x":0.7734204530715942,"y":0.26457399129867554},{"x":0.7080609798431396,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والامقام","boundary":[0.7080609798431396,0.23916293680667877,0.7734204530715942,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.23916293680667877},{"x":0.7015250325202942,"y":0.23916293680667877},{"x":0.7015250325202942,"y":0.26457399129867554},{"x":0.6797385811805725,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6797385811805725,0.23916293680667877,0.7015250325202942,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.23916293680667877},{"x":0.6753812432289124,"y":0.23916293680667877},{"x":0.6753812432289124,"y":0.26457399129867554},{"x":0.655773401260376,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.655773401260376,0.23916293680667877,0.6753812432289124,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.23916293680667877},{"x":0.6448801755905151,"y":0.23916293680667877},{"x":0.6448801755905151,"y":0.26457399129867554},{"x":0.586056649684906,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشتهای","boundary":[0.586056649684906,0.23916293680667877,0.6448801755905151,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.23916293680667877},{"x":0.570806086063385,"y":0.23916293680667877},{"x":0.570806086063385,"y":0.26457399129867554},{"x":0.5468409657478333,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.5468409657478333,0.23916293680667877,0.570806086063385,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5359477400779724,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2630792260169983},{"x":0.5250544548034668,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5250544548034668,0.23916293680667877,0.5359477400779724,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5228758454322815,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2630792260169983},{"x":0.48148149251937866,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.48148149251937866,0.23916293680667877,0.5228758454322815,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4793028235435486,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4793028235435486,"y":0.2630792260169983},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.4313725531101227,0.23916293680667877,0.4793028235435486,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.23766815662384033},{"x":0.4161219894886017,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4161219894886017,"y":0.2630792260169983},{"x":0.34204792976379395,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.34204792976379395,0.23766815662384033,0.4161219894886017,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.23766815662384033},{"x":0.33986929059028625,"y":0.23766815662384033},{"x":0.33986929059028625,"y":0.2630792260169983},{"x":0.328976035118103,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.328976035118103,0.23766815662384033,0.33986929059028625,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.23766815662384033},{"x":0.32461872696876526,"y":0.23766815662384033},{"x":0.32461872696876526,"y":0.2630792260169983},{"x":0.2374727725982666,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هورالعظیم","boundary":[0.2374727725982666,0.23766815662384033,0.32461872696876526,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.23766815662384033},{"x":0.22875817120075226,"y":0.23766815662384033},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2630792260169983},{"x":0.22004356980323792,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22004356980323792,0.23766815662384033,0.22875817120075226,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.23766815662384033},{"x":0.21132898330688477,"y":0.23766815662384033},{"x":0.21132898330688477,"y":0.2630792260169983},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هورالهویزه","boundary":[0.11982570588588715,0.23766815662384033,0.21132898330688477,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.23766815662384033},{"x":0.11546841263771057,"y":0.23766815662384033},{"x":0.11546841263771057,"y":0.26158446073532104},{"x":0.10457516461610794,"y":0.26158446073532104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10457516461610794,0.23766815662384033,0.11546841263771057,0.26158446073532104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.23766815662384033},{"x":0.10675381124019623,"y":0.23766815662384033},{"x":0.10675381124019623,"y":0.26158446073532104},{"x":0.08496732264757156,"y":0.26158446073532104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.08496732264757156,0.23766815662384033,0.10675381124019623,0.26158446073532104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.27204781770706177},{"x":0.8867102265357971,"y":0.2735426127910614},{"x":0.8845316171646118,"y":0.2959641218185425},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.8518518805503845,0.27204781770706177,0.8845316171646118,0.2959641218185425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.27204781770706177},{"x":0.843137264251709,"y":0.27204781770706177},{"x":0.843137264251709,"y":0.2959641218185425},{"x":0.8191720843315125,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاک","boundary":[0.8191720843315125,0.27204781770706177,0.843137264251709,0.2959641218185425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.27204781770706177},{"x":0.8017429113388062,"y":0.27204781770706177},{"x":0.8017429113388062,"y":0.2959641218185425},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7625272274017334,0.27204781770706177,0.8017429113388062,0.2959641218185425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.27204781770706177},{"x":0.758169949054718,"y":0.27204781770706177},{"x":0.7559912800788879,"y":0.29446935653686523},{"x":0.7450980544090271,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7450980544090271,0.27204781770706177,0.7559912800788879,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.27204781770706177},{"x":0.7407407164573669,"y":0.27204781770706177},{"x":0.7407407164573669,"y":0.29446935653686523},{"x":0.7102396488189697,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7102396488189697,0.27204781770706177,0.7407407164573669,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.2705530524253845},{"x":0.686274528503418,"y":0.2705530524253845},{"x":0.6840958595275879,"y":0.29446935653686523},{"x":0.6252723336219788,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.6252723336219788,0.2705530524253845,0.6840958595275879,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.2705530524253845},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2705530524253845},{"x":0.6143791079521179,"y":0.29446935653686523},{"x":0.5577341914176941,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5599128603935242,0.2705530524253845,0.6143791079521179,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.2690582871437073},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2705530524253845},{"x":0.5555555820465088,"y":0.29446935653686523},{"x":0.514161229133606,"y":0.292974591255188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.514161229133606,0.2690582871437073,0.5555555820465088,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.2690582871437073},{"x":0.5119825601577759,"y":0.2690582871437073},{"x":0.5119825601577759,"y":0.292974591255188},{"x":0.501089334487915,"y":0.292974591255188}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501089334487915,0.2690582871437073,0.5119825601577759,0.292974591255188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.23617339134216309},{"x":0.8867102265357971,"y":0.24065770208835602},{"x":0.8867102265357971,"y":0.2959641218185425},{"x":0.08496732264757156,"y":0.29147982597351074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.07996732264757156,0.22917339134216308,0.8917102265357971,0.3029641218185425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.298953652381897},{"x":0.85838782787323,"y":0.298953652381897},{"x":0.85838782787323,"y":0.32436472177505493},{"x":0.8191720843315125,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درود","boundary":[0.8191720843315125,0.298953652381897,0.85838782787323,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.298953652381897},{"x":0.812636137008667,"y":0.298953652381897},{"x":0.812636137008667,"y":0.32436472177505493},{"x":0.7211328744888306,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرشتگان","boundary":[0.7211328744888306,0.298953652381897,0.812636137008667,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.298953652381897},{"x":0.7102396488189697,"y":0.298953652381897},{"x":0.7102396488189697,"y":0.32436472177505493},{"x":0.7015250325202942,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7015250325202942,0.298953652381897,0.7102396488189697,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.2974588871002197},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2974588871002197},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32436472177505493},{"x":0.6209150552749634,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صلوات","boundary":[0.6209150552749634,0.2974588871002197,0.6993464231491089,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2974588871002197},{"x":0.6100217700004578,"y":0.2974588871002197},{"x":0.6100217700004578,"y":0.3228699564933777},{"x":0.529411792755127,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.529411792755127,0.2974588871002197,0.6100217700004578,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.2974588871002197},{"x":0.5250544548034668,"y":0.2974588871002197},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3228699564933777},{"x":0.514161229133606,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.514161229133606,0.2974588871002197,0.5250544548034668,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.2974588871002197},{"x":0.5076252818107605,"y":0.2974588871002197},{"x":0.5076252818107605,"y":0.32436472177505493},{"x":0.40740740299224854,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشوایان","boundary":[0.40740740299224854,0.2974588871002197,0.5076252818107605,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.2974588871002197},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2974588871002197},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3228699564933777},{"x":0.38997820019721985,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38997820019721985,0.2974588871002197,0.3986928164958954,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.2974588871002197},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2974588871002197},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3228699564933777},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برکات","boundary":[0.3202614486217499,0.2974588871002197,0.38562092185020447,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.2974588871002197},{"x":0.30936819314956665,"y":0.2974588871002197},{"x":0.30936819314956665,"y":0.3228699564933777},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.22875817120075226,0.2974588871002197,0.30936819314956665,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.2974588871002197},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2974588871002197},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3228699564933777},{"x":0.16775599122047424,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.16775599122047424,0.2974588871002197,0.21350762248039246,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.2959641218185425},{"x":0.15468409657478333,"y":0.2959641218185425},{"x":0.15468409657478333,"y":0.3228699564933777},{"x":0.13507625460624695,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.13507625460624695,0.2959641218185425,0.15468409657478333,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09150326997041702,"y":0.2959641218185425},{"x":0.12418300658464432,"y":0.2959641218185425},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3228699564933777},{"x":0.09150326997041702,"y":0.3228699564933777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.09150326997041702,0.2959641218185425,0.12418300658464432,0.3228699564933777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.32884901762008667},{"x":0.8845316171646118,"y":0.32884901762008667},{"x":0.8845316171646118,"y":0.3527653217315674},{"x":0.8213507533073425,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلگون","boundary":[0.8213507533073425,0.32884901762008667,0.8845316171646118,0.3527653217315674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.32884901762008667},{"x":0.8148148059844971,"y":0.32884901762008667},{"x":0.8148148059844971,"y":0.35127055644989014},{"x":0.7603485584259033,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کفنانی","boundary":[0.7603485584259033,0.32884901762008667,0.8148148059844971,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7407407164573669,"y":0.35127055644989014},{"x":0.7211328744888306,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.7211328744888306,0.3273542523384094,0.7407407164573669,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7167755961418152,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7167755961418152,"y":0.35127055644989014},{"x":0.6971677541732788,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6971677541732788,0.3273542523384094,0.7167755961418152,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3273542523384094},{"x":0.686274528503418,"y":0.3273542523384094},{"x":0.686274528503418,"y":0.35127055644989014},{"x":0.673202633857727,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.673202633857727,0.3273542523384094,0.686274528503418,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.3273542523384094},{"x":0.6623093485832214,"y":0.3273542523384094},{"x":0.6623093485832214,"y":0.35127055644989014},{"x":0.6296296119689941,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.6296296119689941,0.3273542523384094,0.6623093485832214,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3273542523384094},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3273542523384094},{"x":0.6143791079521179,"y":0.35127055644989014},{"x":0.5751634240150452,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.5751634240150452,0.3273542523384094,0.6143791079521179,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.3273542523384094},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3273542523384094},{"x":0.5533769130706787,"y":0.35127055644989014},{"x":0.501089334487915,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.501089334487915,0.3273542523384094,0.5533769130706787,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3273542523384094},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3273542523384094},{"x":0.48366013169288635,"y":0.35127055644989014},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.47058823704719543,0.3273542523384094,0.48366013169288635,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3273542523384094},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3273542523384094},{"x":0.4618736505508423,"y":0.35127055644989014},{"x":0.40522876381874084,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.40522876381874084,0.3273542523384094,0.4618736505508423,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.3258594870567322},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3258594870567322},{"x":0.3986928164958954,"y":0.35127055644989014},{"x":0.3376906216144562,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختند","boundary":[0.3376906216144562,0.3258594870567322,0.3986928164958954,0.35127055644989014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.3258594870567322},{"x":0.32461872696876526,"y":0.3258594870567322},{"x":0.32461872696876526,"y":0.3497757911682129},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3497757911682129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3137255012989044,0.3258594870567322,0.32461872696876526,0.3497757911682129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.3258594870567322},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3258594870567322},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3497757911682129},{"x":0.2505446672439575,"y":0.3497757911682129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.2505446672439575,0.3258594870567322,0.30718955397605896,0.3497757911682129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.3258594870567322},{"x":0.2396514117717743,"y":0.3258594870567322},{"x":0.2396514117717743,"y":0.3497757911682129},{"x":0.16993464529514313,"y":0.3497757911682129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسولان","boundary":[0.16993464529514313,0.3258594870567322,0.2396514117717743,0.3497757911682129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.3258594870567322},{"x":0.16339869797229767,"y":0.3258594870567322},{"x":0.16339869797229767,"y":0.3497757911682129},{"x":0.15468409657478333,"y":0.3497757911682129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15468409657478333,0.3258594870567322,0.16339869797229767,0.3497757911682129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08932461589574814,"y":0.3258594870567322},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3258594870567322},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3497757911682129},{"x":0.08932461589574814,"y":0.3497757911682129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.08932461589574814,0.3258594870567322,0.14596949517726898,0.3497757911682129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8910675644874573,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8910675644874573,"y":0.3841554522514343},{"x":0.8409585952758789,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امامان","boundary":[0.8409585952758789,0.35874438285827637,0.8910675644874573,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8322439789772034,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8322439789772034,"y":0.3841554522514343},{"x":0.8213507533073425,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8213507533073425,0.35874438285827637,0.8322439789772034,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.35874438285827637},{"x":0.812636137008667,"y":0.35874438285827637},{"x":0.812636137008667,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7472766637802124,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"صدیقان","boundary":[0.7472766637802124,0.35874438285827637,0.812636137008667,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.35874438285827637},{"x":0.7320261597633362,"y":0.35874438285827637},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3841554522514343},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالم","boundary":[0.6993464231491089,0.35874438285827637,0.7320261597633362,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6884531378746033,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6884531378746033,"y":0.3841554522514343},{"x":0.6753812432289124,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6753812432289124,0.35874438285827637,0.6884531378746033,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6688452959060669,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6688452959060669,"y":0.3841554522514343},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.6448801755905151,0.35874438285827637,0.6688452959060669,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6230936646461487,"y":0.35874438285827637},{"x":0.6230936646461487,"y":0.3841554522514343},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.5686274766921997,0.35874438285827637,0.6230936646461487,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.35874438285827637},{"x":0.5555555820465088,"y":0.35874438285827637},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3841554522514343},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5468409657478333,0.35874438285827637,0.5555555820465088,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.35874438285827637},{"x":0.5424836874008179,"y":0.35874438285827637},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3841554522514343},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.4901960790157318,0.35874438285827637,0.5424836874008179,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.35874438285827637},{"x":0.4749455451965332,"y":0.35874438285827637},{"x":0.4749455451965332,"y":0.3841554522514343},{"x":0.4270152449607849,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.4270152449607849,0.35874438285827637,0.4749455451965332,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.35874438285827637},{"x":0.4248366057872772,"y":0.35874438285827637},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3841554522514343},{"x":0.4161219894886017,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4161219894886017,0.35874438285827637,0.4248366057872772,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.35874438285827637},{"x":0.40740740299224854,"y":0.35874438285827637},{"x":0.40740740299224854,"y":0.3841554522514343},{"x":0.38779956102371216,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.38779956102371216,0.35874438285827637,0.40740740299224854,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.35874438285827637},{"x":0.379084974527359,"y":0.35874438285827637},{"x":0.379084974527359,"y":0.3841554522514343},{"x":0.32244008779525757,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معامله","boundary":[0.32244008779525757,0.35874438285827637,0.379084974527359,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.35874438285827637},{"x":0.32244008779525757,"y":0.35874438285827637},{"x":0.32244008779525757,"y":0.3841554522514343},{"x":0.30936819314956665,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.30936819314956665,0.35874438285827637,0.32244008779525757,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.35874438285827637},{"x":0.29193899035453796,"y":0.35874438285827637},{"x":0.29193899035453796,"y":0.3841554522514343},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27886709570884705,0.35874438285827637,0.29193899035453796,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.35874438285827637},{"x":0.2723311483860016,"y":0.35874438285827637},{"x":0.2723311483860016,"y":0.3841554522514343},{"x":0.24618735909461975,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.24618735909461975,0.35874438285827637,0.2723311483860016,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.35874438285827637},{"x":0.2374727725982666,"y":0.35874438285827637},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3841554522514343},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسودتر","boundary":[0.1568627506494522,0.35874438285827637,0.2374727725982666,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.35874438285827637},{"x":0.14596949517726898,"y":0.35874438285827637},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3841554522514343},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13725490868091583,0.35874438285827637,0.14596949517726898,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.35874438285827637},{"x":0.1285403072834015,"y":0.35874438285827637},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3841554522514343},{"x":0.08714596927165985,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.08714596927165985,0.35874438285827637,0.1285403072834015,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8910675644874573,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8910675644874573,"y":0.41106128692626953},{"x":0.827886700630188,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.827886700630188,0.3871449828147888,0.8910675644874573,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8191720843315125,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8191720843315125,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7755991220474243,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشاط","boundary":[0.7755991220474243,0.3871449828147888,0.8191720843315125,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.3871449828147888},{"x":0.7734204530715942,"y":0.3871449828147888},{"x":0.7734204530715942,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7102396488189697,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیزتر","boundary":[0.7102396488189697,0.3871449828147888,0.7734204530715942,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.3871449828147888},{"x":0.7015250325202942,"y":0.3871449828147888},{"x":0.7015250325202942,"y":0.41106128692626953},{"x":0.6906318068504333,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6906318068504333,0.3871449828147888,0.7015250325202942,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.3871449828147888},{"x":0.6819171905517578,"y":0.3871449828147888},{"x":0.6819171905517578,"y":0.41106128692626953},{"x":0.6318082809448242,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفعت","boundary":[0.6318082809448242,0.3871449828147888,0.6819171905517578,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.3871449828147888},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3871449828147888},{"x":0.6143791079521179,"y":0.41106128692626953},{"x":0.5664488077163696,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خیزتر","boundary":[0.5664488077163696,0.3871449828147888,0.6143791079521179,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.3871449828147888},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3871449828147888},{"x":0.5577341914176941,"y":0.41106128692626953},{"x":0.5468409657478333,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5468409657478333,0.3871449828147888,0.5577341914176941,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.3871449828147888},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3871449828147888},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41106128692626953},{"x":0.48148149251937866,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معامله","boundary":[0.48148149251937866,0.3871449828147888,0.5359477400779724,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.3871449828147888},{"x":0.4749455451965332,"y":0.3871449828147888},{"x":0.4749455451965332,"y":0.41106128692626953},{"x":0.4618736505508423,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4618736505508423,0.3871449828147888,0.4749455451965332,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3871449828147888},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3871449828147888},{"x":0.45315903425216675,"y":0.41106128692626953},{"x":0.41830065846443176,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.41830065846443176,0.3871449828147888,0.45315903425216675,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.3871449828147888},{"x":0.413943350315094,"y":0.3871449828147888},{"x":0.413943350315094,"y":0.41106128692626953},{"x":0.40305009484291077,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40305009484291077,0.3871449828147888,0.413943350315094,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.3871449828147888},{"x":0.3965141475200653,"y":0.3871449828147888},{"x":0.3965141475200653,"y":0.41106128692626953},{"x":0.3180827796459198,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاهدت","boundary":[0.3180827796459198,0.3871449828147888,0.3965141475200653,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.3871449828147888},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3871449828147888},{"x":0.30718955397605896,"y":0.41106128692626953},{"x":0.2897603511810303,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2897603511810303,0.3871449828147888,0.30718955397605896,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.3871449828147888},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3871449828147888},{"x":0.27886709570884705,"y":0.41106128692626953},{"x":0.25925925374031067,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.25925925374031067,0.3871449828147888,0.27886709570884705,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.3871449828147888},{"x":0.24400871992111206,"y":0.3871449828147888},{"x":0.24400871992111206,"y":0.41106128692626953},{"x":0.21132898330688477,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.21132898330688477,0.3871449828147888,0.24400871992111206,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.3871449828147888},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3871449828147888},{"x":0.20043572783470154,"y":0.41106128692626953},{"x":0.1917211264371872,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1917211264371872,0.3871449828147888,0.20043572783470154,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.3871449828147888},{"x":0.18518517911434174,"y":0.3871449828147888},{"x":0.18518517911434174,"y":0.41106128692626953},{"x":0.12418300658464432,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشبرد","boundary":[0.12418300658464432,0.3871449828147888,0.18518517911434174,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.3871449828147888},{"x":0.11546841263771057,"y":0.3871449828147888},{"x":0.11546841263771057,"y":0.41106128692626953},{"x":0.08714596927165985,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.08714596927165985,0.3871449828147888,0.11546841263771057,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4439461827278137},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.8540304899215698,0.4125560522079468,0.8867102265357971,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4439461827278137},{"x":0.8409585952758789,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.8409585952758789,0.4125560522079468,0.8540304899215698,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4439461827278137},{"x":0.8257080316543579,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.8257080316543579,0.4125560522079468,0.8387799859046936,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8213507533073425,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8213507533073425,"y":0.4439461827278137},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8148148059844971,0.4125560522079468,0.8213507533073425,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4125560522079468},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4439461827278137},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایها","boundary":[0.7821350693702698,0.4125560522079468,0.8104575276374817,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.4125560522079468},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4125560522079468},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4439461827278137},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الذين","boundary":[0.7320261597633362,0.4125560522079468,0.7755991220474243,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.4125560522079468},{"x":0.727668821811676,"y":0.4125560522079468},{"x":0.727668821811676,"y":0.4439461827278137},{"x":0.6840958595275879,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آمنوا","boundary":[0.6840958595275879,0.4125560522079468,0.727668821811676,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4125560522079468},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4125560522079468},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4439461827278137},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هل","boundary":[0.6535947918891907,0.4125560522079468,0.6797385811805725,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4125560522079468},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4125560522079468},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4439461827278137},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"أدلكم","boundary":[0.5947712659835815,0.4125560522079468,0.6427015066146851,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.4125560522079468},{"x":0.586056649684906,"y":0.4125560522079468},{"x":0.586056649684906,"y":0.4439461827278137},{"x":0.5599128603935242,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.5599128603935242,0.4125560522079468,0.586056649684906,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.4125560522079468},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4125560522079468},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4439461827278137},{"x":0.4945533871650696,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجارة","boundary":[0.4945533871650696,0.4125560522079468,0.5468409657478333,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4125560522079468},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4125560522079468},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4439461827278137},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تنجيكم","boundary":[0.4248366057872772,0.4125560522079468,0.49673202633857727,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4125560522079468},{"x":0.413943350315094,"y":0.4125560522079468},{"x":0.413943350315094,"y":0.4439461827278137},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.3986928164958954,0.4125560522079468,0.413943350315094,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3834422528743744,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3834422528743744,"y":0.4439461827278137},{"x":0.3355119824409485,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عذاب","boundary":[0.3355119824409485,0.4125560522079468,0.3834422528743744,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.4125560522079468},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4125560522079468},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4439461827278137},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الیم","boundary":[0.2984749376773834,0.4125560522079468,0.32679739594459534,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.4125560522079468},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4125560522079468},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4439461827278137},{"x":0.2854030430316925,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2854030430316925,0.4125560522079468,0.2984749376773834,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4125560522079468},{"x":0.2832244038581848,"y":0.4125560522079468},{"x":0.2832244038581848,"y":0.4439461827278137},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تومنون","boundary":[0.2222222238779068,0.4125560522079468,0.2832244038581848,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.4125560522079468},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4125560522079468},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4439461827278137},{"x":0.17864923179149628,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالله","boundary":[0.17864923179149628,0.4125560522079468,0.21786493062973022,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.4125560522079468},{"x":0.1742919385433197,"y":0.4125560522079468},{"x":0.1742919385433197,"y":0.4439461827278137},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16339869797229767,0.4125560522079468,0.1742919385433197,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.4125560522079468},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4125560522079468},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4439461827278137},{"x":0.10021786391735077,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوله","boundary":[0.10021786391735077,0.4125560522079468,0.15468409657478333,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.4125560522079468},{"x":0.0958605632185936,"y":0.4125560522079468},{"x":0.0958605632185936,"y":0.4439461827278137},{"x":0.08496732264757156,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08496732264757156,0.4125560522079468,0.0958605632185936,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.44843047857284546},{"x":0.8888888955116272,"y":0.44843047857284546},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4738415479660034},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاهدون","boundary":[0.8082788586616516,0.44843047857284546,0.8888888955116272,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.44843047857284546},{"x":0.8039215803146362,"y":0.44843047857284546},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4738415479660034},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.7821350693702698,0.44843047857284546,0.8039215803146362,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.44843047857284546},{"x":0.7712418437004089,"y":0.44843047857284546},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4738415479660034},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبيل","boundary":[0.7320261597633362,0.44843047857284546,0.7712418437004089,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.44843047857284546},{"x":0.7211328744888306,"y":0.44843047857284546},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.6993464231491089,0.44843047857284546,0.7211328744888306,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.44843047857284546},{"x":0.6906318068504333,"y":0.44843047857284546},{"x":0.6906318068504333,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6187363862991333,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باموالكم","boundary":[0.6187363862991333,0.44843047857284546,0.6906318068504333,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.44843047857284546},{"x":0.6078431606292725,"y":0.44843047857284546},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5991285443305969,0.44843047857284546,0.6078431606292725,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.44843047857284546},{"x":0.5969498753547668,"y":0.44843047857284546},{"x":0.5969498753547668,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5272331237792969,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انفسكم","boundary":[0.5272331237792969,0.44843047857284546,0.5969498753547668,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.44843047857284546},{"x":0.5228758454322815,"y":0.44843047857284546},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4793028235435486,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ذلکم","boundary":[0.4793028235435486,0.44843047857284546,0.5228758454322815,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.44843047857284546},{"x":0.46623092889785767,"y":0.44843047857284546},{"x":0.46623092889785767,"y":0.4738415479660034},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.44008713960647583,0.44843047857284546,0.46623092889785767,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.44843047857284546},{"x":0.43355119228363037,"y":0.44843047857284546},{"x":0.43355119228363037,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لکم","boundary":[0.3965141475200653,0.44843047857284546,0.43355119228363037,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3943355083465576,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3943355083465576,"y":0.4738415479660034},{"x":0.37472766637802124,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.37472766637802124,0.44843047857284546,0.3943355083465576,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3681917190551758,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3681917190551758,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنتم","boundary":[0.3333333432674408,0.44843047857284546,0.3681917190551758,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.44843047857284546},{"x":0.32461872696876526,"y":0.44843047857284546},{"x":0.32461872696876526,"y":0.4738415479660034},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعلمون","boundary":[0.26361656188964844,0.44843047857284546,0.32461872696876526,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.44843047857284546},{"x":0.26143792271614075,"y":0.44843047857284546},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4738415479660034},{"x":0.2505446672439575,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2505446672439575,0.44843047857284546,0.26143792271614075,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.44843047857284546},{"x":0.2527233064174652,"y":0.44843047857284546},{"x":0.2527233064174652,"y":0.4738415479660034},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24183006584644318,0.44843047857284546,0.2527233064174652,0.4738415479660034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.2959641218185425},{"x":0.8910675644874573,"y":0.298953652381897},{"x":0.8910675644874573,"y":0.47533631324768066},{"x":0.08278866857290268,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07996732264757156,0.2889641218185425,0.8960675644874573,0.48233631324768067],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8562091588973999,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوشا","boundary":[0.8017429113388062,0.4768310785293579,0.8562091588973999,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7843137383460999,0.4768310785293579,0.8039215803146362,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7494553327560425,0.4768310785293579,0.7712418437004089,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7363834381103516,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5037369132041931},{"x":0.657952070236206,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهیدان","boundary":[0.657952070236206,0.4768310785293579,0.7363834381103516,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4768310785293579},{"x":0.6514161229133606,"y":0.4768310785293579},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5037369132041931},{"x":0.601307213306427,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.601307213306427,0.4768310785293579,0.6514161229133606,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5729847550392151,0.4768310785293579,0.5947712659835815,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4768310785293579},{"x":0.570806086063385,"y":0.4768310785293579},{"x":0.570806086063385,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5555555820465088,0.4768310785293579,0.570806086063385,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5511982440948486,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5511982440948486,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشت","boundary":[0.4923747181892395,0.4768310785293579,0.5511982440948486,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.4768310785293579},{"x":0.48583877086639404,"y":0.4768310785293579},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4727668762207031,0.4768310785293579,0.48583877086639404,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4596949815750122,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5037369132041931},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.42047929763793945,0.4768310785293579,0.4596949815750122,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5037369132041931},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.37472766637802124,0.4768310785293579,0.4008714556694031,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3681917190551758,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5037369132041931},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.30718955397605896,0.4768310785293579,0.3681917190551758,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3028322458267212,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5037369132041931},{"x":0.29193899035453796,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29193899035453796,0.4768310785293579,0.3028322458267212,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.4768310785293579},{"x":0.2854030430316925,"y":0.4768310785293579},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5037369132041931},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرب","boundary":[0.2527233064174652,0.4768310785293579,0.2854030430316925,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.4768310785293579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4768310785293579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5037369132041931},{"x":0.1917211264371872,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانان","boundary":[0.1917211264371872,0.4768310785293579,0.23529411852359772,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.4768310785293579},{"x":0.18518517911434174,"y":0.4768310785293579},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5037369132041931},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16993464529514313,0.4768310785293579,0.18518517911434174,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.4768310785293579},{"x":0.16122004389762878,"y":0.4768310785293579},{"x":0.16122004389762878,"y":0.5037369132041931},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خریدند","boundary":[0.10457516461610794,0.4768310785293579,0.16122004389762878,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.4768310785293579},{"x":0.09368191659450531,"y":0.4768310785293579},{"x":0.09368191659450531,"y":0.5037369132041931},{"x":0.08278866857290268,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08278866857290268,0.4768310785293579,0.09368191659450531,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5321375131607056},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8758170008659363,0.5112107396125793,0.8845316171646118,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5306427478790283},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناز","boundary":[0.8474945425987244,0.5112107396125793,0.8671023845672607,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5306427478790283},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8235294222831726,0.5112107396125793,0.8387799859046936,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5321375131607056},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سراپرده","boundary":[0.7472766637802124,0.5112107396125793,0.8148148059844971,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.5112107396125793},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5112107396125793},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5306427478790283},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وصل","boundary":[0.6949890851974487,0.5112107396125793,0.7407407164573669,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5112107396125793},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5112107396125793},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5306427478790283},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلدار","boundary":[0.6405228972434998,0.5112107396125793,0.6819171905517578,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.5097159743309021},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5112107396125793},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5306427478790283},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرامیدند","boundary":[0.5533769130706787,0.5097159743309021,0.6274510025978088,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5097159743309021},{"x":0.5511982440948486,"y":0.5097159743309021},{"x":0.5511982440948486,"y":0.5306427478790283},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5424836874008179,0.5097159743309021,0.5511982440948486,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.5097159743309021},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5097159743309021},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5306427478790283},{"x":0.501089334487915,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازی","boundary":[0.501089334487915,0.5097159743309021,0.5359477400779724,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5097159743309021},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5097159743309021},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5306427478790283},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.47058823704719543,0.5097159743309021,0.4901960790157318,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5097159743309021},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5097159743309021},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5306427478790283},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.4313725531101227,0.5097159743309021,0.4618736505508423,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.5097159743309021},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5097159743309021},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5306427478790283},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.3681917190551758,0.5097159743309021,0.42047929763793945,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.5097159743309021},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5097159743309021},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5291479825973511},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5291479825973511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34204792976379395,0.5097159743309021,0.35729846358299255,0.5291479825973511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5321375131607056},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3137255012989044,0.5067264437675476,0.3333333432674408,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5321375131607056},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.5067264437675476,0.3050108850002289,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.5052316784858704},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5067264437675476},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5321375131607056},{"x":0.22440087795257568,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازنینان","boundary":[0.22440087795257568,0.5052316784858704,0.2854030430316925,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5052316784858704},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5052316784858704},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5321375131607056},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالم","boundary":[0.1764705926179886,0.5052316784858704,0.21568627655506134,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.5052316784858704},{"x":0.1742919385433197,"y":0.5052316784858704},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5321375131607056},{"x":0.16122004389762878,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16339869797229767,0.5052316784858704,0.17211328446865082,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.5052316784858704},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5052316784858704},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5321375131607056},{"x":0.08278866857290268,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاشقانه","boundary":[0.08278866857290268,0.5052316784858704,0.1590413898229599,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.5381165742874146},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5381165742874146},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5620328783988953},{"x":0.8213507533073425,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خریدار","boundary":[0.8213507533073425,0.5381165742874146,0.8823529481887817,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5381165742874146},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5381165742874146},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7973856329917908,0.5381165742874146,0.8169934749603271,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.7472766637802124,0.5381165742874146,0.7886710166931152,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7342047691345215,0.5381165742874146,0.7450980544090271,0.5620328783988953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8845316171646118,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5620328783988953},{"x":0.08278866857290268,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.07778866857290268,0.4698310785293579,0.8895316171646118,0.5690328783988953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5889387130737305},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8409585952758789,0.5695067048072815,0.8562091588973999,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"بسا","boundary":[0.7930282950401306,0.5695067048072815,0.8257080316543579,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.7407407164573669,0.5695067048072815,0.7908496856689453,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7058823704719543,0.5695067048072815,0.7385621070861816,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5695067048072815},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5889387130737305},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشاق","boundary":[0.6535947918891907,0.5695067048072815,0.7015250325202942,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5695067048072815},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5695067048072815},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5889387130737305},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.6318082809448242,0.5695067048072815,0.6405228972434998,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5695067048072815},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5695067048072815},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5889387130737305},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سودا","boundary":[0.5686274766921997,0.5695067048072815,0.6230936646461487,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.5695067048072815},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5695067048072815},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5889387130737305},{"x":0.514161229133606,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردند","boundary":[0.514161229133606,0.5695067048072815,0.5664488077163696,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5680119395256042},{"x":0.4553377032279968,"y":0.5680119395256042},{"x":0.4553377032279968,"y":0.5874439477920532},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5874439477920532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاقبت","boundary":[0.40740740299224854,0.5680119395256042,0.4553377032279968,0.5874439477920532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.5680119395256042},{"x":0.3943355083465576,"y":0.5680119395256042},{"x":0.3943355083465576,"y":0.5874439477920532},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5874439477920532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطره","boundary":[0.35511982440948486,0.5680119395256042,0.3943355083465576,0.5874439477920532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.5695067048072815},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5695067048072815},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5889387130737305},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.3006536066532135,0.5695067048072815,0.3464052379131317,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.5695067048072815},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5695067048072815},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5889387130737305},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رخت","boundary":[0.24400871992111206,0.5695067048072815,0.2897603511810303,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.5695067048072815},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5695067048072815},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5889387130737305},{"x":0.22004356980323792,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22004356980323792,0.5695067048072815,0.23093682527542114,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5695067048072815},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5695067048072815},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5889387130737305},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.1764705926179886,0.5695067048072815,0.20915032923221588,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5695067048072815},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5695067048072815},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5889387130737305},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بردند","boundary":[0.11764705926179886,0.5695067048072815,0.16993464529514313,0.5889387130737305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.597907304763794},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5964125394821167},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7952069640159607,0.597907304763794,0.8518518805503845,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.597907304763794},{"x":0.7843137383460999,"y":0.597907304763794},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6203288435935974},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7734204530715942,0.597907304763794,0.7864923477172852,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.5994020700454712},{"x":0.7647058963775635,"y":0.597907304763794},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6203288435935974},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.7472766637802124,0.5994020700454712,0.7668845057487488,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5994020700454712},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5994020700454712},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6218236088752747},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6218236088752747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7189542651176453,0.5994020700454712,0.7385621070861816,0.6218236088752747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6218236088752747},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6218236088752747}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11264705926179885,0.5610119395256042,0.8612091588973999,0.6288236088752747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6173393130302429},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماندگان","boundary":[0.6318082809448242,0.5934230089187622,0.6949890851974487,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6188340783119202},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6209150552749634,0.5934230089187622,0.6318082809448242,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5934230089187622},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6188340783119202},{"x":0.570806086063385,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غبطه","boundary":[0.570806086063385,0.5934230089187622,0.6122004389762878,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.5934230089187622},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5934230089187622},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5511982440948486,0.5934230089187622,0.5642701387405396,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.5934230089187622},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5934230089187622},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5119825601577759,0.5934230089187622,0.5359477400779724,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.5949177742004395},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5949177742004395},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6188340783119202},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.46840959787368774,0.5949177742004395,0.4945533871650696,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5949177742004395},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5934230089187622},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6188340783119202},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخوریم","boundary":[0.3921568691730499,0.5949177742004395,0.4575163424015045,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.5949177742004395},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5949177742004395},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6188340783119202},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6188340783119202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37472766637802124,0.5949177742004395,0.38562092185020447,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5949177742004395},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5949177742004395},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6188340783119202},{"x":0.3202614486217499,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشک","boundary":[0.3202614486217499,0.5949177742004395,0.3660130798816681,0.6188340783119202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5949177742004395},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5949177742004395},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6203288435935974},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.27450981736183167,0.5949177742004395,0.30718955397605896,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5949177742004395},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6203288435935974},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبریم","boundary":[0.2222222238779068,0.5964125394821167,0.2679738700389862,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6203288435935974},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.21132898330688477,0.5964125394821167,0.2222222238779068,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2047930210828781,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6203288435935974},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17864923179149628,0.5964125394821167,0.2047930210828781,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.5964125394821167},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5964125394821167},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6203288435935974},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.14596949517726898,0.5964125394821167,0.17211328446865082,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.5964125394821167},{"x":0.1416122019290924,"y":0.5964125394821167},{"x":0.1416122019290924,"y":0.6203288435935974},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.12200435996055603,0.5964125394821167,0.1416122019290924,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.5964125394821167},{"x":0.11546841263771057,"y":0.5964125394821167},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6203288435935974},{"x":0.08496732264757156,"y":0.6203288435935974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.08496732264757156,0.5964125394821167,0.11546841263771057,0.6203288435935974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.6278026700019836},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6278026700019836},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6532137393951416},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاشقان","boundary":[0.8191720843315125,0.6278026700019836,0.8801742792129517,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6278026700019836},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6278026700019836},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6532137393951416},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7843137383460999,0.6278026700019836,0.8061001896858215,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6278026700019836},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6278026700019836},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6532137393951416},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گامهای","boundary":[0.7254902124404907,0.6278026700019836,0.7777777910232544,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6278026700019836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6278026700019836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6532137393951416},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6448801755905151,0.6278026700019836,0.7124183177947998,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.6278026700019836},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6278026700019836},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6532137393951416},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5838779807090759,0.6278026700019836,0.6296296119689941,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6263079047203064},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6263079047203064},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6532137393951416},{"x":0.529411792755127,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.529411792755127,0.6263079047203064,0.5816993713378906,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6263079047203064},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6263079047203064},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6532137393951416},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.49673202633857727,0.6263079047203064,0.5228758454322815,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6263079047203064},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6263079047203064},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6532137393951416},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.45098039507865906,0.6263079047203064,0.48148149251937866,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.6263079047203064},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6263079047203064},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6532137393951416},{"x":0.429193913936615,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.429193913936615,0.6263079047203064,0.4422658085823059,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.6263079047203064},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6263079047203064},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6532137393951416},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهامت","boundary":[0.3616557717323303,0.6263079047203064,0.42265796661376953,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.6263079047203064},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6263079047203064},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6517189741134644},{"x":0.3311546742916107,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3311546742916107,0.6263079047203064,0.3529411852359772,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.6263079047203064},{"x":0.32461872696876526,"y":0.6263079047203064},{"x":0.32461872696876526,"y":0.6517189741134644},{"x":0.29193899035453796,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.29193899035453796,0.6263079047203064,0.32461872696876526,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.6263079047203064},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6263079047203064},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6517189741134644},{"x":0.2701525092124939,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2701525092124939,0.6263079047203064,0.2810457646846771,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.6263079047203064},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6263079047203064},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6517189741134644},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوقی","boundary":[0.21132898330688477,0.6263079047203064,0.26361656188964844,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.6263079047203064},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6263079047203064},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6517189741134644},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیره","boundary":[0.14596949517726898,0.6263079047203064,0.19607843458652496,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.6263079047203064},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6263079047203064},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6517189741134644},{"x":0.08714596927165985,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.08714596927165985,0.6263079047203064,0.14596949517726898,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08061002194881439,"y":0.6263079047203064},{"x":0.09150326997041702,"y":0.6263079047203064},{"x":0.09150326997041702,"y":0.6517189741134644},{"x":0.08061002194881439,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.08061002194881439,0.6263079047203064,0.09150326997041702,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.6576980352401733},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6576980352401733},{"x":0.8823529481887817,"y":0.681614339351654},{"x":0.8474945425987244,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.8474945425987244,0.6576980352401733,0.8823529481887817,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6576980352401733},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6576980352401733},{"x":0.8344226479530334,"y":0.681614339351654},{"x":0.7973856329917908,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7973856329917908,0.6576980352401733,0.8344226479530334,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7886710166931152,"y":0.681614339351654},{"x":0.7538126111030579,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.7538126111030579,0.6576980352401733,0.7886710166931152,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7407407164573669,"y":0.681614339351654},{"x":0.7254902124404907,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7254902124404907,0.6576980352401733,0.7407407164573669,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6576980352401733},{"x":0.7254902124404907,"y":0.681614339351654},{"x":0.673202633857727,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشتند","boundary":[0.673202633857727,0.6576980352401733,0.7254902124404907,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6623093485832214,"y":0.681614339351654},{"x":0.6514161229133606,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6514161229133606,0.6576980352401733,0.6623093485832214,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6470588445663452,"y":0.681614339351654},{"x":0.6274510025978088,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6274510025978088,0.6576980352401733,0.6470588445663452,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6230936646461487,"y":0.681614339351654},{"x":0.5577341914176941,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.5577341914176941,0.6576980352401733,0.6230936646461487,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6576980352401733},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6576980352401733},{"x":0.5490196347236633,"y":0.681614339351654},{"x":0.529411792755127,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.6576980352401733,0.5490196347236633,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.6576980352401733},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6576980352401733},{"x":0.5250544548034668,"y":0.681614339351654},{"x":0.4880174398422241,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.4880174398422241,0.6576980352401733,0.5250544548034668,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.6576980352401733},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6576980352401733},{"x":0.47058823704719543,"y":0.681614339351654},{"x":0.4444444477558136,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.4444444477558136,0.6576980352401733,0.47058823704719543,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.6576980352401733},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6576980352401733},{"x":0.44008713960647583,"y":0.681614339351654},{"x":0.42047929763793945,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.42047929763793945,0.6576980352401733,0.44008713960647583,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.6576980352401733},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6576980352401733},{"x":0.40522876381874084,"y":0.681614339351654},{"x":0.35511982440948486,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچه","boundary":[0.35511982440948486,0.6576980352401733,0.40522876381874084,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6576980352401733},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6576980352401733},{"x":0.3485838770866394,"y":0.681614339351654},{"x":0.29411765933036804,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماندیم","boundary":[0.29411765933036804,0.6576980352401733,0.3485838770866394,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.6576980352401733},{"x":0.2897603511810303,"y":0.6576980352401733},{"x":0.2897603511810303,"y":0.681614339351654},{"x":0.27886709570884705,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27886709570884705,0.6576980352401733,0.2897603511810303,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.6576980352401733},{"x":0.2723311483860016,"y":0.6576980352401733},{"x":0.2723311483860016,"y":0.681614339351654},{"x":0.25925925374031067,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25925925374031067,0.6576980352401733,0.2723311483860016,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.6576980352401733},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6576980352401733},{"x":0.24836601316928864,"y":0.681614339351654},{"x":0.20043572783470154,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیرت","boundary":[0.20043572783470154,0.6576980352401733,0.24836601316928864,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.6576980352401733},{"x":0.1917211264371872,"y":0.6576980352401733},{"x":0.1917211264371872,"y":0.681614339351654},{"x":0.17864923179149628,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.17864923179149628,0.6576980352401733,0.1917211264371872,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6576980352401733},{"x":0.16993464529514313,"y":0.6576980352401733},{"x":0.16993464529514313,"y":0.681614339351654},{"x":0.13943354785442352,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.13943354785442352,0.6576980352401733,0.16993464529514313,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08061002194881439,"y":0.6576980352401733},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6576980352401733},{"x":0.13725490868091583,"y":0.681614339351654},{"x":0.08061002194881439,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوه","boundary":[0.08061002194881439,0.6576980352401733,0.13725490868091583,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8867102265357971,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8867102265357971,"y":0.713004469871521},{"x":0.8453159332275391,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرواز","boundary":[0.8453159332275391,0.6860986351966858,0.8867102265357971,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8366013169288635,"y":0.713004469871521},{"x":0.812636137008667,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.812636137008667,0.6860986351966858,0.8366013169288635,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6860986351966858},{"x":0.8039215803146362,"y":0.713004469871521},{"x":0.7254902124404907,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبکبالان","boundary":[0.7254902124404907,0.6860986351966858,0.8039215803146362,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.6860986351966858},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6860986351966858},{"x":0.7189542651176453,"y":0.713004469871521},{"x":0.7037037014961243,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7037037014961243,0.6860986351966858,0.7189542651176453,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6860986351966858},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6860986351966858},{"x":0.6993464231491089,"y":0.713004469871521},{"x":0.6470588445663452,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تماشا","boundary":[0.6470588445663452,0.6860986351966858,0.6993464231491089,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.6860986351966858},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6860986351966858},{"x":0.6448801755905151,"y":0.713004469871521},{"x":0.5925925970077515,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردیم","boundary":[0.5925925970077515,0.6860986351966858,0.6448801755905151,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5947712659835815,"y":0.713004469871521},{"x":0.5838779807090759,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5838779807090759,0.6860986351966858,0.5947712659835815,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5816993713378906,"y":0.713004469871521},{"x":0.5577341914176941,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5577341914176941,0.6860986351966858,0.5816993713378906,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6860986351966858},{"x":0.5468409657478333,"y":0.713004469871521},{"x":0.46623092889785767,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قهرمانان","boundary":[0.46623092889785767,0.6860986351966858,0.5468409657478333,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.6860986351966858},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6860986351966858},{"x":0.45098039507865906,"y":0.713004469871521},{"x":0.3965141475200653,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهاجر","boundary":[0.3965141475200653,0.6860986351966858,0.45098039507865906,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.6860986351966858},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6860986351966858},{"x":0.38562092185020447,"y":0.713004469871521},{"x":0.37472766637802124,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37472766637802124,0.6860986351966858,0.38562092185020447,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.6860986351966858},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6860986351966858},{"x":0.3681917190551758,"y":0.713004469871521},{"x":0.29629629850387573,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کبوتران","boundary":[0.29629629850387573,0.6860986351966858,0.3681917190551758,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6860986351966858},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6860986351966858},{"x":0.2810457646846771,"y":0.713004469871521},{"x":0.2222222238779068,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خونین","boundary":[0.2222222238779068,0.6860986351966858,0.2810457646846771,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6860986351966858},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6860986351966858},{"x":0.21132898330688477,"y":0.713004469871521},{"x":0.1895424872636795,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.1895424872636795,0.6860986351966858,0.21132898330688477,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.6860986351966858},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6860986351966858},{"x":0.17211328446865082,"y":0.713004469871521},{"x":0.1590413898229599,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1590413898229599,0.6860986351966858,0.17211328446865082,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6860986351966858},{"x":0.15250544250011444,"y":0.6860986351966858},{"x":0.15250544250011444,"y":0.713004469871521},{"x":0.10239651054143906,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اوجها","boundary":[0.10239651054143906,0.6860986351966858,0.15250544250011444,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.6860986351966858},{"x":0.09803921729326248,"y":0.6860986351966858},{"x":0.09803921729326248,"y":0.713004469871521},{"x":0.08278866857290268,"y":0.713004469871521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.08278866857290268,0.6860986351966858,0.09803921729326248,0.713004469871521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.7174887657165527},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7174887657165527},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8191720843315125,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشیدند","boundary":[0.8191720843315125,0.7174887657165527,0.8823529481887817,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.7174887657165527},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7174887657165527},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8017429113388062,0.7174887657165527,0.8104575276374817,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7777777910232544,0.7174887657165527,0.7886710166931152,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7538126111030579,0.7174887657165527,0.7712418437004089,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7342047691345215,0.7174887657165527,0.7516340017318726,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.6906318068504333,0.7174887657165527,0.7254902124404907,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.6296296119689941,0.7174887657165527,0.6688452959060669,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.5838779807090759,0.7174887657165527,0.6056644916534424,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.7174887657165527},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7174887657165527},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواندند","boundary":[0.5119825601577759,0.7174887657165527,0.5751634240150452,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7174887657165527},{"x":0.501089334487915,"y":0.7174887657165527},{"x":0.501089334487915,"y":0.7399103045463562},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4923747181892395,0.7174887657165527,0.501089334487915,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7174887657165527},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7174887657165527},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7399103045463562},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مژده","boundary":[0.4444444477558136,0.7174887657165527,0.48366013169288635,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7174887657165527},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7174887657165527},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7399103045463562},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4248366057872772,0.7174887657165527,0.4422658085823059,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7174887657165527},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7174887657165527},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7399103045463562},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40522876381874084,0.7174887657165527,0.41830065846443176,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7399103045463562},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.35729846358299255,0.7174887657165527,0.3943355083465576,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7399103045463562},{"x":0.34204792976379395,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34204792976379395,0.7174887657165527,0.3507625162601471,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7174887657165527},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7399103045463562},{"x":0.2897603511810303,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشاط","boundary":[0.2897603511810303,0.7174887657165527,0.3333333432674408,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.7174887657165527},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7174887657165527},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7399103045463562},{"x":0.23093682527542114,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افقهای","boundary":[0.23093682527542114,0.7174887657165527,0.2810457646846771,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.7174887657165527},{"x":0.21786493062973022,"y":0.7174887657165527},{"x":0.21786493062973022,"y":0.7399103045463562},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.18518517911434174,0.7174887657165527,0.21786493062973022,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.7174887657165527},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7174887657165527},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7399103045463562},{"x":0.13289760053157806,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.13289760053157806,0.7174887657165527,0.1764705926179886,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.7174887657165527},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7174887657165527},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7399103045463562},{"x":0.10021786391735077,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.10021786391735077,0.7174887657165527,0.12418300658464432,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7174887657165527},{"x":0.0958605632185936,"y":0.7174887657165527},{"x":0.0958605632185936,"y":0.7399103045463562},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.0784313753247261,0.7174887657165527,0.0958605632185936,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.7488788962364197},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7488788962364197},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7713004350662231},{"x":0.8191720843315125,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.8191720843315125,0.7488788962364197,0.8845316171646118,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.7488788962364197},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7488788962364197},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7713004350662231},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7930282950401306,0.7488788962364197,0.8104575276374817,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7713004350662231},{"x":0.758169949054718,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لای","boundary":[0.758169949054718,0.7488788962364197,0.7821350693702698,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7488788962364197},{"x":0.742919385433197,"y":0.7488788962364197},{"x":0.742919385433197,"y":0.7713004350662231},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7342047691345215,0.7488788962364197,0.742919385433197,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7713004350662231},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لجن","boundary":[0.6928104758262634,0.7488788962364197,0.7320261597633362,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7713004350662231},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.6274510025978088,0.7488788962364197,0.6775599122047424,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7713004350662231},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماندیم","boundary":[0.5620915293693542,0.7488788962364197,0.6165577173233032,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.7488788962364197},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7488788962364197},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7713004350662231},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5511982440948486,0.7488788962364197,0.5620915293693542,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7772794961929321},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7772794961929321},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7982062697410583},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیچاره","boundary":[0.7821350693702698,0.7772794961929321,0.8387799859046936,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7982062697410583},{"x":0.758169949054718,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.758169949054718,0.7772794961929321,0.7734204530715942,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7982062697410583},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7342047691345215,0.7772794961929321,0.7494553327560425,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7982062697410583},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسته","boundary":[0.6753812432289124,0.7772794961929321,0.7167755961418152,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7772794961929321},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7772794961929321},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7982062697410583},{"x":0.655773401260376,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.655773401260376,0.7772794961929321,0.6644880175590515,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7772794961929321},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7772794961929321},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7982062697410583},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشفته","boundary":[0.5991285443305969,0.7772794961929321,0.6448801755905151,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7772794961929321},{"x":0.586056649684906,"y":0.7772794961929321},{"x":0.586056649684906,"y":0.7982062697410583},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5555555820465088,0.7772794961929321,0.586056649684906,0.7982062697410583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.7772794961929321},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7772794961929321},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7982062697410583},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5250544548034668,0.7772794961929321,0.5424836874008179,0.7982062697410583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.5934230089187622},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5934230089187622},{"x":0.8867102265357971,"y":0.7982062697410583},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.0734313753247261,0.5864230089187622,0.8917102265357971,0.8052062697410584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.7772794961929321},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7787742614746094},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8026905655860901},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8011958003044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماندیم","boundary":[0.38562092185020447,0.7772794961929321,0.43572986125946045,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.7787742614746094},{"x":0.379084974527359,"y":0.7787742614746094},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8011958003044128},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8011958003044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3681917190551758,0.7787742614746094,0.37690630555152893,0.8011958003044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7757847309112549},{"x":0.3616557717323303,"y":0.7772794961929321},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8011958003044128},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7997010350227356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.32679739594459534,0.7757847309112549,0.35947713255882263,0.8011958003044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.7742899656295776},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7757847309112549},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7997010350227356},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7982062697410583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قافله","boundary":[0.26579520106315613,0.7742899656295776,0.31154683232307434,0.7997010350227356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.7772794961929321},{"x":0.25925925374031067,"y":0.7772794961929321},{"x":0.25925925374031067,"y":0.7967115044593811},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7967115044593811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2505446672439575,0.7772794961929321,0.25925925374031067,0.7967115044593811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.7757847309112549},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7757847309112549},{"x":0.2396514117717743,"y":0.7967115044593811},{"x":0.1742919385433197,"y":0.7952167391777039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامگاه","boundary":[0.1742919385433197,0.7757847309112549,0.2396514117717743,0.7967115044593811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.7742899656295776},{"x":0.16775599122047424,"y":0.7757847309112549},{"x":0.16775599122047424,"y":0.7952167391777039},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7952167391777039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.12418300658464432,0.7742899656295776,0.16775599122047424,0.7952167391777039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.8056800961494446},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8056800961494446},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8295964002609253},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهیدان","boundary":[0.8061001896858215,0.8056800961494446,0.8845316171646118,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8056800961494446},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8056800961494446},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8295964002609253},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.7320261597633362,0.8056800961494446,0.7930282950401306,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.8056800961494446},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8056800961494446},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8295964002609253},{"x":0.6884531378746033,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.6884531378746033,0.8056800961494446,0.7298474907875061,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8295964002609253},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6666666865348816,0.8056800961494446,0.6840958595275879,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8295964002609253},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6448801755905151,0.8056800961494446,0.6644880175590515,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8056800961494446},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8295964002609253},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6078431606292725,0.8056800961494446,0.6383442282676697,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.8056800961494446},{"x":0.601307213306427,"y":0.8056800961494446},{"x":0.601307213306427,"y":0.8295964002609253},{"x":0.5664488077163696,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5664488077163696,0.8056800961494446,0.601307213306427,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8295964002609253},{"x":0.5446622967720032,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5446622967720032,0.8056800961494446,0.5555555820465088,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8295964002609253},{"x":0.501089334487915,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.501089334487915,0.8056800961494446,0.5403050184249878,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.8056800961494446},{"x":0.4923747181892395,"y":0.8056800961494446},{"x":0.4923747181892395,"y":0.8295964002609253},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48366013169288635,0.8056800961494446,0.4923747181892395,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.8056800961494446},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8056800961494446},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8295964002609253},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاینده","boundary":[0.4270152449607849,0.8056800961494446,0.4771241843700409,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.8056800961494446},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8056800961494446},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8295964002609253},{"x":0.38997820019721985,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگه","boundary":[0.38997820019721985,0.8056800961494446,0.42265796661376953,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.8056800961494446},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8056800961494446},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8295964002609253},{"x":0.3311546742916107,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.3311546742916107,0.8056800961494446,0.38562092185020447,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8056800961494446},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8056800961494446},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8295964002609253},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.2810457646846771,0.8056800961494446,0.3180827796459198,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.8056800961494446},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8056800961494446},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8295964002609253},{"x":0.26143792271614075,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.26143792271614075,0.8056800961494446,0.27450981736183167,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.8056800961494446},{"x":0.2527233064174652,"y":0.8056800961494446},{"x":0.2527233064174652,"y":0.8295964002609253},{"x":0.21350762248039246,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.21350762248039246,0.8056800961494446,0.2527233064174652,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.8056800961494446},{"x":0.2047930210828781,"y":0.8056800961494446},{"x":0.2047930210828781,"y":0.8295964002609253},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.16122004389762878,0.8056800961494446,0.2047930210828781,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.8056800961494446},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8056800961494446},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8295964002609253},{"x":0.08496732264757156,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.08496732264757156,0.8056800961494446,0.13943354785442352,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8370702266693115},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8370702266693115},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8624812960624695},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.8235294222831726,0.8370702266693115,0.8888888955116272,0.8624812960624695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8370702266693115},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8370702266693115},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8609865307807922},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7952069640159607,0.8370702266693115,0.8082788586616516,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8609865307807922},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7799564003944397,0.8370702266693115,0.7908496856689453,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8609865307807922},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوه","boundary":[0.7211328744888306,0.8370702266693115,0.7777777910232544,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8609865307807922},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.8370702266693115,0.7145969271659851,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6971677541732788,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6971677541732788,"y":0.8609865307807922},{"x":0.6427015066146851,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرافت","boundary":[0.6427015066146851,0.8355754613876343,0.6971677541732788,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8609865307807922},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6143791079521179,0.8355754613876343,0.6339869499206543,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8355754613876343},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8609865307807922},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5969498753547668,0.8355754613876343,0.6100217700004578,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.8355754613876343},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8355754613876343},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8609865307807922},{"x":0.5272331237792969,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاودانه","boundary":[0.5272331237792969,0.8355754613876343,0.5838779807090759,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.8355754613876343},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8355754613876343},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8609865307807922},{"x":0.48148149251937866,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.48148149251937866,0.8355754613876343,0.5185185074806213,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8355754613876343},{"x":0.4793028235435486,"y":0.8355754613876343},{"x":0.4793028235435486,"y":0.859491765499115},{"x":0.4444444477558136,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نگه","boundary":[0.4444444477558136,0.8355754613876343,0.4793028235435486,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.8355754613876343},{"x":0.43790850043296814,"y":0.8355754613876343},{"x":0.43790850043296814,"y":0.859491765499115},{"x":0.38562092185020447,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.38562092185020447,0.8355754613876343,0.43790850043296814,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.8355754613876343},{"x":0.379084974527359,"y":0.8355754613876343},{"x":0.379084974527359,"y":0.859491765499115},{"x":0.37037035822868347,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37037035822868347,0.8355754613876343,0.379084974527359,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.834080696105957},{"x":0.3681917190551758,"y":0.834080696105957},{"x":0.3681917190551758,"y":0.859491765499115},{"x":0.33986929059028625,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.33986929059028625,0.834080696105957,0.3681917190551758,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.834080696105957},{"x":0.3311546742916107,"y":0.834080696105957},{"x":0.3311546742916107,"y":0.859491765499115},{"x":0.3180827796459198,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3180827796459198,0.834080696105957,0.3311546742916107,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.834080696105957},{"x":0.3050108850002289,"y":0.834080696105957},{"x":0.3050108850002289,"y":0.859491765499115},{"x":0.27668845653533936,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.27668845653533936,0.834080696105957,0.3050108850002289,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.834080696105957},{"x":0.26143792271614075,"y":0.834080696105957},{"x":0.26143792271614075,"y":0.859491765499115},{"x":0.206971675157547,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانیان","boundary":[0.206971675157547,0.834080696105957,0.26143792271614075,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.834080696105957},{"x":0.19607843458652496,"y":0.834080696105957},{"x":0.19607843458652496,"y":0.859491765499115},{"x":0.18518517911434174,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18518517911434174,0.834080696105957,0.19607843458652496,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.834080696105957},{"x":0.18082788586616516,"y":0.834080696105957},{"x":0.18082788586616516,"y":0.859491765499115},{"x":0.14814814925193787,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.14814814925193787,0.834080696105957,0.18082788586616516,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.834080696105957},{"x":0.13943354785442352,"y":0.834080696105957},{"x":0.13943354785442352,"y":0.859491765499115},{"x":0.08714596927165985,"y":0.859491765499115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملتهای","boundary":[0.08714596927165985,0.834080696105957,0.13943354785442352,0.859491765499115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8878923654556274},{"x":0.8387799859046936,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دربند","boundary":[0.8387799859046936,0.8669655919075012,0.8845316171646118,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.865470826625824},{"x":0.8344226479530334,"y":0.865470826625824},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8878923654556274},{"x":0.8257080316543579,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8257080316543579,0.865470826625824,0.8344226479530334,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.865470826625824},{"x":0.8235294222831726,"y":0.865470826625824},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8878923654556274},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.8017429113388062,0.865470826625824,0.8235294222831726,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.865470826625824},{"x":0.7973856329917908,"y":0.865470826625824},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8878923654556274},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهایی","boundary":[0.7494553327560425,0.865470826625824,0.7973856329917908,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.865470826625824},{"x":0.7363834381103516,"y":0.865470826625824},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8878923654556274},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7189542651176453,0.865470826625824,0.7363834381103516,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.865470826625824},{"x":0.7167755961418152,"y":0.865470826625824},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8878923654556274},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6753812432289124,0.865470826625824,0.7167755961418152,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.865470826625824},{"x":0.6623093485832214,"y":0.865470826625824},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8878923654556274},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.6252723336219788,0.865470826625824,0.6623093485832214,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.865470826625824},{"x":0.6165577173233032,"y":0.865470826625824},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8878923654556274},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6078431606292725,0.865470826625824,0.6165577173233032,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.865470826625824},{"x":0.5969498753547668,"y":0.865470826625824},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8878923654556274},{"x":0.586056649684906,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.586056649684906,0.865470826625824,0.5969498753547668,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.865470826625824},{"x":0.5795207023620605,"y":0.865470826625824},{"x":0.5795207023620605,"y":0.8878923654556274},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهنای","boundary":[0.5359477400779724,0.865470826625824,0.5795207023620605,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.865470826625824},{"x":0.5228758454322815,"y":0.865470826625824},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8878923654556274},{"x":0.46623092889785767,"y":0.8878923654556274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقیانوس","boundary":[0.46623092889785767,0.865470826625824,0.5228758454322815,0.8878923654556274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.865470826625824},{"x":0.45098039507865906,"y":0.865470826625824},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8863976001739502},{"x":0.4422658085823059,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4422658085823059,0.865470826625824,0.45098039507865906,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.865470826625824},{"x":0.43355119228363037,"y":0.865470826625824},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8863976001739502},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42047929763793945,0.865470826625824,0.43355119228363037,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.865470826625824},{"x":0.4117647111415863,"y":0.865470826625824},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8863976001739502},{"x":0.379084974527359,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.379084974527359,0.865470826625824,0.4117647111415863,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.8639760613441467},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8639760613441467},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8863976001739502},{"x":0.31154683232307434,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریاها","boundary":[0.31154683232307434,0.8639760613441467,0.3660130798816681,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.8639760613441467},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8639760613441467},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8863976001739502},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2984749376773834,0.8639760613441467,0.30718955397605896,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8639760613441467},{"x":0.2897603511810303,"y":0.8639760613441467},{"x":0.2897603511810303,"y":0.8863976001739502},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.23529411852359772,0.8639760613441467,0.2897603511810303,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.8639760613441467},{"x":0.22440087795257568,"y":0.8639760613441467},{"x":0.22440087795257568,"y":0.8863976001739502},{"x":0.1590413898229599,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسمانها","boundary":[0.1590413898229599,0.8639760613441467,0.22440087795257568,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.8639760613441467},{"x":0.15250544250011444,"y":0.8639760613441467},{"x":0.15250544250011444,"y":0.8863976001739502},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1437908560037613,0.8639760613441467,0.15250544250011444,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.8639760613441467},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8639760613441467},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8863976001739502},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلندای","boundary":[0.08714596927165985,0.8639760613441467,0.13507625460624695,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.8938714265823364},{"x":0.8801742792129517,"y":0.8938714265823364},{"x":0.8801742792129517,"y":0.9162929654121399},{"x":0.7995642423629761,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کهکشانها","boundary":[0.7995642423629761,0.8938714265823364,0.8801742792129517,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.8938714265823364},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8938714265823364},{"x":0.7908496856689453,"y":0.9162929654121399},{"x":0.7342047691345215,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامهای","boundary":[0.7342047691345215,0.8938714265823364,0.7908496856689453,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.8938714265823364},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8938714265823364},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9162929654121399},{"x":0.6775599122047424,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6775599122047424,0.8938714265823364,0.7189542651176453,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.8938714265823364},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8938714265823364},{"x":0.6644880175590515,"y":0.9162929654121399},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6296296119689941,0.8938714265823364,0.6644880175590515,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.8938714265823364},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8938714265823364},{"x":0.6056644916534424,"y":0.9162929654121399},{"x":0.570806086063385,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.570806086063385,0.8938714265823364,0.6056644916534424,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5620915293693542,"y":0.9162929654121399},{"x":0.5490196347236633,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5490196347236633,0.8938714265823364,0.5620915293693542,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5446622967720032,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5446622967720032,"y":0.9162929654121399},{"x":0.5315904021263123,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5315904021263123,0.8938714265823364,0.5446622967720032,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8938714265823364},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9162929654121399},{"x":0.48148149251937866,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.48148149251937866,0.8938714265823364,0.5228758454322815,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.8938714265823364},{"x":0.4793028235435486,"y":0.8938714265823364},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9162929654121399},{"x":0.42047929763793945,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.42047929763793945,0.8938714265823364,0.4793028235435486,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.8938714265823364},{"x":0.4161219894886017,"y":0.8938714265823364},{"x":0.4161219894886017,"y":0.9162929654121399},{"x":0.40522876381874084,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40522876381874084,0.8938714265823364,0.4161219894886017,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.8938714265823364},{"x":0.3965141475200653,"y":0.8938714265823364},{"x":0.3965141475200653,"y":0.9162929654121399},{"x":0.3681917190551758,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.3681917190551758,0.8938714265823364,0.3965141475200653,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.8938714265823364},{"x":0.35729846358299255,"y":0.8938714265823364},{"x":0.35729846358299255,"y":0.9162929654121399},{"x":0.3028322458267212,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیروزی","boundary":[0.3028322458267212,0.8938714265823364,0.35729846358299255,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2897603511810303,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9162929654121399},{"x":0.27668845653533936,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27668845653533936,0.8938714265823364,0.2897603511810303,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2701525092124939,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2701525092124939,"y":0.9162929654121399},{"x":0.2505446672439575,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2505446672439575,0.8938714265823364,0.2701525092124939,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2396514117717743,"y":0.8938714265823364},{"x":0.2396514117717743,"y":0.9162929654121399},{"x":0.2047930210828781,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.2047930210828781,0.8938714265823364,0.2396514117717743,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.8938714265823364},{"x":0.20043572783470154,"y":0.8938714265823364},{"x":0.20043572783470154,"y":0.9162929654121399},{"x":0.16993464529514313,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آفاق","boundary":[0.16993464529514313,0.8938714265823364,0.20043572783470154,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.8938714265823364},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8938714265823364},{"x":0.15468409657478333,"y":0.9162929654121399},{"x":0.1416122019290924,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1416122019290924,0.8938714265823364,0.15468409657478333,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07625272125005722,"y":0.8938714265823364},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8938714265823364},{"x":0.13071896135807037,"y":0.9162929654121399},{"x":0.07625272125005722,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشها","boundary":[0.07625272125005722,0.8938714265823364,0.13071896135807037,0.9162929654121399]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7727952003479004},{"x":0.8888888955116272,"y":0.7787742614746094},{"x":0.8867102265357971,"y":0.9222720265388489},{"x":0.07625272125005722,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.0734313753247261,0.7657952003479004,0.8917102265357971,0.9292720265388489],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/vmZQzaQwynShHdLx.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/yDPmAMnDFCtcGsSF.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/BopYAirSGOCoJPwQ-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.00020744632661732194,0.0001766763283245599,0.9979955714928039,0.9989648250935683]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.20895522832870483},{"x":0.9106754064559937,"y":0.2059701532125473},{"x":0.912854015827179,"y":0.23134328424930573},{"x":0.85838782787323,"y":0.23582088947296143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.8562091588973999,0.20895522832870483,0.912854015827179,0.23134328424930573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.21194030344486237},{"x":0.843137264251709,"y":0.210447758436203},{"x":0.8453159332275391,"y":0.23582088947296143},{"x":0.812636137008667,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چراغ","boundary":[0.8082788586616516,0.21194030344486237,0.8453159332275391,0.23582088947296143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.2149253785610199},{"x":0.7973856329917908,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8017429113388062,"y":0.23880596458911896},{"x":0.7864923477172852,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7821350693702698,0.2149253785610199,0.8017429113388062,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.21641790866851807},{"x":0.7734204530715942,"y":0.2149253785610199},{"x":0.7777777910232544,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7494553327560425,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.7450980544090271,0.21641790866851807,0.7777777910232544,0.24029850959777832]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.21641790866851807},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2059701532125473},{"x":0.912854015827179,"y":0.23134328424930573},{"x":0.7494553327560425,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7400980544090271,0.20941790866851806,0.917854015827179,0.23834328424930573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.11940298229455948},{"x":0.9063180685043335,"y":0.11791044473648071},{"x":0.9063180685043335,"y":0.1447761207818985},{"x":0.843137264251709,"y":0.14626865088939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواندند","boundary":[0.843137264251709,0.11940298229455948,0.9063180685043335,0.1447761207818985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8409585952758789,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8409585952758789,"y":0.14626865088939667},{"x":0.8300653696060181,"y":0.14626865088939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8300653696060181,0.11940298229455948,0.8409585952758789,0.14626865088939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8235294222831726,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8235294222831726,"y":0.14626865088939667},{"x":0.8039215803146362,"y":0.14626865088939667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8017429113388062,0.11940298229455948,0.8235294222831726,0.14626865088939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7930282950401306,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7930282950401306,"y":0.14626865088939667},{"x":0.7298474907875061,"y":0.14626865088939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهیدی","boundary":[0.7298474907875061,0.11940298229455948,0.7930282950401306,0.14626865088939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.12089551985263824},{"x":0.7124183177947998,"y":0.12089551985263824},{"x":0.7124183177947998,"y":0.14776119589805603},{"x":0.657952070236206,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمی","boundary":[0.657952070236206,0.12089551985263824,0.7124183177947998,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.12089551985263824},{"x":0.6448801755905151,"y":0.12089551985263824},{"x":0.6470588445663452,"y":0.14776119589805603},{"x":0.6165577173233032,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6143791079521179,0.12089551985263824,0.6470588445663452,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.12089551985263824},{"x":0.6078431606292725,"y":0.12089551985263824},{"x":0.6100217700004578,"y":0.14776119589805603},{"x":0.5947712659835815,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5947712659835815,0.12089551985263824,0.6100217700004578,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.12089551985263824},{"x":0.5838779807090759,"y":0.12089551985263824},{"x":0.5838779807090759,"y":0.14776119589805603},{"x":0.5315904021263123,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.5315904021263123,0.12089551985263824,0.5838779807090759,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.12238805741071701},{"x":0.5228758454322815,"y":0.12238805741071701},{"x":0.5228758454322815,"y":0.1492537260055542},{"x":0.5119825601577759,"y":0.1492537260055542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5119825601577759,0.12238805741071701,0.5228758454322815,0.1492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.12238805741071701},{"x":0.5054466128349304,"y":0.12238805741071701},{"x":0.5054466128349304,"y":0.1492537260055542},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1492537260055542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشعلی","boundary":[0.45098039507865906,0.12238805741071701,0.5054466128349304,0.1492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.12238805741071701},{"x":0.44008713960647583,"y":0.12238805741071701},{"x":0.44008713960647583,"y":0.1492537260055542},{"x":0.38562092185020447,"y":0.1492537260055542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروزان","boundary":[0.3834422528743744,0.12238805741071701,0.44008713960647583,0.1492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.12388059496879578},{"x":0.37472766637802124,"y":0.12388059496879578},{"x":0.37472766637802124,"y":0.15074627101421356},{"x":0.3616557717323303,"y":0.15074627101421356}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3616557717323303,0.12388059496879578,0.37472766637802124,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.12388059496879578},{"x":0.3507625162601471,"y":0.12238805741071701},{"x":0.3529411852359772,"y":0.15074627101421356},{"x":0.3137255012989044,"y":0.15074627101421356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسط","boundary":[0.3137255012989044,0.12388059496879578,0.3529411852359772,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.12388059496879578},{"x":0.30718955397605896,"y":0.12388059496879578},{"x":0.30718955397605896,"y":0.15074627101421356},{"x":0.29629629850387573,"y":0.15074627101421356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29629629850387573,0.12388059496879578,0.30718955397605896,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.12388059496879578},{"x":0.2897603511810303,"y":0.12388059496879578},{"x":0.2897603511810303,"y":0.15074627101421356},{"x":0.2374727725982666,"y":0.15074627101421356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.2374727725982666,0.12388059496879578,0.2897603511810303,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.12537313997745514},{"x":0.22657951712608337,"y":0.12388059496879578},{"x":0.22657951712608337,"y":0.15074627101421356},{"x":0.18082788586616516,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.18082788586616516,0.12537313997745514,0.22657951712608337,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.12537313997745514},{"x":0.18300653994083405,"y":0.12537313997745514},{"x":0.18300653994083405,"y":0.15074627101421356},{"x":0.17211328446865082,"y":0.15074627101421356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17211328446865082,0.12537313997745514,0.18300653994083405,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.12537313997745514},{"x":0.16993464529514313,"y":0.12537313997745514},{"x":0.17211328446865082,"y":0.15074627101421356},{"x":0.13507625460624695,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.13507625460624695,0.12537313997745514,0.17211328446865082,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.12537313997745514},{"x":0.11982570588588715,"y":0.12537313997745514},{"x":0.11982570588588715,"y":0.15223880112171173},{"x":0.10675381124019623,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.10457516461610794,0.12537313997745514,0.11982570588588715,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.1492537260055542},{"x":0.9106754064559937,"y":0.1492537260055542},{"x":0.912854015827179,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8910675644874573,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8888888955116272,0.1492537260055542,0.912854015827179,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.15074627101421356},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1492537260055542},{"x":0.8845316171646118,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8474945425987244,"y":0.17611940205097198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.8474945425987244,0.15074627101421356,0.8845316171646118,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.15074627101421356},{"x":0.8387799859046936,"y":0.1492537260055542},{"x":0.8387799859046936,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7755991220474243,"y":0.17611940205097198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهسار","boundary":[0.7755991220474243,0.15074627101421356,0.8387799859046936,0.17611940205097198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.15074627101421356},{"x":0.7668845057487488,"y":0.15074627101421356},{"x":0.7668845057487488,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7080609798431396,"y":0.17761194705963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عظمت","boundary":[0.7080609798431396,0.15074627101421356,0.7668845057487488,0.17611940205097198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6949890851974487,"y":0.15074627101421356},{"x":0.6949890851974487,"y":0.17761194705963135},{"x":0.6427015066146851,"y":0.17761194705963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهدا","boundary":[0.6427015066146851,0.15223880112171173,0.6949890851974487,0.17761194705963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6383442282676697,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6405228972434998,"y":0.17761194705963135},{"x":0.5751634240150452,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.5751634240150452,0.15223880112171173,0.6405228972434998,0.17761194705963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.1537313461303711},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1537313461303711},{"x":0.5773420333862305,"y":0.17910447716712952},{"x":0.5490196347236633,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.5490196347236633,0.1537313461303711,0.5773420333862305,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.1537313461303711},{"x":0.5446622967720032,"y":0.1537313461303711},{"x":0.5446622967720032,"y":0.17910447716712952},{"x":0.5337690711021423,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5337690711021423,0.1537313461303711,0.5446622967720032,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.1537313461303711},{"x":0.529411792755127,"y":0.1537313461303711},{"x":0.529411792755127,"y":0.17910447716712952},{"x":0.4793028235435486,"y":0.18059702217578888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظاره","boundary":[0.4771241843700409,0.1537313461303711,0.529411792755127,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.15522387623786926},{"x":0.4749455451965332,"y":0.15522387623786926},{"x":0.4749455451965332,"y":0.18059702217578888},{"x":0.4618736505508423,"y":0.18059702217578888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گر","boundary":[0.4618736505508423,0.15522387623786926,0.4749455451965332,0.18059702217578888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.15522387623786926},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1537313461303711},{"x":0.45315903425216675,"y":0.18059702217578888},{"x":0.3355119824409485,"y":0.18208955228328705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلندپروازیهای","boundary":[0.3355119824409485,0.15522387623786926,0.45315903425216675,0.18059702217578888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.15671642124652863},{"x":0.32244008779525757,"y":0.15671642124652863},{"x":0.32244008779525757,"y":0.18208955228328705},{"x":0.29193899035453796,"y":0.18208955228328705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.2897603511810303,0.15671642124652863,0.32244008779525757,0.18208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.15671642124652863},{"x":0.2810457646846771,"y":0.15671642124652863},{"x":0.2810457646846771,"y":0.18208955228328705},{"x":0.22875817120075226,"y":0.18208955228328705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.22875817120075226,0.15671642124652863,0.2810457646846771,0.18208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.1582089513540268},{"x":0.22875817120075226,"y":0.1582089513540268},{"x":0.22875817120075226,"y":0.18358208239078522},{"x":0.22004356980323792,"y":0.18358208239078522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21786493062973022,0.1582089513540268,0.22875817120075226,0.18358208239078522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.1582089513540268},{"x":0.21350762248039246,"y":0.1582089513540268},{"x":0.21350762248039246,"y":0.18358208239078522},{"x":0.17211328446865082,"y":0.18358208239078522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرگز","boundary":[0.16993464529514313,0.1582089513540268,0.21350762248039246,0.18358208239078522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.1582089513540268},{"x":0.16339869797229767,"y":0.1582089513540268},{"x":0.16339869797229767,"y":0.18358208239078522},{"x":0.10021786391735077,"y":0.18507462739944458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.10021786391735077,0.1582089513540268,0.16339869797229767,0.18358208239078522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8932461738586426,"y":0.17910447716712952},{"x":0.9084967374801636,"y":0.17910447716712952},{"x":0.9084967374801636,"y":0.2059701532125473},{"x":0.8932461738586426,"y":0.2059701532125473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.8932461738586426,0.17910447716712952,0.9084967374801636,0.2059701532125473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714597225189209,"y":0.17910447716712952},{"x":0.8932461738586426,"y":0.17910447716712952},{"x":0.8932461738586426,"y":0.2059701532125473},{"x":0.8714597225189209,"y":0.2059701532125473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8714597225189209,0.17910447716712952,0.8932461738586426,0.2059701532125473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.17910447716712952},{"x":0.8671023845672607,"y":0.17910447716712952},{"x":0.8671023845672607,"y":0.2059701532125473},{"x":0.8213507533073425,"y":0.2059701532125473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چکاد","boundary":[0.8213507533073425,0.17910447716712952,0.8671023845672607,0.2059701532125473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.18059702217578888},{"x":0.8169934749603271,"y":0.17910447716712952},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2059701532125473},{"x":0.7864923477172852,"y":0.20746268332004547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7843137383460999,0.18059702217578888,0.8169934749603271,0.2059701532125473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.18059702217578888},{"x":0.7755991220474243,"y":0.18059702217578888},{"x":0.7777777910232544,"y":0.20746268332004547},{"x":0.7538126111030579,"y":0.20746268332004547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7538126111030579,0.18059702217578888,0.7777777910232544,0.20746268332004547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.18059702217578888},{"x":0.7407407164573669,"y":0.18059702217578888},{"x":0.7407407164573669,"y":0.20746268332004547},{"x":0.6623093485832214,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهساران","boundary":[0.6623093485832214,0.18059702217578888,0.7407407164573669,0.20746268332004547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.18208955228328705},{"x":0.6535947918891907,"y":0.18059702217578888},{"x":0.6535947918891907,"y":0.20895522832870483},{"x":0.6252723336219788,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.6252723336219788,0.18208955228328705,0.6535947918891907,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.18208955228328705},{"x":0.6187363862991333,"y":0.18208955228328705},{"x":0.6209150552749634,"y":0.20895522832870483},{"x":0.5751634240150452,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.5751634240150452,0.18208955228328705,0.6209150552749634,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.18208955228328705},{"x":0.5686274766921997,"y":0.18208955228328705},{"x":0.5686274766921997,"y":0.20895522832870483},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.5359477400779724,0.18208955228328705,0.5686274766921997,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.18208955228328705},{"x":0.5337690711021423,"y":0.18208955228328705},{"x":0.5337690711021423,"y":0.20895522832870483},{"x":0.5185185074806213,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5185185074806213,0.18208955228328705,0.5337690711021423,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5098039507865906,"y":0.18208955228328705},{"x":0.5119825601577759,"y":0.210447758436203},{"x":0.4771241843700409,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.4771241843700409,0.18358208239078522,0.5119825601577759,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.18358208239078522},{"x":0.46840959787368774,"y":0.18358208239078522},{"x":0.47058823704719543,"y":0.210447758436203},{"x":0.4553377032279968,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4553377032279968,0.18358208239078522,0.47058823704719543,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4466230869293213,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4466230869293213,"y":0.210447758436203},{"x":0.3943355083465576,"y":0.21194030344486237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگریم","boundary":[0.3921568691730499,0.18358208239078522,0.4466230869293213,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.18507462739944458},{"x":0.38779956102371216,"y":0.18507462739944458},{"x":0.38779956102371216,"y":0.21194030344486237},{"x":0.37690630555152893,"y":0.21194030344486237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37690630555152893,0.18507462739944458,0.38779956102371216,0.21194030344486237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.18507462739944458},{"x":0.37037035822868347,"y":0.18507462739944458},{"x":0.37037035822868347,"y":0.21194030344486237},{"x":0.32679739594459534,"y":0.21194030344486237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرین","boundary":[0.32679739594459534,0.18507462739944458,0.37037035822868347,0.21194030344486237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.18507462739944458},{"x":0.3137255012989044,"y":0.18507462739944458},{"x":0.3159041404724121,"y":0.21194030344486237},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21194030344486237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29411765933036804,0.18507462739944458,0.3159041404724121,0.21194030344486237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.18507462739944458},{"x":0.29193899035453796,"y":0.18507462739944458},{"x":0.29193899035453796,"y":0.21194030344486237},{"x":0.24400871992111206,"y":0.21343283355236053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوییم","boundary":[0.24400871992111206,0.18507462739944458,0.29193899035453796,0.21194030344486237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.18656715750694275},{"x":0.24183006584644318,"y":0.18656715750694275},{"x":0.24183006584644318,"y":0.21343283355236053},{"x":0.23093682527542114,"y":0.21343283355236053}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23093682527542114,0.18656715750694275,0.24183006584644318,0.21343283355236053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.18656715750694275},{"x":0.22875817120075226,"y":0.18656715750694275},{"x":0.22875817120075226,"y":0.21343283355236053},{"x":0.1742919385433197,"y":0.21343283355236053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.1742919385433197,0.18656715750694275,0.22875817120075226,0.21343283355236053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.18656715750694275},{"x":0.16993464529514313,"y":0.18656715750694275},{"x":0.16993464529514313,"y":0.21343283355236053},{"x":0.12200435996055603,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.12200435996055603,0.18656715750694275,0.16993464529514313,0.21343283355236053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.1880597025156021},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1880597025156021},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2149253785610199},{"x":0.10675381124019623,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10675381124019623,0.1880597025156021,0.11764705926179886,0.2149253785610199]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.12537313997745514},{"x":0.9106754064559937,"y":0.11641790717840195},{"x":0.912854015827179,"y":0.2059701532125473},{"x":0.10239651054143906,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09521786391735076,0.11837313997745513,0.917854015827179,0.2129701532125473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.21194030344486237},{"x":0.7385621070861816,"y":0.21194030344486237},{"x":0.7407407164573669,"y":0.23582088947296143},{"x":0.7189542651176453,"y":0.23582088947296143}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7189542651176453,0.21194030344486237,0.7407407164573669,0.23582088947296143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.21343283355236053},{"x":0.7145969271659851,"y":0.21194030344486237},{"x":0.7145969271659851,"y":0.23582088947296143},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گمشدگان","boundary":[0.6318082809448242,0.21343283355236053,0.7145969271659851,0.23582088947296143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6296296119689941,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6296296119689941,"y":0.2373134344816208},{"x":0.6187363862991333,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6187363862991333,0.21343283355236053,0.6296296119689941,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6122004389762878,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2373134344816208},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.5620915293693542,0.21343283355236053,0.6143791079521179,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.2149253785610199},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2149253785610199},{"x":0.5533769130706787,"y":0.23880596458911896},{"x":0.5076252818107605,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهاب","boundary":[0.5076252818107605,0.2149253785610199,0.5533769130706787,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.2149253785610199},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2149253785610199},{"x":0.4901960790157318,"y":0.23880596458911896},{"x":0.4161219894886017,"y":0.24029850959777832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نورافشان","boundary":[0.4161219894886017,0.2149253785610199,0.4901960790157318,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.21641790866851807},{"x":0.40740740299224854,"y":0.21641790866851807},{"x":0.40740740299224854,"y":0.24029850959777832},{"x":0.38997820019721985,"y":0.24029850959777832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38997820019721985,0.21641790866851807,0.40740740299224854,0.24029850959777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.21641790866851807},{"x":0.3812636137008667,"y":0.21641790866851807},{"x":0.3834422528743744,"y":0.24029850959777832},{"x":0.30936819314956665,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریکیها","boundary":[0.30936819314956665,0.21641790866851807,0.3834422528743744,0.24029850959777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.21791045367717743},{"x":0.30936819314956665,"y":0.21791045367717743},{"x":0.31154683232307434,"y":0.2417910397052765},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3006536066532135,0.21791045367717743,0.31154683232307434,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.21791045367717743},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21641790866851807},{"x":0.29629629850387573,"y":0.2417910397052765},{"x":0.24618735909461975,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.24618735909461975,0.21791045367717743,0.29629629850387573,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.2194029837846756},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2194029837846756},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2417910397052765},{"x":0.19825707376003265,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.19825707376003265,0.2194029837846756,0.23529411852359772,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2194029837846756},{"x":0.18736383318901062,"y":0.21791045367717743},{"x":0.18736383318901062,"y":0.24328358471393585},{"x":0.10675381124019623,"y":0.24477611482143402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برافراشته","boundary":[0.10457516461610794,0.2194029837846756,0.18736383318901062,0.24328358471393585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8910675644874573,"y":0.2373134344816208},{"x":0.912854015827179,"y":0.2373134344816208},{"x":0.912854015827179,"y":0.2641791105270386},{"x":0.8910675644874573,"y":0.2641791105270386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8910675644874573,0.2373134344816208,0.912854015827179,0.2641791105270386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.23880596458911896},{"x":0.8845316171646118,"y":0.2373134344816208},{"x":0.8845316171646118,"y":0.2641791105270386},{"x":0.8191720843315125,"y":0.26567164063453674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسمانها","boundary":[0.8191720843315125,0.23880596458911896,0.8845316171646118,0.2641791105270386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.23880596458911896},{"x":0.8191720843315125,"y":0.23880596458911896},{"x":0.8213507533073425,"y":0.26567164063453674},{"x":0.8104575276374817,"y":0.26567164063453674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8082788586616516,0.23880596458911896,0.8213507533073425,0.26567164063453674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.23880596458911896},{"x":0.8039215803146362,"y":0.23880596458911896},{"x":0.8039215803146362,"y":0.26567164063453674},{"x":0.7516340017318726,"y":0.26567164063453674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.7516340017318726,0.23880596458911896,0.8039215803146362,0.26567164063453674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7450980544090271,"y":0.23880596458911896},{"x":0.7450980544090271,"y":0.26567164063453674},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.7189542651176453,0.24029850959777832,0.7450980544090271,0.26567164063453674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7145969271659851,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2671641707420349},{"x":0.686274528503418,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.686274528503418,0.24029850959777832,0.7145969271659851,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24029850959777832},{"x":0.6819171905517578,"y":0.24029850959777832},{"x":0.6840958595275879,"y":0.2671641707420349},{"x":0.6492374539375305,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.6470588445663452,0.24029850959777832,0.6840958595275879,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.2417910397052765},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2417910397052765},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2671641707420349},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6318082809448242,0.2417910397052765,0.6427015066146851,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.2417910397052765},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2417910397052765},{"x":0.6296296119689941,"y":0.2671641707420349},{"x":0.5620915293693542,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندگوی","boundary":[0.5599128603935242,0.2417910397052765,0.6296296119689941,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.2417910397052765},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2417910397052765},{"x":0.5511982440948486,"y":0.26865673065185547},{"x":0.49673202633857727,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عظمت","boundary":[0.4945533871650696,0.2417910397052765,0.5511982440948486,0.26865673065185547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.24328358471393585},{"x":0.48583877086639404,"y":0.2417910397052765},{"x":0.48583877086639404,"y":0.26865673065185547},{"x":0.429193913936615,"y":0.27014926075935364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.429193913936615,0.24328358471393585,0.48583877086639404,0.26865673065185547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.24477611482143402},{"x":0.4270152449607849,"y":0.24477611482143402},{"x":0.4270152449607849,"y":0.27014926075935364},{"x":0.4161219894886017,"y":0.27014926075935364}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4161219894886017,0.24477611482143402,0.4270152449607849,0.27014926075935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.24477611482143402},{"x":0.40740740299224854,"y":0.24328358471393585},{"x":0.4095860421657562,"y":0.27014926075935364},{"x":0.363834410905838,"y":0.27014926075935364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوان","boundary":[0.363834410905838,0.24477611482143402,0.4095860421657562,0.27014926075935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.24477611482143402},{"x":0.35511982440948486,"y":0.24477611482143402},{"x":0.35511982440948486,"y":0.27014926075935364},{"x":0.3180827796459198,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.3180827796459198,0.24477611482143402,0.35511982440948486,0.27014926075935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.24477611482143402},{"x":0.31154683232307434,"y":0.24477611482143402},{"x":0.31154683232307434,"y":0.2716417908668518},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3006536066532135,0.24477611482143402,0.31154683232307434,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.24626865983009338},{"x":0.2897603511810303,"y":0.24477611482143402},{"x":0.2897603511810303,"y":0.2716417908668518},{"x":0.23311546444892883,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفت","boundary":[0.23093682527542114,0.24626865983009338,0.2897603511810303,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.24626865983009338},{"x":0.22875817120075226,"y":0.24626865983009338},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2716417908668518},{"x":0.21786493062973022,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21786493062973022,0.24626865983009338,0.22875817120075226,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.24626865983009338},{"x":0.21350762248039246,"y":0.24626865983009338},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2716417908668518},{"x":0.15250544250011444,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهکار","boundary":[0.15032680332660675,0.24626865983009338,0.21350762248039246,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.24776118993759155},{"x":0.13943354785442352,"y":0.24626865983009338},{"x":0.13943354785442352,"y":0.27313432097435},{"x":0.10893246531486511,"y":0.27462685108184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایثار","boundary":[0.10893246531486511,0.24776118993759155,0.13943354785442352,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9019607901573181,"y":0.26865673065185547},{"x":0.912854015827179,"y":0.26865673065185547},{"x":0.912854015827179,"y":0.2940298616886139},{"x":0.9019607901573181,"y":0.2940298616886139}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.9019607901573181,0.26865673065185547,0.912854015827179,0.2940298616886139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8954248428344727,"y":0.26865673065185547},{"x":0.8954248428344727,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8322439789772034,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهادت","boundary":[0.8300653696060181,0.27014926075935364,0.8954248428344727,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8213507533073425,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8213507533073425,"y":0.29552239179611206},{"x":0.812636137008667,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8104575276374817,0.27014926075935364,0.8213507533073425,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8017429113388062,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8017429113388062,"y":0.29701492190361023},{"x":0.7538126111030579,"y":0.29701492190361023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزاران","boundary":[0.7516340017318726,0.27014926075935364,0.8017429113388062,0.29701492190361023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.2716417908668518},{"x":0.7385621070861816,"y":0.27014926075935364},{"x":0.7407407164573669,"y":0.29701492190361023},{"x":0.6971677541732788,"y":0.29701492190361023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفتاب","boundary":[0.6971677541732788,0.2716417908668518,0.7407407164573669,0.29701492190361023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.2716417908668518},{"x":0.6840958595275879,"y":0.2716417908668518},{"x":0.6840958595275879,"y":0.29701492190361023},{"x":0.6165577173233032,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخشان","boundary":[0.6143791079521179,0.2716417908668518,0.6840958595275879,0.29701492190361023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.27313432097435},{"x":0.6056644916534424,"y":0.27313432097435},{"x":0.6056644916534424,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.27313432097435,0.6056644916534424,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.27313432097435},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2716417908668518},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5446622967720032,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرمی","boundary":[0.5446622967720032,0.27313432097435,0.5882353186607361,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.27313432097435},{"x":0.5381263494491577,"y":0.27313432097435},{"x":0.5403050184249878,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5032680034637451,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.501089334487915,0.27313432097435,0.5403050184249878,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.27462685108184814},{"x":0.48148149251937866,"y":0.27462685108184814},{"x":0.48148149251937866,"y":0.30000001192092896},{"x":0.46623092889785767,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46623092889785767,0.27462685108184814,0.48148149251937866,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.27462685108184814},{"x":0.4553377032279968,"y":0.27313432097435},{"x":0.4553377032279968,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3943355083465576,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرکدام","boundary":[0.3943355083465576,0.27462685108184814,0.4553377032279968,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.27462685108184814},{"x":0.38997820019721985,"y":0.27462685108184814},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3014925420284271},{"x":0.35729846358299255,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35729846358299255,0.27462685108184814,0.3921568691730499,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.2761194109916687},{"x":0.34204792976379395,"y":0.27462685108184814},{"x":0.34422656893730164,"y":0.3014925420284271},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.2854030430316925,0.2761194109916687,0.34422656893730164,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.2761194109916687},{"x":0.2723311483860016,"y":0.2761194109916687},{"x":0.2723311483860016,"y":0.3014925420284271},{"x":0.2527233064174652,"y":0.3029850721359253}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2527233064174652,0.2761194109916687,0.2723311483860016,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.2761194109916687},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2761194109916687},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3029850721359253},{"x":0.18736383318901062,"y":0.3029850721359253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.18736383318901062,0.2761194109916687,0.23529411852359772,0.3029850721359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.27761194109916687},{"x":0.17864923179149628,"y":0.27761194109916687},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3029850721359253},{"x":0.16775599122047424,"y":0.3029850721359253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16775599122047424,0.27761194109916687,0.17864923179149628,0.3029850721359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.27761194109916687},{"x":0.16122004389762878,"y":0.2761194109916687},{"x":0.16122004389762878,"y":0.3029850721359253},{"x":0.10893246531486511,"y":0.30447760224342346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صدور","boundary":[0.10675381124019623,0.27761194109916687,0.16122004389762878,0.3029850721359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.2985074520111084},{"x":0.912854015827179,"y":0.2985074520111084},{"x":0.912854015827179,"y":0.3253731429576874},{"x":0.8867102265357971,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.8867102265357971,0.2985074520111084,0.912854015827179,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2985074520111084},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3253731429576874},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسای","boundary":[0.8344226479530334,0.30000001192092896,0.8801742792129517,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8213507533073425,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.32686567306518555},{"x":0.7734204530715942,"y":0.32686567306518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7712418437004089,0.30000001192092896,0.8235294222831726,0.32686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3014925420284271},{"x":0.758169949054718,"y":0.3014925420284271},{"x":0.758169949054718,"y":0.32686567306518555},{"x":0.7450980544090271,"y":0.32686567306518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7450980544090271,0.3014925420284271,0.758169949054718,0.32686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.3014925420284271},{"x":0.7342047691345215,"y":0.3014925420284271},{"x":0.7342047691345215,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6906318068504333,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6884531378746033,0.3014925420284271,0.7342047691345215,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6819171905517578,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6819171905517578,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.6448801755905151,0.3014925420284271,0.6819171905517578,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.3029850721359253},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3029850721359253},{"x":0.6383442282676697,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252723336219788,0.3029850721359253,0.6383442282676697,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.3029850721359253},{"x":0.6187363862991333,"y":0.3029850721359253},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3283582031726837},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وافی","boundary":[0.5838779807090759,0.3029850721359253,0.6209150552749634,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.3029850721359253},{"x":0.570806086063385,"y":0.3029850721359253},{"x":0.570806086063385,"y":0.3298507332801819},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5206971764564514,0.3029850721359253,0.570806086063385,0.3298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5185185074806213,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3298507332801819},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5076252818107605,0.30447760224342346,0.5206971764564514,0.3298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.30447760224342346},{"x":0.501089334487915,"y":0.3029850721359253},{"x":0.501089334487915,"y":0.3298507332801819},{"x":0.48148149251937866,"y":0.33134329319000244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4793028235435486,0.30447760224342346,0.501089334487915,0.3298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.30447760224342346},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3029850721359253},{"x":0.4749455451965332,"y":0.33134329319000244},{"x":0.413943350315094,"y":0.33134329319000244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بگوییم","boundary":[0.413943350315094,0.30447760224342346,0.4749455451965332,0.33134329319000244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.305970162153244},{"x":0.4095860421657562,"y":0.305970162153244},{"x":0.4095860421657562,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3986928164958954,"y":0.33134329319000244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3986928164958954,0.305970162153244,0.4095860421657562,0.33134329319000244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.305970162153244},{"x":0.38562092185020447,"y":0.305970162153244},{"x":0.38562092185020447,"y":0.33134329319000244},{"x":0.363834410905838,"y":0.33134329319000244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.363834410905838,0.305970162153244,0.38562092185020447,0.33134329319000244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.305970162153244},{"x":0.35947713255882263,"y":0.305970162153244},{"x":0.3616557717323303,"y":0.33134329319000244},{"x":0.29193899035453796,"y":0.3328358232975006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنویسیم","boundary":[0.2897603511810303,0.305970162153244,0.3616557717323303,0.33134329319000244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2832244038581848,"y":0.3074626922607422},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3074626922607422},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3328358232975006},{"x":0.2832244038581848,"y":0.3328358232975006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2832244038581848,0.3074626922607422,0.29411765933036804,0.3328358232975006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.3074626922607422},{"x":0.2810457646846771,"y":0.305970162153244},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3328358232975006},{"x":0.24618735909461975,"y":0.3328358232975006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.24400871992111206,0.3074626922607422,0.2810457646846771,0.3328358232975006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.3074626922607422},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3074626922607422},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3328358232975006},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3328358232975006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2222222238779068,0.3074626922607422,0.2374727725982666,0.3328358232975006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.3074626922607422},{"x":0.22004356980323792,"y":0.3074626922607422},{"x":0.22004356980323792,"y":0.3343283534049988},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3343283534049988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتن","boundary":[0.17864923179149628,0.3074626922607422,0.22004356980323792,0.3343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.30895522236824036},{"x":0.16775599122047424,"y":0.3074626922607422},{"x":0.16775599122047424,"y":0.3343283534049988},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاجز","boundary":[0.12418300658464432,0.30895522236824036,0.16775599122047424,0.3343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.30895522236824036},{"x":0.11982570588588715,"y":0.30895522236824036},{"x":0.11982570588588715,"y":0.33582088351249695},{"x":0.10893246531486511,"y":0.33582088351249695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10893246531486511,0.30895522236824036,0.11982570588588715,0.33582088351249695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.3328358232975006},{"x":0.9106754064559937,"y":0.3328358232975006},{"x":0.9106754064559937,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8888888955116272,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلم","boundary":[0.8888888955116272,0.3328358232975006,0.9106754064559937,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8671023845672607,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8671023845672607,0.3328358232975006,0.8801742792129517,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3328358232975006},{"x":0.85838782787323,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.8061001896858215,0.3328358232975006,0.85838782787323,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7952069640159607,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7952069640159607,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7734204530715942,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7734204530715942,0.3343283534049988,0.7952069640159607,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7603485584259033,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7603485584259033,"y":0.3552238941192627},{"x":0.727668821811676,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.727668821811676,0.3343283534049988,0.7603485584259033,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3343283534049988},{"x":0.7211328744888306,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35671642422676086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عظمت","boundary":[0.6666666865348816,0.3343283534049988,0.7211328744888306,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.3343283534049988},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3343283534049988},{"x":0.655773401260376,"y":0.35671642422676086},{"x":0.5838779807090759,"y":0.35671642422676086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمانده","boundary":[0.5838779807090759,0.3343283534049988,0.655773401260376,0.35671642422676086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5795207023620605,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5795207023620605,"y":0.35671642422676086},{"x":0.570806086063385,"y":0.35671642422676086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.570806086063385,0.33582088351249695,0.5795207023620605,0.35671642422676086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5620915293693542,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5620915293693542,"y":0.35671642422676086},{"x":0.4749455451965332,"y":0.35820895433425903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشکسته","boundary":[0.4727668762207031,0.33582088351249695,0.5620915293693542,0.35671642422676086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.33582088351249695},{"x":0.46840959787368774,"y":0.33582088351249695},{"x":0.46840959787368774,"y":0.35820895433425903},{"x":0.4248366057872772,"y":0.35820895433425903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42265796661376953,0.33582088351249695,0.46840959787368774,0.35820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.33582088351249695},{"x":0.42047929763793945,"y":0.33582088351249695},{"x":0.42047929763793945,"y":0.35820895433425903},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35820895433425903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.33582088351249695,0.42047929763793945,0.35820895433425903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.21791045367717743},{"x":0.912854015827179,"y":0.20895522832870483},{"x":0.915032684803009,"y":0.3552238941192627},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09957516461610794,0.21091045367717742,0.920032684803009,0.3622238941192627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3641791045665741},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3865671753883362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6143791079521179,0.36567163467407227,0.6427015066146851,0.3850746154785156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6143791079521179,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3865671753883362},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3865671753883362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.586056649684906,0.36567163467407227,0.6143791079521179,0.3865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.36716416478157043},{"x":0.5795207023620605,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3865671753883362},{"x":0.5228758454322815,"y":0.38805970549583435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشقیم","boundary":[0.5206971764564514,0.36716416478157043,0.5795207023620605,0.3865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.36716416478157043},{"x":0.514161229133606,"y":0.36716416478157043},{"x":0.514161229133606,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5054466128349304,"y":0.38805970549583435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5054466128349304,0.36716416478157043,0.514161229133606,0.38805970549583435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.368656724691391},{"x":0.49673202633857727,"y":0.36716416478157043},{"x":0.49673202633857727,"y":0.38805970549583435},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.43790850043296814,0.368656724691391,0.49673202633857727,0.38805970549583435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.368656724691391},{"x":0.43355119228363037,"y":0.368656724691391},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3895522356033325},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3910447657108307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دردیم","boundary":[0.379084974527359,0.368656724691391,0.43355119228363037,0.3895522356033325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.368656724691391},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3641791045665741},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3865671753883362},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3910447657108307}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.374084974527359,0.361656724691391,0.6477015066146851,0.3935671753883362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3955223858356476},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3955223858356476},{"x":0.6405228972434998,"y":0.41492536664009094},{"x":0.6339869499206543,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6339869499206543,0.3955223858356476,0.6405228972434998,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.3955223858356476},{"x":0.6230936646461487,"y":0.3955223858356476},{"x":0.6230936646461487,"y":0.41492536664009094},{"x":0.586056649684906,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدعی","boundary":[0.5838779807090759,0.3955223858356476,0.6230936646461487,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.39701491594314575},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3955223858356476},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4164178967475891},{"x":0.5315904021263123,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"عاكف","boundary":[0.5315904021263123,0.39701491594314575,0.5686274766921997,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.3985074758529663},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39701491594314575},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4164178967475891},{"x":0.46623092889785767,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسجد","boundary":[0.46623092889785767,0.3985074758529663,0.5098039507865906,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.3985074758529663},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3985074758529663},{"x":0.4618736505508423,"y":0.41791045665740967},{"x":0.45315903425216675,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45315903425216675,0.3985074758529663,0.4618736505508423,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.3985074758529663},{"x":0.44880175590515137,"y":0.3985074758529663},{"x":0.44880175590515137,"y":0.41791045665740967},{"x":0.43355119228363037,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43355119228363037,0.3985074758529663,0.44880175590515137,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.3985074758529663},{"x":0.429193913936615,"y":0.3985074758529663},{"x":0.429193913936615,"y":0.41791045665740967},{"x":0.3834422528743744,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبردیم","boundary":[0.3812636137008667,0.3985074758529663,0.429193913936615,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4223880469799042},{"x":0.8867102265357971,"y":0.420895516872406},{"x":0.8888888955116272,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4432835876941681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8518518805503845,0.4223880469799042,0.8888888955116272,0.4417910575866699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.4223880469799042},{"x":0.8540304899215698,"y":0.420895516872406},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4432835876941681},{"x":0.7799564003944397,"y":0.44477611780166626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدعیان","boundary":[0.7799564003944397,0.4223880469799042,0.8540304899215698,0.4432835876941681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.42388060688972473},{"x":0.7777777910232544,"y":0.42388060688972473},{"x":0.7799564003944397,"y":0.44477611780166626},{"x":0.7712418437004089,"y":0.44477611780166626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7690631747245789,0.42388060688972473,0.7799564003944397,0.44477611780166626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.42388060688972473},{"x":0.7603485584259033,"y":0.4223880469799042},{"x":0.7625272274017334,"y":0.44477611780166626},{"x":0.7472766637802124,"y":0.44477611780166626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7450980544090271,0.42388060688972473,0.7625272274017334,0.44477611780166626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4253731369972229},{"x":0.7385621070861816,"y":0.42388060688972473},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44477611780166626},{"x":0.686274528503418,"y":0.44626864790916443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طلبش","boundary":[0.686274528503418,0.4253731369972229,0.7385621070861816,0.44477611780166626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.4253731369972229},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4253731369972229},{"x":0.6688452959060669,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6230936646461487,"y":0.447761207818985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عهد","boundary":[0.6230936646461487,0.4253731369972229,0.6688452959060669,0.44626864790916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.42686566710472107},{"x":0.6122004389762878,"y":0.4253731369972229},{"x":0.6143791079521179,"y":0.447761207818985},{"x":0.5533769130706787,"y":0.44925373792648315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبستیم","boundary":[0.5533769130706787,0.42686566710472107,0.6143791079521179,0.447761207818985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.42686566710472107},{"x":0.4749455451965332,"y":0.4253731369972229},{"x":0.4771241843700409,"y":0.44626864790916443},{"x":0.3616557717323303,"y":0.447761207818985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بابیخبران","boundary":[0.3616557717323303,0.42686566710472107,0.4771241843700409,0.44626864790916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.42835819721221924},{"x":0.35729846358299255,"y":0.42686566710472107},{"x":0.35729846358299255,"y":0.447761207818985},{"x":0.2984749376773834,"y":0.447761207818985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازش","boundary":[0.2984749376773834,0.42835819721221924,0.35729846358299255,0.447761207818985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.4298507571220398},{"x":0.2854030430316925,"y":0.42835819721221924},{"x":0.2854030430316925,"y":0.447761207818985},{"x":0.21568627655506134,"y":0.44925373792648315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیهوده","boundary":[0.21568627655506134,0.4298507571220398,0.2854030430316925,0.447761207818985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.4298507571220398},{"x":0.21350762248039246,"y":0.4298507571220398},{"x":0.21350762248039246,"y":0.44925373792648315},{"x":0.13943354785442352,"y":0.4507462680339813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکردیم","boundary":[0.13943354785442352,0.4298507571220398,0.21350762248039246,0.44925373792648315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.4507462680339813},{"x":0.8845316171646118,"y":0.4507462680339813},{"x":0.8845316171646118,"y":0.47164177894592285},{"x":0.8692810535430908,"y":0.47164177894592285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8671023845672607,0.4507462680339813,0.8845316171646118,0.47164177894592285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.4507462680339813},{"x":0.85838782787323,"y":0.4507462680339813},{"x":0.85838782787323,"y":0.47164177894592285},{"x":0.8366013169288635,"y":0.47164177894592285}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آتش","boundary":[0.8366013169288635,0.4507462680339813,0.85838782787323,0.47164177894592285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.4522387981414795},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4522387981414795},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4731343388557434},{"x":0.7603485584259033,"y":0.4731343388557434}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.758169949054718,0.4522387981414795,0.8169934749603271,0.4731343388557434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7603485584259033,"y":0.4522387981414795},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4731343388557434},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.7211328744888306,0.45373135805130005,0.7625272274017334,0.4731343388557434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7233115434646606,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4746268689632416},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7145969271659851,0.45373135805130005,0.7233115434646606,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7102396488189697,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7102396488189697,"y":0.4746268689632416},{"x":0.6383442282676697,"y":0.47611939907073975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلیلانه","boundary":[0.6383442282676697,0.4552238881587982,0.7102396488189697,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.4567164182662964},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6274510025978088,"y":0.47611939907073975},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4776119291782379}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خزیدیم","boundary":[0.5533769130706787,0.4567164182662964,0.6274510025978088,0.47611939907073975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4776119291782379},{"x":0.4553377032279968,"y":0.47910448908805847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45315903425216675,0.4567164182662964,0.4727668762207031,0.4776119291782379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4422658085823059,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4444444477558136,"y":0.47910448908805847},{"x":0.3965141475200653,"y":0.47910448908805847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلخ","boundary":[0.3965141475200653,0.4567164182662964,0.4444444477558136,0.47910448908805847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.45820894837379456},{"x":0.38562092185020447,"y":0.45820894837379456},{"x":0.38562092185020447,"y":0.47910448908805847},{"x":0.33986929059028625,"y":0.48059701919555664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشاق","boundary":[0.3376906216144562,0.45820894837379456,0.38562092185020447,0.47910448908805847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.45820894837379456},{"x":0.32461872696876526,"y":0.45820894837379456},{"x":0.32461872696876526,"y":0.48059701919555664},{"x":0.3006536066532135,"y":0.48059701919555664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.3006536066532135,0.45820894837379456,0.32461872696876526,0.48059701919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.45820894837379456},{"x":0.3006536066532135,"y":0.45820894837379456},{"x":0.3006536066532135,"y":0.48059701919555664},{"x":0.29193899035453796,"y":0.48059701919555664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2897603511810303,0.45820894837379456,0.3006536066532135,0.48059701919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.4597014784812927},{"x":0.2854030430316925,"y":0.45820894837379456},{"x":0.2854030430316925,"y":0.48059701919555664},{"x":0.22440087795257568,"y":0.4820895493030548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.22440087795257568,0.4597014784812927,0.2854030430316925,0.48059701919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4597014784812927},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4597014784812927},{"x":0.22004356980323792,"y":0.4820895493030548},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4820895493030548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20915032923221588,0.4597014784812927,0.22004356980323792,0.4820895493030548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.4597014784812927},{"x":0.19825707376003265,"y":0.4597014784812927},{"x":0.19825707376003265,"y":0.4820895493030548},{"x":0.1416122019290924,"y":0.4820895493030548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خردیم","boundary":[0.1416122019290924,0.4597014784812927,0.19825707376003265,0.4820895493030548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.48059701919555664},{"x":0.8823529481887817,"y":0.47910448908805847},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5014925599098206},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8671023845672607,0.48059701919555664,0.8845316171646118,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.48059701919555664},{"x":0.85838782787323,"y":0.47910448908805847},{"x":0.85838782787323,"y":0.5014925599098206},{"x":0.812636137008667,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میکده","boundary":[0.812636137008667,0.48059701919555664,0.85838782787323,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.4820895493030548},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4820895493030548},{"x":0.812636137008667,"y":0.5029850602149963},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8017429113388062,0.4820895493030548,0.812636137008667,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7952069640159607,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5029850602149963},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7843137383460999,0.4820895493030548,0.7973856329917908,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.483582079410553},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5044776201248169},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میزدگان","boundary":[0.7037037014961243,0.483582079410553,0.7821350693702698,0.5044776201248169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.483582079410553},{"x":0.7015250325202942,"y":0.483582079410553},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6928104758262634,0.483582079410553,0.7015250325202942,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48507463932037354},{"x":0.6906318068504333,"y":0.483582079410553},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"بیهش","boundary":[0.6470588445663452,0.48507463932037354,0.6906318068504333,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.48507463932037354},{"x":0.6274510025978088,"y":0.48507463932037354},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6187363862991333,0.48507463932037354,0.6296296119689941,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4865671694278717},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48507463932037354},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5074626803398132},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستیم","boundary":[0.5555555820465088,0.4865671694278717,0.6100217700004578,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.4865671694278717},{"x":0.46840959787368774,"y":0.4865671694278717},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5044776201248169},{"x":0.4553377032279968,"y":0.5044776201248169}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553377032279968,0.4865671694278717,0.46840959787368774,0.5044776201248169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.4880596995353699},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4865671694278717},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5044776201248169},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بتکده","boundary":[0.4008714556694031,0.4880596995353699,0.44880175590515137,0.5044776201248169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.4880596995353699},{"x":0.40305009484291077,"y":0.4880596995353699},{"x":0.40305009484291077,"y":0.5059701204299927},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3965141475200653,0.4880596995353699,0.40305009484291077,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.4880596995353699},{"x":0.38779956102371216,"y":0.4880596995353699},{"x":0.38997820019721985,"y":0.5059701204299927},{"x":0.37690630555152893,"y":0.5059701204299927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37690630555152893,0.4880596995353699,0.38997820019721985,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.48955222964286804},{"x":0.37037035822868347,"y":0.4880596995353699},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5059701204299927},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بت","boundary":[0.3507625162601471,0.48955222964286804,0.37037035822868347,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.48955222964286804},{"x":0.3376906216144562,"y":0.48955222964286804},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5074626803398132},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زده","boundary":[0.31154683232307434,0.48955222964286804,0.3376906216144562,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.4910447895526886},{"x":0.3028322458267212,"y":0.48955222964286804},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5074626803398132},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2854030430316925,0.4910447895526886,0.3028322458267212,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.4910447895526886},{"x":0.27886709570884705,"y":0.4910447895526886},{"x":0.27886709570884705,"y":0.5089552402496338},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عهد","boundary":[0.2527233064174652,0.4910447895526886,0.27886709570884705,0.5089552402496338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.4910447895526886},{"x":0.2505446672439575,"y":0.4910447895526886},{"x":0.2505446672439575,"y":0.5089552402496338},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24183006584644318,0.4910447895526886,0.2505446672439575,0.5089552402496338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.49253731966018677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4910447895526886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5089552402496338},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.20261438190937042,0.49253731966018677,0.23529411852359772,0.5089552402496338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.49402984976768494},{"x":0.19607843458652496,"y":0.49253731966018677},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5104477405548096},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردیم","boundary":[0.1437908560037613,0.49402984976768494,0.19607843458652496,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5089552402496338},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5313432812690735},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5313432812690735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8692810535430908,0.5104477405548096,0.8867102265357971,0.5313432812690735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5313432812690735},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5313432812690735}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.8213507533073425,0.5104477405548096,0.8540304899215698,0.5313432812690735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.5119403004646301},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8082788586616516,"y":0.532835841178894},{"x":0.7821350693702698,"y":0.532835841178894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7799564003944397,0.5119403004646301,0.8082788586616516,0.532835841178894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.5134328603744507},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7712418437004089,"y":0.532835841178894},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باختگان","boundary":[0.7102396488189697,0.5134328603744507,0.7712418437004089,0.532835841178894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.5134328603744507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5134328603744507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6971677541732788,0.5134328603744507,0.7058823704719543,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5134328603744507},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5134328603744507},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5343283414840698},{"x":0.655773401260376,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.6535947918891907,0.5134328603744507,0.6906318068504333,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.5149253606796265},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5134328603744507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5358209013938904},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6296296119689941,0.5149253606796265,0.6470588445663452,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.516417920589447},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5149253606796265},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5358209013938904},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سرخيم","boundary":[0.5555555820465088,0.516417920589447,0.6165577173233032,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.5149253606796265},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5149253606796265},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5358209013938904},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553377032279968,0.5149253606796265,0.4727668762207031,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.516417920589447},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5149253606796265},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5358209013938904},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جرگه","boundary":[0.3812636137008667,0.516417920589447,0.45098039507865906,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5179104208946228},{"x":0.37037035822868347,"y":0.516417920589447},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5373134613037109},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5402985215187073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زالوصفتان","boundary":[0.27450981736183167,0.5179104208946228,0.37254902720451355,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.5194029808044434},{"x":0.26579520106315613,"y":0.5194029808044434},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5402985215187073},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5402985215187073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23311546444892883,0.5194029808044434,0.2679738700389862,0.5402985215187073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5194029808044434},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5194029808044434},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5417910218238831},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.20915032923221588,0.5194029808044434,0.23311546444892883,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.5208955407142639},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5194029808044434},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5417910218238831},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زردیم","boundary":[0.13507625460624695,0.5208955407142639,0.20261438190937042,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.5388059616088867},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5388059616088867},{"x":0.8845316171646118,"y":0.5611940026283264},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5611940026283264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8671023845672607,0.5388059616088867,0.8845316171646118,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.5402985215187073},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5388059616088867},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5611940026283264},{"x":0.7973856329917908,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمره","boundary":[0.7952069640159607,0.5402985215187073,0.8605664372444153,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5402985215187073},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5402985215187073},{"x":0.7908496856689453,"y":0.562686562538147},{"x":0.7342047691345215,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشفته","boundary":[0.7320261597633362,0.5402985215187073,0.7908496856689453,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.5417910218238831},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5402985215187073},{"x":0.7233115434646606,"y":0.562686562538147},{"x":0.6906318068504333,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلان","boundary":[0.6906318068504333,0.5417910218238831,0.7233115434646606,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6797385811805725,0.5417910218238831,0.6884531378746033,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5417910218238831},{"x":0.673202633857727,"y":0.5417910218238831},{"x":0.673202633857727,"y":0.5641791224479675},{"x":0.655773401260376,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زار","boundary":[0.6535947918891907,0.5417910218238831,0.673202633857727,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6361655592918396,0.5417910218238831,0.6448801755905151,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5641791224479675},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزاریم","boundary":[0.5490196347236633,0.5417910218238831,0.6318082809448242,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.5447761416435242},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5432835817337036},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5656716227531433},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5656716227531433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553377032279968,0.5447761416435242,0.4749455451965332,0.5656716227531433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.5447761416435242},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5432835817337036},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5671641826629639},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5671641826629639}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.40305009484291077,0.5447761416435242,0.4422658085823059,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.5477612018585205},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5447761416435242},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5671641826629639},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبنظران","boundary":[0.2984749376773834,0.5477612018585205,0.3965141475200653,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.5492537021636963},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5477612018585205},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5701492428779602},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.24618735909461975,0.5492537021636963,0.2897603511810303,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5492537021636963},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5492537021636963},{"x":0.2396514117717743,"y":0.5716418027877808},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یخ","boundary":[0.20915032923221588,0.5492537021636963,0.2396514117717743,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.5507462620735168},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5492537021636963},{"x":0.2047930210828781,"y":0.5716418027877808},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5731343030929565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سردیم","boundary":[0.1416122019290924,0.5507462620735168,0.2047930210828781,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5910447835922241},{"x":0.85838782787323,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8562091588973999,0.5716418027877808,0.8888888955116272,0.5910447835922241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5910447835922241},{"x":0.7995642423629761,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صوفی","boundary":[0.7995642423629761,0.5716418027877808,0.8562091588973999,0.5910447835922241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.5731343030929565},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5731343030929565},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5925372838973999},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5925372838973999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7755991220474243,0.5731343030929565,0.7843137383460999,0.5925372838973999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.5731343030929565},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5716418027877808},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5925372838973999},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5925372838973999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درویش","boundary":[0.7167755961418152,0.5731343030929565,0.7668845057487488,0.5925372838973999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.5731343030929565},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5731343030929565},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5940298438072205},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5940298438072205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6884531378746033,0.5731343030929565,0.6971677541732788,0.5940298438072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5731343030929565},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5731343030929565},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5940298438072205},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5940298438072205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلندر","boundary":[0.6318082809448242,0.5731343030929565,0.6819171905517578,0.5940298438072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5746268630027771},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5746268630027771},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5940298438072205},{"x":0.5555555820465088,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستیزیم","boundary":[0.5555555820465088,0.5746268630027771,0.6230936646461487,0.5940298438072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5746268630027771},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4749455451965332,"y":0.595522403717041},{"x":0.4444444477558136,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4444444477558136,0.5746268630027771,0.4749455451965332,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5746268630027771},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4444444477558136,"y":0.595522403717041},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میزدگان","boundary":[0.35947713255882263,0.5746268630027771,0.4444444477558136,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.5761194229125977},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5761194229125977},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5970149040222168},{"x":0.3485838770866394,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3485838770866394,0.5761194229125977,0.35729846358299255,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.5761194229125977},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5746268630027771},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5970149040222168},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گمشدگان","boundary":[0.26579520106315613,0.5761194229125977,0.34422656893730164,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.5761194229125977},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5761194229125977},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5985074639320374},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2549019753932953,0.5761194229125977,0.26361656188964844,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.5776119232177734},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5761194229125977},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5985074639320374},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بادیه","boundary":[0.2047930210828781,0.5776119232177734,0.24618735909461975,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.5776119232177734},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5761194229125977},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6000000238418579},{"x":0.1437908560037613,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیم","boundary":[0.1437908560037613,0.5776119232177734,0.19607843458652496,0.6000000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.4029850661754608},{"x":0.8867102265357971,"y":0.3895522356033325},{"x":0.8932461738586426,"y":0.5910447835922241},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6029850840568542}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12571896135807037,0.3959850661754608,0.8982461738586426,0.5980447835922241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6059701442718506},{"x":0.655773401260376,"y":0.6059701442718506},{"x":0.655773401260376,"y":0.625373125076294},{"x":0.6448801755905151,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6448801755905151,0.6059701442718506,0.655773401260376,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6405228972434998,"y":0.625373125076294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کس","boundary":[0.6187363862991333,0.6059701442718506,0.6405228972434998,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6034858226776123,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6034858226776123,"y":0.625373125076294},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ننمائیم","boundary":[0.5490196347236633,0.6059701442718506,0.6034858226776123,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.6059701442718506},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6059701442718506},{"x":0.5403050184249878,"y":0.625373125076294},{"x":0.514161229133606,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.514161229133606,0.6059701442718506,0.5403050184249878,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6268656849861145},{"x":0.501089334487915,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.501089334487915,0.6074627041816711,0.5098039507865906,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6074627041816711},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6059701442718506},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6268656849861145},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.47058823704719543,0.6074627041816711,0.4923747181892395,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.6074627041816711},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6074627041816711},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6268656849861145},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.44008713960647583,0.6074627041816711,0.4553377032279968,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.6074627041816711},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6074627041816711},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6268656849861145},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6283581852912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.38562092185020447,0.6074627041816711,0.42265796661376953,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6298507452011108},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6298507452011108},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6522387862205505},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6537313461303711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6448801755905151,0.6298507452011108,0.6623093485832214,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6313433051109314},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6298507452011108},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6522387862205505},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6537313461303711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6056644916534424,0.6313433051109314,0.6361655592918396,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6328358054161072},{"x":0.6034858226776123,"y":0.6313433051109314},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6537313461303711},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6552239060401917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدوشان","boundary":[0.5446622967720032,0.6328358054161072,0.6056644916534424,0.6537313461303711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6343283653259277},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6328358054161072},{"x":0.5381263494491577,"y":0.6552239060401917},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6567164063453674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.4901960790157318,0.6343283653259277,0.5381263494491577,0.6552239060401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.6358209252357483},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6343283653259277},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6567164063453674},{"x":0.4270152449607849,"y":0.658208966255188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.4270152449607849,0.6358209252357483,0.4793028235435486,0.6567164063453674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.6358209252357483},{"x":0.413943350315094,"y":0.6358209252357483},{"x":0.413943350315094,"y":0.658208966255188},{"x":0.37037035822868347,"y":0.658208966255188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دردیم","boundary":[0.3681917190551758,0.6358209252357483,0.413943350315094,0.658208966255188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6623093485832214,"y":0.60447758436203},{"x":0.6644880175590515,"y":0.6537313461303711},{"x":0.37037035822868347,"y":0.658208966255188}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3631917190551758,0.6004627041816711,0.6694880175590515,0.6607313461303711],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.6701492667198181},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6701492667198181},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6865671873092651},{"x":0.2723311483860016,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.2723311483860016,0.6701492667198181,0.3006536066532135,0.6865671873092651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.6686567068099976},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6701492667198181},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6865671873092651},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خمینی","boundary":[0.22440087795257568,0.6686567068099976,0.26361656188964844,0.6865671873092651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.6686567068099976},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6686567068099976},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6850746273994446},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2047930210828781,0.6686567068099976,0.21132898330688477,0.6850746273994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.6686567068099976},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6686567068099976},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6850746273994446},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.18736383318901062,0.6686567068099976,0.20261438190937042,0.6850746273994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.6686567068099976},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6686567068099976},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6850746273994446},{"x":0.18300653994083405,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18300653994083405,0.6686567068099976,0.1895424872636795,0.6850746273994446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.6686567068099976},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6701492667198181},{"x":0.2984749376773834,"y":0.6865671873092651},{"x":0.18082788586616516,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17800653994083404,0.6616567068099976,0.3034749376773834,0.6935671873092651],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/MTsvCGZkqjNatkhw.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/QyiOfydKTKYphiVG.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/xKtXtwVRaAdnGmIM-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":671,"margin":[0.00017344045185524484,0.00019168178548400696,0.9980373346183611,0.9986414009064393]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.13561847805976868},{"x":0.893478274345398,"y":0.13561847805976868},{"x":0.893478274345398,"y":0.15946348011493683},{"x":0.789130449295044,"y":0.15946348011493683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.789130449295044,0.13561847805976868,0.893478274345398,0.15946348011493683]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.13561847805976868},{"x":0.893478274345398,"y":0.13561847805976868},{"x":0.893478274345398,"y":0.15946348011493683},{"x":0.789130449295044,"y":0.15946348011493683}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7841304492950439,0.12861847805976867,0.898478274345398,0.16646348011493683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8673912882804871,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8673912882804871,"y":0.1907600611448288},{"x":0.8260869383811951,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.8260869383811951,0.16393442451953888,0.8673912882804871,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8173912763595581,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8173912763595581,"y":0.1907600611448288},{"x":0.8065217137336731,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8065217137336731,0.16393442451953888,0.8173912763595581,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.16393442451953888},{"x":0.79347825050354,"y":0.16393442451953888},{"x":0.79347825050354,"y":0.1907600611448288},{"x":0.7630434632301331,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانم","boundary":[0.7630434632301331,0.16393442451953888,0.79347825050354,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7543478012084961,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7543478012084961,"y":0.1907600611448288},{"x":0.741304337978363,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.741304337978363,0.16393442451953888,0.7543478012084961,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7326086759567261,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7326086759567261,"y":0.1907600611448288},{"x":0.6913043260574341,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادی","boundary":[0.6913043260574341,0.16393442451953888,0.7326086759567261,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.16393442451953888},{"x":0.6804347634315491,"y":0.16393442451953888},{"x":0.6804347634315491,"y":0.1907600611448288},{"x":0.6695652008056641,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6695652008056641,0.16393442451953888,0.6804347634315491,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.16393442451953888},{"x":0.6630434989929199,"y":0.16393442451953888},{"x":0.6630434989929199,"y":0.1907600611448288},{"x":0.6195651888847351,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبانم","boundary":[0.6195651888847351,0.16393442451953888,0.6630434989929199,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.16393442451953888},{"x":0.615217387676239,"y":0.16393442451953888},{"x":0.615217387676239,"y":0.1907600611448288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6000000238418579,0.16393442451953888,0.615217387676239,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.16393442451953888},{"x":0.593478262424469,"y":0.16393442451953888},{"x":0.593478262424469,"y":0.1907600611448288},{"x":0.550000011920929,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادی","boundary":[0.550000011920929,0.16393442451953888,0.593478262424469,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5456521511077881,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5456521511077881,"y":0.1907600611448288},{"x":0.5347825884819031,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5347825884819031,0.16393442451953888,0.5456521511077881,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5239130258560181,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5239130258560181,"y":0.1907600611448288},{"x":0.4956521689891815,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.4956521689891815,0.16393442451953888,0.5239130258560181,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.16393442451953888},{"x":0.48695650696754456,"y":0.16393442451953888},{"x":0.48695650696754456,"y":0.1907600611448288},{"x":0.47173914313316345,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47173914313316345,0.16393442451953888,0.48695650696754456,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4630434811115265,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4630434811115265,"y":0.1907600611448288},{"x":0.42391303181648254,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.42391303181648254,0.16393442451953888,0.4630434811115265,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4217391312122345,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4217391312122345,"y":0.1907600611448288},{"x":0.373913049697876,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیرت","boundary":[0.373913049697876,0.16393442451953888,0.4217391312122345,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.16393442451953888},{"x":0.36304348707199097,"y":0.16393442451953888},{"x":0.36304348707199097,"y":0.1907600611448288},{"x":0.3478260934352875,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.3478260934352875,0.16393442451953888,0.36304348707199097,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.1624441146850586},{"x":0.34130436182022095,"y":0.1624441146850586},{"x":0.34130436182022095,"y":0.1907600611448288},{"x":0.28913044929504395,"y":0.1907600611448288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوردی","boundary":[0.28913044929504395,0.1624441146850586,0.34130436182022095,0.1907600611448288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.1624441146850586},{"x":0.27391305565834045,"y":0.1624441146850586},{"x":0.27391305565834045,"y":0.1892697513103485},{"x":0.26304349303245544,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26304349303245544,0.1624441146850586,0.27391305565834045,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.1624441146850586},{"x":0.260869562625885,"y":0.1624441146850586},{"x":0.260869562625885,"y":0.1892697513103485},{"x":0.239130437374115,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نان","boundary":[0.239130437374115,0.1624441146850586,0.260869562625885,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.1624441146850586},{"x":0.2239130437374115,"y":0.1624441146850586},{"x":0.2239130437374115,"y":0.1892697513103485},{"x":0.21086956560611725,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21086956560611725,0.1624441146850586,0.2239130437374115,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.1624441146850586},{"x":0.19130434095859528,"y":0.1624441146850586},{"x":0.19130434095859528,"y":0.1892697513103485},{"x":0.16956521570682526,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.16956521570682526,0.1624441146850586,0.19130434095859528,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10217390954494476,"y":0.1624441146850586},{"x":0.16304348409175873,"y":0.1624441146850586},{"x":0.16304348409175873,"y":0.1892697513103485},{"x":0.10217390954494476,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رحمت","boundary":[0.10217390954494476,0.1624441146850586,0.16304348409175873,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08913043141365051,"y":0.1624441146850586},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1624441146850586},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1892697513103485},{"x":0.08913043141365051,"y":0.1892697513103485}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.08913043141365051,0.1624441146850586,0.10000000149011612,0.1892697513103485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782608509063721,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8999999761581421,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8999999761581421,"y":0.219076007604599},{"x":0.8782608509063721,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.8782608509063721,0.19374068081378937,0.8999999761581421,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8717391490936279,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8717391490936279,"y":0.219076007604599},{"x":0.8195652365684509,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوردی","boundary":[0.8195652365684509,0.19374068081378937,0.8717391490936279,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.19374068081378937},{"x":0.810869574546814,"y":0.19374068081378937},{"x":0.810869574546814,"y":0.219076007604599},{"x":0.800000011920929,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.800000011920929,0.19374068081378937,0.810869574546814,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7956521511077881,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7956521511077881,"y":0.219076007604599},{"x":0.758695662021637,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.758695662021637,0.19374068081378937,0.7956521511077881,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.19374068081378937},{"x":0.752173900604248,"y":0.19374068081378937},{"x":0.752173900604248,"y":0.219076007604599},{"x":0.7326086759567261,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7326086759567261,0.19374068081378937,0.752173900604248,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7239130139350891,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7239130139350891,"y":0.219076007604599},{"x":0.7021738886833191,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کام","boundary":[0.7021738886833191,0.19374068081378937,0.7239130139350891,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.19225037097930908},{"x":0.689130425453186,"y":0.19225037097930908},{"x":0.689130425453186,"y":0.219076007604599},{"x":0.645652174949646,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیرت","boundary":[0.645652174949646,0.19225037097930908,0.689130425453186,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.19225037097930908},{"x":0.636956512928009,"y":0.19225037097930908},{"x":0.636956512928009,"y":0.219076007604599},{"x":0.626086950302124,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.626086950302124,0.19225037097930908,0.636956512928009,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.19225037097930908},{"x":0.623913049697876,"y":0.19225037097930908},{"x":0.623913049697876,"y":0.219076007604599},{"x":0.6086956262588501,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6086956262588501,0.19225037097930908,0.623913049697876,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.19225037097930908},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19225037097930908},{"x":0.6000000238418579,"y":0.219076007604599},{"x":0.5478261113166809,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوردی","boundary":[0.5478261113166809,0.19225037097930908,0.6000000238418579,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.19225037097930908},{"x":0.5456521511077881,"y":0.19225037097930908},{"x":0.5456521511077881,"y":0.219076007604599},{"x":0.5347825884819031,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5347825884819031,0.19225037097930908,0.5456521511077881,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52173912525177,"y":0.19225037097930908},{"x":0.5347825884819031,"y":0.19225037097930908},{"x":0.5347825884819031,"y":0.219076007604599},{"x":0.52173912525177,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.52173912525177,0.19225037097930908,0.5347825884819031,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.19225037097930908},{"x":0.510869562625885,"y":0.19225037097930908},{"x":0.510869562625885,"y":0.219076007604599},{"x":0.447826087474823,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهانخانه","boundary":[0.447826087474823,0.19225037097930908,0.510869562625885,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.19225037097930908},{"x":0.43478259444236755,"y":0.19225037097930908},{"x":0.43478259444236755,"y":0.2175856977701187},{"x":0.3913043439388275,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکم","boundary":[0.3913043439388275,0.19225037097930908,0.43478259444236755,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.19225037097930908},{"x":0.384782612323761,"y":0.19225037097930908},{"x":0.384782612323761,"y":0.2175856977701187},{"x":0.3695652186870575,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3695652186870575,0.19225037097930908,0.384782612323761,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.19225037097930908},{"x":0.36304348707199097,"y":0.19225037097930908},{"x":0.36304348707199097,"y":0.2175856977701187},{"x":0.323913037776947,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرای","boundary":[0.323913037776947,0.19225037097930908,0.36304348707199097,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.19225037097930908},{"x":0.30869564414024353,"y":0.19225037097930908},{"x":0.30869564414024353,"y":0.2175856977701187},{"x":0.2869565188884735,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.2869565188884735,0.19225037097930908,0.30869564414024353,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.19225037097930908},{"x":0.27391305565834045,"y":0.19225037097930908},{"x":0.27391305565834045,"y":0.2175856977701187},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26304349303245544,0.19225037097930908,0.27391305565834045,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.19225037097930908},{"x":0.2543478310108185,"y":0.19225037097930908},{"x":0.2543478310108185,"y":0.2175856977701187},{"x":0.22173912823200226,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.22173912823200226,0.19225037097930908,0.2543478310108185,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19130434095859528,"y":0.19225037097930908},{"x":0.21086956560611725,"y":0.19225037097930908},{"x":0.21086956560611725,"y":0.2175856977701187},{"x":0.19130434095859528,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.19130434095859528,0.19225037097930908,0.21086956560611725,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.1907600611448288},{"x":0.1826086938381195,"y":0.1907600611448288},{"x":0.1826086938381195,"y":0.2175856977701187},{"x":0.13260869681835175,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوردی","boundary":[0.13260869681835175,0.1907600611448288,0.1826086938381195,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.1907600611448288},{"x":0.12391304224729538,"y":0.1907600611448288},{"x":0.12391304224729538,"y":0.2175856977701187},{"x":0.11304347962141037,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11304347962141037,0.1907600611448288,0.12391304224729538,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09130434691905975,"y":0.1907600611448288},{"x":0.104347825050354,"y":0.1907600611448288},{"x":0.104347825050354,"y":0.2175856977701187},{"x":0.09130434691905975,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.09130434691905975,0.1907600611448288,0.104347825050354,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.22354695200920105},{"x":0.8913043737411499,"y":0.22354695200920105},{"x":0.8913043737411499,"y":0.25037258863449097},{"x":0.8500000238418579,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8500000238418579,0.22354695200920105,0.8913043737411499,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782608866691589,"y":0.22354695200920105},{"x":0.8391304612159729,"y":0.22354695200920105},{"x":0.8391304612159729,"y":0.25037258863449097},{"x":0.7782608866691589,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غمناکم","boundary":[0.7782608866691589,0.22354695200920105,0.8391304612159729,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.22354695200920105},{"x":0.7739130258560181,"y":0.22354695200920105},{"x":0.7739130258560181,"y":0.25037258863449097},{"x":0.758695662021637,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.758695662021637,0.22354695200920105,0.7739130258560181,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.22354695200920105},{"x":0.75,"y":0.22354695200920105},{"x":0.75,"y":0.25037258863449097},{"x":0.719565212726593,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تارک","boundary":[0.719565212726593,0.22354695200920105,0.75,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.22354695200920105},{"x":0.7021738886833191,"y":0.22354695200920105},{"x":0.7021738886833191,"y":0.25037258863449097},{"x":0.658695638179779,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افلاک","boundary":[0.658695638179779,0.22354695200920105,0.7021738886833191,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.22354695200920105},{"x":0.643478274345398,"y":0.22354695200920105},{"x":0.643478274345398,"y":0.25037258863449097},{"x":0.6282608509063721,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6282608509063721,0.22354695200920105,0.643478274345398,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.22354695200920105},{"x":0.6173912882804871,"y":0.22354695200920105},{"x":0.6173912882804871,"y":0.25037258863449097},{"x":0.5673912763595581,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آوردی","boundary":[0.5673912763595581,0.22354695200920105,0.6173912882804871,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.22354695200920105},{"x":0.560869574546814,"y":0.22354695200920105},{"x":0.560869574546814,"y":0.25037258863449097},{"x":0.550000011920929,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.550000011920929,0.22354695200920105,0.560869574546814,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.22354695200920105},{"x":0.552173912525177,"y":0.22354695200920105},{"x":0.552173912525177,"y":0.25037258863449097},{"x":0.510869562625885,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.510869562625885,0.22354695200920105,0.552173912525177,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.22354695200920105},{"x":0.5,"y":0.22354695200920105},{"x":0.5,"y":0.25037258863449097},{"x":0.489130437374115,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489130437374115,0.22354695200920105,0.5,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.22354695200920105},{"x":0.489130437374115,"y":0.22354695200920105},{"x":0.489130437374115,"y":0.25037258863449097},{"x":0.44999998807907104,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.44999998807907104,0.22354695200920105,0.489130437374115,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.22354695200920105},{"x":0.4434782564640045,"y":0.22354695200920105},{"x":0.4434782564640045,"y":0.25037258863449097},{"x":0.4021739065647125,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روزی","boundary":[0.4021739065647125,0.22354695200920105,0.4434782564640045,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.22354695200920105},{"x":0.39782607555389404,"y":0.22354695200920105},{"x":0.39782607555389404,"y":0.25037258863449097},{"x":0.38695651292800903,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38695651292800903,0.22354695200920105,0.39782607555389404,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.22354695200920105},{"x":0.37826088070869446,"y":0.22354695200920105},{"x":0.37826088070869446,"y":0.25037258863449097},{"x":0.365217387676239,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.365217387676239,0.22354695200920105,0.37826088070869446,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.22354695200920105},{"x":0.3586956560611725,"y":0.22354695200920105},{"x":0.3586956560611725,"y":0.25037258863449097},{"x":0.28913044929504395,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکندی","boundary":[0.28913044929504395,0.22354695200920105,0.3586956560611725,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.22354695200920105},{"x":0.28260868787765503,"y":0.22354695200920105},{"x":0.28260868787765503,"y":0.25037258863449097},{"x":0.27173912525177,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27173912525177,0.22354695200920105,0.28260868787765503,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.22354695200920105},{"x":0.26304349303245544,"y":0.22354695200920105},{"x":0.26304349303245544,"y":0.25037258863449097},{"x":0.23260869085788727,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.23260869085788727,0.22354695200920105,0.26304349303245544,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.22354695200920105},{"x":0.22608695924282074,"y":0.22354695200920105},{"x":0.22608695924282074,"y":0.25037258863449097},{"x":0.186956524848938,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.186956524848938,0.22354695200920105,0.22608695924282074,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.22354695200920105},{"x":0.17608696222305298,"y":0.22354695200920105},{"x":0.17608696222305298,"y":0.25037258863449097},{"x":0.1608695685863495,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1608695685863495,0.22354695200920105,0.17608696222305298,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.22354695200920105},{"x":0.15434782207012177,"y":0.22354695200920105},{"x":0.15434782207012177,"y":0.25037258863449097},{"x":0.12826086580753326,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.12826086580753326,0.22354695200920105,0.15434782207012177,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.22354695200920105},{"x":0.1195652186870575,"y":0.22354695200920105},{"x":0.1195652186870575,"y":0.25037258863449097},{"x":0.09782608598470688,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.09782608598470688,0.22354695200920105,0.1195652186870575,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.22354695200920105},{"x":0.09782608598470688,"y":0.22354695200920105},{"x":0.09782608598470688,"y":0.25037258863449097},{"x":0.08695652335882187,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.08695652335882187,0.22354695200920105,0.09782608598470688,0.25037258863449097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826087117195129,"y":0.25335320830345154},{"x":0.895652174949646,"y":0.25335320830345154},{"x":0.895652174949646,"y":0.28017884492874146},{"x":0.8826087117195129,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.8826087117195129,0.25335320830345154,0.895652174949646,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.25335320830345154},{"x":0.8717391490936279,"y":0.25335320830345154},{"x":0.8717391490936279,"y":0.28017884492874146},{"x":0.8086956739425659,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افکندی","boundary":[0.8086956739425659,0.25335320830345154,0.8717391490936279,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7956521511077881,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7956521511077881,"y":0.28017884492874146},{"x":0.7847825884819031,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7847825884819031,0.25335320830345154,0.7956521511077881,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7739130258560181,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7739130258560181,"y":0.28017884492874146},{"x":0.758695662021637,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.758695662021637,0.25335320830345154,0.7739130258560181,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.25335320830345154},{"x":0.747826099395752,"y":0.25335320830345154},{"x":0.747826099395752,"y":0.28017884492874146},{"x":0.7326086759567261,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7326086759567261,0.25335320830345154,0.747826099395752,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7260869741439819,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7260869741439819,"y":0.28017884492874146},{"x":0.7130434513092041,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7130434513092041,0.25335320830345154,0.7260869741439819,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7043478488922119,"y":0.25335320830345154},{"x":0.7043478488922119,"y":0.28017884492874146},{"x":0.676086962223053,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.676086962223053,0.25335320830345154,0.7043478488922119,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.25335320830345154},{"x":0.665217399597168,"y":0.25335320830345154},{"x":0.665217399597168,"y":0.28017884492874146},{"x":0.6282608509063721,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.6282608509063721,0.25335320830345154,0.665217399597168,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.25335320830345154},{"x":0.6173912882804871,"y":0.25335320830345154},{"x":0.6173912882804871,"y":0.28017884492874146},{"x":0.602173924446106,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.602173924446106,0.25335320830345154,0.6173912882804871,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369565486907959,"y":0.25335320830345154},{"x":0.5891304612159729,"y":0.25335320830345154},{"x":0.5891304612159729,"y":0.28017884492874146},{"x":0.5369565486907959,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آکندی","boundary":[0.5369565486907959,0.25335320830345154,0.5891304612159729,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52173912525177,"y":0.25335320830345154},{"x":0.532608687877655,"y":0.25335320830345154},{"x":0.532608687877655,"y":0.28017884492874146},{"x":0.52173912525177,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.52173912525177,0.25335320830345154,0.532608687877655,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.25335320830345154},{"x":0.52173912525177,"y":0.25335320830345154},{"x":0.52173912525177,"y":0.28017884492874146},{"x":0.49347826838493347,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گم","boundary":[0.49347826838493347,0.25335320830345154,0.52173912525177,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.25335320830345154},{"x":0.489130437374115,"y":0.25335320830345154},{"x":0.489130437374115,"y":0.28017884492874146},{"x":0.44565218687057495,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشته","boundary":[0.44565218687057495,0.25335320830345154,0.489130437374115,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.25335320830345154},{"x":0.4434782564640045,"y":0.25335320830345154},{"x":0.4434782564640045,"y":0.28017884492874146},{"x":0.43043479323387146,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43043479323387146,0.25335320830345154,0.4434782564640045,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.25335320830345154},{"x":0.41304346919059753,"y":0.25335320830345154},{"x":0.41304346919059753,"y":0.28017884492874146},{"x":0.39782607555389404,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.39782607555389404,0.25335320830345154,0.41304346919059753,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.25335320830345154},{"x":0.39347827434539795,"y":0.25335320830345154},{"x":0.39347827434539795,"y":0.28017884492874146},{"x":0.37826088070869446,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.37826088070869446,0.25335320830345154,0.39347827434539795,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.25335320830345154},{"x":0.3695652186870575,"y":0.25335320830345154},{"x":0.3695652186870575,"y":0.28017884492874146},{"x":0.33478260040283203,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.33478260040283203,0.25335320830345154,0.3695652186870575,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.25335320830345154},{"x":0.332608699798584,"y":0.25335320830345154},{"x":0.332608699798584,"y":0.28017884492874146},{"x":0.2869565188884735,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.2869565188884735,0.25335320830345154,0.332608699798584,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.25335320830345154},{"x":0.27391305565834045,"y":0.25335320830345154},{"x":0.27391305565834045,"y":0.28017884492874146},{"x":0.26304349303245544,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26304349303245544,0.25335320830345154,0.27391305565834045,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.25335320830345154},{"x":0.25652173161506653,"y":0.25335320830345154},{"x":0.25652173161506653,"y":0.28017884492874146},{"x":0.23695652186870575,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.23695652186870575,0.25335320830345154,0.25652173161506653,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.25335320830345154},{"x":0.23260869085788727,"y":0.25335320830345154},{"x":0.23260869085788727,"y":0.28017884492874146},{"x":0.18913044035434723,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوایی","boundary":[0.18913044035434723,0.25335320830345154,0.23260869085788727,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.25335320830345154},{"x":0.17608696222305298,"y":0.25335320830345154},{"x":0.17608696222305298,"y":0.28017884492874146},{"x":0.16304348409175873,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16304348409175873,0.25335320830345154,0.17608696222305298,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.25335320830345154},{"x":0.15869565308094025,"y":0.25335320830345154},{"x":0.15869565308094025,"y":0.28017884492874146},{"x":0.13695652782917023,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.13695652782917023,0.25335320830345154,0.15869565308094025,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.25335320830345154},{"x":0.13260869681835175,"y":0.25335320830345154},{"x":0.13260869681835175,"y":0.28017884492874146},{"x":0.08695652335882187,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیدا","boundary":[0.08695652335882187,0.25335320830345154,0.13260869681835175,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.852173924446106,"y":0.283159464597702},{"x":0.893478274345398,"y":0.283159464597702},{"x":0.893478274345398,"y":0.31147539615631104},{"x":0.852173924446106,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.852173924446106,0.283159464597702,0.893478274345398,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.283159464597702},{"x":0.834782600402832,"y":0.283159464597702},{"x":0.834782600402832,"y":0.31147539615631104},{"x":0.823913037776947,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.823913037776947,0.283159464597702,0.834782600402832,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.283159464597702},{"x":0.8173912763595581,"y":0.283159464597702},{"x":0.8173912763595581,"y":0.31147539615631104},{"x":0.7630434632301331,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورها","boundary":[0.7630434632301331,0.283159464597702,0.8173912763595581,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.283159464597702},{"x":0.7565217614173889,"y":0.283159464597702},{"x":0.7565217614173889,"y":0.31147539615631104},{"x":0.741304337978363,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.741304337978363,0.283159464597702,0.7565217614173889,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.283159464597702},{"x":0.7369565367698669,"y":0.283159464597702},{"x":0.7369565367698669,"y":0.31147539615631104},{"x":0.7043478488922119,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برپا","boundary":[0.7043478488922119,0.283159464597702,0.7369565367698669,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.283159464597702},{"x":0.7043478488922119,"y":0.283159464597702},{"x":0.7043478488922119,"y":0.31147539615631104},{"x":0.658695638179779,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.658695638179779,0.283159464597702,0.7043478488922119,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.283159464597702},{"x":0.654347836971283,"y":0.283159464597702},{"x":0.654347836971283,"y":0.31147539615631104},{"x":0.6413043737411499,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6413043737411499,0.283159464597702,0.654347836971283,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.283159464597702},{"x":0.6391304135322571,"y":0.283159464597702},{"x":0.6391304135322571,"y":0.31147539615631104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.6000000238418579,0.283159464597702,0.6391304135322571,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.283159464597702},{"x":0.595652163028717,"y":0.283159464597702},{"x":0.595652163028717,"y":0.31147539615631104},{"x":0.582608699798584,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.582608699798584,0.283159464597702,0.595652163028717,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.283159464597702},{"x":0.5804347991943359,"y":0.283159464597702},{"x":0.5804347991943359,"y":0.31147539615631104},{"x":0.563043475151062,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.563043475151062,0.283159464597702,0.5804347991943359,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.283159464597702},{"x":0.554347813129425,"y":0.283159464597702},{"x":0.554347813129425,"y":0.31147539615631104},{"x":0.510869562625885,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظلمت","boundary":[0.510869562625885,0.283159464597702,0.554347813129425,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.283159464597702},{"x":0.49130433797836304,"y":0.283159464597702},{"x":0.49130433797836304,"y":0.31147539615631104},{"x":0.436956524848938,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداییم","boundary":[0.436956524848938,0.283159464597702,0.49130433797836304,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.283159464597702},{"x":0.4326086938381195,"y":0.283159464597702},{"x":0.4326086938381195,"y":0.31147539615631104},{"x":0.41521739959716797,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.41521739959716797,0.283159464597702,0.4326086938381195,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36739131808280945,"y":0.283159464597702},{"x":0.4021739065647125,"y":0.283159464597702},{"x":0.4021739065647125,"y":0.31147539615631104},{"x":0.36739131808280945,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.36739131808280945,0.283159464597702,0.4021739065647125,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.283159464597702},{"x":0.36739131808280945,"y":0.283159464597702},{"x":0.36739131808280945,"y":0.31147539615631104},{"x":0.32608696818351746,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.32608696818351746,0.283159464597702,0.36739131808280945,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.283159464597702},{"x":0.31521740555763245,"y":0.283159464597702},{"x":0.31521740555763245,"y":0.31147539615631104},{"x":0.30434781312942505,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30434781312942505,0.283159464597702,0.31521740555763245,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.283159464597702},{"x":0.30000001192092896,"y":0.283159464597702},{"x":0.30000001192092896,"y":0.31147539615631104},{"x":0.28478261828422546,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28478261828422546,0.283159464597702,0.30000001192092896,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23043477535247803,"y":0.283159464597702},{"x":0.2760869562625885,"y":0.283159464597702},{"x":0.2760869562625885,"y":0.31147539615631104},{"x":0.23043477535247803,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلوت","boundary":[0.23043477535247803,0.283159464597702,0.2760869562625885,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.283159464597702},{"x":0.22173912823200226,"y":0.283159464597702},{"x":0.22173912823200226,"y":0.31147539615631104},{"x":0.15869565308094025,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آشنائیم","boundary":[0.15869565308094025,0.283159464597702,0.22173912823200226,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.283159464597702},{"x":0.14782609045505524,"y":0.283159464597702},{"x":0.14782609045505524,"y":0.31147539615631104},{"x":0.13260869681835175,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.13260869681835175,0.283159464597702,0.14782609045505524,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.283159464597702},{"x":0.12826086580753326,"y":0.283159464597702},{"x":0.12826086580753326,"y":0.31147539615631104},{"x":0.08695652335882187,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.08695652335882187,0.283159464597702,0.12826086580753326,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.3159463405609131},{"x":0.8913043737411499,"y":0.3159463405609131},{"x":0.8913043737411499,"y":0.33979135751724243},{"x":0.845652163028717,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.845652163028717,0.3159463405609131,0.8913043737411499,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.3159463405609131},{"x":0.834782600402832,"y":0.3159463405609131},{"x":0.834782600402832,"y":0.33979135751724243},{"x":0.8260869383811951,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8260869383811951,0.3159463405609131,0.834782600402832,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.3159463405609131},{"x":0.8152173757553101,"y":0.3159463405609131},{"x":0.8152173757553101,"y":0.33979135751724243},{"x":0.804347813129425,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.804347813129425,0.3159463405609131,0.8152173757553101,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.3159463405609131},{"x":0.7956521511077881,"y":0.3159463405609131},{"x":0.7956521511077881,"y":0.33979135751724243},{"x":0.7739130258560181,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.7739130258560181,0.3159463405609131,0.7956521511077881,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.3159463405609131},{"x":0.758695662021637,"y":0.3159463405609131},{"x":0.758695662021637,"y":0.33979135751724243},{"x":0.695652186870575,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویشم","boundary":[0.695652186870575,0.3159463405609131,0.758695662021637,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.3159463405609131},{"x":0.686956524848938,"y":0.3159463405609131},{"x":0.686956524848938,"y":0.33979135751724243},{"x":0.6739130616188049,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6739130616188049,0.3159463405609131,0.686956524848938,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.3159463405609131},{"x":0.665217399597168,"y":0.3159463405609131},{"x":0.665217399597168,"y":0.33979135751724243},{"x":0.6304348111152649,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رها","boundary":[0.6304348111152649,0.3159463405609131,0.665217399597168,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.3159463405609131},{"x":0.6282608509063721,"y":0.3159463405609131},{"x":0.6282608509063721,"y":0.33979135751724243},{"x":0.582608699798584,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.582608699798584,0.3159463405609131,0.6282608509063721,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.3159463405609131},{"x":0.5782608985900879,"y":0.3159463405609131},{"x":0.5782608985900879,"y":0.33979135751724243},{"x":0.5695652365684509,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5695652365684509,0.3159463405609131,0.5782608985900879,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.3159463405609131},{"x":0.5586956739425659,"y":0.3159463405609131},{"x":0.5586956739425659,"y":0.33979135751724243},{"x":0.5260869860649109,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5260869860649109,0.3159463405609131,0.5586956739425659,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.3159463405609131},{"x":0.508695662021637,"y":0.3159463405609131},{"x":0.508695662021637,"y":0.33979135751724243},{"x":0.4956521689891815,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.4956521689891815,0.3159463405609131,0.508695662021637,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.3159463405609131},{"x":0.489130437374115,"y":0.3159463405609131},{"x":0.489130437374115,"y":0.33979135751724243},{"x":0.4543478190898895,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورم","boundary":[0.4543478190898895,0.3159463405609131,0.489130437374115,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.3159463405609131},{"x":0.44130435585975647,"y":0.3159463405609131},{"x":0.44130435585975647,"y":0.33979135751724243},{"x":0.428260862827301,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.428260862827301,0.3159463405609131,0.44130435585975647,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.3159463405609131},{"x":0.426086962223053,"y":0.3159463405609131},{"x":0.426086962223053,"y":0.33979135751724243},{"x":0.406521737575531,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.406521737575531,0.3159463405609131,0.426086962223053,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.3159463405609131},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3159463405609131},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33979135751724243},{"x":0.373913049697876,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.373913049697876,0.3159463405609131,0.4000000059604645,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.3159463405609131},{"x":0.365217387676239,"y":0.3159463405609131},{"x":0.365217387676239,"y":0.33979135751724243},{"x":0.3282608687877655,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادی","boundary":[0.3282608687877655,0.3159463405609131,0.365217387676239,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.3159463405609131},{"x":0.31086957454681396,"y":0.3159463405609131},{"x":0.31086957454681396,"y":0.33979135751724243},{"x":0.302173912525177,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.302173912525177,0.3159463405609131,0.31086957454681396,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.3159463405609131},{"x":0.29347825050354004,"y":0.3159463405609131},{"x":0.29347825050354004,"y":0.33979135751724243},{"x":0.27391305565834045,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.27391305565834045,0.3159463405609131,0.29347825050354004,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3159463405609131},{"x":0.2652173936367035,"y":0.3159463405609131},{"x":0.2652173936367035,"y":0.33979135751724243},{"x":0.20000000298023224,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنجورم","boundary":[0.20000000298023224,0.3159463405609131,0.2652173936367035,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.3159463405609131},{"x":0.19130434095859528,"y":0.3159463405609131},{"x":0.19130434095859528,"y":0.33979135751724243},{"x":0.17826086282730103,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.17826086282730103,0.3159463405609131,0.19130434095859528,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.3159463405609131},{"x":0.1717391312122345,"y":0.3159463405609131},{"x":0.1717391312122345,"y":0.33979135751724243},{"x":0.15869565308094025,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.15869565308094025,0.3159463405609131,0.1717391312122345,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.3159463405609131},{"x":0.14130434393882751,"y":0.3159463405609131},{"x":0.14130434393882751,"y":0.33979135751724243},{"x":0.08695652335882187,"y":0.33979135751724243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.08695652335882187,0.3159463405609131,0.14130434393882751,0.33979135751724243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8913043737411499,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8913043737411499,"y":0.3725782334804535},{"x":0.854347825050354,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دادی","boundary":[0.854347825050354,0.3457525968551636,0.8913043737411499,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8478260636329651,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8478260636329651,"y":0.3725782334804535},{"x":0.8369565010070801,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8369565010070801,0.3457525968551636,0.8478260636329651,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8369565010070801,"y":0.3457525968551636},{"x":0.8369565010070801,"y":0.3725782334804535},{"x":0.7978261113166809,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.7978261113166809,0.3457525968551636,0.8369565010070801,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7869565486907959,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7869565486907959,"y":0.3725782334804535},{"x":0.708695650100708,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رخسارت","boundary":[0.708695650100708,0.3457525968551636,0.7869565486907959,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.3457525968551636},{"x":0.697826087474823,"y":0.3457525968551636},{"x":0.697826087474823,"y":0.3725782334804535},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6826087236404419,0.3457525968551636,0.697826087474823,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.3457525968551636},{"x":0.678260862827301,"y":0.3457525968551636},{"x":0.678260862827301,"y":0.3725782334804535},{"x":0.6630434989929199,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6630434989929199,0.3457525968551636,0.678260862827301,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.3457525968551636},{"x":0.658695638179779,"y":0.3457525968551636},{"x":0.658695638179779,"y":0.3725782334804535},{"x":0.602173924446106,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.602173924446106,0.3457525968551636,0.658695638179779,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.3457525968551636},{"x":0.602173924446106,"y":0.3457525968551636},{"x":0.602173924446106,"y":0.3725782334804535},{"x":0.554347813129425,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.554347813129425,0.3457525968551636,0.602173924446106,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.3457525968551636},{"x":0.54347825050354,"y":0.3457525968551636},{"x":0.54347825050354,"y":0.3725782334804535},{"x":0.532608687877655,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.532608687877655,0.3457525968551636,0.54347825050354,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.3457525968551636},{"x":0.5260869860649109,"y":0.3457525968551636},{"x":0.5260869860649109,"y":0.3725782334804535},{"x":0.502173900604248,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلم","boundary":[0.502173900604248,0.3457525968551636,0.5260869860649109,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.3457525968551636},{"x":0.49347826838493347,"y":0.3457525968551636},{"x":0.49347826838493347,"y":0.3725782334804535},{"x":0.47826087474823,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.47826087474823,0.3457525968551636,0.49347826838493347,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.3457525968551636},{"x":0.4739130437374115,"y":0.3457525968551636},{"x":0.4739130437374115,"y":0.3725782334804535},{"x":0.40434783697128296,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غزلخوان","boundary":[0.40434783697128296,0.3457525968551636,0.4739130437374115,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.3457525968551636},{"x":0.395652174949646,"y":0.3457525968551636},{"x":0.395652174949646,"y":0.3725782334804535},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.3478260934352875,0.3457525968551636,0.395652174949646,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.3457525968551636},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3457525968551636},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3725782334804535},{"x":0.33478260040283203,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33478260040283203,0.3457525968551636,0.3478260934352875,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.3457525968551636},{"x":0.33478260040283203,"y":0.3457525968551636},{"x":0.33478260040283203,"y":0.3725782334804535},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.28260868787765503,0.3457525968551636,0.33478260040283203,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23043477535247803,"y":0.3457525968551636},{"x":0.27173912525177,"y":0.3457525968551636},{"x":0.27173912525177,"y":0.3725782334804535},{"x":0.23043477535247803,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.23043477535247803,0.3457525968551636,0.27173912525177,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.3457525968551636},{"x":0.208695650100708,"y":0.3457525968551636},{"x":0.208695650100708,"y":0.3725782334804535},{"x":0.19565217196941376,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19565217196941376,0.3457525968551636,0.208695650100708,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.3457525968551636},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3457525968551636},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3725782334804535},{"x":0.15217390656471252,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.15217390656471252,0.3457525968551636,0.19347825646400452,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10217390954494476,"y":0.3457525968551636},{"x":0.14347825944423676,"y":0.3457525968551636},{"x":0.14347825944423676,"y":0.3725782334804535},{"x":0.10217390954494476,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.10217390954494476,0.3457525968551636,0.14347825944423676,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.3457525968551636},{"x":0.09782608598470688,"y":0.3457525968551636},{"x":0.09782608598470688,"y":0.3725782334804535},{"x":0.08478260785341263,"y":0.3725782334804535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.08478260785341263,0.3457525968551636,0.09782608598470688,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.3725782334804535},{"x":0.895652174949646,"y":0.3725782334804535},{"x":0.895652174949646,"y":0.3994038701057434},{"x":0.854347825050354,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.854347825050354,0.3725782334804535,0.895652174949646,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.3725782334804535},{"x":0.845652163028717,"y":0.3725782334804535},{"x":0.845652163028717,"y":0.3994038701057434},{"x":0.834782600402832,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.834782600402832,0.3725782334804535,0.845652163028717,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.3725782334804535},{"x":0.832608699798584,"y":0.3725782334804535},{"x":0.832608699798584,"y":0.3994038701057434},{"x":0.804347813129425,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.804347813129425,0.3725782334804535,0.832608699798584,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.3725782334804535},{"x":0.800000011920929,"y":0.3725782334804535},{"x":0.800000011920929,"y":0.3994038701057434},{"x":0.7847825884819031,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7847825884819031,0.3725782334804535,0.800000011920929,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.3725782334804535},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3725782334804535},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3994038701057434},{"x":0.739130437374115,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.739130437374115,0.3725782334804535,0.7739130258560181,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.3725782334804535},{"x":0.7217391133308411,"y":0.3725782334804535},{"x":0.7217391133308411,"y":0.3994038701057434},{"x":0.6608695387840271,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرابات","boundary":[0.6608695387840271,0.3725782334804535,0.7217391133308411,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.3725782334804535},{"x":0.656521737575531,"y":0.3725782334804535},{"x":0.656521737575531,"y":0.3994038701057434},{"x":0.645652174949646,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.645652174949646,0.3725782334804535,0.656521737575531,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.3725782334804535},{"x":0.643478274345398,"y":0.3725782334804535},{"x":0.643478274345398,"y":0.3994038701057434},{"x":0.6282608509063721,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.6282608509063721,0.3725782334804535,0.643478274345398,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.3725782334804535},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3725782334804535},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3994038701057434},{"x":0.5565217137336731,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشتی","boundary":[0.5565217137336731,0.3725782334804535,0.6195651888847351,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.3725782334804535},{"x":0.541304349899292,"y":0.3725782334804535},{"x":0.541304349899292,"y":0.3994038701057434},{"x":0.530434787273407,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.530434787273407,0.3725782334804535,0.541304349899292,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.3725782334804535},{"x":0.5239130258560181,"y":0.3725782334804535},{"x":0.5239130258560181,"y":0.3994038701057434},{"x":0.508695662021637,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.508695662021637,0.3725782334804535,0.5239130258560181,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.3725782334804535},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3725782334804535},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3994038701057434},{"x":0.47173914313316345,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.47173914313316345,0.3725782334804535,0.5065217614173889,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.3725782334804535},{"x":0.45652174949645996,"y":0.3725782334804535},{"x":0.45652174949645996,"y":0.3994038701057434},{"x":0.4217391312122345,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانم","boundary":[0.4217391312122345,0.3725782334804535,0.45652174949645996,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.3725782334804535},{"x":0.40434783697128296,"y":0.3725782334804535},{"x":0.40434783697128296,"y":0.3994038701057434},{"x":0.376086950302124,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.376086950302124,0.3725782334804535,0.40434783697128296,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.3725782334804535},{"x":0.3586956560611725,"y":0.3725782334804535},{"x":0.3586956560611725,"y":0.3994038701057434},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478260934352875,0.3725782334804535,0.3586956560611725,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.3725782334804535},{"x":0.33695653080940247,"y":0.3725782334804535},{"x":0.33695653080940247,"y":0.3994038701057434},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.30000001192092896,0.3725782334804535,0.33695653080940247,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.3725782334804535},{"x":0.28913044929504395,"y":0.3725782334804535},{"x":0.28913044929504395,"y":0.3994038701057434},{"x":0.27391305565834045,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.27391305565834045,0.3725782334804535,0.28913044929504395,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.3725782334804535},{"x":0.2652173936367035,"y":0.3725782334804535},{"x":0.2652173936367035,"y":0.3994038701057434},{"x":0.2130434811115265,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتی","boundary":[0.2130434811115265,0.3725782334804535,0.2652173936367035,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.3725782334804535},{"x":0.20652173459529877,"y":0.3725782334804535},{"x":0.20652173459529877,"y":0.3994038701057434},{"x":0.19565217196941376,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19565217196941376,0.3725782334804535,0.20652173459529877,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.3725782334804535},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3725782334804535},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3994038701057434},{"x":0.16956521570682526,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یار","boundary":[0.16956521570682526,0.3725782334804535,0.19347825646400452,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.3725782334804535},{"x":0.1717391312122345,"y":0.3725782334804535},{"x":0.1717391312122345,"y":0.3994038701057434},{"x":0.1608695685863495,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1608695685863495,0.3725782334804535,0.1717391312122345,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.3725782334804535},{"x":0.15434782207012177,"y":0.3725782334804535},{"x":0.15434782207012177,"y":0.3994038701057434},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تویی","boundary":[0.11521738767623901,0.3725782334804535,0.15434782207012177,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08913043141365051,"y":0.3725782334804535},{"x":0.10000000149011612,"y":0.3725782334804535},{"x":0.10000000149011612,"y":0.3994038701057434},{"x":0.08913043141365051,"y":0.3994038701057434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08913043141365051,0.3725782334804535,0.10000000149011612,0.3994038701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.40387481451034546},{"x":0.8891304135322571,"y":0.40387481451034546},{"x":0.8891304135322571,"y":0.4292101263999939},{"x":0.813043475151062,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یارپرستم","boundary":[0.813043475151062,0.40387481451034546,0.8891304135322571,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.40387481451034546},{"x":0.8065217137336731,"y":0.40387481451034546},{"x":0.8065217137336731,"y":0.4292101263999939},{"x":0.791304349899292,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.791304349899292,0.40387481451034546,0.8065217137336731,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.40387481451034546},{"x":0.7847825884819031,"y":0.40387481451034546},{"x":0.7847825884819031,"y":0.4292101263999939},{"x":0.741304337978363,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردی","boundary":[0.741304337978363,0.40387481451034546,0.7847825884819031,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239130139350891,"y":0.40387481451034546},{"x":0.7347826361656189,"y":0.40387481451034546},{"x":0.7347826361656189,"y":0.4292101263999939},{"x":0.7239130139350891,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7239130139350891,0.40387481451034546,0.7347826361656189,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.40387481451034546},{"x":0.717391312122345,"y":0.40387481451034546},{"x":0.717391312122345,"y":0.4292101263999939},{"x":0.6826087236404419,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.6826087236404419,0.40387481451034546,0.717391312122345,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.40387481451034546},{"x":0.6739130616188049,"y":0.40387481451034546},{"x":0.6739130616188049,"y":0.4292101263999939},{"x":0.6630434989929199,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6630434989929199,0.40387481451034546,0.6739130616188049,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.40387481451034546},{"x":0.658695638179779,"y":0.40387481451034546},{"x":0.658695638179779,"y":0.4292101263999939},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6108695864677429,0.40387481451034546,0.658695638179779,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.40387481451034546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40387481451034546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4292101263999939},{"x":0.5782608985900879,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5782608985900879,0.40387481451034546,0.6000000238418579,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.40387481451034546},{"x":0.573913037776947,"y":0.40387481451034546},{"x":0.573913037776947,"y":0.4292101263999939},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5239130258560181,0.40387481451034546,0.573913037776947,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.40387481451034546},{"x":0.510869562625885,"y":0.40387481451034546},{"x":0.510869562625885,"y":0.4292101263999939},{"x":0.458695650100708,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.458695650100708,0.40387481451034546,0.510869562625885,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.40387481451034546},{"x":0.44999998807907104,"y":0.40387481451034546},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4292101263999939},{"x":0.43913042545318604,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43913042545318604,0.40387481451034546,0.44999998807907104,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.40387481451034546},{"x":0.4326086938381195,"y":0.40387481451034546},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4292101263999939},{"x":0.406521737575531,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلم","boundary":[0.406521737575531,0.40387481451034546,0.4326086938381195,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.40387481451034546},{"x":0.4021739065647125,"y":0.40387481451034546},{"x":0.4021739065647125,"y":0.4292101263999939},{"x":0.3913043439388275,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3913043439388275,0.40387481451034546,0.4021739065647125,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.40387481451034546},{"x":0.38695651292800903,"y":0.40387481451034546},{"x":0.38695651292800903,"y":0.4292101263999939},{"x":0.365217387676239,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.365217387676239,0.40387481451034546,0.38695651292800903,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.40387481451034546},{"x":0.36086955666542053,"y":0.40387481451034546},{"x":0.36086955666542053,"y":0.4292101263999939},{"x":0.30869564414024353,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شست","boundary":[0.30869564414024353,0.40387481451034546,0.36086955666542053,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.40387481451034546},{"x":0.30000001192092896,"y":0.40387481451034546},{"x":0.30000001192092896,"y":0.4292101263999939},{"x":0.2347826063632965,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.2347826063632965,0.40387481451034546,0.30000001192092896,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.40387481451034546},{"x":0.2239130437374115,"y":0.40387481451034546},{"x":0.2239130437374115,"y":0.4292101263999939},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2130434811115265,0.40387481451034546,0.2239130437374115,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.40387481451034546},{"x":0.21086956560611725,"y":0.40387481451034546},{"x":0.21086956560611725,"y":0.4292101263999939},{"x":0.156521737575531,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.156521737575531,0.40387481451034546,0.21086956560611725,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.40387481451034546},{"x":0.15434782207012177,"y":0.40387481451034546},{"x":0.15434782207012177,"y":0.4292101263999939},{"x":0.14347825944423676,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14347825944423676,0.40387481451034546,0.15434782207012177,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09130434691905975,"y":0.40387481451034546},{"x":0.13913042843341827,"y":0.40387481451034546},{"x":0.13913042843341827,"y":0.4292101263999939},{"x":0.09130434691905975,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مست","boundary":[0.09130434691905975,0.40387481451034546,0.13913042843341827,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8913043737411499,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8913043737411499,"y":0.4575260877609253},{"x":0.841304361820221,"y":0.4575260877609253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.841304361820221,0.43368107080459595,0.8913043737411499,0.4575260877609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8369565010070801,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8369565010070801,"y":0.4575260877609253},{"x":0.8282608985900879,"y":0.4575260877609253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8282608985900879,0.43368107080459595,0.8369565010070801,0.4575260877609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8195652365684509,"y":0.43368107080459595},{"x":0.8195652365684509,"y":0.4575260877609253},{"x":0.77173912525177,"y":0.4575260877609253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.77173912525177,0.43368107080459595,0.8195652365684509,0.4575260877609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.43368107080459595},{"x":0.7673913240432739,"y":0.43368107080459595},{"x":0.7673913240432739,"y":0.4560357630252838},{"x":0.752173900604248,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.752173900604248,0.43368107080459595,0.7673913240432739,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.43368107080459595},{"x":0.7434782385826111,"y":0.43368107080459595},{"x":0.7434782385826111,"y":0.4560357630252838},{"x":0.708695650100708,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.708695650100708,0.43368107080459595,0.7434782385826111,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.43368107080459595},{"x":0.699999988079071,"y":0.43368107080459595},{"x":0.699999988079071,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6804347634315491,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.6804347634315491,0.43368107080459595,0.699999988079071,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.43368107080459595},{"x":0.665217399597168,"y":0.43368107080459595},{"x":0.665217399597168,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6304348111152649,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.6304348111152649,0.43368107080459595,0.665217399597168,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.43368107080459595},{"x":0.623913049697876,"y":0.43368107080459595},{"x":0.623913049697876,"y":0.4560357630252838},{"x":0.573913037776947,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.573913037776947,0.43368107080459595,0.623913049697876,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.552173912525177,"y":0.43368107080459595},{"x":0.563043475151062,"y":0.43368107080459595},{"x":0.563043475151062,"y":0.4560357630252838},{"x":0.552173912525177,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.552173912525177,0.43368107080459595,0.563043475151062,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.43219074606895447},{"x":0.5456521511077881,"y":0.43219074606895447},{"x":0.5456521511077881,"y":0.4560357630252838},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5239130258560181,0.43219074606895447,0.5456521511077881,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.43219074606895447},{"x":0.5173913240432739,"y":0.43219074606895447},{"x":0.5173913240432739,"y":0.4560357630252838},{"x":0.48695650696754456,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دری","boundary":[0.48695650696754456,0.43219074606895447,0.5173913240432739,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.43219074606895447},{"x":0.469565212726593,"y":0.43219074606895447},{"x":0.469565212726593,"y":0.4560357630252838},{"x":0.4521739184856415,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4521739184856415,0.43219074606895447,0.469565212726593,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.43219074606895447},{"x":0.44565218687057495,"y":0.43219074606895447},{"x":0.44565218687057495,"y":0.4560357630252838},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4326086938381195,0.43219074606895447,0.44565218687057495,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.43219074606895447},{"x":0.42391303181648254,"y":0.43219074606895447},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4560357630252838},{"x":0.38695651292800903,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دکان","boundary":[0.38695651292800903,0.43219074606895447,0.42391303181648254,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.43219074606895447},{"x":0.37826088070869446,"y":0.43219074606895447},{"x":0.37826088070869446,"y":0.4545454680919647},{"x":0.354347825050354,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.354347825050354,0.43219074606895447,0.37826088070869446,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343478262424469,"y":0.43219074606895447},{"x":0.35217392444610596,"y":0.43219074606895447},{"x":0.35217392444610596,"y":0.4545454680919647},{"x":0.343478262424469,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.343478262424469,0.43219074606895447,0.35217392444610596,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.43219074606895447},{"x":0.33695653080940247,"y":0.43219074606895447},{"x":0.33695653080940247,"y":0.4545454680919647},{"x":0.29347825050354004,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفته","boundary":[0.29347825050354004,0.43219074606895447,0.33695653080940247,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.43219074606895447},{"x":0.2869565188884735,"y":0.43219074606895447},{"x":0.2869565188884735,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2347826063632965,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.2347826063632965,0.43219074606895447,0.2869565188884735,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.43219074606895447},{"x":0.23043477535247803,"y":0.43219074606895447},{"x":0.23043477535247803,"y":0.4545454680919647},{"x":0.22173912823200226,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22173912823200226,0.43219074606895447,0.23043477535247803,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673912882804871,"y":0.46199703216552734},{"x":0.893478274345398,"y":0.46199703216552734},{"x":0.893478274345398,"y":0.4858420193195343},{"x":0.8673912882804871,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.8673912882804871,0.46199703216552734,0.893478274345398,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.46199703216552734},{"x":0.856521725654602,"y":0.46199703216552734},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4858420193195343},{"x":0.8478260636329651,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8478260636329651,0.46199703216552734,0.8586956262588501,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.46199703216552734},{"x":0.832608699798584,"y":0.46199703216552734},{"x":0.832608699798584,"y":0.4858420193195343},{"x":0.800000011920929,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7978261113166809,0.46199703216552734,0.832608699798584,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.46348732709884644},{"x":0.782608687877655,"y":0.46348732709884644},{"x":0.7847825884819031,"y":0.4858420193195343},{"x":0.758695662021637,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنگ","boundary":[0.758695662021637,0.46348732709884644,0.7847825884819031,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.46348732709884644},{"x":0.730434775352478,"y":0.46348732709884644},{"x":0.730434775352478,"y":0.4858420193195343},{"x":0.6717391014099121,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توست","boundary":[0.6695652008056641,0.46348732709884644,0.730434775352478,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.46348732709884644},{"x":0.665217399597168,"y":0.46348732709884644},{"x":0.665217399597168,"y":0.4873323440551758},{"x":0.656521737575531,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.654347836971283,0.46348732709884644,0.665217399597168,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.46348732709884644},{"x":0.647826075553894,"y":0.46348732709884644},{"x":0.647826075553894,"y":0.4873323440551758},{"x":0.591304361820221,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلدار","boundary":[0.5891304612159729,0.46348732709884644,0.647826075553894,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.4649776518344879},{"x":0.5869565010070801,"y":0.46348732709884644},{"x":0.5869565010070801,"y":0.4873323440551758},{"x":0.530434787273407,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تویی","boundary":[0.530434787273407,0.4649776518344879,0.5869565010070801,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.46348732709884644},{"x":0.45652174949645996,"y":0.46348732709884644},{"x":0.45652174949645996,"y":0.4858420193195343},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4326086938381195,0.46348732709884644,0.45652174949645996,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.46348732709884644},{"x":0.41521739959716797,"y":0.46348732709884644},{"x":0.41521739959716797,"y":0.4858420193195343},{"x":0.376086950302124,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.376086950302124,0.46348732709884644,0.41521739959716797,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.46348732709884644},{"x":0.3586956560611725,"y":0.46348732709884644},{"x":0.3586956560611725,"y":0.4858420193195343},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3499999940395355,0.46348732709884644,0.3586956560611725,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.46348732709884644},{"x":0.33478260040283203,"y":0.46348732709884644},{"x":0.33478260040283203,"y":0.4858420193195343},{"x":0.31086957454681396,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.31086957454681396,0.46348732709884644,0.33478260040283203,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.46348732709884644},{"x":0.2978260815143585,"y":0.46348732709884644},{"x":0.2978260815143585,"y":0.4858420193195343},{"x":0.269565224647522,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلی","boundary":[0.269565224647522,0.46348732709884644,0.2978260815143585,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.46348732709884644},{"x":0.24565216898918152,"y":0.46348732709884644},{"x":0.24565216898918152,"y":0.4858420193195343},{"x":0.23695652186870575,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23695652186870575,0.46348732709884644,0.24565216898918152,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.46348732709884644},{"x":0.2239130437374115,"y":0.46348732709884644},{"x":0.2239130437374115,"y":0.4858420193195343},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.20000000298023224,0.46348732709884644,0.2239130437374115,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.46348732709884644},{"x":0.186956524848938,"y":0.46348732709884644},{"x":0.186956524848938,"y":0.4858420193195343},{"x":0.16521738469600677,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یار","boundary":[0.16521738469600677,0.46348732709884644,0.186956524848938,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.46348732709884644},{"x":0.156521737575531,"y":0.46348732709884644},{"x":0.156521737575531,"y":0.4858420193195343},{"x":0.10000000149011612,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تویی","boundary":[0.10000000149011612,0.46348732709884644,0.156521737575531,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673912882804871,"y":0.4947839081287384},{"x":0.8913043737411499,"y":0.4947839081287384},{"x":0.8891304135322571,"y":0.5186288952827454},{"x":0.865217387676239,"y":0.5186288952827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8673912882804871,0.4947839081287384,0.8891304135322571,0.5186288952827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.4932935833930969},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4947839081287384},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5186288952827454},{"x":0.802173912525177,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.802173912525177,0.4932935833930969,0.8586956262588501,0.5186288952827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.4932935833930969},{"x":0.802173912525177,"y":0.4932935833930969},{"x":0.802173912525177,"y":0.5171386003494263},{"x":0.79347825050354,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.79347825050354,0.4932935833930969,0.802173912525177,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.4932935833930969},{"x":0.782608687877655,"y":0.4932935833930969},{"x":0.782608687877655,"y":0.5171386003494263},{"x":0.699999988079071,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صدهزار","boundary":[0.7021738886833191,0.4932935833930969,0.782608687877655,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.49180328845977783},{"x":0.689130425453186,"y":0.4932935833930969},{"x":0.689130425453186,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.654347836971283,0.49180328845977783,0.689130425453186,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.49180328845977783},{"x":0.643478274345398,"y":0.49180328845977783},{"x":0.643478274345398,"y":0.5171386003494263},{"x":0.595652163028717,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.595652163028717,0.49180328845977783,0.643478274345398,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.49180328845977783},{"x":0.582608699798584,"y":0.49180328845977783},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5156483054161072},{"x":0.571739137172699,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.571739137172699,0.49180328845977783,0.5804347991943359,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.49180328845977783},{"x":0.563043475151062,"y":0.49180328845977783},{"x":0.563043475151062,"y":0.5156483054161072},{"x":0.519565224647522,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.519565224647522,0.49180328845977783,0.563043475151062,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4630434811115265,"y":0.4888226389884949},{"x":0.46521738171577454,"y":0.5126676559448242},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5126676559448242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4543478190898895,0.4888226389884949,0.46521738171577454,0.5126676559448242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4434782564640045,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4434782564640045,"y":0.5141579508781433},{"x":0.417391300201416,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.417391300201416,0.4888226389884949,0.4434782564640045,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.49031296372413635},{"x":0.41521739959716797,"y":0.4888226389884949},{"x":0.41521739959716797,"y":0.5141579508781433},{"x":0.33478260040283203,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.33478260040283203,0.49031296372413635,0.41521739959716797,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.49031296372413635},{"x":0.33043476939201355,"y":0.49031296372413635},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5156483054161072},{"x":0.291304349899292,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.28913044929504395,0.49031296372413635,0.33043476939201355,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.49180328845977783},{"x":0.28260868787765503,"y":0.49031296372413635},{"x":0.28260868787765503,"y":0.5156483054161072},{"x":0.24130435287952423,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.239130437374115,0.49180328845977783,0.28260868787765503,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.49180328845977783},{"x":0.22826087474822998,"y":0.49180328845977783},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5156483054161072},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرگار","boundary":[0.1608695685863495,0.49180328845977783,0.22826087474822998,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.4932935833930969},{"x":0.15434782207012177,"y":0.49180328845977783},{"x":0.156521737575531,"y":0.5171386003494263},{"x":0.10000000149011612,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تویی","boundary":[0.10000000149011612,0.4932935833930969,0.156521737575531,0.5171386003494263]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.1624441146850586},{"x":0.8999999761581421,"y":0.16393442451953888},{"x":0.897826075553894,"y":0.5186288952827454},{"x":0.08478260785341263,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08195652335882186,0.1554441146850586,0.902826075553894,0.5256288952827454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.5216095447540283},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5216095447540283},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5439642071723938},{"x":0.845652163028717,"y":0.5439642071723938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.845652163028717,0.5216095447540283,0.8586956262588501,0.5439642071723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.5216095447540283},{"x":0.8391304612159729,"y":0.5216095447540283},{"x":0.8391304612159729,"y":0.5439642071723938},{"x":0.7456521987915039,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرگشتگان","boundary":[0.7456521987915039,0.5216095447540283,0.8391304612159729,0.5439642071723938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.5216095447540283},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5216095447540283},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5454545617103577},{"x":0.70652174949646,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیار","boundary":[0.70652174949646,0.5216095447540283,0.7369565367698669,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.5216095447540283},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5216095447540283},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6413043737411499,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهالت","boundary":[0.6413043737411499,0.5216095447540283,0.6934782862663269,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.5216095447540283},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5216095447540283},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195651888847351,0.5216095447540283,0.6282608509063721,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.5216095447540283},{"x":0.615217387676239,"y":0.5216095447540283},{"x":0.615217387676239,"y":0.5454545617103577},{"x":0.54347825050354,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متحیرین","boundary":[0.54347825050354,0.5216095447540283,0.615217387676239,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.5230998396873474},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5230998396873474},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5469448566436768},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5152173638343811,0.5230998396873474,0.5347825884819031,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.5230998396873474},{"x":0.508695662021637,"y":0.5230998396873474},{"x":0.508695662021637,"y":0.5469448566436768},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تیه","boundary":[0.4847826063632965,0.5230998396873474,0.508695662021637,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.5230998396873474},{"x":0.47826087474823,"y":0.5216095447540283},{"x":0.47826087474823,"y":0.5469448566436768},{"x":0.41956523060798645,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضلالت","boundary":[0.41956523060798645,0.5230998396873474,0.47826087474823,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5230998396873474},{"x":0.40869563817977905,"y":0.5230998396873474},{"x":0.40869563817977905,"y":0.5469448566436768},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.5230998396873474,0.40869563817977905,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.5230998396873474},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5230998396873474},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5469448566436768},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرگرمیهای","boundary":[0.2978260815143585,0.5230998396873474,0.3913043439388275,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.5230998396873474},{"x":0.28478261828422546,"y":0.5230998396873474},{"x":0.28478261828422546,"y":0.5469448566436768},{"x":0.27173912525177,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27173912525177,0.5230998396873474,0.28478261828422546,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.5230998396873474},{"x":0.25652173161506653,"y":0.5230998396873474},{"x":0.25652173161506653,"y":0.5469448566436768},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.2130434811115265,0.5230998396873474,0.25652173161506653,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19347825646400452,"y":0.5245901346206665},{"x":0.20217391848564148,"y":0.5245901346206665},{"x":0.20217391848564148,"y":0.5469448566436768},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19347825646400452,0.5245901346206665,0.20217391848564148,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.5245901346206665},{"x":0.18043477833271027,"y":0.5230998396873474},{"x":0.18043477833271027,"y":0.5469448566436768},{"x":0.09565217047929764,"y":0.5484351515769958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودپرستی","boundary":[0.09565217047929764,0.5245901346206665,0.18043477833271027,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717391490936279,"y":0.5499255061149597},{"x":0.884782612323761,"y":0.5499255061149597},{"x":0.884782612323761,"y":0.5782414078712463},{"x":0.8717391490936279,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8717391490936279,0.5499255061149597,0.884782612323761,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.5499255061149597},{"x":0.863043487071991,"y":0.5499255061149597},{"x":0.863043487071991,"y":0.5782414078712463},{"x":0.8391304612159729,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8391304612159729,0.5499255061149597,0.863043487071991,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.5499255061149597},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5499255061149597},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5782414078712463},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8086956739425659,0.5499255061149597,0.8369565010070801,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.5499255061149597},{"x":0.7978261113166809,"y":0.5499255061149597},{"x":0.7978261113166809,"y":0.5782414078712463},{"x":0.7217391133308411,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ظلمتکده","boundary":[0.7217391133308411,0.5499255061149597,0.7978261113166809,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.5499255061149597},{"x":0.7152174115180969,"y":0.5499255061149597},{"x":0.7152174115180969,"y":0.5782414078712463},{"x":0.6804347634315491,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملک","boundary":[0.6804347634315491,0.5499255061149597,0.7152174115180969,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.5499255061149597},{"x":0.667391300201416,"y":0.5499255061149597},{"x":0.667391300201416,"y":0.5782414078712463},{"x":0.654347836971283,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.654347836971283,0.5499255061149597,0.667391300201416,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.5499255061149597},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5499255061149597},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5782414078712463},{"x":0.593478262424469,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.593478262424469,0.5499255061149597,0.6391304135322571,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.5499255061149597},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5499255061149597},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5782414078712463},{"x":0.530434787273407,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمدیم","boundary":[0.530434787273407,0.5499255061149597,0.5760869383811951,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.5499255061149597},{"x":0.52173912525177,"y":0.5499255061149597},{"x":0.52173912525177,"y":0.5782414078712463},{"x":0.510869562625885,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.510869562625885,0.5499255061149597,0.52173912525177,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.5499255061149597},{"x":0.49782609939575195,"y":0.5499255061149597},{"x":0.49782609939575195,"y":0.5782414078712463},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.45652174949645996,0.5499255061149597,0.49782609939575195,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.5499255061149597},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5499255061149597},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5782414078712463},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصیرت","boundary":[0.38695651292800903,0.5499255061149597,0.4521739184856415,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.5499255061149597},{"x":0.37826088070869446,"y":0.5499255061149597},{"x":0.37826088070869446,"y":0.5782414078712463},{"x":0.29347825050354004,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگشودیم","boundary":[0.29347825050354004,0.5499255061149597,0.37826088070869446,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.5499255061149597},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5499255061149597},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5782414078712463},{"x":0.27826085686683655,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27826085686683655,0.5499255061149597,0.28913044929504395,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.5499255061149597},{"x":0.26739129424095154,"y":0.5499255061149597},{"x":0.26739129424095154,"y":0.5782414078712463},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.22826087474822998,0.5499255061149597,0.26739129424095154,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.5499255061149597},{"x":0.21739129722118378,"y":0.5499255061149597},{"x":0.21739129722118378,"y":0.5782414078712463},{"x":0.1717391312122345,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبای","boundary":[0.1717391312122345,0.5499255061149597,0.21739129722118378,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.5499255061149597},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5499255061149597},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5782414078712463},{"x":0.13695652782917023,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.13695652782917023,0.5499255061149597,0.1608695685863495,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11739130318164825,"y":0.5499255061149597},{"x":0.12826086580753326,"y":0.5499255061149597},{"x":0.12826086580753326,"y":0.5782414078712463},{"x":0.11739130318164825,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11739130318164825,0.5499255061149597,0.12826086580753326,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.5499255061149597},{"x":0.10652174055576324,"y":0.5499255061149597},{"x":0.10652174055576324,"y":0.5782414078712463},{"x":0.08478260785341263,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.08478260785341263,0.5499255061149597,0.10652174055576324,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.5842027068138123},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5856930017471313},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6080476641654968},{"x":0.845652163028717,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراوی","boundary":[0.845652163028717,0.5842027068138123,0.8913043737411499,0.6080476641654968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.5842027068138123},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5842027068138123},{"x":0.8282608985900879,"y":0.6065573692321777},{"x":0.79347825050354,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.79347825050354,0.5842027068138123,0.8282608985900879,0.6065573692321777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.5842027068138123},{"x":0.7847825884819031,"y":0.5842027068138123},{"x":0.7847825884819031,"y":0.6065573692321777},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7760869860649109,0.5842027068138123,0.7847825884819031,0.6065573692321777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.5842027068138123},{"x":0.77173912525177,"y":0.5842027068138123},{"x":0.77173912525177,"y":0.6065573692321777},{"x":0.730434775352478,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.730434775352478,0.5842027068138123,0.77173912525177,0.6065573692321777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.5842027068138123},{"x":0.72826087474823,"y":0.5842027068138123},{"x":0.72826087474823,"y":0.6065573692321777},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندیدیم","boundary":[0.6630434989929199,0.5842027068138123,0.72826087474823,0.6065573692321777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.5842027068138123},{"x":0.658695638179779,"y":0.5842027068138123},{"x":0.658695638179779,"y":0.6065573692321777},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6499999761581421,0.5842027068138123,0.658695638179779,0.6065573692321777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.5842027068138123},{"x":0.634782612323761,"y":0.5842027068138123},{"x":0.634782612323761,"y":0.6050670742988586},{"x":0.5978260636329651,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.5978260636329651,0.5842027068138123,0.634782612323761,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5891304612159729,"y":0.6050670742988586},{"x":0.560869574546814,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.560869574546814,0.5842027068138123,0.5891304612159729,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.5827123522758484},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5827123522758484},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6050670742988586},{"x":0.539130449295044,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.539130449295044,0.5827123522758484,0.5565217137336731,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.5827123522758484},{"x":0.530434787273407,"y":0.5827123522758484},{"x":0.530434787273407,"y":0.6050670742988586},{"x":0.519565224647522,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.519565224647522,0.5827123522758484,0.530434787273407,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.5827123522758484},{"x":0.510869562625885,"y":0.5827123522758484},{"x":0.510869562625885,"y":0.6050670742988586},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49347826838493347,0.5827123522758484,0.510869562625885,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.5827123522758484},{"x":0.489130437374115,"y":0.5827123522758484},{"x":0.489130437374115,"y":0.6050670742988586},{"x":0.44565218687057495,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقطار","boundary":[0.44565218687057495,0.5827123522758484,0.489130437374115,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.5827123522758484},{"x":0.436956524848938,"y":0.5827123522758484},{"x":0.436956524848938,"y":0.6050670742988586},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6050670742988586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سماوات","boundary":[0.3695652186870575,0.5827123522758484,0.436956524848938,0.6050670742988586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.5827123522758484},{"x":0.354347825050354,"y":0.5827123522758484},{"x":0.354347825050354,"y":0.6035767793655396},{"x":0.34565216302871704,"y":0.6035767793655396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34565216302871704,0.5827123522758484,0.354347825050354,0.6035767793655396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.5812220573425293},{"x":0.34130436182022095,"y":0.5827123522758484},{"x":0.34130436182022095,"y":0.6035767793655396},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6035767793655396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارضین","boundary":[0.28478261828422546,0.5812220573425293,0.34130436182022095,0.6035767793655396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.5812220573425293},{"x":0.269565224647522,"y":0.5812220573425293},{"x":0.269565224647522,"y":0.6035767793655396},{"x":0.23260869085788727,"y":0.6035767793655396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خفاش","boundary":[0.23260869085788727,0.5812220573425293,0.269565224647522,0.6035767793655396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.5812220573425293},{"x":0.21086956560611725,"y":0.5812220573425293},{"x":0.21086956560611725,"y":0.6035767793655396},{"x":0.16521738469600677,"y":0.6035767793655396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.16521738469600677,0.5812220573425293,0.21086956560611725,0.6035767793655396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.5812220573425293},{"x":0.15217390656471252,"y":0.5812220573425293},{"x":0.15217390656471252,"y":0.6035767793655396},{"x":0.08478260785341263,"y":0.6035767793655396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.08478260785341263,0.5812220573425293,0.15217390656471252,0.6035767793655396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6378539204597473},{"x":0.823913037776947,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ننمودیم","boundary":[0.823913037776947,0.6125186085700989,0.8913043737411499,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6378539204597473},{"x":0.8065217137336731,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8065217137336731,0.6125186085700989,0.8173912763595581,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.6125186085700989},{"x":0.800000011920929,"y":0.6125186085700989},{"x":0.800000011920929,"y":0.6378539204597473},{"x":0.7869565486907959,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7869565486907959,0.6125186085700989,0.800000011920929,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6378539204597473},{"x":0.730434775352478,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.730434775352478,0.6125186085700989,0.7760869860649109,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7217391133308411,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7217391133308411,"y":0.6378539204597473},{"x":0.695652186870575,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کور","boundary":[0.695652186870575,0.6125186085700989,0.7217391133308411,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.6125186085700989},{"x":0.686956524848938,"y":0.6125186085700989},{"x":0.686956524848938,"y":0.6378539204597473},{"x":0.676086962223053,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.676086962223053,0.6125186085700989,0.686956524848938,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.6125186085700989},{"x":0.667391300201416,"y":0.6125186085700989},{"x":0.667391300201416,"y":0.6378539204597473},{"x":0.6413043737411499,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.6413043737411499,0.6125186085700989,0.667391300201416,0.6378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.6125186085700989},{"x":0.623913049697876,"y":0.6125186085700989},{"x":0.623913049697876,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5673912763595581,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهجور","boundary":[0.5673912763595581,0.6125186085700989,0.623913049697876,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5586956739425659,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5586956739425659,"y":0.6363636255264282},{"x":0.502173900604248,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روزگار","boundary":[0.502173900604248,0.6125186085700989,0.5586956739425659,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.6110283136367798},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6110283136367798},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسر","boundary":[0.4630434811115265,0.6110283136367798,0.49347826838493347,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.6110283136367798},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6110283136367798},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6363636255264282},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بردیم","boundary":[0.40434783697128296,0.6110283136367798,0.4543478190898895,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.6110283136367798},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6110283136367798},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6363636255264282},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38913044333457947,0.6110283136367798,0.4000000059604645,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.6110283136367798},{"x":0.376086950302124,"y":0.6110283136367798},{"x":0.376086950302124,"y":0.6363636255264282},{"x":0.33478260040283203,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمری","boundary":[0.33478260040283203,0.6110283136367798,0.376086950302124,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.6110283136367798},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6110283136367798},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6363636255264282},{"x":0.30434781312942505,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30434781312942505,0.6110283136367798,0.3173913061618805,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.6110283136367798},{"x":0.2978260815143585,"y":0.6110283136367798},{"x":0.2978260815143585,"y":0.6363636255264282},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28478261828422546,0.6110283136367798,0.2978260815143585,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23043477535247803,"y":0.6110283136367798},{"x":0.2760869562625885,"y":0.6110283136367798},{"x":0.2760869562625885,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23043477535247803,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادانی","boundary":[0.23043477535247803,0.6110283136367798,0.2760869562625885,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.6110283136367798},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6110283136367798},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6363636255264282},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20652173459529877,0.6110283136367798,0.21521739661693573,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.6110283136367798},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6110283136367798},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6363636255264282},{"x":0.145652174949646,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.145652174949646,0.6110283136367798,0.20000000298023224,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.6110283136367798},{"x":0.13260869681835175,"y":0.6110283136367798},{"x":0.13260869681835175,"y":0.6363636255264282},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.10000000149011612,0.6110283136367798,0.13260869681835175,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6676602363586426},{"x":0.823913037776947,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمردیم","boundary":[0.823913037776947,0.6423248648643494,0.8913043737411499,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6676602363586426},{"x":0.7847825884819031,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.7847825884819031,0.6423248648643494,0.8152173757553101,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6676602363586426},{"x":0.75,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لطف","boundary":[0.75,0.6423248648643494,0.7760869860649109,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6676602363586426},{"x":0.710869550704956,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.710869550704956,0.6423248648643494,0.7239130139350891,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7021738886833191,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7021738886833191,"y":0.6676602363586426},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.6630434989929199,0.6423248648643494,0.7021738886833191,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.6423248648643494},{"x":0.654347836971283,"y":0.6423248648643494},{"x":0.654347836971283,"y":0.6676602363586426},{"x":0.643478274345398,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.643478274345398,0.6423248648643494,0.654347836971283,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.6423248648643494},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6423248648643494},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6676602363586426},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحمت","boundary":[0.5782608985900879,0.6423248648643494,0.6391304135322571,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.6423248648643494},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6423248648643494},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6676602363586426},{"x":0.5043478012084961,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.5043478012084961,0.6423248648643494,0.5695652365684509,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6423248648643494},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6423248648643494},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6676602363586426},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشار","boundary":[0.42391303181648254,0.6423248648643494,0.49347826838493347,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.6423248648643494},{"x":0.417391300201416,"y":0.6423248648643494},{"x":0.417391300201416,"y":0.6676602363586426},{"x":0.3913043439388275,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.3913043439388275,0.6423248648643494,0.417391300201416,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.6423248648643494},{"x":0.384782612323761,"y":0.6423248648643494},{"x":0.384782612323761,"y":0.6676602363586426},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مددی","boundary":[0.3282608687877655,0.6423248648643494,0.384782612323761,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.6423248648643494},{"x":0.31956520676612854,"y":0.6423248648643494},{"x":0.31956520676612854,"y":0.6676602363586426},{"x":0.27173912525177,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکند","boundary":[0.27173912525177,0.6423248648643494,0.31956520676612854,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25217390060424805,"y":0.6423248648643494},{"x":0.26304349303245544,"y":0.6423248648643494},{"x":0.26304349303245544,"y":0.6676602363586426},{"x":0.25217390060424805,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25217390060424805,0.6423248648643494,0.26304349303245544,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.6423248648643494},{"x":0.24565216898918152,"y":0.6423248648643494},{"x":0.24565216898918152,"y":0.6676602363586426},{"x":0.186956524848938,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزی","boundary":[0.186956524848938,0.6423248648643494,0.24565216898918152,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.6423248648643494},{"x":0.17391304671764374,"y":0.6423248648643494},{"x":0.17391304671764374,"y":0.6676602363586426},{"x":0.15869565308094025,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15869565308094025,0.6423248648643494,0.17391304671764374,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.6423248648643494},{"x":0.14782609045505524,"y":0.6423248648643494},{"x":0.14782609045505524,"y":0.6676602363586426},{"x":0.11086956411600113,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.11086956411600113,0.6423248648643494,0.14782609045505524,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.6423248648643494},{"x":0.09782608598470688,"y":0.6423248648643494},{"x":0.09782608598470688,"y":0.6676602363586426},{"x":0.08695652335882187,"y":0.6676602363586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08695652335882187,0.6423248648643494,0.09782608598470688,0.6676602363586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.6721311211585999},{"x":0.886956512928009,"y":0.6721311211585999},{"x":0.886956512928009,"y":0.6944858431816101},{"x":0.823913037776947,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جذوهای","boundary":[0.823913037776947,0.6721311211585999,0.886956512928009,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.6721311211585999},{"x":0.810869574546814,"y":0.6721311211585999},{"x":0.810869574546814,"y":0.6944858431816101},{"x":0.791304349899292,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.791304349899292,0.6721311211585999,0.810869574546814,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.6721311211585999},{"x":0.780434787273407,"y":0.6721311211585999},{"x":0.780434787273407,"y":0.6944858431816101},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.7630434632301331,0.6721311211585999,0.780434787273407,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.6736214756965637},{"x":0.75,"y":0.6736214756965637},{"x":0.75,"y":0.6944858431816101},{"x":0.697826087474823,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیفکند","boundary":[0.697826087474823,0.6736214756965637,0.75,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.6736214756965637},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6736214756965637},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6944858431816101},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739130616188049,0.6736214756965637,0.6826087236404419,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.6736214756965637},{"x":0.665217399597168,"y":0.6736214756965637},{"x":0.665217399597168,"y":0.6959761381149292},{"x":0.623913049697876,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جذبه","boundary":[0.623913049697876,0.6736214756965637,0.665217399597168,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.6736214756965637},{"x":0.615217387676239,"y":0.6736214756965637},{"x":0.615217387676239,"y":0.6959761381149292},{"x":0.560869574546814,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"روحیه","boundary":[0.560869574546814,0.6736214756965637,0.615217387676239,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.6736214756965637},{"x":0.5456521511077881,"y":0.6736214756965637},{"x":0.5456521511077881,"y":0.6959761381149292},{"x":0.49782609939575195,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.49782609939575195,0.6736214756965637,0.5456521511077881,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.6736214756965637},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6736214756965637},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6959761381149292},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.44999998807907104,0.6736214756965637,0.4847826063632965,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.6736214756965637},{"x":0.43913042545318604,"y":0.6736214756965637},{"x":0.43913042545318604,"y":0.6959761381149292},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41956523060798645,0.6736214756965637,0.43913042545318604,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.6736214756965637},{"x":0.4108695685863495,"y":0.6736214756965637},{"x":0.4108695685863495,"y":0.6959761381149292},{"x":0.38695651292800903,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38695651292800903,0.6736214756965637,0.4108695685863495,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.6736214756965637},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6736214756965637},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6959761381149292},{"x":0.3391304314136505,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تحیر","boundary":[0.3391304314136505,0.6736214756965637,0.3804347813129425,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.6736214756965637},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6736214756965637},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6959761381149292},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3173913061618805,0.6736214756965637,0.3282608687877655,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.6736214756965637},{"x":0.30869564414024353,"y":0.6736214756965637},{"x":0.30869564414024353,"y":0.6959761381149292},{"x":0.291304349899292,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابد","boundary":[0.291304349899292,0.6736214756965637,0.30869564414024353,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.6736214756965637},{"x":0.280434787273407,"y":0.6736214756965637},{"x":0.280434787273407,"y":0.6959761381149292},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بمانیم","boundary":[0.22173912823200226,0.6736214756965637,0.280434787273407,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.6751117706298828},{"x":0.2130434811115265,"y":0.6751117706298828},{"x":0.2130434811115265,"y":0.6959761381149292},{"x":0.20434781908988953,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20434781908988953,0.6751117706298828,0.2130434811115265,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.6751117706298828},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6751117706298828},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6959761381149292},{"x":0.17608696222305298,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.17608696222305298,0.6751117706298828,0.19565217196941376,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.6751117706298828},{"x":0.1717391312122345,"y":0.6751117706298828},{"x":0.1717391312122345,"y":0.6959761381149292},{"x":0.14782609045505524,"y":0.6959761381149292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14782609045505524,0.6751117706298828,0.1717391312122345,0.6959761381149292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.6751117706298828},{"x":0.13695652782917023,"y":0.6751117706298828},{"x":0.13695652782917023,"y":0.6974664926528931},{"x":0.09565217047929764,"y":0.6974664926528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.09565217047929764,0.6751117706298828,0.13695652782917023,0.6974664926528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.7019373774528503},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7019373774528503},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7272727489471436},{"x":0.823913037776947,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نرسانیم","boundary":[0.823913037776947,0.7019373774528503,0.8891304135322571,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.7019373774528503},{"x":0.813043475151062,"y":0.7019373774528503},{"x":0.813043475151062,"y":0.7272727489471436},{"x":0.791304349899292,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.791304349899292,0.7019373774528503,0.813043475151062,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.7019373774528503},{"x":0.782608687877655,"y":0.7019373774528503},{"x":0.782608687877655,"y":0.7272727489471436},{"x":0.77173912525177,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.77173912525177,0.7019373774528503,0.782608687877655,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.7019373774528503},{"x":0.7652173638343811,"y":0.7019373774528503},{"x":0.7652173638343811,"y":0.7272727489471436},{"x":0.752173900604248,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.752173900604248,0.7019373774528503,0.7652173638343811,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.7019373774528503},{"x":0.747826099395752,"y":0.7019373774528503},{"x":0.747826099395752,"y":0.7272727489471436},{"x":0.697826087474823,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هكذا","boundary":[0.697826087474823,0.7019373774528503,0.747826099395752,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.7019373774528503},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7019373774528503},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7272727489471436},{"x":0.656521737575531,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الظن","boundary":[0.656521737575531,0.7019373774528503,0.6934782862663269,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.7019373774528503},{"x":0.647826075553894,"y":0.7019373774528503},{"x":0.647826075553894,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6217391490936279,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بک","boundary":[0.6217391490936279,0.7019373774528503,0.647826075553894,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7019373774528503},{"x":0.613043487071991,"y":0.7019373774528503},{"x":0.613043487071991,"y":0.7272727489471436},{"x":0.602173924446106,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.602173924446106,0.7019373774528503,0.613043487071991,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.7019373774528503},{"x":0.602173924446106,"y":0.7019373774528503},{"x":0.602173924446106,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5695652365684509,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نعم","boundary":[0.5695652365684509,0.7019373774528503,0.602173924446106,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7272727489471436},{"x":0.54347825050354,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.54347825050354,0.7019373774528503,0.5652173757553101,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5347825884819031,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5347825884819031,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4847826063632965,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدایی","boundary":[0.4847826063632965,0.7019373774528503,0.5347825884819031,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.7019373774528503},{"x":0.469565212726593,"y":0.7019373774528503},{"x":0.469565212726593,"y":0.7272727489471436},{"x":0.458695650100708,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.458695650100708,0.7019373774528503,0.469565212726593,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.7019373774528503},{"x":0.4543478190898895,"y":0.7019373774528503},{"x":0.4543478190898895,"y":0.7272727489471436},{"x":0.395652174949646,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمت","boundary":[0.395652174949646,0.7019373774528503,0.4543478190898895,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36739131808280945,"y":0.7019373774528503},{"x":0.38695651292800903,"y":0.7019373774528503},{"x":0.38695651292800903,"y":0.7272727489471436},{"x":0.36739131808280945,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.36739131808280945,0.7019373774528503,0.38695651292800903,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.7019373774528503},{"x":0.36086955666542053,"y":0.7019373774528503},{"x":0.36086955666542053,"y":0.7272727489471436},{"x":0.34565216302871704,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.34565216302871704,0.7019373774528503,0.36086955666542053,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.7019373774528503},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7019373774528503},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7272727489471436},{"x":0.291304349899292,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.291304349899292,0.7019373774528503,0.33695653080940247,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.7019373774528503},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7019373774528503},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7272727489471436},{"x":0.24130435287952423,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24130435287952423,0.7019373774528503,0.28260868787765503,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.7019373774528503},{"x":0.239130437374115,"y":0.7019373774528503},{"x":0.239130437374115,"y":0.7272727489471436},{"x":0.22826087474822998,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22826087474822998,0.7019373774528503,0.239130437374115,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.7019373774528503},{"x":0.22173912823200226,"y":0.7019373774528503},{"x":0.22173912823200226,"y":0.7272727489471436},{"x":0.20434781908988953,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.20434781908988953,0.7019373774528503,0.22173912823200226,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.7019373774528503},{"x":0.19565217196941376,"y":0.7019373774528503},{"x":0.19565217196941376,"y":0.7272727489471436},{"x":0.16521738469600677,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الها","boundary":[0.16521738469600677,0.7019373774528503,0.19565217196941376,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.7019373774528503},{"x":0.16739130020141602,"y":0.7019373774528503},{"x":0.16739130020141602,"y":0.7272727489471436},{"x":0.156521737575531,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.156521737575531,0.7019373774528503,0.16739130020141602,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08913043141365051,"y":0.7019373774528503},{"x":0.15217390656471252,"y":0.7019373774528503},{"x":0.15217390656471252,"y":0.7272727489471436},{"x":0.08913043141365051,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفضلی","boundary":[0.08913043141365051,0.7019373774528503,0.15217390656471252,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.7302533388137817},{"x":0.886956512928009,"y":0.7302533388137817},{"x":0.886956512928009,"y":0.7540983557701111},{"x":0.854347825050354,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرما","boundary":[0.854347825050354,0.7302533388137817,0.886956512928009,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.7302533388137817},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7302533388137817},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7540983557701111},{"x":0.841304361820221,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.841304361820221,0.7302533388137817,0.8500000238418579,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.7302533388137817},{"x":0.832608699798584,"y":0.7302533388137817},{"x":0.832608699798584,"y":0.7540983557701111},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگیری","boundary":[0.7543478012084961,0.7302533388137817,0.832608699798584,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7302533388137817},{"x":0.741304337978363,"y":0.7302533388137817},{"x":0.741304337978363,"y":0.7540983557701111},{"x":0.717391312122345,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.717391312122345,0.7302533388137817,0.741304337978363,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.7302533388137817},{"x":0.710869550704956,"y":0.7302533388137817},{"x":0.710869550704956,"y":0.7540983557701111},{"x":0.699999988079071,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.699999988079071,0.7302533388137817,0.710869550704956,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7540983557701111},{"x":0.6826087236404419,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6826087236404419,0.7302533388137817,0.6934782862663269,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7540983557701111},{"x":0.6608695387840271,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6608695387840271,0.7302533388137817,0.6739130616188049,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.7302533388137817},{"x":0.656521737575531,"y":0.7302533388137817},{"x":0.656521737575531,"y":0.7540983557701111},{"x":0.643478274345398,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.643478274345398,0.7302533388137817,0.656521737575531,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.7302533388137817},{"x":0.634782612323761,"y":0.7302533388137817},{"x":0.634782612323761,"y":0.7540983557701111},{"x":0.595652163028717,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انوار","boundary":[0.595652163028717,0.7302533388137817,0.634782612323761,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.7302533388137817},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7302533388137817},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7540983557701111},{"x":0.5478261113166809,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.5478261113166809,0.7302533388137817,0.5891304612159729,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.7302533388137817},{"x":0.539130449295044,"y":0.7302533388137817},{"x":0.539130449295044,"y":0.7540983557701111},{"x":0.530434787273407,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.530434787273407,0.7302533388137817,0.539130449295044,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.480434775352478,"y":0.7302533388137817},{"x":0.519565224647522,"y":0.7302533388137817},{"x":0.519565224647522,"y":0.7540983557701111},{"x":0.480434775352478,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.480434775352478,0.7302533388137817,0.519565224647522,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.7302533388137817},{"x":0.46521738171577454,"y":0.7302533388137817},{"x":0.46521738171577454,"y":0.7540983557701111},{"x":0.43043479323387146,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.43043479323387146,0.7302533388137817,0.46521738171577454,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.7302533388137817},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7302533388137817},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7540983557701111},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.3695652186870575,0.7302533388137817,0.42391303181648254,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.7302533388137817},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7302533388137817},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7540983557701111},{"x":0.323913037776947,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرما","boundary":[0.323913037776947,0.7302533388137817,0.3586956560611725,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.7302533388137817},{"x":0.321739137172699,"y":0.7302533388137817},{"x":0.321739137172699,"y":0.7540983557701111},{"x":0.31086957454681396,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31086957454681396,0.7302533388137817,0.321739137172699,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.7302533388137817},{"x":0.302173912525177,"y":0.7302533388137817},{"x":0.302173912525177,"y":0.7540983557701111},{"x":0.260869562625885,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلوب","boundary":[0.260869562625885,0.7302533388137817,0.302173912525177,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.7302533388137817},{"x":0.25,"y":0.7302533388137817},{"x":0.25,"y":0.7540983557701111},{"x":0.23260869085788727,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.23260869085788727,0.7302533388137817,0.25,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.7302533388137817},{"x":0.22826087474822998,"y":0.7302533388137817},{"x":0.22826087474822998,"y":0.7540983557701111},{"x":0.21521739661693573,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21521739661693573,0.7302533388137817,0.22826087474822998,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19347825646400452,"y":0.7302533388137817},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7302533388137817},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7540983557701111},{"x":0.19347825646400452,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19347825646400452,0.7302533388137817,0.2130434811115265,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7302533388137817},{"x":0.186956524848938,"y":0.7302533388137817},{"x":0.186956524848938,"y":0.7540983557701111},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضياء","boundary":[0.15000000596046448,0.7302533388137817,0.186956524848938,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.7302533388137817},{"x":0.14130434393882751,"y":0.7302533388137817},{"x":0.14130434393882751,"y":0.7540983557701111},{"x":0.10000000149011612,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسما","boundary":[0.10000000149011612,0.7302533388137817,0.14130434393882751,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.7302533388137817},{"x":0.093478262424469,"y":0.7302533388137817},{"x":0.093478262424469,"y":0.7540983557701111},{"x":0.08478260785341263,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08478260785341263,0.7302533388137817,0.093478262424469,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.7600595951080322},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7600595951080322},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7809240221977234},{"x":0.8391304612159729,"y":0.7824143171310425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفات","boundary":[0.8391304612159729,0.7600595951080322,0.8891304135322571,0.7809240221977234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7739130258560181,"y":0.7839046120643616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.77173912525177,0.7615499496459961,0.8282608985900879,0.7824143171310425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.7630402445793152},{"x":0.7673913240432739,"y":0.7630402445793152},{"x":0.7673913240432739,"y":0.7839046120643616},{"x":0.758695662021637,"y":0.7839046120643616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758695662021637,0.7630402445793152,0.7673913240432739,0.7839046120643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.7630402445793152},{"x":0.747826099395752,"y":0.7630402445793152},{"x":0.747826099395752,"y":0.7839046120643616},{"x":0.710869550704956,"y":0.7839046120643616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منور","boundary":[0.710869550704956,0.7630402445793152,0.747826099395752,0.7839046120643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.7630402445793152},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7630402445793152},{"x":0.7043478488922119,"y":0.7853949069976807},{"x":0.667391300201416,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فرما","boundary":[0.667391300201416,0.7630402445793152,0.7043478488922119,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.7645305395126343},{"x":0.6695652008056641,"y":0.7645305395126343},{"x":0.6695652008056641,"y":0.7853949069976807},{"x":0.6608695387840271,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6608695387840271,0.7645305395126343,0.6695652008056641,0.7853949069976807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.5216095447540283},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5201192498207092},{"x":0.893478274345398,"y":0.7853949069976807},{"x":0.08478260785341263,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.07978260785341262,0.5146095447540283,0.898478274345398,0.7923949069976807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.7883755564689636},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7883755564689636},{"x":0.8586956262588501,"y":0.8137108683586121},{"x":0.8391304612159729,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.8391304612159729,0.7883755564689636,0.8586956262588501,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.7883755564689636},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7883755564689636},{"x":0.8282608985900879,"y":0.8137108683586121},{"x":0.802173912525177,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الها","boundary":[0.802173912525177,0.7883755564689636,0.8282608985900879,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.7898658514022827},{"x":0.802173912525177,"y":0.7898658514022827},{"x":0.802173912525177,"y":0.8137108683586121},{"x":0.79347825050354,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.79347825050354,0.7898658514022827,0.802173912525177,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.7898658514022827},{"x":0.7869565486907959,"y":0.7898658514022827},{"x":0.7869565486907959,"y":0.8137108683586121},{"x":0.739130437374115,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معترف","boundary":[0.739130437374115,0.7898658514022827,0.7869565486907959,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.7898658514022827},{"x":0.7217391133308411,"y":0.7898658514022827},{"x":0.7217391133308411,"y":0.8137108683586121},{"x":0.708695650100708,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.708695650100708,0.7898658514022827,0.7217391133308411,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.7898658514022827},{"x":0.699999988079071,"y":0.7898658514022827},{"x":0.699999988079071,"y":0.8137108683586121},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تقصير","boundary":[0.6499999761581421,0.7898658514022827,0.699999988079071,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.7898658514022827},{"x":0.6391304135322571,"y":0.7898658514022827},{"x":0.6391304135322571,"y":0.8137108683586121},{"x":0.6304348111152649,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6304348111152649,0.7898658514022827,0.6391304135322571,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.7898658514022827},{"x":0.623913049697876,"y":0.7898658514022827},{"x":0.623913049697876,"y":0.8137108683586121},{"x":0.573913037776947,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصر","boundary":[0.573913037776947,0.7898658514022827,0.623913049697876,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.7898658514022827},{"x":0.5695652365684509,"y":0.7898658514022827},{"x":0.5695652365684509,"y":0.8137108683586121},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5565217137336731,0.7898658514022827,0.5695652365684509,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.7898658514022827},{"x":0.5478261113166809,"y":0.7898658514022827},{"x":0.5478261113166809,"y":0.8137108683586121},{"x":0.49782609939575195,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گناهم","boundary":[0.49782609939575195,0.7898658514022827,0.5478261113166809,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.7898658514022827},{"x":0.49782609939575195,"y":0.7898658514022827},{"x":0.49782609939575195,"y":0.8137108683586121},{"x":0.489130437374115,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489130437374115,0.7898658514022827,0.49782609939575195,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.7898658514022827},{"x":0.48695650696754456,"y":0.7898658514022827},{"x":0.48695650696754456,"y":0.8152011632919312},{"x":0.47173914313316345,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.47173914313316345,0.7898658514022827,0.48695650696754456,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.7898658514022827},{"x":0.46086955070495605,"y":0.7898658514022827},{"x":0.46086955070495605,"y":0.8152011632919312},{"x":0.44130435585975647,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.44130435585975647,0.7898658514022827,0.46086955070495605,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.7898658514022827},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7898658514022827},{"x":0.42391303181648254,"y":0.8152011632919312},{"x":0.384782612323761,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدمی","boundary":[0.384782612323761,0.7898658514022827,0.42391303181648254,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.7898658514022827},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7898658514022827},{"x":0.37173911929130554,"y":0.8152011632919312},{"x":0.35217392444610596,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35217392444610596,0.7898658514022827,0.37173911929130554,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.7898658514022827},{"x":0.343478262424469,"y":0.7898658514022827},{"x":0.343478262424469,"y":0.8152011632919312},{"x":0.323913037776947,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.323913037776947,0.7898658514022827,0.343478262424469,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.7898658514022827},{"x":0.3173913061618805,"y":0.7898658514022827},{"x":0.3173913061618805,"y":0.8152011632919312},{"x":0.26739129424095154,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضای","boundary":[0.26739129424095154,0.7898658514022827,0.3173913061618805,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.7898658514022827},{"x":0.2543478310108185,"y":0.7898658514022827},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8152011632919312},{"x":0.24130435287952423,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.24130435287952423,0.7898658514022827,0.2543478310108185,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.7898658514022827},{"x":0.23260869085788727,"y":0.7898658514022827},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8152011632919312},{"x":0.16304348409175873,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشتم","boundary":[0.16304348409175873,0.7898658514022827,0.23260869085788727,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.7913562059402466},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7913562059402466},{"x":0.15434782207012177,"y":0.8152011632919312},{"x":0.14347825944423676,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14347825944423676,0.7913562059402466,0.15434782207012177,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12391304224729538,"y":0.7913562059402466},{"x":0.13695652782917023,"y":0.7913562059402466},{"x":0.13695652782917023,"y":0.8152011632919312},{"x":0.12391304224729538,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.12391304224729538,0.7913562059402466,0.13695652782917023,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.7913562059402466},{"x":0.1195652186870575,"y":0.7913562059402466},{"x":0.1195652186870575,"y":0.8152011632919312},{"x":0.093478262424469,"y":0.8152011632919312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.093478262424469,0.7913562059402466,0.1195652186870575,0.8152011632919312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.8181818127632141},{"x":0.884782612323761,"y":0.8181818127632141},{"x":0.884782612323761,"y":0.8435171246528625},{"x":0.8369565010070801,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبادتی","boundary":[0.8369565010070801,0.8181818127632141,0.884782612323761,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.8181818127632141},{"x":0.823913037776947,"y":0.8181818127632141},{"x":0.823913037776947,"y":0.8435171246528625},{"x":0.813043475151062,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.813043475151062,0.8181818127632141,0.823913037776947,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8181818127632141},{"x":0.813043475151062,"y":0.8181818127632141},{"x":0.813043475151062,"y":0.8435171246528625},{"x":0.75,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطاعتی","boundary":[0.75,0.8181818127632141,0.813043475151062,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239130139350891,"y":0.8181818127632141},{"x":0.739130437374115,"y":0.8181818127632141},{"x":0.739130437374115,"y":0.8435171246528625},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7239130139350891,0.8181818127632141,0.739130437374115,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.8181818127632141},{"x":0.717391312122345,"y":0.8181818127632141},{"x":0.717391312122345,"y":0.8435171246528625},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6847826242446899,0.8181818127632141,0.717391312122345,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.8181818127632141},{"x":0.678260862827301,"y":0.8181818127632141},{"x":0.678260862827301,"y":0.8435171246528625},{"x":0.623913049697876,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخلاص","boundary":[0.623913049697876,0.8181818127632141,0.678260862827301,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.8181818127632141},{"x":0.602173924446106,"y":0.8181818127632141},{"x":0.602173924446106,"y":0.8435171246528625},{"x":0.571739137172699,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بجا","boundary":[0.571739137172699,0.8181818127632141,0.602173924446106,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.8181818127632141},{"x":0.563043475151062,"y":0.8181818127632141},{"x":0.563043475151062,"y":0.8435171246528625},{"x":0.519565224647522,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوردم","boundary":[0.519565224647522,0.8181818127632141,0.563043475151062,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5173913240432739,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5173913240432739,"y":0.8435171246528625},{"x":0.5065217614173889,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5065217614173889,0.8181818127632141,0.5173913240432739,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5043478012084961,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5043478012084961,"y":0.8435171246528625},{"x":0.4847826063632965,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.4847826063632965,0.8181818127632141,0.5043478012084961,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.8181818127632141},{"x":0.47608694434165955,"y":0.8181818127632141},{"x":0.47608694434165955,"y":0.8435171246528625},{"x":0.4434782564640045,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4434782564640045,0.8181818127632141,0.47608694434165955,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.8181818127632141},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8181818127632141},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8435171246528625},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4217391312122345,0.8181818127632141,0.43478259444236755,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.8181818127632141},{"x":0.417391300201416,"y":0.8181818127632141},{"x":0.417391300201416,"y":0.8435171246528625},{"x":0.384782612323761,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لطف","boundary":[0.384782612323761,0.8181818127632141,0.417391300201416,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.8181818127632141},{"x":0.365217387676239,"y":0.8181818127632141},{"x":0.365217387676239,"y":0.8435171246528625},{"x":0.323913037776947,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمیم","boundary":[0.323913037776947,0.8181818127632141,0.365217387676239,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.8181818127632141},{"x":0.3173913061618805,"y":0.8181818127632141},{"x":0.3173913061618805,"y":0.8435171246528625},{"x":0.3065217435359955,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3065217435359955,0.8181818127632141,0.3173913061618805,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.8181818127632141},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8181818127632141},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8435171246528625},{"x":0.24782608449459076,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمت","boundary":[0.24782608449459076,0.8181818127632141,0.30434781312942505,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8435171246528625},{"x":0.18043477833271027,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسعه","boundary":[0.18043477833271027,0.8181818127632141,0.23260869085788727,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.8181818127632141},{"x":0.17826086282730103,"y":0.8181818127632141},{"x":0.17826086282730103,"y":0.8435171246528625},{"x":0.16304348409175873,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.16304348409175873,0.8181818127632141,0.17826086282730103,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.8181818127632141},{"x":0.156521737575531,"y":0.8181818127632141},{"x":0.156521737575531,"y":0.8435171246528625},{"x":0.13695652782917023,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.13695652782917023,0.8181818127632141,0.156521737575531,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.8181818127632141},{"x":0.12391304224729538,"y":0.8181818127632141},{"x":0.12391304224729538,"y":0.8435171246528625},{"x":0.08695652335882187,"y":0.8435171246528625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.08695652335882187,0.8181818127632141,0.12391304224729538,0.8435171246528625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.852173924446106,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8891304135322571,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8891304135322571,"y":0.8748137354850769},{"x":0.852173924446106,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرما","boundary":[0.852173924446106,0.8494783639907837,0.8891304135322571,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8500000238418579,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8500000238418579,"y":0.8748137354850769},{"x":0.8391304612159729,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8391304612159729,0.8494783639907837,0.8500000238418579,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8494783639907837},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8748137354850769},{"x":0.769565224647522,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنانچه","boundary":[0.769565224647522,0.8494783639907837,0.8260869383811951,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7630434632301331,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7630434632301331,"y":0.8748137354850769},{"x":0.7434782385826111,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7434782385826111,0.8494783639907837,0.7630434632301331,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7347826361656189,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7347826361656189,"y":0.8748137354850769},{"x":0.7130434513092041,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7130434513092041,0.8494783639907837,0.7347826361656189,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7043478488922119,"y":0.8494783639907837},{"x":0.7043478488922119,"y":0.8748137354850769},{"x":0.6717391014099121,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.6717391014099121,0.8494783639907837,0.7043478488922119,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.8494783639907837},{"x":0.667391300201416,"y":0.8494783639907837},{"x":0.667391300201416,"y":0.8748137354850769},{"x":0.634782612323761,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستر","boundary":[0.634782612323761,0.8494783639907837,0.667391300201416,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.8494783639907837},{"x":0.623913049697876,"y":0.8494783639907837},{"x":0.623913049697876,"y":0.8748137354850769},{"x":0.5804347991943359,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عيوب","boundary":[0.5804347991943359,0.8494783639907837,0.623913049697876,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.8494783639907837},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8494783639907837},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8748137354850769},{"x":0.502173900604248,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمودی","boundary":[0.502173900604248,0.8494783639907837,0.5652173757553101,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.8494783639907837},{"x":0.48695650696754456,"y":0.8494783639907837},{"x":0.48695650696754456,"y":0.8748137354850769},{"x":0.47173914313316345,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47173914313316345,0.8494783639907837,0.48695650696754456,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.8494783639907837},{"x":0.4630434811115265,"y":0.8494783639907837},{"x":0.4630434811115265,"y":0.8748137354850769},{"x":0.4434782564640045,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4434782564640045,0.8494783639907837,0.4630434811115265,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.8494783639907837},{"x":0.436956524848938,"y":0.8494783639907837},{"x":0.436956524848938,"y":0.8748137354850769},{"x":0.4021739065647125,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالم","boundary":[0.4021739065647125,0.8494783639907837,0.436956524848938,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.8494783639907837},{"x":0.395652174949646,"y":0.8494783639907837},{"x":0.395652174949646,"y":0.8748137354850769},{"x":0.373913049697876,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.373913049697876,0.8494783639907837,0.395652174949646,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.8494783639907837},{"x":0.365217387676239,"y":0.8494783639907837},{"x":0.365217387676239,"y":0.8748137354850769},{"x":0.35217392444610596,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35217392444610596,0.8494783639907837,0.365217387676239,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.8494783639907837},{"x":0.343478262424469,"y":0.8494783639907837},{"x":0.343478262424469,"y":0.8748137354850769},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرما","boundary":[0.30434781312942505,0.8494783639907837,0.343478262424469,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.8494783639907837},{"x":0.302173912525177,"y":0.8494783639907837},{"x":0.302173912525177,"y":0.8748137354850769},{"x":0.28260868787765503,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28260868787765503,0.8494783639907837,0.302173912525177,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.8494783639907837},{"x":0.2760869562625885,"y":0.8494783639907837},{"x":0.2760869562625885,"y":0.8748137354850769},{"x":0.25652173161506653,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25652173161506653,0.8494783639907837,0.2760869562625885,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.8494783639907837},{"x":0.24782608449459076,"y":0.8494783639907837},{"x":0.24782608449459076,"y":0.8748137354850769},{"x":0.21086956560611725,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.21086956560611725,0.8494783639907837,0.24782608449459076,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12173912674188614,"y":0.8494783639907837},{"x":0.20652173459529877,"y":0.8494783639907837},{"x":0.20652173459529877,"y":0.8748137354850769},{"x":0.12173912674188614,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیازمندترم","boundary":[0.12173912674188614,0.8494783639907837,0.20652173459529877,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10869564861059189,"y":0.8494783639907837},{"x":0.1195652186870575,"y":0.8494783639907837},{"x":0.1195652186870575,"y":0.8748137354850769},{"x":0.10869564861059189,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10869564861059189,0.8494783639907837,0.1195652186870575,0.8748137354850769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08695652335882187,"y":0.7883755564689636},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7868852615356445},{"x":0.8891304135322571,"y":0.8748137354850769},{"x":0.08913043141365051,"y":0.8777943253517151}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08195652335882186,0.7813755564689636,0.8941304135322571,0.8818137354850769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.8792846202850342},{"x":0.852173924446106,"y":0.8792846202850342},{"x":0.852173924446106,"y":0.9046199917793274},{"x":0.8086956739425659,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدایا","boundary":[0.8086956739425659,0.8792846202850342,0.852173924446106,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.8792846202850342},{"x":0.804347813129425,"y":0.8792846202850342},{"x":0.804347813129425,"y":0.9046199917793274},{"x":0.7847825884819031,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.7847825884819031,0.8792846202850342,0.804347813129425,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.8792846202850342},{"x":0.7760869860649109,"y":0.8792846202850342},{"x":0.7760869860649109,"y":0.9046199917793274},{"x":0.717391312122345,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.717391312122345,0.8792846202850342,0.7760869860649109,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.8792846202850342},{"x":0.7021738886833191,"y":0.8792846202850342},{"x":0.7021738886833191,"y":0.9046199917793274},{"x":0.689130425453186,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.689130425453186,0.8792846202850342,0.7021738886833191,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.8792846202850342},{"x":0.6717391014099121,"y":0.8792846202850342},{"x":0.6717391014099121,"y":0.9046199917793274},{"x":0.6282608509063721,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.6282608509063721,0.8792846202850342,0.6717391014099121,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.8792846202850342},{"x":0.6217391490936279,"y":0.8792846202850342},{"x":0.6217391490936279,"y":0.9046199917793274},{"x":0.593478262424469,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیام","boundary":[0.593478262424469,0.8792846202850342,0.6217391490936279,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.8792846202850342},{"x":0.5869565010070801,"y":0.8792846202850342},{"x":0.5869565010070801,"y":0.9046199917793274},{"x":0.5673912763595581,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5673912763595581,0.8792846202850342,0.5869565010070801,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.8792846202850342},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8792846202850342},{"x":0.5652173757553101,"y":0.9046199917793274},{"x":0.5152173638343811,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.5152173638343811,0.8792846202850342,0.5652173757553101,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.8792846202850342},{"x":0.49347826838493347,"y":0.8792846202850342},{"x":0.49347826838493347,"y":0.9046199917793274},{"x":0.4630434811115265,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.4630434811115265,0.8792846202850342,0.49347826838493347,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.8792846202850342},{"x":0.4543478190898895,"y":0.8792846202850342},{"x":0.4543478190898895,"y":0.9046199917793274},{"x":0.43913042545318604,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.43913042545318604,0.8792846202850342,0.4543478190898895,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.8792846202850342},{"x":0.426086962223053,"y":0.8792846202850342},{"x":0.426086962223053,"y":0.9046199917793274},{"x":0.3804347813129425,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاصر","boundary":[0.3804347813129425,0.8792846202850342,0.426086962223053,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36739131808280945,"y":0.8792846202850342},{"x":0.37826088070869446,"y":0.8792846202850342},{"x":0.37826088070869446,"y":0.9046199917793274},{"x":0.36739131808280945,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36739131808280945,0.8792846202850342,0.37826088070869446,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.8792846202850342},{"x":0.3586956560611725,"y":0.8792846202850342},{"x":0.3586956560611725,"y":0.9046199917793274},{"x":0.30000001192092896,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصرم","boundary":[0.30000001192092896,0.8792846202850342,0.3586956560611725,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.8792846202850342},{"x":0.29347825050354004,"y":0.8792846202850342},{"x":0.29347825050354004,"y":0.9046199917793274},{"x":0.28478261828422546,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28478261828422546,0.8792846202850342,0.29347825050354004,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2652173936367035,"y":0.8792846202850342},{"x":0.27826085686683655,"y":0.8792846202850342},{"x":0.27826085686683655,"y":0.9046199917793274},{"x":0.2652173936367035,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2652173936367035,0.8792846202850342,0.27826085686683655,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.8792846202850342},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8792846202850342},{"x":0.2543478310108185,"y":0.9046199917793274},{"x":0.20652173459529877,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.20652173459529877,0.8792846202850342,0.2543478310108185,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.8792846202850342},{"x":0.20217391848564148,"y":0.8792846202850342},{"x":0.20217391848564148,"y":0.9046199917793274},{"x":0.1608695685863495,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.1608695685863495,0.8792846202850342,0.20217391848564148,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.104347825050354,"y":0.8792846202850342},{"x":0.15000000596046448,"y":0.8792846202850342},{"x":0.15000000596046448,"y":0.9046199917793274},{"x":0.104347825050354,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.104347825050354,0.8792846202850342,0.15000000596046448,0.9046199917793274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.8792846202850342},{"x":0.09565217047929764,"y":0.8792846202850342},{"x":0.09565217047929764,"y":0.9046199917793274},{"x":0.08478260785341263,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08478260785341263,0.8792846202850342,0.09565217047929764,0.9046199917793274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08478260785341263,"y":0.8792846202850342},{"x":0.852173924446106,"y":0.8792846202850342},{"x":0.852173924446106,"y":0.9046199917793274},{"x":0.08478260785341263,"y":0.9046199917793274}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.07978260785341262,0.8722846202850342,0.857173924446106,0.9116199917793274],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/WEIOHDNAdTSCUHDR.jpg","blurred":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/NnfnESuaVGBLftAr.jpg","webpSec":"/storage/books/e4de9b71a778815d/pages/UeHPKJnSiyaZIjET-sec.webp"},"info":{"width":461,"height":671,"margin":[0.0002573628093311947,0.0001517032025112658,0.9979564137572581,0.9991677856914334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8720173239707947,"y":0.10581222176551819},{"x":0.9262472987174988,"y":0.1043219044804573},{"x":0.9262472987174988,"y":0.1326378583908081},{"x":0.8720173239707947,"y":0.1326378583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.8720173239707947,0.10581222176551819,0.9262472987174988,0.1326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8091106414794922,"y":0.10581222176551819},{"x":0.8590021729469299,"y":0.10581222176551819},{"x":0.8590021729469299,"y":0.1326378583908081},{"x":0.8091106414794922,"y":0.1326378583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبادت","boundary":[0.8091106414794922,0.10581222176551819,0.8590021729469299,0.1326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7809110879898071,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7939262390136719,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7939262390136719,"y":0.1326378583908081},{"x":0.7809110879898071,"y":0.1326378583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.7809110879898071,0.10581222176551819,0.7939262390136719,0.1326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7223427295684814,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7700650691986084,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7700650691986084,"y":0.1326378583908081},{"x":0.7223427295684814,"y":0.1326378583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنمی","boundary":[0.7223427295684814,0.10581222176551819,0.7700650691986084,0.1326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6919739842414856,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7158351540565491,"y":0.10581222176551819},{"x":0.7158351540565491,"y":0.1341281682252884},{"x":0.6919739842414856,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آیم","boundary":[0.6919739842414856,0.10581222176551819,0.7158351540565491,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789587736129761,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6898047924041748,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6898047924041748,"y":0.1341281682252884},{"x":0.6789587736129761,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789587736129761,0.10581222176551819,0.6898047924041748,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550976037979126,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6767895817756653,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6767895817756653,"y":0.1341281682252884},{"x":0.6550976037979126,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6550976037979126,0.10581222176551819,0.6767895817756653,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921908617019653,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6464208364486694,"y":0.10581222176551819},{"x":0.6464208364486694,"y":0.1326378583908081},{"x":0.5921908617019653,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آورنده","boundary":[0.5921908617019653,0.10581222176551819,0.6464208364486694,0.1326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5683296918869019,"y":0.10730253159999847},{"x":0.5835140943527222,"y":0.10730253159999847},{"x":0.5835140943527222,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5683296918869019,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5683296918869019,0.10730253159999847,0.5835140943527222,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.10730253159999847},{"x":0.5574837327003479,"y":0.10730253159999847},{"x":0.5574837327003479,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5227765440940857,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شأن","boundary":[0.5227765440940857,0.10730253159999847,0.5574837327003479,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4468546509742737,"y":0.10730253159999847},{"x":0.5119305849075317,"y":0.10581222176551819},{"x":0.5119305849075317,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4468546509742737,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویشم","boundary":[0.4468546509742737,0.10730253159999847,0.5119305849075317,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4425162672996521,"y":0.10730253159999847},{"x":0.45336225628852844,"y":0.10730253159999847},{"x":0.45336225628852844,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4425162672996521,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4425162672996521,0.10730253159999847,0.45336225628852844,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251627027988434,"y":0.10730253159999847},{"x":0.4403470754623413,"y":0.10730253159999847},{"x":0.4403470754623413,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4251627027988434,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4251627027988434,0.10730253159999847,0.4403470754623413,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3644251525402069,"y":0.10730253159999847},{"x":0.41648590564727783,"y":0.10730253159999847},{"x":0.41648590564727783,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3644251525402069,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.3644251525402069,0.10730253159999847,0.41648590564727783,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3253796100616455,"y":0.10730253159999847},{"x":0.35791757702827454,"y":0.10730253159999847},{"x":0.35791757702827454,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3253796100616455,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.3253796100616455,0.10730253159999847,0.35791757702827454,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27765727043151855,"y":0.10730253159999847},{"x":0.31453362107276917,"y":0.10730253159999847},{"x":0.31453362107276917,"y":0.1341281682252884},{"x":0.27765727043151855,"y":0.1341281682252884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.27765727043151855,0.10730253159999847,0.31453362107276917,0.1341281682252884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22776572406291962,"y":0.10879284888505936},{"x":0.26030367612838745,"y":0.10879284888505936},{"x":0.26030367612838745,"y":0.13561847805976868},{"x":0.22776572406291962,"y":0.13561847805976868}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.22776572406291962,0.10879284888505936,0.26030367612838745,0.13561847805976868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14533622562885284,"y":0.10879284888505936},{"x":0.22342732548713684,"y":0.10730253159999847},{"x":0.22342732548713684,"y":0.13561847805976868},{"x":0.14533622562885284,"y":0.13561847805976868}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گریزانم","boundary":[0.14533622562885284,0.10879284888505936,0.22342732548713684,0.13561847805976868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12798264622688293,"y":0.10879284888505936},{"x":0.13882863521575928,"y":0.10879284888505936},{"x":0.13882863521575928,"y":0.13561847805976868},{"x":0.12798264622688293,"y":0.13561847805976868}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12798264622688293,0.10879284888505936,0.13882863521575928,0.13561847805976868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590021729469299,"y":0.13859911262989044},{"x":0.9349240660667419,"y":0.13859911262989044},{"x":0.9370932579040527,"y":0.15946348011493683},{"x":0.8590021729469299,"y":0.1609538048505783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وحشتناک","boundary":[0.8590021729469299,0.13859911262989044,0.9370932579040527,0.15946348011493683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286334276199341,"y":0.14008942246437073},{"x":0.839479386806488,"y":0.14008942246437073},{"x":0.8416485786437988,"y":0.1609538048505783},{"x":0.8308026194572449,"y":0.1609538048505783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8286334276199341,0.14008942246437073,0.8416485786437988,0.1609538048505783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7787418365478516,"y":0.14008942246437073},{"x":0.8177874088287354,"y":0.14008942246437073},{"x":0.8199566006660461,"y":0.1609538048505783},{"x":0.7809110879898071,"y":0.1609538048505783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موثق","boundary":[0.7787418365478516,0.14008942246437073,0.8199566006660461,0.1609538048505783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7375271320343018,"y":0.141579732298851},{"x":0.77440345287323,"y":0.141579732298851},{"x":0.77440345287323,"y":0.1609538048505783},{"x":0.7375271320343018,"y":0.1624441146850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7375271320343018,0.141579732298851,0.77440345287323,0.1609538048505783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702820062637329,"y":0.141579732298851},{"x":0.7245119214057922,"y":0.141579732298851},{"x":0.726681113243103,"y":0.1609538048505783},{"x":0.6724511981010437,"y":0.1624441146850586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برادران","boundary":[0.6702820062637329,0.141579732298851,0.726681113243103,0.1609538048505783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117136478424072,"y":0.1430700421333313},{"x":0.6550976037979126,"y":0.141579732298851},{"x":0.6550976037979126,"y":0.1624441146850586},{"x":0.613882839679718,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.6117136478424072,0.1430700421333313,0.6550976037979126,0.1624441146850586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5835140943527222,"y":0.1430700421333313},{"x":0.5921908617019653,"y":0.1430700421333313},{"x":0.5921908617019653,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5835140943527222,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5835140943527222,0.1430700421333313,0.5921908617019653,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531453490257263,"y":0.1430700421333313},{"x":0.574837327003479,"y":0.1430700421333313},{"x":0.574837327003479,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5531453490257263,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیم","boundary":[0.5531453490257263,0.1430700421333313,0.574837327003479,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5249457955360413,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5401301383972168,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5401301383972168,"y":0.16393442451953888},{"x":0.5249457955360413,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5249457955360413,0.1341281682252884,0.5401301383972168,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4815618097782135,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5140997767448425,"y":0.1341281682252884},{"x":0.5140997767448425,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4815618097782135,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.4815618097782135,0.1341281682252884,0.5140997767448425,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45336225628852844,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4772234261035919,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4772234261035919,"y":0.16393442451953888},{"x":0.45336225628852844,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45336225628852844,0.1341281682252884,0.4772234261035919,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4056399166584015,"y":0.1341281682252884},{"x":0.44902387261390686,"y":0.1341281682252884},{"x":0.44902387261390686,"y":0.16393442451953888},{"x":0.4056399166584015,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبادا","boundary":[0.4056399166584015,0.1341281682252884,0.44902387261390686,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37093275785446167,"y":0.1341281682252884},{"x":0.39913231134414673,"y":0.1341281682252884},{"x":0.39913231134414673,"y":0.16393442451953888},{"x":0.37093275785446167,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.37093275785446167,0.1341281682252884,0.39913231134414673,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34056398272514343,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3665943741798401,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3665943741798401,"y":0.16393442451953888},{"x":0.34056398272514343,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.34056398272514343,0.1341281682252884,0.3665943741798401,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31670281291007996,"y":0.1341281682252884},{"x":0.33405640721321106,"y":0.1341281682252884},{"x":0.33405640721321106,"y":0.16393442451953888},{"x":0.31670281291007996,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.31670281291007996,0.1341281682252884,0.33405640721321106,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27765727043151855,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3101952373981476,"y":0.1341281682252884},{"x":0.3101952373981476,"y":0.16393442451953888},{"x":0.27765727043151855,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سير","boundary":[0.27765727043151855,0.1341281682252884,0.3101952373981476,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2472885102033615,"y":0.1341281682252884},{"x":0.2711496651172638,"y":0.1341281682252884},{"x":0.2711496651172638,"y":0.16393442451953888},{"x":0.2472885102033615,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الى","boundary":[0.2472885102033615,0.1341281682252884,0.2711496651172638,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2104121446609497,"y":0.1341281682252884},{"x":0.23861171305179596,"y":0.1341281682252884},{"x":0.23861171305179596,"y":0.16393442451953888},{"x":0.2104121446609497,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.2104121446609497,0.1341281682252884,0.23861171305179596,0.16393442451953888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19739696383476257,"y":0.13561847805976868},{"x":0.20824295282363892,"y":0.13561847805976868},{"x":0.20824295282363892,"y":0.16542473435401917},{"x":0.19739696383476257,"y":0.16542473435401917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19739696383476257,0.13561847805976868,0.20824295282363892,0.16542473435401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1540130078792572,"y":0.13561847805976868},{"x":0.18655097484588623,"y":0.13561847805976868},{"x":0.18655097484588623,"y":0.16542473435401917},{"x":0.1540130078792572,"y":0.16542473435401917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفر","boundary":[0.1540130078792572,0.13561847805976868,0.18655097484588623,0.16542473435401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12798264622688293,"y":0.13561847805976868},{"x":0.14533622562885284,"y":0.13561847805976868},{"x":0.14533622562885284,"y":0.16542473435401917},{"x":0.12798264622688293,"y":0.16542473435401917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12798264622688293,0.13561847805976868,0.14533622562885284,0.16542473435401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8958785533905029,"y":0.16840536892414093},{"x":0.9284164905548096,"y":0.16840536892414093},{"x":0.9284164905548096,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8958785533905029,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالم","boundary":[0.8958785533905029,0.16840536892414093,0.9284164905548096,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8373101949691772,"y":0.16840536892414093},{"x":0.8893709182739258,"y":0.16840536892414093},{"x":0.8893709182739258,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8373101949691772,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آخرت","boundary":[0.8373101949691772,0.16840536892414093,0.8893709182739258,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8069414496421814,"y":0.16840536892414093},{"x":0.8221257925033569,"y":0.16840536892414093},{"x":0.8221257925033569,"y":0.19374068081378937},{"x":0.8069414496421814,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.8069414496421814,0.16840536892414093,0.8221257925033569,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7548806667327881,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7939262390136719,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7939262390136719,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7548806667327881,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7548806667327881,0.16840536892414093,0.7939262390136719,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331887483596802,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7440347075462341,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7440347075462341,"y":0.19374068081378937},{"x":0.7331887483596802,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7331887483596802,0.16840536892414093,0.7440347075462341,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698481559753418,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7288503050804138,"y":0.16840536892414093},{"x":0.7288503050804138,"y":0.19374068081378937},{"x":0.698481559753418,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.698481559753418,0.16840536892414093,0.7288503050804138,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6811279654502869,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6919739842414856,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6919739842414856,"y":0.19374068081378937},{"x":0.6811279654502869,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6811279654502869,0.16840536892414093,0.6919739842414856,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355748176574707,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6789587736129761,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6789587736129761,"y":0.19374068081378937},{"x":0.6355748176574707,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لذایذ","boundary":[0.6355748176574707,0.16840536892414093,0.6789587736129761,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6073752641677856,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6268980503082275,"y":0.16840536892414093},{"x":0.6268980503082275,"y":0.19374068081378937},{"x":0.6073752641677856,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6073752641677856,0.16840536892414093,0.6268980503082275,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5813449025154114,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5965293049812317,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5965293049812317,"y":0.19374068081378937},{"x":0.5813449025154114,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5813449025154114,0.16840536892414093,0.5965293049812317,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639913082122803,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5770065188407898,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5770065188407898,"y":0.19374068081378937},{"x":0.5639913082122803,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5639913082122803,0.16840536892414093,0.5770065188407898,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357917547225952,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5574837327003479,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5574837327003479,"y":0.19374068081378937},{"x":0.5357917547225952,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5357917547225952,0.16840536892414093,0.5574837327003479,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4837310314178467,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5206073522567749,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5206073522567749,"y":0.19374068081378937},{"x":0.4837310314178467,"y":0.19374068081378937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلوه","boundary":[0.4837310314178467,0.16840536892414093,0.5206073522567749,0.19374068081378937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"verti