1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
  4. تجزیه وتحلیل آماری وکاربرد آن در پژوهشهای تربیت بدنی
  5. کتاب تحلیل آماری

تحلیل آماری


نویسندگان : دکتر احمدرضا شکرچی زاده , مهندس شهرام فرجی , دکتر لطیفه السادات مدنیان


درباره کتاب تحلیل آماری

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۷۲
شابک
9786003180192
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تحلیل آماریدرس‌ها

تجزیه وتحلیل آماری وکاربرد آن در پژوهشهای تربیت بدنی تحلیل آماری تحلیل آماری داده ها تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش مدل­سازی ریاضی و تحلیل آماری

رشته ها

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات شیمی گرایش شیمی دریا مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی باستان سنجی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی هنر


خرید یا کرایه
cancel
19