1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب معرفی گونه‌های سمی مراتع ایران

معرفی گونه‌های سمی مراتع ایران


نویسنده : مسعود علیها


درباره کتاب معرفی گونه‌های سمی مراتع ایران

در این مجموعه 73 گونه از 29 خانواده گیاهان سمی مراتع ایران، همراه با تصویر، و با این مشخصات معرفی شده است: نام فارسی، مشخصات ظاهری گیاه، عامل سمیت، علایم مسمومیت، حیوانات حساس نسبت به گیاه مورد نظر، و پراکنش گیاه در ایران

سال
۱۳۷۴
تعداد صفحات
۷۰
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19