دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

مهارت ها و قوانین کسب و کار

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , سمیه هاشمی , نگار اله‌وردی ,

تحلیل آماری

دکتر احمدرضا شکرچی زاده , مهندس شهرام فرجی , دکتر لطیفه السادات مدنیان ,

برندآفرینی مقصد

احمد روستا , فرانک صالحی ,

مدیریت کسب و کار و بهره وری

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , فرزانه خالویی ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

تفکر استراتژیک بستر آینده پژوهی

دکتر ایرج سلطانی , مهندس بهزاد حقی ,

تبلیغات به زبان ساده

دکتر محمد بلوریان تهرانی

روش شناسی علم مدیریت

دکتر عادل آذر , تری ویلیامز , سعید جهانیان ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

خرید یا کرایه
cancel
19