1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب مطالعات اکولوژی و زیست‌محیطی رویشگاههای ارس ایران

مطالعات اکولوژی و زیست‌محیطی رویشگاههای ارس ایران


نویسندگان : مصطفی خوشنویس , سودابه علی‌احمد کروری


درباره کتاب مطالعات اکولوژی و زیست‌محیطی رویشگاههای ارس ایران

در پژوهش حاضر وضعیت موجود رویشگاه‌های طبیعی درخت "ارس "در ایران بررسی شده است .مباحث ابتدایی کتاب، مطالعه‌ای است درباب نواحی پراکنش طبیعی این نوع درختان که در پی آن با توجه به آمار و ارقام ارسستان‌های ایران طبقه‌بندی می‌شوند . مطالب کتاب با بررسی‌های فنولوژی، فیزیوژنتیک و طرح روش‌های احیای جنگل‌های ارس ایران پایان می‌یابد

سال
۱۳۷۹
تعداد صفحات
۲۲۰
شابک
964-473-066-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مطالعات اکولوژی و زیست‌محیطی رویشگاههای ارس ایرانکتاب‌های مشابه کتاب مطالعات اکولوژی و زیست‌محیطی رویشگاههای ارس ایران


خرید یا کرایه
cancel
19