1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 3: تیره پسته

فلور (فارسی) ایران شماره 3: تیره پسته


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 3: تیره پسته

در این کتاب، تیره پسته با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان معرفی شده است. کتاب با نقشه انتشار گونه‌ها و تصاویری سیاه و سپید همراه است

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۲۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 3: تیره پستهکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 3: تیره پسته


خرید یا کرایه
cancel
19