دانلود کتاب های علوم اقتصادی دانلود کتاب های علوم اقتصادی

رشد اقتصادی جلد 2

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

قیمت گذاری محصولات کشاورزی

معاونت پژوهش و آموزش بخش مطالعات و پژوهشهای بازرگانی داخلی

آنالیز مختلط و کاربردهای آن

ریچارد ا .سیلورمن , خلیل پاریاب ,

اقتصاد کلان

چارلز آی جونز , مهدی کرامت ‌فر , دکتراسفندیار جهانگرد ,

تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی

یوسف حسن‌زاده , بیتا نوروزی , حمیدرضا محبی , عبدالمحمد رضایی ,

توابع متغیر مختلط

د .ا .تال , مجید محمدزاده ,

خرید یا کرایه
cancel
19