1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مرتع و آبخیزداری
  4. گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)
  5. کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی منطقه بیرم

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی منطقه بیرم


نویسنده : حمید هویزه و همکاران


درباره کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی منطقه بیرم

رنامهریزی و مدیریت صحیح برای حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست بدون شناخت علمی انها امکان پذیر نیست و بهرهبرداری از منابع طبیعی تجدید شونده کشور به صورت متنوع، پیوسته و مستمر، به اگاهی از توان منابع مذکور و استعداد اکولوژیکی مناطق نیاز دارد. بنابراین اولین قدم برای برنامهریزی و مدیریت بهینه منابع، شناسایی جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه بوده که این امر توسط ارایه طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بین اجزای مهم اکوسیستم انجام میگیرد.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۱۴۰
شابک
978-964-473-321-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19