1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   مبانی مدیریت
  5. کتاب پارادایم جدید مدیریت؛ مدیر ایده آل چرا نیستید و چه باید کرد؟

پارادایم جدید مدیریت؛ مدیر ایده آل چرا نیستید و چه باید کرد؟


نویسنده : دکتر ایسا ک ادیزس

مترجمان : مصطفی ثقفی , محمدعلی جلیل پور


درباره کتاب پارادایم جدید مدیریت؛ مدیر ایده آل چرا نیستید و چه باید کرد؟

این کتاب دارای مباجثی در خصوص پارادایم‌های جدید مدیریتی است که دارای قابلیت تعمیم مباحث مطرح شده به خانواده، جامعه، موسسات غیرانتفاعی و ... است، به گونه ای که پس از اجرای فرآیند مدیریت تعریف شده، می توان موفقیت سازمان را متناسب با ماموریت آن اندازه گرفت: اگر سازمان انتفاعی باشد موفقیتش با میزان سود اندازه گیری می شود. اگر حزب سیاسی باشد موفقیتش با انتخاب یا انتخاب مجدد نامزدهایش اندازه گیری می شود. اگر یک موسسه تحقیقاتی است موفقیتش با افتخارات و جوایز کسب شده توسط دانشمندانش اندازه گیری می شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۲۹۱
شابک
9789644685842
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19