1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت بحران
  4. حقوق و مدیریت بحران
  5. کتاب مدیریت بحران

مدیریت بحران


نویسنده : مهدی ابراهیمی‌نژاد


درباره کتاب مدیریت بحران

بحران، مقوله‌ای است که همۀ سازمان‌ها و جوامع کم و بیش، با توجه به ماهیت وظایف و فعالیت‌شان، با آن روبرو هستند. بروز خطرات، سوانح و بحران های مختلف طبیعی، اقتصادی، سازمانی، اجتماعی، سیاسی و نظامی به همراه حوادث غیر قابل پیش‌بینی واقعیتی است که بشر در طول تاریخ همواره با آن روبرو بوده است.

صنعتی شدن جوامع و گسترش ارتباطات و نقل و انتقال سریع اطلاعات و هم چنین گسترده شدن سازمان‌های اجتماعی، که همراه با موفقیت‌های فراوان تکنولوژیکی و اجتماعی بوده است، نه تنها میزان بروز خطرات غیر منتظره را کاهش نداده بلکه در بسیاری موارد افزایش نیز داده است. به بیان دیگر، امروزه بحران در سازمان ها نهادینه و واقعیتی جداناپذیر از ماهیت درونی سازمان‌ها شده است. از این رو سازمان ‌ها مجبورند همراه با افزایش پیچیدگی و توان تولیدی خود، توان رویارویی و مواجهه با بحران های مختلف را نیز افزایش دهند. امری که تنها با برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت، ممکن می گردد.

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت خاصی برخودار است. این کتاب تحت عنوان « مدیریت بحران » برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته « مدیریت بحران » تدوین شده است که آنها را قادر سازد تا توان مدیریتی خود را در مسیولیت های اداری و در مواجهه با بحران ها تقویت نمایند. کتاب همچنین برای نیروهای انسانی که در مراکز استان ها و شهرستان ها در تیم های مدیریت بحران منشا خدمت می باشند، موثر است.

در این کتاب پس از بیان مقدمه، تاریخچه، ضرورت و تعاریف مدیریت بحران، به برنامه‌ریزی بحران و مدیریت آن در انواع بحران های طبیعی، بحران های اجتماعی و بحران های سازمانی می پردازد و ابعاد گوناگون مقابله با بحران را تشریح نموده و راه های مقابله با آن را

توضیح می دهد . امید است مجموعه مباحث، مورد استفاده دانشجویان، مدیران و اندیشمندان عزیز قرار گیرد و از راهنمایی و نقد خود ما را بهرهمند سازند.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۸۱
شابک
9796002010773
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19