اصول سرپرستی اصول سرپرستی

توضیحات

در عصر حاضر مدیران و سرپرستان می توانند با بکارگیری امکانات موجود، ضمن هماهنگی با سایر واحدها از طریق تقسیم کار، راهنمایی، نظارت، کنترل و ارزیابی به شکلی مطلوب به رفع مشکلات، تنش ها، اعتصابات، استفاده بهینه از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ارتقای شاخص های بهره وری و کنترل خطرات و ... بپردازند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798060","title":"اصول سرپرستی","price":"۳۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f206e60ba9c4ae46/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f206e60ba9c4ae46/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f206e60ba9c4ae46/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f206e60ba9c4ae46/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f206e60ba9c4ae46/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f206e60ba9c4ae46/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f206e60ba9c4ae46/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f206e60ba9c4ae46/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f206e60ba9c4ae46/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f206e60ba9c4ae46/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-5607-92-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"4","description":["در عصر حاضر مدیران و سرپرستان می توانند با بکارگیری امکانات موجود، ضمن هماهنگی با سایر واحدها از طریق تقسیم کار، راهنمایی، نظارت، کنترل و ارزیابی به شکلی مطلوب به رفع مشکلات، تنش ها، اعتصابات، استفاده بهینه از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ارتقای شاخص های بهره وری و کنترل خطرات و ... بپردازند."],"pages_count":"238","keywords":"null","token":"f206e60ba9c4ae46","created_at":"2021-11-29 15:12:25","updated_at":"2022-04-25 11:18:18","publisher_id":"189","deleted_at":null,"published_at":"2021-11-29 15:26:04","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921007","title":"ناصر صدرا ابرقویی","firstname":"ناصر صدرا","lastname":"ابرقویی","token":"f1b9c854b58331b1","created_at":"2021-11-30 12:47:40","updated_at":"2021-11-30 12:47:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921007","title":"ناصر صدرا ابرقویی","firstname":"ناصر صدرا","lastname":"ابرقویی","token":"f1b9c854b58331b1","created_at":"2021-11-30 12:47:40","updated_at":"2021-11-30 12:47:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786644","file":"61a4bca20ff683.74129067.pdf","book_id":"3798060","toc":null,"created_at":"2021-11-29 15:12:26","updated_at":"2022-04-25 11:18:25","process_started_at":"2021-11-29 15:12:28","process_done_at":"2021-11-29 15:12:34","process_failed_at":null,"pages_count":"238","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"10beb2d961230dfadca2313ff1951bba18f08a44a1762491e53c3d0409b7836b615d8b2c57a9fac8862593fc1a07d386a2baad1c47e88ce69c1c2393d95b30ee","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۸"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","description":null,"token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast"},"study_subjects":[{"id":"124","title":" اصول سرپرستی","token":"96a35fc91aa2554a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2018-10-07 12:53:00","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 15:23:44","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2752","title":"اصول سرپرستی","token":"d9ba3171dc1d4699","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2017-10-07 11:24:20","study_fields":[{"id":"868","title":"امور زراعی و باغی","degree_id":"4","token":"158299cc953320d9","books_count":"66","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1162","title":"تکنولوژی پرورش دام","degree_id":"4","token":"75dff3dd36a243c3","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1165","title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","degree_id":"4","token":"81d0d4bcb0760903","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2755","title":"اصول سرپرستی","token":"c310306885e339aa","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2017-10-07 11:24:20","study_fields":[{"id":"319","title":"مکانیک خودرو","degree_id":"4","token":"09d22f4619d270ff","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2758","title":"اصول سرپرستی","token":"bf21ad95c0014e81","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2017-10-07 11:24:20","study_fields":[{"id":"607","title":"مربی کودک","degree_id":"4","token":"0448bfa431aea757","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2017-10-07 11:22:51","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9274","title":"برنامه ریزی و سرپرستی گشت‌های جهانگردی","token":"b963796d58a27aae","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:09","updated_at":"2018-02-06 11:07:57","study_fields":[{"id":"1195","title":"مدیریت جهانگردی","degree_id":"7","token":"767b03dc6301487f","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-04-10 11:11:48","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23836","title":"سمینار سرپرستی آموزش عملی درخدمات اجتماعی","token":"f0ac9dd231d02ac7","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:07","updated_at":"2017-10-07 11:37:07","study_fields":[{"id":"1861","title":"مدیریت خدمات اجتماعی","degree_id":"10","token":"f819776dc48ed3fc","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C","ebook_price_en":"19500","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۸","authorTitle":"ناصر صدرا ابرقویی","tocStr":"","url":"/preview/f206e60ba9c4ae46/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f206e60ba9c4ae46","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/XzkiVGKLJaxgdbjL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/jlPOMiYdlOxohoRd.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/AIvlKdGeRxcQQcYu.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0006854871727076984,0.0004902914027315739,0.9986151295640117,0.9987586932917494]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.542619526386261,0.34149855375289917,0.6611226797103882,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.3472622334957123},{"x":0.530145525932312,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3876080811023712},{"x":0.3451143503189087,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.34095633029937744,0.3472622334957123,0.5322245359420776,0.3876080811023712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.3472622334957123},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3832853138446808},{"x":0.3451143503189087,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33595633029937744,0.3402622334957123,0.6661226797103882,0.3902853138446808],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7665706276893616},{"x":0.530145525932312,"y":0.7680115103721619},{"x":0.530145525932312,"y":0.7939481139183044},{"x":0.469854474067688,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4719334840774536,0.7665706276893616,0.530145525932312,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8069164156913757},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5405405163764954,0.8054755330085754,0.5883575677871704,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8285302519798279},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.4906444847583771,0.8054755330085754,0.5343035459518433,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8054755330085754},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8285302519798279},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابرقویی","boundary":[0.4137214124202728,0.8054755330085754,0.48232847452163696,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6257796287536621,0.8328530192375183,0.6590436697006226,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5841996073722839,0.8328530192375183,0.6237006187438965,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5405405163764954,0.8328530192375183,0.5779625773429871,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8515850305557251},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48232847452163696,0.8328530192375183,0.5343035459518433,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8515850305557251},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.43866944313049316,0.8328530192375183,0.4760914742946625,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8515850305557251},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.40124741196632385,0.8328530192375183,0.4324324429035187,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.8328530192375183},{"x":0.395010381937027,"y":0.8328530192375183},{"x":0.395010381937027,"y":0.8515850305557251},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3451143503189087,0.8328530192375183,0.395010381937027,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.8328530192375183},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8328530192375183},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8515850305557251},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33264032006263733,0.8328530192375183,0.34095633029937744,0.8515850305557251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8544668555259705},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32971933007240295,0.7595706276893616,0.6640436697006226,0.8614668555259705],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/idEmOnHbAJByQHJU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/XwXqrNJZvwjLUqyJ.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/JHGIVXxBKMwEaZEn.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002359732142852894,0.00007504007276093925,0.9981915490939562,0.9986590329515145]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.07492795586585999},{"x":0.8544698357582092,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.8544698357582092,0.05907781049609184,0.8607068657875061,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8544698357582092,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8544698357582092,"y":0.07492795586585999},{"x":0.8336798548698425,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"نادرست","boundary":[0.8336798548698425,0.05907781049609184,0.8544698357582092,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8232848048210144,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8232848048210144,"y":0.07492795586585999},{"x":0.8191268444061279,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.05907781049609184,0.8232848048210144,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8149688243865967,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8149688243865967,"y":0.07492795586585999},{"x":0.812889814376831,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"هم","boundary":[0.812889814376831,0.05907781049609184,0.8149688243865967,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8087317943572998,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8087317943572998,"y":0.07492795586585999},{"x":0.7837837934494019,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"کشتات","boundary":[0.7837837934494019,0.05907781049609184,0.8087317943572998,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.05907781049609184},{"x":0.777546763420105,"y":0.05907781049609184},{"x":0.777546763420105,"y":0.07492795586585999},{"x":0.7692307829856873,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"وفن","boundary":[0.7692307829856873,0.05907781049609184,0.777546763420105,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.05907781049609184},{"x":0.765072762966156,"y":0.05907781049609184},{"x":0.765072762966156,"y":0.07492795586585999},{"x":0.7629937529563904,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.05907781049609184,0.765072762966156,0.07492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7609147429466248,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7609147429466248,"y":0.07492795586585999},{"x":0.7422037124633789,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":"بر","boundary":[0.7422037124633789,0.05907781049609184,0.7609147429466248,0.07492795586585999]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.07492795586585999},{"x":0.7422037124633789,"y":0.07492795586585999}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.7372037124633789,0.05207781049609184,0.8657068657875061,0.08192795586585999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.0677233412861824},{"x":0.29937630891799927,"y":0.0677233412861824},{"x":0.29937630891799927,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2723492681980133,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.2723492681980133,0.0677233412861824,0.29937630891799927,0.08357349038124084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.0677233412861824},{"x":0.26819127798080444,"y":0.0677233412861824},{"x":0.26819127798080444,"y":0.08213256299495697},{"x":0.23908524215221405,"y":0.08213256299495697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.23908524215221405,0.0677233412861824,0.26819127798080444,0.08213256299495697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.06628242135047913},{"x":0.234927237033844,"y":0.0677233412861824},{"x":0.234927237033844,"y":0.08357349038124084},{"x":0.16008315980434418,"y":0.08213256299495697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.16008315980434418,0.06628242135047913,0.234927237033844,0.08357349038124084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.06628242135047913},{"x":0.1538461595773697,"y":0.06628242135047913},{"x":0.1538461595773697,"y":0.08213256299495697},{"x":0.11850311607122421,"y":0.08213256299495697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۴۹","boundary":[0.11850311607122421,0.06628242135047913,0.1538461595773697,0.08213256299495697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.06628242135047913},{"x":0.29937630891799927,"y":0.0677233412861824},{"x":0.29937630891799927,"y":0.08357349038124084},{"x":0.11850311607122421,"y":0.08213256299495697}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.05928242135047913,0.30437630891799927,0.09057349038124085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.09654178470373154},{"x":0.19542619585990906,"y":0.09798271209001541},{"x":0.19542619585990906,"y":0.11239193379878998},{"x":0.1392931342124939,"y":0.10951008647680283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.1392931342124939,0.09654178470373154,0.19542619585990906,0.11239193379878998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.09510086476802826},{"x":0.1330561339855194,"y":0.09510086476802826},{"x":0.13097712397575378,"y":0.10951008647680283},{"x":0.11642411351203918,"y":0.10951008647680283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.11850311607122421,0.09510086476802826,0.13097712397575378,0.10951008647680283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.09510086476802826},{"x":0.19542619585990906,"y":0.09798271209001541},{"x":0.19542619585990906,"y":0.1109510064125061},{"x":0.11642411351203918,"y":0.10951008647680283}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11350311607122421,0.08810086476802825,0.20042619585990906,0.11795100641250611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17146974802017212},{"x":0.8336798548698425,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8316008448600769,0.13832853734493256,0.8503118753433228,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8274428248405457,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8274428248405457,"y":0.17146974802017212},{"x":0.812889814376831,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.812889814376831,0.13832853734493256,0.8274428248405457,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8066527843475342,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8087317943572998,"y":0.17146974802017212},{"x":0.7609147429466248,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7609147429466248,0.13832853734493256,0.8087317943572998,0.17146974802017212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17146974802017212},{"x":0.7609147429466248,"y":0.17146974802017212}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.7559147429466248,0.13132853734493255,0.8553118753433228,0.17846974802017213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6860706806182861,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6548856496810913,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6507276296615601,0.1412103772163391,0.6860706806182861,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6528066396713257,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6299376487731934,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6237006187438965,0.14553314447402954,0.6528066396713257,0.15850144624710083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6860706806182861,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6299376487731934,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.6187006187438965,0.13853314447402953,0.6910706806182861,0.15973775160312653],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.1541786789894104},{"x":0.6839916706085205,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6860706806182861,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6735966801643372,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6694386601448059,0.1541786789894104,0.6860706806182861,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6611226797103882,"y":0.15561959147453308},{"x":0.6632016897201538,"y":0.17435158789157867},{"x":0.6340956091880798,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.632016658782959,0.15706051886081696,0.6632016897201538,0.17435158789157867]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6839916706085205,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6860706806182861,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6340956091880798,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.627016658782959,0.15006051886081695,0.6910706806182861,0.1799106605052948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8648648858070374,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8108108043670654,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8108108043670654,0.21325647830963135,0.8648648858070374,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2161383330821991},{"x":0.8024948239326477,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2348703145980835},{"x":0.717255711555481,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.7151767015457153,0.2161383330821991,0.8045738339424133,0.2348703145980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2161383330821991},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21181556582450867},{"x":0.8648648858070374,"y":0.23198847472667694},{"x":0.717255711555481,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7101767015457153,0.2091383330821991,0.8698648858070374,0.23898847472667695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8336798548698425,0.2463976889848709,0.8627858757972717,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8232848048210144,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.24783861637115479,0.8232848048210144,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2636887729167938},{"x":0.777546763420105,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.777546763420105,0.24783861637115479,0.8108108043670654,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2651296854019165},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.7422037124633789,0.24783861637115479,0.7754677534103394,0.2651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7359667420387268,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2665705978870392},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2665705978870392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابرقویی","boundary":[0.6860706806182861,0.24927954375743866,0.7380457520484924,0.2665705978870392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8607068657875061,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2665705978870392}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6810706806182861,0.24227954375743865,0.8677858757972717,0.27068877291679383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8066527843475342,0.2824207544326782,0.8586278557777405,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983368039131165,0.2824207544326782,0.8045738339424133,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7588357329368591,0.2824207544326782,0.7941787838935852,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7276507019996643,0.2824207544326782,0.7546777725219727,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7234927415847778,0.2824207544326782,0.7297297120094299,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2824207544326782},{"x":0.717255711555481,"y":0.2824207544326782},{"x":0.717255711555481,"y":0.2982708811759949},{"x":0.692307710647583,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نادیا","boundary":[0.692307710647583,0.2824207544326782,0.717255711555481,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهاد","boundary":[0.6569646596908569,0.2824207544326782,0.6860706806182861,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2824207544326782},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسکی","boundary":[0.6153846383094788,0.2824207544326782,0.6528066396713257,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3025936484336853},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3025936484336853},{"x":0.8586278557777405,"y":0.319884717464447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7983368039131165,0.3025936484336853,0.8586278557777405,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7920997738838196,"y":0.319884717464447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7879418134689331,0.3025936484336853,0.7920997738838196,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7817047834396362,"y":0.319884717464447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7422037124633789,0.3025936484336853,0.7817047834396362,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7422037124633789,"y":0.319884717464447},{"x":0.7297297120094299,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7297297120094299,0.3025936484336853,0.7422037124633789,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7318087220191956,"y":0.319884717464447},{"x":0.7255717515945435,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7255717515945435,0.3025936484336853,0.7318087220191956,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7214137315750122,"y":0.319884717464447},{"x":0.6819126605987549,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.6819126605987549,0.3025936484336853,0.7214137315750122,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6756756901741028,"y":0.319884717464447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6486486196517944,0.3025936484336853,0.6756756901741028,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6465696692466736,"y":0.319884717464447},{"x":0.6257796287536621,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پناه","boundary":[0.6257796287536621,0.3025936484336853,0.6465696692466736,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8586278557777405,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8274428248405457,0.32420748472213745,0.8586278557777405,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8232848048210144,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.8024948239326477,0.32420748472213745,0.8232848048210144,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7983368039131165,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.32420748472213745,0.7983368039131165,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7879418134689331,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7463617324829102,0.32420748472213745,0.7879418134689331,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7027027010917664,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.7027027010917664,0.32420748472213745,0.7401247620582581,0.3386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8586278557777405,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8316008448600769,0.3443804085254669,0.8586278557777405,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3443804085254669},{"x":0.82536381483078,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8274428248405457,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8024948239326477,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8024948239326477,0.3443804085254669,0.8274428248405457,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8004158139228821,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7941787838935852,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.3458213210105896,0.8004158139228821,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7879418134689331,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7297297120094299,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.7297297120094299,0.3458213210105896,0.7879418134689331,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7234927415847778,"y":0.36167147755622864},{"x":0.6735966801643372,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6715176701545715,0.3458213210105896,0.7234927415847778,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.364553302526474},{"x":0.8586278557777405,"y":0.364553302526474},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3818443715572357},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8108108043670654,0.364553302526474,0.8586278557777405,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.364553302526474},{"x":0.8045738339424133,"y":0.364553302526474},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3818443715572357},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7713097929954529,0.364553302526474,0.8045738339424133,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.364553302526474},{"x":0.765072762966156,"y":0.364553302526474},{"x":0.765072762966156,"y":0.3818443715572357},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7234927415847778,0.364553302526474,0.765072762966156,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.364553302526474},{"x":0.7297297120094299,"y":0.364553302526474},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6860706806182861,0.364553302526474,0.7297297120094299,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.364553302526474},{"x":0.6839916706085205,"y":0.364553302526474},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6777547001838684,0.364553302526474,0.6839916706085205,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.364553302526474},{"x":0.6715176701545715,"y":0.364553302526474},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6465696692466736,0.364553302526474,0.6715176701545715,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.364553302526474},{"x":0.644490659236908,"y":0.364553302526474},{"x":0.644490659236908,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6216216087341309,0.364553302526474,0.644490659236908,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.364553302526474},{"x":0.6174635887145996,"y":0.364553302526474},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3818443715572357},{"x":0.55509352684021,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.55509352684021,0.364553302526474,0.6174635887145996,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3890489935874939},{"x":0.8586278557777405,"y":0.40345820784568787},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8295218348503113,0.3876080811023712,0.8586278557777405,0.40345820784568787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8024948239326477,0.3876080811023712,0.8232848048210144,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4020172953605652},{"x":0.765072762966156,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.765072762966156,0.3876080811023712,0.7983368039131165,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8565488457679749,"y":0.409221887588501},{"x":0.8544698357582092,"y":0.42507204413414},{"x":0.82536381483078,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8274428248405457,0.4077809751033783,0.8544698357582092,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8212057948112488,"y":0.409221887588501},{"x":0.8191268444061279,"y":0.42507204413414},{"x":0.7837837934494019,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7837837934494019,0.4077809751033783,0.8191268444061279,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4077809751033783},{"x":0.777546763420105,"y":0.4077809751033783},{"x":0.777546763420105,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7505197525024414,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7505197525024414,0.4077809751033783,0.777546763420105,0.42363113164901733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8586278557777405,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8586278557777405,"y":0.44092220067977905},{"x":0.82536381483078,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.82536381483078,0.42939481139183044,0.8586278557777405,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8191268444061279,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8191268444061279,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7941787838935852,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.7941787838935852,0.4308357238769531,0.8191268444061279,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8295218348503113,0.4510086476802826,0.8586278557777405,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8191268444061279,0.4510086476802826,0.8232848048210144,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4510086476802826},{"x":0.812889814376831,"y":0.4510086476802826},{"x":0.812889814376831,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7733888030052185,0.4510086476802826,0.812889814376831,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7629937529563904,0.4510086476802826,0.7671517729759216,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7193347215652466,0.4510086476802826,0.7567567825317383,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6839916706085205,0.4510086476802826,0.7130976915359497,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6735966801643372,0.4510086476802826,0.6777547001838684,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6133056282997131,0.4510086476802826,0.6673596501350403,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5634095668792725,0.4510086476802826,0.6070685982704163,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقاف","boundary":[0.5218295454978943,0.4510086476802826,0.5571725368499756,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.4510086476802826,0.5155925154685974,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4682997167110443},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.48232847452163696,0.4510086476802826,0.5051975250244141,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4682997167110443},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیریه","boundary":[0.44490644335746765,0.4510086476802826,0.4781704843044281,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8586278557777405,"y":0.48559078574180603},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۹۰۰۰","boundary":[0.8232848048210144,0.4711815416812897,0.8586278557777405,0.48559078574180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7817047834396362,0.47262248396873474,0.8191268444061279,0.4870316982269287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4870316982269287},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43990644335746765,0.2754207544326782,0.8636278557777405,0.4940316982269287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5216138362884521},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.8232848048210144,0.5057637095451355,0.8627858757972717,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5216138362884521},{"x":0.765072762966156,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.765072762966156,0.5057637095451355,0.8170478343963623,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7255717515945435,0.5057637095451355,0.7567567825317383,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5057637095451355},{"x":0.717255711555481,"y":0.5057637095451355},{"x":0.717255711555481,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.5057637095451355,0.717255711555481,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6611226797103882,0.5057637095451355,0.7068607211112976,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6133056282997131,0.5057637095451355,0.6548856496810913,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6070685982704163,0.5057637095451355,0.6091476082801819,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5057637095451355},{"x":0.602910578250885,"y":0.5057637095451355},{"x":0.602910578250885,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5758835673332214,0.5057637095451355,0.602910578250885,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5509355664253235,0.5057637095451355,0.5758835673332214,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.5010395050048828,0.5057637095451355,0.5405405163764954,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5403458476066589},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.8170478343963623,0.5244956612586975,0.8627858757972717,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5403458476066589},{"x":0.812889814376831,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.812889814376831,0.5244956612586975,0.8170478343963623,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5403458476066589},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7733888030052185,0.5244956612586975,0.8087317943572998,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5244956612586975},{"x":0.765072762966156,"y":0.5244956612586975},{"x":0.765072762966156,"y":0.5403458476066589},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.7297297120094299,0.5244956612586975,0.765072762966156,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5389049053192139},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7151767015457153,0.5244956612586975,0.7214137315750122,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6839916706085205,0.5230547785758972,0.7130976915359497,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5389049053192139},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.5230547785758972,0.6839916706085205,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.5987526178359985,0.5230547785758972,0.6715176701545715,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.5230547785758972,0.5945945978164673,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5135135054588318,0.5216138362884521,0.5841996073722839,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5691642761230469},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8232848048210144,0.5533141493797302,0.8627858757972717,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7733888030052185,0.5518732070922852,0.8170478343963623,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7629937529563904,0.5518732070922852,0.7671517729759216,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6486486196517944,0.5518732070922852,0.7567567825317383,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.579250693321228},{"x":0.8586278557777405,"y":0.579250693321228},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8399168252944946,0.579250693321228,0.8586278557777405,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.579250693321228},{"x":0.8336798548698425,"y":0.579250693321228},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8087317943572998,0.579250693321228,0.8336798548698425,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.579250693321228},{"x":0.8045738339424133,"y":0.579250693321228},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7817047834396362,0.579250693321228,0.8045738339424133,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.579250693321228},{"x":0.7754677534103394,"y":0.579250693321228},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7546777725219727,0.579250693321228,0.7754677534103394,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.579250693321228},{"x":0.7505197525024414,"y":0.579250693321228},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7318087220191956,0.579250693321228,0.7505197525024414,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.579250693321228},{"x":0.7276507019996643,"y":0.579250693321228},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6735966801643372,0.579250693321228,0.7276507019996643,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.579250693321228},{"x":0.6694386601448059,"y":0.579250693321228},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6278586387634277,0.579250693321228,0.6694386601448059,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.579250693321228},{"x":0.6216216087341309,"y":0.579250693321228},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5966736078262329,0.579250693321228,0.6216216087341309,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8586278557777405,"y":0.609510064125061},{"x":0.8191268444061279,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8191268444061279,0.5936599373817444,0.8586278557777405,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5936599373817444},{"x":0.8170478343963623,"y":0.609510064125061},{"x":0.7817047834396362,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7817047834396362,0.5936599373817444,0.8170478343963623,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5936599373817444},{"x":0.777546763420105,"y":0.5936599373817444},{"x":0.777546763420105,"y":0.609510064125061},{"x":0.7505197525024414,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7505197525024414,0.5936599373817444,0.777546763420105,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7463617324829102,"y":0.609510064125061},{"x":0.7380457520484924,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7380457520484924,0.5936599373817444,0.7463617324829102,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7338877320289612,"y":0.609510064125061},{"x":0.7027027010917664,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7027027010917664,0.5936599373817444,0.7338877320289612,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7006236910820007,"y":0.609510064125061},{"x":0.6528066396713257,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6528066396713257,0.5936599373817444,0.7006236910820007,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6486486196517944,"y":0.609510064125061},{"x":0.6278586387634277,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6278586387634277,0.5936599373817444,0.6486486196517944,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6237006187438965,"y":0.609510064125061},{"x":0.5758835673332214,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5758835673332214,0.5936599373817444,0.6237006187438965,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5717255473136902,"y":0.609510064125061},{"x":0.5322245359420776,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5322245359420776,0.5936599373817444,0.5717255473136902,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5280665159225464,"y":0.609510064125061},{"x":0.5031185150146484,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5031185150146484,0.5936599373817444,0.5280665159225464,0.609510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5057637095451355},{"x":0.8627858757972717,"y":0.609510064125061},{"x":0.5010395050048828,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4960395050048828,0.4987637095451355,0.8677858757972717,0.616510064125061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۰۱-۱۵۴۹-۷","boundary":[0.5634095668792725,0.7391930818557739,0.6673596501350403,0.7478386163711548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5584095668792725,0.7321930818557739,0.6723596501350403,0.7548386163711548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6902016997337341},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8191268444061279,0.6786743402481079,0.8627858757972717,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6902016997337341},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8191268444061279,0.6786743402481079,0.8212057948112488,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6786743402481079},{"x":0.812889814376831,"y":0.6786743402481079},{"x":0.812889814376831,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.7920997738838196,0.6786743402481079,0.812889814376831,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6786743402481079},{"x":0.790020763874054,"y":0.6786743402481079},{"x":0.790020763874054,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابرقویی","boundary":[0.7629937529563904,0.6786743402481079,0.790020763874054,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7505197525024414,0.6786743402481079,0.7567567825317383,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.7297297120094299,0.6786743402481079,0.7484407424926758,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.6786743402481079,0.7297297120094299,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹","boundary":[0.7027027010917664,0.6786743402481079,0.7234927415847778,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6902287006378174,0.6786743402481079,0.6964656710624695,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7031700015068054},{"x":0.837837815284729,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.837837815284729,0.6887608170509338,0.8627858757972717,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8295218348503113,0.6887608170509338,0.8336798548698425,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8149688243865967,0.6887608170509338,0.8274428248405457,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7796257734298706,0.6887608170509338,0.8108108043670654,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7031700015068054},{"x":0.777546763420105,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.777546763420105,0.6887608170509338,0.7817047834396362,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7505197525024414,0.6887608170509338,0.7733888030052185,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.7068607211112976,0.6887608170509338,0.7463617324829102,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6887608170509338},{"x":0.704781711101532,"y":0.6887608170509338},{"x":0.704781711101532,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7006236910820007,0.6887608170509338,0.704781711101532,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6715176701545715,0.6887608170509338,0.6943867206573486,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.6486486196517944,0.6887608170509338,0.6673596501350403,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.6257796287536621,0.6887608170509338,0.6465696692466736,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ابرقویی","boundary":[0.5925155878067017,0.6887608170509338,0.6216216087341309,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.6887608170509338,0.5883575677871704,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8191268444061279,0.7017291188240051,0.8627858757972717,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7017291188240051},{"x":0.812889814376831,"y":0.7017291188240051},{"x":0.812889814376831,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7962577939033508,0.7017291188240051,0.812889814376831,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.7017291188240051,0.7983368039131165,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7733888030052185,0.7017291188240051,0.7920997738838196,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7132564783096313},{"x":0.765072762966156,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.7017291188240051,0.7692307829856873,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7276507019996643,0.7017291188240051,0.7609147429466248,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7006236910820007,0.7017291188240051,0.7234927415847778,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6756756901741028,0.7017291188240051,0.6964656710624695,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6424116492271423,0.7017291188240051,0.6735966801643372,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6340956091880798,0.7017291188240051,0.6382536292076111,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6133056282997131,0.7017291188240051,0.6299376487731934,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5945945978164673,0.7017291188240051,0.6112266182899475,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5530145764350891,0.7017291188240051,0.5925155878067017,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.7017291188240051,0.5488565564155579,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5135135054588318,0.7017291188240051,0.5405405163764954,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7247838377952576},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8170478343963623,0.7132564783096313,0.8627858757972717,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7146974205970764},{"x":0.812889814376831,"y":0.7132564783096313},{"x":0.812889814376831,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7879418134689331,0.7146974205970764,0.812889814376831,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7796257734298706,0.7146974205970764,0.7817047834396362,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.7484407424926758,0.7146974205970764,0.7754677534103394,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7442827224731445,0.7146974205970764,0.7463617324829102,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۲۶","boundary":[0.7214137315750122,0.7146974205970764,0.7401247620582581,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7146974205970764},{"x":0.717255711555481,"y":0.7146974205970764},{"x":0.717255711555481,"y":0.7262247800827026},{"x":0.704781711101532,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.704781711101532,0.7146974205970764,0.717255711555481,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7006236910820007,0.7146974205970764,0.7027027010917664,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8336798548698425,0.7262247800827026,0.8627858757972717,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7262247800827026,0.8316008448600769,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8066527843475342,0.7262247800827026,0.8232848048210144,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7879418134689331,0.7262247800827026,0.8045738339424133,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7463617324829102,0.7262247800827026,0.7879418134689331,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7380457520484924,0.7262247800827026,0.7422037124633789,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۴۹.","boundary":[0.7089397311210632,0.7262247800827026,0.7338877320289612,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7262247800827026},{"x":0.704781711101532,"y":0.7262247800827026},{"x":0.704781711101532,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6715176701545715,0.7262247800827026,0.704781711101532,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6673596501350403,0.7262247800827026,0.6694386601448059,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.6528066396713257,0.7262247800827026,0.6632016897201538,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6486486196517944,0.7262247800827026,0.6507276296615601,0.7391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8419958353042603,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8419958353042603,0.7391930818557739,0.8627858757972717,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8336798548698425,0.7391930818557739,0.8357588648796082,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۹۲-۵۶۰۷-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.7234927415847778,0.7391930818557739,0.8295218348503113,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8295218348503113,0.7521613836288452,0.8627858757972717,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7521613836288452},{"x":0.82536381483078,"y":0.7521613836288452},{"x":0.82536381483078,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7920997738838196,0.7521613836288452,0.82536381483078,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7521613836288452},{"x":0.790020763874054,"y":0.7521613836288452},{"x":0.790020763874054,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7671517729759216,0.7521613836288452,0.790020763874054,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.7521613836288452,0.7629937529563904,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7401247620582581,0.7521613836288452,0.7567567825317383,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8232848048210144,0.7636887431144714,0.8627858757972717,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8212057948112488,0.7636887431144714,0.8212057948112488,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7817047834396362,0.7636887431144714,0.8170478343963623,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7636887431144714},{"x":0.777546763420105,"y":0.7636887431144714},{"x":0.777546763420105,"y":0.7723342776298523},{"x":0.777546763420105,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.777546763420105,0.7636887431144714,0.777546763420105,0.7723342776298523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5085135054588318,0.6716743402481079,0.8677858757972717,0.7793342776298523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8316008448600769,0.7752161622047424,0.8627858757972717,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8295218348503113,0.7752161622047424,0.8316008448600769,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7752161622047424},{"x":0.82536381483078,"y":0.7752161622047424},{"x":0.82536381483078,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.7941787838935852,0.7752161622047424,0.82536381483078,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7752161622047424},{"x":0.790020763874054,"y":0.7752161622047424},{"x":0.790020763874054,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7858628034591675,0.7752161622047424,0.790020763874054,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7546777725219727,0.7752161622047424,0.7858628034591675,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.789625346660614},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7910662889480591},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8316008448600769,0.789625346660614,0.8627858757972717,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.789625346660614},{"x":0.8316008448600769,"y":0.789625346660614},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.789625346660614,0.8316008448600769,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7968299984931946},{"x":0.717255711555481,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Personnel","boundary":[0.717255711555481,0.7867435216903687,0.7609147429466248,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7881844639778137},{"x":0.82536381483078,"y":0.789625346660614},{"x":0.82536381483078,"y":0.7982708811759949},{"x":0.765072762966156,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"management","boundary":[0.765072762966156,0.7881844639778137,0.82536381483078,0.7982708811759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7997118234634399},{"x":0.717255711555481,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7143347215652466,0.7667752199172974,0.8677858757972717,0.80671182346344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8316008448600769,0.7982708811759949,0.8627858757972717,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7997118234634399,0.8316008448600769,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7997118234634399},{"x":0.82536381483078,"y":0.7982708811759949},{"x":0.82536381483078,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.7920997738838196,0.7997118234634399,0.82536381483078,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7879418134689331,0.7997118234634399,0.7879418134689331,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.7442827224731445,0.7997118234634399,0.7858628034591675,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.8316008448600769,0.8126801252365112,0.8607068657875061,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8295218348503113,0.8126801252365112,0.8316008448600769,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Supervision","boundary":[0.7068607211112976,0.8112391829490662,0.7588357329368591,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8126801252365112},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7629937529563904,0.8126801252365112,0.7733888030052185,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8126801252365112},{"x":0.82536381483078,"y":0.8126801252365112},{"x":0.82536381483078,"y":0.8227665424346924},{"x":0.777546763420105,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"employees","boundary":[0.777546763420105,0.8126801252365112,0.82536381483078,0.8227665424346924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7018607211112976,0.7912708811759949,0.8677858757972717,0.8297665424346924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8357348442077637},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8336798548698425,0.8242074847221375,0.8627858757972717,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8357348442077637},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8295218348503113,0.8227665424346924,0.8316008448600769,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8227665424346924},{"x":0.82536381483078,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8357348442077637},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.7920997738838196,0.8227665424346924,0.8232848048210144,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8342939615249634},{"x":0.777546763420105,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.777546763420105,0.8227665424346924,0.7879418134689331,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8227665424346924},{"x":0.777546763420105,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7629937529563904,0.8227665424346924,0.7754677534103394,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.8371757864952087},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8371757864952087},{"x":0.8607068657875061,"y":0.848703145980835},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8472622632980347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8316008448600769,0.8371757864952087,0.8607068657875061,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8371757864952087},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8371757864952087},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8472622632980347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.8371757864952087,0.8316008448600769,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8357348442077637},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8357348442077637},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Employee","boundary":[0.7255717515945435,0.8357348442077637,0.7692307829856873,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8357348442077637},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8371757864952087},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"motivation","boundary":[0.7733888030052185,0.8357348442077637,0.8232848048210144,0.8472622632980347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8627858757972717,"y":0.848703145980835},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7205717515945435,0.8143256597518921,0.8677858757972717,0.855703145980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8316008448600769,0.8458213210105896,0.8627858757972717,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8024948239326477,0.8458213210105896,0.8295218348503113,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.8472622632980347,0.8024948239326477,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7609147429466248,0.8472622632980347,0.7962577939033508,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7338877320289612,0.8472622632980347,0.7567567825317383,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7006236910820007,0.8472622632980347,0.7297297120094299,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8587896227836609},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6756756901741028,0.8472622632980347,0.7068607211112976,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8336798548698425,0.8587896227836609,0.8627858757972717,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8045738339424133,0.8587896227836609,0.8295218348503113,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.860230565071106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.860230565071106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.860230565071106,0.8024948239326477,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.860230565071106},{"x":0.7962577939033508,"y":0.860230565071106},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8717579245567322},{"x":0.777546763420105,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.777546763420105,0.860230565071106,0.7962577939033508,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.860230565071106},{"x":0.7754677534103394,"y":0.860230565071106},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7609147429466248,0.860230565071106,0.7754677534103394,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.860230565071106},{"x":0.7567567825317383,"y":0.860230565071106},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7130976915359497,0.860230565071106,0.7567567825317383,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8336798548698425,0.8731988668441772,0.8627858757972717,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8024948239326477,0.8731988668441772,0.8316008448600769,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.8731988668441772,0.8045738339424133,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.7006236910820007,0.8731988668441772,0.7151767015457153,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.7214137315750122,0.8731988668441772,0.7671517729759216,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.7733888030052185,0.8731988668441772,0.7962577939033508,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8482328653335571,0.8847262263298035,0.8627858757972717,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8274428248405457,0.8847262263298035,0.8503118753433228,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7962577939033508,0.8832852840423584,0.8191268444061279,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.8832852840423584,0.7962577939033508,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8832852840423584},{"x":0.790020763874054,"y":0.8832852840423584},{"x":0.790020763874054,"y":0.8948127031326294},{"x":0.765072762966156,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.765072762966156,0.8832852840423584,0.790020763874054,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7567567825317383,0.8832852840423584,0.7609147429466248,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7463617324829102,0.8832852840423584,0.7546777725219727,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7338877320289612,0.8832852840423584,0.7380457520484924,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7255717515945435,0.8832852840423584,0.7297297120094299,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7089397311210632,0.8832852840423584,0.7130976915359497,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۵۴۹","boundary":[0.6839916706085205,0.8832852840423584,0.7068607211112976,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8832852840423584},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8832852840423584},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"HF","boundary":[0.6652806401252747,0.8832852840423584,0.6777547001838684,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.8976945281028748},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8991354703903198},{"x":0.8627858757972717,"y":0.9077810049057007},{"x":0.8503118753433228,"y":0.9077810049057007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8503118753433228,0.8976945281028748,0.8627858757972717,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8976945281028748},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8976945281028748},{"x":0.8482328653335571,"y":0.9077810049057007},{"x":0.82536381483078,"y":0.9063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8274428248405457,0.8976945281028748,0.8482328653335571,0.9077810049057007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8976945281028748},{"x":0.8191268444061279,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7962577939033508,"y":0.9063400626182556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7962577939033508,0.8962535858154297,0.8191268444061279,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.8962535858154297},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8962535858154297},{"x":0.7920997738838196,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7879418134689331,"y":0.9063400626182556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.8962535858154297,0.7920997738838196,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8962535858154297},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8962535858154297},{"x":0.7837837934494019,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7505197525024414,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۵۸/۳","boundary":[0.752598762512207,0.8962535858154297,0.7837837934494019,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.9077810049057007},{"x":0.8627858757972717,"y":0.9077810049057007},{"x":0.8627858757972717,"y":0.9193083643913269},{"x":0.837837815284729,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.837837815284729,0.9077810049057007,0.8627858757972717,0.9193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.9077810049057007},{"x":0.8336798548698425,"y":0.9077810049057007},{"x":0.8336798548698425,"y":0.9193083643913269},{"x":0.7837837934494019,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7837837934494019,0.9077810049057007,0.8336798548698425,0.9193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7796257734298706,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7796257734298706,"y":0.9193083643913269},{"x":0.7692307829856873,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7692307829856873,0.9077810049057007,0.7796257734298706,0.9193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.9077810049057007},{"x":0.765072762966156,"y":0.9077810049057007},{"x":0.765072762966156,"y":0.9193083643913269},{"x":0.7609147429466248,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.9077810049057007,0.765072762966156,0.9193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7567567825317383,"y":0.9077810049057007},{"x":0.7567567825317383,"y":0.9193083643913269},{"x":0.7130976915359497,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۶۵۹۶۶۰","boundary":[0.7130976915359497,0.9077810049057007,0.7567567825317383,0.9193083643913269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8627858757972717,"y":0.9193083643913269},{"x":0.6652806401252747,"y":0.9193083643913269}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6602806401252747,0.8388213210105896,0.8677858757972717,0.9263083643913269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3513513505458832,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3513513505458832,"y":0.9236311316490173},{"x":0.15800416469573975,"y":0.9236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"171751646110000411111","boundary":[0.15800416469573975,0.9135446548461914,0.3513513505458832,0.9236311316490173]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3513513505458832,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3513513505458832,"y":0.9236311316490173},{"x":0.15800416469573975,"y":0.9236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.9065446548461914,0.3563513505458832,0.9306311316490173],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/IALKheKDbieooolH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/IhflfVJUJwOBVyex.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/wdmYqAHRxlaoSMEn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005537038510587036,0.00024051686019307793,0.9988702068729561,0.9994416830080444]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5428571701049805,0.2068965584039688,0.6672269105911255,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.3344537913799286,0.20927467942237854,0.5243697762489319,0.25208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.20227467942237853,0.6722269105911255,0.2578918046951294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5495798587799072,0.405469685792923,0.5882353186607361,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.405469685792923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.405469685792923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.4924369752407074,0.405469685792923,0.5411764979362488,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.405469685792923},{"x":0.48403361439704895,"y":0.405469685792923},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابرقویی","boundary":[0.4117647111415863,0.405469685792923,0.48403361439704895,0.42687276005744934]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4067647111415863,0.39846968579292297,0.5932353186607361,0.43387276005744935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6268907785415649,0.44233056902885437,0.6605042219161987,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5865546464920044,0.44233056902885437,0.6201680898666382,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.44233056902885437},{"x":0.578151285648346,"y":0.44233056902885437},{"x":0.578151285648346,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5411764979362488,0.44233056902885437,0.578151285648346,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46254459023475647},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48403361439704895,0.44233056902885437,0.5327731370925903,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.4436974823474884,0.44233056902885437,0.4756302535533905,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.44233056902885437},{"x":0.43529412150382996,"y":0.44233056902885437},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3983193337917328,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3983193337917328,0.44233056902885437,0.43529412150382996,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46254459023475647},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.33949580788612366,0.44233056902885437,0.3966386616230011,0.46254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46254459023475647},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33449580788612365,0.43533056902885436,0.6655042219161987,0.4695445902347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/JRYJYqojGNmqWVBX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/GQeTXzhQkFSbpxZc.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/CddCNxQhZFFXnbnz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00036917858883543615,0.9986894286901009,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5478991866111755,0.31629014015197754,0.5747899413108826,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34007135033607483},{"x":0.529411792755127,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.529411792755127,0.3174791932106018,0.5445378422737122,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5260504484176636,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4739495813846588,0.3174791932106018,0.5260504484176636,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3174791932106018},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4252100884914398,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4252100884914398,0.3174791932106018,0.4722689092159271,0.34007135033607483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4252100884914398,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.3104791932106018,0.5797899413108826,0.34588229727745057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4756302535533905,0.36623066663742065,0.5243697762489319,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4706302535533905,0.35923066663742065,0.5293697762489319,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.3852556347846985,0.7747899293899536,0.3983353078365326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.3782556347846985,0.7797899293899536,0.4053353078365326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.38287752866744995,0.26218488812446594,0.39595720171928406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38287752866744995},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.37587752866744994,0.26718488812446595,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4244946539402008},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.22521008551120758,0.4149821698665619,0.2537815272808075,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4244946539402008},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4079821698665619,0.2587815272808075,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7731092572212219,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7747899293899536,"y":0.428061842918396},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.41022592782974243,0.7747899293899536,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6873949766159058,0.4114149808883667,0.7142857313156128,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.435196191072464},{"x":0.7747899293899536,"y":0.435196191072464},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.435196191072464,0.7747899293899536,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.435196191072464},{"x":0.7142857313156128,"y":0.435196191072464},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6789916157722473,0.435196191072464,0.7142857313156128,0.45065397024154663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7747899293899536,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6739916157722473,0.4032259278297424,0.7797899293899536,0.45765397024154664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.2235294133424759,0.4387633800506592,0.23361344635486603,0.4458977282047272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4317633800506592,0.23861344635486603,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7697479128837585,0.46373364329338074,0.7731092572212219,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7193277478218079,0.46373364329338074,0.7613445520401001,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7058823704719543,0.46373364329338074,0.7126050591468811,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6638655662536621,0.46373364329338074,0.6974790096282959,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.5983193516731262,0.46373364329338074,0.6554622054100037,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5327731370925903,0.46373364329338074,0.5899159908294678,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48275861144065857},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.48571428656578064,0.46373364329338074,0.5260504484176636,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.46373364329338074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46373364329338074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4268907606601715,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.4268907606601715,0.46373364329338074,0.46890756487846375,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4117647111415863,0.46373364329338074,0.41680672764778137,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.3781512677669525,0.46373364329338074,0.4084033668041229,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37142857909202576,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3663865625858307,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3663865625858307,0.46373364329338074,0.37142857909202576,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3663865625858307,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3613865625858307,0.45673364329338073,0.7781092572212219,0.4897586114406586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47681331634521484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.2235294133424759,0.4673008322715759,0.22857142984867096,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47681331634521484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4603008322715759,0.23357142984867096,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱_۱","boundary":[0.7310924530029297,0.48989298939704895,0.7478991746902466,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6890756487846375,0.48989298939704895,0.7226890921592712,0.49940547347068787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6840756487846374,0.48289298939704894,0.7528991746902466,0.5064054734706879],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.22521008551120758,0.4910820424556732,0.22857142984867096,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4840820424556732,0.23357142984867096,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5112960934638977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5112960934638977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5196195244789124},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.22521008551120758,0.5112960934638977,0.22689075767993927,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5112960934638977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5112960934638977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5196195244789124},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5042960934638977,0.23189075767993927,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5326991677284241},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5326991677284241},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5410225987434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5326991677284241,0.22689075767993927,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5326991677284241},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5326991677284241},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5410225987434387},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5256991677284241,0.23189075767993927,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴","boundary":[0.2235294133424759,0.5552912950515747,0.22857142984867096,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5482912950515747,0.23357142984867096,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2369747906923294,"y":0.601664662361145},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.22521008551120758,0.5945303440093994,0.2369747906923294,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2369747906923294,"y":0.601664662361145},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5875303440093994,0.2419747906923294,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.729411780834198,0.5101070404052734,0.7478991746902466,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6823529601097107,0.5112960934638977,0.7226890921592712,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6756302714347839,"y":0.526753842830658},{"x":0.6689075827598572,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5112960934638977,0.6756302714347839,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6621848940849304,"y":0.526753842830658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6285714507102966,0.5112960934638977,0.6621848940849304,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6218487620353699,"y":0.526753842830658},{"x":0.5663865804672241,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرپرست","boundary":[0.5663865804672241,0.5112960934638977,0.6218487620353699,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.512485146522522},{"x":0.5596638917922974,"y":0.512485146522522},{"x":0.5596638917922974,"y":0.526753842830658},{"x":0.5529412031173706,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.512485146522522,0.5596638917922974,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.512485146522522},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5462185144424438,"y":0.526753842830658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.4907563030719757,0.512485146522522,0.5462185144424438,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.7277311086654663,0.5315101146697998,0.7478991746902466,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6722689270973206,0.5315101146697998,0.7226890921592712,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.5326991677284241,0.6705882549285889,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6067227125167847,0.5326991677284241,0.6487395167350769,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5899159908294678,0.5326991677284241,0.6000000238418579,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5469679236412048},{"x":0.529411792755127,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.529411792755127,0.5338882207870483,0.5848739743232727,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5659928917884827},{"x":0.729411780834198,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱_۴","boundary":[0.7277311086654663,0.5517241358757019,0.7478991746902466,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6873949766159058,0.5529131889343262,0.7243697643280029,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.5529131889343262,0.6840336322784424,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.605042040348053,0.5541022419929504,0.6521008610725403,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.5541022419929504,0.5983193516731262,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.529411792755127,0.5541022419929504,0.5865546464920044,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۱","boundary":[0.7277311086654663,0.5731272101402283,0.7478991746902466,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6705882549285889,0.5731272101402283,0.7226890921592712,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6554622054100037,0.5743162631988525,0.6672269105911255,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.5743162631988525,0.6554622054100037,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.6033613681793213,0.5743162631988525,0.6453781723976135,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.5743162631988525,0.5966386795043945,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5743162631988525},{"x":0.583193302154541,"y":0.5743162631988525},{"x":0.583193302154541,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیارات","boundary":[0.5310924649238586,0.5743162631988525,0.583193302154541,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5885850191116333},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرپرستان","boundary":[0.46554622054100037,0.5743162631988525,0.5226891040802002,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6064209342002869},{"x":0.729411780834198,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7277311086654663,0.5921521782875061,0.7478991746902466,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.707563042640686,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.707563042640686,0.5921521782875061,0.7260504364967346,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.5933412313461304,0.6924369931221008,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.6067227125167847,0.5945303440093994,0.6638655662536621,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.7277311086654663,0.6099880933761597,0.7478991746902466,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7226890921592712,"y":0.626634955406189},{"x":0.6840336322784424,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6840336322784424,0.6099880933761597,0.7226890921592712,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6111771464347839},{"x":0.680672287940979,"y":0.6111771464347839},{"x":0.680672287940979,"y":0.626634955406189},{"x":0.6571428775787354,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.6111771464347839,0.680672287940979,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.626634955406189},{"x":0.5966386795043945,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.5966386795043945,0.6111771464347839,0.6504201889038086,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5882353186607361,"y":0.626634955406189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5647059082984924,0.6111771464347839,0.5882353186607361,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6111771464347839},{"x":0.556302547454834,"y":0.6111771464347839},{"x":0.556302547454834,"y":0.626634955406189},{"x":0.5445378422737122,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5445378422737122,0.6111771464347839,0.556302547454834,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5361344814300537,"y":0.626634955406189},{"x":0.48235294222831726,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.48235294222831726,0.6111771464347839,0.5361344814300537,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.626634955406189},{"x":0.440336138010025,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنفی","boundary":[0.440336138010025,0.6111771464347839,0.4739495813846588,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۱","boundary":[0.7277311086654663,0.6302021145820618,0.7478991746902466,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6840336322784424,0.6302021145820618,0.7226890921592712,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6313912272453308},{"x":0.680672287940979,"y":0.6313912272453308},{"x":0.680672287940979,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.6313912272453308,0.680672287940979,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستی","boundary":[0.5949580073356628,0.6325802803039551,0.6504201889038086,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6646848917007446},{"x":0.729411780834198,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۹-۱","boundary":[0.729411780834198,0.6492270827293396,0.7478991746902466,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6873949766159058,0.6492270827293396,0.7226890921592712,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6492270827293396},{"x":0.680672287940979,"y":0.6492270827293396},{"x":0.680672287940979,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6554622054100037,0.6492270827293396,0.680672287940979,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6386554837226868,0.6492270827293396,0.6487395167350769,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6492270827293396},{"x":0.63193279504776,"y":0.6492270827293396},{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5882353186607361,0.6492270827293396,0.63193279504776,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرپرستان","boundary":[0.5226891040802002,0.6492270827293396,0.5798319578170776,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱","boundary":[0.7226890921592712,0.6670629978179932,0.7478991746902466,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.6722689270973206,0.6670629978179932,0.7142857313156128,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.6386554837226868,0.6670629978179932,0.6655462384223938,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6670629978179932},{"x":0.63193279504776,"y":0.6670629978179932},{"x":0.63193279504776,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6670629978179932,0.63193279504776,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرست","boundary":[0.5647059082984924,0.6670629978179932,0.6184874176979065,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6670629978179932},{"x":0.556302547454834,"y":0.6670629978179932},{"x":0.556302547454834,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.6670629978179932,0.556302547454834,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.5058823823928833,0.6670629978179932,0.5428571701049805,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6670629978179932},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6670629978179932},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.4453781545162201,0.6670629978179932,0.49915966391563416,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6670629978179932},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6670629978179932},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6848989129066467},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.40672269463539124,0.6670629978179932,0.43697479367256165,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6896551847457886},{"x":0.75126051902771,"y":0.68727707862854},{"x":0.75126051902771,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.707563042640686,0.6896551847457886,0.75126051902771,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7051129341125488},{"x":0.75126051902771,"y":0.7051129341125488},{"x":0.75126051902771,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6873949766159058,0.7051129341125488,0.75126051902771,0.7217597961425781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4084033668041229,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.5066741995811462,0.7579411911964417,0.7287597961425781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.612366259098053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.612366259098053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.2218487411737442,0.612366259098053,0.2386554628610611,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.612366259098053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.612366259098053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.605366259098053,0.2436554628610611,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.2235294133424759,0.6313912272453308,0.2386554628610611,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6243912272453308,0.2436554628610611,0.6479037113189697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6599286794662476},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.22521008551120758,0.6504161953926086,0.2386554628610611,0.6599286794662476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6599286794662476},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6434161953926086,0.2436554628610611,0.6669286794662476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6789536476135254},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.22521008551120758,0.6706302165985107,0.2386554628610611,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6789536476135254},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6636302165985107,0.2436554628610611,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6896551847457886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6896551847457886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.22521008551120758,0.6896551847457886,0.23529411852359772,0.6979786157608032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6896551847457886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6896551847457886},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6826551847457886,0.24029411852359772,0.7049786157608032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.810939371585846},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7764565944671631},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7764565944671631},{"x":0.2386554628610611,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"II","boundary":[0.2218487411737442,0.810939371585846,0.24033613502979279,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.2218487411737442,0.7633769512176514,0.2386554628610611,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7205707430839539},{"x":0.2218487411737442,"y":0.717003583908081},{"x":0.24033613502979279,"y":0.717003583908081},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"d","boundary":[0.2218487411737442,0.7205707430839539,0.24033613502979279,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.701545774936676},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6991676688194275},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6991676688194275},{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","str":"r","boundary":[0.2218487411737442,0.701545774936676,0.24033613502979279,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6741973757743835},{"x":0.2235294133424759,"y":0.671819269657135},{"x":0.24033613502979279,"y":0.671819269657135},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.2235294133424759,0.6741973757743835,0.24033613502979279,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"ŏ","boundary":[0.2235294133424759,0.6551724076271057,0.24033613502979279,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"é","boundary":[0.2235294133424759,0.6397145986557007,0.24033613502979279,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2235294133424759,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.61712247133255},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"o","boundary":[0.2235294133424759,0.6206896305084229,0.24033613502979279,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.612366259098053},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24201680719852448,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.2235294133424759,0.612366259098053,0.24201680719852448,0.6087990403175354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ig","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.810939371585846},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6087990403175354},{"x":0.2386554628610611,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.4399999976158142,"boundary":[0.2168487411737442,0.8039393715858459,0.24701680719852448,0.6157990403175354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.717003583908081},{"x":0.2235294133424759,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.2235294133424759,0.7086801528930664,0.2386554628610611,0.717003583908081]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2386554628610611,"y":0.717003583908081},{"x":0.2235294133424759,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7016801528930664,0.2436554628610611,0.7240035839080811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.2235294133424759,0.7360285520553589,0.2386554628610611,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7290285520553589,0.2436554628610611,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7680672407150269,0.7348394989967346,0.7731092572212219,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7226890921592712,0.7348394989967346,0.7596638798713684,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6890756487846375,0.7348394989967346,0.7159664034843445,0.7502972483634949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6840756487846374,0.7278394989967346,0.7781092572212219,0.7572972483634949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7495798468589783,"y":0.771700382232666},{"x":0.7310924530029297,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7310924530029297,0.7574316263198853,0.7495798468589783,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7226890921592712,"y":0.771700382232666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6890756487846375,0.7574316263198853,0.7226890921592712,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6823529601097107,"y":0.771700382232666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6554622054100037,0.7574316263198853,0.6823529601097107,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7574316263198853},{"x":0.653781533241272,"y":0.7574316263198853},{"x":0.653781533241272,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6084033846855164,0.7574316263198853,0.653781533241272,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5596638917922974,0.7574316263198853,0.6016806960105896,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.7574316263198853,0.5512605309486389,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.4756302535533905,0.7574316263198853,0.5310924649238586,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7586206793785095},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7586206793785095},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7728894352912903},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.43697479367256165,0.7586206793785095,0.47058823704719543,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.3815126121044159,0.7586206793785095,0.4252100884914398,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7931034564971924},{"x":0.729411780834198,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.729411780834198,0.7788347005844116,0.7495798468589783,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7931034564971924},{"x":0.680672287940979,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.680672287940979,0.7788347005844116,0.7226890921592712,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.7788347005844116,0.6739495992660522,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشورت","boundary":[0.6134454011917114,0.7788347005844116,0.6605042219161987,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5630252361297607,0.7800237536430359,0.6067227125167847,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7495798468589783,"y":0.815695583820343},{"x":0.7277311086654663,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.8002378344535828,0.7495798468589783,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7008403539657593,0.8002378344535828,0.7243697643280029,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815695583820343},{"x":0.6705882549285889,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.8002378344535828,0.6890756487846375,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8002378344535828},{"x":0.658823549747467,"y":0.8002378344535828},{"x":0.658823549747467,"y":0.815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.6117647290229797,0.8002378344535828,0.658823549747467,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8002378344535828},{"x":0.605042040348053,"y":0.8002378344535828},{"x":0.605042040348053,"y":0.815695583820343},{"x":0.5529412031173706,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.5529412031173706,0.8002378344535828,0.605042040348053,0.815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7495798468589783,"y":0.756242573261261},{"x":0.7495798468589783,"y":0.815695583820343},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3765126121044159,0.7516206793785095,0.7545798468589783,0.822695583820343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.2218487411737442,0.7800237536430359,0.2386554628610611,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7800237536430359},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7730237536430359,0.2436554628610611,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.801426887512207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.801426887512207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۱","boundary":[0.2235294133424759,0.801426887512207,0.2369747906923294,0.8097503185272217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.801426887512207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.801426887512207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.794426887512207,0.2419747906923294,0.8167503185272217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.845422089099884},{"x":0.4924369752407074,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"سية","boundary":[0.4924369752407074,0.8394768238067627,0.507563054561615,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.845422089099884},{"x":0.4924369752407074,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8324768238067627,0.512563054561615,0.852422089099884],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/PiZzIkSTMPfMSzXl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/qKXksQymMxFUsPcU.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/uDfaWCRfnzfLGNBz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020658408121319928,0.9986894286901009,0.9989807629477538]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26218488812446594,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26718488812446595,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.2218487411737442,0.21165280044078827,0.2386554628610611,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2218487411737442,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.20465280044078826,0.2436554628610611,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.2218487411737442,0.23305588960647583,0.2386554628610611,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.22605588960647582,0.2436554628610611,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.20927467942237854,0.7495798468589783,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.6789916157722473,0.2104637324810028,0.7226890921592712,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.2104637324810028,0.6705882549285889,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.2104637324810028},{"x":0.658823549747467,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.6201680898666382,0.2104637324810028,0.658823549747467,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"روحیه","boundary":[0.5764706134796143,0.2104637324810028,0.6134454011917114,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پسندیده","boundary":[0.5226891040802002,0.2104637324810028,0.5697479248046875,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24851366877555847},{"x":0.729411780834198,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.729411780834198,0.23186682164669037,0.7495798468589783,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6957983374595642,0.23186682164669037,0.7226890921592712,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6453781723976135,0.23186682164669037,0.6873949766159058,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6302521228790283,0.23186682164669037,0.6369748115539551,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5714285969734192,0.23186682164669037,0.6235294342041016,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.23186682164669037,0.5630252361297607,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلف","boundary":[0.5142857432365417,0.2306777685880661,0.5495798587799072,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2306777685880661},{"x":0.507563054561615,"y":0.2306777685880661},{"x":0.507563054561615,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.4638655483722687,0.2306777685880661,0.507563054561615,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2544589638710022},{"x":0.75126051902771,"y":0.25208085775375366},{"x":0.75126051902771,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.707563042640686,0.2544589638710022,0.75126051902771,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.27229487895965576},{"x":0.75126051902771,"y":0.27229487895965576},{"x":0.75126051902771,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6873949766159058,0.27229487895965576,0.75126051902771,0.2901307940483093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4588655483722687,0.20227467942237853,0.75626051902771,0.29713079404830933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2544589638710022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.2218487411737442,0.2544589638710022,0.2386554628610611,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2544589638710022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.2474589638710022,0.2436554628610611,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.2218487411737442,0.27586206793785095,0.24033613502979279,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.26886206793785095,0.2453361350297928,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7663865685462952,0.3043995201587677,0.7747899293899536,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3186682462692261},{"x":0.707563042640686,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.707563042640686,0.3043995201587677,0.7613445520401001,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.3043995201587677,0.6991596817970276,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفویض","boundary":[0.6403361558914185,0.3043995201587677,0.6857143044471741,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.5966386795043945,0.3043995201587677,0.6336134672164917,0.3186682462692261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5916386795043945,0.2973995201587677,0.7797899293899536,0.3256682462692261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.32580262422561646},{"x":0.75126051902771,"y":0.32580262422561646},{"x":0.75126051902771,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7310924530029297,0.32580262422561646,0.75126051902771,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6705882549285889,0.32580262422561646,0.7226890921592712,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.32580262422561646,0.6638655662536621,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفویض","boundary":[0.6067227125167847,0.32580262422561646,0.6487395167350769,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.5647059082984924,0.3269916772842407,0.5983193516731262,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3483947813510895},{"x":0.75126051902771,"y":0.3483947813510895},{"x":0.75126051902771,"y":0.3638525605201721},{"x":0.729411780834198,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.729411780834198,0.3483947813510895,0.75126051902771,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6890756487846375,0.3483947813510895,0.7226890921592712,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6638655662536621,0.3483947813510895,0.6823529601097107,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.3483947813510895,0.6571428775787354,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5966386795043945,0.3483947813510895,0.6369748115539551,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.75126051902771,"y":0.3686088025569916},{"x":0.75126051902771,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۳","boundary":[0.7277311086654663,0.3686088025569916,0.75126051902771,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واسپاری","boundary":[0.6739495992660522,0.3686088025569916,0.7226890921592712,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.6369748115539551,0.3686088025569916,0.6672269105911255,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.39001187682151794},{"x":0.75126051902771,"y":0.39001187682151794},{"x":0.75126051902771,"y":0.40309154987335205},{"x":0.729411780834198,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.729411780834198,0.39001187682151794,0.75126051902771,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6941176652908325,0.39001187682151794,0.7226890921592712,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.39001187682151794,0.6924369931221008,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6302521228790283,0.3912009596824646,0.6621848940849304,0.4042806327342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3269916772842407},{"x":0.75126051902771,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5663865804672241,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.3199916772842407,0.7579411911964417,0.41009154987335206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"::","boundary":[0.24705882370471954,0.40903687477111816,0.2235294133424759,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.24705882370471954,0.39239001274108887,0.2218487411737442,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37574315071105957},{"x":0.2218487411737442,"y":0.37574315071105957},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","str":"ا","boundary":[0.24537815153598785,0.3709869086742401,0.2218487411737442,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.350772887468338},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"ك","boundary":[0.24537815153598785,0.350772887468338,0.2201680690050125,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2201680690050125,"y":0.33293697237968445},{"x":0.2201680690050125,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":"ا","boundary":[0.24537815153598785,0.3269916772842407,0.2201680690050125,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3103448152542114},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3103448152542114},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.24369747936725616,0.30558857321739197,0.21848739683628082,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.4399999976158142,"boundary":[0.23869747936725616,0.29858857321739196,0.2285294133424759,0.4517086751461029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.2235294133424759,0.36979785561561584,0.2369747906923294,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.36279785561561584,0.2419747906923294,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.2218487411737442,0.3912009596824646,0.2386554628610611,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.3842009596824646,0.2436554628610611,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4149821698665619},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376},{"x":0.75126051902771,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7092437148094177,0.4149821698665619,0.75126051902771,0.4221165180206299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4149821698665619},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376},{"x":0.75126051902771,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7042437148094177,0.4079821698665619,0.75626051902771,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4316290020942688},{"x":0.75126051902771,"y":0.42925089597702026},{"x":0.75126051902771,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6857143044471741,0.4316290020942688,0.75126051902771,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4316290020942688},{"x":0.75126051902771,"y":0.42925089597702026},{"x":0.75126051902771,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6807143044471741,0.4246290020942688,0.75626051902771,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7663865685462952,0.46254459023475647,0.7731092572212219,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.7193277478218079,0.46254459023475647,0.7596638798713684,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.46254459023475647,0.7126050591468811,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6655462384223938,0.46373364329338074,0.6991596817970276,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6605462384223938,0.45554459023475646,0.7781092572212219,0.4826242632865906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.22521008551120758,0.46373364329338074,0.24537815153598785,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.45673364329338073,0.25037815153598786,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.487514853477478},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4958382844924927},{"x":0.729411780834198,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴_۱","boundary":[0.729411780834198,0.487514853477478,0.7495798468589783,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.487514853477478},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6873949766159058,0.487514853477478,0.7226890921592712,0.4958382844924927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.487514853477478},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6823949766159058,0.480514853477478,0.7545798468589783,0.5028382844924927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.487514853477478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.487514853477478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.22521008551120758,0.487514853477478,0.24705882370471954,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.487514853477478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.487514853477478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.480514853477478,0.25205882370471955,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5196195244789124},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.22521008551120758,0.5112960934638977,0.24705882370471954,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5196195244789124},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5042960934638977,0.25205882370471955,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5445897579193115},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.22521008551120758,0.5350772738456726,0.24705882370471954,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5445897579193115},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5280772738456726,0.25205882370471955,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.22521008551120758,0.5826396942138672,0.24537815153598785,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5756396942138672,0.25037815153598786,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7394958138465881,0.5089179277420044,0.7495798468589783,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.729411780834198,0.5089179277420044,0.7344537973403931,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.6957983374595642,0.5089179277420044,0.7243697643280029,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.6571428775787354,0.5089179277420044,0.6907563209533691,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.6084033846855164,0.5089179277420044,0.6369748115539551,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5350772738456726},{"x":0.75126051902771,"y":0.5350772738456726},{"x":0.75126051902771,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.5350772738456726,0.75126051902771,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6924369931221008,0.5350772738456726,0.7226890921592712,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5350772738456726,0.6857143044471741,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6369748115539551,0.5350772738456726,0.6705882549285889,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6134454011917114,0.5350772738456726,0.6302521228790283,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5882353186607361,0.5338882207870483,0.6067227125167847,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5378151535987854,0.5338882207870483,0.5815126299858093,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5731272101402283},{"x":0.729411780834198,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.729411780834198,0.5564804077148438,0.7495798468589783,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جلسات","boundary":[0.6773109436035156,0.5564804077148438,0.7226890921592712,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادواری","boundary":[0.6302521228790283,0.5564804077148438,0.6689075827598572,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.5564804077148438,0.6218487620353699,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.5731092691421509,0.5564804077148438,0.6084033846855164,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5546218752861023,0.5564804077148438,0.5680672526359558,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5802615880966187},{"x":0.75126051902771,"y":0.5802615880966187},{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.729411780834198,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.729411780834198,0.5802615880966187,0.75126051902771,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.596908450126648},{"x":0.6907563209533691,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6907563209533691,0.5802615880966187,0.7226890921592712,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.596908450126648},{"x":0.6521008610725403,"y":0.596908450126648}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6521008610725403,0.5802615880966187,0.6840336322784424,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648},{"x":0.6184874176979065,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6184874176979065,0.5802615880966187,0.6487395167350769,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.596908450126648},{"x":0.5764706134796143,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.5764706134796143,0.5802615880966187,0.6117647290229797,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5697479248046875,"y":0.596908450126648},{"x":0.5630252361297607,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.5802615880966187,0.5697479248046875,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.5176470875740051,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتگی","boundary":[0.5176470875740051,0.5802615880966187,0.5546218752861023,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5092437267303467,"y":0.596908450126648},{"x":0.48403361439704895,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48403361439704895,0.5802615880966187,0.5092437267303467,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4773109257221222,"y":0.596908450126648},{"x":0.43361344933509827,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.43361344933509827,0.5802615880966187,0.4773109257221222,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6195005774497986},{"x":0.729411780834198,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.729411780834198,0.6052318811416626,0.7495798468589783,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6974790096282959,0.6052318811416626,0.7226890921592712,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6206896305084229},{"x":0.658823549747467,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.658823549747467,0.6052318811416626,0.6941176652908325,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.6064209342002869,0.6504201889038086,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6064209342002869},{"x":0.63193279504776,"y":0.6064209342002869},{"x":0.63193279504776,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.6016806960105896,0.6064209342002869,0.63193279504776,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۴_۷","boundary":[0.7277311086654663,0.6278240084648132,0.7495798468589783,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیین","boundary":[0.7008403539657593,0.6278240084648132,0.7243697643280029,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6773109436035156,0.6290130615234375,0.6991596817970276,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.6285714507102966,0.6290130615234375,0.6689075827598572,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6033613681793213,0.6290130615234375,0.6218487620353699,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6694411635398865},{"x":0.729411780834198,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۸-۴","boundary":[0.729411780834198,0.6516052484512329,0.75126051902771,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6694411635398865},{"x":0.702521026134491,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.702521026134491,0.6516052484512329,0.7243697643280029,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6773109436035156,0.6516052484512329,0.6991596817970276,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6694411635398865},{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.6516052484512329,0.6655462384223938,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6268907785415649,0.6516052484512329,0.6504201889038086,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5865546464920044,0.6516052484512329,0.6201680898666382,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6516052484512329},{"x":0.578151285648346,"y":0.6516052484512329},{"x":0.578151285648346,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5428571701049805,0.6516052484512329,0.578151285648346,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6694411635398865},{"x":0.507563054561615,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.507563054561615,0.6516052484512329,0.534453809261322,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6694411635398865},{"x":0.489075630903244,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.489075630903244,0.6516052484512329,0.5025210380554199,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹۴","boundary":[0.7310924530029297,0.6777645945549011,0.75126051902771,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7008403539657593,0.6777645945549011,0.7260504364967346,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرست","boundary":[0.6436975002288818,0.6777645945549011,0.6957983374595642,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.6777645945549011,0.6369748115539551,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تضمین","boundary":[0.5815126299858093,0.6777645945549011,0.6201680898666382,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6777645945549011,0.5747899413108826,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6932223439216614},{"x":0.534453809261322,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.534453809261322,0.6777645945549011,0.5647059082984924,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6777645945549011},{"x":0.529411792755127,"y":0.6777645945549011},{"x":0.529411792755127,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4957983195781708,0.6777645945549011,0.529411792755127,0.6932223439216614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5089179277420044},{"x":0.75126051902771,"y":0.5089179277420044},{"x":0.75126051902771,"y":0.6932223439216614},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.5019179277420044,0.75626051902771,0.7002223439216614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6076099872589111},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6076099872589111,0.24705882370471954,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6076099872589111},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6006099872589111,0.25205882370471955,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.2235294133424759,0.6302021145820618,0.24537815153598785,0.6397145986557007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6302021145820618},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6232021145820618,0.25037815153598786,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.2235294133424759,0.6551724076271057,0.24705882370471954,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6481724076271057,0.25205882370471955,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24537815153598785,"y":0.68727707862854},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.22521008551120758,0.6789536476135254,0.24537815153598785,0.68727707862854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24537815153598785,"y":0.68727707862854},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6719536476135254,0.25037815153598786,0.69427707862854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7003567218780518},{"x":0.75126051902771,"y":0.7098692059516907},{"x":0.707563042640686,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.707563042640686,0.7027348279953003,0.75126051902771,0.7098692059516907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7003567218780518},{"x":0.75126051902771,"y":0.7098692059516907},{"x":0.707563042640686,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.702563042640686,0.6957348279953003,0.75626051902771,0.7168692059516907],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.701545774936676},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.22521008551120758,0.701545774936676,0.24705882370471954,0.7098692059516907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.701545774936676},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.694545774936676,0.25205882370471955,0.7168692059516907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.75126051902771,"y":0.7193816900253296},{"x":0.75126051902771,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6873949766159058,0.7193816900253296,0.75126051902771,0.7360285520553589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.75126051902771,"y":0.7193816900253296},{"x":0.75126051902771,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6823949766159058,0.7123816900253296,0.75626051902771,0.7430285520553589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22521008551120758,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۵","boundary":[0.22521008551120758,0.7229488492012024,0.24705882370471954,0.7324613332748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22521008551120758,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7159488492012024,0.25205882370471955,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7663865685462952,0.7491081953048706,0.7747899293899536,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7327731251716614,0.7491081953048706,0.7613445520401001,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.7491081953048706,0.7310924530029297,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.6521008610725403,0.7491081953048706,0.6991596817970276,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6184874176979065,0.7491081953048706,0.6453781723976135,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7645660042762756},{"x":0.605042040348053,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.7491081953048706,0.6117647290229797,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7645660042762756},{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.556302547454834,0.7491081953048706,0.5983193516731262,0.7645660042762756]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7657550573348999},{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.551302547454834,0.7409191422462463,0.7797899293899536,0.7727550573348999],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7598097324371338},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.22521008551120758,0.7502972483634949,0.24705882370471954,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7598097324371338},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7432972483634949,0.25205882370471955,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7740784883499146},{"x":0.75126051902771,"y":0.7740784883499146},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7310924530029297,0.7740784883499146,0.75126051902771,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6890756487846375,0.7740784883499146,0.7226890921592712,0.7835909724235535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7740784883499146},{"x":0.75126051902771,"y":0.7740784883499146},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6840756487846374,0.7670784883499145,0.75626051902771,0.7905909724235535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7824019193649292},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.7740784883499146,0.24705882370471954,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7824019193649292},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7670784883499145,0.25205882370471955,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7310924530029297,0.7942925095558167,0.7478991746902466,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6957983374595642,0.7942925095558167,0.7243697643280029,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.6369748115539551,0.7931034564971924,0.6773109436035156,0.8097503185272217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6319748115539551,0.7861034564971924,0.7528991746902466,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8049940466880798},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.7954815626144409,0.24705882370471954,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8049940466880798},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7884815626144409,0.25205882370471955,0.8119940466880798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.8359096050262451,0.5109243988990784,0.8501783609390259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8289096050262451,0.5159243988990784,0.8571783609390259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/bTJEhmcjqPGbZBlk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/IrHpTuSozLeVUUIZ.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/gFuSSlmIQBxsQKeh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00020517022501982915,0.9986894286901009,0.9991928427233566]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.17954815924167633,0.7731092572212219,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.17254815924167632,0.7781092572212219,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.1807372123003006,0.26050421595573425,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.1737372123003006,0.26550421595573426,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2104637324810028},{"x":0.75126051902771,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7243697643280029,0.2104637324810028,0.7529411911964417,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2104637324810028},{"x":0.75126051902771,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7193697643280029,0.2034637324810028,0.7579411911964417,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22116528451442719},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.22521008551120758,0.21165280044078827,0.24705882370471954,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22116528451442719},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.20465280044078826,0.25205882370471955,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24137930572032928},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.22521008551120758,0.23305588960647583,0.2386554628610611,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.23186682164669037,0.24537815153598785,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24137930572032928},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.22605588960647582,0.25037815153598786,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.2235294133424759,0.2544589638710022,0.24705882370471954,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2474589638710022,0.25205882370471955,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.22521008551120758,0.2734839618206024,0.24705882370471954,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2664839618206024,0.25205882370471955,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.2235294133424759,0.2972651720046997,0.24705882370471954,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2902651720046997,0.25205882370471955,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7277311086654663,0.20927467942237854,0.75126051902771,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6924369931221008,0.20927467942237854,0.7226890921592712,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.20927467942237854,0.6840336322784424,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.6268907785415649,0.20927467942237854,0.6705882549285889,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.7277311086654663,0.2306777685880661,0.75126051902771,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6857143044471741,0.2306777685880661,0.7226890921592712,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6605042219161987,0.2306777685880661,0.6789916157722473,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.2306777685880661,0.6554622054100037,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.5966386795043945,0.2306777685880661,0.6420168280601501,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.25208085775375366},{"x":0.75126051902771,"y":0.25208085775375366},{"x":0.75126051902771,"y":0.2699167728424072},{"x":0.729411780834198,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.729411780834198,0.25208085775375366,0.75126051902771,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6924369931221008,0.25208085775375366,0.7226890921592712,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.25208085775375366,0.6840336322784424,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6403361558914185,0.25208085775375366,0.6705882549285889,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.25208085775375366,0.6386554837226868,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2699167728424072},{"x":0.578151285648346,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.578151285648346,0.25208085775375366,0.6067227125167847,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.5260504484176636,0.25208085775375366,0.5714285969734192,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.25208085775375366,0.5193277597427368,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.25208085775375366},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25208085775375366},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.4605042040348053,0.25208085775375366,0.49915966391563416,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.25208085775375366,0.45378151535987854,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.25208085775375366},{"x":0.440336138010025,"y":0.25208085775375366},{"x":0.440336138010025,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرپرستان","boundary":[0.3815126121044159,0.25208085775375366,0.440336138010025,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶۵","boundary":[0.729411780834198,0.2746730148792267,0.75126051902771,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.2746730148792267,0.7226890921592712,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.2746730148792267,0.6890756487846375,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2746730148792267},{"x":0.658823549747467,"y":0.2746730148792267},{"x":0.658823549747467,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6168067455291748,0.2746730148792267,0.658823549747467,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیزش","boundary":[0.5630252361297607,0.2746730148792267,0.6084033846855164,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2746730148792267},{"x":0.556302547454834,"y":0.2746730148792267},{"x":0.556302547454834,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5126050710678101,0.2746730148792267,0.556302547454834,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.3115338981151581},{"x":0.729411780834198,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.729411780834198,0.2948870360851288,0.75126051902771,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6722689270973206,0.2948870360851288,0.7226890921592712,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6235294342041016,0.2948870360851288,0.6655462384223938,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5731092691421509,0.2948870360851288,0.6168067455291748,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.2948870360851288,0.5647059082984924,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.5159664154052734,0.2948870360851288,0.5462185144424438,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۵","boundary":[0.7277311086654663,0.3174791932106018,0.75126051902771,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6991596817970276,0.3174791932106018,0.7226890921592712,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33293697237968445},{"x":0.63193279504776,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادات","boundary":[0.6302521228790283,0.3186682462692261,0.6924369931221008,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.34007135033607483},{"x":0.75126051902771,"y":0.34007135033607483},{"x":0.75126051902771,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۵","boundary":[0.729411780834198,0.34007135033607483,0.75126051902771,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6957983374595642,0.34007135033607483,0.7226890921592712,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6453781723976135,0.34007135033607483,0.6873949766159058,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.6067227125167847,0.34007135033607483,0.6403361558914185,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35315102338790894},{"x":0.578151285648346,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.578151285648346,0.34007135033607483,0.6033613681793213,0.35315102338790894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.20927467942237854},{"x":0.75126051902771,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3815126121044159,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3765126121044159,0.20227467942237853,0.75626051902771,0.36015102338790894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6873949766159058,0.36028537154197693,0.7142857313156128,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35909631848335266},{"x":0.680672287940979,"y":0.36028537154197693},{"x":0.680672287940979,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرپرست","boundary":[0.6268907785415649,0.35909631848335266,0.680672287940979,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6134454011917114,0.35909631848335266,0.6235294342041016,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35909631848335266},{"x":0.605042040348053,"y":0.35909631848335266},{"x":0.605042040348053,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.35909631848335266,0.605042040348053,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5428571701049805,0.35909631848335266,0.5865546464920044,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.4924369752407074,0.35909631848335266,0.5361344814300537,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38049939274787903},{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903},{"x":0.75126051902771,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۵","boundary":[0.7226890921592712,0.38049939274787903,0.75126051902771,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.6605042219161987,0.38049939274787903,0.7142857313156128,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6252101063728333,0.38049939274787903,0.6521008610725403,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6134454011917114,0.3816884756088257,0.6184874176979065,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3816884756088257},{"x":0.605042040348053,"y":0.3816884756088257},{"x":0.605042040348053,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5815126299858093,0.3816884756088257,0.605042040348053,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5411764979362488,0.3816884756088257,0.5731092691421509,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3816884756088257},{"x":0.534453809261322,"y":0.3816884756088257},{"x":0.534453809261322,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.3816884756088257,0.534453809261322,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3971462547779083},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4739495813846588,0.3816884756088257,0.5142857432365417,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40309154987335205},{"x":0.75126051902771,"y":0.40309154987335205},{"x":0.75126051902771,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲۵","boundary":[0.7226890921592712,0.40309154987335205,0.75126051902771,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6773109436035156,0.4042806327342987,0.7176470756530762,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4209274649620056},{"x":0.653781533241272,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.4042806327342987,0.6739495992660522,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.6033613681793213,0.4042806327342987,0.6420168280601501,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.4042806327342987,0.5966386795043945,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4042806327342987},{"x":0.583193302154541,"y":0.4042806327342987},{"x":0.583193302154541,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.5495798587799072,0.4042806327342987,0.583193302154541,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسنل","boundary":[0.5058823823928833,0.4042806327342987,0.5411764979362488,0.4209274649620056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35909631848335266},{"x":0.75126051902771,"y":0.3579072654247284},{"x":0.75126051902771,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4689495813846588,0.35209631848335265,0.75626051902771,0.4279274649620056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3269916772842407},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.22521008551120758,0.3186682462692261,0.24705882370471954,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3269916772842407},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.31166824626922607,0.25205882370471955,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3483947813510895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.22521008551120758,0.34007135033607483,0.24537815153598785,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3483947813510895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3330713503360748,0.25037815153598786,0.3553947813510895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.22521008551120758,0.3614744246006012,0.24705882370471954,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3544744246006012,0.25205882370471955,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.22521008551120758,0.38287752866744995,0.24705882370471954,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.37587752866744994,0.25205882370471955,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4149821698665619},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.22521008551120758,0.405469685792923,0.24705882370471954,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4149821698665619},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.39846968579292297,0.25205882370471955,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.428061842918396},{"x":0.75126051902771,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.435196191072464},{"x":0.707563042640686,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.707563042640686,0.428061842918396,0.75126051902771,0.435196191072464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.428061842918396},{"x":0.75126051902771,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.435196191072464},{"x":0.707563042640686,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.702563042640686,0.421061842918396,0.75626051902771,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43638524413108826},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۱","boundary":[0.22521008551120758,0.42687276005744934,0.24369747936725616,0.43638524413108826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43638524413108826},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.41987276005744933,0.24869747936725617,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4447086751461029},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864},{"x":0.75126051902771,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6873949766159058,0.4447086751461029,0.75126051902771,0.4613555371761322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4447086751461029},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864},{"x":0.75126051902771,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6823949766159058,0.4377086751461029,0.75626051902771,0.4683555371761322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45659929513931274},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.4482758641242981,0.24705882370471954,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45659929513931274},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4412758641242981,0.25205882370471955,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7680672407150269,0.47681331634521484,0.7747899293899536,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7277311086654663,0.47681331634521484,0.7613445520401001,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.47681331634521484,0.7210084199905396,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.707563042640686,"y":0.4756242632865906},{"x":0.707563042640686,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6773109436035156,0.4756242632865906,0.707563042640686,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895},{"x":0.63193279504776,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.63193279504776,0.4756242632865906,0.6689075827598572,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5899159908294678,0.4756242632865906,0.6235294342041016,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48989298939704895},{"x":0.561344563961029,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.561344563961029,0.4756242632865906,0.5815126299858093,0.48989298939704895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4910820424556732},{"x":0.561344563961029,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.556344563961029,0.46862426328659057,0.7797899293899536,0.4980820424556732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4756242632865906},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.2235294133424759,0.47681331634521484,0.24705882370471954,0.4851367473602295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4756242632865906},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.46981331634521484,0.25205882370471955,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶_۱","boundary":[0.7310924530029297,0.4982164204120636,0.7495798468589783,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6890756487846375,0.49940547347068787,0.7226890921592712,0.5077288746833801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6840756487846374,0.49240547347068786,0.7545798468589783,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5077288746833801},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.22521008551120758,0.49940547347068787,0.24873949587345123,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5077288746833801},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.49240547347068786,0.25373949587345124,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.2235294133424759,0.5208085775375366,0.24705882370471954,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5138085775375366,0.25205882370471955,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5196195244789124},{"x":0.75126051902771,"y":0.5196195244789124},{"x":0.75126051902771,"y":0.5338882207870483},{"x":0.729411780834198,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.729411780834198,0.5196195244789124,0.75126051902771,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6924369931221008,0.5196195244789124,0.7226890921592712,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5196195244789124,0.6857143044471741,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.6235294342041016,0.5196195244789124,0.6722689270973206,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.5196195244789124,0.6168067455291748,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5647059082984924,0.5196195244789124,0.5966386795043945,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5394958257675171,0.5196195244789124,0.5579832196235657,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7495798468589783,"y":0.557669460773468},{"x":0.7277311086654663,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.5398335456848145,0.7495798468589783,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.6689075827598572,0.5398335456848145,0.7226890921592712,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6621848940849304,"y":0.557669460773468},{"x":0.6554622054100037,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.5398335456848145,0.6621848940849304,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.557669460773468},{"x":0.6168067455291748,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6168067455291748,0.5398335456848145,0.6487395167350769,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5398335456848145},{"x":0.610084056854248,"y":0.5398335456848145},{"x":0.610084056854248,"y":0.557669460773468},{"x":0.5815126299858093,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.5815126299858093,0.5398335456848145,0.610084056854248,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5588585138320923},{"x":0.529411792755127,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوادث","boundary":[0.529411792755127,0.5398335456848145,0.5731092691421509,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.4941176474094391,0.5410225987434387,0.5226891040802002,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5410225987434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5410225987434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.5410225987434387,0.48739495873451233,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5588585138320923},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.45378151535987854,0.5410225987434387,0.4722689092159271,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5612366199493408},{"x":0.75126051902771,"y":0.5755053758621216},{"x":0.729411780834198,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۶_۴","boundary":[0.7277311086654663,0.5612366199493408,0.75126051902771,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.6957983374595642,0.5624256730079651,0.7226890921592712,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.6638655662536621,0.5624256730079651,0.6890756487846375,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6268907785415649,0.5624256730079651,0.6571428775787354,0.5766944289207458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5196195244789124},{"x":0.75126051902771,"y":0.5196195244789124},{"x":0.75126051902771,"y":0.5766944289207458},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.5126195244789123,0.75626051902771,0.5836944289207459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.571938157081604},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.2235294133424759,0.5636147260665894,0.24705882370471954,0.571938157081604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.571938157081604},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5566147260665893,0.25205882370471955,0.578938157081604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5862069129943848},{"x":0.75126051902771,"y":0.5850178599357605},{"x":0.75126051902771,"y":0.5945303440093994},{"x":0.707563042640686,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.707563042640686,0.5862069129943848,0.75126051902771,0.5945303440093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5862069129943848},{"x":0.75126051902771,"y":0.5850178599357605},{"x":0.75126051902771,"y":0.5945303440093994},{"x":0.707563042640686,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.702563042640686,0.5792069129943848,0.75626051902771,0.6015303440093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5850178599357605},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5838287472724915},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5850178599357605,0.24705882370471954,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5850178599357605},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5838287472724915},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5780178599357605,0.25205882370471955,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7495798468589783,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6924369931221008,0.6028537750244141,0.75126051902771,0.6183115243911743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7495798468589783,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6874369931221008,0.5958537750244141,0.75626051902771,0.6253115243911743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.2235294133424759,0.6064209342002869,0.24705882370471954,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5994209342002869,0.25205882370471955,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.2235294133424759,0.6373364925384521,0.24705882370471954,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6456599235534668},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6303364925384521,0.25205882370471955,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7478991746902466,0.6361474394798279,0.7747899293899536,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.6361474394798279,0.7394958138465881,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6890756487846375,0.6349583864212036,0.7260504364967346,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.75126051902771,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7529411911964417,0.6575505137443542,0.7747899293899536,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.729411780834198,0.6575505137443542,0.7495798468589783,0.6706302165985107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6840756487846374,0.6279583864212036,0.7797899293899536,0.678819269657135],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/kSJfrSHgluckXLAB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/BNEiFGhQKYQPPbLP.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/oLnuMPCqFJdhQmIh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/digLfjkQvCqswvKW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/ENSJSGVPmFRejSvL.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/EKJhEZdWOkHoOimp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004879432532506664,0.998666831417244,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7210084199905396,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.41617122292518616,0.7831932902336121,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7142857313156128,"y":0.435196191072464},{"x":0.6823529601097107,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6823529601097107,0.4173602759838104,0.7142857313156128,0.435196191072464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.6823529601097107,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.4103602759838104,0.7881932902336121,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.44708681106567383,0.7848739624023438,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.7126050591468811,0.44708681106567383,0.7462185025215149,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6722689270973206,0.44708681106567383,0.7042016983032227,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6302521228790283,0.44708681106567383,0.6638655662536621,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46254459023475647},{"x":0.610084056854248,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.44708681106567383,0.6235294342041016,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46254459023475647},{"x":0.578151285648346,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.578151285648346,0.44708681106567383,0.6033613681793213,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5361344814300537,0.44708681106567383,0.5647059082984924,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.49747899174690247,0.44708681106567383,0.5310924649238586,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.44708681106567383},{"x":0.48739495873451233,"y":0.44708681106567383},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46254459023475647},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.44708681106567383,0.48739495873451233,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.45378151535987854,0.44708681106567383,0.4756302535533905,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.40168067812919617,0.44708681106567383,0.4453781545162201,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.3529411852359772,0.44708681106567383,0.3949579894542694,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3462184965610504,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3210084140300751,0.44708681106567383,0.3462184965610504,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3176470696926117,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46254459023475647},{"x":0.31596639752388,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31596639752388,0.44708681106567383,0.3176470696926117,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2823529541492462,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.2823529541492462,0.44708681106567383,0.3126050531864166,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.44708681106567383},{"x":0.27899160981178284,"y":0.44708681106567383},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2537815272808075,0.44708681106567383,0.27899160981178284,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.21512605249881744,0.44708681106567383,0.24201680719852448,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7411764860153198,0.4684898853302002,0.7848739624023438,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.4684898853302002,0.7327731251716614,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.4684898853302002,0.7126050591468811,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6554622054100037,0.4684898853302002,0.6873949766159058,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.4684898853302002,0.6521008610725403,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.5915966629981995,0.4684898853302002,0.6403361558914185,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4684898853302002},{"x":0.583193302154541,"y":0.4684898853302002},{"x":0.583193302154541,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5546218752861023,0.4684898853302002,0.583193302154541,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48403361439704895,0.4684898853302002,0.5462185144424438,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4839476943016052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.4684898853302002,0.4756302535533905,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4684898853302002},{"x":0.462184876203537,"y":0.4684898853302002},{"x":0.462184876203537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.41848739981651306,0.4684898853302002,0.462184876203537,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3831932842731476,0.4684898853302002,0.4100840389728546,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.4684898853302002,0.3764705955982208,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3361344635486603,0.4684898853302002,0.3529411852359772,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4839476943016052},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32268908619880676,0.4684898853302002,0.3294117748737335,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.2806722819805145,0.4684898853302002,0.3142857253551483,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.4684898853302002,0.2722689211368561,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4684898853302002},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.4684898853302002,0.25882354378700256,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7579832077026367,0.48989298939704895,0.7831932902336121,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.48989298939704895,0.7495798468589783,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.48989298939704895,0.6907563209533691,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6487395167350769,0.48989298939704895,0.6756302714347839,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6067227125167847,0.48989298939704895,0.6386554837226868,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.48989298939704895,0.5966386795043945,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.5512605309486389,0.48989298939704895,0.5798319578170776,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5243697762489319,0.48989298939704895,0.5478991866111755,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5053507685661316},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استانداردسازی","boundary":[0.43361344933509827,0.48989298939704895,0.5159664154052734,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4319327771663666,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.48989298939704895,0.4319327771663666,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.48989298939704895},{"x":0.41848739981651306,"y":0.48989298939704895},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5053507685661316},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.38823530077934265,0.48989298939704895,0.41848739981651306,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3831932842731476,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.3529411852359772,0.48989298939704895,0.3831932842731476,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.48989298939704895,0.3478991687297821,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5053507685661316},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.29243698716163635,0.48989298939704895,0.3344537913799286,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5053507685661316},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.2571428716182709,0.48989298939704895,0.2823529541492462,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2504201829433441,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.22857142984867096,0.48989298939704895,0.2504201829433441,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.48989298939704895,0.2201680690050125,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7210084199905396,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7210084199905396,0.5077288746833801,0.7831932902336121,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.526753842830658},{"x":0.707563042640686,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.5089179277420044,0.7142857313156128,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7008403539657593,"y":0.526753842830658},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالبات","boundary":[0.6554622054100037,0.5089179277420044,0.7008403539657593,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6084033846855164,0.5101070404052734,0.6487395167350769,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.5764706134796143,0.5112960934638977,0.6016806960105896,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5529412031173706,0.5112960934638977,0.5747899413108826,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5243697762489319,0.5112960934638977,0.5462185144424438,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.5112960934638977,0.5243697762489319,0.5291320085525513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.4400868110656738,0.7898739624023438,0.5361320085525513],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5493460297584534},{"x":0.75126051902771,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.75126051902771,0.5315101146697998,0.7613445520401001,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7193277478218079,0.5315101146697998,0.7445378303527832,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6974790096282959,0.5315101146697998,0.7126050591468811,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.6521008610725403,0.5315101146697998,0.6890756487846375,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6168067455291748,0.5315101146697998,0.6453781723976135,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5315101146697998},{"x":0.610084056854248,"y":0.5315101146697998},{"x":0.610084056854248,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.5315101146697998,0.610084056854248,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5663865804672241,0.5315101146697998,0.5966386795043945,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5361344814300537,0.5315101146697998,0.5579832196235657,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5315101146697998},{"x":0.529411792755127,"y":0.5315101146697998},{"x":0.529411792755127,"y":0.5493460297584534},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48403361439704895,0.5315101146697998,0.529411792755127,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5315101146697998},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5315101146697998},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.5315101146697998,0.48067227005958557,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5493460297584534},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42016807198524475,0.5315101146697998,0.45042017102241516,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5315101146697998},{"x":0.413445383310318,"y":0.5315101146697998},{"x":0.413445383310318,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3613445460796356,0.5315101146697998,0.413445383310318,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5315101146697998},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5315101146697998},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.5315101146697998,0.35462185740470886,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5315101146697998},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5315101146697998},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.3025210201740265,0.5315101146697998,0.34117648005485535,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5315101146697998},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5315101146697998},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5493460297584534},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.27899160981178284,0.5315101146697998,0.29579833149909973,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5493460297584534},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22857142984867096,0.5315101146697998,0.2722689211368561,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5493460297584534},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5315101146697998,0.2218487411737442,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.5529131889343262,0.7848739624023438,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارتی","boundary":[0.6974790096282959,0.5529131889343262,0.7310924530029297,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5529131889343262,0.6907563209533691,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6521008610725403,0.5529131889343262,0.6756302714347839,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5707491040229797},{"x":0.63193279504776,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.63193279504776,0.5529131889343262,0.6420168280601501,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5865546464920044,0.5529131889343262,0.6235294342041016,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5394958257675171,0.5529131889343262,0.5747899413108826,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5529131889343262},{"x":0.529411792755127,"y":0.5529131889343262},{"x":0.529411792755127,"y":0.5707491040229797},{"x":0.507563054561615,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.507563054561615,0.5529131889343262,0.529411792755127,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5529131889343262},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5529131889343262},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5707491040229797},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45378151535987854,0.5529131889343262,0.49747899174690247,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5707491040229797},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.41848739981651306,0.5529131889343262,0.4436974823474884,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.5529131889343262,0.4084033668041229,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5529131889343262},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5529131889343262},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3529411852359772,0.5529131889343262,0.38655462861061096,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5529131889343262},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5529131889343262},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3126050531864166,0.5529131889343262,0.34285715222358704,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2689075767993927,0.5529131889343262,0.3042016923427582,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5529131889343262},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5529131889343262},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2521008551120758,0.5529131889343262,0.26050421595573425,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5529131889343262},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5529131889343262},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.21512605249881744,0.5529131889343262,0.24369747936725616,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7747899293899536,0.5790725350379944,0.7831932902336121,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7462185025215149,0.5778834819793701,0.7680672407150269,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.5778834819793701,0.7445378303527832,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7327731251716614,"y":0.587395966053009},{"x":0.6907563209533691,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6907563209533691,0.5731272101402283,0.7327731251716614,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.5245101146697998,0.7898739624023438,0.5979631252288818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6554622054100037,0.5755053758621216,0.6823529601097107,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6235294342041016,0.5755053758621216,0.6453781723976135,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5680672526359558,0.5755053758621216,0.6117647290229797,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5755053758621216,0.5579832196235657,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5126050710678101,0.5755053758621216,0.5445378422737122,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5933412313461304},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.46722689270973206,0.5755053758621216,0.5042017102241516,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5933412313461304},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.43865546584129333,0.5755053758621216,0.4588235318660736,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5933412313461304},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.40168067812919617,0.5755053758621216,0.4319327771663666,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5933412313461304},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5755053758621216,0.3949579894542694,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5933412313461304},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3478991687297821,0.5755053758621216,0.3815126121044159,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5755053758621216},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5755053758621216},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5933412313461304},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.30756303668022156,0.5755053758621216,0.34117648005485535,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.2655462324619293,0.5755053758621216,0.3008403480052948,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5755053758621216},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5755053758621216},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.23529411852359772,0.5755053758621216,0.25882354378700256,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5755053758621216},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5755053758621216,0.22689075767993927,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7882353067398071,"y":0.612366259098053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7647058963775635,0.5945303440093994,0.7882353067398071,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5945303440093994},{"x":0.75126051902771,"y":0.5945303440093994},{"x":0.75126051902771,"y":0.612366259098053},{"x":0.7344537973403931,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.5945303440093994,0.75126051902771,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.612366259098053},{"x":0.680672287940979,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.680672287940979,0.5945303440093994,0.7226890921592712,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.612366259098053},{"x":0.6336134672164917,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6336134672164917,0.5945303440093994,0.6739495992660522,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.612366259098053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5945303440093994,0.6285714507102966,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6151260733604431,"y":0.612366259098053},{"x":0.578151285648346,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.578151285648346,0.5945303440093994,0.6151260733604431,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.612366259098053},{"x":0.534453809261322,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.534453809261322,0.5945303440093994,0.5714285969734192,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5277311205863953,"y":0.612366259098053},{"x":0.5142857432365417,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5142857432365417,0.5945303440093994,0.5277311205863953,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5092437267303467,"y":0.612366259098053},{"x":0.507563054561615,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5945303440093994,0.5092437267303467,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.612366259098053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4941176474094391,0.5945303440093994,0.5008403658866882,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5945303440093994},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5945303440093994},{"x":0.48739495873451233,"y":0.612366259098053},{"x":0.4605042040348053,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4605042040348053,0.5945303440093994,0.48739495873451233,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.612366259098053},{"x":0.4453781545162201,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4453781545162201,0.5945303440093994,0.45378151535987854,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5945303440093994},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5945303440093994},{"x":0.43865546584129333,"y":0.612366259098053},{"x":0.4000000059604645,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.4000000059604645,0.5945303440093994,0.43865546584129333,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3949579894542694,"y":0.612366259098053},{"x":0.3781512677669525,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3781512677669525,0.5945303440093994,0.3949579894542694,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5945303440093994},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5945303440093994},{"x":0.37142857909202576,"y":0.612366259098053},{"x":0.32773110270500183,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.32773110270500183,0.5945303440093994,0.37142857909202576,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5945303440093994},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5945303440093994},{"x":0.32773110270500183,"y":0.612366259098053},{"x":0.32268908619880676,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.5945303440093994,0.32773110270500183,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.31596639752388,"y":0.5945303440093994},{"x":0.31596639752388,"y":0.612366259098053},{"x":0.29243698716163635,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.29243698716163635,0.5945303440093994,0.31596639752388,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.612366259098053},{"x":0.27731093764305115,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27731093764305115,0.5945303440093994,0.2857142984867096,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2722689211368561,"y":0.612366259098053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22689075767993927,0.5945303440093994,0.2722689211368561,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.612366259098053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5945303440093994,0.2218487411737442,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.61712247133255,0.7848739624023438,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.61712247133255},{"x":0.7327731251716614,"y":0.61712247133255},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.61712247133255,0.7327731251716614,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.61712247133255},{"x":0.7109243869781494,"y":0.61712247133255},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6672269105911255,0.61712247133255,0.7109243869781494,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.61712247133255},{"x":0.658823549747467,"y":0.61712247133255},{"x":0.658823549747467,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6201680898666382,0.61712247133255,0.658823549747467,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.61712247133255},{"x":0.6117647290229797,"y":0.61712247133255},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.61712247133255,0.6117647290229797,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.61712247133255},{"x":0.6000000238418579,"y":0.61712247133255},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5697479248046875,0.61712247133255,0.6000000238418579,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.61712247133255},{"x":0.5630252361297607,"y":0.61712247133255},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6349583864212036},{"x":0.529411792755127,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.529411792755127,0.61712247133255,0.5630252361297607,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6159334182739258,0.5243697762489319,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6349583864212036},{"x":0.507563054561615,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.507563054561615,0.6159334182739258,0.5126050710678101,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4941176474094391,0.6159334182739258,0.5025210380554199,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6159334182739258},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6159334182739258},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4722689092159271,0.6159334182739258,0.48739495873451233,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6349583864212036},{"x":0.440336138010025,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.440336138010025,0.6159334182739258,0.4638655483722687,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.3512605130672455,0.6159334182739258,0.4268907606601715,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6159334182739258},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6159334182739258},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3210084140300751,0.6159334182739258,0.34285715222358704,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2823529541492462,0.6159334182739258,0.3126050531864166,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6337693333625793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختگانی","boundary":[0.21512605249881744,0.6159334182739258,0.2806722819805145,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.75126051902771,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.75126051902771,0.6385255455970764,0.7848739624023438,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6551724076271057},{"x":0.729411780834198,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.729411780834198,0.6385255455970764,0.7445378303527832,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.6991596817970276,0.6385255455970764,0.7260504364967346,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6773109436035156,0.6385255455970764,0.6924369931221008,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6403361558914185,0.6385255455970764,0.6705882549285889,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6252101063728333,0.6385255455970764,0.6336134672164917,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5899159908294678,0.6385255455970764,0.6184874176979065,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6385255455970764},{"x":0.583193302154541,"y":0.6385255455970764},{"x":0.583193302154541,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5663865804672241,0.6385255455970764,0.583193302154541,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6385255455970764},{"x":0.561344563961029,"y":0.6385255455970764},{"x":0.561344563961029,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5361344814300537,0.6385255455970764,0.561344563961029,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5126050710678101,0.6385255455970764,0.5310924649238586,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.6385255455970764,0.5109243988990784,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6385255455970764},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6385255455970764},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6551724076271057},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48571428656578064,0.6385255455970764,0.49915966391563416,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6385255455970764},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6385255455970764},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6551724076271057},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.42016807198524475,0.6385255455970764,0.48235294222831726,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6551724076271057},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.40168067812919617,0.6385255455970764,0.4151260554790497,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.3630252182483673,0.6385255455970764,0.3949579894542694,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6385255455970764},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6385255455970764},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.6385255455970764,0.35798320174217224,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6551724076271057},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانمند","boundary":[0.30588236451148987,0.6385255455970764,0.3462184965610504,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6551724076271057},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.27394959330558777,0.6385255455970764,0.3008403480052948,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6551724076271057},{"x":0.267226904630661,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6385255455970764,0.2722689211368561,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.7260504364967346,0.6587395668029785,0.7613445520401001,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.6705882549285889,0.6587395668029785,0.7176470756530762,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.6268907785415649,0.6587395668029785,0.6638655662536621,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6789536476135254},{"x":0.583193302154541,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.583193302154541,0.6587395668029785,0.6235294342041016,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.6587395668029785,0.5798319578170776,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5126050710678101,0.6587395668029785,0.5495798587799072,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6789536476135254},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.6587395668029785,0.5042017102241516,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فقر","boundary":[0.4739495813846588,0.6587395668029785,0.4924369752407074,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6587395668029785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6587395668029785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4436974823474884,0.6587395668029785,0.46722689270973206,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6789536476135254},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.40168067812919617,0.6587395668029785,0.43697479367256165,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.6587395668029785,0.3949579894542694,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6587395668029785},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6587395668029785},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6789536476135254},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35798320174217224,0.6587395668029785,0.37478992342948914,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6789536476135254},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.32436975836753845,0.6587395668029785,0.3512605130672455,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6789536476135254},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.6587395668029785,0.3176470696926117,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6789536476135254},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.29075631499290466,0.6587395668029785,0.3042016923427582,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.2537815272808075,0.6587395668029785,0.2840336263179779,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رئيس","boundary":[0.21512605249881744,0.6587395668029785,0.24705882370471954,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6991596817970276,0.6801427006721497,0.7428571581840515,0.6944113969802856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6944113969802856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5685053758621216,0.7932353067398071,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6638655662536621,0.6813317537307739,0.6907563209533691,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6813317537307739},{"x":0.653781533241272,"y":0.6813317537307739},{"x":0.653781533241272,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6285714507102966,0.6813317537307739,0.653781533241272,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5747899413108826,0.6813317537307739,0.6218487620353699,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.5394958257675171,0.6813317537307739,0.5630252361297607,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5226891040802002,0.6813317537307739,0.5310924649238586,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4789915978908539,0.6813317537307739,0.5142857432365417,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4420168101787567,0.6813317537307739,0.4722689092159271,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6813317537307739},{"x":0.440336138010025,"y":0.6813317537307739},{"x":0.440336138010025,"y":0.7003567218780518},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.6813317537307739,0.440336138010025,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7003567218780518},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.37142857909202576,0.6813317537307739,0.4100840389728546,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6813317537307739},{"x":0.364705890417099,"y":0.6813317537307739},{"x":0.364705890417099,"y":0.7003567218780518},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.32605043053627014,0.6813317537307739,0.364705890417099,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.27394959330558777,0.6813317537307739,0.3193277418613434,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24873949587345123,0.6813317537307739,0.2722689211368561,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7003567218780518},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.21512605249881744,0.6813317537307739,0.24201680719852448,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.701545774936676},{"x":0.7848739624023438,"y":0.701545774936676},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7596638798713684,0.701545774936676,0.7848739624023438,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.701545774936676},{"x":0.7478991746902466,"y":0.701545774936676},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7042016983032227,0.701545774936676,0.7478991746902466,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.701545774936676},{"x":0.7008403539657593,"y":0.701545774936676},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.701545774936676,0.7008403539657593,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.701545774936676},{"x":0.6873949766159058,"y":0.701545774936676},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6386554837226868,0.701545774936676,0.6873949766159058,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.701545774936676},{"x":0.6285714507102966,"y":0.701545774936676},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.701545774936676,0.6285714507102966,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5697479248046875,0.701545774936676,0.578151285648346,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.701545774936676},{"x":0.561344563961029,"y":0.701545774936676},{"x":0.561344563961029,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5512605309486389,0.701545774936676,0.561344563961029,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7193816900253296},{"x":0.529411792755127,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.529411792755127,0.701545774936676,0.5445378422737122,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.701545774936676},{"x":0.5210084319114685,"y":0.701545774936676},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7193816900253296},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.48571428656578064,0.701545774936676,0.5210084319114685,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.701545774936676},{"x":0.4773109257221222,"y":0.701545774936676},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7193816900253296},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.47058823704719543,0.701545774936676,0.4773109257221222,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.701545774936676},{"x":0.462184876203537,"y":0.701545774936676},{"x":0.462184876203537,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4571428596973419,0.701545774936676,0.462184876203537,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.701545774936676},{"x":0.44873949885368347,"y":0.701545774936676},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4000000059604645,0.701545774936676,0.44873949885368347,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.701545774936676},{"x":0.38991597294807434,"y":0.701545774936676},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3613445460796356,0.701545774936676,0.38991597294807434,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.701545774936676},{"x":0.35462185740470886,"y":0.701545774936676},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3344537913799286,0.701545774936676,0.35462185740470886,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.701545774936676},{"x":0.32773110270500183,"y":0.701545774936676},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7193816900253296},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.27563026547431946,0.701545774936676,0.32773110270500183,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.701545774936676},{"x":0.2705882489681244,"y":0.701545774936676},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.701545774936676,0.2705882489681244,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.701545774936676},{"x":0.26050421595573425,"y":0.701545774936676},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24873949587345123,0.701545774936676,0.26050421595573425,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.701545774936676},{"x":0.24369747936725616,"y":0.701545774936676},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.21680672466754913,0.701545774936676,0.24369747936725616,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7596638798713684,0.7229488492012024,0.7831932902336121,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7229488492012024},{"x":0.75126051902771,"y":0.7229488492012024},{"x":0.75126051902771,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7428571581840515,0.7229488492012024,0.75126051902771,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.7042016983032227,0.7229488492012024,0.7361344695091248,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6756302714347839,0.7229488492012024,0.6974790096282959,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.7229488492012024,0.6689075827598572,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6151260733604431,0.7229488492012024,0.6487395167350769,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5899159908294678,0.7229488492012024,0.6084033846855164,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5630252361297607,0.7229488492012024,0.5815126299858093,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7229488492012024,0.5546218752861023,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5126050710678101,0.7229488492012024,0.5428571701049805,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7419738173484802},{"x":0.462184876203537,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.462184876203537,0.7229488492012024,0.5058823823928833,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7229488492012024},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7229488492012024},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4302521049976349,0.7229488492012024,0.45546218752861023,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7229488492012024},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7229488492012024},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7419738173484802},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.7229488492012024,0.42352941632270813,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40336135029792786,0.7229488492012024,0.4117647111415863,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3680672347545624,0.7229488492012024,0.3966386616230011,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7419738173484802},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35462185740470886,0.7229488492012024,0.3613445460796356,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3294117748737335,0.7229488492012024,0.3495798408985138,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7229488492012024},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7229488492012024},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.2974790036678314,0.7229488492012024,0.32268908619880676,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7229488492012024},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7229488492012024},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7419738173484802},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.26386556029319763,0.7229488492012024,0.29075631499290466,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.2386554628610611,0.7229488492012024,0.2571428716182709,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7229488492012024},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.7229488492012024,0.23193277418613434,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.7462185025215149,0.7467300891876221,0.7848739624023438,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.7142857313156128,0.7467300891876221,0.7411764860153198,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6890756487846375,0.7467300891876221,0.707563042640686,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.7467300891876221,0.6857143044471741,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6386554837226868,0.7467300891876221,0.6756302714347839,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6134454011917114,0.7467300891876221,0.6302521228790283,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5815126299858093,0.7467300891876221,0.6067227125167847,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7467300891876221,0.5764706134796143,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5176470875740051,0.7455410361289978,0.5647059082984924,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4789915978908539,0.7455410361289978,0.5109243988990784,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7609987854957581},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.45042017102241516,0.7455410361289978,0.4773109257221222,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7609987854957581},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41680672764778137,0.7455410361289978,0.4436974823474884,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3949579894542694,0.7455410361289978,0.4100840389728546,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7455410361289978},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7455410361289978},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3831932842731476,0.7455410361289978,0.38823530077934265,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.3495798408985138,0.7455410361289978,0.3764705955982208,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7455410361289978},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7455410361289978},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.3008403480052948,0.7455410361289978,0.34117648005485535,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7455410361289978},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7455410361289978},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7609987854957581},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.26386556029319763,0.7455410361289978,0.29243698716163635,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7455410361289978},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7455410361289978},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2521008551120758,0.7455410361289978,0.2571428716182709,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7455410361289978},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7455410361289978},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.21512605249881744,0.7455410361289978,0.24537815153598785,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7445378303527832,0.7669441103935242,0.7831932902336121,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.7669441103935242,0.7428571581840515,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.6857143044471741,0.7669441103935242,0.7277311086654663,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.7669441103935242,0.6823529601097107,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6336134672164917,0.7669441103935242,0.6672269105911255,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.7669441103935242,0.6302521228790283,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7812128663063049},{"x":0.610084056854248,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.7669441103935242,0.6168067455291748,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5697479248046875,0.7669441103935242,0.6000000238418579,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندرکاران","boundary":[0.5109243988990784,0.7669441103935242,0.5663865804672241,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7812128663063049},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48403361439704895,0.7669441103935242,0.5008403658866882,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4588235318660736,0.7681331634521484,0.4722689092159271,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7681331634521484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7681331634521484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7812128663063049},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40168067812919617,0.7681331634521484,0.44873949885368347,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7681331634521484},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7681331634521484},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7812128663063049},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.35966387391090393,0.7681331634521484,0.39159664511680603,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7812128663063049},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.7681331634521484,0.3478991687297821,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7824019193649292},{"x":0.289075642824173,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرفصل","boundary":[0.289075642824173,0.7681331634521484,0.3327731192111969,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7824019193649292},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26386556029319763,0.7681331634521484,0.2857142984867096,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.21512605249881744,0.7681331634521484,0.2521008551120758,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.7478991746902466,0.7871581315994263,0.7865546345710754,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7260504364967346,0.7871581315994263,0.7428571581840515,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.6638655662536621,0.7871581315994263,0.7092437148094177,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6235294342041016,0.7871581315994263,0.6521008610725403,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5899159908294678,0.7871581315994263,0.6117647290229797,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7871581315994263},{"x":0.578151285648346,"y":0.7871581315994263},{"x":0.578151285648346,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.7871581315994263,0.578151285648346,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.7871581315994263,0.5596638917922974,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.4924369752407074,0.7871581315994263,0.5361344814300537,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7871581315994263},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7871581315994263},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8038049936294556},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.42016807198524475,0.7871581315994263,0.48067227005958557,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8038049936294556},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.38823530077934265,0.7871581315994263,0.4100840389728546,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3529411852359772,0.7871581315994263,0.3781512677669525,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7871581315994263,0.3512605130672455,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8038049936294556},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.32268908619880676,0.7871581315994263,0.3344537913799286,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.29075631499290466,0.7871581315994263,0.3193277418613434,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.7871581315994263,0.2873949706554413,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8038049936294556},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقادها","boundary":[0.23193277418613434,0.7871581315994263,0.2722689211368561,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7871581315994263,0.2201680690050125,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6743317537307739,0.7915546345710754,0.8108049936294556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7882353067398071,"y":0.696789562702179},{"x":0.75126051902771,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7495798468589783,0.6848989129066467,0.7882353067398071,0.696789562702179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7882353067398071,"y":0.696789562702179},{"x":0.75126051902771,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7445798468589783,0.6778989129066467,0.7932353067398071,0.703789562702179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8418549299240112,0.5126050710678101,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8348549299240112,0.5176050710678101,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/aPJfityTbYcanFUX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/fyAoHFPsAqokGTIA.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/ISPbbgXnHqPRPrRw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00020517022501982915,0.9986724807354582,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.7193277478218079,0.17954815924167633,0.7848739624023438,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7126050591468811,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبنظران","boundary":[0.6487395167350769,0.17954815924167633,0.7126050591468811,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6403361558914185,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.17954815924167633,0.6403361558914185,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19619500637054443},{"x":0.583193302154541,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.583193302154541,0.17954815924167633,0.6285714507102966,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5764706134796143,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.17954815924167633,0.5764706134796143,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.17954815924167633},{"x":0.556302547454834,"y":0.17954815924167633},{"x":0.556302547454834,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5176470875740051,0.17954815924167633,0.556302547454834,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.4756302535533905,0.17954815924167633,0.5092437267303467,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.4470588266849518,0.17954815924167633,0.46890756487846375,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17954815924167633},{"x":0.440336138010025,"y":0.17954815924167633},{"x":0.440336138010025,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3949579894542694,0.17954815924167633,0.440336138010025,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3932773172855377,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3932773172855377,"y":0.19619500637054443},{"x":0.36974790692329407,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36974790692329407,0.17954815924167633,0.3932773172855377,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3630252182483673,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19619500637054443},{"x":0.3327731192111969,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3327731192111969,0.17954815924167633,0.3630252182483673,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3310924470424652,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3310924470424652,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.2806722819805145,0.17954815924167633,0.3310924470424652,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2722689211368561,"y":0.19619500637054443},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25882354378700256,0.17954815924167633,0.2722689211368561,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19619500637054443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.21512605249881744,0.17954815924167633,0.2521008551120758,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.217598095536232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7462185025215149,0.19976218044757843,0.7848739624023438,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.217598095536232},{"x":0.7226890921592712,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.19976218044757843,0.7394958138465881,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.217598095536232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6840336322784424,0.19976218044757843,0.7159664034843445,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.19976218044757843},{"x":0.680672287940979,"y":0.19976218044757843},{"x":0.680672287940979,"y":0.217598095536232},{"x":0.6722689270973206,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.19976218044757843,0.680672287940979,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.217598095536232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6420168280601501,0.19976218044757843,0.6638655662536621,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.217598095536232},{"x":0.6117647290229797,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6117647290229797,0.19976218044757843,0.6369748115539551,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.217598095536232},{"x":0.5663865804672241,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5663865804672241,0.19976218044757843,0.6033613681793213,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.217598095536232},{"x":0.5445378422737122,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5445378422737122,0.19976218044757843,0.5596638917922974,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.217598095536232},{"x":0.5394958257675171,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.19976218044757843,0.5428571701049805,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.217598095536232},{"x":0.5243697762489319,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5243697762489319,0.19976218044757843,0.5327731370925903,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5176470875740051,"y":0.217598095536232},{"x":0.489075630903244,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.489075630903244,0.19976218044757843,0.5176470875740051,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.19976218044757843},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19976218044757843},{"x":0.48235294222831726,"y":0.217598095536232},{"x":0.44873949885368347,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.44873949885368347,0.19976218044757843,0.48235294222831726,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4420168101787567,"y":0.217598095536232},{"x":0.4268907606601715,"y":0.217598095536232}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4268907606601715,0.19976218044757843,0.4420168101787567,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.19976218044757843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.19976218044757843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.217598095536232},{"x":0.3932773172855377,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.3932773172855377,0.19976218044757843,0.42352941632270813,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.19976218044757843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.19976218044757843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.217598095536232},{"x":0.3495798408985138,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.3495798408985138,0.19976218044757843,0.38655462861061096,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.34285715222358704,"y":0.19976218044757843},{"x":0.34285715222358704,"y":0.217598095536232},{"x":0.3193277418613434,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3193277418613434,0.19976218044757843,0.34285715222358704,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.19976218044757843},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19976218044757843},{"x":0.3126050531864166,"y":0.217598095536232},{"x":0.3042016923427582,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3042016923427582,0.19976218044757843,0.3126050531864166,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.19976218044757843},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19976218044757843},{"x":0.29579833149909973,"y":0.217598095536232},{"x":0.2873949706554413,"y":0.217598095536232}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2873949706554413,0.19976218044757843,0.29579833149909973,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2806722819805145,"y":0.217598095536232},{"x":0.2521008551120758,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.2521008551120758,0.19976218044757843,0.2806722819805145,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19976218044757843},{"x":0.24369747936725616,"y":0.217598095536232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمیل","boundary":[0.21512605249881744,0.19976218044757843,0.24369747936725616,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"daftaretamin1397@gmail.com","boundary":[0.5798319578170776,0.22116528451442719,0.7831932902336121,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.22116528451442719,0.5747899413108826,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5546218752861023,0.22116528451442719,0.5630252361297607,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.22116528451442719,0.5495798587799072,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2378121316432953},{"x":0.507563054561615,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.507563054561615,0.22116528451442719,0.5310924649238586,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.4588235318660736,0.22116528451442719,0.5025210380554199,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2378121316432953},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.22116528451442719,0.4571428596973419,0.2378121316432953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.17254815924167632,0.7898739624023438,0.2448121316432953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7462185025215149,0.24256837368011475,0.7613445520401001,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7159664034843445,0.24256837368011475,0.7411764860153198,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.24256837368011475,0.7159664034843445,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6689075827598572,0.24256837368011475,0.7042016983032227,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.6168067455291748,0.24256837368011475,0.6638655662536621,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24256837368011475},{"x":0.610084056854248,"y":0.24256837368011475},{"x":0.610084056854248,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5865546464920044,0.24256837368011475,0.610084056854248,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5714285969734192,0.24256837368011475,0.5798319578170776,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2615933418273926},{"x":0.556302547454834,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556302547454834,0.24256837368011475,0.5647059082984924,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5142857432365417,0.24256837368011475,0.5512605309486389,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.24256837368011475},{"x":0.507563054561615,"y":0.24256837368011475},{"x":0.507563054561615,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4739495813846588,0.24256837368011475,0.507563054561615,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.24256837368011475},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24256837368011475},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2615933418273926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43529412150382996,0.24256837368011475,0.46722689270973206,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.24256837368011475,0.4285714328289032,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.24256837368011475},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24256837368011475},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2615933418273926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.38823530077934265,0.24256837368011475,0.41680672764778137,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3831932842731476,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2615933418273926},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزانی","boundary":[0.33949580788612366,0.24256837368011475,0.3831932842731476,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3176470696926117,0.24256837368011475,0.3327731192111969,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.24256837368011475},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24256837368011475},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2615933418273926},{"x":0.267226904630661,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.267226904630661,0.24256837368011475,0.31092438101768494,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24256837368011475},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24256837368011475},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.24705882370471954,0.24256837368011475,0.26050421595573425,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریغ","boundary":[0.21512605249881744,0.24256837368011475,0.24201680719852448,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7630252242088318,0.2639714479446411,0.7848739624023438,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7310924530029297,0.2639714479446411,0.7579832077026367,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7042016983032227,0.2639714479446411,0.7260504364967346,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.2639714479446411,0.6991596817970276,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6504201889038086,0.2639714479446411,0.6857143044471741,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6436975002288818,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.2639714479446411,0.6436975002288818,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5966386795043945,0.2639714479446411,0.6252101063728333,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28299644589424133},{"x":0.561344563961029,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.561344563961029,0.2639714479446411,0.5932773351669312,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.2639714479446411,0.5546218752861023,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5142857432365417,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.2639714479446411,0.5428571701049805,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2639714479446411},{"x":0.507563054561615,"y":0.2639714479446411},{"x":0.507563054561615,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4907563030719757,0.2639714479446411,0.507563054561615,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28299644589424133},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.43865546584129333,0.2639714479446411,0.48571428656578064,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28299644589424133},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.40336135029792786,0.2639714479446411,0.4319327771663666,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28299644589424133},{"x":0.39159664511680603,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.39159664511680603,0.2639714479446411,0.4000000059604645,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2639714479446411},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2639714479446411},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.2639714479446411,0.38655462861061096,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.3478991687297821,0.2639714479446411,0.3764705955982208,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2639714479446411},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2639714479446411},{"x":0.34117648005485535,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3310924470424652,0.2639714479446411,0.34117648005485535,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28299644589424133},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.2991596758365631,0.2639714479446411,0.3193277418613434,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2974790036678314,"y":0.28299644589424133},{"x":0.29075631499290466,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29075631499290466,0.2639714479446411,0.2974790036678314,0.28299644589424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.23556837368011474,0.7898739624023438,0.28999644589424134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5142857432365417,0.32580262422561646,0.5445378422737122,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32580262422561646},{"x":0.507563054561615,"y":0.32580262422561646},{"x":0.507563054561615,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.4773109257221222,0.32580262422561646,0.507563054561615,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3269916772842407},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3269916772842407},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3412604033946991},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.3269916772842407,0.47058823704719543,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3412604033946991},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40672269463539124,0.3269916772842407,0.4588235318660736,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3412604033946991},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35630252957344055,0.3269916772842407,0.4000000059604645,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3412604033946991},{"x":0.31596639752388,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.31596639752388,0.3269916772842407,0.3495798408985138,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3269916772842407},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3269916772842407},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3412604033946991},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.27563026547431946,0.3269916772842407,0.30924370884895325,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3269916772842407},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3269916772842407},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3412604033946991},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.21848739683628082,0.3269916772842407,0.27394959330558777,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3412604033946991},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21348739683628082,0.31880262422561645,0.5495378422737122,0.3482604033946991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3614744246006012},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.3472056984901428,0.4571428596973419,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3614744246006012},{"x":0.413445383310318,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4151260554790497,0.34601664543151855,0.4436974823474884,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34601664543151855},{"x":0.40672269463539124,"y":0.36028537154197693},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.38991597294807434,0.34601664543151855,0.40672269463539124,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3831932842731476,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36028537154197693},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.32268908619880676,0.3448275923728943,0.3831932842731476,0.36028537154197693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36266350746154785},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.3378275923728943,0.4621428596973419,0.36966350746154786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3638525605201721},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3769322335720062},{"x":0.39159664511680603,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.3932773172855377,0.3638525605201721,0.43529412150382996,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3638525605201721},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3638525605201721},{"x":0.38655462861061096,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.35462185740470886,0.3638525605201721,0.38655462861061096,0.37574315071105957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.36266350746154785},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3650416135787964},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34962185740470886,0.35566350746154785,0.44029412150382996,0.38393223357200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8430439829826355,0.5142857432365417,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8360439829826355,0.5192857432365418,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/xJRfanSZEGabKWKk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/vbNWafksJrUsOgqk.jpg","blurred":"/storage/books/f206e60ba9c4ae46/pages/eohSMBgkhkestvyQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0004497688879722931,0.9986696560763512,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.3840665817260742,0.7831932902336121,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6689075827598572,0.3852556347846985,0.7126050591468811,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6639075827598572,0.3782556347846985,0.7881932902336121,0.4089024968147278],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.5909631252288818,0.22857142984867096,0.5992865562438965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5909631252288818},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5839631252288818,0.23357142984867096,0.6062865562438965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.4221165180206299,0.7848739624023438,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراز","boundary":[0.7411764860153198,0.4221165180206299,0.7613445520401001,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.4221165180206299,0.7394958138465881,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشیب","boundary":[0.6974790096282959,0.4221165180206299,0.7310924530029297,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4221165180206299},{"x":0.680672287940979,"y":0.4221165180206299},{"x":0.680672287940979,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6403361558914185,0.4221165180206299,0.680672287940979,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5764706134796143,0.4221165180206299,0.6302521228790283,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.5445378422737122,0.4221165180206299,0.5663865804672241,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.4221165180206299,0.5445378422737122,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4221165180206299},{"x":0.529411792755127,"y":0.4221165180206299},{"x":0.529411792755127,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5109243988990784,0.4221165180206299,0.529411792755127,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.4221165180206299,0.5025210380554199,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4221165180206299},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4221165180206299},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4411414861679077},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.45042017102241516,0.4221165180206299,0.48571428656578064,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4221165180206299},{"x":0.440336138010025,"y":0.4221165180206299},{"x":0.440336138010025,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4302521049976349,0.4221165180206299,0.440336138010025,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4221165180206299},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4221165180206299},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.3848739564418793,0.4221165180206299,0.42184874415397644,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4221165180206299},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4221165180206299},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3529411852359772,0.4221165180206299,0.37478992342948914,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4221165180206299},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4221165180206299},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4411414861679077},{"x":0.31596639752388,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.31596639752388,0.4221165180206299,0.34285715222358704,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4221165180206299},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4221165180206299},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2991596758365631,0.4221165180206299,0.30588236451148987,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4221165180206299},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4221165180206299},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4411414861679077},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.25882354378700256,0.4221165180206299,0.29075631499290466,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.21512605249881744,0.4221165180206299,0.24873949587345123,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7596638798713684,0.44708681106567383,0.7848739624023438,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44708681106567383},{"x":0.75126051902771,"y":0.44708681106567383},{"x":0.75126051902771,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7226890921592712,0.44708681106567383,0.75126051902771,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7159664034843445,0.44708681106567383,0.7193277478218079,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.6857143044471741,0.44708681106567383,0.7058823704719543,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6621848940849304,0.44708681106567383,0.6756302714347839,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6201680898666382,0.44708681106567383,0.6521008610725403,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.44708681106567383},{"x":0.610084056854248,"y":0.44708681106567383},{"x":0.610084056854248,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6033613681793213,0.44708681106567383,0.610084056854248,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدبیر","boundary":[0.5647059082984924,0.44708681106567383,0.5932773351669312,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.44708681106567383,0.5630252361297607,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5310924649238586,0.44708681106567383,0.5512605309486389,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.44708681106567383,0.5226891040802002,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.45546218752861023,0.44708681106567383,0.5058823823928833,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانسته","boundary":[0.40168067812919617,0.44708681106567383,0.4453781545162201,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.44708681106567383},{"x":0.39159664511680603,"y":0.44708681106567383},{"x":0.39159664511680603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3630252182483673,0.44708681106567383,0.39159664511680603,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3529411852359772,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46254459023475647},{"x":0.34285715222358704,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.34285715222358704,0.44708681106567383,0.3529411852359772,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3344537913799286,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3344537913799286,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3008403480052948,0.44708681106567383,0.3344537913799286,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.44708681106567383},{"x":0.29075631499290466,"y":0.44708681106567383},{"x":0.29075631499290466,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.2521008551120758,0.44708681106567383,0.29075631499290466,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.21512605249881744,0.44708681106567383,0.24201680719852448,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4851367473602295},{"x":0.75126051902771,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.75126051902771,0.4673008322715759,0.7848739624023438,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.7193277478218079,0.4673008322715759,0.7394958138465881,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6890756487846375,0.4673008322715759,0.7092437148094177,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.4673008322715759,0.6789916157722473,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.4673008322715759,0.6621848940849304,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6252101063728333,0.4673008322715759,0.6420168280601501,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5983193516731262,0.4673008322715759,0.6134454011917114,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.4673008322715759,0.5882353186607361,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرزوهای","boundary":[0.5126050710678101,0.4673008322715759,0.5697479248046875,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4851367473602295},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4756302535533905,0.4673008322715759,0.5025210380554199,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4673008322715759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4673008322715759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4851367473602295},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برسد","boundary":[0.43697479367256165,0.4673008322715759,0.46554622054100037,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4673008322715759},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4673008322715759},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4851367473602295},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.4673008322715759,0.43361344933509827,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4851367473602295},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.38823530077934265,0.4673008322715759,0.42016807198524475,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4851367473602295},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.3361344635486603,0.4673008322715759,0.3764705955982208,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4673008322715759},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4673008322715759},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4851367473602295},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوشیده","boundary":[0.27899160981178284,0.4673008322715759,0.32605043053627014,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2386554628610611,0.4673008322715759,0.2689075767993927,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4673008322715759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4851367473602295},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.4673008322715759,0.22857142984867096,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5089179277420044},{"x":0.75126051902771,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.75126051902771,0.4922710955142975,0.7848739624023438,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5089179277420044},{"x":0.702521026134491,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.702521026134491,0.4922710955142975,0.7428571581840515,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6672269105911255,0.4922710955142975,0.6941176652908325,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4922710955142975},{"x":0.658823549747467,"y":0.4922710955142975},{"x":0.658823549747467,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6504201889038086,0.4922710955142975,0.658823549747467,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.6168067455291748,0.4922710955142975,0.6403361558914185,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیال","boundary":[0.5798319578170776,0.4922710955142975,0.6084033846855164,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.4922710955142975,0.5697479248046875,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواسته","boundary":[0.5109243988990784,0.4922710955142975,0.5546218752861023,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5089179277420044},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.4922710955142975,0.5058823823928833,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4453781545162201,0.4922710955142975,0.4722689092159271,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4922710955142975},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4922710955142975},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4084033668041229,0.4922710955142975,0.43697479367256165,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.3781512677669525,0.4922710955142975,0.4000000059604645,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4922710955142975},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4922710955142975},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5089179277420044},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4922710955142975,0.37310925126075745,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3310924470424652,0.4922710955142975,0.3630252182483673,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4922710955142975},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4922710955142975},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5089179277420044},{"x":0.289075642824173,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.289075642824173,0.4922710955142975,0.32268908619880676,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2655462324619293,0.4922710955142975,0.2806722819805145,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4922710955142975},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4922710955142975},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2386554628610611,0.4922710955142975,0.25882354378700256,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.21512605249881744,0.4922710955142975,0.23193277418613434,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7277311086654663,0.5160523056983948,0.7848739624023438,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5338882207870483},{"x":0.680672287940979,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.680672287940979,0.5160523056983948,0.7193277478218079,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6638655662536621,0.5160523056983948,0.6739495992660522,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متحمل","boundary":[0.6117647290229797,0.5160523056983948,0.6554622054100037,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5798319578170776,0.5160523056983948,0.6033613681793213,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.5160523056983948,0.5714285969734192,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5445378422737122,0.5160523056983948,0.5579832196235657,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5159664154052734,0.5160523056983948,0.5394958257675171,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5338882207870483},{"x":0.507563054561615,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5160523056983948,0.5142857432365417,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.5160523056983948,0.5025210380554199,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5160523056983948},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5160523056983948},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5338882207870483},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرفی","boundary":[0.45210084319114685,0.5160523056983948,0.48571428656578064,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4302521049976349,0.5160523056983948,0.4436974823474884,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5160523056983948},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5160523056983948},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5338882207870483},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.39159664511680603,0.5160523056983948,0.42352941632270813,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.3529411852359772,0.5160523056983948,0.3848739564418793,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.5160523056983948,0.3495798408985138,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5160523056983948},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5160523056983948},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5338882207870483},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.30924370884895325,0.5160523056983948,0.33781513571739197,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5160523056983948},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.2571428716182709,0.5160523056983948,0.3008403480052948,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.21512605249881744,0.5160523056983948,0.24873949587345123,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7546218633651733,0.5386444926261902,0.7865546345710754,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7428571581840515,0.5386444926261902,0.7546218633651733,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7176470756530762,0.5386444926261902,0.7277311086654663,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5386444926261902},{"x":0.707563042640686,"y":0.5386444926261902},{"x":0.707563042640686,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6521008610725403,0.5386444926261902,0.707563042640686,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6184874176979065,0.5386444926261902,0.6420168280601501,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5983193516731262,0.5386444926261902,0.6084033846855164,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.5386444926261902,0.5882353186607361,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5260504484176636,0.5386444926261902,0.5663865804672241,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5042017102241516,0.5386444926261902,0.5260504484176636,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5386444926261902},{"x":0.489075630903244,"y":0.5386444926261902},{"x":0.489075630903244,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4571428596973419,0.5386444926261902,0.489075630903244,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5600475668907166},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.39159664511680603,0.5386444926261902,0.4453781545162201,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5600475668907166},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.35966387391090393,0.5386444926261902,0.3815126121044159,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5386444926261902},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5386444926261902},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.5386444926261902,0.35966387391090393,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3193277418613434,0.5386444926261902,0.3495798408985138,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5386444926261902},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5386444926261902},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2806722819805145,0.5386444926261902,0.30756303668022156,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24201680719852448,0.5386444926261902,0.2689075767993927,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5600475668907166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5386444926261902,0.2386554628610611,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5386444926261902},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5386444926261902},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5600475668907166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5386444926261902,0.22521008551120758,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرفی","boundary":[0.7495798468589783,0.5612366199493408,0.7848739624023438,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7092437148094177,0.5612366199493408,0.7394958138465881,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6605042219161987,0.5612366199493408,0.7008403539657593,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5790725350379944},{"x":0.610084056854248,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.610084056854248,0.5612366199493408,0.6504201889038086,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.5612366199493408,0.6067227125167847,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5428571701049805,0.5612366199493408,0.5915966629981995,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.5612366199493408,0.5361344814300537,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5790725350379944},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.46890756487846375,0.5612366199493408,0.5226891040802002,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5612366199493408},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5612366199493408},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.5612366199493408,0.45210084319114685,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5612366199493408},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5612366199493408},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5790725350379944},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.38655462861061096,0.5612366199493408,0.43529412150382996,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.3294117748737335,0.5612366199493408,0.3764705955982208,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.2705882489681244,0.5612366199493408,0.3210084140300751,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.5612366199493408,0.2705882489681244,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاب","boundary":[0.21512605249881744,0.5612366199493408,0.2554621994495392,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.5862069129943848,0.7831932902336121,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7478991746902466,0.5862069129943848,0.7647058963775635,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7193277478218079,0.5862069129943848,0.7344537973403931,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6352941393852234,0.5862069129943848,0.7092437148094177,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5932773351669312,0.5862069129943848,0.6252101063728333,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5815126299858093,"y":0.601664662361145},{"x":0.5579832196235657,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5579832196235657,0.5862069129943848,0.5815126299858093,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.601664662361145},{"x":0.5277311205863953,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5277311205863953,0.5862069129943848,0.5546218752861023,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5159664154052734,"y":0.601664662361145},{"x":0.4756302535533905,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.4756302535533905,0.5850178599357605,0.5159664154052734,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4722689092159271,"y":0.601664662361145},{"x":0.4470588266849518,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4470588266849518,0.5850178599357605,0.4722689092159271,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5850178599357605},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5850178599357605},{"x":0.43529412150382996,"y":0.601664662361145},{"x":0.3949579894542694,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.3949579894542694,0.5850178599357605,0.43529412150382996,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3831932842731476,"y":0.601664662361145},{"x":0.3512605130672455,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3512605130672455,0.5850178599357605,0.3831932842731476,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5850178599357605},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5850178599357605},{"x":0.33949580788612366,"y":0.601664662361145},{"x":0.31092438101768494,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.31092438101768494,0.5850178599357605,0.33949580788612366,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5850178599357605},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5850178599357605},{"x":0.30588236451148987,"y":0.601664662361145},{"x":0.3025210201740265,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5850178599357605,0.30588236451148987,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5850178599357605},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5850178599357605},{"x":0.29075631499290466,"y":0.601664662361145},{"x":0.27899160981178284,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.27899160981178284,0.5850178599357605,0.29075631499290466,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5850178599357605},{"x":0.267226904630661,"y":0.5850178599357605},{"x":0.267226904630661,"y":0.601664662361145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.24033613502979279,0.5850178599357605,0.267226904630661,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.7478991746902466,0.6087990403175354,0.7831932902336121,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهایی","boundary":[0.6722689270973206,0.6087990403175354,0.7378151416778564,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6487395167350769,0.6087990403175354,0.6621848940849304,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.6087990403175354,0.6386554837226868,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVe