1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 86: تیره گل جالیز

فلور (فارسی) ایران شماره 86: تیره گل جالیز


نویسنده : شهریار سعیدی‌مهرورز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 86: تیره گل جالیز

در کتاب حاضر، تیره گل جالیز با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان، همراه با طرح‌های سیاه و سپید معرفی شده است.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۹۴
شابک
978-964-473-394-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19