دانلود کتاب های مهندسی نفت گرایش اکتشاف دانلود کتاب های مهندسی نفت گرایش اکتشاف

آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفت

انستیتو نفت آمریکا , دکتر محمد دراویش , سعدی حمیدی ,

مطالعات یکپارچه مخزن

لوکا کوزنتینو , منوچهر دانایی ,

مبانی شیمی آلی

دکتر عبدالحسین دباغ , دکتر شادپور ملک , محمد حسن امیری خیزی ,

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

دکتر مصطفی محمدپور امینی , خدابخش درزی‌نژاد ,

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

دکتر مهران غیاثی , ر. ل. شراینر , ر.س. فیوسان , د.ی. کورتین , ت.س. موریل , ک.ف. هرمن ,

خرید یا کرایه
cancel
19