1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. اقتصاد کشاورزی
  4. اصول دامپروری
  5. کتاب تغذیه دام

تغذیه دام


نویسندگان : مکدونالد , ادواردز , گرین هال , مورگان

مترجمان : دکتر حسین جانمحمدی , دکتر رشید صوفی سیاوش


درباره کتاب تغذیه دام

تغذیه دام

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۱۰۵۶
شابک
9786007902141
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تغذیه دامکتاب‌های مشابه کتاب تغذیه دام

درس‌ها

اصول دامپروری

رشته ها

اقتصاد کشاورزی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی

{"id":4872,"title":"تغذیه دام","price":"۳۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/406eebf19e62b6f3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/406eebf19e62b6f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/406eebf19e62b6f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/406eebf19e62b6f3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/406eebf19e62b6f3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786007902141","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":21,"description":["تغذیه دام",""],"pages_count":1056,"keywords":null,"token":"406eebf19e62b6f3","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2023-02-25 09:27:41","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-20 11:33:41","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":6,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":9198,"title":"دکتر حسین جانمحمدی","meta_title":"دکتر حسین جانمحمدی","meta_description":"دکتر حسین جانمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین جانمحمدی","token":"489996c3aec9499b","created_at":"2018-02-20 11:33:32","updated_at":"2018-02-20 11:33:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":9792,"title":"مکدونالد ","meta_title":"مکدونالد ","meta_description":"مکدونالد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مکدونالد","lastname":"","token":"4228fc0d05194502","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9794,"title":"ادواردز ","meta_title":"ادواردز ","meta_description":"ادواردز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادواردز","lastname":"","token":"bd2c798a2ca72c9b","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9796,"title":"گرین هال","meta_title":"گرین هال","meta_description":"گرین هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گرین","lastname":"هال","token":"ae92e8e93add1fb2","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9798,"title":"مورگان ","meta_title":"مورگان ","meta_description":"مورگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مورگان","lastname":"","token":"3062f3c23971cecf","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9800,"title":"دکتر رشید صوفی سیاوش","meta_title":"دکتر رشید صوفی سیاوش","meta_description":"دکتر رشید صوفی سیاوش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رشید صوفی سیاوش","token":"0c56717f5813a5bc","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":9792,"title":"مکدونالد ","meta_title":"مکدونالد ","meta_description":"مکدونالد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مکدونالد","lastname":"","token":"4228fc0d05194502","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-"},{"id":9794,"title":"ادواردز ","meta_title":"ادواردز ","meta_description":"ادواردز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادواردز","lastname":"","token":"bd2c798a2ca72c9b","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B2-"},{"id":9796,"title":"گرین هال","meta_title":"گرین هال","meta_description":"گرین هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گرین","lastname":"هال","token":"ae92e8e93add1fb2","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84"},{"id":9798,"title":"مورگان ","meta_title":"مورگان ","meta_description":"مورگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مورگان","lastname":"","token":"3062f3c23971cecf","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-"}],"translator_authors":[{"id":9198,"title":"دکتر حسین جانمحمدی","meta_title":"دکتر حسین جانمحمدی","meta_description":"دکتر حسین جانمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین جانمحمدی","token":"489996c3aec9499b","created_at":"2018-02-20 11:33:32","updated_at":"2018-02-20 11:33:32","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C"},{"id":9800,"title":"دکتر رشید صوفی سیاوش","meta_title":"دکتر رشید صوفی سیاوش","meta_description":"دکتر رشید صوفی سیاوش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رشید صوفی سیاوش","token":"0c56717f5813a5bc","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"},"study_subjects":[{"id":2671,"title":"اصول دامپروری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6dc5ef6f349a2759","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2022-11-30 12:17:26","study_fields":[{"id":787,"title":"اقتصاد کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e7d7eef003335275","books_count":54,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-03-12 14:10:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1021,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C"}],"similarBooks":[{"id":902,"token":"f27f037709c135a1","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f27f037709c135a1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f27f037709c135a1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f27f037709c135a1/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f27f037709c135a1/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f27f037709c135a1/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f27f037709c135a1/front.png"},"price":-1,"ebook_price":-1,"print_price":-1,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آشنایی با دامپروری ایران","description":"این کتاب به بررسی صنعت دامداری در ایران می پردازد....","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","price_fa":"-۱"},{"id":4574,"token":"af868255eb1fba9f","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/af868255eb1fba9f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/af868255eb1fba9f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/af868255eb1fba9f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/af868255eb1fba9f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/af868255eb1fba9f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/af868255eb1fba9f/front.png"},"price":80000,"ebook_price":-1,"print_price":80000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد مدل های خطی در پیش بینی ارزش ارثی حیوانات","description":"کاربرد مدل های خطی در پیش بینی ارزش ارثی حیوانات...","publisher":null,"titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA","price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰"},{"id":4618,"token":"753e92c205592790","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/753e92c205592790/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/753e92c205592790/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/753e92c205592790/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/753e92c205592790/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/753e92c205592790/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/753e92c205592790/front.png"},"price":150000,"ebook_price":-1,"print_price":150000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"تغذیه طیور تجاری","description":"تغذیه طیور تجاری...","publisher":null,"titleLink":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰"},{"id":4622,"token":"11f3c2fd5a9ba5cf","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/11f3c2fd5a9ba5cf/front.png"},"price":60000,"ebook_price":-1,"print_price":60000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کنترل کیفی خوراک طیور و جیره نویسی","description":"کنترل کیفی خوراک طیور و جیره نویسی...","publisher":null,"titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C","price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰"},{"id":4868,"token":"b1ef3a34a6a07e8d","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b1ef3a34a6a07e8d/front.png"},"price":35000,"ebook_price":-1,"print_price":35000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"اطلاعات دارویی دامهای کوچک","description":"اطلاعات دارویی دامهای کوچک...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9","price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3795040,"token":"e6cd33c2be78d36b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e6cd33c2be78d36b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e6cd33c2be78d36b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e6cd33c2be78d36b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e6cd33c2be78d36b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e6cd33c2be78d36b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e6cd33c2be78d36b/front.png"},"price":30000,"ebook_price":15000,"print_price":30000,"rent_3_price":7500,"rent_6_price":9000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"اصول نگهداری و پرورش بز","description":"بررسی‌ها نشان می‌دهد، علی رغم پیشرفت‌های زیاد در امور مختلف دامپروری کشور از جمله صنعت گاو شیری و طیور، تغییر و پیشرفت قابل توجهی در بخش پرورش بز مشاهده نمی‌شود. وابستگی بز به مراتع، فقیر بودن بخش وسی...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B2","price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3797608,"token":"77a50a16e0f3681f","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/77a50a16e0f3681f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/77a50a16e0f3681f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/77a50a16e0f3681f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/77a50a16e0f3681f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/77a50a16e0f3681f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/77a50a16e0f3681f/front.png"},"price":45000,"ebook_price":18000,"print_price":45000,"rent_3_price":11250,"rent_6_price":15750,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آسیب شناسی دامپزشکی دستگاه گوارش","description":"آسیب شناسی دامپزشکی دستگاه گوارش\r\nبیماری&zwnj;ها و اختلالات دستگاه گوارش در حیوانات اهلی از شایع&zwnj;ترین بیماری&zwnj;ها در جمعیت دامی است. عدم تشخیص، کنترل یا درمان و پیشگیری به&zwnj;موقع آن&zwnj;ها...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4","price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":3801495,"title":"خاک شناسی عمومی","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9e5c4afe871332dd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9e5c4afe871332dd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9e5c4afe871332dd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9e5c4afe871332dd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9e5c4afe871332dd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789645430779","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":482,"keywords":null,"token":"9e5c4afe871332dd","created_at":"2023-03-23 04:30:15","updated_at":"2023-03-23 04:30:16","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 04:30:16","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشجو","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0},{"id":3801699,"title":"هیدرولیک کاربردی جریانهای غیرماندگار در نیروگاه های برقابی و ایستگاههای پمپاژ","price":5000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dfef1bf14c2cce51/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dfef1bf14c2cce51/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dfef1bf14c2cce51/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dfef1bf14c2cce51/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dfef1bf14c2cce51/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789647982658","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1385,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":420,"keywords":null,"token":"dfef1bf14c2cce51","created_at":"2023-03-23 05:25:09","updated_at":"2023-03-23 05:25:10","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 05:25:10","available_for_web":0,"publisher_title":"انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":5752,"title":"دکتر ابوالفضل شمسایی","meta_title":"دکتر ابوالفضل شمسایی","meta_description":"دکتر ابوالفضل شمسایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل شمسایی","token":"9d8e55b2f3e4bbbf","created_at":"2018-02-20 11:32:45","updated_at":"2018-02-20 11:32:45","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[],"translator_authors":[{"id":5752,"title":"دکتر ابوالفضل شمسایی","meta_title":"دکتر ابوالفضل شمسایی","meta_description":"دکتر ابوالفضل شمسایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل شمسایی","token":"9d8e55b2f3e4bbbf","created_at":"2018-02-20 11:32:45","updated_at":"2018-02-20 11:32:45","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98","pages_count_fa":"۴۲۰","previews":null,"score":0},{"id":3803512,"title":"درآمدی برتفسیرموضوعی نهج البلاغه","price":4000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d9107567f6eb620c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d9107567f6eb620c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d9107567f6eb620c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d9107567f6eb620c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d9107567f6eb620c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":4,"description":"بدون توضیحات","pages_count":204,"keywords":null,"token":"d9107567f6eb620c","created_at":"2023-03-23 15:32:51","updated_at":"2023-03-23 15:32:52","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 15:32:52","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه مازندران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87","pages_count_fa":"۲۰۴","previews":null,"score":0},{"id":3800992,"title":"ذهن و رایانه مقدمه ای بر فلسفه هوش مصنوعی","price":35000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59d1685bc0c3dbc2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59d1685bc0c3dbc2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59d1685bc0c3dbc2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59d1685bc0c3dbc2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59d1685bc0c3dbc2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009680597","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":258,"keywords":null,"token":"59d1685bc0c3dbc2","created_at":"2023-03-23 00:18:41","updated_at":"2023-03-23 00:18:41","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 00:18:41","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه شهید مدنی آذربایجان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۵۸","previews":null,"score":0},{"id":4898,"title":"ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7","price":70000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2205c6fd6e201e91/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2205c6fd6e201e91/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2205c6fd6e201e91/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2205c6fd6e201e91/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2205c6fd6e201e91/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789649704401","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"رحلی","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7\n...","pages_count":780,"keywords":"null","token":"2205c6fd6e201e91","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2023-02-13 10:27:10","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-20 11:33:41","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":7,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":9840,"title":"ابول ک .عباس","meta_title":"ابول ک .عباس","meta_description":"ابول ک .عباس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابول","lastname":"ک .عباس","token":"a4c4d3579bdb5feb","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9842,"title":"اندرو اچ .لیچمن","meta_title":"اندرو اچ .لیچمن","meta_description":"اندرو اچ .لیچمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اندرو","lastname":"اچ .لیچمن","token":"2834087e158550a7","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9844,"title":"شیو پیلای","meta_title":"شیو پیلای","meta_description":"شیو پیلای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شیو","lastname":"پیلای","token":"4953e130a7f9958e","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9846,"title":"دکتر جعفر سلیمیان","meta_title":"دکتر جعفر سلیمیان","meta_description":"دکتر جعفر سلیمیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جعفر سلیمیان","token":"5b4e40a7bbbee53d","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":9848,"title":"دکتر سیدمجتبی غیاثی","meta_title":"دکتر سیدمجتبی غیاثی","meta_description":"دکتر سیدمجتبی غیاثی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمجتبی غیاثی","token":"111c66574cf3c52a","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":9840,"title":"ابول ک .عباس","meta_title":"ابول ک .عباس","meta_description":"ابول ک .عباس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابول","lastname":"ک .عباس","token":"a4c4d3579bdb5feb","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9842,"title":"اندرو اچ .لیچمن","meta_title":"اندرو اچ .لیچمن","meta_description":"اندرو اچ .لیچمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اندرو","lastname":"اچ .لیچمن","token":"2834087e158550a7","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":9844,"title":"شیو پیلای","meta_title":"شیو پیلای","meta_description":"شیو پیلای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شیو","lastname":"پیلای","token":"4953e130a7f9958e","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":9846,"title":"دکتر جعفر سلیمیان","meta_title":"دکتر جعفر سلیمیان","meta_description":"دکتر جعفر سلیمیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جعفر سلیمیان","token":"5b4e40a7bbbee53d","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":9848,"title":"دکتر سیدمجتبی غیاثی","meta_title":"دکتر سیدمجتبی غیاثی","meta_description":"دکتر سیدمجتبی غیاثی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدمجتبی غیاثی","token":"111c66574cf3c52a","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[{"id":5188,"title":"ایمونولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d3b62d788532962","type":"","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:24:53","updated_at":"2023-02-12 15:23:12","study_fields":[{"id":454,"title":"اتاق عمل","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"1e184afc9df3f300","books_count":58,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-02-12 15:23:12","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-20 09:30:57"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7","urlify":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7","pages_count_fa":"۷۸۰","previews":null,"score":0},{"id":3801304,"title":"تربیت بدنی عمومی","price":14000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7956d776d40b3b1d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7956d776d40b3b1d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7956d776d40b3b1d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7956d776d40b3b1d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7956d776d40b3b1d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009647552","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":138,"keywords":null,"token":"7956d776d40b3b1d","created_at":"2023-03-23 03:34:56","updated_at":"2023-03-23 03:34:57","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 03:34:57","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه جیرفت","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۱۳۸","previews":null,"score":0},{"id":3801973,"title":"آموزش بدمینتون","price":35000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ba2e9c877cdaef89/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ba2e9c877cdaef89/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ba2e9c877cdaef89/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ba2e9c877cdaef89/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ba2e9c877cdaef89/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786008436614","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":228,"keywords":null,"token":"ba2e9c877cdaef89","created_at":"2023-03-23 06:52:39","updated_at":"2023-03-23 06:52:40","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 06:52:40","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه قم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86","pages_count_fa":"۲۲۸","previews":null,"score":0},{"id":3799920,"title":"آزمایشگاه سیستم عامل با تاکید بر جنبه های عملی سیستم عامل لینوکس","price":15000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/986dce2c8d3bc740/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/986dce2c8d3bc740/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/986dce2c8d3bc740/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/986dce2c8d3bc740/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/986dce2c8d3bc740/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006545561","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":274,"keywords":null,"token":"986dce2c8d3bc740","created_at":"2023-03-22 13:11:12","updated_at":"2023-03-22 13:11:13","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-22 13:11:13","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه مازندران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":7020,"title":"مصطفی بستام","meta_title":"مصطفی بستام","meta_description":"مصطفی بستام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"بستام","token":"abbc6c5ee61ddcb0","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":7024,"title":"امیر گوران اوریمی","meta_title":"امیر گوران اوریمی","meta_description":"امیر گوران اوریمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"گوران اوریمی","token":"9d8d07193512b9b8","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":7020,"title":"مصطفی بستام","meta_title":"مصطفی بستام","meta_description":"مصطفی بستام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"بستام","token":"abbc6c5ee61ddcb0","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":7024,"title":"امیر گوران اوریمی","meta_title":"امیر گوران اوریمی","meta_description":"امیر گوران اوریمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"گوران اوریمی","token":"9d8d07193512b9b8","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3","urlify":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0},{"id":3803203,"title":"تحلیل مسایل نقشه برداری","price":65000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60afd90cbda0816a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/60afd90cbda0816a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60afd90cbda0816a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60afd90cbda0816a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60afd90cbda0816a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789648142495","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":2,"description":"بدون توضیحات","pages_count":280,"keywords":null,"token":"60afd90cbda0816a","created_at":"2023-03-23 13:41:32","updated_at":"2023-03-23 13:41:33","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 13:41:33","available_for_web":0,"publisher_title":"نوپردازان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":4552,"title":"مهندس علیرضا انتظاری","meta_title":"مهندس علیرضا انتظاری","meta_description":"مهندس علیرضا انتظاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"علیرضا انتظاری","token":"60dcea6270e8bd4b","created_at":"2018-02-20 11:32:27","updated_at":"2018-02-20 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":4552,"title":"مهندس علیرضا انتظاری","meta_title":"مهندس علیرضا انتظاری","meta_description":"مهندس علیرضا انتظاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"علیرضا انتظاری","token":"60dcea6270e8bd4b","created_at":"2018-02-20 11:32:27","updated_at":"2018-02-20 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۰","previews":null,"score":0},{"id":3802537,"title":"خدای نامه و سلحشوران ایران و فرامرزنامه و فرزندش برزین آذر و سامسون و دلیله بخش اول","price":450000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0a9c955e0243cac7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0a9c955e0243cac7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0a9c955e0243cac7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0a9c955e0243cac7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0a9c955e0243cac7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786227481228","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":992,"keywords":null,"token":"0a9c955e0243cac7","created_at":"2023-03-23 09:38:31","updated_at":"2023-03-23 09:38:31","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 09:38:31","available_for_web":0,"publisher_title":"عمیدی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۹۹۲","previews":null,"score":0},{"id":3803472,"title":"دینامیک جو در عرض میانه","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/327a04b95ee27def/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/327a04b95ee27def/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/327a04b95ee27def/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/327a04b95ee27def/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/327a04b95ee27def/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786001100017","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":442,"keywords":null,"token":"327a04b95ee27def","created_at":"2023-03-23 14:53:21","updated_at":"2023-03-23 14:53:22","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 14:53:22","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87","urlify":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۴۴۲","previews":null,"score":0},{"id":3800288,"title":"نظریه مجموعه های فازی در تشخیص پزشکی","price":14000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7db41642fad8689b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7db41642fad8689b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7db41642fad8689b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7db41642fad8689b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7db41642fad8689b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642630400","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":192,"keywords":null,"token":"7db41642fad8689b","created_at":"2023-03-22 18:04:04","updated_at":"2023-03-22 18:04:05","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-22 18:04:05","available_for_web":0,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی دانشگاه مازندران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۲","previews":null,"score":0},{"id":2644,"title":"اصول اجرایی درقالب بندی ، آرماتوربندی وبتن ریزی","price":55000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d451c945207907b0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d451c945207907b0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d451c945207907b0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d451c945207907b0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d451c945207907b0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789642651023","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1398,"nobat_chap":7,"description":"اصول اجرایی درقالب بندی ، آرماتوربندی وبتن ریزی\n...","pages_count":200,"keywords":null,"token":"d451c945207907b0","created_at":"2018-02-20 11:32:32","updated_at":"2022-12-12 14:19:21","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-20 11:32:32","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":4862,"title":"دکتر سعید غفارپورجهرمی","meta_title":"دکتر سعید غفارپورجهرمی","meta_description":"دکتر سعید غفارپورجهرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید غفارپورجهرمی","token":"12a6a6cb9b05ef36","created_at":"2018-02-20 11:32:32","updated_at":"2018-02-20 11:32:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":4862,"title":"دکتر سعید غفارپورجهرمی","meta_title":"دکتر سعید غفارپورجهرمی","meta_description":"دکتر سعید غفارپورجهرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید غفارپورجهرمی","token":"12a6a6cb9b05ef36","created_at":"2018-02-20 11:32:32","updated_at":"2018-02-20 11:32:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۰","previews":null,"score":0},{"id":2468,"title":"آنالیزوطراحی سازه های بتن آرمه","price":23000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/114776e31114383e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/114776e31114383e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/114776e31114383e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/114776e31114383e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/114776e31114383e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789646122086","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1394,"nobat_chap":24,"description":"آنالیزوطراحی سازه های بتن آرمه ...","pages_count":712,"keywords":null,"token":"114776e31114383e","created_at":"2018-02-20 11:32:27","updated_at":"2018-02-20 11:41:03","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-20 11:32:27","available_for_web":0,"publisher_title":"جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":4542,"title":"دکتر امیرمسعود کی نیا","meta_title":"دکتر امیرمسعود کی نیا","meta_description":"دکتر امیرمسعود کی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرمسعود کی نیا","token":"0e8d5977fbc5dde8","created_at":"2018-02-20 11:32:27","updated_at":"2018-02-20 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":4542,"title":"دکتر امیرمسعود کی نیا","meta_title":"دکتر امیرمسعود کی نیا","meta_description":"دکتر امیرمسعود کی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرمسعود کی نیا","token":"0e8d5977fbc5dde8","created_at":"2018-02-20 11:32:27","updated_at":"2018-02-20 11:32:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۳‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87","urlify":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87","pages_count_fa":"۷۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3803493,"title":"سیستمهای کنترل دیجیتال","price":90000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/45eeb2dc29856f2e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/45eeb2dc29856f2e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/45eeb2dc29856f2e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/45eeb2dc29856f2e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/45eeb2dc29856f2e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789644624124","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":630,"keywords":null,"token":"45eeb2dc29856f2e","created_at":"2023-03-23 15:05:19","updated_at":"2023-03-23 15:05:20","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-23 15:05:20","available_for_web":0,"publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84","pages_count_fa":"۶۳۰","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85","simpleDescription":"<p>تغذیه دام</p>","ebook_price_en":-1,"print_price_en":350000,"urlify":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱۰۵۶","authorTitle":"مکدونالد , ادواردز , گرین هال, مورگان , دکتر حسین جانمحمدی, دکتر رشید صوفی سیاوش, ","study_fields":[{"id":787,"title":"اقتصاد کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e7d7eef003335275","books_count":54,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-03-12 14:10:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1021,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1021,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/787/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","title":"اقتصاد کشاورزی"},"se":{"link":"/study-subject/2671/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","title":"اصول دامپروری"}}],"tocStr":"","url":"/books/406eebf19e62b6f3/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85","ScapedDescription":" تغذیه دام ","faq":[{"question":" نسخه چاپی کتاب تغذیه دام چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب تغذیه دام را با قیمت ۳۵۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب تغذیه دام ؟ ","answer":" مکدونالد , ادواردز , گرین هال , مورگان "},{"question":" مترجمان کتاب تغذیه دام ؟ ","answer":" دکتر حسین جانمحمدی , دکتر رشید صوفی سیاوش "},{"question":" درباره کتاب تغذیه دام ؟ ","answer":" تغذیه دام "},{"question":" کتاب تغذیه دام در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۸"},{"question":" ناشر کتاب تغذیه دام چه کسی است ؟ ","answer":"کتابیران"},{"question":" کتاب تغذیه دام در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب تغذیه دام چیست ؟ ","answer":"9786007902141"}]}

سوالات متداول


نسخه چاپی کتاب تغذیه دام چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب تغذیه دام را با قیمت ۳۵۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب تغذیه دام ؟

مکدونالد , ادواردز , گرین هال , مورگان

مترجمان کتاب تغذیه دام ؟

دکتر حسین جانمحمدی , دکتر رشید صوفی سیاوش

درباره کتاب تغذیه دام ؟

تغذیه دام

کتاب تغذیه دام در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۸

ناشر کتاب تغذیه دام چه کسی است ؟

کتابیران

کتاب تغذیه دام در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب تغذیه دام چیست ؟

9786007902141

خرید یا کرایه
cancel
19