1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روابط بین الملل
  4. استراتژی نظامی ابرقدرتهای بزرگ
  5. کتاب مهندسی ارتباطات دور

مهندسی ارتباطات دور


نویسنده : راجر ل .فریمن

مترجم : وحید طباطبا وکیلى


درباره کتاب مهندسی ارتباطات دور

_

سال
۱۳۶۵
تعداد صفحات
۶۸۶
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مهندسی ارتباطات دورکتاب‌های مشابه کتاب مهندسی ارتباطات دور


خرید یا کرایه
cancel
19