دانلود کتاب های مدیریت اماکن متبرکه مذهبی دانلود کتاب های مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

تبلیغات به زبان ساده

دکتر محمد بلوریان تهرانی

قابلیتها برای مدیریت راهبردی: هدایت از طریق نوآوری فناورانه

دیوید بیرچال , جورج توستیگا , فرزاد سلطانیه , بهمن حاجی پور ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

خرید یا کرایه
cancel
19