1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. اقیانوس شناسی فیزیکی
  4. دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
  5. کتاب مکانیک شاره ها و انتقال گرمای محاسباتی (ویرایش دوم) - جلد دوم

مکانیک شاره ها و انتقال گرمای محاسباتی (ویرایش دوم) - جلد دوم


نویسنده : جانسی. تانهیل

مترجمان : دکتر ابراهیم شیرانی , مهندسصادق امینی


درباره کتاب مکانیک شاره ها و انتقال گرمای محاسباتی (ویرایش دوم) - جلد دوم

.

سال
۱۳۸۵
تعداد صفحات
۳۷۵
شابک
9648476071
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19