دانلود کتاب های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانلود کتاب های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر اثربخش در عمل

پیتر اف. دراکر , جوزف ای. ماچیاری الو , علیرضا جلالی فراهانی ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

ایمنی در پروژه های ساختمانی

جیمی هینزه , محمدتقی بانکی , بهزاد اسماعیلی ,

خرید یا کرایه
cancel
19