دانلود کتاب های مدیریت دولتی دانلود کتاب های مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار

مهدی کلهر , عادله سمیعی زفرقندی , سمیه شیخی ,

تحقیق در عملیات پیشرفته

دکتر مصطفی زندیه , دکتر وحید کیوانفر ,

اقتصاد کلان

چارلز آی جونز , مهدی کرامت ‌فر , دکتراسفندیار جهانگرد ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

رشد اقتصادی جلد 1

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

خرید یا کرایه
cancel
19