1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب گیاه و شوری

گیاه و شوری


نویسنده : حسین حیدری شریف آباد

مترجم : حسین حیدری شریف آباد


درباره کتاب گیاه و شوری

جنبه های حیرت انگیزی از گیاهان شورپسند در جهان وجود دارد. این گیاهان برای تامین روغن، ‌تغذیه دام و سوخت استفاده می شوند. گیاهانی وجود دارند که قادرند با آب دریا آبیاری شده و محصول مناسبی را تولید نمایند. گیاهان این توانایی را دارند که کربن هوا را جذب نمایند. با کاهش سطح جنگلها و مراتع یکی از امیدهای آینده گیاهان شوروری هستند که با استفاده از آب دریا بتوانند رشد کرده و میزان قابل توجهی از کربن هوا را تثبیت نمایند و اثرات گلخانه ای را کاهش دهند. نویسنده در این کتاب به تعریف شوری و سازوکارهای مقاومت به آن، خصوصیات محیط های شور و ارزیابی مقاومت به شوری گیاهان (در مراحل وانه زنی، رشد) و ... می پردازد.

سال
۱۳۸۰
تعداد صفحات
۲۰۸
شابک
964-473-104-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب گیاه و شوریکتاب‌های مشابه کتاب گیاه و شوری


خرید یا کرایه
cancel
19