1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. دامپزشکی
 4. تاریخچه دامپزشکی
 5. کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی

مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی


نویسنده : حسن جعفرزاده


درباره کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی

این قلم کوشیده است که در حد توان خویش بتواند قوانین و آیین نا مه های لازم را در اختیار خانواده ِ دامپزشکی قرار دهد تا علاقه مندان بتوانند به حدود و وظایف خویش و از طرفی به حقوق خویش نیز آشنا شوند.

سال
۱۳۸۵
ناشر
پلک
تعداد صفحات
۳۱۹
شابک
9789648624786
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی


 • نام کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی
 • نویسنده حسن جعفرزاده
 • سال انتشار ۱۳۸۵
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۳۱۹
 • انتشارات پلک
 • شابک(ISBN) 9789648624786
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲۰‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی

{"id":"892","title":"مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789648624786","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۵","nobat_chap":"1","description":["این قلم کوشیده است که در حد توان خویش بتواند قوانین و آیین نا مه های لازم را در اختیار خانواده ِ دامپزشکی قرار دهد تا علاقه مندان بتوانند به حدود و وظایف خویش و از طرفی به حقوق خویش نیز آشنا شوند."],"pages_count":"319","keywords":"null","token":"c0f6c2e090bc660f","created_at":"2018-01-21 14:39:31","updated_at":"2022-08-15 10:06:28","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 09:27:24","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"0","authors":[{"id":"1562","title":"حسن جعفرزاده","firstname":"حسن","lastname":"جعفرزاده","token":"47faddc5b5342069","created_at":"2018-01-21 14:35:07","updated_at":"2018-01-21 14:35:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1562","title":"حسن جعفرزاده","firstname":"حسن","lastname":"جعفرزاده","token":"47faddc5b5342069","created_at":"2018-01-21 14:35:07","updated_at":"2018-01-21 14:35:07","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"854","file":"5a6474ebd43e33.38361654.pdf","book_id":"892","toc":[],"created_at":"2018-01-21 14:39:31","updated_at":"2022-08-15 10:06:29","process_started_at":"2018-01-21 14:43:50","process_done_at":"2018-01-21 14:46:37","process_failed_at":null,"pages_count":"319","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"33fc2b4dc871313c5c8c48f2427de8812f3212cd4e75e5301430c77afd30b035c37e9f64fb29ce731be981f38c7845ca2cc26aa52e3f8409ddfc84f6de6ee621","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۹"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"%D9%BE%D9%84%DA%A9"},"study_subjects":[{"id":"12571","title":"تاریخچه دامپزشکی","token":"ab56f6102c2a50e8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:27:44","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"},{"id":"32173","title":"مامائی دامپزشکی","token":"0e1e01a0d655dd75","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:46:29","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_fields":[{"id":"1090","title":"رشته دامپزشکی","degree_id":"4","token":"76e9cc1169ab024d","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"similarBooks":[{"id":4826,"token":"15a0b9c3023a33e8","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/15a0b9c3023a33e8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/15a0b9c3023a33e8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/15a0b9c3023a33e8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/15a0b9c3023a33e8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/15a0b9c3023a33e8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/15a0b9c3023a33e8/front.png"},"price":150000,"ebook_price":-1,"print_price":150000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایش","description":"فیزیولوژی کاربردی تولیدمثل فرایندهای مسیر آبستنی و زایش","publisher":null,"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4","price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3795052,"token":"5b5331461e7ce5a7","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5b5331461e7ce5a7/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5b5331461e7ce5a7/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5b5331461e7ce5a7/front.png"},"price":16000,"ebook_price":8000,"print_price":16000,"rent_3_price":4000,"rent_6_price":4800,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مروری فشرده بر ویروس شناسی دامپزشکی","description":"همزمان با پیشرفت در گرایشات مختلف علوم میکروبیولوژی، ویروس‌شناسی دامپزشکی نیز در زمینه‌های گوناگون تغییر و تحولی چشمگیر داشته است. در این میان برخی از دانشمندان برای آن که سهم بیشتری در عرضه سریع یافته‌های نو برای جویندگان دانش داشته باشند، سعی نموده‌اند تا کتب خود را به صورت الکترونیکی در حداقل زمان منتشر نمایند و بتوانند تغییرات را سریعا اعمال نمایند.\r\nمتن حاضر ترجمه قسمت اول از کتاب الکترونیکی A Concise Review of Veterinary Virology از انتشارات انجمن بین المللی \"IVIS\" است..\r\nاعمال آخرین تغییرات در طبقه بندی ویروس ها، رسم تصاویر شماتیک برای بیان مفاهیم، تعاریف از واژه‌های متداول در ویروس شناسی و همچنین بحث مفاهیم اساسی ویروس‌شناسی از ویژگی‌های این کتاب است.","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","price_fa":"۱۶‌,‌۰۰۰"},{"id":3795072,"token":"57fe7d7cb23f9e62","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/57fe7d7cb23f9e62/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/57fe7d7cb23f9e62/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/57fe7d7cb23f9e62/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/57fe7d7cb23f9e62/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/57fe7d7cb23f9e62/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/57fe7d7cb23f9e62/front.png"},"price":56000,"ebook_price":28000,"print_price":-1,"rent_3_price":14000,"rent_6_price":16800,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"دارونامه جامع دام های کوچک (سگ و گربه)","description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">امروزه با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی، نیاز به نگهداری از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه بیش از پیش احساس می&zwnj;شود؛ پرکردن احساس تنهایی، داشتن یک سرگرمی یا کمک به حیوانات بی خانمان دلایلی رایج و محکم برای نگهداری از دام&shy;های کوچک هستند. </span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">با گسترش حضور دام&shy;های کوچک در زندگی افراد، اطلاع از داروهای مناسب برای سگ و گربه بسیار مهم و ضروری شده است. </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">به داروهای مورد نیاز برای درمان و نگهداری اصولی از سگ و گربه اشاره می&shy;کند. با تهیه این کتاب از فروشگاه اینترنتی مای بوکت، می&shy;توانید سلامت رفقای کوچک خود را تضمین کنید. </span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درباره کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span dir=\"LTR\" lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">طی&zwnj;کردن پروسه درمان و داروخوراندن به دام&shy;های کوچکی مثل سگ یا گربه ممکن است در ابتدا برای صاحبان آن&shy;ها دشوار به&zwnj;نظر برسد؛ خوشبختانه کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">با اشاره به نحوه خوراندن دارو به حیوان، این موضوع را از غیرممکن&zwnj;بودن خارج کرده است. در این کتاب علاوه بر مهم&zwnj;ترین داروهای حیوانات خانگی، به راه حل&shy;ها و روش&shy;های صحیح دارو&zwnj;دادن به حیوان پرداخته شده است.</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">درمان و رفع مشکلات حیوانات خانگی چندان ساده نیست و نیاز به یادگیری آموزش&shy;های لازم دارد؛ بنابراین اگر در خانه خود سگ یا گربه نگهداری می&shy;کنید، بهتر است حتما این کتاب را برای جلوگیری از عواقب احتمالی خریداری کنید. </span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آشنایی با کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> 677 صفحه دارد و توسط</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مجتبی علی&zwnj;ملایی و&nbsp;بهارک اختردانش نوشته شده است. انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، این کتاب را در سال 1392 منتشر کرد. تلاش نویسندگان بر این بوده که با جمع آوری اطلاعات از 37 منبع معتبر فارسی و انگلیسی، کلیه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهند.</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">این اطلاعات در زمینه داروهای رایج مورد استفاده برای سگ و گربه با طبقه&shy;بندی مناسب و جدید گردآوری شده است؛ در نتیجه </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> به علت اشاره به اشکال تجاری هر دارویی که در بازار ایران وجود دارد، برای دامپزشکان بالینی بسیار کاربردی است. </span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک از مای بوکت</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">افرادی که از حیوانات خانگی مراقبت می&shy;کنند اغلب از عدم وجود منابع معتبر برای معرفی داروهای مناسب گلایه دارند. </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب دارونامه جامع دام&shy;های کوچک (سگ و گربه)</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> بهترین منبع برای این دسته از افراد بوده تا سلامتی را به حیوان خانگی خود هدیه دهند و به&zwnj; شکل استاندارد از آن&shy;ها مراقبت کنند.</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر فقط نسخه فیزیکی این کتاب آماده ارایه به شما همراهان عزیز مای بوکت است. کافی است فرآیند ثبت نام در سایت را به پایان برسانید و کتاب را به سبد خرید خود اضافه کنید. پس از آن در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن، به این راهنمای ارزشمند و کاربردی دسترسی خواهید داشت. </span></p>","publisher":null,"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B3%DA%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87","price_fa":"۵۶‌,‌۰۰۰"},{"id":3795980,"token":"d8d58e5959689c3c","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d8d58e5959689c3c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d8d58e5959689c3c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d8d58e5959689c3c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d8d58e5959689c3c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d8d58e5959689c3c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d8d58e5959689c3c/front.png"},"price":300000,"ebook_price":150000,"print_price":300000,"rent_3_price":75000,"rent_6_price":105000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مفاهیم بنیادی و اطلس آسیب‌شناسی پایه دامپزشکی","description":"تاریخ آسیب شناسی به اولین کاربردهای روش علمی در زمینه پزشکی برمی گردد. پیشرفتی که در قرون وسطی، طی دوران طلایی اسلامی و در اروپای غربی طی رنسانس ایتالیا شکل گرفت. آراسیستراتوس، پزشک یونانی در نیمه اول قرن سوم قبل از میلاد، را باید بنیان گذار کالبدشناسی مقایسه ای و تشریح آسیب شناختی دانست. او نه تنها به تشریح انسان بلکه به تشریح جانوران زنده اقدام کرد و بر روی جانوران آزمایش های فراوانی انجام داد. کشفیات مهم او مربوط به سیستم های عصبی و گردش خون است. رودولف ویرشو (1902-1821)، پزشک، آسیب شناس، سیاستمدار و تاریخ دان آلمانی، به عنوان پدر آسیب شناسی میکروسکوپی شناخته میشود. از مهمترین تاثیرات ویرشو در علم طب، تاکید او به دانشجویان برای استفاده از میکروسکوپ بود و معروف است که ویرشو همیشه به دانشجویان اصرار می کرد «نگرش میکروسکوپی» داشته باشند. یکی از شاگردان ویر شو، ژولیوس کونهیم (1884-1839)، تکنیکهای هیستولوژی را با دستکاری های تجربی برای مطالعات آماس ادغام کرد که وی را تبدیل به یکی از اولین پاتولوژیست های تجربی نمود. کونهیم همچنین از پیشکسوتان کاربرد برش های انجمادی است.","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3797203,"token":"508cfd90d0bb33db","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/508cfd90d0bb33db/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/508cfd90d0bb33db/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/508cfd90d0bb33db/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/508cfd90d0bb33db/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/508cfd90d0bb33db/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/508cfd90d0bb33db/front.png"},"price":140000,"ebook_price":70000,"print_price":-1,"rent_3_price":35000,"rent_6_price":49000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فارماکولوژی اسب","description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فارماکولوژی اسب یکی از بهترین کتب مرجع و آموزشی برای دانشجویان و دامپزشکان است تا محیط زندگی و تغذیه مناسبی را برای این همراهان قدیمی انسان&zwnj;ها به&zwnj;وجود آورند و با تشخیص صحیح بیماری&zwnj;های آن&zwnj;ها، روش&zwnj;های درمانی مناسبی ارایه دهند. برای تهیه و مطالعه این کتاب ارزشمند، کافی است از قسمت &laquo;کرایه&raquo; یا &laquo;خرید&raquo; نسخه ایبوک در سمت چپ همین صفحه اقدام کنید.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فارماکولوژی اسب؛ منبعی ارزشمند و کم&zwnj;یاب در دهه اخیر</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اگرچه حضور اسب در زندگی انسان&zwnj;ها گره قدرتمندی با تاریخ تمدن ما دارد، با این حال به طرز قابل توجهی، پژوهش و منابع مکتوب درباره سلامت و بیماری&zwnj;های این حیوانات، اندک است. کتاب فارماکولوژی اسب در سال 2015 توسط لارا ماکسول، برادفورد بنتز و سینتیا کول به نگارش درآمد تا راهنمایی مختصر و عملی درباره فارماکولوژی بالینی این حیوانات ارایه دهد.</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مولفان کتاب فارماکولوژی اسب درباره محتوای این کتاب می&zwnj;گویند: &laquo;کتاب مشتمل است بر دو بخش. در بخش اول در مورد برخی از اختلافات مهم میان اسب&zwnj;ها و سایر گونه&zwnj;ها در زمینه فارماکولوژی بالینی بحث می&zwnj;کنیم. این بخش به این دلیل مهم است که در دیگر کتاب&zwnj;ها، بسیاری از داروهای مورد استفاده در اسب&zwnj;ها به&zwnj;خوبی بررسی نشده&zwnj;اند و مزایا و خطرات بالقوه آن&zwnj;ها، از مطالعه در سایر گونه&zwnj;ها استنباط شده است.&raquo;</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در یک نگاه کلی نقطه قوت کتاب فارماکولوژی اسب را می&zwnj;توان مولفان آن دانست. نویسندگان این کتاب جمعی از علاقه&zwnj;مندان به فارماکولوژی بالینی هستند که علاوه بر تجربه، از مهارت بالایی نیز در این زمینه برخوردارند. بنابراین مطالعه چنین کتابی می&zwnj;تواند راهنمای کامل و خوش&zwnj;خوانی از بیماری&zwnj;ها، داروها و عوارض آن&zwnj;ها در اسب&zwnj;ها و کره&zwnj;اسب&zwnj;ها به شمار آید.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه این کتاب به چه کسانی توصیه می&zwnj;شود؟</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">این کتاب راهنمای بی&zwnj;نظیری برای متخصصان بالینی و دانشجویان دامپزشکی است. همچنین تمامی افرادی که در رشته&zwnj;های ایمنی&zwnj;شناسی، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و علوم پزشکی تحصیل می&zwnj;کنند، می&zwnj;توانند از محتوای ارزشمند این کتاب بهره&zwnj;مند شوند.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فهرست کتاب فارماکولوژی اسب</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای آنکه با محتوای کتاب فارماکولوژی اسب مرکز نشر دانشگاهی بیشتر آشنا شوید، بخشی از فهرست آن را برای شما آورده&zwnj;ایم.</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 1؛ اسب از منظری متفاوت</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 2؛ مبانی درمان ضد میکروب در اسب</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 3؛ بیهوشی و تسکین در مزرعه</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 4؛ کاربرد داروهای ضد بالینی در اسب</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 5؛ فارماکولوژی داروهای ضد التهاب غیر استروییدی</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 6؛ داروهای مرگ&zwnj;آور برای انگل در اسب&zwnj;ها</span></p>\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">و...</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">این کتاب در 13 سرفصل ارایه می&zwnj;شود. اگر مایل به مطالعه ادامه فصول کتاب هستید، کافی است روی گزینه &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; کلیک کنید.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کرایه کتاب فارماکولوژی اسب مرکز نشر دانشگاهی، فقط در مای بوکت</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای دسترسی به کتاب ارزشمند فارماکولوژی اسب، می&zwnj;توانید از میان گزینه&zwnj;های خرید یا کرایه نسخه الکترونیکی کتاب، یکی را انتخاب کنید. پس از پرداخت هزینه، با توجه به گزینه انتخابی شما، دسترسی دایم&zwnj;العمر، 3 ماهه یا 6 ماهه به محتوای کتاب خواهید داشت.</span></p>","publisher":null,"titleLink":"%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8","price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3798599,"token":"5298c4e245ee0da4","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5298c4e245ee0da4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5298c4e245ee0da4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5298c4e245ee0da4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5298c4e245ee0da4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5298c4e245ee0da4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5298c4e245ee0da4/front.png"},"price":5400,"ebook_price":2700,"print_price":-1,"rent_3_price":1350,"rent_6_price":1620,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مار شناخت","description":"<p>_</p>","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA","price_fa":"۵‌,‌۴۰۰"},{"id":3798937,"token":"24644c76bdb16f42","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24644c76bdb16f42/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24644c76bdb16f42/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24644c76bdb16f42/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/24644c76bdb16f42/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24644c76bdb16f42/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/24644c76bdb16f42/front.png"},"price":120000,"ebook_price":60000,"print_price":120000,"rent_3_price":30000,"rent_6_price":36000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب","description":"<p>.</p>","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8","price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":"809","title":"تاثیر کودهای زیستی از ته و فسفاته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بابونه","price":"6000","ebook_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa8b29d7ad3b7158/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa8b29d7ad3b7158/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa8b29d7ad3b7158/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa8b29d7ad3b7158/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa8b29d7ad3b7158/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa8b29d7ad3b7158/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa8b29d7ad3b7158/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa8b29d7ad3b7158/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa8b29d7ad3b7158/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa8b29d7ad3b7158/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786452353675","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1395","nobat_chap":"1","description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بابونه، در خصوص کودهای زیستی، اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان قرار می&shy;دهد. کودهای زیستی یکی از آخرین دستاوردهای کشاورزی ارگانیک به حساب می&shy;آیند. آن&zwnj;ها همچنین باید جایگزین کودهای معمولی و سنتی در زمینه&shy;های کشاورزی شوند. این کودها به اندازه کودهای شیمیایی تاثیر فوری بر رشد ندارند؛ بنابراین کشاورزان اغلب سعی می&shy;کنند از کودهای شیمیایی برای کشت محصولات استفاده کنند. </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در این کتاب گفته می&shy;شود که کودهای زیستی چه میکروارگانیسم&shy;هایی دارند تا برای اطمینان از رشد مناسب و تنظیم فیزیولوژی گیاه بابونه، مواد مغذی کافی را در اختیار گیاه قرار دهند. این کودها نقش حیاتی در حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری طولانی مدت دارند</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">.</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> این کتاب برای شناخت بیشتر کودهای زیستی و تاثیر آن&shy;ها بر گیاه بابونه تالیف شده است. شما می&zwnj;توانید همین حالا تمامی کتاب&shy;های علمی و تحقیقاتی مورد نظر خود را از مای بوکت تهیه کنید!</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر گیاه بابونه می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب موردنظر براساس نتایج یک پژوهش علمی نوشته شده است. در این تحقیق، پژوهشگران به بررسی تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر گیاه بابونه و اثرات آن بر ویژگی&shy;های کیفی و کمی آن پرداخته&shy;اند. در ابتدای کتاب، نویسندگان به بیان توضیحاتی درباره گیاه بابونه، تاریخچه، خواص درمانی و دارویی، نحوه کشت و... آن توجه داشته&shy;اند.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در بخش&shy;های بعدی، گزارش&shy;هایی درخصوص محل اجرای آزمایش، معیارهای قابل توجه و نحوه اندازه&zwnj;گیری آن&shy;ها برای آگاهی بیشتر مخاطبان کتاب آورده شده است. در انتها، نویسندگان به نتایج تاثیر نوع کود مصرفی بر میزان رشد و کیفیت گیاهان بابونه مورد آزمایش پرداخته&shy;اند.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مشخصات کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر گیاه بابونه</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر گیاه بابونه در سال 1395 توسط انتشارات پلک منتشر شد. این کتاب در 89 صفحه گردآوری شده و نتایج تحقیقات به&zwnj;طور دقیق و کامل در کتاب نوشته شده است. روناک پاشاپور، نویسنده کتاب، پس از بررسی دقیق گیاه بابونه و تاریخچه آن به اهمیت کودهای زیستی ازته و فسفاته پرداخته است. در انتها شرایط آزمایشی را فراهم کرده، نتایج تحقیقات را به تالیف درآورده و تحقیق خود را به پایان رسانده است. </span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر گیاه بابونه از مای بوکت</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، مصرف کودهای شیمیایی بسیار افزایش پیدا کرده که معایبی نیز به همراه داشته است. به همین دلیل، امروزه استفاده از کودهای زیستی، از نو مورد توجه پژوهشگران و کشاورزان قرار گرفته است. </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در حال حاضر مای بوکت نسخه دیجیتالی و چاپی این کتاب را با بهترین کیفیت در اختیار علاقه&shy;مندان قرار می&shy;دهد. شما می&shy;توانید کتاب تاثیر کودهای زیستی را با قیمتی بسیار مقرون به&zwnj;صرفه به مدت 3 یا 6 ماه کرایه کنید یا با خرید نسخه فیزیکی کتاب، از ایبوک رایگان آن نیز بهره&zwnj;مند شوید.</span>\n","pages_count":"89","keywords":"null","token":"fa8b29d7ad3b7158","created_at":"2018-01-17 09:38:45","updated_at":"2022-08-22 12:07:37","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 12:03:48","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای آشنایی با کودهای زیستی و تاثیر آن بر ویژگی¬های مختلف گیاه بابونه، کافی است کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته اثر روناک پاشاپور را از مای بوکت تهیه کنید.","meta_title":"خرید کتاب تاثیر کودهای زیستی ازته و فسفاته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بابونه اثر روناک پاشاپور-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1418","title":"روناک پاشاپور","firstname":"روناک","lastname":"پاشاپور","token":"4fed1ec547f51b39","created_at":"2018-01-16 12:51:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1418","title":"روناک پاشاپور","firstname":"روناک","lastname":"پاشاپور","token":"4fed1ec547f51b39","created_at":"2018-01-16 12:51:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"775","file":"5a5ee86dcc3d45.73716185.pdf","book_id":"809","toc":"[]","created_at":"2018-01-17 09:38:45","updated_at":"2022-08-22 12:07:37","process_started_at":"2018-01-17 10:09:26","process_done_at":"2018-01-17 10:11:32","process_failed_at":null,"pages_count":"89","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"be57ba5ac0b10a01edbacea0c0faf44f19876ee39ba078c4062d2cad4099467e18e81362c238617674cb35eedd145ccd7570f3ac40269be8d907d41d6b2e8aa2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۹"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"16306","title":"حاصلخیزی خاک و کودها","token":"14965ec03f45b667","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:50","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":"757","title":"خاک شناسی","degree_id":"7","token":"09ff11e92b42c93f","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1054","title":"فضای سبز","degree_id":"7","token":"bf4bd64c8985a698","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-27 21:56:15","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۸۹","previews":null,"score":0},{"id":"816","title":"برنامه ریزی خطی","price":"40000","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e8772128bd64aefd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e8772128bd64aefd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e8772128bd64aefd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e8772128bd64aefd/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351176","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1390","nobat_chap":"1","description":"با توجه به کاربرد رو به رشد این شاخه از علم مدیریت و ضرورت تسلط بر تکنیکهای آن از یک سو و نیاز به کتابی که با زبانی روان و گویا به رشته تحریر در آمده باشد، مولفین بر آن شدند تا با بهرهگیری از منابع علمی موجود و همچنین تجارب خویش در امر تدریس، کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورند.","pages_count":"182","keywords":"null","token":"e8772128bd64aefd","created_at":"2018-01-17 09:55:41","updated_at":"2022-08-15 10:05:31","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-18 15:25:25","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1421","title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","created_at":"2018-01-16 12:52:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1423","title":"محمود جعغرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعغرپور","token":"77dd7d3965710a41","created_at":"2018-01-16 12:52:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1421","title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","created_at":"2018-01-16 12:52:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1423","title":"محمود جعغرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعغرپور","token":"77dd7d3965710a41","created_at":"2018-01-16 12:52:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"782","file":"5a5eec65565ea8.83269981.pdf","book_id":"816","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u062e\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u062e\\u0637\\u06cc (\\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc)\",\"page\":\"37\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0631\\u0648\\u0634 \\u062a\\u0631\\u0633\\u06cc\\u0645\\u06cc\",\"page\":\"69\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0633\\u06cc\\u0645\\u067e\\u0644\\u06a9\\u0633\",\"page\":\"111\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u0633\\u0627\\u0644\\u0647 \\u062b\\u0627\\u0646\\u0648\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"155\"}]","created_at":"2018-01-17 09:55:41","updated_at":"2022-08-15 10:05:31","process_started_at":"2018-01-17 10:25:26","process_done_at":"2018-01-17 10:28:29","process_failed_at":null,"pages_count":"182","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"4419c302a448d5e11209d9f908aa2ab50a17a1c2983d508e6b26529ead10bcd726afe14e2a4d1f5b59e41c66da1e7cbd5e82a5f2a67325acc4b90c09c4800cb4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۲"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"9118","title":"برنامه ریزی خطی عددی","token":"23e180c6fd158238","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:06","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_fields":[{"id":"118","title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","degree_id":"10","token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۱۸۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795476","title":"انتخاب برتر ،دانش آموزان موفق","price":"15000","ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0f149fcf9c4d04b1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0f149fcf9c4d04b1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0f149fcf9c4d04b1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0f149fcf9c4d04b1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0f149fcf9c4d04b1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"0-403-235-964-978","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1396","nobat_chap":"1","description":"سازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهمترین نشانه ی سلامت روان آنان ، از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامع ه شناسان، روان شناسان و مربیان را به خود جلب نموده است ، زیرا دوره ی نوجوانی، دوره ی حساسی است و سازگاری اجتماعی نوجوان در این دوره دستخوش تحولات عاطفی، جسمانی و ذهنی فو قالعاده شدیدی است و هنوز به طور کامل رشد نیافته است. علاوه براین، رشد اجتماعی مهمترین جنبه ی رشد وجود هر شخصی است و معیار اندازه گیری رشد اجتم اعی هرکس سازگاری او با دیگران است. سازگاری اجتماعی مانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال م یرسد و در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود","pages_count":"130","keywords":null,"token":"0f149fcf9c4d04b1","created_at":"2019-05-29 12:13:23","updated_at":"2019-05-29 22:59:41","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 22:59:16","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917740","title":"مرجان تاجیک پلاشت","firstname":"مرجان","lastname":"تاجیک پلاشت","token":"c57abedf9c3e73fa","created_at":"2019-05-29 12:05:25","updated_at":"2019-05-29 12:05:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917740","title":"مرجان تاجیک پلاشت","firstname":"مرجان","lastname":"تاجیک پلاشت","token":"c57abedf9c3e73fa","created_at":"2019-05-29 12:05:25","updated_at":"2019-05-29 12:05:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784160","file":"5cee381c3ba5b4.18010236.pdf","book_id":"3795476","toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"nahai- marjan.pdf\"},{\"page\":2,\"title\":\"MARJAN.pdf\"}]","created_at":"2019-05-29 12:13:24","updated_at":"2019-05-29 22:59:42","process_started_at":"2019-05-29 12:13:25","process_done_at":"2019-05-29 12:17:00","process_failed_at":null,"pages_count":"130","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"5aff2df02847ee5be6f0ca3ee39b186abdacca7086fd3fc4fc62bada1e85bb223fba36b1e67012c605179228d72cd45db35c41e2bf3be89593129e472c52351b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"8383","title":"بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا","token":"b7397f3d94ef74b7","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:52","updated_at":"2019-05-29 22:59:16","study_fields":[{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0},{"id":"837","title":"خاک های گچی (ویژگی و کاربرد)","price":"50000","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f3e4a21041595d4a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f3e4a21041595d4a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f3e4a21041595d4a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f3e4a21041595d4a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f3e4a21041595d4a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f3e4a21041595d4a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f3e4a21041595d4a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f3e4a21041595d4a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f3e4a21041595d4a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f3e4a21041595d4a/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-235-1169","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1390","nobat_chap":"1","description":"این کتاب بر اساس مطالعات گسترده انجام شده در استان اصفهان تهیه شده و هدف از نگارش آن، معرفی و شرح مشکلاتی است که خاک های گچی در امور مختلف و مخصوصاً در کشاورزی پایدار ایجاد می کنند.","pages_count":"199","keywords":"null","token":"f3e4a21041595d4a","created_at":"2018-01-17 14:34:43","updated_at":"2022-08-15 10:01:12","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 16:23:52","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1459","title":"نورایر تومانیان","firstname":"نورایر","lastname":"تومانیان","token":"2e78d6ae45ccee89","created_at":"2018-01-16 13:43:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1459","title":"نورایر تومانیان","firstname":"نورایر","lastname":"تومانیان","token":"2e78d6ae45ccee89","created_at":"2018-01-16 13:43:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"801","file":"5a5f2dcb1d4758.82913569.pdf","book_id":"837","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u0634 \\u0648 \\u0648\\u0633\\u0639\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0686\\u06cc\",\"page\":\"19\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062d\\u0627\\u0635\\u0644\\u062e\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0686\\u06cc\",\"page\":\"35\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u062e\\u0635\\u0648\\u0635\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u0648 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0686\\u06cc\",\"page\":\"52\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0637\\u0628\\u0642\\u0647 \\u0628\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0686\\u06cc\",\"page\":\"69\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0686\\u06cc\",\"page\":\"165\"}]","created_at":"2018-01-17 14:34:43","updated_at":"2022-08-15 10:01:12","process_started_at":"2018-01-17 14:34:45","process_done_at":"2018-01-17 14:38:32","process_failed_at":null,"pages_count":"199","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"a0dd18937b2a0d2b335d3dad9cd56d26babb2ebf160ed18d55a32f943f970b6ae107987a98d7f47d525ad1930efc7cd1d6b4fccb4feabd8985f4f80f5d64f690","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۹"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"4234","title":"اکولوژی کشاورزی","token":"f18c9abe801e041b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:42","updated_at":"2018-01-20 16:23:52","study_fields":[{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"7288","title":"آلودگی خاک و آب","token":"df3015158a417f1c","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:26","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":"757","title":"خاک شناسی","degree_id":"7","token":"09ff11e92b42c93f","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF","urlify":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF","pages_count_fa":"۱۹۹","previews":null,"score":0},{"id":"794","title":"آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی","price":"80000","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351701","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1389","nobat_chap":"1","description":"مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد.","pages_count":"282","keywords":"null","token":"5a09e961c4877ab9","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 11:47:04","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1413","title":"محبوبه مظهری","firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1413","title":"محبوبه مظهری","firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"764","file":"5a5dfb9487c352.35359045.pdf","book_id":"794","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0632\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0633\\u062a\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0622\\u0646\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"31\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0628\\u0627 \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"45\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u062c\\u0630\\u06cc \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0645 \\u0632\\u062f\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\",\"page\":\"79\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u067e\\u0627\\u0644\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\\u06cc\",\"page\":\"102\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\\u0627\\u0646 \\u0634\\u0648\\u0631\\u067e\\u0633\\u0646\\u062f \\u0628\\u06cc\\u0634 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0648\\u0632\",\"page\":\"206\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0648 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062c\\u0647\\u062a \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0633\\u0644\\u0627\\u0645\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0644\\u0648\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0641\\u0644\\u0632 \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"234\"}]","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","process_started_at":"2018-01-16 16:48:13","process_done_at":"2018-01-16 16:55:06","process_failed_at":null,"pages_count":"282","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"06f16455c882c8f02c067bd757ca476f6784df419f739b572cdb589ca081019ec354a012dfc4c8ec064b07fd5ae2aadf9316d839aa282bd8ae8b645fdfa7c08b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۲"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"6148","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی","token":"9b24d3f21abc299e","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۲","previews":null,"score":0},{"id":"833","title":"قوانین علمی ثروتمند شدن","price":"10000","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ae752bf7105ec164/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ae752bf7105ec164/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ae752bf7105ec164/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ae752bf7105ec164/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ae752bf7105ec164/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ae752bf7105ec164/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ae752bf7105ec164/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ae752bf7105ec164/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ae752bf7105ec164/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ae752bf7105ec164/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642350834","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1390","nobat_chap":"1","description":"کتاب را در زندگی ام اجرا کردم، نتیجه های شگفت انگیزی را تجربه کردم . این تغییرات بلافاصله با اجرای آموزه های کتاب در زندگی من آغاز شدند و هنوز هم ادامه دارند.","pages_count":"115","keywords":"null","token":"ae752bf7105ec164","created_at":"2018-01-17 12:57:05","updated_at":"2021-05-22 12:23:42","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 15:26:07","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1452","title":"والاس دلویس واتلز","firstname":"والاس","lastname":"دلویس واتلز","token":"d71acbf23efcede9","created_at":"2018-01-16 13:43:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1453","title":"سیامک صادقی خیابانیان","firstname":"سیامک","lastname":"صادقی خیابانیان","token":"a36deb70d7bced40","created_at":"2018-01-16 13:43:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1452","title":"والاس دلویس واتلز","firstname":"والاس","lastname":"دلویس واتلز","token":"d71acbf23efcede9","created_at":"2018-01-16 13:43:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1453","title":"سیامک صادقی خیابانیان","firstname":"سیامک","lastname":"صادقی خیابانیان","token":"a36deb70d7bced40","created_at":"2018-01-16 13:43:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"797","file":"5a5f16ea222992.88059100.pdf","book_id":"833","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062d\\u0642 \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f \\u0628\\u0648\\u062f\\u0646\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f \\u0634\\u062f\\u0646\\u060c \\u0639\\u0644\\u0645\\u06cc \\u0648\\u062c\\u0648\\u062f \\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0622\\u06cc\\u0627 \\u0641\\u0631\\u0635\\u062a \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f \\u0634\\u062f\\u0646 \\u062a\\u0648\\u0633\\u0637 \\u0639\\u062f\\u0647 \\u06cc \\u062e\\u0627\\u0635\\u06cc \\u0645\\u062d\\u062f\\u0648\\u062f \\u0634\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0633\\u062a\",\"page\":\"21\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0646 \\u0627\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0631 \\u0639\\u0644\\u0645 \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f \\u0634\\u062f\\u0646\",\"page\":\"25\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0628\\u0647\\u0628\\u0648\\u062f \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc\",\"page\":\"33\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0686\\u0637\\u0648\\u0631 \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0645\\u062a \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0645\\u06cc \\u0622\\u06cc\\u062f\",\"page\":\"41\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u062d\\u0642 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0648 \\u0633\\u067e\\u0627\\u0633 \\u06af\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"49\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0641\\u06a9\\u0631 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0628\\u0647 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0645\\u0637\\u0645\\u0626\\u0646\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0686\\u0637\\u0648\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u0627\\u0631\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0633\\u06cc\\u062f\\u0646 \\u0628\\u0647 \\u062e\\u0648\\u0627\\u0633\\u062a\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u0645\",\"page\":\"61\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u0627\\u0631\\u0627\\u062f\\u0647\",\"page\":\"67\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0628\\u0647 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0645\\u0637\\u0645\\u0626\\u0646\",\"page\":\"73\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0645\\u0648\\u062b\\u0631\",\"page\":\"81\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u06cc\\u0627\\u0641\\u062a\\u0646 \\u0634\\u063a\\u0644 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628\",\"page\":\"87\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645: \\u062a\\u0641\\u06a9\\u0631 \\u0631\\u0634\\u062f\",\"page\":\"93\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0631\\u062d\\u0627\\u0644 \\u0631\\u0634\\u062f\",\"page\":\"101\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0686\\u0646\\u062f \\u0646\\u06a9\\u062a\\u0647 \\u0645\\u0647\\u0645 \\u0648 \\u0646\\u062a\\u06cc\\u062c\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"108\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062f\\u0647\\u0645: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0644\\u0645 \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f \\u0634\\u062f\\u0646\",\"page\":\"113\"}]","created_at":"2018-01-17 12:57:06","updated_at":"2021-05-22 12:23:43","process_started_at":"2018-01-17 12:57:06","process_done_at":"2018-01-17 12:58:41","process_failed_at":null,"pages_count":"115","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"c0682681afd60b5cd8dc135de4b38c385aa868cfd83689fcab9ce0555e8b496642204b904f9851b8288df6b85054d5b4ba7292bf12c80c0ff08af16168ebfee1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۵"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"19660","title":"روان شناسی","token":"d91b7e0f0dfcfd78","type":"","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"424","title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","degree_id":"10","token":"bcafc43af95065b4","books_count":"81","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"934","title":"روانشناسی بالینی","degree_id":"10","token":"9fc4bc2204ec8732","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1603","title":"روانشناسی عمومی","degree_id":"10","token":"ac0269925eb99eae","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86","urlify":"%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۵","previews":null,"score":0},{"id":"805","title":"آشنایی با قواعد فقه مدنی","price":"14000","ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3007d697ee898005/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3007d697ee898005/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3007d697ee898005/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3007d697ee898005/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642353842","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1395","nobat_chap":"2","description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">علم فقه به عنوان یکی از منابع قانون ایران از جایگاه ویژه&zwnj;ای برخوردار بوده و شامل قواعدی است که آگاهی از این قواعد برای هر حقوقدان ضروری است. از گذشته تا به امروز در خصوص قواعد فقهی کتب بسیاری تالیف شده که برخی متنی سنگین و دشوار دارند و برخی دیگر با قلمی روا&zwnj;ن&zwnj;تر نگارش شده&zwnj;اند. </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">قواعد حقوقی فقه به دو بخش کیفری و مدنی تقسیم می&zwnj;شوند. ابراهیم علی عسگری، نویسنده&zwnj;ی کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در کتاب خود به شرح و تفضیل کاربردی قواعد فقه مدنی به زبانی قابل فهم برای دانشجویان حقوق پرداخته است. کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در سال 1395 به چاپ رسیده و منبع خوبی برای آزمون&zwnj;های وکالت، قضاوت و آزمون&zwnj;های دانشگاهی دانشجویان رشته&zwnj;ی حقوق محسوب می&zwnj;شود.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">مباحث اصلی و قواعد فقهی مورد بحث در کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در 206 صفحه نگارش شده است که نویسنده پس از مقدمه به شرح تفاوت قاعده&zwnj;ی حقوقی با مسیله&zwnj;ی حقوقی می&zwnj;پردازد. سپس فرق قواعد فقهی را با اصول و ضابطه&zwnj; فقهی بیان می&zwnj;کند. در ادامه نیز به توضیح قواعد فقه مدنی از جمله قاعده&zwnj; لاضرر، قاعده&zwnj; ضمان ید و سایر قواعد فقهی پرداخته و از طرفی دیگر وضعیت این قواعد را در صورت بروز تعارض و کاربرد این قواعد در قوانین موضوعه&zwnj;ی ایران را بررسی می&zwnj;کند.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">نویسنده در این کتاب اهمیت و جایگاه قواعد فقهی در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران را بیان می&zwnj;کند. در ادامه نیز پس از پایان&zwnj;یافتن صحبت&zwnj;های مقدماتی به توضیح این قواعد و مواقع لزوم استفاده از آن&zwnj;ها می&zwnj;پردازد.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی از مای بوک</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">اگر مایل به خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی نوشته&zwnj;ی ابراهیم علی عسگری از مای بوک هستید می&zwnj;توانید نسخه&zwnj; دیجیتال یا نسخه&zwnj; فیزیکی کتاب را خریداری کنید. خرید نسخه&zwnj; دیجیتال کتاب هزینه&zwnj; کمتری نسبت به نسخه&zwnj; فیزیکی دارد. همچنین می&zwnj;توانید نسخه&zwnj; دیجیتال را به&zwnj;مدت سه یا شش ماه با مبلغ کمتری کرایه کنید. </span>\n","pages_count":"207","keywords":null,"token":"3007d697ee898005","created_at":"2018-01-17 09:34:58","updated_at":"2022-08-09 15:22:42","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 12:02:44","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"جهت خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی چاپ 95 برای موفقیت در آزمون‌های وکالت، به سایت مای بوکت مراجعه نمایید.","meta_title":"خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی اثر ابراهیم علی عسگری – مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1417","title":"ابراهیم علی عسگری","firstname":"ابراهیم","lastname":"علی عسگری","token":"ace4e709c951af1f","created_at":"2018-01-16 12:51:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1417","title":"ابراهیم علی عسگری","firstname":"ابراهیم","lastname":"علی عسگری","token":"ace4e709c951af1f","created_at":"2018-01-16 12:51:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"771","file":"5a5ee78a796d30.14433593.pdf","book_id":"805","toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"ASHNAII BA GHAVAEDE FEGHH.pdf\"}]","created_at":"2018-01-17 09:34:58","updated_at":"2022-08-09 15:22:45","process_started_at":"2018-01-29 15:26:36","process_done_at":"2018-01-29 15:30:39","process_failed_at":null,"pages_count":"207","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"42e1fd59f07af3b00103b82edb2fd4e5e3e72a4fb86ca9a4272bbae57e20014c860441ec8a7015e4b84a8deb7ce0162a1a6bdcb13615452e1e225c36b453767a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۷"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"27793","title":"فقه مدنی 1","token":"9353366226159c77","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:41:06","updated_at":"2018-01-20 12:02:44","study_fields":[{"id":"334","title":"فقه شافعی","degree_id":"7","token":"e98a34605054c439","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"385","title":"فقه و مبانی حقوق اسلامی","degree_id":"7","token":"6fcc6f7c3b9caaf2","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1213","title":"حقوق و فقه شافعی","degree_id":"7","token":"92d21a1c0615e2b0","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2018-01-20 12:02:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۷","previews":null,"score":0},{"id":"887","title":"مدرسه سبز","price":"10000","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1b5de9e640487b0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1b5de9e640487b0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1b5de9e640487b0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1b5de9e640487b0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1b5de9e640487b0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1b5de9e640487b0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1b5de9e640487b0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1b5de9e640487b0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1b5de9e640487b0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1b5de9e640487b0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"97989642351824","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1391","nobat_chap":"1","description":"این مجموعه سعی در ارتقای آموزش و مهارت های زیست محیطی دانش آموزان به عنوان یکی از اقشار فعال در حل مسایل مدیریت شهری در مدارس را دارد.","pages_count":"203","keywords":"null","token":"e1b5de9e640487b0","created_at":"2018-01-21 14:10:43","updated_at":"2018-10-01 16:25:39","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 08:51:24","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1492","title":"حسین شعبانعلی فمی","firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1497","title":"مهتاب پو رآتشی","firstname":"مهتاب","lastname":"پو رآتشی","token":"5dc10276a006229a","created_at":"2018-01-17 11:53:45","updated_at":"2018-01-17 11:53:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1498","title":"الهام فهام","firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1492","title":"حسین شعبانعلی فمی","firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1497","title":"مهتاب پو رآتشی","firstname":"مهتاب","lastname":"پو رآتشی","token":"5dc10276a006229a","created_at":"2018-01-17 11:53:45","updated_at":"2018-01-17 11:53:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1498","title":"الهام فهام","firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"849","file":"5a646e2c137b26.19513046.pdf","book_id":"887","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637 \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0622\\u0646\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634 \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637 \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062f\\u0627\\u0631\\u0633\",\"page\":\"26\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0645\\u062f\\u0631\\u0633\\u0647 \\u0633\\u0628\\u0632\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0622\\u0628 \\u0648 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062f\\u0627\\u0631\\u0633\",\"page\":\"72\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0641\\u0636\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0628\\u0632 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062f\\u0627\\u0631\\u0633\",\"page\":\"88\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u067e\\u0633\\u0645\\u0627\\u0646\\u062f \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062f\\u0627\\u0631\\u0633\",\"page\":\"144\"}]","created_at":"2018-01-21 14:10:44","updated_at":"2018-10-01 16:25:39","process_started_at":"2018-01-21 14:10:45","process_done_at":"2018-01-21 14:14:53","process_failed_at":null,"pages_count":"203","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"42f8330aa9d1dc52041c907cb09b3353aa0b747f62d9f55d06f239e2f930288d3f916fbf25b9348a26be0a3f5c9b5d48c64822131688b10ba63e658632607d0e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۳"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"1846","title":"ارزیابی محیط زیست","token":"2a14811ac5ba8c69","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:11","updated_at":"2022-03-04 14:31:16","study_fields":[{"id":"808","title":"مهندسی شیلات","degree_id":"7","token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"811","title":"مهندسی محیط زیست","degree_id":"7","token":"b49fbd4602853387","books_count":"115","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2","urlify":"%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2","pages_count_fa":"۲۰۳","previews":null,"score":0},{"id":"865","title":"میکرو ارگانیسم های خاک و نقش آنها در پیدایش و فعالیت های خاک","price":"100000","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9866a69c9e583229/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9866a69c9e583229/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9866a69c9e583229/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9866a69c9e583229/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-235-3224","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1393","nobat_chap":"1","description":"هدف اصلی ما این است که کتاب حاضر بتواند به خلق ایده هایی کمک کند که منجر به پیشرفقت بیشتر در درک ما از کنش های متقابل ریزوسفر و دلالت های آنها برای کشاورزی و جنگلداری می شوند","pages_count":"455","keywords":"null","token":"9866a69c9e583229","created_at":"2018-01-20 09:32:58","updated_at":"2022-08-15 10:16:12","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 09:34:39","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1535","title":"فرانکویس بوسکات","firstname":"فرانکویس","lastname":"بوسکات","token":"7dad45c2ee02791b","created_at":"2018-01-17 11:58:59","updated_at":"2018-01-17 11:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1535","title":"فرانکویس بوسکات","firstname":"فرانکویس","lastname":"بوسکات","token":"7dad45c2ee02791b","created_at":"2018-01-17 11:58:59","updated_at":"2018-01-17 11:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":"829","file":"5a62db929c78e6.60953032.pdf","book_id":"865","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0686\\u06cc\\u0633\\u062a\\u061f\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"33\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0636\\u0645\\u062d\\u0644\\u0627\\u0644 \\u0633\\u0646\\u06af \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0645\\u0639\\u062f\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"73\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0641\\u0631\\u0622\\u06cc\\u0646\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0647\\u0648\\u0645\\u0648\\u0633\\u06cc \\u0634\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u0639\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0634\\u062f\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"102\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc\",\"page\":\"128\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u062a\\u06cc\\u06a9 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"143\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0686\\u0631\\u062e\\u0647 \\u06a9\\u0631\\u0628\\u0646 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"152\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0648\\u0631\\u0648\\u062f \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0647 \\u0648 \\u0686\\u0631\\u062e\\u0647 \\u0646\\u06cc\\u062a\\u0631\\u0648\\u0698\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"185\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u062a\\u0627\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631 \\u0641\\u0631\\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"206\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u06a9\\u0646\\u0634 \\u0647\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0646 \\u0642\\u0627\\u0631\\u0686 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0648\\u0631\\u06cc\\u0632\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc \\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0631\\u062a\\u0642\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0631\\u062e\\u0647 \\u0639\\u0646\\u0627\\u0635\\u0631 \\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"224\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0648\\u0631\\u06cc\\u0632\\u0648\\u0633\\u0641\\u0631: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062a\\u0698\\u06cc \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0641\\u0639\\u0627\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0647\\u0627\",\"page\":\"245\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u06a9\\u0646\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0641\\u0648\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u0632\\u0648\\u0641\\u0648\\u0646 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"287\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0631\\u06cc\\u0632\\u0648\\u0633\\u0641\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0627\\u0646\\u0633 \\u0698\\u0646\\u06cc \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\\u0627\\u0646 \\u0632\\u0631\\u0627\\u0639\\u06cc: \\u062a\\u0627\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0622\\u0646 \\u0628\\u0631 \\u0642\\u0627\\u0631\\u0686 \\u0647\\u0627\\u06cc\",\"page\":\"315\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u062f\\u0647\\u0645: \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0641\\u0639\\u0627\\u0644\\u06cc\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0627\\u0645\\u0646\\u0647 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0631\\u06cc\\u0634\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0628\\u06cc \\u0645\\u0647\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\",\"page\":\"129\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0648\\u0633\\u062a\\u0647 \\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0633\\u0637\\u062d \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"336\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0644\\u0648\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"366\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0698\\u0646 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0634\\u0627\\u0646\\u06af\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"403\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u062c\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0628\\u0627 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0633\\u0646\\u062c\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"431\"}]","created_at":"2018-01-20 09:32:58","updated_at":"2022-08-15 10:16:12","process_started_at":"2018-01-20 09:44:43","process_done_at":"2018-01-20 09:55:34","process_failed_at":null,"pages_count":"455","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"0c8cb54cff6124e7c6c0592b6d3c21fced42b9898fc6ad29f771e1c2e4cfa8a137960eaab97783da716e204f8bcce460e5c66f7ba6f8e4e84300c15f50cb7132","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۵"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"10339","title":"بیولوژی خاک","token":"f749fe34ba078dc5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:46","updated_at":"2021-10-24 22:20:13","study_fields":[{"id":"757","title":"خاک شناسی","degree_id":"7","token":"09ff11e92b42c93f","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۴۵۵","previews":null,"score":0},{"id":"897","title":"حاصلخیزی خاک","price":"30000","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32132443f6dc3d1c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32132443f6dc3d1c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32132443f6dc3d1c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32132443f6dc3d1c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32132443f6dc3d1c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32132443f6dc3d1c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32132443f6dc3d1c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32132443f6dc3d1c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32132443f6dc3d1c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32132443f6dc3d1c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-235-174-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1396","nobat_chap":"1","description":"حاصلخیزی خاک","pages_count":"375","keywords":null,"token":"32132443f6dc3d1c","created_at":"2018-01-22 09:50:16","updated_at":"2020-10-10 10:54:03","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 10:09:20","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1576","title":"دکتر میرحسینی","firstname":"دکتر","lastname":"میرحسینی","token":"d68f572cbc357d2b","created_at":"2018-01-22 09:48:28","updated_at":"2018-01-22 09:48:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1576","title":"دکتر میرحسینی","firstname":"دکتر","lastname":"میرحسینی","token":"d68f572cbc357d2b","created_at":"2018-01-22 09:48:28","updated_at":"2018-01-22 09:48:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"859","file":"5a6582a088d121.53582084.pdf","book_id":"897","toc":"[]","created_at":"2018-01-22 09:50:16","updated_at":"2020-10-10 10:54:06","process_started_at":"2018-01-22 09:50:17","process_done_at":"2018-01-22 09:58:31","process_failed_at":null,"pages_count":"375","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6aee67642376b7f031eb45987983c9ab6ba5510a0e0e8bb9f05f6b6f1a101857f2f52e91ddaefdb7402bfa8a6eaa8ed97190b3d5543c400732cc88d2b6d026cd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۵"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"16303","title":"حاصلخیزی خاک","token":"5c0d295ba645d673","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:29:50","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":"868","title":"امور زراعی و باغی","degree_id":"4","token":"158299cc953320d9","books_count":"66","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1165","title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","degree_id":"4","token":"81d0d4bcb0760903","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۳۷۵","previews":null,"score":0},{"id":"892","title":"مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های دامپزشکی","price":"40000","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c0f6c2e090bc660f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c0f6c2e090bc660f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789648624786","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1385","nobat_chap":"1","description":"این قلم کوشیده است که در حد توان خویش بتواند قوانین و آیین نا مه های لازم را در اختیار خانواده ِ دامپزشکی قرار دهد تا علاقه مندان بتوانند به حدود و وظایف خویش و از طرفی به حقوق خویش نیز آشنا شوند.","pages_count":"319","keywords":"null","token":"c0f6c2e090bc660f","created_at":"2018-01-21 14:39:31","updated_at":"2022-08-15 10:06:28","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 09:27:24","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"0","authors":[{"id":"1562","title":"حسن جعفرزاده","firstname":"حسن","lastname":"جعفرزاده","token":"47faddc5b5342069","created_at":"2018-01-21 14:35:07","updated_at":"2018-01-21 14:35:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1562","title":"حسن جعفرزاده","firstname":"حسن","lastname":"جعفرزاده","token":"47faddc5b5342069","created_at":"2018-01-21 14:35:07","updated_at":"2018-01-21 14:35:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"854","file":"5a6474ebd43e33.38361654.pdf","book_id":"892","toc":"[]","created_at":"2018-01-21 14:39:31","updated_at":"2022-08-15 10:06:29","process_started_at":"2018-01-21 14:43:50","process_done_at":"2018-01-21 14:46:37","process_failed_at":null,"pages_count":"319","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"33fc2b4dc871313c5c8c48f2427de8812f3212cd4e75e5301430c77afd30b035c37e9f64fb29ce731be981f38c7845ca2cc26aa52e3f8409ddfc84f6de6ee621","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۹"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"12571","title":"تاریخچه دامپزشکی","token":"ab56f6102c2a50e8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:27:44","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"32173","title":"مامائی دامپزشکی","token":"0e1e01a0d655dd75","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:46:29","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_fields":[{"id":"1090","title":"رشته دامپزشکی","degree_id":"4","token":"76e9cc1169ab024d","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۹","previews":null,"score":0},{"id":"827","title":"ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد اول","price":"45000","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351572","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1392","nobat_chap":"1","description":"\" هداف این کتاب: درک و اهمیت تصمیم گیری مشترک ما همسران برای حل مسایل مهم و سرنوشت ساز در زندگی. وظیفه شناسی ما شرکای زندگی در حد جان و به کمال رسانیدن اهداف مقدس در زندگی زناشویی مان. مقابله و در هم شکستن موانع به وجود آمده بر سر راه زندگی خانوادگیمان. برقراری رابطه مثبت و موثر انسانی با همسر نازنین مان با استفاده از بهترین روش ها و مهارتهای لازم. عمل به تعهدات خود در انجام وظایف مان نسبت به تمام ابعاد زندگی مشترک خود در حد کمال آن.\"","pages_count":"121","keywords":"null","token":"feb1bedc942167c1","created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-08-15 10:08:34","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 13:58:18","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":"791","file":"5a5f043215c282.62564397.pdf","book_id":"827","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u067e\\u0646\\u062c \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0637\\u0644\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u0646 \\u0631\\u0627\\u0628\\u0637\\u0647 \\u0641\\u0648\\u0642 \\u0627\\u0644\\u0639\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0647\\u0645\\u0633\\u0631\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0645\\u062e\\u0631\\u0628 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06a9 \\u0632\\u0646\\u06af \\u062e\\u0637\\u0631\",\"page\":\"45\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062f\\u062e\\u0627\\u0644\\u062a \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u0627\\u0644\\u062f\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"109\"}]","created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-08-15 10:08:34","process_started_at":"2018-01-17 11:37:57","process_done_at":"2018-01-17 11:40:34","process_failed_at":null,"pages_count":"121","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"dc3daaf0e361615eaa89670cdd4245b7cf1c03c4f8a74215e9cfa23d7f22e17d2f0ae85d2cb979e1346e9c4ab31d79c484b06a2381dc8c3c039c6f5719fe973f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۱"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"29632","title":"کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1","token":"2f63efeefd6805dc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:43:47","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱۲۱","previews":null,"score":0},{"id":"822","title":"چگونه جذاب شویم","price":"10000","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d2a40ea499189e37/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d2a40ea499189e37/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d2a40ea499189e37/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d2a40ea499189e37/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d2a40ea499189e37/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d2a40ea499189e37/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d2a40ea499189e37/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d2a40ea499189e37/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d2a40ea499189e37/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d2a40ea499189e37/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642350209","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1393","nobat_chap":"2","description":"واقعیت وجود انسان در افتخار و شکوفایی اصالت و طبیعت ذاتی او نهفته است، اضافه و کم کردن اسباب چهره و جسم و یا هر چیزی که به نوعی در معنای اصیل بودن نقش آفرینی نمایند از عناصر جذابیت و زیبایی مان می کاهند و ما را متاثر، عصبی و درنهایت به ورطه افسردگی میکشانند.","pages_count":"119","keywords":"null","token":"d2a40ea499189e37","created_at":"2018-01-17 11:16:57","updated_at":"2021-05-22 12:08:35","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 13:02:48","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1427","title":"علی اکبر حسن زاده","firstname":"علی اکبر","lastname":"حسن زاده","token":"b22fa83a37ca58cc","created_at":"2018-01-16 12:52:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1427","title":"علی اکبر حسن زاده","firstname":"علی اکبر","lastname":"حسن زاده","token":"b22fa83a37ca58cc","created_at":"2018-01-16 12:52:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786","file":"5a5eff71b837f4.56688129.pdf","book_id":"822","toc":"[]","created_at":"2018-01-17 11:16:57","updated_at":"2021-05-22 12:08:35","process_started_at":"2018-01-17 11:19:13","process_done_at":"2018-01-17 11:21:32","process_failed_at":null,"pages_count":"119","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"8dd81c2d0ab85b79eef062e535a3cf1e455e3b8fa504cbde28d73ff8c1713ac9b899a5f9808b94a178ea930705bfe53c2085b45096227af1a8765601c3a17058","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۹"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"19660","title":"روان شناسی","token":"d91b7e0f0dfcfd78","type":"","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"424","title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","degree_id":"10","token":"bcafc43af95065b4","books_count":"81","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"934","title":"روانشناسی بالینی","degree_id":"10","token":"9fc4bc2204ec8732","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1603","title":"روانشناسی عمومی","degree_id":"10","token":"ac0269925eb99eae","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85","urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱۱۹","previews":null,"score":0},{"id":"922","title":"روابط محاسباتی خاک","price":"20000","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e180642d39ed449/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e180642d39ed449/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e180642d39ed449/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e180642d39ed449/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351480","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1390","nobat_chap":"1","description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">نویسنده کتاب روابط محاسباتی، خاک مهدی صادقی پور مروی بوده که موضوعاتی همچون روابط و روش&zwnj;های محاسباتی فیزیک خاک، فرسایش و حفاظت خاک، شیمی خاک، پیدایش و رده&zwnj;بندی خاک، حاصلخیزی خاک و غیره را در نوشته&zwnj;های خود، توضیح می&zwnj;دهد. این کتاب توسط انتشارات پلک، در سال 1390 به چاپ رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و فهرست مطالب این کتاب با مای بوکت همراه باشید. </span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب روابط محاسباتی خاک به چه موضوعاتی پرداخته می شود؟</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هدف کلی این کتاب توضیح روابط محاسباتی فیزیک خاک، شیمی خاک، فرسایش&zwnj;های آبی و بادی خاک، حفاظت خاک، بیولوژی خاک و سایر روابط محاسباتی است. تمامی مباحث کتاب روابط محاسباتی خاک مطالبی ارزشمند بوده که برای دانش&zwnj;آموختگان و دانشجویان رشته&zwnj;های کشاورزی، خاک&zwnj;شناسی و سایر رشته&zwnj;های مرتبط مناسب خواهد بود. </span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فهرست مطالب کتاب روابط محاسباتی خاک اثر مهدی صادقی پور مروی</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">از فهرست مطالب بیان شده در کتاب روابط محاسباتی خاک می&zwnj;توان به موارد زیر اشاره کرد.</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل اول: فرسایش و حفاظت خاک </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل دوم: پیدایش، رده&zwnj;بندی خاک و ارزیابی اراضی </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل سوم: بیولوژی خاک </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل چهارم: شیمی خاک </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل پنجم: حاصل&zwnj;خیزی خاک </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل ششم: فیزیک خاک </span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هفتم: سایر روابط محاسباتی </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید همین حالا با انتخاب گزینه &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; برای مطالعه و تماشای صفحات ابتدایی نسخه الکترونیکی کتاب اقدام کنید.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">مخاطب اصلی کتاب روابط محاسباتی خاک چه کسانی هستند؟</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">خاک&zwnj;شناسان برای بررسی پارامترهای خاک، نیاز به دانستن تمامی روابط محاسباتی خاک دارند. فرمول&zwnj;های روابط خاک&zwnj;شناسی به دانشمندان خاک&zwnj;شناس کمک می&zwnj;کنند تا بتوانند خصوصیات این ماده حیاتی را شناسایی کنند. این محاسبات و فرمول&zwnj;ها، خاک&zwnj;شناسان را از فرایندهای گوناگون موجود در خاک آگاه می&zwnj;کند. </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب </span><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">روابط محاسباتی خاک </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بهترین منبع و مجموعه فرمول&zwnj;های محاسباتی خاک برای دانشجویان خاک&zwnj;شناسی به شمار می&zwnj;رود</span><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; mso-pagination: widow-orphan lines-together; page-break-after: avoid; mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; color: #2f5496; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA;\">خرید کتاب روابط محاسباتی خاک از فروشگاه اینترنتی مای بوکت</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">دانشجویان رشته خاک&zwnj;شناسی می&zwnj;توانند کتاب روابط محاسباتی خاک را به دو صورت الکترونیکی و چاپی از فروشگاه کتاب مای بوکت با قیمت مناسب خریداری کنند. علاوه&zwnj;بر این شما می&zwnj;توانید این منبع مطالعاتی ارزشمند را برای بازه&zwnj;های زمانی 3 یا 6ماهه به&zwnj;صورت دیجیتالی کرایه کنید.</span>\n","pages_count":"112","keywords":null,"token":"3e180642d39ed449","created_at":"2018-01-29 14:57:59","updated_at":"2022-09-12 17:45:43","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 22:57:35","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"دانشجویان رشته خاک‌شناسی می‌توانند کتاب روابط محاسباتی خاک را به‌صورت نسخه چاپی و دیجیتالی از فروشگاه مای بوکت با قیمت مناسب خریداری کنند.","meta_title":"خرید کتاب روابط محاسباتی خاک اثر مهدی صادقی پور مروی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1594","title":"مهدی صادقی پور مروی","firstname":"مهدی","lastname":"صادقی پور مروی","token":"48a747b6fd2f5436","created_at":"2018-01-23 10:57:55","updated_at":"2018-01-23 10:57:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1594","title":"مهدی صادقی پور مروی","firstname":"مهدی","lastname":"صادقی پور مروی","token":"48a747b6fd2f5436","created_at":"2018-01-23 10:57:55","updated_at":"2018-01-23 10:57:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"882","file":"5a6f05400e6bb1.02682271.pdf","book_id":"922","toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"Fafahate aval\"},{\"page\":8,\"title\":\"Fasle 1\"},{\"page\":66,\"title\":\"Fasle 2\"},{\"page\":84,\"title\":\"Fasle 3\"},{\"page\":94,\"title\":\"Fasle 4\"},{\"page\":130,\"title\":\"Fasle 5\"},{\"page\":152,\"title\":\"Fasle 6\"},{\"page\":220,\"title\":\"Fasle 7\"},{\"page\":236,\"title\":\"manabe\"}]","created_at":"2018-01-29 14:58:00","updated_at":"2022-09-12 17:45:43","process_started_at":"2018-01-29 14:58:03","process_done_at":"2018-01-29 15:03:00","process_failed_at":null,"pages_count":"245","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ee5e245a7ca9f7c6ad6e5eefeda1f1f89dad7c3f425b264665a1704fddc4fe007c1393526578fbccd4657c8af90f3cb1e0ca30f4a7759208ba1032465d9f7ba5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"25447","title":"شیمی خاک","token":"90e975bde9e234bf","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:38:46","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":"757","title":"خاک شناسی","degree_id":"7","token":"09ff11e92b42c93f","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":"893","title":"مشارکت در جنگلداری اجتماعی","price":"40000","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-235-0568","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1388","nobat_chap":"1","description":"کتاب حاضر به معرفی رهیافت جنگلداری اجتماعی به عنوان گزینه بدیل مدیریت پایدار جنگل در بهبود اقتصاد محلی، محیط زیست و رفع نیازهای جامعه که احساس نظارت جمعی را در مدیریت منابع جنگلی ایجاد می کند پرداخته است و از آن جایی که در این رهیافت ساکنین محلی باید نقش مهمی را در تصمیمات مربوط به جنگل های اطرافشان داشته باشند بنابراین کتاب حاضر در جهت تلفیق مشارکت جوامع محلی در جنگلداری اجتماعی گام برداشته است.","pages_count":"147","keywords":"null","token":"1cc559034f59a5f4","created_at":"2018-01-21 14:58:50","updated_at":"2022-08-15 10:06:54","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 09:29:26","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1498","title":"الهام فهام","firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1498","title":"الهام فهام","firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"855","file":"5a647972a1a394.54412027.pdf","book_id":"893","toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0637\\u0628\\u06cc\\u0639\\u06cc \\u0648 \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0639\\u0648\\u0627\\u0645\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062b\\u0631 \\u0628\\u0631 \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a \\u062f\\u0631 \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u062a\\u0631\\u0648\\u06cc\\u062c \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"98\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637\\u0627\\u062a\\u060c \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"122\"}]","created_at":"2018-01-21 14:58:50","updated_at":"2022-08-15 10:06:54","process_started_at":"2018-01-21 14:58:51","process_done_at":"2018-01-21 15:02:03","process_failed_at":null,"pages_count":"147","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"8949ca34bfe3ab34f81ff4fe3c32816882eadae841400f5ca647032bd5102aa5d3e55193caaa1a3e6b5185b36c0ad2a21f7db898bc6aabc13399c258cc42e931","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":"127","title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"16099","title":"جنگلداری 1","token":"bf361803c5efde71","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":"1384","title":"تکنولوژی جنگلداری","degree_id":"4","token":"e7593c094b054150","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-05-16 09:30:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16102","title":"جنگلداری 1","token":"e4ff394163a4185b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16105","title":"جنگلداری 2","token":"c8d720c105e84429","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":"1384","title":"تکنولوژی جنگلداری","degree_id":"4","token":"e7593c094b054150","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-05-16 09:30:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16108","title":"جنگلداری 2","token":"73fb514d4b33da73","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2019-05-29 22:58:13","study_fields":[{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۴۷","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","simpleDescription":"این قلم کوشیده است که در حد توان خویش بتواند قوانین و آیین نا مه های لازم را در اختیار خانواده ِ دامپزشکی قرار دهد تا علاقه مندان بتوانند به حدود و وظایف خویش و از طرفی به حقوق خویش نیز آشنا شوند.","ebook_price_en":"20000","print_price_en":"40000","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۹","authorTitle":"حسن جعفرزاده","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"},{"id":"1090","title":"رشته دامپزشکی","degree_id":"4","token":"76e9cc1169ab024d","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1033/-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":" دامپزشکی"},"se":{"link":"/study-subject/12571/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"تاریخچه دامپزشکی"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1090/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"رشته دامپزشکی"},"se":{"link":"/study-subject/12571/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","title":"تاریخچه دامپزشکی"}}],"tocStr":"","url":"/books/c0f6c2e090bc660f/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}
خرید یا کرایه
cancel
19