دانلود کتاب های تاریخ معاصر ایران دانلود کتاب های تاریخ معاصر ایران

{"query":"SS::12343::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3797844,"title":"معرکه تنباکو، میان‌پرده تجارت تنباکوی ایران با مصر 1919 - 1897","price":30000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e506f4b157736223/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e506f4b157736223/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-964-457-446-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"دولت ایران به دلیل لغو امتیاز تالبوت به شدت متضرر شد، زیرا به پرداخت غرامت سنگین به صاحب امتیاز انگلیسی مجبور گردید و از آن پس، تنباکو کالایی سیاسی شد. پس از این رویداد مهم، دولت ایران امتیاز فروش تنب...","pages_count":206,"keywords":"تاریخ معاصر","token":"e506f4b157736223","created_at":"2021-09-10 03:00:07","updated_at":"2022-12-25 17:05:07","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:38:25","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920800,"title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","meta_title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","meta_description":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر کریم","lastname":"سلیمانی دهکردی","token":"a77cf8850f0cefe8","created_at":"2021-09-10 03:00:01","updated_at":"2021-09-10 03:00:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920800,"title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","meta_title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","meta_description":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر کریم","lastname":"سلیمانی دهکردی","token":"a77cf8850f0cefe8","created_at":"2021-09-10 03:00:01","updated_at":"2021-09-10 03:00:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786497,"file":"613a8aeff1aba4.05428477.pdf","book_id":3797844,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:00:08","updated_at":"2022-08-29 14:22:01","process_started_at":"2021-09-10 03:00:08","process_done_at":"2021-09-10 03:00:12","process_failed_at":null,"pages_count":206,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0d74368a1fda19f2888bec316eeafcd26372440c93c16b04d0fd208b6c28a4cd23591ddcc1062e63709009de0b82202dd73f27127a8ed031daa1635b8f42ca98","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":12343,"title":"تاریخ معاصر ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"45eab85936251aa8","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":616,"title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]},{"id":1609,"title":"تاریخ ایران اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3b1b06aefef275e7","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]},{"id":12346,"title":"تاریخ معاصر آلمان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"64f00bd7ca351281","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":601,"title":"مترجمی زبان آلمانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e3b62431788396ed","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-01-24 12:03:10","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]},{"id":12349,"title":"تاریخ معاصر جهان اسلام ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4fa90efecbe8d097","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":1690,"title":"تاریخ اسلام","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8655ba0a552332eb","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-14 13:54:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]},{"id":12352,"title":"تاریخ معاصر جهان اسلام ۲","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"efd4837cd7b28f96","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":1690,"title":"تاریخ اسلام","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8655ba0a552332eb","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-14 13:54:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]}],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1919---1897","urlify":"%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1919---1897","pages_count_fa":"۲۰۶","previews":null,"score":0},{"id":3795096,"title":"کرمان و دانشگاه: تاریخ پیدایش و تکوین دانشگاه در کرمان","price":145000,"ebook_price":"۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002010865","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1397,"nobat_chap":2,"description":"وقایع مهم، تاریخ را شکل می‌دهند؛ انسان‌های دانا، از تاریخ درس می‌گیرند و پل بین این دو را تاریخ‌نگاران می‌سازند. این کتاب تاریخ دانشگاه کرمان، را برای دوست‌داران دانشگاه ارایه می‌کند و در آن علاوه بر...","pages_count":745,"keywords":"null","token":"d70b75d09d7ca4fb","created_at":"2019-02-16 18:32:22","updated_at":"2022-12-25 16:19:48","publisher_id":147,"deleted_at":null,"published_at":"2019-02-16 20:30:58","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1917321,"title":"شمس‌الدین نجمی","meta_title":"شمس‌الدین نجمی","meta_description":"شمس‌الدین نجمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شمس‌الدین","lastname":"نجمی","token":"065191e58f278292","created_at":"2019-02-05 12:52:40","updated_at":"2019-02-05 12:52:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1917321,"title":"شمس‌الدین نجمی","meta_title":"شمس‌الدین نجمی","meta_description":"شمس‌الدین نجمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شمس‌الدین","lastname":"نجمی","token":"065191e58f278292","created_at":"2019-02-05 12:52:40","updated_at":"2019-02-05 12:52:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783784,"file":"5c6826002af1e0.85154725.pdf","book_id":3795096,"toc":"[{\"page\":4,\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u067e\\u0698\\u0648\\u0647\\u0634\\u06cc \\u0648 \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":6,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0645\\u0624\\u0644\\u0641\"},{\"page\":14,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0645\\u0634\\u062e\\u0635\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0648\\u0645\\u06cc\"},{\"page\":38,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u06af\\u0630\\u0634\\u062a\\u0647 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0646\"},{\"page\":64,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u0628\\u0646\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u06a9\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"},{\"page\":106,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0634\\u0647\\u06cc\\u062f \\u0628\\u0627\\u0647\\u0646\\u0631 \\u06a9\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"},{\"page\":122,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u062d\\u0635\\u06cc\\u0627\\u0644\\u062a \\u062a\\u06a9\\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":392,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u0627\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\\u060c \\u0645\\u0627\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":404,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u067e\\u0698\\u0648\\u0647\\u0634\\u06cc \\u0648 \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":474,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u062c\\u0648\\u06cc\\u06cc\"},{\"page\":490,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9: \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0648\\u0646\\u062a \\u0641\\u0631\\u0647\\u0646\\u06af\\u06cc \\u0648 \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\"},{\"page\":504,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10: \\u0646\\u0647\\u0627\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0646\\u0642\\u0644\\u0627\\u0628 \\u0627\\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u06cc\"},{\"page\":528,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 11: \\u0631\\u0624\\u0633\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0622\\u063a\\u0627\\u0632 \\u062a\\u0627 \\u0633\\u0627\\u0644 1396\"},{\"page\":618,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 12: \\u0645\\u0631\\u062f\\u0645 \\u0648 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647\"},{\"page\":698,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 13: \\u0628\\u0631\\u062e\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0647\\u0645 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062f\\u0631 40 \\u0633\\u0627\\u0644 \\u06af\\u0630\\u0634\\u062a\\u0647\"},{\"page\":714,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 14: \\u0648\\u0627\\u062d\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0647 \\u0645\\u0633\\u062a\\u0642\\u06cc\\u0645\\u0627\\u064b \\u0632\\u06cc\\u0631 \\u0646\\u0638\\u0631 \\u0631\\u0626\\u06cc\\u0633 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0627\\u062f\\u0627\\u0631\\u0647 \\u0645\\u06cc\\u200c\\u0634\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":730,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\"}]","created_at":"2019-02-16 18:32:24","updated_at":"2022-07-06 09:30:48","process_started_at":"2019-02-16 18:32:26","process_done_at":"2019-02-16 19:03:50","process_failed_at":null,"pages_count":745,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"26cc330df67ba076c33e5fd1bd708edf4dcdf8c8158310cb560b27aaecd5ee9c482bc6db064afe01cd751d067812c8b605080d282e490552a75dfdb41b299e45","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۴۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":12343,"title":"تاریخ معاصر ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"45eab85936251aa8","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":616,"title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]},{"id":1609,"title":"تاریخ ایران اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3b1b06aefef275e7","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]}],"price_fa":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86","urlify":"%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87--%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۷۴۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/12343/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"تاریخ-معاصر-ایران","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"17ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":12343,"title":"تاریخ معاصر ایران","token":"45eab85936251aa8","meta_title":"تاریخ معاصر ایران","meta_description":"تاریخ معاصر ایران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19