دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی

توسعه اقتصادی

مایکل پی. تودارو , استفن سی. اسمیت , وحید محمودی ,

اقتصادخرد پیشرفته جلد1

دکتر عباس معمارنژاد , دکتر مسعود باغستانی میبدی ,

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده , مریم زرگران‌یزد ,

خرید یا کرایه
cancel
19