1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. مدیریت امور بانکی
 4. امور مالی بین المللی
 5. کتاب تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008

تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008


نویسنده : سمانه قلی پور


درباره کتاب تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008

در این کتاب سعی گردیده تا در دو بخش بـه بررسـی بحـرانهـای غـذایی و

مالی جهان در سال 2008 و همچنین ارتباط میان این دو بحران پرداخته شود و در هر بخش

ضمن بررسی دلایل و ریشه های بروز بحران، پیامدها و تبعات ناشی از آن در سطح جامعه و

خانوارها، به تجربیات سایر کشورها و اقدامات لازم بـه منظـور کـاهش اثـرات مخـرب ایـن

بحران بر اقتصاد کشورهای متاثر از بحران و راهکارهای مواجهه با آنها پرداخته شود.

از آنجاکه نوسانات زیاد در قیمت کالاهای اساسی بخصوص در نیمـه اول سـال ،2008

دلایل و عوامل متعددی داشته، لذا در بخش اول ایـن طـرح ابتـدا ضـمن مـروری بـر رونـد

افزایشی قیمت کالاهای اساسی و بهتبع آن وقوع بحران مواد غذایی، مهمترین دلایل ایجـاد

آن و سپس آثار و پیامدهای ایجاد بحـران غـذایی کـه اثـرات نـامطلوب فراوانـی در سـطح

فردی و جوامع داشته و دارد، مطرح گردیده است، همچنین اهم سیاست ها و اقدامات انجام

شده توسط دولت ها، سازمان ها و نهادهای بـزرگ بـین المللـی در راسـتای مقابلـه بـا آثـار و

پیامدهای منفی ناشی از بحران بیان خواهد شد.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۴۱۶
شابک
9789644693045
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008


 • نام کتاب تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008
 • نویسنده سمانه قلی پور
 • سال انتشار ۱۳۸۹
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۴۱۶
 • انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • شابک(ISBN) 9789644693045
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۵‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008


خرید یا کرایه
cancel
19