دانلود کتاب های مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی دانلود کتاب های مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی

بهره وری ، یک الزام

دایانا فارل , مصطفی ثقفی ,

64روش برای کاهش هزینه و افزایش ارزش

کریستیان شول , رابرت کروموزر , مایکل استروهمر , رامون رومروپرز , آلنک تریپلات , مجتبی سلیمانی سه دهی , محمد ریاضی ارسی ,

مدیریت کسب و کار و بهره وری

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , فرزانه خالویی ,

خرید یا کرایه
cancel
19