دانلود کتاب های مهندسی صنایع دانلود کتاب های مهندسی صنایع

{"query":"SS::39746::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":2736,"title":"توالی عملیات و زمانبندی","price":35000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/978999264d5dd5c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/978999264d5dd5c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/978999264d5dd5c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/978999264d5dd5c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/978999264d5dd5c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789646379152","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1396,"nobat_chap":4,"description":"توالی عملیات و زمانبندی...","pages_count":344,"keywords":null,"token":"978999264d5dd5c1","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2021-12-06 10:02:03","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-20 11:32:35","available_for_web":0,"publisher_title":"کتاب ایران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":5034,"title":"کنت .آر.بیکر","meta_title":"کنت .آر.بیکر","meta_description":"کنت .آر.بیکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کنت","lastname":".آر.بیکر","token":"f482b07ee48b9351","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":5036,"title":"دکتر فرهاد قاسمی طاری","meta_title":"دکتر فرهاد قاسمی طاری","meta_description":"دکتر فرهاد قاسمی طاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد قاسمی طاری","token":"cb97bad3d1c82f12","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":5038,"title":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی","meta_title":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی","meta_description":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمحمدتقی فاطمی قمی","token":"3e8a9cc27bad7438","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":5034,"title":"کنت .آر.بیکر","meta_title":"کنت .آر.بیکر","meta_description":"کنت .آر.بیکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کنت","lastname":".آر.بیکر","token":"f482b07ee48b9351","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":5036,"title":"دکتر فرهاد قاسمی طاری","meta_title":"دکتر فرهاد قاسمی طاری","meta_description":"دکتر فرهاد قاسمی طاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد قاسمی طاری","token":"cb97bad3d1c82f12","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":5038,"title":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی","meta_title":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی","meta_description":"دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمحمدتقی فاطمی قمی","token":"3e8a9cc27bad7438","created_at":"2018-02-20 11:32:35","updated_at":"2018-02-20 11:32:35","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[{"id":39746,"title":"مهندسی صنایع","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a7869950a9eab521","type":"","books_count":1,"created_at":"2021-12-06 10:01:08","updated_at":"2022-12-03 14:33:12","study_fields":[{"id":1411,"title":"مهندسی صنایع","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e4cf45104f090b57","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]}],"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۳۴۴","previews":null,"score":0},{"id":3358,"title":"اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری","price":17000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5baa1f684ac3dd49/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5baa1f684ac3dd49/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5baa1f684ac3dd49/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5baa1f684ac3dd49/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5baa1f684ac3dd49/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789644542794","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری\n...","pages_count":496,"keywords":"null","token":"5baa1f684ac3dd49","created_at":"2018-02-20 11:32:54","updated_at":"2022-12-03 14:33:12","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2022-12-03 14:33:12","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":6408,"title":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی","meta_title":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی","meta_description":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"سیدمحمد سیدحسینی","token":"2762c76d788df5d0","created_at":"2018-02-20 11:32:54","updated_at":"2018-02-20 11:32:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":6408,"title":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی","meta_title":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی","meta_description":"پروفسور سیدمحمد سیدحسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"سیدمحمد سیدحسینی","token":"2762c76d788df5d0","created_at":"2018-02-20 11:32:54","updated_at":"2018-02-20 11:32:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[{"id":39746,"title":"مهندسی صنایع","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a7869950a9eab521","type":"","books_count":1,"created_at":"2021-12-06 10:01:08","updated_at":"2022-12-03 14:33:12","study_fields":[{"id":1411,"title":"مهندسی صنایع","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e4cf45104f090b57","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]}],"price_fa":"۱۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/39746/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"مهندسی-صنایع","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"87ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"88ms","total":"175ms"},"extra":{"id":39746,"title":"مهندسی صنایع","token":"a7869950a9eab521","meta_title":"مهندسی صنایع","meta_description":"مهندسی صنایع - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19