دانلود کتاب های آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی دانلود کتاب های آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی

اصلاح گیاهان زراعی

دکتر احمد ارزانی , دیوید آلن اسلیپر , جان میلتون پولمن ,

مدل شیبه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی

دکتر حمیدرضا عشقی زاده , سرژ ساواری , لاییتسا ویلوکت , مهندس نازنین پورسخی ,

چشمى در آسمان( آشنایى با سنجش از دور)

دوروتی دوروتی , احمد احمد , مرتضی مرتضی ,

برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)

ولیام کلوکسین , کریستوفر ملیش , دکتر عبدالرضا میرزایی , مهندس الهه راشدی ,

خرید یا کرایه
cancel
19