دانلود کتاب های علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانلود کتاب های علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

محمدعلی گودرزی , ابراهیم مزاری , عبدالرضا مجدالدین ,

رشد اقتصادی جلد 1

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

اقتصاد کلان

چارلز آی جونز , مهدی کرامت ‌فر , دکتراسفندیار جهانگرد ,

رشد اقتصادی جلد 2

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

خرید یا کرایه
cancel
19