1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. امور زراعی و باغی
  4. تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی
  5. کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

کتاب آموزش و ترویج کشاورزی


نویسندگان : شهرام مقدس فریمانی , آرمان بخشی جهرمی , ندا علیزاده , خدیجه بذرافکن


درباره کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

ترویج کشاورزی نظام آموزش غیررسمی برای خدمت به کشاورزان به منظور بهبود فنون و روش های کشاورزی، افزایش درآمد و اثربخشی تولید، ارتقا سطح زندگی و استانداردهای آموزشی و اجتماعی جوامع روستایی است. لذا کتاب حاضر با درنظر گرفتن نیازهای توسعه کشاورزی و روستایی راهنمای فعالیت های تخصصی برای کشاورزی خواهد بود.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۶۵
شابک
978-600-5607-87-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19