1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
  4. تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه روسیه
  5. کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ

مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ


نویسندگان : دکترنعمت الله ایران زاده , دکترایوو پانوف , دکترعلیرضا پورمحمد


درباره کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ

_

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۶۰۲
شابک
9789642173839
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخکتاب‌های مشابه کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ


خرید یا کرایه
cancel
19