دانلود کتاب های ا برای پایه ریاضی دانلود کتاب های ا برای پایه ریاضی

اعداد مختلط و هندسه

لیانگ -شین هان , محمد بهفروزى ,

آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی

نان چای , اتو س.جان ر ٬بسلر.کولب , جواد همدانى زاده ,

آنالیز مختلط و کاربردهای آن

ریچارد ا .سیلورمن , خلیل پاریاب ,

آمار مقدماتی – جلد دوم (ویراست دوم)

تامس اچ. ووناکت , رانلد جی. ووناکت , محمدرضا مشکانی ,

هنر و علم شبیه‌سازی سیستم‌ها

رابرت شانون , علی‌اکبر عرب مازار ,

خرید یا کرایه
cancel
19