دانلود کتاب های ارتباطات بازاریابی دانلود کتاب های ارتباطات بازاریابی

بازاریابی کشاورزی

هرمز اسدی , علیرضا حسنی بافرانی , بهروز حسن پور ,

برنامه‌ریزی الکترونیکی

مهندس روجیار پیر محمدیانی , مهندس صبا منتی ,

مشتریان الکترونیکی

محراب سیمین , زهرا صحرایی ,

شیوه‌های گفت و گوی موثر

برت دکر , دکتر فرهاد احمدی نایینی ,

خرید یا کرایه
cancel
19